RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede resultater... 5 Resultatoversigten for Holbæk... 8 Jobcenterets kommentarer... 9 Aktiveringsgrad og rettidighed i indsatsen... 9 Aktiveringsgrad... 9 Jobcenterets kommentarer... 9 Rettidighed i samtaler og aktivering... 9 Jobcenterets kommentarer Besparelsespotentialet Jobcenterets kommentarer Særligt om unge på offentlig forsørgelse ministermål Jobcenterets kommentarer Særligt om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder ministermål Jobcenterets kommentarer Særligt om flere indvandrere og efterkommere skal i job lokalt mål Jobcenterets kommentarer Særligt om den langsigtede indsats for at øge arbejdskraftsudbuddet lokalt mål Jobcenterets kommentarer Tillæg vedr. anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter

3 Indledning Resultatrevisionen udarbejdes en gang om året og har til formål, at følge op på og kommentere på målene i beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen er i den forstand et budget for målsætninger og indsatsen, og resultatrevisionen er det kommenterede regnskab for resultaterne. Resultatrevision for 2013 udarbejdes på baggrund af data fra over udviklingen i ministermålene for perioden december 2012 til december Data til resultatrevisionen for 2013 på jobindsats.dk består af flere dele: En resultatoversigt, hvor udviklingen i jobcentrets resultater sættes i forhold til udviklingen den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen for gennemsnittet, samt det bedste jobcenter i klyngen. Et besparelsespotentiale, der er en beregning af det årlige besparelsespotentiale ud fra forskellen i hver enkelt kommune mellem den faktiske og statistisk forudsagte andel af personer i alderen år, der modtager en given ydelse. Diverse andre data fra områder af jobindsats.dk der kan belyse såvel ministerens mål, samt de lokale mål fastlagt i beskæftigelsesplanen for I denne resultatrevision for 2013 gøres der først status på de 4 mål i beskæftigelsesplanen for 2013, fastsat af ministeren, samt de 3 lokale mål fastsat af byrådet. Herefter kommenteres er på den generelle udvikling i beskæftigelsesindsatsen i Holbæk jobcenter på baggrund af resultatoversigten i jobindsats.dk. Til sidst en uddybning af de områder i beskæftigelsesplanen, hvor målene enten ikke kan opgøres eller ikke er indfriet. Det tidligere Scorecard, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen, indgår ikke længere som en del af resultatrevisionen eller som fremadrettet data på jobindsats.dk. I øvrigt er de sammenligninger til klyngen, der foretages i resultatoversigten, i forhold til de gamle klynger fra før den 1. januar

4 Plan for udarbejdelse og behandling Proces for udarbejdelse og behandling af resultatrevisionen er beskrevet i Lov om Ansvar for og Styring af Den Aktive Beskæftigelsesindsats, og ministeriet har meddelt følgende plan for resultatrevisionen for 2013: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stiller ikke præcise formkrav til udformningen af resultatrevisionen. Det forventes dog, at jobcentrene som minimum kommenterer på alle dele af resultatrevisionen, der kan trækkes på jobindsats.dk, og forholder sig til både jobcentrets positive resultater, og hvor der er udfordringer jobcentrets indsats. Jobcentrene anbefales at forholde sig til de væsentligste problemstillinger, hvor: a) resultaterne i indsatsåret er blevet forringet i forhold til året før i jobcentret. b) resultaterne i jobcentret er mindre gode end sammenligningsgrundlagets. c) resultaterne i jobcentret kan forbedres set i lyset af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet. 4

5 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede resultater Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Beskæftigelsesplan 2013: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 28 %, svarende til en stigning på 7 procentpoint fra december 2011 til december Resultat: Kan ikke opgøres. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser, at opfølgning på de beskæftigelsespolitiske mål om flere unge i uddannelse bortfalder af tekniske årsager. Styrelsen arbejder på en ny måling fremadrettet i Der kommenteres derfor nedenfor på den generelle udvikling i antal unge på offentlig forsørgelse, som en alternativ opgørelsesmetode. Ministermål 2 - Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Beskæftigelsesplan 2013: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 100 personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på 59 pct. fra december 2011 (242 personer) til december Resultat: Målet er nået. Ved udgangen af 2013 er status for året en tilgang på 89 personer. Ministermål 3 - Langtidsledigheden skal bekæmpes: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Beskæftigelsesplan 2013: Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 460 personer i december 2013, svarende til et fald på 18 pct. fra december 2011 (561 personer) til december 2013 Resultat: Målet er nået. Ved udgang af 2013 er antallet af langtidsledige jf. Resultatoversigten 380 personer. Svarende til et fald på 32 % i forhold til december

6 Ministermål 4 - En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesplan 2013: Jobcentret har som mål at andelen af arbejdssteder med mindst 2 ansatte der har en borger i en virksomhedsrettet aktivering, for borgere på: Kontanthjælp stiger fra 20,9 % i 2011 til 25 % i 2013 A-dagpenge stiger fra 25,9 % i 2011 til 30 % i 2013 Resultat: Kan ikke opgøres. Opgørelsesmetoden for samarbejdet med virksomhederne er i mellemtiden blevet ændret af ministeriet. I opgørelsesmetoden for 2013 indgår kun virksomheder, der har borgere på a- dagpenge eller kontanthjælp i en praktik eller løntilskudsjob. Den nye metode tager også samarbejde om borgere på ledighedsydelse, sygedagpenge og førtidspension med. Samtidig indgår også flere redskaber i målingen, så som samarbejde om voksenlærlingeordningen, fleksjob, jobrotation m.m. Og endelig tælles også den kontakt virksomheder måtte have med jobcentre uden for deres egen kommune med. Udgangspunktet for opgørelsen er derfor ændret markant. Nedenfor kommenteres der på samarbejdet med virksomhederne efter den nye opgørelsesmetode. Lokalt mål 1 - Flere indvandrere og efterkommere skal i job: Jobcenteret skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Beskæftigelsesplan 2013: Ved udgangen af 2013 må højst 950 borgere med ikke-vestlig baggrund modtage offentlig forsørgelse. Svarende til et fald på 2 % (969) fra december Resultat: Målet er ikke nået. December 2013 er 980 Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande modtagere af offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner). Nedenfor kommenteres der på udviklingen i 2013 på antallet af Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Lokalt mål 2 Forebyggelse af sygedagpengeforløb over 26 uger: Jobcentret skal sikre at andelen af borgere med et sygedagpengeforløb over 26 uger begrænses mest muligt. Beskæftigelsesplan 2013: Andelen af borgere på sygedagpenge med mere end 26 ugers anciennitet må højest udgøre 44 % af det samlede antal sygedagpengesager over 8 uger, og skal begrænses til højest 350 løbende sager. 6

7 Resultat: Målet er næste nået. For december 2013 er status, at 378 personer har mere en 26 ugers anciennitet. Svarende til 44,3 %. Det bør dog bemærkes, at målet efterfølgende er nået i januar 2014 med 347 personer med mere end 26 ugers anciennitet, svarende til 41,4 % af det samlede antal sygedagpengesager over 8 uger. Lokalt mål 3 - Langsigtet indsats for at øge arbejdskraftsudbuddet: Jobcentret skal øge arbejdskraftudbuddet Beskæftigelsesplan 2013: Antallet af førtidspensionister i job skal igennem 2013 stige med 70 personer. Resultat: Målet er ikke opnået Der er i 2013 kommet 54 førtidspensionister i job og 16 i praktik Neden for kommenteres der på det lokale mål for at øge arbejdsudbuddet. 7

8 Resultatoversigten for Holbæk Resultatoversigt - Holbæk Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Ift. samme udvikling i Gnsn. udvikling i Ift. Grad i periode klyngen ift. klyngen ift. pct./antal 2 perioden før, pct. 2 året før, perioden perioden året før, pct. 2 året før, pct. 2 pct. 2 Uddannelsesgrad 1 Jan-apr A-dagpenge Jan-apr Kontanthjælp Jan-apr Tilgang til førtidspension 3 Dec Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Uddannelsesgrad er en år-til-dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne periode. 2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene. 3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder. 4: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 8

9 Jobcenterets kommentarer Jobcenteret er samlet set tilfreds med de opnåede resultater og udviklingen for ministermålene, som det fremgår af resultatoversigten. Jobcenteret er særdeles tilfreds med det lave niveau for langtidsledige på a- dagpenge, men er opmærksomme på stigningen i antallet af langtidsledige på kontanthjælp. Ministermål 3 er dermed nået og dette med en god margen til det opstillede mål. Det er desuden meget tilfredsstillende at se tilgangen til førtidspension reduceret yderligere i forhold til året før. Ministermål 2 nås også her med en god margen til målet. Ift. øvrige områder er jobcentret med et fald på 6 % i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse ift. samme måned sidste år, samlet set tilfreds med udviklingen også i lyset af at faldet er større end i klyngen som helhed. Aktiveringsgrad og rettidighed i indsatsen I Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven) er beskrevet en række rettigheder og pligter som minimumskrav til, hvor ofte og hvornår i et ledighedsforløb blandt andre a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har krav på jobsamtaler og på at modtage aktive tilbud. Aktiveringsgrad Selvom der ikke er krav til hvor høj en aktiveringsgrad det enkelte jobcenter skal have, er disse en del af resultatrevisionen. Styrelsen meddeler at aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere er under validering og derfor ikke skal indgå i resultatrevisionen. Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Jobcenterets kommentarer Jobcenter Holbæk aktiverer generelt a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere langt mere end de øvrige jobcentre i klyngen. Dette er et udtryk for fokus på tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats, der er valgt bl.a. fordi kontrollerede forsøg har påvist, at dette bringer den ledige hurtigere i arbejde. Jobcentret er derfor samlet set meget tilfreds med den aktive indsats i 2013, og tilskriver den valgte aktiveringsstrategi stor andel i den generelt positive udvikling på ministermålene. Rettidighed i samtaler og aktivering Den sidste del af resultatoversigten viser indsatsen på rettidig aktivering og rettidige jobsamtaler sammenlignet med året før og med sammenlignelige jobcentre i klyngen. Opgørelsen skal læses sådan, at der af niveau i procent kan aflæses, hvor mange procent jobcenteret skylder en samtale eller et tilbud. 4 % kan således også læses som en rettidighed på 96 %. Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning 9

10 Opfyldelse af minimumskrav Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec r Jobcenterets kommentarer Rettidighed i indsatsen måles måned for måned kontinuerligt gennem året, og jobcenter Holbæk har igennem 2013 fulgt op på det forbedringspotentiale på rettidighed i samtaler for a-dagpengemodtagere samt tilbud til kontanthjælpsmodtagere, der blev omtalt i resultatrevisionen for Dette opnås forholdsvist lineært over 2013 og ved udgangen af 2013 har jobcenteret en stabil rettidighed på over 96 %, hvilket er tilfredsstillende. Besparelsespotentialet Personer på offentlig forsørgelse medfører udgifter til såvel forsørgelse som aktivering samt færre skatteindtægter. Besparelsespotentialet viser den mulige reduktion i antallet på de enkelte ydelser, og hvor mange penge Holbæk Kommune ville kunne spare i forsørgelsesudgifter, ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Hvis en kommune har en lavere andel end gennemsnittet giver det således et negativt besparelsespotentiale. Det negative besparelsespotentiale medregnes ikke i det totale potentiale. Holbæk jobcenter (2013QMAT04) - Rapport udarbejdet den 11/03/2014 Besparelsespotentiale Holbæk jobcenter Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2013 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,41 3, ,4 Kontanthjælp (inkl. 4,42 4, ,9 revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) Sygedagpenge 2,20 2, ,0 Permanente ydelser 9,10 9, ,2 (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) I alt 18,12 19, ,9 Kilde: Anm: Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i 10

11 procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen ijobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. Jobcenterets kommentarer Holbæk Kommune har et besparelsespotentiale på 10,9 mio. kr. Dertil et negativt besparelsespotentiale hvilket er tegn på at indsatsen overperformer i forhold til de statistiske rammevilkår på 64,6 mio. kr. Som nævnt er beregningsmetoden blevet ændret og kan derfor ikke sammenlignes med forrige års besparelsespotentiale på 85,5 mio. kr. Hvor der sidste år var tale om et betydeligt besparelsespotentiale i forhold til klyngeberegningen, så kan man nu glæde sig over de fine resultater på sygedagpenge og permanente ydelser, samt det særdeles flotte resultat på A-dagpenge. Hele besparelsespotentialet er dermed på kontanthjælp inkl. uddannelseshjælp mfl. På dette område kontanthjælp og uddannelseshjælp er der allerede som udgangspunkt i kontanthjælpsreformen iværksat initiativer der skal reducere antallet af borgere på ydelserne. Byrådet har som led i Holbæk i Fællesskab i foråret 2014 nedsat til omstillingsgrupper, som skal sikre at alle unge kommer i uddannelse, og at alle kan bidrage på arbejdsmarkedet. Begge initiativer er igangsat for at indfri besparelsespotentialet på 10,9 mio. kr. på kontanthjælpsområdet. 11

12 Særligt om unge på offentlig forsørgelse ministermål 1 Som nævnt oven for, har det ikke været muligt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering at udarbejde en retvisende metode til at opgøre ministerens mål om, at flere unge skal have en uddannelse. I stedet kommenteres der derfor på den generelle udvikling i antal unge på offentlig forsørgelse, som en alternativ opgørelsesmetode. Unge defineres som borgere under 30 år på tværs af alle ydelser (a-dagpenge, revalidering, for-revalidering, fleksjob, ledighedsydelse, sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension). Figuren nedenfor viser udviklingen i antallet unge på offentlig forsørgelse i Fuldtidspersoner jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Kilde jobindsats.dk Jobcenterets kommentarer Jobcenteret er tilfreds med udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse i Unge er som befolkningsgruppe særligt afhængige af konjunkturerne i den forstand, at det er de unge der først rammes af ledighed ved en lavkonjunktur, men også de første der går i arbejde i starten af en højkonjunktur. Jobcentret har i 2014 sammen med Odsherred jobcenter etableret en særlig filial på EUC Nordvestsjælland, sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Formålet med filialen er at styrke indsatsen med at få flere i uddannelse og fastholde dem på uddannelsen. Indsatsen omfatter til at begynde med de uddannelsesparate unge, men kan på sigt udvides til også at omfatte aktivitetsparate unge. Særligt om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder ministermål 4 Som nævnt oven for er opgørelsesmetoden for samarbejdet med virksomhederne i mellemtiden blevet ændret af ministeriet. I opgørelsesmetoden for 2013 indgår kun virksomheder, der har borgere på a-dagpenge eller kontanthjælp i en praktik eller et løntilskudsjob. Den nye metode tager også samarbejde om borgere på ledighedsydelse, 12

13 sygedagpenge og førtidspension med. Samtidig indgår også flere redskaber i målingen, så som samarbejde om voksenlærlingeordningen, fleksjob, jobrotation m.m. Og endelig tælles også den kontakt virksomheder måtte have med jobcentre uden for deres egen kommune med. Udgangspunktet for opgørelsen er derfor ændret markant. Figuren neden for viser udviklingen i Holbæk jobcenters samarbejdsgrad med virksomhederne sammenlignet med alle jobcentrets samarbejdsgrad: Hele landet Holbæk Kilde jobindsats.dk Jobcenterets kommentarer Det kan konkluderes at jobcenter Holbæk har en højere samarbejdsgrad (42,9 i december 2013) med virksomhederne end landsgennemsnittet, hvilket er tilfredsstillende. Det er dog ambitionen, at samarbejdsgraden skal øges yderligere, hvilket også afspejler sig i beskæftigelsesplanen for 2014, hvor målsætningen er en samarbejdsgrad på 48 % i december Særligt om flere indvandrere og efterkommere skal i job lokalt mål 1 Det har været en lokal målsætning, at flere indvandrere og deres efterkommer skulle komme i job i løbet af 2013 frem for at være på offentlig forsørgelse. Figuren neden for viser udviklingen i antal (fuldtidspersoner) indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande på offentlig forsørgelse: 13

14 Fuldtidspersoner jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Kilde jobindsats.dk Jobcenterets kommentarer Selv om målsætningen med maksimalt 950 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse med anden etnisk herkomst end dansk i december 2013 ikke blev nået, har der dog været en positiv udvikling henover 2013, hvilket er tilfredsstillende. Særligt om den langsigtede indsats for at øge arbejdskraftsudbuddet lokalt mål 3 I beskæftigelsesplanen for 2013 har det været et lokalt mål at øge arbejdskraftsudbuddet gennem en række initiativer, hvoraf to af delmålene kan kvantificeres, dvs. øge antallet af førtidspensionister i job med 70 personer til i alt 227 og afsøge muligheden for og gennemføre jobrotationsprojekter: I 2013 er 54 førtidspensionister kommet i job og 16 i praktik. Målet om 70 førtidspensionister i job er dermed ikke opfyldt. Jobcenterets kommentarer Indsatsen med at få flere førtidspensionister i job indledtes i 2012 med gode resultater, og indsatsen blev derfor fortsat i I 2013 har der dog været færre i målgruppen, som fortsat har en restarbejdsevne tilbage, og derfor har det ikke været muligt at opnå målet om 70 førtidspensionister i job. Rekrutteringen har med andre ord været vanskeligere, men der informeres kraftigt om mulighederne med pjecer, annoncer og på månedlige informationsmøder. Ift. jobrotation har der i 2013 være 158 forløb, hvilket er meget tilfredsstillende, og den høje aktivitet er fortsat ind i De 158 forløb fordeler sig med 85 rotationer på offentlige arbejdspladser og 73 rotationer på private virksomheder. 14

15 Tillæg vedr. anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter Folketinget har som led i aftalen "Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed" aftalt, at der for perioden afsættes en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til en tættere kontakt med langtidsledige og virksomhederne. Holbæk Kommunes tilskudsandel er: i alt Tilskud (1000kr) År I alt Holbæk Udgangspunkt 2009 og juli 2010: Af fremgik ved planens udarbejdelse følgende aktiveringsgrad og andel af virksomhedsrettet tilbud: Aktiveringsprocent Andel virksomhedsrettede Tilbud Holbæk 2009 Juli 2010 Holbæk 2009 Juli 2010 A-dagpenge A-dagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp Hele landet 2009 Juli 2010 Hele landet 2009 Juli 2010 A-dagpenge A-dagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp Holbæk havde også i 2009 en markant højere aktiveringsgrad sammenlignet med resten af landet på især a- dagpenge. På trods af den høje aktiveringsgrad, havde Holbæk Kommune en højere andel af virksomhedsrettede tilbud på kontanthjælp, hvorimod den virksomhedsrettede andel af aktiveringen på a-dagpenge var lavere, hvilket skyldtes den højere aktiveringsgrad i almindelige vejledning og opkvalificeringsforløb. Udfordringen var og er derfor både at have en høj aktiveringsgrad, og samtidig øge den virksomhedsrettede andel heraf. På den baggrund opstilles juli 2010 følgende mål for aktiveringsgrad og den andel af aktiveringen, der foregår i et virksomhedsrettet tilbud: Aktiveringsgrad Andel virksomhedsrettede tilbud A-dagpenge A-dagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp Målene er udtrykt december det pågældende år, og Beskæftigelsesministeriet har ønsket at såvel udgangspunkt som måltal udarbejdes på baggrund af tal fra 15

16 Mulighederne for at opgøre det endelige resultat af den forstærkede indsats er vanskeliggjort af, at målingerne på jobindsats.dk siden hen er blevet ændret. Men i og med at formålet med indsatsen var styrke den virksomhedsrettede aktivering for modtagere af a- dagpenge og kontanthjælp kan man se på udviklingen i andelen af tilbud, som er virksomhedsrettede: Resultat: Aktiveringsberørte Andel virksomhedsrettede tilbud A-dagpenge A-dagpenge 21,1 31,4 31,6 30,2 Kontanthjælp Kontanthjælp 25,1 49,0 37,8 40,7 Aktiveringsberørte er her målt som den del af målgruppen, der har været berørt af aktivering i perioden. Dvs. at fx 56 pct. af de ledige modtagere af a-dagpenge i 2013, var berørt af aktivering. Andel virksomhedsrettede tilbud er her målt, som den andel af tilbuddene, som blev påbegyndt i perioden der var virksomhedsrettede (løntilskud og virksomhedspraktik). Dvs. at 40,7 % af tilbuddene til kontanthjælpsmodtagerene i 2013, var virksomhedsrettede. Som det fremgår af ovenstående, har der med de ekstra midler til virksomhedskonsulenter fra 2010 været en markant stigning fra 2010 i andelen af tilbud, som er virksomhedsrettede. Det er med andre ord vurderingen, at de ekstra midler har været med til at øge den virksomhedsrettede indsats i jobcentret. 16

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 november

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 november Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-214 november I beskæftigelsesplanen for 214 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 2 2.1 Resultatoversigten... 3 2.2 Besparelsespotentiale... 4 3. Resultatoversigten... 4 3.1 Ministermålene... 4 3.2 Indsatsen... 11 4. Besparelsespotentialet...

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 20 8. april 2014 2 Opsummering af Faxe Kommunes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 20 Der er for 20 vedtaget 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune på baggrund

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2014 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2013 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 maj

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 maj Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-14 maj I beskæftigelsesplanen for 14 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013 JOBCENTER NORDFYN

Resultatrevision 2013 JOBCENTER NORDFYN Resultatrevision 213 JOBCENTER NORDFYN Indledning Resultatrevisionen er et styringsredskab, der giver overblik over effekterne af jobcentrets beskæftigelsesindsats. De resultater, resultatrevisionen for

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup 1. Generel status Resultatrevision har til formål, at belyse den overordnede beskæftigelsesindsats, statussen på indfrielsen af ministerens mål, samt øvrige udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i kommunen årligt udarbejde en

Læs mere