OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse, køn og alder Relativ fordeling af arbejdskraftreserven BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 2 NY CHANCE TIL ALLE 10 Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance 1 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 3 - UNGEINDSATSEN 13 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse 1 AKTIVERINGSGRADER 15 Aktiveringsindsatsen skal være med til at forbedre de lediges muligheder for at vende tilbage på arbejdsmarkedet 1 RETTIDIGHED 16 Ret og pligt til aktivering og kontaktsamtaler 1 SYGEDAGPENGEFORLØB 17 Stigning i sygedagpengeforløb er en udfordring for jobcentrene. 1 Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland

3 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD Opfølgning på beskæftigelsesministerens 3 mål for indsatsen samt 3 relevante indikatorer på beskæftigelsesområdet. Der er sket et fald i arbejdskraftreserven på 32,5 procent fra marts 2007 til marts Faldet er det mindste sammenlignet med klyngen, Nordjylland og hele landet. Faldet er kommet både dagpengemodtagere og kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere til gode. For kontant- og starthjælpsmodtagerne har der dog kun været tale om et lille fald på 5,3 procent Analysen af udviklingen i arbejdskraftreserven fra december 2006 til februar 2008 viser, at der har været en stigning i antal unge under 30 år, men der er tale om ret få personer. Andelen af kvindelige kontant- og starthjælpsmodtagere er 80 procent i Mariagerfjord, hvilket er væsentligt højere end i Nordjylland. Også de unge under 30 år udgør en væsentlig større andel end i Nordjylland. Endelig udgør kontant- og starthjælpsmodtagere i matchkategori 3 69 procent SAMMENFATNING Der har været en rigtig flot udvikling på alle 3 delmål under indsatsen for En ny chance til Alle. Jobcentret er nået i mål med indsatsen på mål 1(Flere skal i job eller uddannelse) og mål 2 (Flere skal kunne forsørge sig selv). Selvom Mariagerfjord også placerer sig bedst i klyngen og bedre end Nordjylland og hele landet mangler der stadig lidt vej før mål 3 (Flere skal være i aktivitet) er opfyldt. Samlet set har der været et fald i antal unge under 30 år på 11 procent fra marts 2007 til marts For de unge på dagpenge har der været et fald på 35 procent. Udviklingen for kontanthjælp- og starthjælpsmodtagere viser imidlertid en stigning på 1 procent i denne periode. Selvom der samlet set har været et fald i antal unge fuldtidspersoner, har jobcentret fortsat en udfordring med hensyn til at nedbringe antallet af unge kontanthjælpsmodtagere m.fl. Jobcenter Mariagerfjord har haft en stigning i antal sygedagpengeforløb over 52 uger på 53 procent. Sammenlignet med klyngen, Nordjylland og hele landet er der tale om en stor stigning. Derimod har jobcentret haft et pænt fald på 9 procent i antal forløb på 5-52 uger sammenlignet med klyngen, Nordjylland og hele landet. Det tyder på, at Mariagerfjord er i færd med at stoppe tilgangen til de helt lange forløb. Alligevel er det en udfordring for Jobcenter Mariagerfjord at få stoppet tilgangen særligt til forløbene over 52 uger. Opfølgningsrapporten er drøftet med Jobcenter Mariagerfjord på et møde den 7. juli BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2008 for Jobcenter Mariagerfjord 1

4 Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultater og effekter af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis når jobcentrenes nye resultater på ministerens 3 mål foreligger. I denne rapport følges der op på resultaterne af ministerens 3 mål. Udover ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen indeholder opfølgningsrapporten data for 3 udvalgte beskæftigelsesindikatorer, indikatorer som også er indeholdt i den årlige Resultatrevision, som jobcentrene kan trække på en gang årligt. Det drejer sig om aktiveringsgrader, rettidighed og sygedagpengeforløb. I opfølgningsrapporten indgår der data for det enkelte Jobcenter, den klynge af sammenlignelige jobcentre, som jobcentret indgår i 1, Nordjylland samt landstal. God læselyst. 1 Mariagerfjord indgår i klynge med Hjørring, Ikast-Brande, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs og Sønderborg 2 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

5 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for Beskæftigelsesministeren har med mål 1 sat fokus på, at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for. Det skal gøres ved at nedbringe antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Målet omfatter kun de arbejdsmarkedsparate ledige. I følgende figur ses den løbende udvikling i arbejdskraftreserven for Jobcenter Mariagerfjord fordelt på ydelsesgrupper fra december 2006 til marts Udvikling i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse - Mariagerfjord. December 2006 til marts Antal personer dec-06 feb-07 apr-07 jun-07 aug-07 okt-07 dec-07 feb-08 A-dagpenge Kontant- og starthjælp I perioden har der været et pænt fald i antal dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven på 153 personer. Fra oktober 2007 til januar 2008 har der været en stigning, hvorefter antal dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven igen falder. Hen over hele perioden har der været et fald for kontant- og starthjælpsmodtagerne i arbejdskraftreserven på 25 personer. Fra november til december 2007 var der en lille stigning, hvorefter antallet har været konstant. I følgende tabel ses den aktuelle arbejdskraftreserve i Jobcenter Mariagerfjord, i jobcentre med sammenlignelige rammevilkår, Nordjylland og hele landet i marts Den aktuelle arbejdskraftreserve - Marts 2008 Ledighedsberørte I alt Arbejdskraftreserven Andel Dagpenge Kontant- og starthjælp Hjørring Ikast-Brande Mariagerfjord Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg Nordjylland Hele landet Kilde: Ledighedsberørte Andel Ledighedsberørte Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven Andel I marts 2008 havde Jobcenter Mariagerfjord i alt 280 personer i arbejdskraftreserven. Heraf var 190 personer dagpengemodtagere, svarende til 68 procent af gruppen, og 90 personer var kontant- eller starthjælpsmodtagere, svarende til 32 procent af gruppen. Fordelingen BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2008 for Jobcenter Mariagerfjord 3

6 mellem dagpenge- samt kontant- og starthjælpsmodtagere svarer til den gennemsnitlige fordeling i Nordjylland. I marts 2008 blev 42 procent af de ledighedsberørte berørt af 3 måneders sammenhængende ledighed. Opdelt på ydelsesgrupper ses, at 38 procent af de ledighedsberørte dagpengemodtagere blev berørt af 3 måneders sammenhængende ledighed, mens den samme andel ligger på 53 procent for kontant- og starthjælpsmodtagerne. Andelen af ledige, der bliver berørt af 3 måneders sammenhængende ledighed i Jobcenter Mariagerfjord, ligger i den øverste ende i klyngen, og den ligger over andelen i Nordjylland og hele landet. Dette skyldes, at dagpengemodtagernes andel af arbejdskraftreserven i Mariagerfjord ligger væsentlig over gruppens andel i de sammenlignelige jobcentre, Nordjylland og hele landet. Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagernes andel af arbejdskraftreserven ligger i det midterste felt i klyngen og under gennemsnittet i Nordjylland og hele landet. Af nedenstående figur ses den procentvise udvikling i arbejdskraftreserven i Jobcenter Mariagerfjord, de sammenlignelige jobcentre, Nordjylland samt landet som helhed i marts 2008 i forhold til marts BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

7 Udvikling i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. Marts 2008 i forhold til marts % 60% 40% Procent 20% 0% -20% -40% -60% -80% Hjørring Ikast- Bra. Ma.- fjord Ods her. Rebild Silke borg Skive Stru er Syddjurs Sønderb. NJ DK I alt -51,1-34,7-32,5-35,3-56,4-52,8-34,4-42,7-49,1-38,8-43,7-43,1 Dagpenge -51,5-50,4-40,6-44,3-65,2-61,8-44,8-50,4-57,3-54,8-50,7-51,3 Kontanthjælp -49,1 65,1-5,3%-24,6 45,5-34,5 6,2% -25,9-11,1-21,7-19,3-28,3 Jobcenter Mariagerfjord har samlet set haft et fald i arbejdskraftreserven på 32,5 procent fra marts 2007 til marts Faldet i arbejdskraftreserven er det laveste i klyngen, og det ligger også en del under faldet i Nordjylland og i landet som helhed. Der har været et fald i antallet af dagpengemodtagerne i arbejdskraftreserven i Jobcenter Mariagerfjord i marts 2008 på 40,6 procent i forhold til marts Også her er faldet det mindste sammenlignet med klyngen, Nordjylland og hele landet. Endelig har der for kontantog starthjælpsmodtagere i samme periode været et lille fald på 5,3 procent. Det er det laveste fald i klyngen, men i klyngen er der tre jobcentre, der har haft en stigning i antal personer i denne gruppe. Faldet i antal kontant- og starthjælpsmodtagere ligger væsentligt under faldet i Nordjylland og i hele landet. Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse, køn og alder Beskæftigelsesregionen har i denne opfølgningsrapport valgt at se nærmere på udviklingen i arbejdskraftreserven fra december 2006 og frem til februar Der ses på udviklingen i Mariagerfjord og i Nordjylland som helhed for at se, om udviklingen i Mariagerfjord på nogen områder skiller sig væsentlig ud fra den nordjyske udvikling. December 2006 er her anvendt som indeks 100. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2008 for Jobcenter Mariagerfjord 5

8 I nedenstående figur ses udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelsestype. Udvikling i arbejdskraftreserven. Nordjylland og Mariagerfjord. December 2006 = Index % 100% 80% Index 60% 40% 20% 0% dec-06 feb-07 apr-07 jun-07 aug-07 okt-07 dec-07 feb-08 DP Nordjylland DP Mariagerfj. KT Nordjylland KT Mariagerfj. Af figuren ses, at udviklingen for dagpengemodtagerne i arbejdskraftreserven i Mariagerfjord følger tendensen i Nordjylland frem til november Herefter har udviklingen i Mariagerfjord været mindre positiv end i Nordjylland. Udviklingen for kontant- og starthjælpsmodtagere har frem til december 2007 være mere positiv i Mariagerfjord end i Nordjylland. Herefter er udviklingen for kontant- og starthjælpsmodtagerne heller ikke så positiv som i Nordjylland. Der er dog tale om udsving på ganske få personer. I nedenstående figur ses den indekserede udvikling i antallet af personer i arbejdskraftreserven opgjort på køn. December 2006 er her anvendt som indeks BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

9 Udvikling i arbejdskraftreserven i alt opgjort på køn. Nordjylland og Mariagerfjord. December 2006 = Index % 100% 80% Index 60% 40% 20% 0% dec-06 feb-07 apr-07 jun-07 aug-07 okt-07 dec-07 feb-08 Nordjylland Kvinder Nordjylland Mænd Mariagerfjord Kvinder Mariagerfjord Mænd Udviklingen i Mariagerfjord for arbejdskraftreserven fordelt på køn følger ret tæt udviklingen i Nordjylland som gennemsnit. Der har dog været et procentuelt større fald for mændene i Mariagerfjord frem til december Denne forskel i udviklingen er herefter udlignet. Fra september 2007 har der endvidere været en lidt mindre positiv udvikling for kvinderne i Mariagerfjord end i Nordjylland. I nedenstående figur er udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på 2 aldersgrupper, under og over 30 år. Her ses det, at udviklingen for de over 30 årige i Mariagerfjord i det store og hele følger tendensen i Nordjylland. Fra december 2007 har udviklingen i Mariagerfjord dog været lidt mindre positiv end i Nordjylland. Udvikling i arbejdskraftreserven i alt opgjort på alder. Nordjylland og Mariagerfjord. December 2006 = Index % 100% 80% Index 60% 40% 20% 0% dec-06 feb-07 apr-07 jun-07 aug-07 okt-07 dec-07 feb08 Nordjylland under 30 år Nordjylland over 30 år Mariagerfjord under 30 år Mariagerfjord over 30 år BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2008 for Jobcenter Mariagerfjord 7

10 For de under 30-årige har der været et pænt fald frem til august 2007 på niveau med faldet i Nordjylland. I Nordjylland har udviklingen videre til februar 2008 været nogenlunde stabil, mens der har været en stigning i Mariagerfjord. Variationerne frem til februar 2008 dækker over udsving fra måned til måned på ret få personer, men fra august 2007 til februar 2008 er der samlet set tale om en stigning på 13 personer. I februar 2008 var der i Mariagerfjord 74 personer under 30 år i arbejdskraftreserven. I nedenstående figur ses udviklingen i antal personer i arbejdskraftreserven i Mariagerfjord opgjort på 5 aldersgrupper. Udvikling i arbejdskraftreserven i alt opgjort på alder. Mariagerfjord. December 2006 til februar Antal dec-06 feb-07 apr-07 jun-07 aug-07 okt-07 dec-07 feb år år år å over 50 år Af grafen ses, at alle aldersgrupper med undtagelse af de helt unge på 16 til 24 år har haft et fald i antal personer i arbejdskraftreserven hen over perioden. For de 16 til 24 årige har der været en stigning på 6 personer fra december 2006 til februar For de øvrige aldersgrupper har der fra december 2006 til februar 2008 været et fald i antal personer mellem 38 procent og 47 procent. Ovenstående figurer af udviklingen i arbejdskraftreserven i Mariagerfjord sammenlignet med udviklingen i Nordjylland kan opsummeres således: Udviklingen i dagpengemodtagerne i arbejdskraftreserven fra december 2006 til februar 2008 viser et fald på niveau med Nordjylland, men fra november 2007 er udviklingen mindre positiv end i Nordjylland. Også for kontanthjælpsmodtagerne har udviklingen været mindre positiv siden slutningen af Udviklingen i arbejdskraftreserven fordelt på køn følger ret tæt udviklingen i Nordjylland som gennemsnit. Også opdelt på personer over og under 30 år følger Mariagerfjord i det store og hele udviklingen i Nordjylland. Dog har der i Mariagerfjord være en stigning på 13 personer under 30 år fra august 2007 til februar De årige har oplevet en lille stigning fra december 2006 til februar De øvrige aldersgrupper har oplevet et fald hen over perioden. 8 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

11 Relativ fordeling af arbejdskraftreserven Beskæftigelsesministeren har også i 2008 og 2009 sat fokus på, at arbejdskraftreserven skal nedbringes. Det kan derfor være relevant at se på hvilke målgrupper, der udgør de største andele af den samlede arbejdskraftreserve. I nedenstående figur er dagpengemodtagerne i arbejdskraftreserven i februar 2008 i Jobcenter Mariagerfjord fordelt på køn, alder og a-kasse. Her ses det, at kvinderne udgør den største del af arbejdskraftreserven, 64 procent. Det ligger lidt over kvindernes andel af arbejdskraftreserven i Nordjylland, som er på 60 procent. De over 50-årige udgør 37 procent af den samlede arbejdskraftreserve. Her er størstedelen mellem år. Endelig er 67 procent af dagpengemodtagerne i arbejdskraftreserven medlemmer af 3F, HK, FOA eller Kristelig. Det er a-kasser, der er kendetegnet ved at have mange medlemmer med lidt eller slet ingen uddannelse. Relativ fordeling af arbejdskraftreserven - Dagpenge. Mariagerfjord - Februar % 60% 50% Procent 40% 30% 20% 10% 0% Kvinder Mænd Under Over 50 3F HK FOA Kristelig Køn Alder A-kasse Andel 64% 36% 12% 28% 23% 37% 27% 19% 12% 10% I nedenstående figur er kontant- og starthjælpsmodtagerne i arbejdskraftreserven i februar 2008 fordelt på køn, alder og matchkategorisering. Her viser der sig nogle andre udfordringer end for dagpengemodtagerne. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2008 for Jobcenter Mariagerfjord 9

12 Relativ fordeling af arbejdskraftreserven - Kontant- og starthjælp. Mariagerfjord - Februar % 80% 70% 60% Procent 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinder Mænd Under Over 50 Match 1 Match 2 Match 3 Straksm. Køn Alder Match Andel 80% 20% 60% 16% 19% 5% 3% 28% 69% Fordelt på køn udgør de kvindelige kontant- og starthjælpsmodtager den største andel af arbejdskraftreserven, faktisk hele 80 procent. De kvindelige kontant- og starthjælpsmodtagere udgør også en væsentlig større gruppe i Mariagerfjord end i Nordjylland, hvor andelen er på 63 procent. I Mariagerfjord udgør de unge under 30 år 60 procent af gruppen mod 49 procent i Nordjylland. Mariagerfjord adskiller sig også fra gennemsnittet i Nordjylland, når der ses på fordelingen i matchkategorier. I Mariagerfjord udgør personerne i matchkategori 3 69 procent, mens gruppen kun udgør 39 procent i Nordjylland. I Nordjylland udgør gruppen Straksmatch dog 22 procent. Der er ingen i denne gruppe i Mariagerfjord. Jobcenter Mariagerfjord har i forhold til kontanthjælpsmodtagerne en særlig udfordring i forhold til kvinderne og de unge under 30 år og personer i matchgruppe 3. Ovenstående karakteristika af dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagerne i arbejdskraftreserven i Mariagerfjord indikerer, at der fortsat er grupper af arbejdsmarkedsparate ledige, som der er behov for at gøre en særlig indsats for, for at undgå at de bliver berørt af længerevarende ledighed. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 2 NY CHANCE TIL ALLE Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance Der er 3 delmål under Beskæftigelsesministerens mål 2 En ny chance til alle. Med vedtagelsen af En ny chance til alle er kommunerne landet over fra d. 1. juli 2006 og frem til 1. juli 2008 forpligtet til at give passive kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. De kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, skal have behandlet deres sag på ny, og kommunen skal tage stilling til, om den ledige kan henvises til job eller ordinær uddannelse, eller om det eventuelt er nødvendigt at give tilbud om jobtræning, virksomhedspraktik, revalidering eller andet for at bane vejen frem mod arbejdsmarkedet. 10 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

13 For at kunne følge op på indsatsen er der fastsat 3 mål for indsatsen under ny chance. I nedenstående ses resultaterne for hvert af de tre mål efter 1. kvartal 2008 for Jobcenter Mariagerfjord sammenlignet med resultaterne i de sammenlignelige jobcentre i klyngen, Nordjylland og landet som helhed. Jobcenter Mariagerfjord har haft en positiv udvikling på alle 3 delmål under ny chance. Mål 1: Flere skal i job og ordinær uddannelse. Målet er her, at 25 procent af målgruppen skal være i job eller ordinær uddannelse, når indsatsperioden for En ny chance til alle slutter d. 1. juli Af nedenstående figur ses resultaterne for delmål 1 efter 1. kvartal Ny chance. Flere skal i arbejde eller uddannelse. Mål: 25 procent. 1. kvartal Pocent Hjørring Ikast- Brande Mariagerfj. Rebild Silkeborg 1.kv.08 24,1 20,2 27,1 19,3 22,2 15,5 29, ,8 19, ,8 Skive Struer Odsherred Syddjurs Sønderborg NJ DK I Jobcenter Mariagerfjord er 27,1 procent af målgruppen for En ny Chance til Alle kommet i job eller ordinær uddannelse efter 1. kvartal Jobcenter Mariagerfjord har nået målet om, at 25 procent skal i arbejde eller uddannelse. Mariagerfjord har det næstebedste resultat i klyngen, og jobcentrets resultat ligger over det regionale resultat og over resultatet på landsplan. Mål 2: Flere skal kunne forsørge sig selv. Målet er her, at målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv i mindst 15 procent af den toårige periode, som indsatsen for En ny chance til alle varer. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2008 for Jobcenter Mariagerfjord 11

14 Ny chance. Flere skal kunne forsørge sig selv. Mål: 15 procent. 1. kvartal 2008 Procent Hjørring Ikast- Brande Mariagerfj. Rebild Silkeborg 1.kv.08 14,2 13,3 15,8 12,6 17,4 11,7 15,2 14,6 13,7 12,2 13,7 12,6 Skive Struer Odsherred Syddjurs Sønderborg NJ DK Efter 1. kvartal 2008 har målgruppen for den særlige indsats i Jobcenter Mariagerfjord været i stand til at forsørge sig selv i 15,8 procent af tiden. Jobcentret har således også nået målsætningen om, at 15 procent skal kunne forsørge sig selv. Igen har Jobcenter Mariagerfjord det næstebedste resultat i klyngen, og resultatet ligger over resultaterne i Nordjylland og hele landet. Mål 3: Flere skal være i gang. Målet er her, at målgruppen skal være i aktivitet i mindst 40 procent af den tid, hvor de modtager kontant- eller starthjælp, og hvor de indgår i målgruppen for ny chance-indsatsen. Ny chance. Flere skal være i aktivitet. Mål: 40 procent. 1. kvartal Procent Hjørring Ikast- Brande Mariagerfj. Rebild Silkeborg 1.kv.08 22,7 20,2 31,5 16,1 29,6 20,4 30,6 30,2 20,3 17,3 24,8 23,7 Skive Struer Odsherred Syddjurs Sønderborg NJ DK Ved udgangen af 1. kvartal 2008 havde målgruppen for ny chance i Jobcenter Mariagerfjord været i aktivitet i 31,5 procent af tiden. Mariagerfjord har det højeste resultat i klyngen, og resultatet ligger væsentlig over resultaterne i Nordjylland og hele landet. Der er dog stadig lidt vej, før Jobcentret har nået målet om, at 40 procent skal være i aktivitet. 12 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

15 Alt i alt må det konkluderes, at der i Jobcenter Mariagerfjord har været en rigtig god udvikling i indsatsen for ny chance til alle. Jobcentret er i mål med to af de tre delmål for indsatsen og godt på vej til at nå det tredje mål om, at 40 procent skal være i aktivitet. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 3 - UNGEINDSATSEN Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse Ministerens mål 3 har fokus på ungeindsatsen. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Målet og målingerne omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke arbejdsmarkedsparate unge under 30 år. Også i Nordjylland er ungeproblematikken vigtig, da det er væsentligt, at unge får fodfæste på arbejdsmarkedet. I en tid med positive konjunkturer, og hvor virksomhederne i høj grad mangler arbejdskraft, er der en enestående chance for også at få de unge ind på arbejdsmarkedet. I følgende figur ses udviklingen i antal fuldtidsbruttoledige (både ledige og aktiverede) under 30 år i Jobcenter Mariagerfjord fordelt på ydelse fra december 2006 til marts Udvikling i antal fuldtidsbruttoledige under 30 år. Mariagerfjord. Opgjort på ydelse. December 2006 til marts Antal fuldtidsbruttoledige dec- 06 jan- 07 feb- 07 mar- 07 apr- 07 maj- 07 jun- 07 jul-07 aug- 07 sep- 07 okt- 07 nov- 07 dec- 07 jan- 08 feb- 08 mar- 08 A-dagpenge Kontanthjælp mv. Af figuren ses, at der har været et kraftigt fald for de unge dagpengemodtagere til og med juli 2007, et fald på i alt 38 fuldtidspersoner. Herefter har udviklingen været noget svingende. Senest har der været et fald fra februar til marts 2008 på 5 fuldtidspersoner. Denne udvikling svarer i store træk til udviklingen i Nordjylland som gennemsnit. For de unge kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere i Mariagerfjord har der også været et fald frem til og med september 2007 på 13 fuldtidspersoner. Herefter har der frem til februar 2008 været en stigning på 31 fuldtidspersoner. Fra februar til marts 2008 er den udviklingstendens vendt, idet der her har været et fald på 11 fuldtidspersoner. Også for denne gruppe svarer udviklingen i store træk til udviklingen i Nordjylland. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2008 for Jobcenter Mariagerfjord 13

16 I følgende tabel ses antallet af fuldtidsbruttoledige under 30 år i marts 2008 i Jobcenter Mariagerfjord, de sammenlignelige jobcentre, Nordjylland og landet som helhed. Ministerens mål 3. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år. Marts 2008 I alt Dagpenge Kontanthjælp mv. Hjørring Ikast-Brande Mariagerfjord Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg Nordjylland Hele landet I marts 2008 var der i alt 269 fuldtidsbruttoledige i alderen år i Jobcenter Mariagerfjord, heraf var 68 dagpengemodtagere, svarende til 25 procent af målgruppen, mens 201 var modtagere af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, svarende til 75 procent af målgruppen. I Nordjylland udgør dagpengemodtagerne 29 procent af ungegruppen og de kommunale målgrupper udgør 71 procent. Der har i Jobcenter Mariagerfjord været et fald i antallet af unge under 30 år i marts 2008 i forhold til marts 2007 på 11 procent. Der har været fald i antal unge dagpengemodtagere på 35 procent, mens antal kontanthjælpsmodtagere m.fl. er steget med 1 procent. Udvikling i antal fuldtidsbruttoledige under 30 år. Opgjort på ydelse. Marts 2008 i forhold til marts % 20% 10% Udvikling i procent 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% Hjør ing Ikast- Br. Mariagerfj. Odsherred Rebild I alt -24% -15% -11% 1% -16% -16% -10% -2% -6% 1% -18% -15% Dagpenge -38% -40% -35% -22% -47% -36% -30% -31% -35% -20% -37% -35% Kontanthjælp mv. -15% -4% 1% 7% 19% -8% 0% 12% 4% 6% -6% -6% Skive Struer Silkeborg Syddjurs Sønd.- borg NJ DK 14 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

17 Sammenlignet med de andre jobcentre i klyngen ligger det samlede fald og faldet for kontanthjælpsmodtagere m.fl. i Jobcenter Mariagerfjord i midterfeltet. Faldet for dagpengemodtagerne ligger på niveau med udviklingen i Nordjylland og hele landet. For kontanthjælpsmodtagerne m.fl. er der kun 3 jobcentre i klyngen, der har oplevet et fald. 6 jobcentre har haft en stigning i ungegruppen, heriblandt har Mariagerfjord den laveste stigning. I Nordjylland og hele landet har der dog været et fald i gruppen på 6 procent. På baggrund af ovenstående resultater må det konkluderes, at Jobcenter Mariagerfjord har en god udvikling for de unge dagpengemodtagere, men der en udfordring med hensyn til de unge kontanthjælpsmodtagere m.fl. AKTIVERINGSGRADER Aktiveringsindsatsen skal være med til at forbedre de lediges muligheder for at vende tilbage på arbejdsmarkedet En indikator til at belyse, i hvilket omfang de ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere aktiveres, er aktiveringsgrader. Aktiveringsgrad angiver den andel af tiden som en dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager er i aktivering. I følgende graf ses udviklingen i aktiveringsgraden i Jobcenter Mariagerfjord fra december 2006 til april 2008 for dagpengemodtagere og for kontanthjælpsmodtagere. Udvikling i aktiveringsgrad opgjort på ydelse. Mariagerfjord. Januar 2006 til april Aktiveringsgrad dec-06 feb-07 apr-07 jun-07 aug-07 okt-07 dec-07 feb-08 apr-08 Dagpenge Kontanthjælp Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Mariagerfjord har i denne periode svinget mellem 30 og 36 procent. I april 2008 er aktiveringsgraden for denne gruppe på det højeste niveau i perioden, nemlig 36 procent. I Nordjylland var aktiveringsgraden på samme tidspunkt 30 procent. Der har været større udsving i aktiveringsgraden for dagpengemodtagerne. Fra september 2007 har der dog været en markant stigning i aktiveringsgraden for denne gruppe, og i april BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2008 for Jobcenter Mariagerfjord 15

18 2008 er aktiveringsgraden på 37 procent højere end det nordjyske gennemsnit, som er på 32 procent. RETTIDIGHED Ret og pligt til aktivering og kontaktsamtaler Der er en række minimumskrav i lovgivningen for den aktive beskæftigelsesindsats. Det drejer sig om, hvor tit dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har krav på jobsamtaler samt tilbud om aktivering. Rettidighedsmålingerne er derfor en indikator på, om jobcentrene opfylder minimumskravene i lovgivningen i forhold til indsatsen over for de ledige. I nedenstående figur ses opfyldelsen af rettidigheden for dagpengemodtagere i Jobcenter Mariagerfjord i perioden december 2006 til marts Arbejdsmarkedsstyrelsen anser en opfyldelse på 90 procent som værende realistisk målopfyldelse. Rettidighed i jobsamtaler og aktivering for dagpengemodtagere. Mariagerfjord. December 2006 til marts Procent dec-06 feb-07 apr-07 jun-07 aug-07 okt-07 dec-07 feb-08 Jobsamtaler 1. aktiveringstilbud Gentaget tilbud I juli 2007 kom rettidigheden vedrørende jobsamtaler op over 90 procent, og rettidigheden har holdt sig på dette niveau frem til og med december 2007, herefter har der været et svagt fald. I marts 2008 er rettidigheden for samtaler 86,1 procent lidt under det Styrelsen har fastlagt som en realistisk målopfyldelse. For både 1. aktiveringstilbud og gentaget aktiveringstilbud har rettidigheden været ret svingende hen over hele perioden, men i marts 2008 opfylder Jobcenter Mariagerfjord for såvel 1. aktiveringstilbud og gentaget aktiveringstilbud kravet om en rettidighed på minimum 90 procent. I nedenstående figur ses rettidigheden for alle tre rettidighedsmålinger for kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Mariagerfjord fra december 2006 til april Her er der ikke, som 16 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

19 for dagpengemodtagerne, udmeldt en rettidighed, der anses for at være en realistisk målopfyldelse. Den vil dog sandsynligvis være mindre end 90 procent, da der vil være en del personer på kontanthjælp, som er fritaget fra for eksempel aktivering men som, grundet tekniske begrænsninger på nuværende tidspunkt, fortsat indgår i målingerne. Rettidighed i jobsamtaler og aktivering for kontanthjælpsmodtagere. Mariagerfjord. December 2006 til april 2008 / marts Procent dec-06 feb-07 apr-07 jun-07 aug-07 okt-07 dec-07 feb-08 apr-08 Jobsamtaler 1. aktiveringstilbud Gentaget tilbud For alle tre målinger har der været store udsving hen over perioden. For jobsamtaler nåede rettidigheden op på 85 procent i december I april 2008 er rettidigheden for jobsamtaler på 61 procent. I Nordjylland er rettidigheden for jobsamtaler 75 procent i april Rettidigheden for 1. aktiveringstilbud er i marts procent. I Nordjylland er rettidigheden 62 procent. Rettidigheden for gentaget aktiveringstilbud er i marts procent, og i Nordjylland er rettidigheden 67 procent. Der er dog tale om få personer, hvilket betyder, at ganske få personer kan påvirke de procentvise udsving meget. For Jobcenter Mariagerfjord er det en udfordring at opnå en mere kontinuerlig indsats i forhold til at sikre opfyldelse af rettidigheden for kontanthjælpsmodtagere. SYGEDAGPENGEFORLØB Stigning i sygedagpengeforløb er en udfordring for jobcentrene. Erfaringer viser, at ved højkonjunktur med lav ledighed til følge så stiger antallet af sygedagpengeforløb. Det har også været tilfældet i 2007 og starten af I nedenstående figur ses antal sygedagpengeforløb i Jobcenter Mariagerfjord og de sammenlignelige jobcentre i februar 2008 fordelt på varighed. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2008 for Jobcenter Mariagerfjord 17

20 Antal sygedagpengeforløb fordelt på varighed. Februar Antal forløb Hjørring Ikast- Brande Mariagerfjord Odsherred Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs 0-4 uger uger over 52 uger Sønderborg Den relative fordeling af sygedagpengeforløb opdelt på varighed viser, at 18 procent af sygedagpengeforløbene i Jobcenter Mariagerfjord i februar 2008 havde en varighed på mere end 52 uger. I klyngen er der en variation fra en andel på 8 procent i Struer til en andel på 20 procent i Hjørring. Andelen af sygedagpengeforløb over 52 uger i Mariagerfjord ligger på niveau med andelen i Nordjylland og hele landet. Forløb med en varighed på 5-52 uger udgør 61 procent i Mariagerfjord, og Mariagerfjord ligger her i den laveste del af klyngen på niveau med andelen i Nordjylland. Relativ fordeling af sygedagpengeforløb fordelt på varighed. Februar % 90% 80% 70% Procent 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hjørring Ikast- Brande Mariagerfj. Odsherred Rebild Skive Struer Silkeborg Syddjurs Sønderborg NJ DK over 52 uger 20% 15% 18% 17% 9% 17% 15% 8% 18% 13% 18% 17% 5-52 uger 61% 66% 61% 60% 64% 64% 65% 66% 62% 65% 60% 63% 0-4 uger 19% 20% 20% 23% 26% 19% 20% 26% 20% 22% 22% 21% Nedenstående figur viser udviklingen fra februar 2007 til februar 2008 i antal sygedagpengeforløb opdelt på varighed. I Mariagerfjord har der været en stigning på 53 procent i antal forløb med en varighed på over 52 uger. Mariagerfjord har sammen med Rebild og Odsherred den største stigning i antal forløb over 52 uger. Stigningen i Mariagerfjord er væsentlig større end i Nordjylland og i hele landet. 18 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

21 Udvikling i antal sygedagpengeforløb fordelt på varighed. Februar 2008 i forhold til februar % 60% 40% Procent 20% 0% -20% -40% Hjørring Ikast- Brande Mariagerfj. Odsherred Rebild Skive Struer Silkeborg Syddjurs Sønderborg NJ DK 0-4 uger -8% -12% 4% -12% 20% -10% -17% -26% -17% 1% -4% -9% 5-52 uger 12% 7% -9% -4% 15% 1% 7% 2% 10% 1% 10% 2% over 52 uger 23% 8% 53% 53% 68% 24% 38% -15% 30% -4% 26% 26% For de korte forløb på 0-4 uger har der været en lille stigning på 4 procent. Derimod har der været et fald på 9 procent for forløbene på 5-52 uger. Dette tyder på, at Mariagerfjord er i færd med at stoppe tilgangen til de helt lange forløb. Mariagerfjord og Odsherred er de to eneste jobcentre i klyngen, der har haft et fald i antal forløb af denne varighed. I Nordjylland og på landsplan har der også været en stigning i antal forløb af 5-52 ugers varighed. I følgende graf ses den indekserede udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge i Mariagerfjord og Nordjylland i perioden december 2006 til marts December 2006 er her anvendt som indeks 100. Udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge. Mariagerfjord og Nordjylland December 2006 til marts December 2006 = index % 100% 80% Index 60% 40% 20% 0% dec-06 feb-07 apr-07 jun-07 aug-07 okt-07 dec-07 feb-08 Mariagerfjord Nordjylland Frem til marts 2007 svarede udviklingen i Mariagerfjord målt i helårspersoner til den gennemsnitlige udvikling i Nordjylland. Herefter har udviklingen været lidt mere positiv i Mariagerfjord. I marts 2008 i forhold til december 2006 var der i Mariagerfjord en stigning på 1 procent, mens stigningen i Nordjylland var på 7 procent. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 1. kvartal 2008 for Jobcenter Mariagerfjord 19

22 Det er en generel tendens, at der har været en kraftig stigning i de lange sygedagpengeforløb blandt jobcentrene i klyngen, i Nordjylland og landet som helhed. Mariagerfjord adskiller sig dog ved at have et fald i forløbene på 5-52 uger. Alligevel er det fortsat en udfordring for Jobcenter Mariagerjord at få stoppet tilgangen til sygedagpengeforløb, særligt forløbene over 52 uger. 20 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

23 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND NÆRMERE OPLYSNINGER OM OPFØLGNINGEN: Gitte Rønde, Bente Mjelva, Anne Birk, NYE ANALYSER FRA BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND: Perspektivanalyse af byggeanlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Analyserapport 2008 Mangel på arbejdskraft og paradoksproblemer i landbruget Ledigheden i Nordjylland

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem N O T A T 9. december 2008 Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem J.nr. 2008-0005843 2/kba, dbh, nfr Pkt. 7, bilag 1 1. Hvad gælder i dag? I den nuværende

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120 Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, slutmåling på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, status på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 1 November 2009

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 1 November 2009 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 1 November 2 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til november 2 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER. Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER. Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010 Udarbejdet september 2010 STATUS FOR RETTIDIGHED INDHOLDSFORTEGNELSE STATUS FOR MIDTJYLLAND

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatoversigten. 1. Indledning

Resultatoversigten. 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat Resultatoversigten 1. Indledning Formålet med at introducere resultatoversigten er at skabe en kortfattet oversigt over de vigtigste målinger og indikatorer på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN Et månedligt overblik over status og udvikling Udarbejdet i september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSKRAFTRESERVEN - REGIONALT 5 Regional udvikling

Læs mere

Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre særlige indsatsområder og tilhørende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2007.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre særlige indsatsområder og tilhørende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2007. Notat Jobcenter Arbejdsmarkedspolitisk sekretariat Tolderlundsvej 2, 5. sal 5000 Odense C Tlf. 66131372 Fax E-mail JobcenterSAF@odense.dk Statistik vedr. ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen for

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 3 januar 211 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til januar 211 Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 2 december 2010

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 2 december 2010 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 2 december 2 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til december 2 Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere