Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014"

Transkript

1 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014

2

3 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen leveres efter aftale til departementet hvert halve år. Formålet med disse rapporter er at belyse den overordnede udvikling i den s takster, indtægter, passagertal mv. Rapporten giver en status på den seneste udvikling frem til og med 2013 i den offentlige bustrafik samt for den individuelle handicapkørsel, som trafikselskaberne har ansvaret for at udføre. Endelig leveres en status for udviklingen frem til og med 2013 i togtrafikken opdelt på geografiske områder og på togsystemer. Samlet for hele landet er der for buskørslen sket et fald i antallet af producerede køreplantimer fra 2012 til 2013 på 0,4 pct. Kommuner og regioner yder omtrent samme reale tilskud i 2013, 3,9 mia. kr., som i 2012 til den. Denne udvikling dækker dog over variationer fra trafikselskab til trafikselskab. I perioden er der sket et lille fald i antallet af passagerer i bustrafikken på -0,6 pct. på landsplan. Særligt i Midttrafik og Sydtrafik har faldet været stort. I togtrafikken er på landsplan opnået en passagerstigning på omkring 2 pct., og endvidere en stigning i persontrafikarbejdet på 1 pct. Generelt set har den kollektive trafik således opnå en pæn vækst i passagerer i perioden 2012 til De seks trafikselskabers samlede bruttoudgifter til handicapkørsel faldt med 6,1 mio. kr. i 2013 til 271,4 mio. kr. Samtidig er brugerbetalingen steget og er i 2013 på 52,0 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 3,6 pct. fra 2012 til Det offentlige tilskud er faldet med 3 pct. til 219,5 mio. kr. i For handicapkørslen er passagerfinansieringsgraden for alle trafikselskaber under ét i 2013 på 19 pct., hvilket er en stigning i forhold til året før. Som noget nyt indeholder rapporten en oversigt over udviklingen i antal passagerer i de private fjernbusruter i Danmark. Disse har haft en vækst på 3 pct. fra 2012 til 2013.

4

5 5 Udviklingen i sektoren for den Indhold Indhold Forord 3 Indhold 5 Offentlig buskørsel 6 Udvikling i økonomien Udvikling i køreplantimer og påstigere 6 7 Handicapkørsel 8 Udvikling i økonomien 8 Togtrafik 10 Fjernbusser 12

6 6 Udviklingen i sektoren for den Offentlig buskørsel Offentlig buskørsel Trafikselskaberne indberetter årligt data for offentlig buskørsel til Trafikstyrelsen. Seneste indberetning vedrører regnskabet for I nedenstående status for udviklingen i den offentlige buskørsel er indberetningerne vedrørende regnskabet for 2013 indarbejdet. Udvikling i økonomien De samlede udgifter til offentlig buskørsel på landsplan var i 2013 på 7,1 mia. kr. Heraf var de samlede passagerindtægter på landsplan 3,2 mia. kr., mens de samlede regionale og kommunale tilskud tilsammen var på 3,9 mia. kr. De samlede udgifter til offentlig buskørsel steg med 105 mio. kr. (løbende priser) fra De samlede passagerindtægter steg i samme periode med 124 mio. kr. Det samlede tilskud fra kommuner og regioner faldt med 18 mio. kr. I perioden efter 2007 har trafikselskaberne haft en række merudgifter på grund af ændret lovgivning. Kommuner og regioner er blevet kompenseret for disse ændringer. Det omfatter 500 mio. kr. (2008-priser) og 335 mio. kr. (2009-priser) og 98 mio. kr. (2010-priser) som kompensation for henholdsvis bortfald af den kollektive bustrafiks fritagelse for betaling af energiafgifter, ændring af EU s regler vedr. leasing og en ny lønsumsafgift. Dette har stor betydning for de samlede udgifter, samt for beregning af eksempelvis passagerfinansieringsgraden. Renses udgiftsudviklingen for den ændrede lovgivning samt for prisudviklingen, er udgifterne i 2007 og i 2010 dog på niveau med hinanden. Passagerfinansieringsgraden opgøres som de samlede passagerindtægters andel af de samlede udgifter. I 2013 var landsgennemsnittet for passagerfinansieringsgraden 45 pct., hvilket er på niveau med de seneste år. Det store fald i passagerfinansieringsgraden fra 2007 og frem skyldes primært udgiftsstigninger, der er begrundet i lovændringer, og ikke at taksterne er faldet, hvilket også fremgår af tabel 2, hvor indekset for tilskud og bruttoudgifter er steget, mens indekset for de samlede passagerindtægter er næsten uændret i faste priser. Tabel 1. Økonomiske nøgletal for offentlig buskørsel, (løbende priser) Samlede udgifter (mio. kr.) Samlede passagerindt. (mio. kr.) Samlet tilskud (mio. kr.) Passagerfinansieringsgrad 52% 47% 45% 45% 44% 44% 45% Note: Rapport om udviklingen i kollektivtrafiksektoren fra efteråret 2011 indeholder oplysninger for Kilde: Data indberettet af trafikselskaberne til Trafikstyrelsen.

7 7 Udviklingen i sektoren for den Offentlig buskørsel Tabel 1a. Passagerfinansieringsgrad fordelt på trafikselskab Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Nordjyllands Trafikselskab Alle Passagerfinansieringsgrad 47,4% 56,9% 40,0% 39,7% 47,2% 41,0% 45,4% Tabel 2. Udvikling i økonomiske nøgletal for offentlig buskørsel, (Indekseret og deflateret med nettoprisindekset) År 2007= Samlede udgifter Samlede passagerindt Samlet tilskud Nettoprisindeks Note: Rapport om udviklingen i kollektivtrafiksektoren fra efteråret 2011 indeholder oplysninger for Kilde: Data indberettet af trafikselskaberne til Trafikstyrelsen. Udvikling i køreplantimer og påstigere Antallet af køreplantimer var på 8,8 mio., og antallet af påstigere på 352 mio. i Antallet af køreplantimer er således faldet med knap 2,0 mio. timer, svarende til 2,1 pct., mens antallet af påstigere er faldet med 2,2 mio. fra 2012 til 2013 svarende til 0,6 pct. For sammenligning af den landsdækkende udvikling i køreplantimer og påstigere indenfor offentlig buskørsel fra år 2007 til 2013, se Tabel 6 og Tabel 7 nedenfor. Tabel 3. Køreplantimer og påstigere, Køreplantimer (1.000) 9.463, , , , , , ,0 Påstigere (mio.) 362,5 361,6 346,3 357,4 351,3 354,2 352,0 Kilde: Data indberettet af trafikselskaberne til Trafikstyrelsen. Tabel 4. Udvikling i køreplantimer og påstigere, (indekseret) År 2007= Køreplantimer Påstigere Kilde: Data indberettet af trafikselskaberne til Trafikstyrelsen. Faldet i køreplantimer og påstigere er ikke fordelt ens over landet. Således har eksempelvis Sydtrafik haft et fald i antallet af køreplantimer på knap 2 pct. fra 2012 til 2013.

8 8 Udviklingen i sektoren for den Handicapkørsel Tabel 5. Udvikling i køreplantimer og påstigere pr. selskab, (Indekseret) År 2007= Movia Køreplantimer Påstigere Nordjyllands Trafikselskab Køreplantimer Påstigere Midttrafik Køreplantimer Påstigere Sydtrafik Køreplantimer Påstigere FynBus Køreplantimer Påstigere BAT (Bornholm) Køreplantimer Påstigere I alt Køreplantimer Påstigere Handicapkørsel Trafikselskaberne indberetter årligt data for handicapkørsel til Trafikstyrelsen. Seneste indberetning vedrører regnskabet for I nedenstående status for udviklingen i handicapkørsel er indberetningerne vedrørende regnskaberne for 2013 indarbejdet. Udvikling i økonomien De seks trafikselskabers samlede bruttoudgifter til handicapkørsel faldt i 2013 med 6,1 mio. kr. til 271,4 mio. kr. Dette svarer til et fald på 2,2 pct. i forhold til Den samlede brugerbetaling steg med 1,8 mio. kr. til 52,0 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 2,2 pct. Det samlede offentlige tilskud faldt med 7,7 mio. kr. til 219,5 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 3,3 pct. Som følge heraf bliver passagerfinansieringsgraden for alle trafikselskaber under ét på 19 pct. i 2013, hvilket er en stigning på 1 pct.point i forhold til Antal visiterede til handicapkørsel er vokset siden 2007 med 10 pct. I samme periode er såvel antallet af rejser pr. visiteret som den gennemsnitlige turlængde faldet, hvilket samlet set medfører, at trafikarbejdet er faldet med 18 pct. Faldet i antal rejser pr. visiteret og turlængden pr. rejse skal ses i sammenhæng med, at ordningen siden 2007 er blevet omlagt til at have øget brugerfinansiering. For sammenligning af udviklingen i økonomiske nøgletal for handicapkørsel fra år 2007 til 2012, se Tabel 6, Tabel 7 og Tabel 8 nedenfor.

9 9 Udviklingen i sektoren for den Handicapkørsel Tabel 6. Økonomiske nøgletal for handicapkørsel, (løbende priser) Samlede bruttoudgifter (mio. kr.) 280,3 306,4 321,2 304,0 298,6 277,5 271,4 Samlet brugerbetaling (mio. kr.) 54,3 52,8 51,3 47,9 48,8 50,2 52,0 Samlet offentligt tilskud (mio. kr.) 226,0 253,5 270,0 256,1 249,8 227,2 219,5 Passagerfinansieringsgraden 19% 17% 16% 16% 16% 18% 19% Kilde: Data indberettet til Trafikstyrelsen. Tabel 7. Udvikling i økonomiske nøgletal for handicapkørsel, (indekseret og deflateret med nettoprisindekset) År 2007= Samlede bruttoudgifter Samlet brugerbetaling Samlet offentligt tilskud Nettoprisindeks (1) Kilde: Data indberettet af trafikselskaberne til Trafikstyrelsen. Tabel 8. Visiterede, ture, turlængde og person transportarbejde for handicapkørsel, År 2007= Antal visiterede Antal rejser Gns. antal ture pr. visiteret Gennemsnitlig turlængde Samlet trafikarbejde

10 10 Udviklingen i sektoren for den Togtrafik Togtrafik Samlet set har der været en vækst i antallet af passagerer på omkring 2 pct. fra 2012 til Det samlede persontransportarbejde i er samme periode vokset med ca. 1 pct. Hos S-tog har der været en passagerfremgang på 2 pct. fra 2012 til 2013, mens passagerer vest for Storebælt er steget med 9 pct. Samtidig er der vækst i de lange rejser fra Øst- til Vestdanmark på 3,4 pct. Tabel 9. Antal passagerer transporteret med jernbane, mio Indeks Indeks Øst for Storebælt 35,8 35,5 40,6 39, , Vest for Storebælt 16,2 19,3 21,1 22,3 22,1 24, Øst- Vestdanmark 6,7 7,8 8,4 8, Øresund 2,4 6,3 10,3 10,7 11,3 11, International 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0, Total fjernog regionaltog 61,8 69,8 81,3 81,8 82,2 84, S-tog 91,7 90, ,6 107,6 109, Metro - 36,1 52,5 54,2 54,3 55, * Privatbaner 12 11,2 11,2 12,2 12,1 12, Total alle baner 165,5 207, ,8 256,2 261, * Ift. 2003, Metroens første etape åbnede i Kilde: Danmarks Statistik.

11 11 Udviklingen i sektoren for den Togtrafik Det er hovedsageligt væksten i trafikken vest for Storebælt på 5 pct., som driver væksten. Tabel 10. Antal personkm med jernbane, mio Indeks Indeks Øst for Storebælt Vest for Storebælt Øst-Vestdanmark International Heraf Øresund Total fjern- og regionaltog S-tog Metro * Privatbaner Total alle baner * Ift. 2003, Metroens første etape åbnede i Kilde: Danmarks Statistik. Danmarks Statistiks opgørelse i Tabel 9 og Tabel 10 vedrørende passagertrafikken over Øresund, indbefatter ikke den trafik, som gennemføres af SJ (Svenska Järnvägar).

12 12 Udviklingen i sektoren for den Fjernbusser Fjernbusser Fjernbusruterne løber typisk på tværs af skinnenettet og supplerer dermed det udbud i Danmark. Fjernbusruter drives af private vognmænd og skal strække sig over mere end to trafikselskabers område. Figur 1. Fjernbusruter i Danmark. Rutenettet i Danmark består af ruter mellem Jylland og København (både med færge til/fra Sjællands Odde og via Fyn), en rute fra Frederikshavn til Esbjerg, en rute mellem Fyn og Falster og en rute fra København til Bornholm, jf. figur 1. Tabel 11. Antal passagerer i fjernbusserne, tus Antal passagerer Indeks Kilde: Indberetninger fra fjernbusoperatørerne Antallet af passagerer i fjernbusserne har været svagt stigende i perioden Der er kun få operatører på markedet. I mange år har markedet været domineret af Abildskou, der primært fragter passagerer mellem København og Århus (og en række øvrige jyske byer) via Odden-Ebeltoft/Århus. Over halvdelen af alle passagerer, der rejser med fjernbusserne, rejser med Abildskou. Den anden store operatør er Gråhundbus, der fragter passagerer mellem København og Ystad, hvorfra de kan tage færgen videre til Bornholm. Gråhundbus havde i 2013 over passagerer.

13 13 Udviklingen i sektoren for den Fjernbusser De øvrige operatører er Thinggaard (rute 980) og Johns Minibusser (rute 800). Mulighed for kontrakt med Trafikstyrelsen Alle fjernbusselskaber har mulighed for at indgå kontrakt med Trafikstyrelsen om at udføre såkaldt offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. Konkret betyder det, at selskaberne forpligter sig til at give rabat til studerende, pensionister og børn under 16 år. Den ydede rabat refunderes delvist af Trafikstyrelsen efter en krone-for-krone model. I 2013 har ca. 40 pct. af alle rejsende med fjernbusserne benyttet sig af rabatten. Det har medført en samlet udgift på 16,4 mio. kr. for Trafikstyrelsen.

14 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Udviklingen i sektoren for den

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017 Handicapkørsel Statistik, budget 2017 14. maj 2017 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2009

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2009 Nøgletal for privatbanerne, 5. oktober 2010 3 Nøgletal for privatbanerne, Forord Privatbanestatistik, Regnskab 2009 Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2012

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2012 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2012 21. november 2013 3 Handicapstatistik Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 5 6 Økonomiske

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2013 15. oktober 2014 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2011

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2011 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2011 13. november 2012 3 Handicapstatistik Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 5 6 Økonomiske

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2008

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2008 Nøgletal for privatbanerne, 7. april 2010 3 Nøgletal for privatbanerne, Forord Privatbanestatistik, Regnskab 2008 Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2015 19. september 2016 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel. Budget 2018

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel. Budget 2018 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2018 28. november 2018 Indhold Indledning... 3 Udgifter, passagerindtægter og tilskud... 3 Indtægtsfinansiering... 3 Passagerfinansiering

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2015

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2015 Nøgletal for privatbanerne, 6. januar 2017 1 Nøgletal for privatbanerne, Privatbanestatistik, Trafik- og Byggestyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken

Læs mere

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7044 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Handicapkørsel 2009 Den individuelle handicapkørsel udføres af erne, som jf. Lov om er, 11,

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2010

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2010 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2010 31. oktober 2011 3 Handicapstatistik Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 5 6 Økonomiske

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2016

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2016 Nøgletal for privatbanerne, 10. oktober 2017 1 Nøgletal for privatbanerne, Privatbanestatistik, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 29. januar 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 1 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.), handicapkørsel, Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik (3) Taxi-bevilling 64.256

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2012

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2012 Nøgletal for privatbanerne, 21. november 2013 3 Nøgletal for privatbanerne, Forord Privatbanestatistik, Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel. Budget 2019

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel. Budget 2019 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2019 21. juni 2019 Indhold Indledning... 3 Udgifter, passagerindtægter og tilskud... 3 Indtægtsfinansiering... 3 Passagerfinansiering og passagerindtægtsfordeling...

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2017

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2017 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2017 29. oktober 2018 Indhold Indledning... 3 Økonomiske nøgletal... 4 Rejsenøgletal... 5 Takster... 7 Side 2 (8) Indledning Den individuelle handicapkørsel udføres

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2011

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2011 Nøgletal for privatbanerne, 25. november 2012 3 Nøgletal for privatbanerne, Forord Privatbanestatistik, Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2013

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2013 Nøgletal for privatbanerne, 15. oktober 2014 1 Nøgletal for privatbanerne, Privatbanestatistik, Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2014

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2014 Nøgletal for privatbanerne, 22. juni 2015 1 Nøgletal for privatbanerne, Privatbanestatistik, Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken for

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2016

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2016 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2016 6. november 2018 Indhold Indledning... 3 Økonomiske nøgletal... 4 Rejsenøgletal... 5 Takster... 7 Side 2 (8) Indledning Den individuelle handicapkørsel udføres

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 24. oktober 2011 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2018

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2018 Nøgletal for privatbanerne Budget 2018 27. august 2018 1 Nøgletal for privatbanerne, budget 2018 Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Tabel 0-1. Privatbanernes påstigere og personkm. fordelt på

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Handicapkørselsstatistik i 2006

Handicapkørselsstatistik i 2006 Tabel 1 Indtægter og udgifter (opgjort i 1.000 kr.) Brutto- Offentligt Entreprenørudgifter fordelt på 3) Brugerbetaling fordelt på udgifter 1) tilskud 2) Taxa-bevilling Bus Andre vogne I alt Abonnementskort

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016 Nøgletal for privatbanerne Budget 2016 26. januar 2016 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 6. oktober 2010 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel,

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Notat vedr. Nøgletal for kollektiv trafik Busdrift ekskl. handicapkørsel og privatbaner.

Notat vedr. Nøgletal for kollektiv trafik Busdrift ekskl. handicapkørsel og privatbaner. Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1993 Dato: 22. oktober 2008 Notat vedr. Nøgletal for

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011 Handicapkørsel Statistik, budget 2011 8. december 2010 3 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel 5 Økonomiske nøgletal 7 Rejsenøgletal 8 Årrækker 9 Takster

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2011

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2011 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2011 23. november 2012 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2013 12. november 2014 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, inkl. regional togtrafik i NJ og Aarhus Letbane. Budget 2017

Nøgletal for privatbanerne, inkl. regional togtrafik i NJ og Aarhus Letbane. Budget 2017 Nøgletal for privatbanerne, inkl. regional togtrafik i NJ og Aarhus Letbane Budget 2017 2. maj 2017 1 Nøgletal for privatbanerne, regional Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Tabel 0-1. Privatbanernes

Læs mere

Den kollektive trafik i Danmark

Den kollektive trafik i Danmark 1 Den kollektive trafik i Danmark Status over udviklingen i sektoren i 2016 Forord Denne rapport omhandler udviklingen i den kollektive trafik frem til 2016. Den indeholder en række nøgletal for bl.a.

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2012/2013

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2012/2013 Edvard Thomsens Vej 1 4 2300 København S Telefon 71218800 Fax 3338 1439 sam@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2012/2013 Notat Journal T214-000002 Dato

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne Regnskab 2017

Nøgletal for privatbanerne Regnskab 2017 Nøgletal for privatbanerne 4. juni 2019 2 Nøgletal for privatbanerne Privatbanestatistik, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2015 23. september 2016 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2015 5 Nøgletal for offentlig buskørsel,

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.)

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.) Nøgletal for handicapkørsel Regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i 1.000 kr.) Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Den kollektive trafik i Danmark

Den kollektive trafik i Danmark Den kollektive trafik i Danmark Status over udviklingen i sektoren 2017 1 Forord Denne rapport omhandler udviklingen i den kollektive trafik frem til 2017. Den indeholder en række nøgletal for bl.a. udviklingen

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Notat Journal T214-000002 Dato 08.06.2010

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2016 17. december 2018 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold 5 Økonomiske nøgletal vedr. offentlig buskørsel Øvrige nøgletal vedr.

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2014 20 august 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2014

Læs mere

Forventede udbud for buskørsel i perioden

Forventede udbud for buskørsel i perioden Forventede udbud for buskørsel i perioden 2018-2028 15. februar 2018 Forventede udbud for buskørsel i perioden 2018-2028 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig buskørsel ses i Tabel

Læs mere

Den kollektive trafik i Danmark

Den kollektive trafik i Danmark Den kollektive trafik i Danmark Status over udviklingen i sektoren i 2015 1 2 Forord Den kollektive trafik dækker mange menneskers transportbehov. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har flere roller i forhold

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

2. Trafikselskabets budget 2011

2. Trafikselskabets budget 2011 3 1-21-3-09 2. ets budget 2011 Resumé ets budget til administration og fællesaktiviteter for 2011 skal godkendes af Bestyrelsen på mødet 10. september 2010. Set i lyset af krav om nulvækst og effektiviseringer

Læs mere

Fjernbustrafik Brugergevinster, et skridt på vejen. Trafikdage på Aalborg Universitet august 2018

Fjernbustrafik Brugergevinster, et skridt på vejen. Trafikdage på Aalborg Universitet august 2018 Fjernbustrafik Brugergevinster, et skridt på vejen Trafikdage på Aalborg Universitet 27.- 28. august 2018 Præsentationen kort 1. Baggrund 2. Fjernbustrafikken kort fortalt 3. Trafiktilbuddet med fjernbus

Læs mere

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor Udviklingen i den kollektive - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor September 2008 3 Udviklingen i den kollektive Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering

Læs mere

Forventede udbud for buskørsel i perioden

Forventede udbud for buskørsel i perioden Forventede udbud for buskørsel i perioden 2018-2028 3. juli 2018 Forventede udbud for buskørsel i perioden 2018-2028 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig buskørsel ses i Tabel 1 nedenfor.

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2010

Nordjyllands Trafikselskab juni 2010 Nordjyllands Trafikselskab juni 2010 Økonomirapport 1. kvartal 2010 incl. status vedr. cross-border kompensation. Buskørsel. Passagerindtægter: Der er i 1. kvartal realiseret en merindtægt på 1-2 mio.

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Udgifter Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik Kontraktbetaling 2.335,6 36,3 406,5 436,3 1.078,0 466,4

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Opdateret 20. november 2010 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Udgifter Movia BAT Fynbus (2) Sydtrafik Midttrafik (3) Driftsudgifter

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

Økonominotat. Resume. Analysen omhandler udelukkende drift af busser, og omfatter udviklingen i hvert enkelt regnskabsår fra 2009 til 2013.

Økonominotat. Resume. Analysen omhandler udelukkende drift af busser, og omfatter udviklingen i hvert enkelt regnskabsår fra 2009 til 2013. Økonominotat Der har været betydelige udsving i forhold til Movias budgetter og regnskaber. Dette notat omhandler en analyse af Rudersdal Kommunes tilskudsbehov til Movia for drift af den kollektive bustrafik.

Læs mere

Entreprenørstatistik. For perioden

Entreprenørstatistik. For perioden Entreprenørstatistik For perioden 2017-2018 27. juni 2018 Indhold Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel i køreplanlægningsperiode 2017-2018 1 Om statistikken 2 Nøgletal for entreprenørstatistik

Læs mere

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan

Læs mere

Entreprenørstatistik. For perioden

Entreprenørstatistik. For perioden Entreprenørstatistik For perioden 2013-2014 29. januar 2014 Indhold Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel i køreplanlægningsperiode 2013-2014 4 Nøgletal for entreprenørstatistik 6 4 Entreprenørstatistik

Læs mere

Fjernbusser. Svenske erfaringer og EU regulering. Morten Brønnum Andersen Trafikselskaberne i Danmark 28. august 2018

Fjernbusser. Svenske erfaringer og EU regulering. Morten Brønnum Andersen Trafikselskaberne i Danmark 28. august 2018 Fjernbusser Svenske erfaringer og EU regulering Morten Brønnum Andersen Trafikselskaberne i Danmark 28. august 2018 Vækst i antal passagerer Fjernbusser er i vækst: Antal passagerer i 2006: Knap 600.000

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT Side 1/14 Dato J. nr. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus tjener som formål at beskrive den seneste udvikling i transportsektoren. Indledningsvis sammenfattes seneste

Læs mere

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG 25. maj 2009 OVERBLIK OVER BUSSERNES OG LOKALBANERNES ØKONOMI - Teknisk baggrundsnotat Indholdsfortegnelse Resume...2 1. Formål...4 2. Situationen i 2009...5 3. Fremskrivning af udgifter til kollektiv

Læs mere

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Instruks vedrørende fjernbusoperatører der anvender undtagelsesbestemmelse. ( de minimis-støtte )

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Instruks vedrørende fjernbusoperatører der anvender undtagelsesbestemmelse. ( de minimis-støtte ) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Trafikstyrelsen Instruks for aftalte arbejdshandlinger vedrørende indberetninger til

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Entreprenørstatistik. For perioden

Entreprenørstatistik. For perioden Entreprenørstatistik For perioden 2015-2016 14. januar 2016 Indhold Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel i køreplanlægningsperiode 2015-2016 1 Nøgletal for entreprenørstatistik 3 1 Entreprenørstatistik

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder. 1.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder. 1. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder

Læs mere

Tre gode cases. Diskussionsmøde i Danske Regioner d. 9. maj MAJ 2017 TRE GODE CASES

Tre gode cases. Diskussionsmøde i Danske Regioner d. 9. maj MAJ 2017 TRE GODE CASES Tre gode cases Diskussionsmøde i Danske Regioner d. 9. maj 2017 1 Tre gode cases Skåne Nordjylland München 2 Skåne Område Skåne Movia Areal 11.400 km 2 9.800 km 2 Indbyggere 1,3 mio. 2,6 mio. Passagerer

Læs mere

Entreprenørstatistik. For perioden 2014-2015

Entreprenørstatistik. For perioden 2014-2015 Entreprenørstatistik For perioden 2014-2015 20. november 2014 Indhold Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel i køreplanlægningsperiode 2014-2015 4 Nøgletal for entreprenørstatistik 6 4 Entreprenørstatistik

Læs mere

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende.

Fra 2001 til 2007 voksede trafikarbejdet med 15 pct., men har fra 2008 frem til 2010 været svagt faldende. Kommission for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet NOTAT Dato J. nr. 13. juni 2012 2012-732 Udfordringer i den kollektive trafik i hovedstadsområdet

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - første afrapportering 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - første afrapportering 2014 Udviklingen i sektoren for den - første afrapportering 2014 14. november 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Denne rapport indeholder Trafikstyrelsens første afrapportering i 2014 vedrørende

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Jenny Kanth 05.2 Trafiktalsrapport juni 2015 Resume: Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik

Rigsrevisionens notat om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik Rigsrevisionens notat om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik August 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om harmonisering af taksterne i den kollektive

Læs mere

Odsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Odsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Odsherred Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Odsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikkøbsrapport lokalbaner 2013-2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen), forpligtet til at offentliggøre

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere