Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om Et Nyt Socialtilsyn"

Transkript

1 25. oktober 2012 Made 1 KKR Nordhilland den / / 2.. Dagsordenens punkt A Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og voksne får en indsats af høj kvalitet, og at de trives. Botilbuddene, opholdsstederne, døgninstitutionerne, plejefamilierne og de øvrige tilbud for samfundets mest udsatte borgere skal bidrage til at skabe en reel og positiv forskel for de mennesker, som bor der. Desværre er dette ikke altid tilfældet i dag. Der har været for mange eksempler på sociale døgntilbud, som modtager borgere, som de ikke har kompetencerne til at hjælpe, eller som opkræver en betaling, som viser sig ikke at stå i rimeligt forhold til den indsats, som tilbuddet kan levere. Der har også været eksempler på gode tilbud, som er groet fast i en forældet pædagogik, fordi de ikke er blevet udfordret på deres pædagogiske tilgang og dermed ikke har udviklet sig. Det har kunnet lade sig gøre, fordi godkendelsen af og tilsynet med de sociale døgntilbud ikke altid har haft det fornødne høje faglige niveau og den systematik, som er forudsætning for, at tilsynet kan kontrollere og bidrage til at udvikle tilbuddene. Det er vigtigt, at tilsynet altid kan udfordre tilbuddene på deres pædagogiske tilgang, på deres behandling af borgerne og på deres styringsmæssige forhold som fx økonomien. Tilsynet skal altid være to skridt foran. Det kræver en reform, der indeholder markante ændringer. Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti ønsker derfor, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale døgntilbud. Partierne er enige om, at der fra centralt hold skal stilles langt højere krav til den faglige kvalitet, som vi bør kunne forvente af de tilbud, som huser vores mest udsatte borgere. Reformen skal desuden sikre en langt højere faglighed og en større professionalisme samt uafhængighed i tilsynet. Reformen træder i kraft den 1. november Der vil samlet været et finansieringsbehov på 140 mio. kr. i perioden Udgifterne finansieres på finansloven for Reformen finansieres inden for rammerne af den samlede finanslov. Der er således ikke tilknyttet særskilt finansiering som led i aftalen. Aftalen medfører både lovændringer og en række andre initiativer, som skal bidrage til at styrke kontrollen med og udviklingen af de sociale døgntilbud. Aftalen omfatter 6 hovedtemaer: 1) Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn, 2) Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden, 3) Borgerne i centrum, 4) Alle sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes og 5) Bedre styr på økonomien. 1) Et mere professionelt og uaflmngigt tilsyn Det er en kompleks og krævende opgave og et stort ansvar at godkende og føre tilsyn med de tilbud, hvor nogle af samfundets allersvageste bor. Opgaven består både i at kontrollere, at der ikke foregår snyd eller misbrug på stedet, at skatteborgernes penge bruges som tiltænkt, og at borgerne behandles ordentligt. Men opgaven består også i at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddene. 1/6

2 25. oktober 2012 De personer, som fører tilsyn med tilbuddene, skal derfor have en stærk faglig indsigt i blandt andet økonomi, jura, pædagogik og sociale metoder. I mange kommuner er der i dag alene få tilsynsførende. Derfor er det også vanskeligt for den enkelte kommune at sikre, at alle disse kompetencer er til stede i tilsynet i dag. Samtidig viser undersøgelser, at der i dag ikke føres det fornødne tilsyn i alle kommuner. I dag driver kommunerne egne tilbud samtidig med, at de skal føre tilsyn med både egne og private tilbud. Dette kan være problematisk, fordi da der ikke er uafhængighed i opgaveløsningen. Der er brug for en højere grad af uvildighed også i forhold til de kommunale og regionale tilbud. Samtidig er den indsigt i kvaliteten i tilbuddene, som tilsynet giver, vigtig for at sikre udvikling i tilbuddene. Det skal samtidig sikres, at der bliver høj kvalitet i godkendelses- og tilsynsopgaven i forhold til alle tilbud i landet. Det kræver væsentligt større enheder end i dag. For at undgå uforholdsmæssig lang transporttid ønsker partierne dog, at der skal være en begrænset mulighed for at etablere afdelingskontorer. Forligspartierne er enige om at tage følgende initiativer: Der etableres ved lov ét socialtilsyn i hver geografisk region, som bliver dækningsområdet for hvert socialtilsyn (Socialtilsyn Hovedstaden, Socialtilsyn Midt, Socialtilsyn Nord, Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Syd). Socialtilsynene placeres i fem kommuner og får ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med de sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud, som er beliggende i regionen. Socialtilsynene må ikke føre tilsyn med tilbud beliggende i egen kommune. Tilsynet med tilbuddene i denne kommune skal føres af et af de øvrige socialtilsyn. Der gives mulighed for at etablere maksimalt ét afdelingskontor inden for socialtilsynets geografiske dækningsområde, såfremt hensynet til at undgå uforholdsmæssig lang transporttid tilsiger det. Dette sikrer, at der kan tages højde for store geografisk afstande, samtidig med at det er muligt at sikre de nødvendige kompetencer i alle socialtilsyn. Socialtilsynet skal godkende og føre tilsyn på baggrund af centralt opstillede kriterier og kan give påbud som betingelse for fortsat godkendelse. Tilsynet skal på tilsynsbesøg i de enkelte tilbud mindst én gang årligt. Der vil blive opstillet kriterier for, hvornår der skal føres et skærpet tilsyn. Herunder vil der i vejledningsmateriale blive redegjort for, hvornår anmeldte hhv. uanmeldte tilsynsbesøg kan være relevant. Tilsynets drift finansieres via takster, som opkræves hos tilbuddene. Der skal sikres større gennemsigtighed med tilsynstaksterne. Samtidig skal taksten i højere grad end i dag afspejle de faktiske omkostninger for tilsynet, sådan at de tilbud, der underlægges et skærpet tilsyn og dermed også understøttes i et kvalitetsløft, også betaler for det. Der udvikles relevant efteruddannelse for alle tilsynsførende. Der oprettes en national 'audit-funktion' i Socialstyrelsen, der skal bidrage til en effektiv og ensartet implementering af reformen. Audit-funktionen skal desuden sikre, at ny viden kontinuerligt anvendes i socialtilsynenes arbejde. For at understøtte et tilsyn af høj kvalitet skal audit-funktionen foretage stikprøver, udarbejde relevante redskaber, som fx tilsynskoncepter, spørgeguides, manualer mv. Der skal herunder udvikles redskaber til trivselsvurderinger, hvor erfaringerne fra regionerne inddrages. Det personrettede tilsyn forbliver i den anbringende/visiterende kommune. 2/6

3 25. oktober 2012 Social- og integrationsministeren vælger én kommune i hvert socialtilsyns geografiske dækningsområde, som får ansvaret for socialtilsynet i området. Kommunerne vælges efter indstilling fra KL og kommunerne. Forligspartierne opfordrer til, at de kommuner, som KL og kommunerne indstiller til ministeren, er kommuner, som har et særligt fagligt fokus på godkendelses- og tilsynsopgaven. Forligspartierne opfordrer endvidere til, at de indstillede kommuner, afspejler landet som helhed, dvs. at kommunerne varierer både med hensyn til størrelse og geografisk beliggenhed inden for dækningsområdet. Valget af kommunerne forelægges forligspartierne ved et orienteringsmøde, når indstillingen fra kommunerne foreligger. 2) Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden Sociale døgntilbud huser mange forskellige målgrupper og har meget forskellig størrelse. Men der bør for alle tilbud kunne stilles krav om, at de har en professionel tilgang, og at de formår at sikre, at borgeren trives og helst forbedrer borgerens situation. Og alle tilbud skal også løbende opdatere deres viden og udvikle deres kompetencer. Der findes masser af gode tilbud i Danmark, som leverer fremragende socialt arbejde. Forligspartierne ønsker at skabe de bedst mulige rammer for, at disse tilbud udvikles til at blive endnu bedre. Og de tilbud, som ikke er gode nok, skal lukkes. Det skal blandt andet ske ved at stille krav til tilbuddene og gøre det klart, hvad der forventes af dem. Forligspartierne er enige om at tage følgende initiativer: Der stilles krav om, at tilbuddene altid skal kunne redegøre for deres målgrupper, sociale metoder, resultatmål- og dokumentation, samt hvordan der arbejdes med at følge op på de mål, der er sat for borgerne i fx en behandlingsplan. Socialstyrelsen nedsætter en gruppe af eksperter, der bl.a. inspireret af erfaringerne fra Sverige skal opstille forslag til indikatorer for kvaliteten af de sociale døgntilbud. Ekspertgruppen skal sikre en bred inddragelse af bl.a. interesse- og brugerorganisationer på området samt kommuner, som allerede arbejder indgående med udvikling af kvalitetsmodeller på det sociale område. Socialtilsynene skal anvende kvalitetsindikatorerne i bedømmelsen af tilbuddene. Indikatorer for kvalitet kan fx være de fysiske rammer, de ansattes kompetencer ift. målgruppen, håndtering af magtanvendelse og beboer- og pårørendeinddragelse mv. Indikatorerne skal løbende tilpasses efterhånden, som der opnås mere viden på området. Socialtilsynene skal nygodkende alle tilbud efter de nye krav inden for en periode på to år. Socialtilsynet skal fremhæve konklusionerne fra det seneste tilsyn på Tilbudsportalen, så eventuelle anmærkninger eller påbud, som tilsynet har givet tilbuddet, er synlige. Det kan for eksempel være oplysninger om, at tilbuddets kompetencer ikke afspejler de målgrupper, som tilbuddet angiver at kunne rumme. Det styrker kvaliteten, når private tilbud har en bestyrelse, som kan give sparring og kontrollere ledelsen. Derfor gøres det til en indikator for skærpet tilsyn, hvis et tilbud ikke har en bestyrelse, fx fordi det er oprettet som en enkeltmandsvirksomhed. 3/6

4 25. oktober ) Borgerne i centrum Kvaliteten af et tilbud er i sidste ende kendetegnet ved, i hvor høj grad tilbuddet formår at forbedre borgerens situation og bidrage til borgerens trivsel. I dag er der ikke krav om, at tilsynet altid skal høre beboerne og pårørende i forbindelse med et tilsynsbesøg. Samtaler med borgerne og systematiske trivselsvurderinger kan imidlertid være væsentlige bidrag til at afdække svigt og udvikle kvaliteten. Det sker desværre også, at bekymrende oplysninger ikke viderebringes fra de visiterende kommuner til driftstilsynet. Der har fx været sager, hvor kommuner har fjernet børn fra anbringelsessteder på grund af problemer, uden at den tilsynsførende kommune er blevet underrettet. Endelig er det problematisk, at et tilsynsbesøg kun giver et øjebliksbillede af tilbuddets situation, hvor mange udsatte borgere måske ikke tør give udtryk for kritik af det personale, som de er dybt afhængige af. Der skal sikres et langt større fokus på borgeren i det generelle tilsyn med tilbuddene. Forligspartierne er enige om at tage følgende initiativer: Der indføres en gensidig underretningspligt mellem de anbringende/visiterende kommuner og socialtilsynene ved bekymrende hændelser. Kommunernes handleplaner skal udleveres til tilbuddene. Der stilles krav om, at skriftlige tilsynsrapporter skal offentliggøres på Tilbudsportalen. Der stilles krav om, at tilbuddet skal oplyse tilsynet om, hvilke kommuner der har visiteret borgere til tilbuddet. Der indføres krav om, at der i forbindelse med et tilsyn altid skal indgå oplysninger fra beboere og ansatte og for visse målgrupper også fra pårørende. Der indføres krav om, at socialtilsynet altid skal høre de anbringende/visiterende kommuner om deres vurdering af tilbuddets evne til at nå de opstillede mål for borgeren. Det foreslås, at der oprettes en 'whistleblower-funktion' i hvert socialtilsyn, som beboere, pårørende, ansatte mv. kan ringe til med henblik på at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder i et tilbud. Det skal sikres, at oplysninger om funktionen er kendt i alle tilbud og tydeligt tilgængelige, herunder for pårørende. 4) Alle sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes I dag er der kun krav om godkendelse af nogle af døgntilbuddene til udsatte og handicappede børn og voksne. Der er for eksempel ikke krav om godkendelse af længerevarende botilbud til voksne, selvom der kan være tale om beboere med store og komplekse problemer. Der er desuden ikke krav om godkendelse af kommunale og regionale tilbud. Endelig er der ikke krav om godkendelse, hvis en kommune benytter samtlige pladser i et tilbud. Det bør imidlertid ikke gøre nogen forskel for borgerne, om de bor i et kommunalt eller et privat tilbud. De bør opleve, at der stilles samme høje krav til kvaliteten. Forligspartierne er enige om at tage følgende initiativer: Kommunale og regionale døgntilbud skal omfattes af regler om godkendelse og tilsyn på lige fod med private døgntilbud. Følgende tilbudstyper omfattes af et krav om godkendelse: 4/6

5 25. oktober 2012 Plejefamilier til børn og unge ( 66, nr. 1 og 2) Opholdssteder til børn og unge ( 66, nr. 5) Døgninstitutioner til børn og unge ( 66, nr. 6) Ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud ( 101) Midlertidige botilbud til voksne ( 107) Længerevarende botilbud til voksne ( 108) Kvindekrisecentre ( 109) og krisecentre for mænd ( 107 og 110) Forsorgshjem ( 110) Tilbud, som falder ind under godkendelsesordningen, skal godkendes, selv om en kommune eller region benytter alle pladser, herunder hvis tilbuddet kun består af &I plads. Det vil fortsat være muligt for den enkelte kommune at godkende en plejefamilie og et værelse ("eget værelse" mv.) som konkret egnet i forhold til et bestemt barn eller ung. Det er i så fald fortsat den anbringende kommune, som skal føre tilsyn med plejefamilien. Hjælp og støtte i botilbudslignende tilbud i almene boliger vil også blive omfattet af lovgivningens krav om godkendelse og driftsorienteret tilsyn, men det er behov for i samarbejde med KL og interessenterne på området at afklare de praktiske muligheder og definitioner. Forligspartierne er enige om at følge udviklingen i kommunernes brug af egne værelser, der er konkret godkendte. Der foretages derfor en undersøgelse af kommunernes brug af egne værelser. Undersøgelsen færdiggøres inden for to år. 5) Bedre styr på økonomien Det er afgørende, at tilbud til udsatte og handicappede borgere har en solid økonomi. Hvis et tilbud bukker under af økonomiske årsager, har det ikke kun konsekvenser for de ansatte men i høj grad også for de borgere, som må flytte fra tilbuddet. Forligspartierne ønsker derfor større gennemsigtighed omkring økonomien i tilbuddene. Efter de eksisterende regler tager den økonomiske del af godkendelsen og tilsynet udgangspunkt i en godkendelse af tilbuddets samlede budget, fordi tilbuddets takster beregnes med udgangspunkt heri. Hvis der skal opnås større gennemsigtighed i forhold til tilbuddenes økonomi, kan budgettet dog ikke stå alene som styringsredskab. Det nuværende regelsæt er samtidig meget uklart i forhold til, hvilke krav der kan stilles til tilbuddets konkrete økonomiske dispositioner, og kommunerne forvalter reglerne meget forskelligt. Det er derfor vanskeligt for de private tilbud at tilrettelægge en fornuftig økonomistyring, som muliggør opsparing til udviklingsaktiviteter og henlæggelser til sikring af, at krav fra tredjemand altid kan indfries. Derfor skal reglerne ændres, så der stilles relevante krav til tilbuddene, som sikrer gennemsigtighed med økonomien, økonomisk soliditet og høj faglig kvalitet. Forligspartierne er enige om at tage følgende initiativer: 5/6

6 25. oktober 2012 Socialtilsynet skal som i dag godkende tilbuddets samlede budget. Herudover skal tilsynet have indsigt i tilbuddets regnskab for at have mulighed for at følge udviklingen i økonomien. Der stilles krav om oplysning af en række økonomiske nøgletal som led i det løbende driftsorienterede tilsyn. Nøgletallene kan fx være: o Soliditetsgrad (egenkapitalen divideret med de samlede aktiver) o Overskud/omsætning o Lønninger og uddannelsesomkostninger/omsætning fordelt på fast løn og indkøb af særlig ekspertise o Ejendomsudgifter/omsætning o Beboerrelaterede udgifter/omsætning o Den samlede udgift til løn fordelt på fast løn og indkøb af særlig ekspertise For tilbud, der er del af en koncern, skal tilsynet have mulighed for at følge med i pengestrømmene mellem koncernens enkelte dele. Koncerner skal udarbejde en samlet årsrapport for hver enhed. Det skal være muligt for en koncern at blive godkendt på landsplan, således at kun én myndighed godkender og fører tilsyn med koncernen, inkl, afdelinger/de enkelte tilbud. Det betyder, at der fremover vil være én indgang for de private tilbud, der er organiseret som koncerner eller landsdækkende fonde. Der skal dog stadig ske udtrykkelig godkendelse af alle afdelinger. Der skal fortsat opstilles budget for hvert tilbud. For kommunale og regionale tilbud vil der også være krav om gennemsigtighed i økonomien. Det tydeliggøres, at tilbuddenes revisorer skal udføre både finansiel revision og forvaltningsrevision (økonomisk-kritisk revision). Der opstilles kriterier for udførslen af forvaltningsrevisionen. Et af kriterierne skal sikre, at tilbuddets honorarer til ledelse og bestyrelser står i rimeligt mål med indsatsen og kompetencerne. Forligspartiernes opfølgning på aftalen Der er med reformen tale om en stor og gennemgribende ændring af den måde, som sociale tilbud drives på i kraft af et styrket og uvildigt tilsyn. Aftalen har derfor betydning for store dele af de udsatte børn og voksne og borgere med handicap i Danmark. Forligspartierne er derfor enige om at følge implementeringen af reformen. Forligspartierne inddrages inden det meldes ud, hvilke kommuner, som får ansvaret for de fem socialtilsyn. Der er derudover enighed om, at der skal foretages en opfølgning i forligskredsen efter to år. Med opfølgningen ønsker forligspartierne at sikre, at reformen implementeres i overensstemmelse med partiernes ønske om en højere kvalitet af de sociale døgntilbud. Opfølgningen skal blandt andet følge op på, om formålet med reformen opfyldes med de iværksatte tiltag, eller om der er behov for yderligere tiltag, fx skærpede krav til virksomhedsformer og bestyrelser. Herudover skal opfølgningen belyse udviklingen i antallet af offentlige henholdsvis private tilbud og variationen i socialtilsynenes tilsynstakster. 6/6

7 1(1 NOTAT Made i KKR Nordbilland den 9h/ 2- Dagsordenens punkt 3. 2 f3 Procesplan: Anbefaling af tilsynskommune Onsdag den 26. september 2012: Social- og integrationsministeren offentliggør regeringens oplæg til en tilsynsreform: "Et nyt socialtilsyn Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne". Torsdag den 4. oktober 2012 Borgmesterbrev fra KL om regeringens tilsynsreform og proces for anbefaling af fem tilsynskommuner. Den 25. oktober 2012 Jnr A26 Sagsid Ref ABK Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Torsdag den 25. oktober 2012: Møde i KL's repræsentantskab: Orientering om processen op til regeringens oplæg til reform (herunder KL's synspunkter), indholdet i regeringens oplæg og processen for anb e- faling af tilsynskommuner. Tlf Fax /2 Møde i KL's bestyrelse: Bestyrelsen drøfter regeringens oplæg til tilsynsreform og den videre proces. Torsdag den 25. oktober 2012: Politisk aftale mellem alle partier i Folketinger om en godkendelses- og tilsynsreform: "Et Nyt Socialtilsyn". Fredag den 26. oktober 2012: Borgmesterbrev fra KL om den indgåede politiske aftale i Folketinget og proces for anbefaling af fem tilsynskommuner.

8 Tirsdag den 6. fredag den 9. november 2012: Møder i de fem KKR. Social- og integrationsministeren deltager i fire af møderne. Dette er aftalt for længe siden. Hun har deltaget i KKR Hovedstadens møde. November december 2012: Drøftelser (forhandlinger) i og på tværs af kommunerne om, hvem der skal anbefales som tilsynskommune. Herunder skal der også være mulighed for, at spørgsmålet kan vendes i kommunalbestyrelserne for at sikre, at der er politisk opbakning. Den "valgte" tilsynskommune skal have mulighed for behandling og konkret beslutning i kommunalbestyrelsen. Ultimo december 2012: KKR-formandskaberne formidler anbefalingerne fra de fem KKR-områder til KL. KL sender anbefalingerne fra de fem KKR samlet til ministeren. Den 1. januar ? Herefter indledes implementeringsarbejdet, som KL også vil facilitere. Tilsynskommunerne skal iflg. regeringens oplæg og den politiske aftale mellem Folketingets partier være køreklare og funktionsdygtige fra den 1. november

9 KL. NOTAT Møde KKR NordlylIand den Dagsordenens punkt 3.2 c Tilsynskommunernes opgaver Den 25. oktober 2012 Jnr P22 Indledning Onsdag den 26. september 2012 lancerede social- og integrationsministeren som led i socialreformen et udspil til en ny tilsynsreform "Et nyt socialtilsyn Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne". Den ny tilsynsreform indeholder en række initiativer, der skal sikre en bedre indsats og højere kvalitet i de sociale døgntilbud, hvor udsatte borgere bor. Regeringen lægger i sit udspil til en reform blandt andet op til, at godkendelses- og tilsynsopgaven flyttes fra de 98 kommuner til 5 tilsynsenheder i 5 kommuner (fem tilsynskommuner). Tilsynskommunerne må ikke føre tilsyn med egne tilbud. Sagsid Ref JBS, HGH Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax Formålet med flytning af tilsynsopgaven er at fremme faglig bæredygtighed og uafhængighed fra den enkelte kommunalbestyrelse. 1/4 Fakta Social- og integrationsrninisteren har i forbindelse med lanceringen af udspillet tilkendegivet, at det permanente merudgiftsniveau (dvs, udgifterne til de nye opgaver, som ligger i reformen) fra 2016 vil være 35 mio. kr. årligt. I overgangsperioden estimerer Social- og integrationsministeriet merudgiftsniveauet til at være samlet 140 mio. kr. Begge dele baseres på en forudsætning om, at de fem tilsynskommuner skal stå for godkendelse af og tilsyn med ca sociale døgntilbud. Merudgifter forbundet med indførelsen af de fem tilsynskommuner fastlægges endeligt i forbindelse med den kommende DUT-forhandling af lovforslaget.

10 Udvidelse af godkendelses- og tilsynsopgaven Med regeringens udspil til en tilsynsreform udvides godkendelses- og tilsynsopgaven, som vi kender den i dag. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de nye opgaver, som de fem tilsynskommuner forventes at varetage: Ens artede kriterier for alle fem tilsynskommuner De fem tilsynskommuner skal løse opgaven på grundlag af en række centralt opsdllede kriterier. Flere tilbud skal godkendes Tilsynskommunerne skal godkende alle sociale tilbud, hvilket vil sige både private, kommunale og regionale tilbud. Ældreområdet er undtaget. På børneområdet betyder det, at alle anbringelsessteder skal godkendes undtaget netværksplejefamilier og konkret godkendte plejefamilier samt egne værelser mv. På voksenområdet betyder det, at alle længerevarende og midlertidige botilbud til voksne, krisecentre, forsorgshjem og ambulante behandlingsdlbud til stofmisbrugere godkendes. Også tilbud, hvor en kommunalbestyrelse anvender samtlige pladser, skal godkendes, herunder enkeltmandsforanstaltninger. Alle tilbud skal ny-godkendes Tilsynskommunerne skal over de første to år ny-godkende alle de sociale tilbud efter de nye kriterier. Kontrol og læring Tilsynskommunerne skal føre både anmeldt og uanmeldt disyn, så tilsynet både sikrer kontrol med og læring for tilbuddene. Systematisk forberedelse Tilsynskommunerne skal lave en mere systematisk forberedelse af tilsynet, end den vi ser i dag. Dvs, at tilsynet skal baseres på flere datakilder. Kriterier for skærpet tilsyn Tilsynskommunerne skal ud fra centralt opstillede kriterier føre et skærpet tilsyn med de sociale tilbud, når grundlaget herfor er tastede. Regler om påbud Tilsynskommunen får mulighed for at give de sociale tilbud et påbud som betingelse for fortsat godkendelse. Påbuddet kan fx indeholde krav til personalets uddannelse, så målgruppen kan håndteres på forsvarlig vis.

11 Indikatorer for kvalitet Tilsynskommunerne skal i forbindelse med godkendelse og tilsyn vurdere kvaliteten i de sociale tilbud ud fra en række nærmere fastlagte indikatorer. Indikatorerne kan fx være, om anbringelsesstedet kan sikre en god skolegang for barnet eller den unge, at børnene eller den unge opholder sig i en bolig af god kvalitet, og at der i behandlingen er en høj kvalitet af omsorg, pleje og behandling osv. Indikatorerne er endnu ikke udarbejdet, men forventes udarbejdet af en række eksperter på området i løbet af efteråret Samspil mellem tilsynskommunen og de øvrige kommuner i regionen Tilsynskommunerne og de anbringende kommuner får en gensidig forpligtelse til at underrette hinanden, når der opleves bekymrende hændelser i tilbuddene. Tilsynskommunerne skal udarbejde en årsrapport om tilsynet. Det forventes, at denne skal drøftes i regi af rammeaftalerne. Tilsynskommunerne og de anbringende kommuner kan evt, sammen sætte fokus på at styrke kommunernes rolle som købere af ydelser i tilbuddene og på deres kompetencer og redskaber, når de skal forhandle den konkrete ydelse og pris. Krav om inddragelse af brugertilfredshedsundersøgelser Tilsynskommunerne skal systemadsk inddrage brugertilfredsheds- og trivselsvurderinger i tilsynet. Whistleblower-funktion Tilsynskommunerne skal oprette en whistleblower-funktion, hvor borgere, pårørende og medarbejdere kan henvende sig, hvis de oplever uhensigtsmæssigheder i et tilbud. Vurdering af tilbuddenes økonomi Tilsynskommunerne skal på baggrund af tilbuddenes årsrapport, der indeholder økonomiske nøgletal for tilbuddet, udskiftning i personalegruppen og ændringer af betydning for opgaveløsningen, vurdere om tilbuddets økonomi er bæredygtig og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet. 3

12 Til borgmesteren Mode i KKR Nordjylland den eah/ Z 3, 2 sp Dagsordenens punkt Regeringens tilsynsreform og anbefaling af fem tilsynskommuner Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september regeringens oplæg til en tilsynsreform. I forlængelse af den mail KL, sendte til jer samme dag, følger her nogle supplerende oplysninger om processen for anbefaling af, hvilke fem kommuner der skal være tilsynskommuner. Oplægget fra regeringen indebærer, at der skal findes en tilsynskommune i hvert KKR-område (region). Kommunerne får i KKR regi mulighed for at komme med en anbefaling om, hvilken kommune der skal være tilsynskommune. Processen bliver relativ kort og intensiv, idet ministeren har spillet ud med, at kommunerne i hvert KKR-område skal anbefale en kommune inden årsskiftet. Af hensyn til den lokalpolitiske proces arbejder KL på at få udskudt denne frist en måned. Den 4. oktober 2012 Jnr P22 Sagsid Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /2 KL vil facfiitere processerne, og der vil snarest blive indledt dialog med KKR-formandskaberne herom. Når drøftelserne mellem kommunerne i regi af KKR er afsluttet, vil KL give ministeren en samlet tilbagemelding med de fem KKR's anbefaling af fem tilsynskommuner. Hvis der ikke opnås enighed blandt kommunerne i et KKR, vil ministeren udpege tilsynskommunen i det pågældende KKR-område. Det forventes, at der fremsættes lovforslag i begyndelsen af 2013 om de nye Tilsynskommuner. Men der har selvfølgelig allerede rejst sig mange spørgsmål efter offentliggørelsen af regeringens oplæg. KL er derfor gået i dialog med Social- og Integrationsministeriet for at prøve at få afidaret så mange som muligt af disse spørgsmål og så hurtigt som muligt. Det er i den forbindelse aftalt, at der snarest nedsættes en arbejdsgruppe, som drøfter og

13 afidarer de forskellige spørgsmål. Det er endvidere aftalt, at der hurtigt skal etableres mulighed for, at kommunerne kan stille spørgsmål og få svar i en form, der gør spørgsmål/svar tilgængelige for alle. Som nævnt i mailen den 26. september havde KL gerne set, at regeringen havde valgt en anden måde at organisere tilsynsopgaven på end i fem store enheder. Men som reaktionerne efter offentliggørelsen af regeringens oplæg har vist, er der bred politisk opbakning i Folketinget til ministerens model. Derfor vil KL opfordre kommunerne til at gå konstruktivt ind i opbygningen af de nye tilsynsenheder og medvirke til at føre reformen ud i livet. Det gælder i første omgang anbefaling af tilsynskommune, hvor vi håber, at kommunerne vil udnytte muligheden for selv at pege på en tilsynskommune i KKR regi. KL vil såvel i den igangværende dialog med ministeriet som i forbindelse med den kommende lovgivning arbejde for, at der i loven sikres bedst muligt råderum for kommunal indflydelse på de nye Tilsynskommuner. Det gælder især spørgsmål som samspillet mellem tilsynskommunen og de øvrige kommuner om kvaliteten og prisen på godkendelse og tilsyn, muligheder for at anvende private leverandører og tilbyde tillægsydelser, fx på ældreområdet. Med venlig hilsen rik Nielsen Kristian Wendelboe 2

14 Til borgmesteren Mede i KKR Nordhdland den 9// E Dagsordenens punkt Aftale om "Et Nyt Socialtilsyn" og anbefaling af fem tilsynskommuner Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september regeringens oplæg til en tilsynsreform (se KL's borgmesterbrev af 4. oktober 2012). Der blev i går den 25. oktober 2012 indgået en politisk aftale med alle partier i Folketinget om en godkendelses- og tilsynsreform. Aftalen bygger på det grundlag, der ligger i oplægget fra regeringen. Der skal således fortsat findes en tilsynskommune i hvert KKR-område (region). Kommunerne får i KKR regi mulighed for at komme med en anbefaling til KL om, hvilken kommune der skal være tilsynskommune. Den 26. oktober 2012 Jnr P22 Sagsid Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /2 Det fremgår af den nye politiske aftale: At der skal udpeges en tilsynskommune, som har et særligt fagligt fokus på godkendelses- og tilsynsopgaven. At tilsynskommunen kan etablere et afdelingskontor inden for tilsynets geografiske dækningsområde. At der oprettes en central funktion i Socialstyrelsen, der skal bidrage til en effektiv og ensartet implementering af reformen, herunder foretage stikprøver, udarbejde relevante redskaber, som fx tilsynskoncepter, spørgeguides, manualer mv. Social- og Integrationsministeriets pressemeddelelse samt den politiske aftale, hvoraf tilsynskommunens opgaver og krav til tilsynsarbejdet fremgår, vedlægges. Processen bliver som allerede omtalt i borgmesterbrevet af 4. oktober 2012 relativ kort og intensiv, idet kommunerne i hvert KKR-område skal anbefale en kommune inden årsskiftet. Hvis der ikke opnås enighed blandt kommunerne i et KKR, vil ministeren udpege tilsynskommunen i det pågælde n- de KKR-område.

15 På de kommende KKR-møder den november vil der blive lagt op til at drøfte tilrettelæggelse af processen i de enkelte områder. Det forventes, at der fremsættes lovforslag i medio februar 2013 om de nye tilsynskommuner. Lovforslaget forventes vedtaget ved udgangen af maj/primo juni 2013 med ikrafttræden 1. november /. KL har kommenteret den politiske aftale i vedlagte pressemeddelelse. KL vil følge det lovforberedende arbejde tæt, herunder arbejde for at få afklaret så mange spørgsmål til aftalen så hurtigt som muligt. Med venlig hilsen r- Nielsen Å//'( - Kristian Wendelboe

16 KL PRESSEMEDDELELSE Møtle i KKR Nordjylland den --/ Dagsordenens punkt 3.2 F KL beklager centralistisk tilgang i tilsynsreform Den 26. oktober 2012 KL noterer sig, at der er indgået en bred politisk aftale om en reform af kommunernes arbejde med at godkende og føre tilsyn med opholdssteder for anbragte børn og unge. Men KL beklager, at man har valgt en centralistisk model, hvor tilsynet samles i fem store enheder, og frygter, det vil gå ud over nærheden og kvaliteten. "Det er positivt, at tilsyns- og godkendelsesopgaven fastholdes på kommunale hænder. Men som KL påpegede, allerede da regeringen lagde sit forslag frem, er det ærgerligt, at vi nu får nogle meget store administrative enheder, hvor vi mister nærheden," siger KL's formand Erik Nielsen. "Det er helt afgørende, at de erfaringer, der høstes gennem tilsynet, slår bedst muligt igennem i kommunernes praksis og dermed komme alle til gode. Det havde man meget lettere kunne sikre med enheder. Det er derfor ærgerligt, at vi nu kun får fem meget store enheder, hvor det bliver meget sværere, at sikre den løbende kontakt og dialog, der skal være mellem tilsynskommunerne og de øvrige kommuner". KL's formand glæder sig over, at der med aftalen stilles skærpede krav til tilbuddenes faglighed, gennemsigtighed og professionalisme. Desuden er det godt, at staten påtager sig et klart ansvar, når det gælder systematisk opbygning af viden og etablering af klare faglige retningslinjer for tilsynets arbejde. "Uanset hvor meget vi ønsker det, så kan ingen administrativ reform sikre, at alle ulykkelige børnesager forsvinder. Men jeg vil gerne understrege, at vi i kommunerne nu går aktivt ind i arbejdet med at opbygge de nye tilsynsen-

17 heder, og vi vil kæmpe alt hvad, vi kan for, at det kommer til at gøre en positiv forskel for de udsatte børn, unge og voksne, som det hele drejer sig om," siger Erik Nielsen. 2

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn 25. oktober 2012 Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Mode i KKR Hovedstaden den W 1-20r, Dagsordenens punkt t- 2

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

,P1 11 Tilgang til førtidspension som følge af FØP-reformens forudsætninger

,P1 11 Tilgang til førtidspension som følge af FØP-reformens forudsætninger ,P1 11 Tilgang til førtidspension som følge af FØP-reformens forudsætninger 2008 2009 2010 2011 Tilgang 2013 Udvikling dec. 11-dec. 13 Syddanmark 4.869 4.880 4.648 3.881 2.013-48,1% Aabenraa 230 124 161

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

Hvis der ikke opnås enighed blandt kommunerne i et KKR, vil ministeren udpege tilsynskommunen i det pågældende KKR-område.

Hvis der ikke opnås enighed blandt kommunerne i et KKR, vil ministeren udpege tilsynskommunen i det pågældende KKR-område. Til borgmesteren Møde i KKR Midtjylland den W1 1 --291 Dagsordenens punkt.. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af fem tilsynskommuner Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Tilsynspolitik. For de fem socialtilsyn i Danmark. For de fem socialtilsyn i Danmark 1

Tilsynspolitik. For de fem socialtilsyn i Danmark. For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Tilsynspolitik For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har siden 1.

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Møde i KKR SkIlland den 25. oktober 2012 Dagsorcienens punkt 47. Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Indhold. Takster og takstudviklingen

Indhold. Takster og takstudviklingen KKR September 2018 Indhold Takster og takstudviklingen 2014-2019 Generet om socialtilsynet: Rammerne for tilsynets opgaver Socialtilsynets opgaver Kommunens opgaver Snitflader og samarbejde mellem socialtilsyn

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Socialtilsyn. Program. Ib Poulsen Socialt Lederforum Jeg vil sige noget om:

Socialtilsyn. Program. Ib Poulsen Socialt Lederforum Jeg vil sige noget om: Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Socialtilsyn Syd godkendelser af og driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i Region Syddanmark

Socialtilsyn Syd godkendelser af og driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i Region Syddanmark Socialtilsyn Syd godkendelser af og driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i Region Syddanmark Et nyt tilsyn - socialtilsynet En af de største reformer i nyere socialpolitik Samtlige

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir. Ca. XX min.

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir. Ca. XX min. Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 619 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål V og W Dato /

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 14.5 22. september 2014 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Socialtilsyn KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Den politiske aftale af 25. oktober 2012 Hovedtemaer: 1. Højne kvaliteten af de sociale tilsyn 2. Et mere professionel

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn 2012/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-1074 Fremsat den 10. april 2013 af social-

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 306 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Et nyt socialtilsyn - tilsynsreformen Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale

Læs mere

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk SOCIALTILSYN NORD www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Socialtilsyn Nord Lov om Socialtilsyn blev vedtaget juni 2013 Socialtilsyn Nord er ét af 5 nye Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Fåborg-Midtfyn, Holbæk,

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 Hvem er jeg og hvem er vi Om mig Faglig baggrund Baggrund i stat, kommune, KL og NGO Socialtilsynet Jeg

Læs mere

Nyt Socialtilsyn Syd. Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013

Nyt Socialtilsyn Syd. Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013 Nyt Socialtilsyn Syd Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013 1 Kristine Djursaa Kommunikationsmedarbejder i Socialtilsyn Syd Susan Løfwall Afdelingsleder for Familieplejeområdet i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Status på godkendelses- og tilsynsreformen

Status på godkendelses- og tilsynsreformen Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Socialdirektøren Børne- og ungedirektøren HR-chefen Status på godkendelses- og tilsynsreformen Et samlet Folketing har den 25. oktober 2012 indgået en politisk aftale

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden Årsrapport 2014 og status på 2015

Socialtilsyn Hovedstaden Årsrapport 2014 og status på 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Årsrapport 2014 og status på 2015 Info-møde for brugere, pårørende og andre interesserede Den 2. november 2015 Socialtilsynets organisering Tilsynschef Stab Børne- og Ungetilbud

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

Lovgivning vedr. socialtilsynenes dialogforpligtelse

Lovgivning vedr. socialtilsynenes dialogforpligtelse Enhed: Socialtilsyn og National Koordination Sagsnr.: 2018-744 Dato: 5. juni 2018 Lovgivning vedr. socialtilsynenes dialogforpligtelse Socialtilsynenes dialogforpligtelse I forbindelse med den politiske

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27.

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status 2015 Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. oktober 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af 8

Tilsynspolitik. Side 1 af 8 Tilsynspolitik 2019 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af socialpædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE OG BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE OG BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE OG BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER SOCIALTILSYN? Socialtilsyn er en offentlig myndighed. Socialtilsynets opgave er at godkende sociale botilbud

Læs mere

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE og BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE og BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE og BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER socialtilsyn? Socialtilsyn er en offentlig myndighed. Socialtilsynets opgave er at godkende sociale botilbud

Læs mere

Orientering om etablering af Socialtilsyn Syd

Orientering om etablering af Socialtilsyn Syd Orientering om etablering af Socialtilsyn Syd KKR region Syddanmark 11. juni 2013 Vicekommunaldirektør Finn G. Johansen 1 Status på nyt socialtilsyn pr. 11. juni Økonomi Personale Bygninger Sager/Antal

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

BLIV GODKENDT SOM NYT SOCIALT TILBUD AF SOCIALTILSYNET

BLIV GODKENDT SOM NYT SOCIALT TILBUD AF SOCIALTILSYNET BLIV GODKENDT SOM NYT SOCIALT TILBUD AF SOCIALTILSYNET INFORMATION TIL PERSONER, DER ØNSKER AT ÅBNE ET NYT SOCIALT TILBUD Udgivet af Socialtilsyn Hovedstaden Socialtilsynet Socialtilsyn Hovedstaden har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Jeg noterer med tilfredshed, at beretningen konkluderer, at regionerne formår at holde området i økonomisk balance set over tid.

Jeg noterer med tilfredshed, at beretningen konkluderer, at regionerne formår at holde området i økonomisk balance set over tid. Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Dato: 31. marts 2014 Redegørelse

Læs mere

DISPOSITION. 1. Socialtilsynet. 2. Socialstyrelsens auditfunktion. 3. Kvalitetsmodellen. 4. Udviklingsopgaver

DISPOSITION. 1. Socialtilsynet. 2. Socialstyrelsens auditfunktion. 3. Kvalitetsmodellen. 4. Udviklingsopgaver 08-03-2017 DISPOSITION 1. Socialtilsynet 2. Socialstyrelsens auditfunktion 3. Kvalitetsmodellen 4. Udviklingsopgaver 1 1. SOCIALTILSYNET Politisk aftale om Et Nyt Socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Orientering om gennemførte socialtilsyn på Specialsektorens tilbud og status på arbejdet med det nye tilsyn

Orientering om gennemførte socialtilsyn på Specialsektorens tilbud og status på arbejdet med det nye tilsyn Notat Orientering om gennemførte socialtilsyn på Specialsektorens tilbud og status på arbejdet med det nye tilsyn 1. Det nye socialtilsyn I juni 2013 vedtog et enigt Folketing lov om socialtilsyn med henblik

Læs mere

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Den 2. oktober 2013 NOTAT Dimensioneringsforudsætninger for de fem Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden. Styringskonference om det specialiserede voksenområde Den 6. november 2015

Socialtilsyn Hovedstaden. Styringskonference om det specialiserede voksenområde Den 6. november 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Styringskonference om det specialiserede voksenområde Den 6. november 2015 Disposition Kort om Socialtilsyn Hovedstaden Tilsyn med effektdokumentation Tilsyn med økonomi og styring

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Opsamling fra gruppedrøftelser

Opsamling fra gruppedrøftelser Opsamling fra gruppedrøftelser Nedenstående opsamling af udsagn om og input til organisatoriske kriterier, der kan indgå i en reform af godkendelse og tilsyn på det sociale område er baseret på gruppedrøftelser

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Årsrapporten august 2019

Årsrapporten august 2019 Årsrapporten 2018 august 2019 Formål med årsrapporten Belyse tilbuddenes kvalitet Formål med socialtilsynet Socialtilsynene skal i henhold til lov om socialtilsyn og tilhørende bekendtgørelse, føre tilsyn

Læs mere

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER SAMT DERES PÅRØRENDE

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER SOCIALTILSYN? Socialtilsyn er en offentlig myndighed. Socialtilsynets opgave er at føre et socialfagligt

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

løb Anbefalinger Auditfor

løb Anbefalinger Auditfor Anbefalinger 14.1 14.2 14.3 Auditfor løb 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 Triangulering af datakilder understøtter, at indikatorerne i hver enkelt regodkendelse belyses fra flere vinkler ved brug af

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra auditrapport , samt Økoauditrapport a, b, c og d

Oversigt over anbefalinger fra auditrapport , samt Økoauditrapport a, b, c og d NOTAT Kontor Til: Socialtilsyn og national koordination Socialtilsynene Dato: Kontor for socialtilsyn og national koordination Sagsnr: 2016-9044 Hanne Sognstrup hso@socialstyrelsen.dk Oversigt over anbefalinger

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Resultatdokumentation. Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015

Resultatdokumentation. Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015 Resultatdokumentation Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015 Dagens oplæg roller, tilsyn og produkter Opgaven er klar men der er mange veje til målet Resultatdokumentation en væsentlig del af socialtilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN Program: Kort introduktion Resume af reglerne op tilsyn samt præsentation af tilbagemeldinger til Socialt Lederforum om oplevelser og udfordringer. Socialstyrelsen ved, om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn LBK nr 1054 af 08/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4958 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

Socialtilsynets inddragelse af oplysninger fra borgerne i det driftsorienterede

Socialtilsynets inddragelse af oplysninger fra borgerne i det driftsorienterede Socialtilsynets inddragelse af oplysninger fra borgerne i det driftsorienterede tilsyn Udgivet af Socialstyrelsen September 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bilag 1, Socialtilsynet orientering om lovændring samt vedtagelse af forslag om opnormering

Bilag 1, Socialtilsynet orientering om lovændring samt vedtagelse af forslag om opnormering Bilag 1, orientering om lovændring samt vedtagelse af forslag om opnormering Den 1. januar 2014 træder lov om socialtilsyn i kraft, hvilket betyder, at fem kommuner i landet får ansvaret for at godkende

Læs mere

Socialtilsyn. Region Hovedstaden. Frederiksberg, den 22. februar 2013

Socialtilsyn. Region Hovedstaden. Frederiksberg, den 22. februar 2013 Socialtilsyn Region Hovedstaden Frederiksberg, den 22. februar 2013 Dagens program 10.00-10.05 Velkomst v/ Kommunaldirektør Torben Kjærgaard, Frederiksberg Kommune 10.05-10.35 Vilkår og procesplan v/ Børne-

Læs mere

Informationsmøde for plejefamilier.

Informationsmøde for plejefamilier. Informationsmøde for plejefamilier. Socialtilsyn Nord. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Program Information om Socialtilsyn Nord mv. v/ leder af familieplejeafdelingen Birgit Langager Svendsen. Om kvalitetsmodel

Læs mere

Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om Informationsmøde for tilbud 31. august 2016

Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om Informationsmøde for tilbud 31. august 2016 Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om 2017 Informationsmøde for tilbud 31. august 2016 Årsrapporten 2015 Årsrapporten: Vores vurdering af tilbuddene og plejefamiliernes kvalitet samt redegørelse

Læs mere

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER, SAMT DERES PÅRØRENDE

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER, SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER, SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER socialtilsyn? Socialtilsyn er en offentlig myndighed. Socialtilsynets opgave er at fører et socialfagligt

Læs mere

Socialtilsyn. Frederiksberg 7. juni 2013 Kontorchef Else Frydensberg Socialstyrelsen

Socialtilsyn. Frederiksberg 7. juni 2013 Kontorchef Else Frydensberg Socialstyrelsen Socialtilsyn Frederiksberg 7. juni 2013 Kontorchef Else Frydensberg Socialstyrelsen Den politiske aftale af 25. oktober 2012 Hovedtemaer: 1. Højne kvaliteten af de sociale tilsyn 2. Et mere professionelt

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017 Botilbud og bofællesskaber på det specialiserede voksenområde Ældre og Social Service Marts 2018 Foto: 2/11 Resumé Socialtilsyn Hovedstadens driftsorienterede tilsyn

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb om det økonomiske tilsyn

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb om det økonomiske tilsyn Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb om det økonomiske tilsyn Auditforløb 16.d November/december 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00

Læs mere

Velkommen! Erfa-møde for handicaptilbud den 13. maj 2019

Velkommen! Erfa-møde for handicaptilbud den 13. maj 2019 Velkommen! Erfa-møde for handicaptilbud den 13. maj 2019 Program for dagen kl. 9-12 Velkommen v. tilsynscheferne Henriette Lindberg og Mie Andresen Tal fra årsrapporterne 2018 Anbefalinger i årsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Præsentation. KKR- Region Sjælland

Præsentation. KKR- Region Sjælland Præsentation KKR- Region Sjælland April 2016 Indhold Tilsynsreformen Tilsynsopgaven For Socialtilsynet, det driftsorienteret For kommunerne, det personrette Nationalt Midtvejsevaluering Evalueringen af

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens kanal København K. Sendt på mail til og med kopi til

Social- og Indenrigsministeriet Holmens kanal København K. Sendt på mail til og med kopi til KL Social- og Indenrigsministeriet Holmens kanal 22 1060 København K Sendt på mail til mple@sim.dk og Ila@sim.dk med kopi til jurint@sim.dk. Vedrørende svar på høring over udkast til ændring af lov om

Læs mere

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere,

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere, 8. april 2013 Birthe Skaarup, MB Sagsnr. 2013-59458 Dokumentnr. 2013-274539 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 2. april 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Vil Socialborgmester

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om tilsyn med plejefamilier og døgninstitutioner

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om tilsyn med plejefamilier og døgninstitutioner Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om tilsyn med plejefamilier og døgninstitutioner I medfør af 8, stk. 6, 9, stk. 4 og 11, stk. 5 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere