OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...5 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...9 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...13 Personer på kanten af arbejdsmarkedet...17 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Desuden gives et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne. Herefter rejses nogle spørgsmål, som Beskæftigelsesregionen foreslår drøftet på opfølgningsmødet. Opfølgningen afsluttes med, at kommentarer og oplysninger fra jobcenteret samt de konklusioner, opfølgningsmødet munder ud i, skrives ind under hvert emne. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer, udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra. Opfølgningsrapporterne udarbejdes umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. I opfølgningsrapporten indgår data for jobcenteret, den sammenlignelige klynge, Nordjylland og hele landet. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Jobcenter Mors. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister og personer ansat i fleksjob. Det skyldes, at jobcenteret fortsat er ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister henholdsvis stiger eller falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på, hvor mange borgere der mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Mors: I september modtog fuldtidspersoner, svarende til 22,6 procent af befolkningen, i Morsø kommune en forsørgelsesydelse. Det er mere end i Nordjylland med 17,7 procent. Det samlede antal af personer, der modtager en forsørgelsesydelse (bortset fra førtidspension) er steget med 19,2 procent i Morsø det seneste år. Det er mindre end i Nordjylland som helhed, hvor der har været en stigning på 22,4 procent. Stigningen i Morsø skyldes primært en stigning i antallet af a-dagpengemodtagere. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvordan håndterer jobcenteret den store vækst i antal a-dagpengemodtagere? Trods stigning i ledigheden har jobcentret i perioden haft et lille fald i antal kontant- og starthjælpsmodtagere. Er jobcentrets strategi på kontanthjælpsområdet væsentligt anderledes end på dagpengeområdet? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om den samlede målgruppe i jobcenteret: Se opsamling under arbejdskraftreserven. 3

4 Oversigt: Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Morsø sep-08 sep-09 Udvikling Nordjylland Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge (brutto) 207 1, ,6 147,8% 3,5 106,6% Kontant- og starthjælp (brutto) 346 2, ,4-4,0% 2,4 14,8% Introduktionsydelse 26 0,2 42 0,3 61,5% 0,1 14,9% Revalidering 64 0,5 68 0,5 6,3% 0,4 2,8% Forrevalidering 5 0,0 7 0,1 40,0% 0,1 5,8% Sygedagpenge 410 2, ,5-14,1% 2,5-7,2% Ledighedsydelse 45 0,3 59 0,4 31,1% 0,4 11,5% Fleksjob 290 2, ,0-0,7% 1,6 2,3% Førtidspension , ,8 0,9% 6,7 1,8% I alt , ,6 9,7% 17,7 13,7% Uden førtidspension , ,8 19,2% 11,0 22,4% Kilde: Tabellen viser: I september modtog i alt personer, svarende til 22,6 procent af befolkningen, i Morsø kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning er det 17,7 procent af befolkningen i Nordjylland som helhed. Det samlede antal af personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 9,7 procent på et år i Morsø. Når førtidspensionisterne tages ud af denne beregning ses imidlertid, at antallet af borgere, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 19,2 procent. Det er dog mindre end i Nordjylland som helhed, hvor antallet af borgere, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 22,4 procent, når der ses bort fra førtidspension. Der har i Morsø været en stigning i antallet af borgere inden for alle ydelsesgrupper, undtagen sygedagpengemodtagere, hvor der har været et klart fald, og kontant- og starthjælp og fleksjob, hvor der har været et lille fald. 4

5 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Mors resultater vedr. mål 1: Antallet af personer i arbejdskraftreserven er steget fra 90 personer i september til 178 personer i september. Ca. hver fjerde af de ledighedsberørte i Morsø i september har været ledige i mere end 3 sammenhængende måneder. Morsø er det jobcenter i klyngen, der har haft den næsthøjeste stigning i arbejdskraftreserven fra september til september. En stigning på 118 procent. Stigningen i arbejdskraftreserven i Morsø ligger også væsentlig over stigningen i Nordjylland og landet som helhed, med stigninger på henholdsvis 74 procent og 77 procent. Morsø er langt fra at opfylde målsætningen i Beskæftigelsesplan om at nedbringe arbejdskraftreserven med 10 personer Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til den stigende ledighed og arbejdskraftreserven Er det muligt fortsat at begrænse tilgangen? Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til at bibeholde den lave udvikling i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagerne? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om arbejdskraftreserven I forhold til kontanthjælpsmodtagere er det straksaktiveringen, der er midlet. Jobcentret er på vej med en vurdering af hvilke grupper, som der er størst idé i at aktivere straks både ud fra en beskæftigelsesmæssig og en økonomisk vinkel. Beskæftigelsesregionen lovede at undersøge, om der er gode metoder til at følge dem, der er kommet i arbejde, i forhold til beskæftigelse/ledighed. 1 Arbejdskraftreserven består af arbejdsparate dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende ledighed. 5

6 1. Arbejdskraftreserven og målet i Beskæftigelsesplan Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven. September - september. Morsø Antal Anm.: BP henviser til jobcentrets Beskæftigelsesplan 0 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Arbejdskraftreserven MÅL BP Sep I december var der 114 personer i arbejdskraftreserven i Morsø. Af jobcenterets beskæftigelsesplan fremgår, at jobcenteret har som mål, at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed skal reduceres med 10 personer på årsbasis, altså til 104 personer. Arbejdskraftreserven er steget kraftigt fra december til juni, hvor den toppede med 238 personer. Arbejdskraftreserven er siden da faldet, og i september var der 178 personer i arbejdskraftreserven i Morsø. Faldet i arbejdskraftreserven hen over sommermånederne skal ses i sammenhæng med, at de ledige, der er blevet afskediget, og som har optjent ferie med løn, udgår af arbejdskraftreserven, da de ikke i ferieperioden modtager dagpenge eller kontanthjælp. Beskæftigelsesregionen forventer derfor, at arbejdskraftreserven vil stige igen i 4. kvartal. 6

7 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. September Procent Morsø Assens Billund Brønde rslev Faabor g- Midtfyn Halsn æs Jamme rbugt Kertem inde Middelf art I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp Nordfy ns Tønder Vesthi mmerla nd NJ DK 26 procent af de ledighedsberørte i Morsø har været ledige i mindst 3 sammenhængende måneder og indgår dermed i arbejdskraftreserven. Andelen ligger lidt under niveauet for Nordjylland. I de sammenlignelige jobcentre varierer andelen fra en andel på 15 procent i Jammerbugt kommune til 32 procent i Halsnæs. 20 procent af de ledighedsberørte dagpengemodtagere er i arbejdskraftreserven, hvilket er på lidt under andelen i Nordjylland. Andelen varierer fra 12 procent i Jammerbugt til 27 procent i Assens. 56 procent af de ledighedsberørte kontant- og starthjælpsmodtagerne er i arbejdskraftreserven. Her ligger Morsø over niveauet i Nordjylland. Her varierer andelen i klyngen fra 35 procent i Nordfyn til 59 procent i Assens og Faaborg Midtfyn. 7

8 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. September - september 250% 200% Procent 150% 100% 50% 0% -50% Morsø Assens Billund Brønder slev Faaborg- Jammer Halsnæs Midtfyn bugt Kertemi nde Middelfa rt Nordfyn s I alt 98% 116% 138% 46% 19% 89% 5% 103% 140% 93% 118% 116% 77% 74% A-dagpenge 223% 155% 200% 70% -6% 163% -7% 111% 188% 104% 141% 207% 118% 88% Kontant- og starthjælp 18% 70% 87% 4% 59% 40% 57% 74% 56% 57% 88% 14% 38% 44% Tønder Vesthim merland Hele landet Nordjylla nd Arbejdskraftreserven er steget med 98 procent fra september til september. Stigningen er væsentlig højere end både Nordjylland og resten af landet. Hovedparten af jobcentrene i klyngen har haft en større stigning i arbejdskraftreserven. Jammerbugts stigning er kun på 5 pct. Der har været en væsentlig større stigning for dagpengemodtagere end for kontant- og starthjælpsmodtagere. Dette gælder for klyngen med 2 undtagelser - og for Nordjylland og hele landet. Stigningen i dagpengemodtagere i Morsø kommune på 223 procent er væsentlig højere end i Nordjylland, hvor der har været en stigning på 88 procent. I klyngen varierer udviklingen fra et mindre fald i Faaborg Midtfyn på 6 pct. til 207 pct. I Vesthimmerland. Stigningen for kontant- og starthjælpsmodtagere ligger med en stigning på 18 procent under udviklingen i Nordjylland med en stigning på 44 procent. I klyngen varierer stigningen i antal kontant- og starthjælpsmodtagere fra 4 procent i Brønderslev til 88 procent i Tønder. 8

9 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Mors resultater vedr. mål 2: Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet fra 177 forløb i august til 162 forløb i august. Trods faldet er det dog en stor udfordring for Morsø at nå målet i beskæftigelsesplanen på et fald på 10 personer fra til. Næsten hver tredje af sygedagpengemodtagerne i Morsø har modtaget i sygedagpenge i mere end 26 uger. Udviklingen i de længerevarende sygedagpengeforløb i Morsø følger udviklingen i Nordjylland som helhed. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Har jobcentret gjort sig overvejelser om, hvordan antallet af personer med et sygedagpengeforløb på over 26 uger kan bringes i nærheden af målet for året? På sidste møde fortalte jobcenteret, at den tidlige indsats bl.a. med anvendelse af sundhedscenteret virker. Hvordan har udviklingen været i dette samarbejde? På det seneste dialogmøde blev det nævnt, at det var hensigten at fortsætte sygedagpengeprojektet efter forsøgsperiodens ophør, og at der skulle følges op på det på dette møde. Hvad er status? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om sygedagpengeforløb over 26 uger. Jobcenteret vurderer, at det ikke er sandsynligt, at målet i beskæftigelsesplanen kan nås. Det skyldes bl.a., at der ikke har været succes med at sætte et konsulentfirma på opgaven. Dette samarbejde har ikke fungeret optimalt med negative konsekvenser for muligheden for at nå målet og med hensyn til konsekvenser for statsrefusionen. 9

10 1: Sygedagpengeforløb over 26 uger Udviklingen i antal forløb over 26 uger. Morsø Antal forløb Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Antal forløb over 26 uger MÅL BP Aug I december var der 160 personer med et sygedagpengeforløb over 26 uger i Morsø. Af jobcenterets beskæftigelsesplan fremgår, at jobcenteret har som mål, at antallet af sygemeldte borgere med sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes med minimum 10 personer i sidste kvartal af i forhold til. Det svarer til, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes til 150 personer i december. I august var der 162 personer med sygedagpengeforløb over 26 uger. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger faldt frem til februar, men er siden da svinget noget, afsluttende med en stigning fra juli til august. 10

11 2: Andel forløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb Andel sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb. August Procent Morsø Assen s Billund Brønd Faabo Vesthi Halsn Jamm Kerte Middel Nordfy Tønde rg- mmerl erslev æs erbugt minde fart ns r Midtfy and Andel ifht. alle sygedagpengeforløb NJ DK Morsøs andel af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb er 32 procent. Til sammenligning er andelen i Nordjylland 34 procent, og på landsplan er den 35 procent. I klyngen varierer andelen af de længerevarende sygedagpengeforløb fra at udgøre pct. Der er således pæne afvigelser i klyngen. 11

12 3: Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger Udvikling i antal sygedagpengeforløb over 26 uger. August - august 25% 20% 15% 10% Procent 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Morsø Assen s Billund Brønd erslev Faabo rg- Halsn æs Jamme rbugt Kerte minde Middel fart Nordf y ns Tønde r Vesthi mmerl NJ DK Udvikling -8% -18% 18% 13% -4% -22% -17% -20% 3% 10% -15% 5% -7% -6% Morsø har haft et fald på 8 procent fra august til august. Faldet i Morsø er på samme niveau som i Nordjylland som helhed og lidt større end i hele landet. I forhold til klyngen varierer udviklingen i de længerevarende sygedagpengeforløb fra en stigning på 18 procent i Billund til et fald på 22 procent i Halsnæs. 12

13 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. 2 Sammenfatning af analysen af Jobcenter Mors resultater vedr. mål 3. Der har over det sidste år været en stærk stigning i antallet af unge ledige i alt under 30 år fra 200 i september til 287 i september. Morsø er dermed langt fra at opfylde målsætningen i Beskæftigelsesplan om at nedbringe antallet af ledige under 30 år. Der er sket en stor stigning i antallet af unge ledige, der vurderes arbejdsmarkedsparate, hen over det seneste år. I samme periode har antallet af unge, der vurderes at have problemer ud over ledighed, været forholdsvis konstant på lige omkring 120 unge mennesker Der har fra september til september været en samlet stigning på 44 procent i antallet af unge ledige. Sammenlignet med klyngen er Morsø i den lave ende. Det samme gælder udviklingen for kontanthjælpsmodtagere mv. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilke overvejelser og strategier har I for de arbejdsmarkedsparate unge set i lyset af de konjunkturmæssige udfordringer? Hvilke indsatser har jobcentret sat i værk i forhold til gruppen, og er der planer om særlige tiltag for afgrænsede målgrupper? Hvilke fordele giver UU-centerets placering i jobcenteret i forhold til denne målgruppe? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om ungeindsatsen Stigningen i ungeledigheden gør, at der ikke er udsigt til at nå målene i forhold til beskæftigelsesplanen. Jobcentret er meget interesseret i at indgå i et kontrolleret forsøg i forhold til psykisk belastede ledige. Der har været indhentet assistance fra konsulentfirmaet Marselisborg i forhold til at afdække barrierer for aktivering både hos de unge ledige og hos sagsbehandlerne. 2 Definition: Målet og målingen omfatter antal fuldtidsbruttoledige kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år. Bruttoledige betyder, at målingen omfatter såvel ledige som aktiverede. Målingen omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate. 13

14 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Ungeindsatsen. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse. September - september. Morsø Antal Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep I alt I december var der 244 ledige under 30 år i Morsø. Af jobcenterets beskæftigelsesplan fremgår, at jobcenteret har som mål, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år skal nedbringes, men der er ikke sat tal på. Der har været en markant stigning i antallet af unge ledige under 30 år, fra 200 i september til 287 i september. Stigning i antallet af unge ledige toppede i april, hvor der var 304 unge ledige i Morsø. 14

15 2: Unge ledige opgjort på arbejdsmarkedsparathed Siden december har antallet af arbejdsmarkedsparate ledige været højere end antallet af ledige under 30 år, der vurderes at have problemer ud over ledighed. Antallet af ledige under 30 år, der vurderes at have andre problemer end ledighed, har i størstedelen af perioden ligget omkring 120. Til gengæld har der i perioden været en stor stigning i antal unge, der vurderes arbejdsmarkedsparate. Udviklingen i antal fuldtidsbruttopersoner under 30 år opgjort på arbejdsmarkedsparathed. Morsø Antal Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Arbejdsmarkedsparat Ikke-arbejdsmarkedsparat Sep 15

16 3: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Udviklingen i antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse. September - September Procent 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% Morsø Assens Billund Brøndersle v Faaborg- Midtfyn Halsnæs Jammerbu gt Kertemind e Middelfart Nordfyns Tønder Vesthimm erland I alt 44% 74% 74% 52% 63% 51% 56% 100% 53% 64% 28% 90% 53% 55% A-dagpenge 200% 208% 319% 148% 166% 130% 111% 221% 168% 132% 170% 248% 129% 138% Kontanthjælp mv. 11% 40% 39% 24% 40% 34% 34% 60% 24% 43% 6% 39% 24% 31% NJ DK Fra september til september har der været en samlet stigning i antal unge på 44 procent. Denne stigning er lavere i Morsø end i Nordjylland og hele landet. Sammenlignet med klyngen ligger Morsø i den lave ende kun Tønder har lavere vækst. Stigningen for de unge på kontanthjælp mv. er 11 procent. En stigning, der er under niveauet Nordjylland og også klart lavere end for hele landet. Samtidig ligger stigningen også som den laveste i klyngen. Her varierer udviklingen fra en stigning på 6 pct. i Tønder til 60 procent i Kerteminde kommune. Stigningen for de unge på dagpenge er 200 procent i Morsø. Stigningen er større end for Nordjylland og for hele landet. I klyngen varierer stigningen fra 111 pct. i Jammerbugt til 248 pct. I Vesthimmerland. Figuren viser, at de unge dagpengemodtagere i særlig grad er ramt af ledighedsstigningen, ikke kun i Morsø, men i hele Nordjylland og landet. 16

17 Personer på kanten af arbejdsmarkedet Jobcenteret skal til stadighed have fokus på borgere, der er havnet på kanten af arbejdsmarkedet til trods for, at Beskæftigelsesministeren ikke har fastlagt mål på dette område. Personer på kanten af arbejdsmarkedet omfatter personer, der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 procent af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. 3 Det skal bemærkes, at personen i målgruppen ikke nødvendigvis har modtaget den samme ydelse i alle årene. Personerne kan således have skiftet ydelse flere gange i løbet af perioden. Målingen er god til at synliggøre de borgere, der skifter rundt mellem ydelserne, men som sammenlagt har modtaget overførselsindkomst i flere/mange sammenhængende år. På den måde bliver gruppen af borgere, der har den svageste tilknytning til arbejdsmarkedet synliggjort. På grund af målingernes specielle konstruktion er det kun muligt at hente data på årsbasis eller som rullende år, dvs. 4 fortløbende kvartaler. I opfølgningsrapporten anvendes det senest tilgængelige rullende år. Sammenfatning af analysen af gruppen af personer på kanten af arbejdsmarkedet: Der er 196 personer på kanten af arbejdsmarkedet i Morsø Antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet i Morsø er faldet med 24 procent inden for det sidste år. 49 procent af målgruppen, svarende til 97 personer, har været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. Det er det samme procentandel som Nordjylland og lidt under hele landet. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilke strategier og tiltag har Jobcenter Mors for at fortsætte den gode udvikling og fortsat nedbringe antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om gruppen af personer på kanten af arbejdsmarkedet: 3 Overførselsindkomster inkluderer her: Dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, forrevalidering, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Perioder med aktivering indgår i opgørelsen på linje med perioder med overførselsindkomst. 17

18 1: Status og udvikling I perioden 3. kvartal 2. kvartal var der i alt 323 personer på kanten af arbejdsmarkedet i Morsø kommune. Udvikling i antal personer på kanten af arbejdmarkedet. Fra 3. kv kv. 08 til 3. kv kv. 09 0% -5% -10% Procent -15% -20% -25% -30% Morsø Assens Billund Brøndersl ev Faaborg- Midtfyn Jammerb Kertemin Middelfar Halsnæs Nordfyns ugt de t Udvikling -24% -8% -12% -6% -2% -4% -13% -1% -14% -19% -15% -12% -14% -11% Tønder Vesthim merland NJ DK I Morsø kommune er antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet faldet med 24 procent inden for det sidste år. Det er mere end både Nordjylland og landet som helhed. Faldet i klyngen varierer fra et fald på 1 procent i Kerteminde til 24 procent i Morsø. 18

19 2: Varighed Varighed på kanten af arbejdsmarkedet 3. kv kv. 09 Procent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Morsø Assens Billund Brønde rslev Faabor g- Midtfyn Halsn æs Jamme rbugt Kertem inde Middelf art 6 år eller mere på kanten 49% 44% 43% 47% 44% 46% 34% 40% 45% 41% 49% 43% 49% 54% 5 år på kanten 13% 11% 10% 10% 12% 10% 12% 11% 9% 15% 10% 10% 10% 10% 4 år på kanten 16% 19% 16% 16% 15% 18% 18% 20% 15% 14% 15% 16% 16% 14% 3 år på kanten 22% 25% 31% 27% 29% 26% 36% 29% 32% 29% 25% 31% 25% 22% Nordfy ns Tønder Vesthi mmerla nd Nordjyll and Hele landet I Morsø kommune har 49 procent af målgruppen været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. Det er samme tal som for Nordjylland, mens andelen for hele landet er lidt højere. Jammerbugt har den laveste andel, 34 pct., mens de øvrige jobcentre ligger ret tæt. I absolutte tal er der tale om at 196 personer i Morsø har været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere i perioden 3. kvartal 2. kvartal. 19

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem N O T A T 9. december 2008 Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem J.nr. 2008-0005843 2/kba, dbh, nfr Pkt. 7, bilag 1 1. Hvad gælder i dag? I den nuværende

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev September 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120 Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, slutmåling på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 6 august Ledigheden. Side 1 af 16

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 6 august Ledigheden. Side 1 af 16 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. juni 27 juni 28 juni 29 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt Pct. Randers 943 2, 553 1,2 1.627 135 1.762 3,7 Østjylland 9.483

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere