OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...6 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...10 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...14 Personer i aktivering...18 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og den aktive beskæftigelsesindsats. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne. I forlængelse heraf rejses nogle spørgsmål, som Beskæftigelsesregionen foreslår drøftet på opfølgningsmødet. Opfølgningen afsluttes med, at kommentarer og oplysninger fra jobcenteret samt de konklusioner opfølgningsmødet munder ud i, skrives ind under hvert emne. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes umiddelbart inde opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. I opfølgningsrapporten indgår data for jobcenteret, den sammenlignelige klynge, Nordjylland samt landstal. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Jobcenter Thisted. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister og personer ansat i fleksjob. Det skyldes, at jobcenteret fortsat er ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet af førtidspensionister henholdsvis stiger eller falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på, hvor mange borgere der mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Thisted: I december modtog i alt personer, svarende til 21,1% af befolkningen i Thisted Kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtager 18,9% af befolkningen i Nordjylland en forsørgelsesydelse Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er faldet med 0,7% på et år i Thisted Kommune. Når førtidspensionisterne tages ud af denne beregning, ses det at antallet, der modtager en forsørgelsesydelse, dog er steget med 0,3%. Faldet i Thisted Kommune sker på baggrund af et kraftigt fald i personer på introduktionsydelse og sygedagpenge, samt et fald i personer på førtidspension og a- dagpengemodtagere. Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmødet: Jobcenteret har haft en stor stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, har jobcenteret en forklaring på, hvad der kan ligge til grund for denne stigning? Jobcenteret beskrev ved sidste besøg, at man havde store udfordringer på ledighedsydelsesområdet. Vi kan se, at jobcenteret har haft en stigning i antallet af personer på ledighedsydelse. Hvordan går det med de tiltag jobcenteret havde sat i gang? (bl.a. Anden aktør til personer på ledighedsydelse, forløb for personer der har fået bevilliget et fleksjob mv.) Sidst Beskæftigelsesregionen var på besøg, hørte vi om jeres projekt Job med uddannelsesperspektiv. Hvilke resultater har jobcenteret fået af projektet? Jobcenteret fortalte sidst, at man havde ansat en konsulent til at opdyrke og igangsætte rotationsprojekter. Hvilke rotationsprojekter er der sat i gang? 3

4 Opsamling på dialogen mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen Jobcenteret har haft en stigning i kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke er en entydig forklaring på stigningen, men ungegruppen er et af de områder, der har oplevet en større tilgang. Udviklingen skal ses i forhold til store udsving i klyngen og overvåges løbende Man har fortsat en stigning i borgere på ledighedsydelse, men man har sat en del tiltag i gang på området. Området er flyttet fra Særlig indsats (ikke-arbejdsmarkedsparat) til Jobservice (arbejdsmarkedsparate), for at signalere et mere jobrettet fokus i jobcenteret. Det er jobcentrets indtryk, at projektet Job med uddannelsesperspektiv går rigtig godt. Der er et godt samarbejde mellem virksomhederne, den unge og jobcenteret. Der sendes løbende breve ud til virksomhederne og virksomhedskonsulenterne følger op på uddannelsesaftaler. Jobcenteret har mange jobrotationsprojekter i gang. Både private og offentlige virksomheder. 4

5 Oversigt: Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Thisted dec-09 dec-10 Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Pct. af befolkning (16-66 år) Fuldtidspersoner Pct. af befolkning (16-66 år) Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge 987 3, ,3-0,7% 4,0-6,1% Kontant- og starthjælp 544 1, ,1 15,6% 2,8 5,2% Introduktionsydelse 80 0,3 66 0,2-17,5% 0,1 11,2% Revalidering 182 0, ,7 11,0% 0,4-6,8% Forrevalidering 49 0,2 51 0,2 4,1% 0,1-13,5% Sygedagpenge 906 3, ,7-12,0% 2,6-8,0% Ledighedsydelse 170 0, ,6 8,2% 0,5 5,7% Fleksjob 700 2, ,4 2,7% 1,6 1,3% Førtidspension , ,9-2,1% 6,8 0,8% Ydelsesgrupper i alt , ,1-0,7% 18,9-1,4% Uden førtidspension , ,2 0,3% 12,1-2,7% Kilde: Tabellen viser: I december 2011 modtog i alt personer, svarende til 21,1% af befolkningen i Thisted Kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtager 18,9% af befolkningen i Nordjylland en forsørgelsesydelse. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er faldet med 0,7% på et år i Thisted Kommune. Når førtidspensionisterne tages ud af denne beregning, ses, at antallet, der modtager en forsørgelsesydelse, dog er steget med 0,3%. Faldet i Thisted har været mindre end i Nordjylland som helhed, hvor der for alle forsørgelsesydelser er sket et fald på 1,4%. Også for forsørgelsesydelserne uden førtidspension har Thisted haft et knapt så kraftigt fald end for Nordjylland, hvor der er sket et fald på 2,7%. Faldet i Thisted Kommune sker på baggrund af et kraftigt fald i personer på introduktionsydelse og sygedagpenge, samt et fald i personer på førtidspension og a- dagpengemodtagere. Der er derimod sket en stor stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere samt personer på revalidering og ledighedsydelse. 5

6 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Thisteds resultater vedr. mål 1: I december var at der var 511 personer i arbejdskraftreserven i Thisted. 38% af de ledighedsberørte i Thisted har været ledige i mindst 3 sammenhængende måneder. 35% af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i Thisted er i arbejdskraftreserven, mens det samme gør sig gældende for 55% af de ledighedsberørte kontant- og starthjælpsmodtagere Arbejdskraftreserven er samlet set steget med 16% fra december 2009 til december. Antal dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven i Thisted Kommune er steget med 17%, mens antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er steget med 16% Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmødet: Jobcenteret sagde på sidste møde at man ikke regnede med at nå målet fra beskæftigelsesplanen. Hvilke udfordringer har jobcenteret haft på arbejdskraftreserven? Jobcenteret fortalte, at man ville optrappe for tilsynet med anden aktør, da aktiveringen lå lavt. Bruger man stadig anden aktør til dagpengemodtagerne? Jobcenteret har i 2011 fået tildelt penge fra FVU puljerne, hvordan ser man midlerne brugt i 2011? Hvor ser jobcenteret fremadrettet udfordringen på arbejdskraftreserven? Opsamling på dialogen mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen Det er jobcenterets indtryk, at arbejdskraftreserven ligger lavere end sidste år. Man har kunnet se, at den er faldet tidligere end normalt. Jobcenteret vurderer, at man har bedre muligheder for at nå målet end sidste år. Der er mange virksomheder, som er begyndt at ansætte igen. Desværre er der også mange ledige, der har gået ledige i lang tid, og som derfor kan være sværere at få ud på arbejdsmarkedet igen. 1 Arbejdskraftreserven består af arbejdsparate dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende ledighed. 6

7 1. Arbejdskraftreserven og målet i Beskæftigelsesplan Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. December december. Thisted Antal Kilde: 0 Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Thisted Mål BP Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Af beskæftigelsesplan fremgår det, at målet er, at arbejdskraftreserven i december skal begrænses til 300 fuldtidspersoner. Det reelle tal i december var at der var 511 personer i arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven steg ganske kraftigt frem til marts, til 543 personer i marts. Herefter var der et jævnt fald ned til 379 personer i september. Siden er antallet af personer i arbejdskraftreserven steget kraftigt igen. Og arbejdskraftreserven er ved udgangen af større end ved udgangen af december

8 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. December 70% 60% 50% Procent 40% 30% 20% 10% 0% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt 38% 42% 47% 37% 40% 40% 37% 37% 43% A-dagpenge 35% 37% 42% 37% 36% 36% 35% 35% 39% Kontant- og starthjælp 55% 57% 61% 40% 51% 56% 55% 54% 58% Kilde: w w w.jobindsats.dk 38% af de ledighedsberørte i Thisted har været ledige i mindst 3 sammenhængende måneder og indgår dermed i arbejdskraftreserven. Andelen ligger lidt over niveauet for Nordjylland. I de sammenlignelige jobcentre varierer andelen fra en andel på 37% i Lemvig og Vejen til 47% i Køge. 35% af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i Thisted er i arbejdskraftreserven, hvilket er på samme niveau som Nordjylland og lidt under resten af landet. Andelen varierer i klyngen fra 35% i Thisted, og Vejen til 42% i Køge. 55% af de ledighedsberørte kontant- og starthjælpsmodtagere er i arbejdskraftreserven. Her ligger Thisted lidt over andelen for Nordjylland og under resten af landet. Her varierer andelen i klyngen mellem 40% i Lemvig til 61% i Køge. 8

9 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. December december 40% 30% 20% 10% Procent 0% -10% -20% -30% -40% -50% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt 16% 10% 13% -3% -9% 30% 14% -3% 6% A-dagpenge 17% 12% 29% 3% 13% 31% 18% -2% 11% Kontant- og starthjælp 16% 6% -9% -38% -38% 30% 2% -3% -6% Kilde: w w w.jobindsats.dk Arbejdskraftreserven er samlet set steget med 16% fra december 2009 til december. Stigningen har været væsentlig større end i Nordjylland og resten af landet. Udviklingen spænder i klyngen fra et fald på 9% i Næstved til en stigning på 30% i Varde. I Thisted har stigningen stort set været den samme for a-dagpengemodtagere og kontantog starthjælpsmodtagere. Dette gør sig ikke gældende i de øvrige jobcentre i klyngen. Bortset fra Varde, der har samme udvikling som Thisted, er der store forskelle mellem a- dagpenge og kontant- og starthjælp. Antal dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven i Thisted Kommune er steget med 17% fra december 2009 til december. Stigningen er større end i Nordjylland og resten af landet, hvor der har været et fald på 2% og en stigning på 11%. Udviklingen for dagpengemodtagerne spænder i klyngen fra en stigning på 3% i Lemvig til en stigning på 31% i Varde. Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er steget med 16% på et år. Det er en væsentlig større stigning end i Nordjylland og resten af landet, hvor der har været fald. I klyngen varierer udviklingen fra et fald på 38% i Lemvig og Næstved til en stigning på 30% i Varde. 9

10 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Thisteds resultater vedr. mål 2: I november var der 296 sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger i Thisted Kommune. I Thisted har 22% af alle sygedagpengeforløb en varighed på over 26 uger. Det er den næstlaveste andel i klyngen og en lavere andel end i Nordjylland og landet som helhed. I Thisted er antallet af længerevarende sygeforløb faldet med 16% på et år. Faldet i Thisted er det største i klyngen og faldet er større end i Nordjylland og på landsplan. Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmødet: Jobcenteret har haft en flot udvikling på sygedagpengeområdet, hvad ligger bag den positive udvikling? Hvor ser jobcenteret deres fremtidige udfordringer på området? Opsamling på dialogen mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen Jobcenteret klarer sig rigtig flot på sygedagpengemålet. Det er et område, der er opprioriteret i jobcenteret. Jobcenteret bruger tidlig indsats, så tidlig som muligt. Der er 3 medarbejdere og en virksomhedskonsulent der sætter en tidlig indsats i værk. Der er rigtig mange personer på sygedagpenge, der kommer fra ledighed, der er mange, der tidligere har mange ledighedsperioder bag sig. 10

11 1: Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Udviklingen i antal forløb over 26 uger. Thisted Antal forløb over 26 uger Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Nov 2009 Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Thisted Mål BP Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Af beskæftigelsesplan fremgår det, at målet er, at i december skal antallet være nedbragt til 300 personer. I november var der 296 forløb over 26 uger. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet kraftigt siden marts, hvor der var 383 forløb. Antallet af længerevarende forløb er dog steget en smule fra oktober til november. 11

12 2: Andel forløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb Andel sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb. November 35% 30% 25% Procent 20% 15% 10% 5% 0% Andel ifht. alle sygedagpengeforløb Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK 22% 21% 31% 25% 26% 27% 22% 24% 26% Kilde: I Thisted har 22% af alle sygedagpengeforløb en varighed på over 26 uger. Det er en lavere andel end i Nordjylland eller landet som helhed. Sammenlignet med klyngen ses, at andelen af længerevarende sygedagpengeforløb i Thisted er den næstlaveste i klyngen. Andelen spænder fra 21% i Faxe til 31% i Køge. 12

13 3: Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger. November november 15% 10% 5% Procent 0% -5% -10% -15% -20% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK Udvikling -16% -11% 11% 12% 3% -2% -16% -10% -4% Kilde: w w w.jobindsats.dk I Thisted er antallet af længerevarende sygeforløb faldet med 16% på et år. Faldet i Thisted er væsentlig større end i Nordjylland og på landsplan. I klyngen varierer udviklingen i de længerevarende sygedagpengeforløb fra en stigning på 12% i Lemvig til et fald på 16% i Vejen og Thisted. 13

14 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. 2 Sammenfatning af analysen af Jobcenter Thisteds resultater vedr. mål 3. I december var der 504 unge under 30 år, der modtog kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge i Thisted Kommune. Fra februar og frem til juli var der et fald i antallet af unge under 30 år, der modtog en ydelse. Fra august frem til december har der været en lille stigning i antallet af unge under 30 år, der modtager kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge. Udviklingen i matchgrupperne viser, at der er sket et fald i antallet af jobklare og indsatsklare unge, der modtager kontanthjælp mv. samtidig er der sket en voldsom stigning i antallet af unge midlertidigt passive. Antallet af unge, der modtager dagpenge og kontanthjælp mv. er steget med 2% på et år. Antallet af unge på dagpenge er faldet med 6%, mens antallet af unge, der modtager kontanthjælp mv. er steget med 8%. Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmødet: I mange jobcentre hører vi at man oplever store problemer med tilgang af unge ledige primært kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3. Det er ikke et problem, man oplever i Thisted? Hvor ser jobcenteret udfordringerne på ungeområdet? Opsamling på dialogen mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen Der er tilført ressourcer til ungeindsatsen. Man har haft gode resultater med aktiveringen af de indsatsklare unge. Derimod har man haft knapt så gode resultater med de arbejdsmarkedsparate unge. Jobcenteret er begyndt at købe korte forløb til afklaring af specifikke problemstillinger ved andre aktører. 2 Definition: Målet og målingen omfatter antal fuldtidsbruttoledige kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år. Bruttoledige betyder, at målingen omfatter såvel ledige som aktiverede. Målingen omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate. 14

15 Ungeindsatsen og målet Mål 3: Ungeindsatsen. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år. December december. Thisted Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Thisted Mål BP Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Af beskæftigelsesplan fremgår det, at målet er, at antallet af unge i december skal begrænses til 590 personer. I december var der 504 unge under 30 år, der modtog kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge i Thisted Kommune. Fra februar og frem til juli var der et fald i antallet af unge under 30 år, der modtog en ydelse. Fra august frem til december har der været en lille stigning i antallet af unge under 30 år, der modtager kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge. 15

16 2: Unge ledige opgjort på arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidsbruttopersoner under 30 år på kontanthjælp mv. opgjort på arbejdsmarkedsparathed. Thisted Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I december var der 97 unge kontanthjælpsmodtagere mv. under 30 år matchet 1, dvs. jobklar. 116 personer var matchet 2 og vurderes dermed indsatsklar, mens 65 er matchet 3 og dermed midlertidig passiv. Efter en stigning frem til foråret, er der sket et fald i både jobklare og indsatsklare unge på kontanthjælp mv. Antallet af unge matchet 3 midlertidig passiv steg derimod kraftigt hen over sommeren. Og har hele efteråret lagt på 64, 65, 66 unge. 16

17 3: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Udviklingen i antal fuldtidsledige under 30 år opgjort på ydelse. December december 30% 25% 20% 15% Procent 10% 5% 0% -5% -10% -15% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt 2% 21% 6% 0% 4% 14% -8% 0% 5% A-dagpenge -6% 16% 12% -1% 2% 3% -12% -10% 2% Kontanthjælp mv. 8% 23% 3% 1% 5% 20% -5% 8% 7% Kilde: w w w.jobindsats.dk Fra december 2009 til december har der været en samlet stigning i antal unge modtagere af dagpenge og kontanthjælp mv. på 2%. Denne stigning er lidt højere end i Nordjylland og men mindre end resten af landet. Antallet af unge på dagpenge er faldet med 6%. Et fald, der ligger under udviklingen i Nordjylland, i resten af landet har der været en stigning på 2%. Udviklingen i klyngen spænder fra et fald i antallet af unge dagpengemodtagere på 12% i Vejen til en stigning på 16% i Faxe. Antallet af unge, der modtager kontanthjælp mv. er i samme periode steget med 8%. En stigning, der er på niveau med Nordjylland og og resten af landet. I klyngen varierer udviklingen fra et fald på 5% i Vejen til en stigning på 23% i Faxe. 17

18 Personer i aktivering 3 Beskæftigelsesministeren har i sommeren sat ekstra fokus på jobcentrenes aktivering af borgere på offentlig forsørgelse. Med langtidsledighedspakken samt de nye refusionsregler er der desuden kommet særligt fokus på jobcentrenes anvendelse af virksomhedsrettede tilbud i aktiveringsindsatsen. I dette afsnit sættes der derfor fokus på omfanget af aktivering for a-dagpenge, kontant- og starthjælpsmodtagere samt hvilke tilbud der oftest benyttes til aktivering. Sammenfatning af analyse af personer i aktivering: I Thisted er antallet af fuldtidspersoner i aktivering steget det seneste år. A-dagpengemodtagere deltager i højere grad i et virksomhedsrettet tilbud end både jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Dog er over halvdelen af de jobklare kontanthjælpsmodtagere ligeledes i et virksomhedsrettet tilbud. A-dagpengemodtagerne er oftest i et offentligt løntilskudsjob, mens kontanthjælpsmodtagerne i højere grad er i virksomhedspraktik. Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvordan tilrettelægger jobcenteret den virksomhedsrettede aktivering? Jobcenteret har et mål om at oprette 20 virksomhedscentre med 150 pladser inden udgangen af Hvordan går arbejdet med virksomhedscentrene? Opsamling på dialogen mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen Jobcenteret arbejder meget intensivt med virksomhedscentre, vel vidende at virksomhedscentre ikke løser alle problemer. Men de giver et godt resultat på selvforsørgelse. Og jobcenteret mener selv, at de har nogle rigtig gode centre og meget forskelligartede centre. Det er ikke svært at finde virksomheder, der vil deltage. Jobcenteret arbejder både med kompetenceopbygning af de ledige og det virksomhedsrettede, det afhænger af målgruppen. Man har et mål om at 85% skal indenfor 14 dage være udplaceret fra CAP. Jobcenteret er sikre på at de når deres mål for virksomhedscentre. Ligeledes opfylder jobcenteret kvoten for offentlige løntilskud. 3 Fuldtidsaktiverede personer er beregnet som antal uger, hver enkelt person har været aktiveret inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som hele perioden dækker. Hvis man har valgt perioden ét år og dermed 52 uger og en person har deltaget i aktivering i 26 uger inden for den valgte periode, vil personen tælle med som en halv person i opgørelsen af antal fuldtidsaktiverede. 18

19 1: Udvikling i fuldtidsaktiverede personer Antal fuldtidsaktiverede. December december. Thisted Antal personer Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Kilde: w w w.jobindsats.dk I Thisted er antallet af fuldtidspersoner i aktivering steget gennem det seneste år. Særligt antallet af a-dagpengemodtagere i aktivering er steget. Hvor der i december 2009 var 227 fuldtidspersoner i aktivering i Nordjylland, var antallet steget til 346 fuldtidspersoner i december. Fra december 2009 og frem til december er antallet af fuldtidspersoner på kontant- og starthjælp i aktivering også steget. Fra 123 fuldtidspersoner i december 2009 til 168 fuldtidspersoner i december. 19

20 2: Virksomhedsrettet aktivering 4 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK A-dagpenge 69% 63% 59% 61% 71% 55% 83% 58% 57% Kontanthjælp og starthjælp match 1 53% 56% 44% 29% 18% 30% 21% 34% 35% Kontanthjælp og starthjælp match 2 34% 37% 25% 29% 8% 29% 37% 22% 24% Generelt deltager a-dagpengemodtagere i Thisted i højere grad i et virksomhedsrettet tilbud, end det gør sig gældende for både jobklare og indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere. Det samme gør sig gældende regionalt og på landsplan. Af de fuldtidsaktiverede a-dagpengemodtagere i Thisted deltager 69% i et virksomhedsrettet tilbud. Det er en væsentlig større andel end både regionalt samt på landsplan. Andelen i klyngen varierer fra 55% i Varde til hele 83% i Vejen. Af de fuldtidsaktiverede jobklare kontanthjælpsmodtagere i Thisted deltager 53% i et virksomhedsrettet tilbud. Andelen regionalt og på landsplan hhv. 34 og 35%. Andelen i klyngen varierer fra 18% i Næstved til 56% i Faxe. Af de fuldtidsaktiverede indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i Thisted deltager 34% i et virksomhedsrettet tilbud. Andelen regionalt og på landsplan er hhv. 22 og 24%. Andelen i klyngen varierer fra 8% i Næstved til hele 37% i Faxe og Vejen. 4 I opgørelsen af de virksomhedsrettede tilbud indgår privat og offentlig løntilskud samt virksomhedspraktik. 20

21 Antal fuldtidsaktiverede fordelt på virksomhedsrettede tilbud December A-dagpenge Kontant-og starthjælp Match 1 Kontant-og starthjælp Match 2 Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Øvrig aktivering Antal aktiverede i alt Kilde: Tabel viser: I forhold til de virksomhedsrettede tilbud, aktiveres a-dagpengemodtagerne i Thisted primært i offentlige løntilskud. Dette gør sig i mindre grad gældende blandt de job- og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, hvor de primært aktiveres i virksomhedspraktikker. Det gør sig dog gældende for alle tre grupper at den primære aktivering er indenfor aktivering der ikke er registreret som virksomhedsaktivering. Jo tættere de ledige er på arbejdsmarkedet, des oftere deltager de i et virksomhedsrettet tilbud. 69% af de fuldtidsaktiverede a-dagpengemodtagere deltager således i et virksomhedsrettet tilbud, mens andelen for de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere er 53%, og for de indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere er det 34%. 21

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn 2. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal Side 1 af 14

Kvartalsrapport. 4. kvartal Side 1 af 14 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Side 1 af 14 1. Om kvartalsrapporten... 3 2. Ledighedsudviklingen... 4 3. Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2013 s. 5)... 5 4. Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere