Pensionsregulativ af 2013 for kommuner O.13 22/2013 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1"

Transkript

1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1

2 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde Kapitel 2. Egenpension a Kapitel 3. Ægtefællepension Kapitel 4. Børnepension Kapitel 5. Særregler Kapitel 6. Efterindtægt Kapitel 7. Opsat pension Kapitel 8. Regulering Kapitel 9. Forskellige bestemmelser

3 Kapitel 10. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Side 3

4 Side 4 Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 Dette regulativ omfatter tjenestemænd, som er ansat efter tjenestemandsregulativet, samt sådanne tjenestemænds efterlevende ægtefæller og børn. Bemærkning: Lærere i folkeskolen, der tilhører "den lukkede gruppe" af tjenestemænd, er som hidtil undtaget fra dette regulativ. Der henvises i stedet til lov om tjenestemænd i folkeskolen. Kapitel 2. Egenpension 2 Stk.1 En tjenestemand er berettiget til egenpension, når pågældende efter 10 fulde års ansættelse i en stilling, i hvilken ansættelsen efter reglerne i 4-4 a kan medregnes i pensionsalderen, afskediges på grund af alder, som følge af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller af anden tjenestemanden utilregnelig årsag. En tjenestemand på prøve, der ikke er varigt ansat i en anden tjenestemandsstilling, og som ikke er fundet egnet til varig ansættelse efter prøvetidens udløb og afskediges af denne årsag, er ikke berettiget til egenpension, medmindre den pågældende har fået inddraget en pension efter 10. Stk.2 En tjenestemand, der efter at have opnået tjenestefrihed i sin stilling, er ansat på prøve i en tjenestemandsstilling, hvori pensionsalder fra den tidligere ansættelse i henhold til 4, stk. 3, medregnes, er alene berettiget til pension fra den myndighed, hvorunder pågældende er ansat på prøve. Stk.3 Uanset ansættelsestidens længde har en tjenestemand dog ret til egenpension efter 7-8, hvis afsked finder sted på grund af nedsættelse af erhvervsevnen som nævnt i 7 eller skyldes følger af tilskadekomst under udførelse af tjenesten, jf. 8. Stk.4 Har en tjenestemand forud for sin ansættelse i en tjenestemandsstilling været omfattet af en pensionsordning, der har været knyttet til beskæftigelse, som efter reglerne i 4-4 a ikke kan medregnes i pensionsalderen, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at sådan beskæftigelse medregnes som ansættelsestid efter stk. 1 med indtil 10 år. 3 En tjenestemand, der er blevet ansat 1. januar 2007 eller senere, er berettiget til afsked på grund af alder fra udgangen af den måned, hvor pågældende når pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens 1a.

5 Side 5 En tjenestemand, der er blevet ansat før 1. januar 2007, er berettiget til afsked på grund af alder fra udgangen af den måned, hvor i pågældende fylder 60 år For en tjenestemand, der er blevet ansat 1. januar 2007 eller senere, finder stk. 2 anvendelse, hvis den pågældende overgår direkte fra en ansættelse med ret til tjenestemandspension, jf. 4, stk. 1-3, og denne ansættelse er sket før 1. januar Stk.1 For en tjenestemand, der er blevet ansat den 1. januar 2012 eller senere, er pensionsalderen det antal år, i hvilke pågældende har været ansat som tjenestemand i kommunen, jf. dog 17, eller har oppebåret rådighedsløn/ventepenge eller ville have været berettiget til rådighedsløn/ventepenge, hvis pågældende ikke havde nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension 1a. Eventuel ansættelsestid efter den for vedkommende stilling gældende aldersgrænse, jf. tjenestemandsregulativets 27, medregnes ikke i pensionsalderen. For en tjenestemand, der er blevet ansat før 1. januar 2012, er pensionsalderen det antal år, i hvilke pågældende efter sit fyldte 25. år har været ansat som tjenestemand i kommunen, jf. dog 17, eller har oppebåret rådighedsløn/ventepenge eller ville have været berettiget til rådighedsløn/ventepenge, hvis pågældende ikke havde nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension 1a. Eventuel ansættelsestid efter den for vedkommende stilling gældende aldersgrænse, jf. 27 i tjenestemandsregulativet, medregnes ikke i pensionsalderen. Stk.3 Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand har været ansat på tjenestemandsvilkår i en stilling, hvortil er knyttet en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som dette regulativ. Er tjenestemanden ansat før 1. januar 2012 medregnes alene ansættelse efter det fyldte 25. år. Stk.4 Den tid, i hvilken en tjenestemand har haft nedsat tjenestetid, indgår tilsvarende nedsat i pensionsalderen. Stk.5 Efter aftale, jf. tjenestemandsregulativets 32, kan perioder, i hvilke der gives en tjenestemand tjenestefrihed uden løn, indgå i pensionsalderen. Stk. 6 Hvis en tjenestemand er ansat på grund af ganske særlige kvalifikationer, kan kommunalbestyrelsen efter forelæggelse for KL i ekstraordinære tilfælde bestemme, at pensionsalderen forhøjes med indtil 10 år. Ved afsked på grund af alder og ved opgørelse af krav på opsat pension eller fratrædelsesgodtgørelse efter medregnes som forhøjet pensionsalder højst et tidsrum svarende til ansættelsestiden.

6 Stk.7 Side 6 Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand har været ansat som tjenestemand under De Europæiske Fællesskaber, under forudsætning af, at der fra Fællesskaberne sker overførsel til kommunen af den aktuarmæssige værdi af den pågældendes pensionsrettigheder under Fællesskaberne, eller at der fra den pågældende selv sker indbetaling med renter til kommunen af den udtrædelsesgodtgørelse, der blev udbetalt tjenestemanden ved fratræden fra stillingen i Fællesskaberne. Ansøgning om medregning i pensionsalderen af tidligere ansættelse under De Europæiske Fællesskaber må indgives senest 1 år efter tjenestemandsansættelsen. 4a Stk.1 I regler, der fastsættes af KL, kan det bestemmes, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand har været ansat på andre vilkår i en region/et amt, en kommune eller i staten, folkeskolen, folkekirken, et koncessioneret selskab eller en stats- eller kommunegaranteret virksomhed, jf. dog stk. 2. Er tjenestemanden ansat før 1. januar 2012 medregnes i pensionsalderen alene den tid i hvilken tjenestemanden efter sit 25. år har været ansat på andre vilkår, jf. stk. 1. Forhøjelse af pensionsalderen efter stk.1 og 2 er betinget af, at tjenestemanden under sin ansættelse på andre vilkår har: 1. været medlem af en pensionsordning hvortil der er ydet bidrag af tjenestemanden selv og vedkommende institution med i alt mindst 12 % af lønnen, og 2. at der til kommunen sker overførsel af hele den udtrædelsesgodtgørelse der tilkommer tjenestemanden fra den hidtidige pensionsordning henholdsvis overførsel af den tegnede forsikringspolice 5 Stk.1 Bemærkning: Der henvises til Regler for overførsel af pensionsalder efter 4 a. KL fastsætter efter forudgående forhandlinger med de forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer den pensionsgivende løn, der for hvert løntrin lægges til grund ved beregning af pensionen. En tjenestemands pensionsgivende løn er den pensionsgivende løn på det opnåede løntrin. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en tjenestemand, der efter ansøgning overgår til en anden tjenestemandsstilling med en lavere pensionsgivende løn, kan bevare ret til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn.

7 Side 7 Kommunalbestyrelsen kan forhøje det i stk. 1 nævnte lønmæssige grundlag for pensionsberegningen for en tjenestemand, der har været konstitueret i en tjenestemandsstilling med en højere pensionsgivende løn uden at blive ansat i stillingen. 6 Stk.1 Den højeste egenpension opnås ved 37 års pensionsalder og udgør 57 % af tjenestemandens pensionsgivende løn før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag på tidspunktet for pensioneringen, jf. 5, stk. 1, idet KL dog efter forudgående forhandling med de forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer kan fastsætte et maksimum for pensionens størrelse. De enkelte pensionsalderår indgår i beregningsprocenten, således at pensionsalderår indgår med hver 1,75 procentpoint, at pensionsalderår indgår med 1,5 procentpoint, og at pensionsalderår indgår med hver 1 procentpoint. Til egenpensionister på løntrin 26 og lavere ydes et årligt tillæg, der ved 37 års pensionsalder udgør kr., ved 36, 35 og 34 års pensionsalder henholdsvis kr., kr. og kr. Til egenpensionister på løntrinnene 27, 28, 29, 30 og 31 ydes ved de nævnte pensionsaldre årlige tillæg, der udgør henholdsvis 80, 60, 40, 20 og 10 % af de nævnte beløb. Fra 1. april 2002 og 1. april i hvert af de herefter følgende år nedsættes de nævnte tillæg med 200 kr. årligt. Til egenpensionister ydes indtil folkepensionsalderen, jf. 1a i lov om social pension, et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 1/37 af kr. i årligt grundbeløb.( niveau). Stk. 4 Der ydes tillæg i henhold til stk. 3 til det 67. år eller en eventuel højere folkepensionsalder, jf. 1a i Lov om social pension til egenpensionister, der er afskediget på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed, og fratrådt den 1. juli 1999 eller tidligere og har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før den 1. juli 1999 og fylder 65 år den 1. juli 2004 eller senere Stk. 5 KL fastsætter regler om fastsættelse af det i stk. 4 nævnte tillæg, med henblik på at foretage tilpasning af tillægget til førtidspensionens grundbeløb, som indtægtsreguleres efter 19, 28 og 31 i lov om social pension som bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 615 af 26. juni 2001, jf. 6 i lov nr. 285 af 25. april 2001, samt administrative retningslinjer for overgangsordningens gennemførelse. Bemærkning: Der henvises til regler om fastsættelse af tillæg i medfør af 6, stk.5.

8 Stk. 6 Side 8 Når en tjenestemand, der er blevet ansat 1. januar 2007 eller senere, begærer afsked efter at have nået pensionsudbetalingsalderen, jf. Pensionsbeskatningslovens 1a, nedsættes pensionen beregnet efter stk. 1-3 i forhold til den tid, der står tilbage, indtil pågældende når folkepensionsalderen, jf. Lov om social pension 1a eller opnår den lavere alder, ved hvilken tjenestemanden skulle have været afskediget. Nedsættelsen af pensionen beregnes samtidig med denne og reguleres efter 24. Stk. 7 Når en tjenestemand, der er blevet ansat før 1. januar 2007, begærer afsked efter at være fyldt 60 år, nedsættes pensionen beregnet efter stk. 1-3 i forhold til den tid, der står tilbage, indtil pågældende når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension 1a eller opnår den lavere alder, ved hvilken tjenestemanden skulle have været afskediget. Nedsættelsen af pensionen beregnes samtidig med denne og reguleres efter 24. Stk. 8 For tjenestemænd, der er blevet ansat 1. januar 2007 eller senere, finder stk. 7 anvendelse, hvis den pågældende overgår direkte fra en ansættelse med ret til tjenestemandspension, jf. 4, stk. 1 og 2, og denne ansættelse er sket før 1. januar Stk. 9 Bestemmelserne i i tjenestemandsregulativet finder anvendelse ved fastsættelse af fradraget efter stk. 6 og 7. 7 Stk.1 En tjenestemand, der er blevet ansat 1. januar 2007 eller senere, der ikke har nået pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens 1a, og hvis erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder, har ved afsked af denne årsag ret til en pension, som fastsættes på grundlag af den pensionsalder, pågældende ville have opnået ved forbliven i tjeneste indtil udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. En tjenestemand, der er blevet ansat før 1. januar 2007, der er under 60 år, og hvis erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder, har ved afsked af denne årsag ret til en pension, som fastsættes på grundlag af den pensionsalder, pågældende ville have opnået ved forbliven i tjeneste indtil udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. For tjenestemænd, der er blevet ansat 1. januar 2007 eller senere, finder stk. 2 anvendelse, hvis den pågældende overgår direkte fra en ansættelse med ret til tjenestemandspension, jf. 4, stk. 1 og 2, og denne ansættelse er sket før 1. januar Stk. 4-3 finder ikke anvendelse, hvis tjenestemanden inden for en periode på 10 år fra sin første ansættelse som tjenestemand afskediges på grund af en lidelse, der var lægeligt konstateret ved ansættelsen. Det samme er tilfældet, hvis afskedigelsen er begrundet i en følgesygdom af en på ansættelsestidspunktet lægeligt konstateret risikofaktor.

9 Stk. 5 Side 9 Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold taler derfor, bestemme, at stk.1-3 kan finde anvendelse, hvor fratræden sker efter det fyldte 60. år eller ved nået pensionsudbetalingsalder, jf. Pensionsbeskatningslovens 1a. 8 Finder afsked sted på grund af utjenstdygtighed, som er forårsaget af, at der under udførelse af tjenesten er overgået tjenestemanden en tilskadekomst, der begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, er tjenestemanden berettiget til den egenpension, der gælder for en pensionsalder på 37 år. Har en tjenestemand ved forsæt, grov uagtsomhed eller ved beruselse selv hidført eller væsentligt bidraget til tilskadekomsten, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at forhøjet pension efter stk. 1 bortfalder eller nedsættes. 9 Stk.1 En pensioneret tjenestemand, der er blevet afskediget pga. helbredsbetinget utjenstdygtighed og som atter bliver tjenstdygtig, har pligt til at lade sig genansætte i sin tidligere stilling eller en anden passende stilling, som pågældende før sin afsked ville have haft pligt til at overtage, hvis: 1. tjenestemanden er blevet ansat 1. januar 2007 eller senere og 2. tjenestemanden ikke har nået pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens 1a En pensioneret tjenestemand, der er blevet afskediget pga. helbredsbetinget utjenstdygtighed og som atter bliver tjenstdygtig, har pligt til at lade sig genansætte i sin tidligere stilling eller en anden passende stilling, som pågældende før sin afsked ville have haft pligt til at overtage, hvis: 1. tjenestemanden er blevet ansat før 1. januar 2007 og 2. tjenestemanden ikke er fyldt 60 år For tjenestemænd, der er blevet ansat 1. januar 2007 eller senere, finder stk. 2 anvendelse, hvis den pågældende overgår direkte fra en ansættelse med ret til tjenestemandspension, jf. 4, stk. 1 og 2, og denne ansættelse er sket før 1. januar Stk. 4 Undlader en tjenestemand, der er pensioneret af helbredsmæssige årsager, trods opfordring at fremskaffe sådanne helbredsoplysninger som omhandlet i 27, eller opfylder tjenestemanden ikke sin pligt efter stk. 1 og 2, inddrages pensionen, og bestemmelserne i finder anvendelse. Ved opgørelsen af pensionsalderen medregnes dog den tid, i hvilken tjenestemanden har modtaget pension.

10 10 Side 10 Pensionen inddrages, hvis en pensioneret tjenestemand på ny opnår ansættelse, som efter reglerne i 4 medregnes i pensionsalderen. Ved senere afsked af pensionsbegrundende årsag er den pågældende berettiget til pension af mindst samme størrelse som den inddragne pension. Kapitel 3. Ægtefællepension 11 Den efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand er berettiget til ægtefællepension, hvis ægteskabet blev indgået, 1) før den afdøde tjenestemand var fyldt 65 år, og 2) før den afdøde tjenestemand var afskediget med ret til egenpension efter kapitel 2, og 3) mindst 3 måneder før dødsfaldet, nr. 3, finder ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse. Hvis ægtefællerne tidligere har været gift med hinanden, kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde bestemme, at ægtefællen efter en tjenestemand er berettiget til ægtefællepension, uanset at betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt. 12 Ægtefællepension udgør for hvert års pensionsalder 71 % af egenpensionen beregnet efter 6, stk. 1 og 2. Til ægtefællepensionister ydes indtil folkepensionsalderen, jf. lov om social pension 1a, et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 1/37 af kr. i årligt grundbeløb.( niveau) Ægtefællepension beregnes efter den af tjenestemanden optjente pensionsalder, dog mindst efter 15 års pensionsalder. Ægtefællepension efter en egenpensionist, som ved sin død oppebar pension efter 7, beregnes efter den optjente pensionsalder med tillæg af perioden, hvori afdøde oppebar pension efter 7. Ægtefællepensionen kan dog ikke i noget tilfælde beregnes efter en pensionsalder, der overstiger den pensionsalder, som tjenestemanden kunne have opnået ved udgangen af den måned, hvori den pågældende ville være fyldt 70 år.

11 Stk. 4 Side 11 Er den afdøde ægtefælle afgået ved døden som følge af tilskadekomst i tjenesten, udgør pensionen det beløb, der gælder for en pensionsalder på 37 år. Det samme gælder, såfremt den afdøde ægtefælle var pensioneret med ret til pension efter 8. Stk.5 Hvis tjenestemanden er væsentlig ældre end ægtefællen, nedsættes ægtefællepensionen efter stk. 1-4 samt stk. 6. Grundlaget for en eventuel nedsættelse er den afdøde ægtefælles alder ved dødsfaldet med fradrag af det antal år, ægteskabet har varet, minus den længstlevende ægtefælles alder ved førstafdødes død. Ægtefællepensionen nedsættes med 2 % for hvert år, hvormed reguleringsgrundlaget overstiger 10 år. Stk. 6 Hvis en ægtefællepension deles mellem flere berettigede, ydes til hver af de berettigede samme andel af det i stk. 2 nævnte tillæg, som vedkommendes andel af ægtefællepensionen efter stk. 1 udgør. 13 Hvis en tjenestemands efterlevende ægtefælle er berettiget til mere end én ægtefællepension på grundlag af ansættelse, som efter 4 kan medregnes i pensionsalderen, udbetales kun den ægtefællepension, der er størst. Kapitel 4. Børnepension 14 Stk.1 Når en tjenestemand pensioneres, bliver tjenestemandens børn berettigede til børnepensionstillæg. Når en tjenestemand eller pensioneret tjenestemand afgår ved døden, er tjenestemandens børn berettigede til børnepension. Retten efter stk. 1 og 2 omfatter stedbørn, som er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem. Stk. 4 For hvert barn kan der kun udbetales en ydelse efter reglerne i stk Er betingelserne i stk. 1 og 2 til stede samtidig, foretages udbetaling efter stk Børnepensionstillæg udgør for hvert barn kr. i årligt grundbeløb ( niveau). Børnepension udgør for hvert barn kr. i årligt grundbeløb ( ni-

12 Side 12 veau). Børnepension til forældreløse børn udgør dog for hvert barn kr. i årligt grundbeløb( niveau). Børnepensionstillæg i forbindelse med egenpension og børnepension i forbindelse med ægtefællepension kan dog ikke overstige den pensionsgivende løn. Det samme gælder børnepensioner til en tjenestemands efterlevende børn tilsammen. 16 Retten til børnepension og børnepensionstillæg efter 14 vedvarer indtil barnets fyldte 21. år. Kapitel 5. Særregler 17 Pensionen efter 6 og 12 fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år, når den pågældende afskediges efter at være fyldt 60 år, men inden sit fyldte 70. år, som følge af, at den pågældende har nået aldersgrænsen for pligtig afgang. Kapitel 6. Efterindtægt 18 Ægtefællen efter en tjenestemand, som ved sin død fik udbetalt løn eller var pensioneret, er berettiget til efterindtægt, medmindre ægteskabet var opløst ved skilsmisse. Efterlader den pågældende sig ikke ægtefælle, men børnepensionsberettigede børn, er disse berettigede til efterindtægt. Efterindtægt efter en person, som ved sin død var berettiget til ægtefællepension i henhold til dette regulativ, tilkommer de børn af den pågældende, der er berettiget til børnepension efter den først afdøde ægtefælle. Stk.3 Afgår en tjenestemand ved døden uden at efterlade sig ægtefælle eller børnepensionsberettigede børn, er tjenestemandens bo berettiget til efterindtægt. 19 Efterindtægt udgør for hver måned et beløb svarende til den sidst udbetalte løn eller pension. 20 Stk.1 Retten til efterindtægt omfatter et tidsrum af 3 måneder efter dødsfaldet, jf. dog stk. 2.

13 Side 13 Er en tjenestemand afgået ved døden som umiddelbar følge af tilskadekomst under udførelse af tjenesten, omfatter retten til efterindtægt efter 18, stk. 1, et tidsrum af 12 måneder. 21 Hvis en ægtefælle, som er berettiget til efterindtægt, afgår ved døden inden efterindtægtsperiodens udløb, tilkommer den del af efterindtægten, som ikke er udbetalt ved dødsfaldet, førstafdødes børnepensionsberettigede børn. Så længe denne efterindtægt udbetales til børnene, har disse ikke ret til efterindtægt efter 18, stk. 2. Så længe den længstlevende ægtefælles ret til efterindtægt vedvarer, sker der ikke udbetaling af ægtefællepension eller af børnepension til den længstlevende ægtefælles børnepensionsberettigede børn. Børnepension til børn, der er berettigede til efterindtægt i medfør af 18, stk. 1, udbetales ikke, så længe retten til efterindtægt vedvarer. I tilfælde, hvor børnepension er større, end efterindtægten ville blive, træder børnepensionen dog i efterindtægtens sted. Kapitel 7. Opsat pension 22 En tjenestemand er berettiget til opsat pension, jf. stk. 8, når pågældende: 1. er blevet ansat 1. januar 2012 eller senere og 2. fratræder tjenesten uden at være berettiget til pension efter 2 og 3. ikke er overgået til anden ansættelse, som efter 4 kan medregnes i pensionsalderen En tjenestemand er berettiget til opsat pension, jf. stk. 8 når pågældende: 1. er blevet ansat før 1. januar 2012 og 2. har opnået en pensionsalder på mindst 3 år og, 3. fratræder tjenesten uden at være berettiget til pension efter 2 og 4. ikke er overgået til anden ansættelse, som efter 4 kan medregnes i pensionsalderen Retten til opsat pension ophører, hvis den pågældende på ny ansættes i en stilling, i hvilken ansættelsen efter 4 kan medregnes i pensionsalderen. Stk. 4 For personer, der er blevet ansat den 1. januar 2007 eller senere, udbetales opsat pension beregnet efter stk. 8 fra den 1. i måneden efter at den pågældende har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension 1a, og kan udbetales fra den 1. i måneden

14 Side 14 efter at den pågældende har nået pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens 1a. Såfremt den pågældendes erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold, kan kommunalbestyrelsen dog ud fra lægelige oplysninger bestemme, at pensionen udbetales fra den 1. i måneden efter, at sag herom er rejst over for kommunalbestyrelsen Stk. 5 For personer, der er blevet ansat før den 1. januar 2007, udbetales opsat pension beregnet efter stk. 8 fra den 1. i måneden efter at den pågældende har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension 1a, og kan udbetales fra den 1. i måneden efter det fyldte 60. år. Såfremt den pågældendes erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold, kan kommunalbestyrelsen dog ud fra lægelige oplysninger bestemme, at pensionen udbetales fra den 1. i måneden efter, at sag herom er rejst over for kommunalbestyrelsen Stk. 6 For tjenestemænd, der er blevet ansat 1. januar 2007 eller senere, finder stk. 5 anvendelse, hvis den pågældende overgår direkte fra en ansættelse med ret til tjenestemandspension, jf. 4, stk. 1-3 og denne ansættelse er sket før 1. januar Stk. 7 Ved pågældendes død har en eventuel ægtefælle samt børn indtil deres fyldte 18. år ret til at få udbetalt en pensionsydelse fra den 1. i måneden efter dødsfaldet, jf. stk Dette gælder uanset om ægteskabet er indgået efter tjenestemandens afsked med opsat pension, men ikke hvis: 1. ægteskabet blev indgået, efter at den afdøde tjenestemand var fyldt 65 år, eller 2. ægteskabet blev indgået efter at den opsatte pension var påbegyndt udbetalt, eller 3. ægteskabet blev indgået mindre end 3 måneder før dødsfaldet Betingelsen om ægteskabets beståen i 3 måneder finder dog ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse. Stk. 8 Den opsatte pension efter stk. 1 og 2 svarer til egenpensionen beregnet efter 6, stk. 1 og 2, jf. 24, på grundlag af tjenestemandens pensionsalder og pensionsgivende løn ved fratrædelsen. Hvor udbetaling af den opsatte pension sker før den pågældende har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension 1a, efter stk. 3, nedsættes pensionen i forhold til den tid, der står tilbage, indtil pågældende når folkepensionsalderen, efter regler som fastsat i henhold til 6, stk Til egenpensionister ydes indtil den pågældende når folkepensionsalderen et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 1/37 af kr. i årligt grundbeløb( niveau). Stk. 9 Pension til den efterlevende ægtefælle udgør 2/3 af den pension, hvortil den afdøde var berettiget efter stk. 8, 1. pkt. Til ægtefæller ydes indtil den pågældende når folkepensionsalderen, jf. Lov om social pension 1a, endvidere 2/3 af det i 6, stk. 3, nævnte tillæg. Hvis pensionen deles mellem flere berettigede, ydes til den enkelte berettigede

15 Side 15 samme andel af den i 2. pkt. angivne ydelse, som vedkommendes andel af pensionen efter 1. pkt. udgør. 0 Børnepension udgør for hvert barn 10 % eller, såfremt der ikke udbetales ægtefællepension, 20 % af den pension, hvortil afdøde efter stk. 8, 1. pkt. var berettiget samt af et tillæg beregnet efter stk. 8, 3. pkt. Børnepension kan dog ikke overstige pension efter 15, jf Pension efter stk. 10 i forbindelse med pension til ægtefællen kan ikke overstige pensionen efter stk. 8, 1. pkt. forhøjet med et tillæg beregnet efter stk. 8, 3. pkt. Det samme gælder de samlede pensioner til efterlevende børn. 23 Kommunalbestyrelsen kan efter regler, der fastsættes af KL, bestemme, at en fratrædende tjenestemand i stedet for ret til opsat pension kan få en fratrædelsesgodtgørelse, der skal anvendes som indbetaling til en under statstilsyn stående pensionsordning. Bemærkning: Der henvises til Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse. Ved tjenestemandsansættelse under De Europæiske Fællesskaber kan den pågældende i stedet for opsat pension vælge at få overført fratrædelsesgodtgørelse efter stk. 1. fra kommunen til De Europæiske Fællesskaber Fratrædelsesgodtgørelse efter stk. 1 og stk. 2 skal ved genansættelse i en tjenestemandsstilling tilbageføres efter regler, der fastsættes af KL. Stk. 4 En tjenestemand, som fratræder sin stilling uden at være berettiget til pension efter 2, kan for ansættelsestid forud for den 1. juli 1970 vælge at få afviklet pensionsforholdet efter de indtil da gældende bestemmelser i stedet for at bevare ret til opsat pension eller eventuel fratrædelsesgodtgørelse. Stk. 5 Pensionsbidrag, der i henhold til stk. 4 er udbetalt ved ophør af tjenestemandsansættelsen, skal ved genansættelse i tjenestemandsstilling tilbageføres efter hidtidige regler.

16 Kapitel 8. Regulering Side KL fastsætter efter forudgående forhandlinger med de forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer procentreguleringen af pensioner og efterindtægt af pensioner, jf. kapitel 2-6. Tillæg efter 6, stk. 2, reguleres dog ikke. Opsatte pensioner, jf. 22, reguleres med virkning fra 1. april 1986 efter bestemmelserne i stk. 1. KL kan efter forudgående forhandlinger med de forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer fastsætte et andet grundbeløbsniveau for beregningen af de beløb, der er nævnt i 6, stk. 3, 12, stk. 2, 15, stk. 1, 22, stk. 8, 33, stk. 2, 35 og Når der sker en generel ændring af tjenestemandslønnen, foretages tilsvarende regulering af efterindtægt af løn, jf. kapitel 6, samt af rådighedsløn og ventepenge, jf. 30, 43 og 44, stk. 3 i tjenestemandsregulativet. Kapitel 9. Forskellige bestemmelser 26 Afgørelser efter dette regulativ træffes af kommunalbestyrelsen. Afgørelser, som efter dette regulativ beror på en helbredsbedømmelse, kan træffes efter indhentet udtalelse fra et dansk pensionsforsikringsselskab, jf. dog stk. 3, eller, såfremt en forsikringsmæssig ordning ikke er truffet, fra Nævnet for helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager, der ligeledes høres, såfremt tjenestemanden med støtte af sin forhandlingsberettigede organisation ønsker en på grundlag af en indhentet udtalelse fra et dansk pensionsforsikringsselskab eller anden lægelig myndighed truffet afgørelse taget op til fornyet overvejelse.. For tjenestemænd i Københavns Kommune kan afgørelser, som beror på en helbredsbedømmelse, træffes efter indhentet udtalelse fra et råd, Pensioneringsrådet. Økonomiudvalget træffer nærmere bestemmelser om sammensætningen af Pensioneringsrådet og dettes virkeområde. 27 Til brug ved afgørelser, som efter dette regulativ beror på en helbredsbedømmelse, kan kommunalbestyrelsen forlange sådanne helbredsoplysninger, som man anser for nød-

17 Side 17 vendige, samt kræve, at den pågældende underkaster sig særlige undersøgelser eventuelt under indlæggelse til observation på hospital. 28 Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om udbetaling af ydelserne efter dette regulativ. Efter regler, der fastsættes af kommunalbestyrelsen, kan de berettigede give transport på ydelser efter dette regulativ til låneinstitutter, der af kommunalbestyrelsen er godkendt hertil. Bortset fra de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, kan de berettigede ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over ydelser efter dette regulativ, der ikke er udbetalt. Kapitel 10. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 29 I henhold til indhentet bemyndigelse fra de enkelte kommuner erstatter dette regulativ Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd for kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde. Regulativet har virkning fra 1. april 2013, medmindre andet ikrafttrædelsestidspunkt følger af regulativets øvrige bestemmelser. 30 Ophævet. 31 Udeladt. 32 Udeladt. 33 Pensioner efter kapitel 2 og 3 og efterindtægt af pensioner efter kapitel 6, der er påbegyndt udbetalt pr. 31. december 1993, omberegnes pr. 1. januar 1994 efter bestemmelserne i 6 henholdsvis 12, stk. 1 og 2. For de pr. 31. december 1993 allerede pensionerede, hvor pensionsberegningen efter 6 henholdsvis 12, stk. 1 og 2, medfører et fald i pensionen, ydes personlige tillæg, der

18 Side 18 udgør forskellen mellem pensionen efter hidtidige regler og pensionen som beregnet efter 6 henholdsvis 12, stk. 1 og 2. For de pr. 31. december 1993 allerede pensionerede, hvor pensionsberegningen efter 6 henholdsvis 12, stk. 1 og 2, vil give stigning i pensionen, udmøntes stigningen med 1/6 pr. 1. januar i hvert af årene 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 og 2002, dog således at stigninger, der efter fordelingen på sjettedele i hvert af årene udgør mindre end 911,67 kr. i årligt grundbeløb, fordeles således, at der udbetales en stigning på 911,67 kr. i årligt grundbeløb i 1997 og hvert af de efterfølgende år, indtil den fulde stigning er udmøntet. 34 Bestemmelserne i 33 finder tilsvarende anvendelse for pensioner, der udbetales på grundlag af pensionsret, der opstår første gang i perioden 1. januar december Pensioner, der udbetales på grundlag af en pensionsret, der opstår første gang i perioden 1. januar december 2001, beregnes efter 6 henholdsvis 12, således at pensioner, der udbetales på grundlag af en pensionsret, der opstår i perioden 1. januar- 31. december 1997, beregnes med 1/6 af den i 33, stk. 2, 2. punktum, nævnte stigning, henholdsvis med personlige tillæg, der pr. 1. januar 1997 udgør 5/6 af det i 33, stk. 2, 1. punktum, nævnte tillæg. Pensioner, der udbetales på grundlag af en pensionsret, der opstår første gang i perioden 1. januar-31. december i hvert af årene , beregnes efter 6 henholdsvis 12 med stigninger fordelt efter 33, stk. 2, 2. punktum, henholdsvis med personlige tillæg, der for pensionistårgange 1998, 1999, 2000 og 2001 udgør henholdsvis 4/6, 3/6, 2/6, og 1/6 af det i 33, stk. 2, 1. punktum, nævnte tillæg. Nedsættelsen af niveauet for de personlige tillæg sker dog med mindst 911,67 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. januar 1997 og med mindst 911,67 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. januar i hvert af de efterfølgende år. 36 De i 33, stk. 2, og 34 og 35 anførte personlige tillæg samt de i 33, stk. 2, 2. pkt., og i 35, 3. pkt. nævnte beløbsgrænser på 911,67 kr. i årligt grundbeløb reguleres efter Pensioner efter kapitel 7, der er påbegyndt udbetalt eller opsat senest 31. december 1993, omberegnes som nævnt i 33. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for pensioner efter kapitel 7 til tjenestemænd, der fratræder i perioden 1. januar december Pensioner efter kapitel 7, der er beregnet til en tjenestemand, der fratræder i perioden 1. januar december 2001, ydes med samme udskudte stigninger henholdsvis samme personlige tillæg, som efter 35 ydes til pensioner efter kapitel 2, der påbegyndes udbetalt på samme tidspunkt.

19 Stk. 4 Side 19 Pensionen til en efterlevende ægtefælle efter en tidligere tjenestemand omfattet af stk. 3 beregnes efter 22, stk. 8, på grundlag af den pension, den tidligere tjenestemand ville være berettiget til efter stk Udeladt. 39 Udeladt. 40 Udeladt 41 Udeladt. 42 Udeladt. 43 Udeladt. 44 Udeladt. 45 Udeladt.

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde...3 Kapitel 2. Egenpension...3 Kapitel

Læs mere

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999 Lovbekendtgørelse nr 724 af 9 september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr 346 af 2 juni 1999 Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Egenpension Kapitel 3 Ægtefællepension Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010.

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd)

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 510 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-7001-0007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. REGULATIVETS ANVENDELSESOMRÅDE... 4

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 C.603/ 21.02 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520.

Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520. Lovtidende A 2017 Udgivet den 25. maj 2017 18. maj 2017. Nr. 520. Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland Herved bekendtgøres lov om pension til statens tjenestemænd m.v.

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Tjenestemandspension er

Tjenestemandspension er Tjenestemandspension er en løbende og livsvarig ved indtrædende/afsked pga alder (baseret på optjening/opsparing) sygdom (forsikringsmæssig dækning af risiko for sygdom) dødsfald (risikodækning af forsørgelsen

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre LBK nr 939 af 16/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-7402-0267 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

04.50 O.18 40/2018 Side 1. Rammeaftale om åremålsansættelse

04.50 O.18 40/2018 Side 1. Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse... 3 2. Åremålsstillingen...

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

PENSIONSREGULATIV TDC PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV TDC PENSIONSKASSE TDC Pensionskasse Bilag C2 til dagsordenens punkt d. PENSIONSREGULATIV TDC PENSIONSKASSE Dette regulativ er vvedtaget på den ordinære generalforsamling i forbindelse med fusionen af KTASTDC Pensionskasse,

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2013. ADMINISTRATIV INFORMATION Den 6. maj 2013 Sags ID: SAG-2013-02930 Dok.ID: 1691409

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2009 og 1. oktober 2009

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2009 og 1. oktober 2009 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2009 og 1. oktober 2009 2009 Cirkulære af 18. februar 2009 Perst. nr. 012-09 J.nr. 09-882-12 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansministeriets regulativ af 15. september 1995

Finansministeriets regulativ af 15. september 1995 Finansministeriets regulativ af 15. september 1995 KAPITEL 1 Pensionsordningens administration 1. Pensionsordningens administration varetages efter nedenstående bestemmelser af Finansministeriet, Økonomistyrelsen,

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2008

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2008 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2008 2008 Cirkulære af 21. april 2008 Perst. nr. 009-08 PKAT nr. J.nr. 08-882-6 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 3.ju Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2003 (skalatrin 51-55), 1. april 2004 og 1.

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2003 (skalatrin 51-55), 1. april 2004 og 1. Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2003 (skalatrin 51-55), 1. april 2004 og 1. oktober 2004 2004 Cirkulære af 16. februar 2004 Perst. nr. 010-04

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015 23.03 Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2015. Sagen Regulering

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Ægtefæller, registrerede partnere og børn kan have ret til henholdsvis ægtefællepension og børnepension.

Ægtefæller, registrerede partnere og børn kan have ret til henholdsvis ægtefællepension og børnepension. Tjenestemandspension Indhold Hvad er Tjenestemandspension?... 1 Om Tjenestemandspension... 1 Sådan bliver Tjenestemandspension udregnet... 2 Pensionsalder... 2 Skalatrin... 3 Andet... 4 Eksempler på Tjenestemandspension...

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn - og Personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Resumé På baggrund af de mellem KL og Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014 23.03 Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober 2014. Sagen Regulering

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

Cirkulære om. regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003

Cirkulære om. regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003 Cirkulære om regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003 2003 Cirkulære om regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003 (Til

Læs mere

Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse

Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse 24.01 Side 1 Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom KL juli 2009 1764.13 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 3 2. Anmeldelse af sygdom og tilvejebringelse af helbredsoplysninger...

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk. Omslag: Bgraphics

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

I øvrigt gælder de i Tjenestemandsregulativ for amtskommuner af september 1994 fastsatte bestemmelser om afskedigelse under prøveansættelse.

I øvrigt gælder de i Tjenestemandsregulativ for amtskommuner af september 1994 fastsatte bestemmelser om afskedigelse under prøveansættelse. Side 1 Ansættelsesbrev til tjenestemænd [navn m.v.] Dato: [...] J.nr. [cpr.nr.] Sagsbehandler [...] Tlf. [...] [...] Amt ansætter herved Dem[/]dig som 1 [...] på prøve fra den [...] 20[..] med [...] som

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Formål... 3 1... 3 Kapitel 2. Aftaler om supplerende pensionsordning...

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2018

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2018 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2018 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2018. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Lønningsrådet. Marts 2017

Lønningsrådet. Marts 2017 Lønningsrådet Marts 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Lønningsrådets sammensætning 4 3. Lønningsrådets opgaver 5 4. Lønningsrådets sagsbehandling 9 5. Aktindsigt og forholdet til offentligheden 10 Side

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv UDKAST TIL NY Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MKG Sagsnr. 2012-00767 Doknr. 137174 Dato 06-09-2013 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv I medfør af

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND.

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RÅDIGHEDSLØN TJENESTEMANDSPENSION OG HVAD SÅ?

RÅDIGHEDSLØN TJENESTEMANDSPENSION OG HVAD SÅ? SIDE: 1 RÅDIGHEDSLØN TJENESTEMANDSPENSION OG HVAD SÅ? TJENESTEMANDSPENSION SIDE: 2 / Vi skal tale om: Rådighedsløn og pension Hvem får tjenestemandspension Det vigtigste redskab Pensionsstørrelsen Nye

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MVO, LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2016-3481 Doknr. 403886 Dato 04-11-2016 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2018

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2018 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2018 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2018. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

Pensionstabeller. 1. december 2017

Pensionstabeller. 1. december 2017 Pensionstabeller 1. december 2017 Pensionstabeller 1. december 2017 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Pensionstabeller pr. 1. oktober 2019

Pensionstabeller pr. 1. oktober 2019 Pensionstabeller pr. 1. oktober 2019 Pensionstabeller Pr. 1. oktober 2019 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012

Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012 Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2012. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere