Partnerundersøgelse. 13. september Tilfredshedsundersøgelse af partnere i Nationalpark Vadehavets partnerprogram. Af Jannik Lorenzen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerundersøgelse. 13. september Tilfredshedsundersøgelse af partnere i Nationalpark Vadehavets partnerprogram. Af Jannik Lorenzen."

Transkript

1 Partnerundersøgelse 13. september 2016 Tilfredshedsundersøgelse af partnere i Nationalpark Vadehavets partnerprogram. Af Jannik Lorenzen

2 Forord Én af Nationalpark Vadehavets 12 målsætninger lyder på, at nationalparken skal bidrage til udviklingen af partnerskaber med lokale institutioner, virksomheder og aktører. Dette mål skal sikre en lokal forankring og bred formidling af natur- og kulturværdierne i nationalparken. Dags dato har Nationalpark Vadehavet 150 partnere i forskellige sektorer, der alle er medlem af partnerprogrammet, som nationalparken kalder det. Disse sektorer partnerne kan sættes i er: formidling, friluftsliv, non-food, overnatning, events, fødevarer, uddannelse og andre. Dette partnerprogram er i øjeblikket under revision. Der skal bl.a. tages stilling til, om der skal nye kriterier til før man kan blive optaget som partner og der skal laves en evaluering af partnerprogrammet indtil nu. På den måde kan sekretariatet og partnerudvalget finde ud af hvordan partnerprogrammet skal håndteres i fremtiden og hvilken retning det skal bevæge sig i.

3 Metode Der er i tæt samarbejde med nationalparksekretariatet blevet udarbejdet et spørgeskema med relevante spørgsmål, der blev sendt via mail til samtlige partnere. Spørgeskemaet bestod af 20 spørgsmål. Første udkast af spørgeskemaet, blev af sekretariatsleder Peter S. Simonsen sendt videre til partnerudvalget og andre relevante personer fra bestyrelse og råd, for at høre om der var nogle forslag til forbedringer, hvilke vi senere implementerede. Spørgeskemaet blev sendt ud første gang den 04. august 2016 og den 17. august 2016 udsendtes en reminder til alle partnerne, for at få samlet nogle flere svar sammen. Spørgeskemaet blev lukket for besvarelser den 04. september Ud af de 150 adspurgte svarede 63, svarerende til 42% hvilket er en tilfredsstillende svarrate.

4 Opbygning Spørgeskemaet består af 20 spørgsmål. De fleste er multiple choice spørgsmål hvor der i visse tilfælde kun måtte sættes ét enkelt kryds og i andre tilfælde måtte man sætte flere. Mange af spørgsmålene kunne suppleres med eventuelle kommentarer. Enkelte spørgsmål kunne kun besvares med kommentarer. Det første spørgsmål lyder på hvilken partnersektor den respektive partner hører til. På denne måde kan man i de efterfølgende spørgsmål se nærmere på hvordan de enkelte partnersektorer har svaret hver især. Besvarelsen af spørgeskemaet er anonymt.

5 63 Besvarelser i alt Oprettelsesdato: 29. juni 2016 Første udsendelse: 04. august 2016 Anden udsendelse: 17. august 2016 Lukket: 04. september 2016 Fuldførte besvarelser: 63

6 Q1: Hvilken partnersektor hører du/i til? Besvaret: 62 Sprunget over: 1 20 ud 49 formidlingspartnere har svaret, svarende til 41% 1 ud af 6 friluftslivspartnere har svaret, svarende til 17% 7 ud af 33 fødevarepartnere har svaret, svarende til 21% 4 ud af 8 eventpartnere har svaret, svarende til 50% 1 ud af 2 non-food partnere har svaret, svarende til 50% 21 ud af 39 overnatningspartnere har svaret, svarende til 54% 3 ud af 6 uddannelsespartnere har svaret, svarende til 50% 4 ud af 7 andre partnere har svaret, svarende til 57% Samlet svarprocent 42% Formidlingspartner Friluftslivspartner Fødevarerpartner Eventpartner Non-Food partner Overnatningspartner Uddannelsespartner Andre Ønsker ikke at svare Ved ikke

7 Q1: Hvilken partnersektor hører du/i til? Besvaret: 62 Sprunget over: 1

8 Q2: Hvor længe har du/i været partnere? Besvaret: 62 Sprunget over: 1 77% af partnerne har været medlem i over 2 år. 19% har været partner i 1-2 år Kun 3% har været partner under 1 år. I den periode partnerprogrammet har været under revision, har det ikke været muligt at blive optaget som ny partner.

9 Q3: Hvad var dit/jeres motiv for at blive partner? Sæt gerne flere krydser. Besvaret: 62 Sprunget over: 1 74% ville gerne repræsentere Vadehavet via partnerprogrammet. 69% ville gerne være en del af partnerfællesskabet. 58% ville gerne hjælpe nationalparken samt blive mere synlige. Kun 16 % har haft intentioner om at tjene penge på partnerprogrammet. Det er altså andre værdier, der vægter klart højere her i stedet. Det primære er ikke at tjene penge, men at være en del af nationalparken. For at få økonomisk gevinst For at få flere kunder For at blive mere synlige For at hjælpe nationalparken For at blive en del af partnerfællesskabet For at finde nye samarbejdspartnere For at repræsentere Vadehavet For at lære mere om Vadehavet For at værne om Vadehavet Ved ikke Andet

10 Q3: Hvad var dit/jeres motiv for at blive partner? Sæt gerne flere krydser. Besvaret: 62 Sprunget over: 1 For mig er det mest interessen for Vadehavet, naturen og fuglene. Naturligvis giver det en større opmærksomhed, som så kan give flere kunder og dermed indtægt. Jeg føler mig stolt over at repræsentere Vadehavet.

11 Q4: Hvor tilfreds har du/i været med partnerprogrammet indtil nu, på en skala fra 1-5, hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget lidt tilfreds? Besvaret: 62 Sprunget over: 1 58% er tilfredse eller meget tilfredse med partnerprogrammet. Dernæst er 27% neutrale og 14% er generelt set mindre tilfredse. Der er ingen nævneværdig ændring hvis man krydser tilfredsheden med de forskellige partnersektorer. Samlet set indikerer dette en overordnet tilfredshed, men også plads til forbedring.

12 Q5: Har du/i haft gavn af at være partner? Besvaret: 62 Sprunget over: 1 56% svarer at de har haft gavn af at være med i partnerprogrammet, 26% ved ikke mens 17% vurderer, at de ikke har haft gavn af partnerprogrammet. Det er nogenlunde det samme antal, som har svaret, at de ingen gavn har haft af partnerprogrammet, som har svaret ikke tilfreds i forrige spørgsmål.

13 Q5: Har du/i haft gavn af at være partner? Udvalgte kommentarer Besvaret: 62 Sprunget over: 1 Ser det som et kvalitetsstempel i fht. det faglige niveau i min formidling - mine gæster giver også udtryk for dette( ) Det er givtigt med mødet med de andre partnere og det er værdifuldt at vi på partnerdagen får udbygget vores viden om Vadehavet og NPV. Mangler opbakning og initiativer af positiv art fra N.P. til aktivt at løfte hele det maritime område som ellers er beskrevet i N.P. planen ( )

14 Går man ned i besvarelserne, viser det sig, at det primært er fødevarerpartnerne, der vurderer at de har haft mindre gavn af partnerprogrammet end de øvrige partnere. For de øvrige partnersektorer er tendensen meget lig den samlede besvarelse.

15 Q6: Bruger du/i Nationalparkens logo eller lignende til markedsføring af din/jeres virksomhed? Besvaret: 61 Sprunget over: 2 Næsten 9 ud af 10 partnere benytter sig af nationalpark logoet. 13 % benytter sig ikke af logoet. Det tal svarer nogenlunde til det antal, der tidligere gav udtryk for at de ikke var tilfreds med partnerprogrammet. Igen krydset med fødevarepartnerne kan man se, at disse benytter sig væsentlig mindre af logoet end gennemsnittet.

16 Q7: Er partnerne synlige nok på Nationalpark Vadehavets hjemmeside, udgivelser, nyhedsbreve osv.? Besvaret: 52 Sprunget over: 11 58% synes at partnerne er synlige nok på nationalparkens hjemmeside, udgivelser, nyhedsbreve osv, mens 42% ikke mener at partnerne er synlige nok. Her synes at være en opgave at arbejde med. Ser man på de enkelte sektorer, mener både fødevare- og overnatningspartnerne, at de ikke er synlige nok.

17 Q7: Er partnerne synlige nok på Nationalpark Vadehavets hjemmeside, udgivelser, nyhedsbreve osv.? Besvaret: 52 Sprunget over: 11 Partnerne nævnes ikke ofte på hjemmesiden eller i nyhedsbrevene. Spændende nyheder hos en partner, nye samarbejdsrelationer, kommende begivenheder. Måske en blog eller debatforum, hvor partnerne kunne udveksle nyheder og meninger

18 Q8: Hvad skal Nationalpark Vadehavet bidrage med i partnerprogrammet? Besvaret: 34 Sprunget over: 29 Udvalgte kommentarer: Synliggørelse af partnerne og partnernes projekter må være det primære ( ) Det er vigtigt, at vi som partnere har stor viden om Vadehavets natur og kultur. NPV skal sørge for at vi hele tiden holdes ajour med den nyeste viden. Det er også vigtigt at NPV hele tiden styrker netværket mellem partnerne, så vi kan henvise og reklamere for hinandens tilbud og varer. Relevante projekter vedr. forskning og formidling. Øget uddannelse af formidlere. Økonomiske bidrag til fællesprojekter Uddanne os til: 1) mere viden om nationalparken og 2) give os bedre værktøjer til at kunne udfylde ambassadørrollen Samler man de forskellige kommenterer, så er de især følgende 3 ord, der går igen: Information, synlighed, samarbejde

19 Q9: Hvad skal du/i og de andre partnere bidrage med til partnerprogrammet og Nationalpark Vadehavet? Besvaret: 36 Sprunget over: 27 Udvalgte kommentarer: Partnerne skal være aktive formidlere, deltage aktivt i hvad Nationalparken tilbyder, ellers bør de slettes som partner. Her bør løftes i flok. Vi kan som partnere bidrage med vores viden om det felt vi arbejder med indenfor Vadehavets natur og kultur. Vi kan tilbyde NPV at byde ind med at fortælle om vores nyeste tiltag. VI kan selv styrke netværket mellem partnerne, ved at henvise og reklamere for hinandens tilbud og varer. Udbrede NPV, markedsføre Vadehavet som en helhed - sammen står vi stærkere Være til rådighed, med viden og tid. Synliggøre Nationalparken via andre kanaler end sekretariatet Skabe opmærksomhed omkring unikke eller særegne kvaliteter i produkter, kultur, natur osv. i Nationalparken Samlet set bliver der sat fokus på at dette er et fælles projekt, og der skal samarbejdes.

20 Q10: Føler du/i, at det at være partner giver et ejerskab af Nationalpark Vadehavet? Besvaret: 61 Sprunget over: 2 59% af partnerne føler et ejerskab af Nationalpark Vadehavet via det at være partner. 20% føler ikke et større ejerskab af den grund, og 21% ved det ikke. Ser man nærmere på de enkelte sektorer, er der især overnatningspartnerne, der føler større ejerskab end gennemsnittet.

21 Q10: Føler du/i, at det at være partner giver et ejerskab af Nationalpark Vadehavet? Besvaret: 61 Sprunget over: 2 Udvalgt kommentar: Vi HAR ejerskab af Vadehavet - vi har levet og arbejdet her det meste af vores liv. Nationalparken er principielt en god ting - den har dog hidtil ikke opnået en autoritet, så jeg føler - eller ønsker ejerskab. Nationalparkens hidtidige virke har været etablering og forekommer i øvrigt lidt akademisk og ufrivilligt distancerende.

22 Q11: Hvor ofte samarbejder du/i med andre partnere? Besvaret: 57 Sprunget over: 6 Som det fremgår, er det meget forskelligt hvor ofte partnerne arbejder sammen. Ser man på de enkelte sektorer er det ligeledes meget spredt hvor ofte der samarbejdes, og der tegnes ikke et klart billede over om nogle sektorer arbejder mere sammen end andre.

23 Q11: Hvor ofte samarbejder du/i med andre partnere? Besvaret: 57 Sprunget over: 6 Udvalgt kommentar: Samarbejde på tværs af kategorier giver en dynamisk virksomhed

24 Q12: Hvor ofte deltager du/i i Nationalpark Vadehavets arrangementer (f.eks. Partnerdagen, Temadage, Nationalparkdagen)? Besvaret: 61 Sprunget over: 2 56% af partnerne deltager hver gang eller næsten hver gang der afholdes arrangementer. 50% af fødevarepartnerne deltager kun sjældent. 75% af formidlingspartnerne deltager hver gang eller næsten hver gang Et af kriterierne for at være partner er, at man skal deltage i disse med minimum en person/en dag/en gang om året

25 Q13: Får du/i information nok omkring hvad, der forgår i Nationalpark Vadehavet? Besvaret: 61 Sprunget over: 2 85% af partnerne får nok information om hvad der forgår i Nationalpark Vadehavet. Krydset med formidlerpartnerne kan man se at 20% af disse ikke mener at der er information nok. Tilsyneladende er informations opgaven løst tilfredsstillende.

26 Q13: Får du/i information nok omkring hvad, der forgår i Nationalpark Vadehavet? Besvaret: 61 Sprunget over: 2 Udvalgt kommentar: Nyhedsbreve spændende og aktuelle. Men hjemmesiden har manglet opdatering på flere områder.

27 Q14: Hvad synes du/i om de forventninger og krav, som Nationalpark Vadehavet stiller til partnerne? Besvaret: 59 Sprunget over: 4 68% af partnerne er enige om at forventningerne og kravene er passende. Anderledes ser det dog ud, når man ser på henholdsvis fødevarepartnerne og formidlingspartnerne. 42% af formidlingspartnerne mener at der er for få krav, hvor 43% af fødevarepartnerne mener at der er for mange. Der er for mange krav og forventninger De er passende Der er for få krav og forventninger Jeg/vi kender ikke forventningerne

28 Q15: Hvordan opfatter du/i Nationalpark Vadehavets sekretariat? Sæt gerne flere krydser. Besvaret: 62 Sprunget over: 1 Overordnet set er klart den største del af partnerne godt tilfredse med sekretariatet. Tendensen er ens uanset partnersektor. 27% mener at sekretariatet er handlekraftige. Få procent har markeret at der enten sker for lidt, at sekretariatet er tillukkede eller at de er svære at få i tale.

29 Q15: Hvordan opfatter du/i Nationalpark Vadehavets sekretariat? Sæt gerne flere krydser. Besvaret: 62 Sprunget over: 1 Udvalgte Kommentarer Jeg har ikke meget indtryk af sekretariatet, bortset fra nyhedsbrevene, som glædeligvis har fået en længere frekvens. Jeg har ikke oplevet, at sekretariatet har gjort noget for at synliggøre sig overfor os. Meget kompetent Absolut positivt

30 Q16: Har du/i hørt om Nationalpark Vadehavets 12 målsætninger? Besvaret: 58 Sprunget over: 5 64% kender til nationalparkens 12 målsætninger, hvor 28% af partnerne ikke kender til disse. Det er især overnatningspartnerne, der ikke kender til målsætningerne, hvilket 50% af dem ikke gør.

31 Q17: Hvilke af målsætningerne synes du/i er vigtigst for nationalparken? Sæt gerne flere kryds. Besvaret: 57 Sprunget over: 6 Beskyttelse af naturens frie dynamikker Beskyttelse af kultur- og menneskeskabte naturlige områder Beskyttelse af karakteristiske landskaber og geologiske formationer Bevaring af kultur og historiske steder Udvikle friluftslivs-, natur- og kultur oplevelser. Bæredygtig turisme og friluftslivsudvikling Beskyttelse af meget sårbar natur gennem zoner, formidling og vejledning, skiltning og kommunikation Styrkelse af naturformidling og kommunikation Styrke forskning og undervisning relateret til Vadehavet Udvikling af partnerskaber med de omgivende samfund og udvikling af bosætning Verdensarven og det Trilaterale Vadehavssamarbejde skal udvikles af Nationalparken Evaluering og monitering

32 Q17: Hvilke af målsætningerne synes du/i er vigtigst for nationalparken? Sæt gerne flere kryds. Besvaret: 57 Sprunget over: 6 Med 81% er Bæredygtig turisme og friluftsudvikling den målsætning partnerne vægter højst, hvilket er 10% mere end den næst vigtigste, nemlig Udvikle friluftslivs-, natur- og kultur oplevelser. Bevaring af kultur og historiske steder samt Styrkelse af naturformidling og kommunikation har mere en 60% sat som vigtig. Beskyttelse af kultur- og menneskeskabte naturlige områder, Beskyttelse af karakteristiske landskaber og geologiske formationer og Beskyttelse af meget sårbar natur gennem zoner, formidling og vejledning, skiltning og kommunikation synes mange også er vigtigt. Med 7% er Evaluering og monitering den målsætning partnerne vægter mindst. Samlet set er det altså beskyttelse of bevaring af natur og kultur, der er langt det vigtigste for partnerne. Hvorimod erhvervs og turismefremme ikke får den samme vægt.

33 Q17: Hvilke af målsætningerne synes du/i er vigtigst for nationalparken? Sæt gerne flere kryds. Besvaret: 57 Sprunget over: 6 Udvalgt kommentar: De 12 målsætninger er jo tydeligvis skabt af mange interesser, og derfor vigtige. Efter en årrække kan det godt være at nogle af punkterne bliver vigtigere end andre.

34 Q18:Hvad kunne du/i tænke jer, der skulle ske med partnerprogrammet i fremtiden? Besvaret: 23 Sprunget over: 40 Udvalgte kommentarer: Arrangement hvor partnere i hver sektor mødes 1-2 gange om året. Der skal gøres noget for at Nationalparken som institution bliver oplevet som en nyttig partner for de øvrige partnere. Det kræves for at der kan etableres et troværdigt nyt program. Skal man opsummere på kommentarerne, så er det svært at gøre det fuldstændig entydigt, men der er tendens til at partnerne gerne vil have et skarpere og mere relevant partnerprogram. På den ene side er mange åbne for flere krav til partnerne og hinanden, herunder er man også klar til at mødes mere, og lave mere sammen, så længe der er fokus på, at der skal komme noget brugbart ud af det. At der bliver ryddet lidt op og der kommer klare retningslinjer for hvem der kan være partner og hvem ikke. Kvalitetsteste partnerne f.eks. i forhold til formidling og fødevareproduktion. At partnerne præsenteres for hinanden og finder ud af, hvad de kan bruge hinanden til og hjælpe hinanden med... Speeddating Udbredes til endnu flere brancher -fx forfattere, skoler, børnehaver mv.

35 Q19: Hvor sandsynligt ville det være at du/i ville anbefale partnerprogrammet til eventuelle nye partnere, på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er meget sandsynligt og 1 er ikke sandsynligt? Besvaret: 62 Sprunget over: 1 70% ville sandsynligt eller meget sandsynligt anbefale partnerprogrammet til andre, mens næsten 20% er neutrale og 10% ikke vil anbefale partnerprogrammet. Dette stemmer godt overens med at 58% havde markeret sig på 4 eller 5 da de skulle svare på hvor tilfredse de havde været med programmet. Med 67% er det overnatningspartnerne, der helst vil anbefale partnerprogrammet.

36 Q20: Øvrige kommentarer Besvaret: 11 Sprunget over: 52 Udvalgte kommentarer: De udvalgte kommentarer fordeler sig i mange forskellige retninger, og der er ikke en klar tendens. Derfor er der givet nogle eksempler på markante kommentarer nedenfor. Vi er glade for at være med i fællesskabet og finder sekretariatet kompetent og dejligt synligt. Der bør luges ud i de eksisterende partnere, alt for mange kører på friløb uden at deltage i at formidle, bruges af mange til egen ego. ( ) Jeg oplever meget sjældent at nogen fra NPV sekretariatet henvender sig for at gøre opmærksom på at der er fx udkommet noget på skrift som kan bruges på mitvadehv.dk eller at nogen er i gang med et initiativ, som kan bruges i samarbejde med Mit Vadehav. Det ville være herligt, hvis det skete

37 Konklusion Nationalpark Vadehavets partnerprogram er på mange punkter godt kørende, men der er stadig visse steder, hvor der er klart plads til forbedring. 58% af partnerne er generelt set tilfredse med partnerprogrammet, hvilket vil sige, at der er 42% der er neutrale eller under. Dette stemmer overens med, at 56% af partnerne har haft gavn af at være partner. På trods af disse tal, vil 70% af partnerne sandsynligt eller meget sandsynligt anbefale partnerprogrammet til eventuelle nye partnere. Næsten 9 ud af 10 partnere bruger nationalparkens logo i forbindelse med markedsføring af deres virksomhed. 42% af partnerne mener dog ikke, at de er synlige nok på nationalparkens hjemmeside, udgivelser osv. Der er stor fokus på, at nationalparken er et fælles projekt, hvor der skal løftes i flok samt at alle og en enhver ikke skal have lov til at være partner. Nationalparken skal ligeledes være med til at synliggøre, bringe information til og skabe samarbejde mellem partnerne. Partnerne er her villige til at mødes oftere i fremtiden, for at skabe nye samarbejder og vedligeholde relationer. Ser man på både partnernes motiv for at blive partner samt hvilke af nationalparkens 12 målsætninger de finder vigtigst, og flere af de supplerende kommentarer, danner der sig et klart billede af, at det er naturen og bevaringen af denne de fleste partnere har fokus på. Partnerne synes at sekretariatet er kompetente og imødekommende, men mangler mere handlekraft fra dem. Informationen om hvad der sker i nationalparken, der kommer fra sekretariatet, er også tilfredsstillende, da 85% af partnerne mener de får information nok.

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Nationalpark ambassadør. Nationalpark. Nationalpark uddannelse og forskning. partner. Partnerprogram. Verdensarvs partner. Nationalpark.

Nationalpark ambassadør. Nationalpark. Nationalpark uddannelse og forskning. partner. Partnerprogram. Verdensarvs partner. Nationalpark. Nationalpark ambassadør Nationalpark uddannelse og forskning Partnerprogram Nationalpark partner Nationalpark produkter Verdensarvs partner Adgang til NPV-ydelser Nationalpark ambassadør Alle der vil være

Læs mere

Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land

Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land 2017 Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land Udviklingen af Nationalpark Skjoldungernes Land er i høj grad båret af samarbejde og inddragelse af de omgivende lokalsamfund. Som et led i

Læs mere

PARTNERSKABSKRITERIER

PARTNERSKABSKRITERIER PARTNERSKABSKRITERIER Naturpark Vesterhavet indgår partnerskab med lokale aktører i naturparkområdet. Ønsket er lokal forankring og bred formidling af natur- og kulturværdierne i Naturparken til fordel

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 26-04-2017 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

PARTNERSKABSKRITERIER

PARTNERSKABSKRITERIER PARTNERSKABSKRITERIER Naturpark Vesterhavet indgår partnerskab med lokale aktører i naturparkområdet. Ønsket er lokal forankring og bred formidling af natur- og kulturværdierne i Naturparken til fordel

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Borgerinddragelsesplan for Naturpark Lillebælt. Bilag 5. Destination Lillebælt, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune.

Borgerinddragelsesplan for Naturpark Lillebælt. Bilag 5. Destination Lillebælt, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune. Borgerinddragelsesplan for Naturpark Bilag 5 Destination, Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune. September 2013 1 Borgerinddragelsesplan for Naturpark Indhold 1. Forord... 2 2. Borgerinddragelse

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT OKTOBER 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO

Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges LOGO Version 3 af 2. oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Side Overordnede retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo 3 Retningslinjer

Læs mere

Spørgeskemaer og interviewguide

Spørgeskemaer og interviewguide Anneks D Spørgeskemaer og interviewguide D.1 Spørgeskema til virksomheder Introtekst Danida, Udenrigsministeriets organisation for udviklingshjælp, har bedt COWI om at gennemføre en evaluering af kampagnen

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Forældretilfredshed 2012

Forældretilfredshed 2012 Forældretilfredshed 2012 Antal svar: 34, svarprocent: 81% LÆSEVEJLEDNING TIL SIDER MED FREKVENSOVERSIGT Tema / Fokus Spørgsmål fra det givne tema Benchmark / sammenligning med alle institutioner i undersøgelsen

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Denne rapport har til formål at undersøge Madservice Kronjyllands kunders tilfredshed. I løbet af oktober-november 2016 er der omdelt spørgeskemaer

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 64,5 Administration og information 68,4 58,4 Rekruttering af elever 60,5 70,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 69,8 76,9

Læs mere

Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer!

Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer! Morten Velander! Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer! S"l gerne spørgsmål undervejs Visuel

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Agri College Aalborg

Agri College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Landbrugsudd. 64,9 75,3 52,6 Administration og information Rekruttering af elever 64,0 Skoleperiodernes indhold 64,7 69,4

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 214 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 65,8 76,8 51, Administration og information Rekruttering af elever 6,8 67,6 Skoleperiodernes indhold Motivation 68,5 Elevens

Læs mere

KLAP-evaluering. Survey til virksomheder

KLAP-evaluering. Survey til virksomheder KLAP-evaluering Survey til virksomheder (Planlagt udsendt til kontaktpersoner ultimo januar 2015) Godkendt dec. 2014 1 Mailtekst virksomhedens kontaktperson [Emne] Spørgsmål vedrørende borgere i skåne

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2012

Medlemsundersøgelse 2012 Medlemsundersøgelse 2012 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Young & Bright, og er baseret på omfattende spørgeskemaundersøgelse foretaget ultimo 2012. Fakta om undersøgelsen: Gennemført i perioden:

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 01 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 60,3 74,6 5, Administration og information Rekruttering af elever 54,3 60,6 Skoleperiodernes indhold 64,4 Motivation Elevens

Læs mere

Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017. VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære

Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017. VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære 20.01.2017 Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017 VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 1 Generelt 3 Social velbefindende 4 Kompetencer og udvikling

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart Rådsmøde 24. okt. 2016 Middelfartsalen på KulturØen Havnegade 6-10 5500 Middelfart Kl. 16.00 16.30 Nyt siden sidst Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen Nyt siden sidst og status ved projektleder

Læs mere

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsnr.: 2013/0009013 Dato: 2. januar 2014 Titel: Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsbehandler: Sune Sloth Udviklingskonsulent Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-2014

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsesdesign... 4 Rapportens opbygning... 5 Frivillige på Aarhus Kommunes lokalcentre... 6 Frivillige

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Food College Aalborg

Food College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 68,2 79,9 56,8 Administration og information Rekruttering af elever 5,0 66,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 70,8 Elevens

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere