Referat. Miljø- og teknikudvalget. Møde nr.: 2. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:30. Teknisk chef kontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Miljø- og teknikudvalget. Møde nr.: 2. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:30. Teknisk chef kontor"

Transkript

1 Dagsorden Side 1 af 15 Referat Miljø- og teknikudvalget Møde nr.: 2 Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:30 Sted: Teknisk chef kontor Medlemmer: Bent Raith, Holger Andersen, Hanne Kyvsgaard, Preben Lansø, Eric Munch Deltagere: Arne Kirt Hansen, Bodil Bundgaard Afbud: Hanne Kyvsgaard Indholdsfortegnelse Side 1. Åben - Formandsmeddelelser 1. marts Åben - Orientering om kloakprojekter i Åben - Orientering, Vellerup Sommerby, vejsyn Åben - Maglehøjgårds Losseplads, årsrapport Åben - Ændringer i bygningsreglement Åben - Lokalplan 92, Marbækskolen 30

2 Dagsorden Side 2 af Åben - Evt. lokalplan for boligområde ved Mejerivej i Ferslev Åben - Musikfestival på areal ved Marbækskolen Åben - Baunehøjvej 1 A-B, udstykning Åben - Udstykning, Vellerup Camping Åben - Helårsbeboelse af sommerhus på Harebakkevej Åben - Kirkegade Åben - Godkendelse af regnskab for Skibby Ungdomsboliger Åben - Jagt på kommunalt landbrugsareal Åben - Miljøforhold ved Asylcentret - Bronzeager Åben - Eventuelt 44 soversigt 45 Underskriftsside 47 I. Åben - Formandsmeddelelser 1. marts 2006 Sagsnr: 06/160 Sagsansvarlig: bodbun J. nr.: Meddelelser fra formanden: Der har været afholdt konstituerende møde i HNG den 24. februar Nick Hækkerup fortsætter som formand. Orienteringen blev taget til efterretning. 2. Åben - Orientering om kloakprojekter i 2006 Sagsnr: 06/142 Sagsansvarlig: sorkel J.nr.:

3 Dagsorden Side 3 af 15 Efterretningssag: Til udvalgets orientering fremsendes reviderede oversigt over kloakprojekter pr. den Forvaltningen kan oplyse, at projekterne forløber som forudsat. Det kan endvidere oplyses, at der i kommunens spildevandsplan til projektet "Vejleby, kloakseparering" er anslået et samlet beløb på kr. 6,2 mill. samt at der den af Byrådet blev bevilliget og frigivet et beløb på kr. 1,5 mill. til opstart af projektet. Det kan på nuværende tidspunkt oplyses, at beløbet (kr. 1,5 mill.) kun kan dække følgende : - En T.V.-undersøgelse af det eksisterende fælleskloakerede område. - En detailprojektering, incl. udarbejdelse af det nødvendige udbudsmateriale for afholdelse af en licitation Åben Revideret oversigt pr Orienteringen blev taget til efterretning 3. Åben - Orientering, Vellerup Sommerby, vejsyn Sagsnr: 05/3272 Sagsansvarlig: nienor J.nr.: Efterretningssag: Grundejerforeningen Vellerup Sommerby har den 10. september 2005 anmodet kommunen om at afholde vejsyn på grundejerforeningens veje. Baggrunden for henvendelsen er, at foreningen ønsker 2 grundejere - som i dag er fritaget - tilpligtet til at deltage i vejenes vedligeholdelse på lige fod med foreningens medlemmer. Det drejer sig om ejendommene Mejsevænget 102, matr. nr 1-b Vellerup By, Vellerup, samt Mejsevænget 113, matr. nr. 1-d Vellerup By, Vellerup, som er "moderejendommene", hvorfra en stor del af Vellerup Sommerby er udstykket. Ejendommene er i følge en udstykningsdeklaration fra november 1967 fritaget for at skulle deltage i vedligeholdelsen af vejene. Spørgsmålet,som grundejerforeningen ønsker afklaret, er, om det er rimeligt at de to lodsejere - med baggrund i en deklaration fra fortsat skal være fritaget for at deltage i vejvedligeholdelsen, når ejendommene anvender vejene i mindst samme omfang som grundejerforeningens medlemmer. Høring

4 Dagsorden Side 4 af 15 De involverede parter har modtaget kopi af sagen. Vurdering Forvaltningen har vurderet, at det ikke tjener noget formål at afholde vejsyn, idet Vejmyndigheden, grundejerforeningen samt de to lodsejere er enige i, at deklarationen eksisterer og er gældende. Med baggrund i Lov om Private Fællesveje 66 har vejmyndigheden derfor den 31. januar på vegne af Vellerup Sommerby Grundejerforening - indbragt spørgsmålet om bestemmelsernes opretholdelse for Taksationskommissionen for Frederiksborg Amt. Økonomi Forvaltningen har overfor taksationskommissionen indstillet, at alle udgifter i forbindelse med kommissionens arbejde afholdes afgrundejerforeningen, idet Skibby Kommune ingen interesser har i sagen Åben Åben Vellerup Sommerby, anmodning om vejsyn Taksationskommissionen, anmodning om sagsbehandling Det instilles at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. 4. Åben - Maglehøjgårds Losseplads, årsrapport 2005 Sagsnr: 05/541 Sagsansvarlig: birchr J.nr.: Efterretningssag: Frederiksborg Amt har den 26. april 2005 meddelt revision af vilkår for Maglehøjgårds losseplads. Vilkårene omfatter opsamling og bortledning af perkolat, grundvandskontrol samt afværgeforanstaltninger. Skibby kommune skal en gang årligt udarbejde en rapport omhandlende samtlige grundvandsmoniteringsdata. Årsrapporten har til formål at samle og opdatere resultaterne af relevante kontroller udført på deponeringsanlægget i det foregående år.

5 Dagsorden Side 5 af 15 Årsrapporten for 2005 skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, som er Frederiksborg Amt, senest den 1. marts Åben Årsrapport Åben til årsrapport 2005 Årsrapporten for 2005 tages til efterretning. Rapporten blev taget til efterretning. 5. Åben - Ændringer i bygningsreglement Sagsnr: 06/321 Sagsansvarlig: petibs J.nr.: Efterretningssag: Til orientering vedlægges oversigt over ændringer i bygningsreglementerne pr. den 1. april o. Ændringer til byggesagsbehandling om bl.a. en isoleringskrav m.m. Orienteringen blev taget til efterretning. 6. Åben - Lokalplan 92, Marbækskolen Sagsnr: 05/2725 Sagsansvarlig: arnhan

6 Dagsorden Side 6 af 15 J.nr.: Sagen afgøres i: Byrådet Lokalplan 92, Marbækskolen, samt tillæg til kommuneplanen. Lokalplanforslaget har været offentliggjort i to perioder fra den 4. august 2005 til den 29. november 2005 og fra den 2. december 2005 til den 3. februar Den dobbelte offentliggørelse skyldes, at der ikke første gang blev givet den nødvendige skriftlige orientering til alle relevante parter. Der er indkommet i alt 4 indsigelser eller tilkendegivelser. 3 fra myndigheder og skolebestyrelse, 1 fra enkeltpersoner. De overordnede myndigheder har ikke bemærkninger til planforslaget Åben Indsigelsesnotat Teknisk forvaltning indstiller, at lokalplan 92 samt kommuneplantillægget vedtages endeligt med følgende ændringer: - Der foretages en permanent lukning af stien fra hjørnet af Marbækvej langs område C. - Teknisk forvaltning anbefaler, at bestemmelsen 7.2 bortfalder for område C. - Teknisk forvaltning anbefaler, at bestemmelsen 7.4 bortfalder. Udvalget indstiller at lokalplan 92 samt kommuneplantillægget vedtages endeligt med følgende ændringer: - Der foretages en permanent lukning af stien fra hjørnet af Marbækvej langs område C. - Teknisk forvaltning anbefaler, at bestemmelsen 7.2 bortfalder for område C. - Teknisk forvaltning anbefaler, at bestemmelsen 7.4 bortfalder. 7. Åben - Evt. lokalplan for boligområde ved Mejerivej i Ferslev Sagsnr: 06/413 Sagsansvarlig: arnhan J.nr.: Miljø- og teknikudvalget behandlede den 30. november 2005 en ansøgning om udstykning til et antal boliger ved Mejerivej i Ferslev. Udvalget var positiv overfor at der udarbejdes

7 Dagsorden Side 7 af 15 lokalplan og tillæg til kommuneplanen, men ønskede et mindre antal boliger og en i landskabet mindre dominerende bebyggelse. Teknisk forvaltning har forhandlet med bygherres arkitekt, som nu har fremsendt et ændret forslag til bebyggelse med et mindre antal boliger, ialt 34 rækkehuse i V /i etage. Vurdering Det er forvaltningens opfattelse, at det reviderede projekt er betydelig bedre indpasset i landskabet. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at skole og institution vil kunne imødekomme den forøgede søgning, såfremt realisering af projektet og dermed indflytning fordeles over 3 år Åben Oplæg til bebyggelse fra arkitekt Teknisk forvaltning anbefaler, at den fremsendte skitse til bebyggelse med 34 boliger i V/i etage med en facadehøjde på under 4,5 m lægges til grund for udarbejdelse af en lokalplan med tilhørende tillæg til kommuneplanen. Udvalget besluttede at godkende at den fremsendte skitse til bebyggelse med 34 boliger i l 1/2 etage på matr. nr. 6-p Ferslev by, Ferslev, med en facadehøjde på under 4,5 m lægges til grund for udarbejdelse afen lokalplan med tilhørende tillæg til kommuneplanen. 8. Åben - Musikfestival på areal ved Marbækskolen Sagsnr: 06/195 Sagsansvarlig: johhan J.nr.: Foreningen Hornstock Musikfestival har ved skrivelse af den 16. januar 2006 ansøgt om tilladelse til at afholde musikfestival i "Skoleskoven" ved Marbækskolen i perioden fra fredag, den 2. juni til søndag den 4. juni Musikfestivalen har været afholdt samme sted i 2004 og 2005, og arealet er begge gange afleveret i god stand. Der har ikke i tidligere år været trafikale problemer i forbindelse med arrangementets afholdelse. Marbækskolen har givet tilsagn om benyttelse af arealet til musikfestival i Åben Skolens tilladelse

8 Dagsorden Side 8 af Åben Ansøgning Der meddeles tilladelse til afholdelse af musikfestivalen på betingelse af, at ansøger selv søger godkendelse hos bevillings- og brandmyndigheder, og at pladsen afleveres i samme stand som inden festivalens afholdelse. Ønskes festivalen afholdt i efterfølgende år, skal alene Marbækskolen ansøges hvert år. Udvalget besluttede at meddele tilladelse til afholdelse af musikfestivalen på betingelse af, at ansøger selv søger godkendelse hos bevillings- og brandmyndigheder, og at pladsen afleveres i samme stand som inden festivalens afholdelse. 9. Åben - Baunehøjvej 1 A-B, udstykning Sagsnr: 06/182 Sagsansvarlig: petibs J.nr.: Miljø- og teknikudvalget har den 30. november 2005 meddelt afslag på udstykning af ovennævnte ejendom med baggrund i de høje byggeprocenter, samt at der på den ene parcel udelukkende var erhverv. Ejeren genfremsender ansøgningen om udstykning af ejendommen i 2 parceller på hhv. 780 m2 og 793 m2 med det formål at nedrive erhvervsbygningen og bygge nyt parcelhus. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 35 og er ikke udlagt til udstykning. Bebyggelsesprocenten på parcellen med den eksisterende beboelse vil blive 42,9, og må jfr. lokalplanen max. være 25. Med beboelseshus alene + 35 m2 garage/carport vil byggelsesprocenten blive 26,6. I Østby er der bebyggelsesprocenter mellem 5 og 44 blandt parcelhusene med et gennemsnit på 12,8. Der vedlægges liste over byens bebyggelsesprocenter. Det er konstateret, at den grund, der ønskes bebygget med et nyt hus + en mindre del af den anden grund er forurenet. Frederiksborg Amt meddeler i skrivelse af 12. december 2005, at den forurenede del af ejendommen fortsat er omfattet af tidligere meddelte restriktioner og begrænsninger, som bl.a. betyder at der skal søges tilladelse hos amtet til at bygge og grave på grunden Der vedlægges den oprindelige ansøgning med kortbilag, tidligere afgørelse samt ny ansøgning og oversigt over bebyggelsesprocenterne i Østby Åben Oprindelig ansøgning Åben Ansøgning

9 Dagsorden Side 9 af Åben Tidligere afgørelse Åben Eksisterende byggeprocenter En nedrivning af erhvervsbygningen vil være en forskønnelse af byen, og på baggrund heraf anbefales, at der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser om udstykninger. Endvidere bør der stilles krav til en ny bygnings udseende, og det anbefales, at bestemmelserne for byggeri i området med særlige bestemmelser, jfr. 6 også skal gælde for nyt byggeri på grunden. Dispensation efter planloven kan tidligst meddeles 14 dage efter at ejere og brugere i Østby skriftligt er orienteret om ansøgningen. For så vidt angår bebyggelsesprocenten anbefales, at der meddeles dispensation til en bebyggelsesprocent på max. 26,6. Udvalget besluttede på baggrund af, at en nedrivning af erhvervsbygningen vil være en forskønnelse af byen, at meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser om udstykninger. Endvidere skal der stilles krav til en ny bygnings udseende, og det blev godkendt at bestemmelserne for byggeri i området med særlige bestemmelser, jfr. 6 også skal gælde for nyt byggeri på grunden. For så vidt angår bebyggelsesprocenten meddeles dispensation til en bebyggelsesprocent på max. 26,6. Dispensation efter planloven kan tidligst meddeles 14 dage efter at ejere og brugere i Østby skriftligt er orienteret om ansøgningen. 10. Åben - Udstykning, Vellerup Camping Sagsnr: 05/3574 Sagsansvarlig: petibs J.nr.: Grundejerforeningen Vellerup Sommerby anmoder om politisk behandling af en udstykning fra Vellerup Camping. Der er åbnet mulighed for, at grundejerforeningen kan overtage restarealet, såfremt ejeren kan opnå tilladelse til udstykning af 8-10 sommerhusgrunde. Campingpladsen vil herefter blive nedlagt, og restarealet overgå til rekreative områder. Hele campingpladsens areal ligger indenfor strandbeskyttelseslinien Udvalget besluttede på sit møde den 21. december 2005 at udsætte sagen indtil amtets høringssvar forelå. Frederiksborg Amt anfører i sit høringssvar, at der efter naturbeskyttelseslovens 15 ikke uden amtets tilladelse må ske ændringer i områdets tilstand. Der må således ikke bl.a. foretages udstykning, hvorved der fastlægges skel.

10 Dagsorden Side 10 af 15 Administrationspraksis er meget restriktiv. Der kan alene meddeles dispensation i "særlige tilfælde", og end ikke økonomiske eller rekreative interesser er tilstrækkelig til at begrunde en dispensation. Amtet finder ikke, at der foreligger et sådant tilfælde, at der undtagelsesvis vil kunne dispenseres fra lovens udstykningsforbud, og det kan derfor ikke forventes, at der vil blive givet tilladelse til udstykning af sommerhusgrunde i strandbeskyttelseszonen på Vellerup Camping. Amtets skrivelse samt skrivelser af 21. december 2005 fra CDK-Ejendomme ApS vedlægges som bilag Åben Udtalelse Åben Campingpladsen Det indstilles, at udvalget tager amtets udtalelse til efterretning og ikke kan anbefale en udstykning, hvilket meddeles grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Udvalget besluttede at tage Amtets udtalelse til efterretning og kan ikke anbefale en udstykning, hvilket meddeles grundejerforeningen Vellerup Sommerby. 11. Åben - Helårsbeboelse af sommerhus på Harebakkevej 7 Sagsnr: 06/191 Sagsansvarlig: petibs J.nr.: Ejeren af ovennævnte ejendom har tilladelse til at bebo sit sommerhus frem til 2008, og søger derfor om tilladelse til at anvende sommerhuset som helårsbolig efter udløb af den nuværende dispensation Åben Ansøgning Idet ejerne ikke er pensionister eller modtager efterløn ved udløbet af den nuværende dispensation meddeles afslag på ansøgningen.

11 Dagsorden Side 11 af 15 Udvalget besluttede at meddele afslag på ansøgningen, da ejerne ikke er pensionister eller modtager efterløn ved udløbet af den nuværende dispensation. 12. Åben - Kirkegade 48 Sagsnr: 05/143 Sagsansvarlig: petibs J.nr.: Udvalget har den 11. marts 2005 meddelt afslag på opførelse af en 145 m2 stor medhjælperbolig placeret ca. 250 m fra ejendommens øvrige bygninger med baggrund i, at udvalget ikke fandt at bygningen er en erhvervsmæssig nødvendighed for landbrugsdriften. Afgørelsen er blevet påklaget til Naturklagenævnet, som tilbagesender sagen til fornyet behandling, idet kommunen ikke skal tage stilling til, om medhjælperboligen er erhvervsmæssig nødvendig, men alene træffe afgørelse om, hvorvidt den ansøgte placering m.v. kan tillades jfr. planlovens 35. Ejendommen ligger i et område, som i Regionplan 2005, vedtaget den 25. oktober 2005, er udpeget som beskyttelsesområde for natur-, landskabs- og kulturværdier. Der skal særligt lægges vægt på de landskabelige hensyn, og det skal sikres at bebyggelsen samlet set ikke får karakter af spredt bebyggelse. Endvidere vil der ved afgørelsen kunne henvises til, om det ansøgte vil påføre naboerne urimelige gener, samt til hvilken betydning afgørelsen kan få for lignende sager Åben Naturklagenævnet Med baggrund i at ejendommen er placeret i et område, der i Regionplan 2005 er udpeget som beskyttelsesområde for natur-, landskabs- og kulturværdier, samt at bebyggelsen skønnes at få karakter af spredt bebyggelse i det åbne landskab, og de præjudicerende virkninger afgørelsen kan få for lignende sager anbefales et afslag. Udvalget besluttede med baggrund i, at ejendommen er placeret i et område, der i Regionplan 2005 er udpeget som beskyttelsesområde for natur-, landskabs- og kulturværdier, samt at bebyggelsen skønnes at få karakter af spredt bebyggelse i det åbne landskab, og de præjudicerende virkninger afgørelsen kan få for lignende sager, at meddele et afslag.

12 Dagsorden Side 12 af Åben - Godkendelse af regnskab for Skibby Ungdomsboliger Sagsnr: 05/3506 Sagsansvarlig: bodbun J.nr.: Den selvejende Institution Skibby Ungdomsboliger har fremsendt årsregnskab med revisionspåtegning og bestyrelsens og administrators godkendelse og påtegning af regnskabet. Endvidere var vedlagt revisionsprotokollat til årsregnskabet samt budget for perioden 1. august 2005 til 31. juli Kommunernes Revision har gennemgået regnskaberne for afdelingen og regnskabet udviser et lille overskud, som er overført til tabs- og vindingskontoen, der herefter pr. 31. juli 2004 udgør kr ,00. Udover ovennævnte har KR følgende bemærkninger til regnskabet: "Det anbefales fortsat, at byrådet nøje følger den fremtidige drift. Det tidligere ydede rente og afdragsfrie lån skal efter år 2014 tilbagebetales. Dette kræver et pænt overskud inden udgangen af denne periode." Åben sbilag Åben til regnskabet - Årsregnskab 2003/ Åben til regnskabet - Budget Åben til regnskabet - Revisionsprotokollat Åben Kommentarer til gennemgang af regnskaberne På baggrund af ovennævnte anbefales det at regnskabet for året 2003/2004 og budgettet for året 2005/2006 tages til efterretning med foranstående bemærkninger fra Kommunernes Revision. Udvalget besluttede at tage regnskabet for året 2003/2004 og budgettet for året 2005/2006 med bemærkningerne fra Kommunernes Revision til efterretning. 14. Åben - Jagt på kommunalt landbrugsareal Sagsnr: 06/109 Sagsansvarlig: johhan J.nr.:

13 Dagsorden Side 13 af 15 Genoptagelse af sag om jagt på Hanghøjgårds jorder, idet der er inkommet nye oplysninger. Efter fornyet drøftelse besluttede udvalget at ændre beslutningen fra mødet den 25. januar 2006 til at det meddeles ansøger, at der gives afslag på ansøgningen om at gennemføre 1-2 almindelige jagter pr. år på Hanghøjgårds jorder. Afslaget begrundes med, at der ikke ønskes afholdt jagt på kommunale landbrugsarealer. 15. Åben - Miljøforhold ved Asylcentret - Bronzeager Sagsnr: 06/481 Sagsansvarlig: bodbun J.nr.: Sagen afgøres i: Byrådet Sagen forelægges til drøftelse i udvalget. Teknisk forvaltning vil redegøre nærmere for sagen på mødet Åben Miljøforhold Åben Notat om miljøforholdene på Bronzeager 1 På baggrund af, at teknisk forvaltning fortsat vil føre skærpet tilsyn med virksomhederne i erhvervsområdet for at sikre, at lokalplanens bestemmelser overholdes, og at virksomhedernes drift kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt, er det udvalgets opfattelse, at der fortsat kan være en anvendelse af Asylcentrets bygninger til boligformål og lignende. 16. Åben - Eventuelt

14 Dagsorden Side 14 af 15 Sagsnr: 06/162 Sagsansvarlig: bodbun J.nr.: Eventuelt: Intet. soversigt P u nktnr. T ilg a n g Titel R e fe re n ce 2 Åben Revideret oversigt pr Åben V ellerup Som m erby, anm odning om vejsyn Åben Taksationskom m issionen, anm odning om sagsbehandling Åben Å rsrapport Åben til årsrapport Åben Æ n drin g er til byggesagsbehandling om bl.a. isoleringskrav m.m Åben In dsigelsesn otat Åben O plæ g til bebyggelse fra arkitekt Åben Skolens tilladelse Åben Ansøgning Åben O prindelig ansøgning Åben Ansøgning Åben T idligere afgørelse Åben Eksisterende byggeprocenter Åben Udtalelse Åben Cam pingpladsen Åben Ansøgning Åben N aturklagenæ vnet Åben sbilag 15164

15 Dagsorden Side 15 af Åben til regnskabet - Å rsregn skab 2003/ Åben til regnskabet - Budget Åben til regnskabet - Revisionsprotokollat Åben Kom m entarer til gennem gang af regnskaberne Åben M iljøforhold Åben Notat om m iljøforholdene på B ronzeager Underskriftsside Bent Raith - Formand Holger Andersen - Medlem Hanne Kyvsgaard - Medlem Preben Lansø - Medlem Eric Munch - Medlem

Skole-, social- og sundhedsudvalget

Skole-, social- og sundhedsudvalget Dagsorden Side 1 af 5 Referat Skole-, social- og sundhedsudvalget Møde nr.: Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: 5 Torsdag den 08-06-2006 08:00 Pav. Mødel. 3 Medlemmer: Niels Jørgen Pedersen, Jens Brogaard Jensen,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Dagsorden Side 1 af 13

Dagsorden Side 1 af 13 Dagsorden Side 1 af 13 Referat Byrådet Møde nr.: 2 Mødedato: Onsdag den 22-02-2006 Mødetidspunkt: 19:00 Sted: Byrådssalen Medlemmer: Hans Henning Bjørnsen, Bent Raith, Jens Brogaard Jensen, Kristian Moberg,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Lokalplan nr. 1059 for et offentlig område ved Vingsted og kommuneplantillæg nr. 11 er den 26. august 2009 vedtaget af Vejle Byråd.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 Allerød Kommune Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 3450 Allerød Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Landzonetilladelse Matr. nr. 2as Børstingerød

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.78 Bispehaven etape II, boligområde ved Hovensvej, Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.78 Bispehaven etape II, boligområde ved Hovensvej, Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk 09-07-2007 Sagsnr.: 1849-14929 Dispensation fra

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus. Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 21-11-2017

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Skole-, social- og sundhedsudvalget

Skole-, social- og sundhedsudvalget Dagsorden Side 1 af 9 Referat Skole-, social- og sundhedsudvalget Møde nr.: Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: 8 Tirsdag den 26-09-2006 08:00 Pav. Mødel. 3 Medlemmer: Niels Jørgen Pedersen, Jens Brogaard Jensen,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-03-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale d Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-03-2015 17:00 1 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 21. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 21. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Felthaus Arkitekter A/S Låsbygade 29 haj@felthaus.net Landzonetilladelse til opførelse af 2 enfamiliehuse Kolding Kommune har den 14. august 2014 modtaget din ansøgning om tilladelse til opførelse af 2

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Landzonetilladelse. Afgørelse: Tilladelse til det ansøgte efter 35, stk. 1, i Lov om Planlægning meddeles hermed, på betingelse af:

Landzonetilladelse. Afgørelse: Tilladelse til det ansøgte efter 35, stk. 1, i Lov om Planlægning meddeles hermed, på betingelse af: TEKNIK OG MILJØ Mikael Damgaard Laugesen Husumer Strasse 3 24941 Flensborg Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8025 bjgbs@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 02.34.02-P19-126-14

Læs mere

Referat Skole-, social- og sundhedsudvalget

Referat Skole-, social- og sundhedsudvalget Dagsorden Side 1 af 12 Referat Skole-, social- og sundhedsudvalget Møde nr.: Mødedato: Tirsdag den 28-02-2006 Mødetidspunkt: 08:00 Sted: Pav. Mødel. 3 Medlemmer: Niels Jørgen Pedersen, Jens Brogaard Jensen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail:

Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail: Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail: info@rk3aps.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Silkeborg Kommune Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Matr. nr. 3 b m.fl. Tollund, Abiidskov og Hesselhus, Funder sogn Stpl. 25,- kr. Akt :Skab! nr. % 19250 Silkeborg kommune Anmelder : Stadsingenisren

Læs mere

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35,

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning A/S har på vegne Houlbjerg

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv.

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv. Jobcenter Randers v. Steen Sørensen Regimentvej 10D 8930 Randers NØ E-mail: steen.sorensen@randers.dk Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Byplanvedtægt nr. 4 6 stk. 4d skal huse orienteres i længderetning nord/syd eller øst/vest.

Gældende bestemmelser Jf. Byplanvedtægt nr. 4 6 stk. 4d skal huse orienteres i længderetning nord/syd eller øst/vest. Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 14-11-2017

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. Surbækvej 10 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30. september 2015 Sagsnr.: 15/15418 Ejendomsnr.: 11598 Kontakt:

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 07-07-2017

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5 Lokalplan nr. 1022 for et sommerhusområde ved Mørkholt, Hvidbjerg og Høll og kommuneplantillæg nr. 5 er den 8. oktober 2008 vedtaget

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 3 7 Boligområde ved Mælkevejen Hører til lokalplan nr. 1204 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt i byrådet den 24.2.2016

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej Thorsø. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning

Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej Thorsø. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej 38 8881 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afslag på en anmodning om at ændre planlægningen for ejendommen Rude Vang 24

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afslag på en anmodning om at ændre planlægningen for ejendommen Rude Vang 24 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 2. marts 2015 J.nr.: NMK-33-02642 Ref.: SSC-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afslag på en anmodning om at ændre

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Helle Anette Fisker Jessen Niels Nedertoft Jessen Fjordvejen 63 Sønderhav 6340 Kruså!"# $% & Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 2630132015 Sagsnr.: 14/29837 Dokumentnr.: 61 Ejendom: 366 Kontakt:

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

matr. nr. 136b, HOLBØL EJERLAV, HOLBØL Skolegade 2a, 6200 Aabenraa

matr. nr. 136b, HOLBØL EJERLAV, HOLBØL Skolegade 2a, 6200 Aabenraa Christian Bendix Duus Bygaden 15 6340 Kruså Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 4. november 2016 Sagsnr.: 16/34584 Ejendomsnr.: 4129 Kontakt: Peter Mumm Direkte

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde d. 30.10.2013 Onsdag 30.10.2013 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til Lokalplan 146 (for et område

Læs mere