Mødesagsfremstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødesagsfremstilling"

Transkript

1 Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: Dato: Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget [ ] Kommunalbestyrelsen [X] J.nr.: Miljøministeriets vandplaner - Rødovre Kommunes høringssvar Sagsbeskrivelse: By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) har sendt forslag til vandplaner i offentlig høring med høringsfrist Vandplanerne indeholder målsætninger for miljøtilstanden af vandløb, søer, kystområder, fjorde og grundvand, og erstatter alle de retningslinier i regionplanen, som handler om vand. Vandplanerne fastlægger endvidere, hvilken indsats der skal gøres for at nå de fastsatte målsætninger. Hele Rødovre Kommune er beliggende i det område, som dækkes af vandplan for Hovedopland 2.4 Køge Bugt, i det følgende kaldet vandplanen. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et baggrundsnotat, som nærmere beskriver lovgrundlaget for vandplanerne, samt deres opbygning og indhold. Baggrundsnotatet indeholder også en beskrivelse af de ændringer, som er sket i forbindelse med, at vandplanerne var i forhøring hos kommunerne i januar-marts Endelig indeholder baggrundsnotatet en ordliste med forklaringer til de tekniske fagudtryk, der anvendes i forbindelse med vandplanerne. For de vandområder, der ligger i Rødovre Kommune, eller som påvirkes af aktiviteter i Rødovre Kommune, bliver følgende gældende: Fæstningskanalen er udpeget som et kunstigt anlagt vandområde med miljømålet godt økologisk potentiale, som er en relativt lav målsætning. Opnåelse af målet er udskudt til 2021, da der mangler viden om den aktuelle tilstand og påvirkningen af vandkvaliteten fra blandt andet regnvandsudløb. Der skal derfor ikke gennemføres indsatser i forhold til Fæstningskanalen i den første planperiode frem til Det er Naturstyrelsen, der skal sørge for at skaffe tilstrækkelig viden. Kagså er udpeget som stærkt modificeret vandområde med miljømålet godt økologisk potentiale og krav om faunaklasse 4. Opnåelse af målet er udskudt til 2021 pga. manglende viden, og fordi vandløbet er påvirket af spildevand. Harrestrup Å skal på hele den strækning, som løber i eller nær Rødovre Kommune, opnå faunaklasse 4. På strækningen fra Nordre Ringvej til Slotsherrensvej er Harrestrup Å udpeget som stærkt modificeret vandområde, og opnåelse af målet udskudt til 2021 pga. manglende viden, og fordi vandløbet er påvirket af spildevand. På strækningen syd for Jyllingevej er opnåelse af målet også udskudt til 2021, fordi vandløbet er påvirket af spildevand. På strækningen fra Slotsherrensvej til Jyllingevej skal miljømålet være opfyldt i RØDOVRE KOMMUNE 1 af 5

2 2015. For at nå målet skal der inden 2015 gennemføres en restaurering af strækningen. Strækningen ligger i Københavns Kommune, men grænser op til Rødovre Kommune. Frem til 2015 skal der af hensyn til vandkvaliteten i vandløb gennemføres en indsats over for overløb fra fælleskloakerede områder. I Rødovre Kommune betyder det, at der skal bygges bassiner til forsinkelse af spildevand ved overløbene ved Elstedvej, Hvidovrevej og Elvergårdsvej. Herudover skal der ske en udbygning af de fælleskommunale anlæg under Lynettefællesskabet. Frem til 2015 skal der af hensyn til vandkvaliteten i vandløb gennemføres en indsats over for spildevand fra spredt bebyggelse, som ikke er kloakeret. I Rødovre Kommune er HF Dano, HF Vieholm samt 3 mindre kolonihaveområder i den nordlige del af kommunen ukloakerede. Det vil blive fastlagt i kommunens kommende spildevandsplan, hvad der skal ske i disse områder. Det bemærkes, at spildevand fra de ukloakerede kolonihaveområder ikke nødvendigvis i praksis belaster vandløbene i Rødovre Kommune, men forholdet skal undersøges i forbindelse med spildevandsplanen. Køge Bugt og Kalveboderne skal opnå miljømålet god økologisk tilstand svarende til faunaklasse 5, hvilket betyder, at der skal kunne vokse ålegræs ned til en vanddybde på 8,1 m. Opnåelse af miljømålet er udskudt til 2021, fordi det vurderes, at der er for stor usikkerhed forbundet med beregningerne af indsatsbehovet. En nærmere præcisering af indsatsbehovet forudsættes afklaret til den næste vandplan, som dækker perioden Som følge af den udsatte målopfyldelse skal der ikke frem til 2015 gennemføres nogle indsatser i Rødovre Kommune af hensyn til tilstanden i Køge Bugt og Kalveboderne. Vandplanen fastsætter mål for, at medianminimumsvandføringen i Harrestrup Å skal være 5,6 l/s ved Nordre Ringvej stigende til 5,9 l/s inden Kagsås tilløb. Ved Slotsherrensvej er kravet 11,5 l/s. For Kagså skal vandføringen være 4,2 l/s, hvor Kagså løber sammen med Harrestrup Å. Opnåelse af mål for vandføringen udskydes delvist til en senere planperiode på grund af manglende viden, og fordi det ikke er teknisk realiserbart inden Den delvise udsættelse betyder, at det er uafklaret, hvor meget af indsatsen der skal gennemføres allerede inden 2015, og hvor meget der udsættes til en senere planperiode. Målene skal nås ved kompenserende udpumpning af vand i tørre sommerperioder. Der stilles altså ikke noget krav om, at vandindvindingen i Rødovre Kommune skal reduceres. Vandplanen fastlægger den retningslinie, at alle udpegede badevandsområder inden udgangen af 2015 skal opfylde badevandsbekendtgørelsens krav til den mikrobiologiske kvalitet. Der er ikke udpeget Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) i Rødovre Kommune, og indvindingsoplande til vandforsyninger uden for OSD fremgår ikke af vandplanens kortbilag. Rambøll har udarbejdet et økonomisk overslag for vandplanens betydning for Rødovre Kommune i den første planperiode frem fra I overslaget anslås udgiften til de tre bassiner, som skal bygges ved overløbene ved Elstedvej, Hvidovrevej og Elvergårdsvej, til i alt 32 mio. kroner. 2 af 5

3 Indsatsen skal gennemføres af Rødovre Forsyning og finansieres af forbrugerne via vandafledningsafgiften. I Vision for Harrestrup Å er det estimeret, at udgifterne for Rødovre Kommune ved at nedbringe antallet af overløbshændelser til gennemsnitligt 5 om året (n=5) er 41 mio. kroner. Dette tal indeholder både udgiften til at bygge bassiner og udgiften til udbygning af de fælleskommunale anlæg under Lynettefællesskabet. Tallet strammer fra 2007 og er ikke pristalsreguleret. I Vision for Harrestrup Å er det desuden estimeret, at udgifterne for Rødovre Kommune ved at nedbringe antallet af overløbshændelser til gennemsnitligt 1-2 om året (n=1-2) er mio. kroner. N=1-2 anses for at være nødvendigt, hvis der skal opnås badevandskvalitet i Kalveboderne. Den nødvendige indsats for at opnå badevandskvalitet i Kalveboderne er altså væsentlig større end den indsats, som vandplanen fastsætter krav om af hensyn til tilstanden i Harrestrup Å. I høringssvaret anerkender Rødovre Kommune, at flere af vores kommentarer og forslag fra forhøringen er blevet indarbejdet i det nuværende forslag til vandplanen. Rødovre Kommune har dog stadig en række bemærkninger, hvoraf de vigtigste er følgende: I Rødovre Kommune findes der ikke umiddelbart tilgængelige arealer, hvor der kan placeres bassiner til forsinkelse af spildevand. Det kræver derfor omfattende undersøgelser, at optimere kloaksystemet og finde egnede steder til bassinerne. Desuden er omkostningerne til at anlægge bassiner i byområder høje. Rødovre Kommune mener ikke, at det hverken økonomisk eller planlægningsmæssigt er muligt, at gennemføre alle indsatserne på de regnbetingede overløb før Det foreslås derfor, at indsatsen gennemføres over 2 planperioder frem til Rødovre Kommune foreslår, at kravet om tilfredsstillende badevandskvalitet i Kalveboderne udgår af vandplanen. Opfyldelse af badevandskravet betyder, at Rødovre Kommune skal udbygge kloaksystemet, så der kun sker overløb 1-2 gange årligt, hvor en udbygning til overløb 5 gange årligt er tilstrækkeligt for at opfylde miljømålene for Harrestrup Å og Kalveboderne. Rødovre Kommune mener ikke, at et udpeget badevandsområde, der ikke bliver brugt eller skal bruges til badestrand, skal være styrende for Rødovre Kommunes udbygning af kloaksystemet. Rødovre Kommune foreslår, at alle fysiske ændringer af Harrestrup Å gennemføres efter en samlet plan, og først når indsatsen over for både spredt bebyggelse og regnbetingede overløb er gennemført. Rødovre Kommune mener, at det kan være problematisk at restaurere en del af vandløbet, når strækningerne nord og syd for den restaurerede strækning bibeholdes i deres nuværende form. Der er bl.a. risiko for, at den restaurerede delstrækning ødelægges og skylles væk under de nuværende hydrauliske forhold. Overordnet mener Rødovre Kommune, at det ikke er omkostningseffektivt at iværksætte de mange indsatser over for vandføringen, vandkvaliteten og den fysiske tilstand af Harrestrup Å og Kagsåen, som er nødvendig for, at vandløbene kan opnå miljømålet godt økologisk potentiale. Rødovre Kommune foreslår derfor, at begge vandløb målsættes med moderat økologisk potentiale. Moderat økologisk potentiale svarer til faunaklasse 3 og den nuværende lempede målsætning i regionplanen. 3 af 5

4 Rødovre Kommune er enig i, at vandindvindingen i kommunen ikke skal reduceres, og at vandføringen i vandløbene skal sikres ved brug af andre virkemidler, herunder udpumpning af vand i tørre sommerperioder. Det er vigtigt, at beskytte alt grundvand, der bruges til drikkevand. Det bør derfor fremgå af vandplanen, hvor grundvandsbeskyttelsen skal foregå, så Region Hovedstaden kan prioritere oprydninger i alle områder, hvor der indvindes vand til drikkevandsformål. Rødovre Kommune mener, at flere af vandplanens retningslinier for grundvand ikke kan være gældende for Hovedstadsområdet, når der ikke lægges op til, at vandindvindingen skal reduceres her. Det gælder specielt retningslinie 37d, som fastlægger, at den udnyttelige grundvandsressource som udgangspunkt kan beregnes som 35% af grundvandsdannelsen. Rødovre Kommune er afhængig af, at kunne købe vand af Københavns Energi som supplement til Rødovre Forsynings egen indvinding af drikkevand i kommunen. Det er vigtigt for Rødovre Kommune, at Københavns Energi også fremover kan levere nok drikkevand af god kvalitet og til en fornuftig pris. Rødovre Kommune støtter derfor de synspunkter og indsigelser, der fremgår af det fælles høringssvar fra Vandsamarbejde Sjælland A/S og Københavns Kommune. En stor del af vandplanernes indsatser skal gennemføres af forsyningsvirksomhederne. Rødovre Kommune forventer, at de faktiske anlægs- og driftsudgifter til finansiering af vandplanens indsatser kan indregnes i forsyningens takster uden om de normale anlægs- og driftsudgifter, der er styret af prisloftet. Forslag til vandplanerne er svært tilgængelige, og Rødovre Kommune anbefaler, at der udarbejdes oversigter over mål, indsatser og økonomiske konsekvenser for hver kommune. Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet: Miljømålsloven, EU`s Vandrammedirektiv, Forslag til vandplan for Hovedopland 2.4 Køge Bugt. Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser: Anlæg af bassiner ved 3 overløb vil koste cirka 32 mio. kroner. I Vision for Harrestrup Å blev den totale udgift for Rødovre Kommune ved at nedbringe antallet af overløb til 5 om året anslået til 41 mio. kroner i 2007 priser. Hvis antallet af overløb skal nedbringes til 1-2 om året for at opnå badevandskvalitet i Kalveboderne, blev den totalte udgift for Rødovre Kommune anslået til mio. kroner. Tidsplan: Høringsfristen for forslagene til vandplaner er den Herefter skal der udformes endelige udgaver af vandplanerne, som skal godkendes af Folketinget. Naturstyrelsen forventer, at kunne sende vandplanerne til politisk godkendelse i Folketinget efter sommerferien i Afhængig af den politiske proces kan vandplanerne herefter tidligst blive vedtaget i efteråret Når vandplanerne er vedtaget, har kommunerne 6 måneder til, at udarbejde forslag til handleplaner for, hvordan de vil nå målene i vandplanerne. Handleplanforslagene skal sendes i offentlig høring i mindst 8 uger, før de kan vedtages endeligt. Kommunerne skal vedtage handleplanerne senest 1 år efter, at vandplanerne er offentliggjort. 4 af 5

5 Konklusion/anbefaling/indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, at Rødovre Kommune afgiver høringssvar på forslag til vandplan for Hovedopland 2.4 Køge Bugt. Hans Chr. Olsen, Teknisk direktør Bilag tilknyttet mødesagsfremstillingen på KB-nettet: Rødovre Kommunes høringssvar til Forslag til vandplan for Hovedopland 2.4 Køge Bugt ( ) Baggrundsnotat om Forslag til vandplan for Hovedopland 2.4 Køge Bugt ( ) Udkast til fælles høringssvar fra Vandsamarbejde Sjælland og Københavns Kommune ( ) Kortbilag til Vandplan 2.4 Køge Bugt ( ) Bilag fysisk på sagen: Rødovre Kommunes høringssvar til Forslag til vandplan for Hovedopland 2.4 Køge Bugt Baggrundsnotat om Forslag til vandplan for Hovedopland 2.4 Køge Bugt Udkast til fælles høringssvar fra Vandsamarbejde Sjælland og Københavns Kommune Kortbilag til Vandplan 2.4 Køge Bugt 5 af 5

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-11-2007 Dato: 02-10-2007 Sag nr.: TMU 86 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KONSEKVENSER Revision 1 Dato 2011-02-28 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Indhold. Miljøudvalget

Indhold. Miljøudvalget Miljøudvalget 17.03.2011 Sag nr. 14, bilag 2 Gladsaxe Kommunes høringssvar til Forslag til Vandplan 2010-1015 for: Hovedvandsopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord Hovedvandsopland 2.3 Øresund Hovedvandsopland

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-04-2008 Dato: 31-03-2008 Sag nr.: KB 103 (TMU 50) Sagsbehandler: Jane Britta Madsen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Indledning Miljøministeriet udsendte den 4. oktober 2010 forslag til Vand- og Naturplaner i offentlig høring frem til den 6. april 2011. Gentofte

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Høringssvar fra Vandsamarbejde Sjælland A/S og Københavns Kommune til vandplanens indhold om vandindvinding

Høringssvar fra Vandsamarbejde Sjælland A/S og Københavns Kommune til vandplanens indhold om vandindvinding Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø 10. februar 2011 Bilag 2. Høring af Forslag til vandplan, oktober 2010 Høringssvar fra Vandsamarbejde Sjælland A/S og Københavns Kommune

Læs mere

Vandplanerne den videre proces

Vandplanerne den videre proces Plantekongres 2012 10.-12. januar i Herning Kongrescenter Vandplanerne den videre proces Thomas Bruun Jessen, Kontorchef, Naturstyrelsen 1. Vandplaner i den endelige version 2. Vandplanernes miljømål og

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2019 Kloakering af Haveforeningen Islegaard 1. august 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. KLOAKERING AF H/F ISLEGAARD 5 4. TIDSPLAN 6 5. ØKONOMI

Læs mere

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Status for Vandplanerne

Status for Vandplanerne Status for Vandplanerne Kontorchef Peter Kaarup Wilhjelmkonference 14. november 2014 De vedtagne planer for 1. planperiode til 2015 Miljøministeren offentliggjorde vandplanerne for første planperiode (VP1)

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

VANDHANDLEPLAN RØDOVRE KOMMUNE

VANDHANDLEPLAN RØDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN RØDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN RØDOVRE KOMMUNE Dato 2015-09-29 Udarbejdet Februar til maj 2012 og februar til august 2015 Udarbejdet af Rødovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Rødovre

Læs mere

FORSLAG TIL VANDHANDLEPLAN RØDOVRE KOMMUNE

FORSLAG TIL VANDHANDLEPLAN RØDOVRE KOMMUNE FORSLAG TIL VANDHANDLEPLAN RØDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN RØDOVRE KOMMUNE Dato 2015-05-26 Udarbejdet Februar til maj 2012 og februar til april 2015 Udarbejdet af Rødovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk

Læs mere

Vand- og Natura 2000-planer Status og proces

Vand- og Natura 2000-planer Status og proces Vand- og Natura 2000-planer Status og proces Vejle 18. januar 2011 Vicedirektør Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Proces frem mod de endelige planer Forhøring Offentlig høring G.V. 2.0

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse Punkt 6. Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse 2014-188502 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til vandhandleplan for Aalborg Kommune. Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Læs mere

15/ Rødovre Kommune. Oktober 2015 FORSLAG TIL TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN

15/ Rødovre Kommune. Oktober 2015 FORSLAG TIL TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN Rødovre Kommune Oktober 2015 FORSLAG TIL TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020, Rødovre Kommune 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Miljøvurdering... 3 4 Serviceniveau

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER 2009-2015 HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN Dato 2015-20-03 Udarbejdet Maj til juni 2012 og revideret i januar 2015 Udarbejdet af Hvidovre

Læs mere

Økonomi Ingen bemærkninger, idet indsatserne efter vandområdeplanerne forudsættes afholdt af staten.

Økonomi Ingen bemærkninger, idet indsatserne efter vandområdeplanerne forudsættes afholdt af staten. Notatark Sagsnr. 01.05.12-K04-1-15 Sagsbehandler Niels Rauff 20.4.2015 Indstillingsnotat Åben overskrift Overskrift Høring af udkast til vandområdeplaner for 2015-21 Beslutningstema Udvalget for Teknik,

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE Dato 2012-11-05 Udarbejdet Maj til juni 2012 Udarbejdet af Hvidovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Sagsbehandler: Rasmus P V Christiansen: 30-9-2015 Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Nr. Organisation Resumé Svar/vurdering Ændring i 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen (NST) bemærker

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes høringssvar til vandplanerne

Lyngby-Taarbæk Kommunes høringssvar til vandplanerne Lyngby-Taarbæk Kommunes høringssvar til vandplanerne Lyngby-Taarbæk Kommunes har nedenstående bemærkninger til Vandplan Hovedopland 2.3. Øresund og de to forslag til Natura 2000-planer 2009-2015 Natura

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 07-12-2010 Dato: 22-10-2010 Sag nr.: KB 262 Sagsbehandler: Pia Møller Hertz Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Kommunalbestyrelsen ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 20-12-2011 Dato: 21-11-2011 Sag nr.: KB 202 (ØU 253) (TMU 99) Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence:

Læs mere

TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR GENERELLE OMRÅDE HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger nogle

Læs mere

NOTAT. Baggrund. Herlev. Gladsaxe. København

NOTAT. Baggrund. Herlev. Gladsaxe. København NOTAT Projekt Reduktion af aflastninger til kagsåen Kunde Herlev Forsyning og Nordvand Notat nr. [xx] Dato 2012-06-21 Til [Navn] Fra Henrik Sønderup, Rambøll Kopi til [Name] Baggrund Kagså er et mindre

Læs mere

Næstved Kommune Vandhandleplan. andhandleplan. Første vandplanperiode

Næstved Kommune Vandhandleplan. andhandleplan. Første vandplanperiode Næstved Kommune Vandhandleplan andhandleplan Første vandplanperiode 2009-2015 Kolofon Titel: Næstved Kommune Vandhandleplan Undertitel: Første vandplanperiode 2009-2015 År: 2015 Udgave: 1. udgave Udarbejdet:

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Målopfyldelse. 1.2 Overvågning. (Udkast til)høringssvar Vandplan side 1 af 6 sider

1 Indledning. 1.1 Målopfyldelse. 1.2 Overvågning. (Udkast til)høringssvar Vandplan side 1 af 6 sider (Udkast til)høringssvar Vandplan 2013. 1 Indledning Høringssvaret fra Ringsted Kommune er behandlet af Klima- og Miljøudvalget den 18. november 2013. Efter at Natur- og Miljøklagenævnet fandt de statslige

Læs mere

Vandhandleplan

Vandhandleplan Vandhandleplan 2012-2015 Herlev Kommune, Herlev Rådhus, november 2012. Vandhandleplan 2012-2015 er udarbejdet af Teknisk Forvaltning. Planlægningen er sket i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Kortmateriale

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne v/advokat (H), lic.jur. Mogens Moe Ved DANVAs temadag om vandhandleplaner 4. oktober 2012 De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne 1. Rammen for

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-08-2010 Dato: 05-07-2010 Sag nr.: KB 173 Sagsbehandler: Pia Mehlsen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 15-02-2011 Sag nr.: KB 40 Sagsbehandler: Pia Møller Hertz Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2015

Tillæg nr. 1 til Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2015 22. oktober 2015 Tillæg nr. 1 til Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2015 Ophævelse af landvæsenskommisionskendelser. Indhold 1. INDLEDNING 2 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 3 3. OPHÆVELSE AF LANDVÆSENSKOMMISIONSKENDELSER.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-06-2009 Dato: 20-05-2009 Sag nr.: KB 108 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunal Vandhandleplan 2015

Kommunal Vandhandleplan 2015 Kommunal Vandhandleplan 2015 Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 07.04.2015. Forslaget har været fremlagt

Læs mere

Høringsnotat. Vedrørende

Høringsnotat. Vedrørende Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 1 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00024 Den 24. oktober 2013 Høringsnotat Vedrørende Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering

Læs mere

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen Differentieret regulering Erfaringer og ønsker til fremtidens miljøregulering. IDAmiljø den 3. april 2017 Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef

Læs mere

Høringssvar fra Næstved Kommune, forslag til vandområdeplan

Høringssvar fra Næstved Kommune, forslag til vandområdeplan Byrådet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 16-6-2015 Sagsnr. 09.00.06-K04-1-15 Høringssvar fra Næstved Kommune, forslag til vandområdeplan

Læs mere

FAQ. Det gør vi ved at flytte den eksisterende Stenløse Å uden om byen.

FAQ. Det gør vi ved at flytte den eksisterende Stenløse Å uden om byen. FAQ Hvad er problemet? Stenløse Å løber igennem Stenløse by, og alt regnvandet fra Stenløse by løber ud i åen. Det betyder, at når det regner kraftigt, kommer der meget hurtigt meget store vandmængder

Læs mere

Planlægning og prioritering af forsyningens indsats

Planlægning og prioritering af forsyningens indsats Planlægning og prioritering af forsyningens indsats Rudersdal Kommune og Rudersdal Forsyning A/S (en del af NOVAFOS koncernen) har aftalt, at Rudersdal Forsyning A/S (en del af NOVAFOS koncernen) i perioden

Læs mere

AFTALE OM MILJØMÅL FOR FREDENSBORG SPILDEVAND A/S, HØRSHOLM VAND APS OG RUDERSDAL FORSYNING A/S KLIMATIL- PASNING AF USSERØD Å-SYSTEMET

AFTALE OM MILJØMÅL FOR FREDENSBORG SPILDEVAND A/S, HØRSHOLM VAND APS OG RUDERSDAL FORSYNING A/S KLIMATIL- PASNING AF USSERØD Å-SYSTEMET Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166070 AFTALE OM MILJØMÅL FOR FREDENSBORG SPILDEVAND A/S, HØRSHOLM VAND APS OG RUDERSDAL FORSYNING A/S KLIMATIL- PASNING

Læs mere

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland 2015-2021 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-08-2011 Dato: 08-08-2011 Sag nr.: 42 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg NOTAT. Vurdering af recipientkvalitet

Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg NOTAT. Vurdering af recipientkvalitet Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg NOTAT Til Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Driftsafdelingen Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Fra Kristina Møberg Hansen Sag 155.07.011 Dato 17. januar 2008 Projektleder

Læs mere

15/ Rødovre Kommune. Marts 2016 TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN

15/ Rødovre Kommune. Marts 2016 TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN Rødovre Kommune Marts 2016 TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020, Rødovre Kommune 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Miljøvurdering... 3 4 Serviceniveau for

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken IDA 14. marts 2016 Peter Kaarup Hvad indeholder Fødevare og Landbrugspakken vedr. vandplanlægning og vandløb? 1. At der skal ske en revurdering

Læs mere

Høringssvar til Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt

Høringssvar til Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Sagsbehandler: Nicolai R. Christensen Telefon: 43 57 77 55 Email: nrc@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201000464 Dato: 11. marts 2010 Høringssvar

Læs mere

Biologiske vandløbsundersøgelser

Biologiske vandløbsundersøgelser Biologiske vandløbsundersøgelser Et redskab til at målrette indsatsen over for forringet vandløbskvalitet Eva Marcus EMAR@orbicon.dk Christian Ammitsøe CHA@vandcenter.dk Præmisser Vandplanen (vandområdeplanen)

Læs mere

Implementering af vandplanerne

Implementering af vandplanerne Temadag om vandplanernes virkemidler. SDU 7. juni 2011 Implementering af vandplanerne Harley Bundgaard Madsen, områdechef, Naturstyrelsen Odense Status for vandplanerne Grøn Vækst I og II Virkemidler og

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 28-02-2007 Sag nr.: ØU 54 (SOSU 22) Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence:

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Miljøudvalget 2014-15 (1. samling) MIU Alm.del - Bilag 98 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 17. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Læs mere

Om planen Indhold Høring Miljøvurdering Screening af vandhandleplanen Baggrund Vandplaner udspringer af Vandrammedirektiv Tidligere vandforvaltning i

Om planen Indhold Høring Miljøvurdering Screening af vandhandleplanen Baggrund Vandplaner udspringer af Vandrammedirektiv Tidligere vandforvaltning i Om planen Indhold Høring Miljøvurdering Screening af vandhandleplanen Baggrund Vandplaner udspringer af Vandrammedirektiv Tidligere vandforvaltning i regionplaner Kommunerne har ansvar for vandhandleplaner

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet i Grøn Vækst Bilag 11 Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer version 5.0 Notat om baseline 2015 uddybning af retningslinjer

Læs mere

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV ! "#$%&'()*'++),-.( "/#. ! Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 142 Aalborg SV!" # $$ %$# $& 01 2 % 1 1...- %45'.,.6 7() 5 5 (85 / )!% / (!% - 2 '/ / 5 8) 58)5 5 8 (/#

Læs mere

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Mail: nst@nst.dk UDKAST Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Natur og Grønne områder Enghavevej

Læs mere

Godkendelse af Spildevandsplan Overordnede mål, fokusområder samt status på opgaver beskrevet i den gældende spildevandsplan

Godkendelse af Spildevandsplan Overordnede mål, fokusområder samt status på opgaver beskrevet i den gældende spildevandsplan Punkt 11. Godkendelse af Spildevandsplan 2020-2031 - Overordnede mål, fokusområder samt status på opgaver beskrevet i den gældende spildevandsplan 2019-020043 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller at

Læs mere

Regional vandindvinding i hovedstadsområdet. Miljøvurdering af 7 regionale vandværker

Regional vandindvinding i hovedstadsområdet. Miljøvurdering af 7 regionale vandværker Regional vandindvinding i hovedstadsområdet Miljøvurdering af 7 regionale vandværker under August 2011 VVM for s store regionale indvindinger i hovedstadsområdet Indledning Naturstyrelsen Roskilde (NST-Roskilde)

Læs mere

Ny spildevandsplan til Hillerød Kommune. Hillerød d. 7. juni 2018

Ny spildevandsplan til Hillerød Kommune. Hillerød d. 7. juni 2018 Ny spildevandsplan til Hillerød Kommune Hillerød d. 7. juni 2018 Velkomst Spildevandsplan 2018-2021 Velkomst Borgerinddragelse En spildevandsplan Hvorfor? Ny Spildevandsplan Baggrund Principper for separatkloakering

Læs mere

1. Forslag til Vandplan 2.2 stiller forslag om, at spærring ved Rye Å s udløb i Arresø fjernes.

1. Forslag til Vandplan 2.2 stiller forslag om, at spærring ved Rye Å s udløb i Arresø fjernes. Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/01015 Dato: 15-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Bemærkninger til Vandplanerne Charlotte Scheel VANDLØB Spærringer: 1. Forslag til Vandplan

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Vandråd temamøde den 7. september 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne -

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-11-2008 Dato: 23-10-2008 Sag nr.: ØU 311 (BSU 131) Sagsbehandler: John Kronbak Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere