Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opsummering... 4 Resultatoversigt Ministerens mål Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Langtidsledighed skal bekæmpes En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Forsørgelsesgrupper A-dagpenge Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere Revalidering og forrevalidering Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension Indsatsen Aktiveringsgrad Opfyldelse af minimumskrav Besparelsespotentiale Tillæg til resultatrevision Side 2 af 12

3 1. Indledning Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen sætter fokus på jobcentrets resultater og indsats og giver politikere, arbejdsmarkedets parter, forvaltningen og andre interessenter mulighed for at følge med i beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen skal indeholde en gennemgang af resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i forhold til beskæftigelsesministerens mål, udviklingen i antallet af personer på offentlige ydelser fordelt på målgrupper og de besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen skal ligeledes indeholde en vurdering af, om der er indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats. s resultater sammenholdes med jobcentre (klyngen), der har de samme rammevilkår som. er i klynge med følgende jobcentre: Assens Billund Brønderslev Faaborg-Midtfyn Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyn Tønder Ærø Materialet til resultatrevisionen bliver dannet via portalen hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet en række oplysninger om udviklingen og indsatsen i landets jobcentre. Resultatrevisionen består af følgende 2 rapporter fra jobindsats: Resultatoversigten, viser indsats og resultater i jobcentret, sammenholdt med udviklingen i den seneste måned, det seneste år samt udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Besparelsespotentialet, viser andelen af befolkningen på offentlige forsørgelsesydelser sammenlignet med Jobcentrets rammevilkår. Indledningsvis opsummeres de områder skal have ekstra fokus på fremadrettet. Efterfølgende bliver de 2 rapporter, som tilsammen udgør resultatrevision 2013, gennemgået. Side 3 af 12

4 2. Opsummering Generelt har udviklingen i 2013 ligget på et tilfredsstillende niveau og samlet set har der været et fald på 6 % i antallet fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Det er positivt, at hovedparten af målgrupperne har oplevet en reduktion i antallet af personer. Udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere har i 2013 været status quo sammenlignet med udviklingen i 2012, men på trods af det ligger antallet af kontanthjælpsmodtagere på et for højt niveau. Det er lykkes at nedbringe antallet af unge kontanthjælpsmodtagere, men modsat er der sket en stigning i antallet kontanthjælpsmodtagere over 30 år og der er kommet flere langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. På den baggrund er kontanthjælpsområdet et område, som vil kræve ekstra fokus i beskæftigelsesindsatsen fremadrettet. Side 4 af 12

5 Resultatoversigt I resultatoversigten sammenholdes udviklingen i jobcentrets indsats og resultater over det seneste år med udviklingen i klyngen. Data opdateret den Resultatoversigt - Vesthimmerland Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Side 5 af 12 Ift. perioden før, Grad i pct./antal 2 pct. 2 Ift. samme periode året før, pct. 2 Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Gnsn. udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Uddannelsesgrad 1 Jan-apr A-dagpenge Jan-apr Kontanthjælp Jan-apr Tilgang til førtidspension 3 Dec Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i klyngen Ift. måneden før, måned året Ift. samme udvikling i Antal klyngen ift. ift. året før, pct. før, pct. året før, pct. pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. samme Gnsn. niveau Ift. måneden før, klyngen niveau i måned året i klyngen i Procent før, pct. samme måned, pct. pct. point i samme point måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav

6 Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Uddannelsesgrad er en år-til-dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne periode. 2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene. 3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder. 4: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet Ministerens mål Øverst i resultatoversigten ses beskæftigelsesministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2013 og de er som følger: 1) Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på erhvervskompetencegivende uddannelse 2) Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres 3) Langtidsledighed skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest mulig 4) En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i en skrivelse vedr. udarbejdelsen af resultatrevisionen for 2013 meddelt, at det af tekniske årsager ikke har været muligt, at sikre validiteten af målingen til opfølgningen af det beskæftigelsespolitiske mål om, at flere unge skal have en uddannelse. Målingen af uddannelsesgraden skal derfor ikke indgå i udarbejdelsen af resultatrevisionen for Styrelsen anbefaler, at kommunerne i stedet for sætter fokus på udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse, herunder indsatsen for at få flere unge i uddannelse. Antallet af unge a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er faldet med 17 % fra 590 fuldtidspersoner i december 2012 til 490 personer i december Antallet af unge a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er faldet med henholdsvis 12 %, svarende til 21 fuldtidspersoner og 19 %, svarende til 79 fuldtidspersoner Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Tilgangen til førtidspension viser tilgangen til førtidspension i de seneste 12 måneder, det vil sige den angivne måned samt de 11 forudgående måneder. I 2013 har der været en tilgang til førtidspension på 100 personer. Sammenlignet med samme periode Side 6 af 12

7 året før har der været et fald på 51 %, hvilket der er lig med den gennemsnitlige udvikling i klyngen. Det markante fald skyldes reformen af fleksjob og førtidspensionsområdet, som trådte i kraft 1. januar Reformen har medført, at jobcentrene skal styrke indsatsen for at fastholde borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension, på arbejdsmarkedet. Samtidigt har reformen medført, at det er blevet langt vanskeligere at få tilkendt en førtidspension, da kravene er blevet skærpet. Målsætningen for tilgangen til førtidspension i Beskæftigelsesplan 2013 er på 85 personer. Den primære årsag til, at målsætningen ikke blev opfyldt er, at Vesthimmerlands Kommune havde et overløb af tilkendelser af førtidspension fra 2012, som påvirker det samlede resultat for Ud af de 100 personer der har fået tilkendt førtidspension i 2013, har 67 personer fået tilkendt førtidspension efter den gamle lovgivning før 1. januar 2013 og 34 personer har fået tilkendt førtidspension efter den nye lovgivning, som trådte i kraft d. 1. januar Langtidsledighed skal bekæmpes Langtidsledige er ledige, som har været arbejdsløse i minimum 80 % af tiden i det seneste år og omfatter a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Antallet af langtidsledige er faldet med 9 % fra december 2012 til december Målgruppen udgøres af i alt 250 personer i december 2013, heraf 107 a-dagpengemodtagere og 143 kontanthjælpsmodtagere. Det gennemsnitlige fald i klyngen er i samme periode på 27 %. I perioden fra december 2012 til december 2013 er antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere faldet med 42 %, svarende til 79 personer. Modsat er antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere steget med 66 %, svarende til 55 personer. Den samme udvikling gør sig ligeledes gældende for den gennemsnitlige udvikling i klyngen. Stigningen i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skyldes blandt andet den forkortede dagpenge til 2 år, som har medført at en del borgere har mistet rettet til dagpenge og er kommet på kontanthjælp. Derfor er der behov for en tidligere samt mere intensiv og målrettet indsats for de langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. I Beskæftigelsesplan 2013 har jobcentret en målsætning om, at antallet af langtidsledige skal begrænses til 250 personer i december 2013, hvilket er identisk med det opnåede resultat. Det opstillede mål er således blevet indfriet En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal selv opstille et mål i Beskæftigelsesplan 2013 for dette indsatsområde. Det har udmøntet ved at opstille følgende mål: I 2013 skal der minimum gennemføres 1300 virksomhedsbesøg på lokale virksomheder. I 2013 gennemførte jobcentret 843 virksomhedsbesøg og dermed blev målsætningen ikke opfyldt. Udgangspunktet for det opstillede mål var antallet af virksomhedsbesøg i Jobcentret deltog i 2012 i mange kampagnebesøg, hvilket medførte et stort antal virksomhedskontakter i Der er ligeledes sket en ændring i kontakten til virksomhederne. Jobcentret indgår i højere grad samarbejdsaftaler med virksomhederne, fremfor udelukkende at benytte virksomhedsbesøg. Det betyder generelt færre besøg, Side 7 af 12

8 men effekten er den samme, da der iværksættes flere aktiviteter på samme virksomhed Forsørgelsesgrupper I midten af resultatoversigten vises en opgørelse over alle jobcentrets forsørgelsesgrupper. Målgrupperne kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse er opdelt i match i oversigten. Det er jobcentrets vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt, at behandle de enkelte målgrupper, som en samlet målgruppe og ikke fordelt på match. Det kan medføre, at læseren vil opleve, at der kan være uoverensstemmelser mellem de tal, der fremgår af oversigten og de tal, der fremgår i selve teksten. I Vesthimmerlands Kommune er der i december 2013 i alt fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, hvilket er et fald på 6 % i forhold til samme periode året før. Udviklingen ligger på niveau med den gennemsnitlige udvikling i klyngen A-dagpenge Antallet af a-dagpengemodtagere er faldet med 19 % i 2013, mens det gennemsnitlige fald i klyngen ligger på 30 %. Antallet af fuldtidspersoner er faldet med 158 fuldtidspersoner fra 837 fuldtidspersoner i december 2012 til 679 fuldtidspersoner i december Kontanthjælpsmodtagere Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er status quo. I december 2012 var der 859 fuldtidspersoner på kontanthjælp og i december 2013 var der 860 fuldtidspersoner på kontanthjælp. Der er sket en forskydning i fordelingen af kontanthjælpsmodtagere under og over 30 år. I december 2012 var der en ligelig fordeling mellem de to grupper. I december 2013 har fordelingen rykket sig, så der er ca. 40 % under 30 år og ca. 60 % over 30 år, svarende til 338 fuldtidspersoner under 30 år og 529 fuldtidspersoner over 30 år. De jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 23 % til 344 fuldtidspersoner og i klyngen har den gennemsnitlige stigning været på 3 %. De indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 2 % til 411 fuldtidspersoner og i klyngen har den gennemsnitlige stigning været på 14 %. De midlertidige passive kontanthjælpsmodtagere er faldet med 35 % og i klyngen har der været et gennemsnitligt fald på 30 % Sygedagpengemodtagere I alt modtog 489 fuldtidspersoner sygedagpenge i december 2013, hvilket er 17 % færre end i december 2012, hvor i alt 591fuldtidspersoner modtog sygedagpenge. Faldet skyldes primært en tidlig og målrettet indsats, som medfører, at borgerne hurtigt bliver afklaret til det videre forløb Revalidering og forrevalidering Antallet af revalidender er faldet med 4 % fra 69 fuldtidspersoner i december 2012 til 66 fuldtidspersoner i december Antallet af forrevalidender ligger på et lavt niveau og i december 2013 er der 3 fuldtidspersoner på forrevalidering, hvilket er mindre end samme periode året før. Side 8 af 12

9 Ledighedsydelse Antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er faldet med 11 % fra 138 fuldtidspersoner i december 2012 til 123 fuldtidspersoner i december Nedgangen skyldes primært et øget fokus på etablering af nye fleksjob, blandt andet via fleksjobambassadørordningen. Nedgangen kan ligeledes forklares med, at nogle borgere enten er flyttet, blevet 65 år og gået på folkepension eller har haft ret til fleks ydelse, som er fleksjobbers pendant til efterlønnen Fleksjob Antallet af personer i fleksjob er steget med 2 % til 443 fuldtidspersoner i forhold til samme periode året før, og i klyngen har der været en gennemsnitlig stigning i samme periode på 8 %. Stigningen skyldes primært et øget fokus på etablering af nye fleksjob, blandt andet via fleksjobambassadørordningen Førtidspension Antallet af førtidspensionister er faldet med 1 % fra fuldtidspersoner i december 2012 til fuldtidspersoner i december Der har været et gennemsnitligt fald i klyngen på 4 % i samme periode. Tilgangen til førtidspension er i 2013 faldet med 51 % sammenlignet med Fleksjob og førtidspensionsreformen har medført, at det er blevet langt vanskeligere at få tilkendt en førtidspension, hvilket fremadrettet vil medføre en reduktion i antallet af førtidspensionister Indsatsen Nederst i resultatoversigten vises en opgørelse over indsatsen i, hvor der er fokus på aktiveringsgrad og rettidighed i forbindelse med afholdelse af samtaler og aktiveringstilbud Aktiveringsgrad Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i en skrivelse vedr. udarbejdelsen af resultatrevisionen for 2013 meddelt, målingen af aktiveringsgraden i resultatoversigten ikke skal indgå i resultatrevisionen, da opgørelsen af aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere er under validering Opfyldelse af minimumskrav Vesthimmerlands Kommune er frikommune og frikommuneforsøget løber fra 1. januar 2012 til 31. december Det betyder blandt andet, at jobcentret er fritaget for de proceskrav, der er til jobsamtaler og aktiveringstilbud. Konkret medfører det, at jobcentret selv kan bestemme hyppigheden af samtaler og aktiveringstilbud samt indholdet og varigheden. Det betyder eksempelvis, at nogle borgere vil opleve hyppige samtaler, mens andre vil få færre samtaler. Det medfører, at jobcentret ikke bliver målt på de minimumskrav, der er til jobsamtaler og aktiveringstilbud. På baggrund er der ingen bemærkninger til indsatsen vedrørende opfyldelse af minimumskrav. Side 9 af 12

10 3. Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet viser, hvor meget Vesthimmerlands Kommune potentielt kan spare på forsørgelsesydelser, hvis andelen af fuldtidspersoner mellem år på offentlige forsørgelsesydelser reduceres til, hvad der svarer til Vesthimmerlands Kommunes rammebetingelser. Besparelsespotentialet på Jobindsats.dk viste tidligere, hvor mange penge hver kommune potentielt kunne spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbragte andelen af fuldtidspersoner mellem år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i de kommuner, der havde samme rammevilkår som kommunen selv. Kommunens potentiale afhang altså af, hvordan de øvrige kommuner i klyngen præsterede. Besparelsespotentialet beregnes nu som forskellen, i hver enkelt kommune/jobcenter, mellem den faktiske og forudsagte andel af året personer i alderen år modtager en given ydelse. Dvs. forskellen mellem hvordan kommunen/jobcentret forventes at præstere givet deres rammevilkår. Med den nye beregning er den enkelte kommunes besparelsespotentiale dermed ikke længere afhængig af, hvordan andre kommuner i klyngen præsterer. I oversigten vises besparelsespotentialet i mio. kr. for Vesthimmerlands Kommune opdelt i 4 ydelsesgrupper: A-dagpenge Kontanthjælp (inkl. Revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelsesforløb) Sygedagpenge Permanente ydelser (Ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) Besparelsespotentialet for de enkelte ydelsesgrupper kan fremkomme som enten et positivt eller et negativt beløb afhængig af, om Vesthimmerlands Kommune ligger bedre eller dårlige end det forudsagte antal fuldtidspersoner. Negative beløb medregnes ikke i udregningen af det samlede besparelsespotentiale (I alt). De kommunale udgifter, der benyttes i beregningen af besparelsespotentialet er fratrukket statslige refusioner. Besparelsespotentialet er således opgjort som kommunens potentielle nettobesparelser. Side 10 af 12

11 Besparelsespotentiale Vesthimmerland jobcenter Rapport udarbejdet den 11/03/2014 Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2013 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,98 3, ,7 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 3,87 3, ,9 Sygedagpenge 2,21 2, ,5 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 10,68 9, ,4 I alt 19,74 20, ,2 Kilde: Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. Oversigten viser, at der er et muligt besparelsespotentiale indenfor 2 områder: kontanthjælp (inkl. Revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelsesforløb) og permanente ydelser (Ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). Tilsammen vil besparelsen kunne udgøre 19,3 mio. kr. og en reduktion af 219 fuldtidspersoner. Hvis de negative besparelsespotentialer i oversigten lægges sammen, kan det ses, at Vesthimmerlands Kommune i 2013 har sparet 29,2 mio. kr. i forhold til de forudsagte rammebetingelser på a-dagpenge og sygedagpenge. Dermed har Vesthimmerlands Kommune i 2013 haft en besparelse på 9,9 mio. kr., hvis besparelsespotentialet lægges sammen med det beløb Vesthimmerlands Kommune allerede har sparet. Side 11 af 12

12 4. Tillæg til resultatrevision 2013 Som et led i aftalen stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed fra maj 2010 blev der afsat en bevilling til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. Vesthimmerlands Kommune har i perioden januar 2011 til og med december 2013 ansat en ekstra virksomhedskonsulent, der har arbejdet med en håndholdt indsats for målgruppen, særligt med fokus på de forsikrede ledige A-dagpengemodtagere. Der har været fokus på en styrket indsats i forhold til etablering af virksomhedspraktik, privat løntilskud, VEUD samt rotationsprojekter i Vesthimmerlands Kommune. Målsætning: Virksomhedspraktik og privat løntilskud Resultat: Virksomhedspraktik og privat løntilskud August 2010 August 2011 August 2012 December fuldtidspersoner 82 fuldtidspersoner 89 fuldtidspersoner ( = + 10 % i forhold 2010) 106 fuldtidspersoner 97 fuldtidspersoner ( = + 20% i forhold til 2010) 58 fuldtidspersoner 121 fuldtidspersoner ( = + 50 % i forhold til 2010) 34 fuldtidspersoner Målsætning: Offentligt løntilskud 113 fuldtidspersoner Resultat: Offentligt løntilskud 114 fuldtidspersoner 113 fuldtidspersoner 85 fuldtidspersoner 113 fuldtidspersoner 46 fuldtidspersoner 113 fuldtidspersoner 16 fuldtidspersoner I 2013 har der været et fald i antallet af personer i både virksomhedspraktik, offentlig og privat løntilskud i forhold til de øvrige år. Faldet skyldes flere årsager. Antallet af langtidsledige har været faldende og det har medført lavere behov for aktivering. Konkret er antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere faldet med 61 % fra 276 langtidsledige a-dagpengemodtagere i august 2010 til 107 langtidsledige a- dagpengemodtagere i december Derudover er strategien blevet omlagt fra årsskiftet 2012, så et løntilskud i udgangspunktet kun har en varighed på 3 måneder, hvor det tidligere var 6 måneder, hvilket medfører en reduktion i antallet af fuldtidspersoner En tredje faktor er forkortelsen af dagpengeperioden til 2 år, hvilket har medført at færre vælger et offentligt løntilskudsjob, da chancen for at komme beskæftigelse efterfølgende er mindre ved offentligt løntilskudsjob. Det er blandt andet kommet til udtryk ved, at det har været vanskeligt at besætte opslåede løntilskudsjob i det offentlige. Side 12 af 12

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i kommunen årligt udarbejde en

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2013 JOBCENTER NORDFYN

Resultatrevision 2013 JOBCENTER NORDFYN Resultatrevision 213 JOBCENTER NORDFYN Indledning Resultatrevisionen er et styringsredskab, der giver overblik over effekterne af jobcentrets beskæftigelsesindsats. De resultater, resultatrevisionen for

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 2 2.1 Resultatoversigten... 3 2.2 Besparelsespotentiale... 4 3. Resultatoversigten... 4 3.1 Ministermålene... 4 3.2 Indsatsen... 11 4. Besparelsespotentialet...

Læs mere

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...4 2.1. Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere unge

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup 1. Generel status Resultatrevision har til formål, at belyse den overordnede beskæftigelsesindsats, statussen på indfrielsen af ministerens mål, samt øvrige udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Holstebro Indhold

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Holstebro Indhold Resultatrevision 2013 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger.... 2 2. Beskæftigelsesministerens mål.... 4 2.1. Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2014 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2013 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere