Beregning af indikatorer i trivselsmålingen på EUD. Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af indikatorer i trivselsmålingen på EUD. Indledning"

Transkript

1 Beregning af indikatorer i trivselsmålingen på EUD Indledning Dette notat beskriver udregningen af de indikatorer, der anvendes i forbindelse med visningen af resultaterne af trivselsmålingen på erhvervsuddannelserne. Notatet redegør for den anvendte metode (faktoranalyse), viser resultaterne af analysen og beskriver hvordan indikatorerne er udregnet. Spørgeskemaet til trivselsundersøgelsen er udviklet på baggrund af anbefalinger fra en ekspertgruppe nedsat af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i Skemaet består af 34 spørgsmål til alle elever (både elever på grundforløbet, på hovedforløbet med en praktikaftale og på hovedforløbet, der er i skolepraktik). Herudover er der 8 spørgsmål, der omhandler praktikken til eleverne på hovedforløbet med en praktikaftale og til elever på hovedforløb, der er i skolepraktik. Analyserne er som udgangspunkt udført på de spørgsmål, der er fælles for alle elever eksklusiv baggrundsspørgsmål elever har svaret på spørgeskemaet. Antallet af respondenter i analysen er , idet det kun er de respondenter, der har svaret på alle 29 spørgsmål, der indgår i analysen. Eksplorativ faktoranalyse For at undersøge om der er en eller flere bagvedliggende dimensioner i spørgsmålene anvendes en eksplorativ faktoranalyse. Faktoranalysen kan reducere kompleksiteten i et spørgeskema med mange spørgsmål ved at vise eventuelle bagvedliggende dimensioner i spørgeskemaet. Til faktoranalysen er der brugt principal component analyse med promax rotation. Som beskrevet er analysen udført på de spørgsmål, der er stillet til alle elever. Et enkelt af de fælles spørgsmål er dog udeladt. Spørgsmålet Hvordan oplever du de faglige krav på skolen har følgende tre svarkategorier For store, Tilpas og For små. Da disse svarkategorier ikke umiddelbart kan rangordnes, kan spørgsmålet ikke inddrages i en faktoranalyse. Dette spørgsmål vil i offentliggørelsen af resultaterne blive afrapporteret separat. Derfor indgår 29 spørgsmål i analysen. Analysen viser, at der kan udtrækkes fem faktorer med egenværdier på over 1. Egenværdien for en given faktor viser populært sagt, hvor meget af den totale variation i spørgsmålene faktoren kan forklare. Hvis den er mindre end én forklarer faktoren mindre end et spørgsmål i sig selv, hvorfor det ikke giver mening at udtrække den som en selvstændig fak-

2 tor. De fem faktorer er vist i tabel 1. Tabellen viser spørgsmålsformuleringerne, de fem faktorers egenværdier og hvert spørgsmåls faktorloadings. Faktorloadings angiver korrelationen mellem spørgsmålet og faktoren. Det ses af tabel 1, at der er en temmelig klar faktorstruktur i data, idet alle spørgsmål loader højt på en faktor. To spørgsmål har negative faktorloadings. Dette skyldes udelukkende, at spørgsmålene vender omvendt i forhold til resten af spørgsmålene (dvs. at en lav værdi svarer til en lav trivsel). Derudover loader to spørgsmål relativt lavt. For det første spørgsmål 11 Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen. Dette skyldes formentlig, at dette spørgsmål kun har fem svarkategorier, hvorimod de øvrige spørgsmål, der loader højt på denne faktor alle har ti svarkategorier. Substantielt passer spørgsmålet godt til de andre spørgsmål, der loader højt på faktoren. For det andet spørgsmålet Jeg er en person som let bliver distraheret og har svært ved at høre efter. Substantielt adskiller dette spørgsmål sig en smule fra de resterende spørgsmål, der loader højt på faktoren. 2

3 Tabel 1. Spørgsmål, faktorloadings og egenværdier Faktor 1: Egen indsats og motivation F1 F2 F3 F4 F5 Egenværdi 8,13 3,57 1,96 1,64 1,23 Spm6A Jeg er forberedt til timerne 0,79 Spm6B Jeg deltager aktivt i timerne 0,60 ExSpm6A Jeg er en person som er pålidelig når det 0,74 kommer til skolearbejde ExSpm6B Jeg er en person som bliver ved med at arbejde indtil tingene er klaret 0,72 ExSpm6D Jeg er en person som godt kan lide at kende til 0,61 og lære nye ting ExSpm6E Jeg er en person som er koncentreret om skolearbejdet 0,79 i timerne ExSpm6F Jeg er en person som kan lide at have alle mine 0,88 skoleting i god orden Spm13A Jeg er motiveret for undervisningen 0,60 Faktor 2: Læringsmiljø Spm14A Lærerne er godt forberedte 0,74 Spm14B Lærerne overholder aftaler 0,76 Spm14C Lærerne giver mig ansvar 0,63 Spm14D Lærerne respekterer mig 0,70 Spm14E Lærerne giver faglig hjælp 0,77 Spm14F Lærerne er gode til at give tilbagemelding på 0,75 min indsats Spm14G Lærerne opstiller klare mål 0,74 Spm14H Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem 0,73 Faktor 3: Velbefindende Spm13B Jeg trives på skolen 0,85 Spm13C Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater 0,93 Spm13D Du er glad for din skole 0,67 Spm13E Jeg er god til at arbejde sammen med andre 0,68 Faktor 4: Fysiske rammer Spm8 Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold 0,83 på skolen? (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder?) Spm9 Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse 0,82 og rengøring? Spm10 Hvordan vurderer du skolens indretning og 0,86 udseende? Spm11 Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer -0,44 og udstyr, når jeg har brug for det i un- dervisningen Spm12 Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed? 0,84 Faktor 5: Egne evner Spm5A Jeg klarer mig godt i skolen? 0,70 Spm5B Hvordan klarer du dig fagligt i klassen/på 0,88 holdet? Spm5C Jeg er en person, som tit kan klare det, jeg 0,60 sætter mig for ExSpm6C Jeg er en person som let bliver distraheret og har svært ved at høre efter -0,43 Note: Loadings mindre end +/- 0,30 er ikke vist. N=

4 Endvidere er det undersøgt om den overordnede faktorstruktur med fem faktorer kan genfindes på de fire uddannelsesgrupperinger (Fødevarer, jordbrug og oplevelser; Kontor, handel og forretningsservice; Omsorg, sundhed og pædagogik samt Teknologi, byggeri og transport), på mænd og kvinder for sig, på grundforløb og hovedforløb for sig, samt for elever med skolepraktik og elever med praktikaftale for sig. Generelt findes den samme faktorstruktur på alle underopdelinger, hvilket styrker resultatet af analysen. Reliabilitetsanalyser En reliabilitetsanalyse tester i hvor høj grad der er ikke-systematiske målefejl i de udtrukne faktorer. Til dette formål bruges det statistiske mål Chronbachs Alpha, som går mellem 0 og 1. Jo højere værdi jo højere er faktorens reliabilitet. Reliabilitetsanalyserne på hver af de fem faktorer viser relativt høje værdier for Chronbachs Alpha (henholdsvis 0,88, 0,88, 0,81, 0,83 og 0,60). Tabel 2-6 viser de enkelte spørgsmåls korrelation med den relevante faktor samt en for Chronbachs alpha, hvis spørgsmålet udelades af faktoren. Hvis Chronbachs Alpha stiger væsentligt når et spørgsmål udelades, bør man overveje at udelade spørgsmålet. Det ses, at det gælder for to spørgsmål, at Chronbachs alpha stiger, hvis de udelades. For faktor 4 (tabel 5) forbedres Chronbachs Alpha en smule, fra 0,83 til 0,86, hvis spørgsmålet Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen udelades. Da det er en relativt lille forbedring, og da spørgsmålet substantielt passer sammen med de andre spørgsmål i faktoren, er der dog ikke stærke argumenter for at udelade spørgsmålet. For faktor 5 (tabel 6) forbedres Chronbachs Alpha væsentligt, fra 0,60 til 0,73, hvis spørgsmålet Jeg bliver let distraheret og har svært ved at høre efter udelades. Da dette spørgsmål som nævnt ovenfor ikke loader højt på faktor 5, og da det også substantielt adskiller sig fra de andre spørgsmål i indekset, udelades det. Faktor 5 indeholder dermed kun tre spørgsmål. Fremadrettet kan det overvejes, om spørgsmålet helt skal udelades af spørgeskemaet, da det tilsyneladende fungerer dårligt. 4

5 Faktor 1: Egen indsats og motivation. Chronbachs Alpha=0,88 Tabel 2. Ændringen i Chronbachs spørgsmålet udelades Spørgsmål Spm6A Jeg er forberedt til timerne 0,66 0,86 Spm6B Jeg deltager aktivt i timerne 0,61 0,87 ExSpm6A Jeg er en person som er pålidelig når det kommer til skolearbejde 0,69 0,86 ExSpm6B ExSpm6D ExSpm6E ExSpm6F Spm13A Note: N= Jeg er en person som bliver ved med at arbejde indtil tingene er klaret Jeg er en person som godt kan lide at kende til og lære nye ting Jeg er en person som er koncentreret om skolearbejdet i timerne Jeg er en person som kan lide at have alle mine skoleting i god orden Jeg er motiveret for undervisningen 0,66 0,86 0,58 0,87 0,73 0,86 0,60 0,87 0,63 0,87 spørgsmålet udelades Faktor 2: Læringsmiljø. Chronbachs alpha=0,88. Tabel 3. Ændringen i Chronbachs spørgsmålet udelades Spørgsmål Spm14A Lærerne er godt forberedte 0,63 0,86 Spm14B Lærerne overholder aftaler 0,66 0,86 Spm14C Lærerne giver mig ansvar 0,55 0,87 Spm14D Lærerne respekterer mig 0,64 0,86 Spm14E Lærerne giver faglig hjælp 0,68 0,86 Spm14F Lærerne er gode til at give 0,62 0,86 tilbagemelding på min indsats Spm14G Lærerne opstiller klare mål 0,65 0,86 Spm14H Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem 0,66 0,86 Note: N= spørgsmålet udelades 5

6 Spørgsmål Faktor 3: Velbefindende. Chronbachs alpha=0,81. Tabel 4. Ændringen i Chronbachs spørgsmålet udelades Spm13B Jeg trives på skolen 0,71 0,72 Spm13C Jeg kommer godt ud af det 0,66 0,75 med mine holdkammerater Spm13D Du er glad for din skole 0,62 0,77 Spm13E Jeg er god til at arbejde sammen med andre 0,52 0,81 Note: N= spørgsmålet udelades Spørgsmål Spm8 Spm9 Spm10 Spm11 Spm12 Note: N= Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen? (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder?) Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed? Faktor 4: Fysiske rammer. Chronbachs Alpha=0,83. Tabel 5. Ændringen i Chronbachs spørgsmålet udelades 0,69 0,79 0,64 0,80 0,72 0,77 0,40 0,86 0,77 0,76 spørgsmålet udelades Spørgsmål Faktor 5: Egne evner. Chronbachs alpha=0,60. Tabel 6. Ændringen i Chronbachs spørgsmålet udelades Spm5A Jeg klarer mig godt i skolen? 0,51 0,45 Spm5B Hvordan klarer du dig fagligt 0,48 0,49 i klassen/på holdet? Spm5C Jeg er en person, som tit kan 0,45 0,50 klare det, jeg sætter mig for ExSpm6C Jeg er en person som let bliver distraheret og har svært ved at høre efter 0,26 0,73 Note: N= spørgsmålet udelades 6

7 Samlet indikator For at undersøge om der kan beregnes en samlet indikator for generel trivsel, er der for hver elev beregnet en score på de fem indikatorer. Herefter er der udført en faktoranalyse (principal component analyse) på de fem faktorer. Analysen viser, at der kan udtrækkes 2 faktorer med egenværdier over 1, men at den ene er meget svag med en egenværdi på kun 1,1, hvorfor det ikke er meningsfuldt at udtrække to faktorer. En analyse der er begrænset til at udtrække en enkelt faktor viser, at alle fem indikatorer loader højt på den samlede faktor med faktorloadings fra 0,54-0,77. Derfor beregnes en samlet indikator for generel trivsel på baggrund af de 28 spørgsmål, der indgår i indikator 1-5. Praktikspørgsmål I spørgeskemaet er der syv spørgsmål, der omhandler elevernes praktikforløb. Da praktikspørgsmålene kun er stillet til eleverne på hovedforløbet, og da de har en lidt anden karakter end de øvrige spørgsmål, er de behandlet i en analyse for sig. I spørgeskemaet er der separate spørgsmål til elever, der har en praktikplads og elever der er i skolepraktik. Da spørgsmålene har samme ordlyd, er de her behandlet samlet (der er også lavet analyser, hvor elever med praktikplads og skolepraktik er behandlet separat, og disse giver helt samme resultater som når de behandles samlet). Et enkelt af praktikspørgsmålene indgår ikke i analysen. Spørgsmålet Hvordan oplever du de faglige krav i praktikken? Har tre svarkategorier: For store, Tilpas og For små. Da disse svarkategorier ikke umiddelbart kan rangordnes, kan spørgsmålet ikke inddrages i en faktoranalyse. Svarfordelingen på dette spørgsmål vil derfor blive offentliggjort separat. En faktoranalyse (principal component analyse) viser, at der kan udtrækkes to faktorer. Den ene faktor er imidlertid meget svag med en egenværdi på 1,00 og kun to spørgsmål. Derfor er der udført en anden analyse, der er begrænset til at udtrække en faktor. Tabel 7 viser resultatet af denne analyse. Det ses, at alle praktikspørgsmål loader højt på en faktor. Tabel 7. Spørgsmål, faktorloadings og egenværdier Faktor 1A: Vurdering af praktikforløb F1A Egenværdi 2,94 Spm16A + Jeg fik den støtte, jeg havde brug for til at finde en praktikplads 0,56 spm19a Spm 16B + Min arbejdsgiver/læreplads/skolepraktikinstruktør har 0,74 spm 19B forberedt mig på skoleperioden Spm16C + Jeg var godt forberedt til at komme i praktik/i praktik på 0,73 spm 19C praktikcentret Spm17A + Jeg lærer noget i praktikken 0,78 spm20a Spm17B + Jeg er glad for at være i praktik 0,74 spm 20B Spm17C+ Spm20C Jeg kan bruge det, jeg lærer i skolen, i praktikken 0,63 Note: N=

8 Som for de øvrige faktorer er der også lavet en reliabilitetstest på praktikfaktoren. Tabel 8 viser denne. Det ses, at praktikfaktoren har en forholdsvis høj Chronbachs Alpha værdi på 0,78, og at reliabiliteten ikke kan forbedres ved at udelade spørgsmål. Derfor består praktikfaktoren af seks spørgsmål. Faktor 1A: Vurdering af praktikforløb. Chronbachs alpha=0,78. Tabel 8. Ændringen i Chronbachs spørgsmålet udelades Spørgsmål Spm16A + spm19a Spm 16B + spm 19B Spm16C + spm 19C Spm17A + spm20a Spm17B + spm 20B Spm17C+ Spm20C Note: N= Jeg fik den støtte, jeg havde brug for til at finde en praktikplads 0,42 0,78 Min arbejdsgiver/læreplads/skolepraktikinstruktør 0,59 0,73 har forberedt mig på skoleperioden Jeg var godt forberedt til at komme i 0,59 0,73 praktik/i praktik på praktikcentret Jeg lærer noget i praktikken 0,60 0,73 Jeg er glad for at være i praktik 0,54 0,74 Jeg kan bruge det, jeg lærer i skolen, i praktikken 0,48 0,75 spørgsmålet udelades Beregning af indikatorer Indikatorerne beregnes som almindelige sumindeks, hvor der tages et simpelt gennemsnit af de spørgsmål, der hører til hver indikator. Respondenter der mangler svar på mere end halvdelen af spørgsmålene i den pågældende indikator frasorteres. For respondenter der har svaret på mere end halvdelen af spørgsmålene udregnes gennemsnittet for de spørgsmål, de har besvaret. Inden indikatorerne beregnes, omkodes alle spørgsmål, så de dels har samme retning, hvor en lav værdi udtrykker en lav trivsel og en høj værdi udtrykker en høj trivsel, og så de har samme variationsbredde. Ud af de 28 spørgsmål har ni spørgsmål fire svarkategorier, 15 spørgsmål har fem svarkategorier og fire spørgsmål har ti svarkategorier. Da størstedelen af spørgsmålene har fem kategorier, reskaleres alle spørgsmål, så de går fra 1-5. Udover de fem differentierede indikatorer beregnes også en samlet indikator for samlet trivsel. Den samlede indikator indeholder alle spørgsmål fra indikator 1-5. Praktikindikatoren indgår ikke i den samlede indikator da det kun er elever på hovedforløbet der har svaret på praktikspørgsmå- 8

9 lene. Den samlede indikator beregnes ligeledes som et sumindeks, hvor der tages et gennemsnit af alle 28 spørgsmål og hvor respondenter, som mangler svar på mere end halvdelen af spørgsmålene frasorteres. Da alle spørgsmål i spørgeskemaet antages at være lige vigtige, vægter alle spørgsmål i den samlede indikator lige meget (1/28). Resulterende indikatorer Tabel 9 viser de seks indikatorer, der opstilles på baggrund af faktoranalysen og reliabilitetsanalysen. Som nævnt udregnes der også en samlet indikator med alle spørgsmål fra indikator

10 Tabel 9. Indikatorer i trivselsundersøgelsen på EUD Indikator 1: Egen indsats og motivation Spm6A Jeg er forberedt til timerne Spm6B Jeg deltager aktivt i timerne ExSpm6A Jeg er en person som er pålidelig når det kommer til skolearbejde ExSpm6B Jeg er en person som bliver ved med at arbejde indtil tingene er klaret ExSpm6D Jeg er en person som godt kan lide at kende til og lære nye ting ExSpm6E Jeg er en person som er koncentreret om skolearbejdet i timerne ExSpm6F Jeg er en person som kan lide at have alle mine skoleting i god orden Spm13A Jeg er motiveret for undervisningen Indikator 2: Læringsmiljø Spm14A Lærerne er godt forberedte Spm14B Lærerne overholder aftaler Spm14C Lærerne giver mig ansvar Spm14D Lærerne respekterer mig Spm14E Lærerne giver faglig hjælp Spm14F Lærerne er gode til at give tilbagemelding på min indsats Spm14G Lærerne opstiller klare mål Spm14H Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem Indikator 3: Velbefindende Spm13B Jeg trives på skolen Spm13C Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater Spm13D Du er glad for din skole Spm13E Jeg er god til at arbejde sammen med andre Indikator 4: Fysiske rammer Spm8 Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen? (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder?) Spm9 Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? Spm10 Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? Spm11 Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Spm12 Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed? Indikator 5: Egne evner Spm5A Jeg klarer mig godt i skolen? Spm5B Hvordan klarer du dig fagligt i klassen/på holdet? Spm5C Jeg er en person, som tit kan klare det, jeg sætter mig for Indikator 6: Praktik Spm16A + Jeg fik den støtte, jeg havde brug for til at finde en praktikplads spm19a Spm 16B + spm 19B Min arbejdsgiver/læreplads/skolepraktikinstruktør har forberedt mig på skoleperioden Spm16C + Jeg var godt forberedt til at komme i praktik/i praktik på praktikcentret spm 19C Spm17A + Jeg lærer noget i praktikken spm20a Spm17B + Jeg er glad for at være i praktik spm 20B Spm17C+ Jeg kan bruge det, jeg lærer i skolen, i praktikken Spm20C 10

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 AMU-VEST ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på AMU - Vest AMU Vest EUD Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige - samlet svarprocent,.

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 Elevtrivselsundersøgelsen Samlet rapport for VID Værksted Smedeuddannelsen 9 respondenter. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 24. oktober til og med den 11. november i samarbejde med @venquest.

Læs mere

Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne

Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne på EUD, 2015 Baggrund I perioden 1. oktober til 1. december 2015 er den første nationale trivselsmåling på erhvervsuddannelserne gennemført. På

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 Elevtrivselsundersøgelsen Samlet rapport for VID Detail hovedforløb - 1932 Handel m/s & 1952 Detail m/s 322 respondenter. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 19. oktober til og med den

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen Detailhandel m/s. Obligatorisk Elevtrivelsundersøgelse Hovedforløb. Rapport - Detaildivision - Hovedforløb

2016 Elevtrivselsundersøgelsen Detailhandel m/s. Obligatorisk Elevtrivelsundersøgelse Hovedforløb. Rapport - Detaildivision - Hovedforløb 2016 Elevtrivselsundersøgelsen Rapport - Detaildivision - Hovedforløb 1952 Detailhandel m/s 369 respondenter. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 24. oktober til og med den 11. november i samarbejde

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 Elevtrivselsundersøgelsen Samlet rapport for VID EUD/EUX Business Grundforløb 1 Hovedområde - Kontor, handel og forretningsservice 47 respondenter. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 24.

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 UCPLUS A/S ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på UCplus A/S UCplus A/S Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af 9 mulige - samlet svarprocent 9,.

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 81% (2252 besvarelser ud af 2774 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 81% (2252 besvarelser ud af 2774 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 81% (2252 besvarelser ud af 2774 mulige) Elevtrivsel 80 82 81 83 86 86 72 78 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg kommer

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 Elevtrivselsundersøgelsen Samlet rapport for VID Medie grundforløb 76 respondenter. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 19. oktober til og med den 27. november i samarbejde med @venquest.

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 HADERSLEV HANDELSSKOLE ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Haderslev Handelsskole, EUD Der har deltaget i alt EUD elever ud af mulige - samlet svarprocent,. Baggrundsspørgsmål

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 419 besvarelser Elevtrivsel 84 83 9 Elevtrivsel [2] af overordnede Indsatsområder 72 69 75 [] 77 86 [] 73 82 68 64 [] 87 [-5] 89 77 []

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 SKIVE HANDELSSKOLE ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Skive Handelsskole, EUD Skive Handelsskole EUD Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 Elevtrivselsundersøgelsen Samlet rapport for VID Medie hovedforløb - Web-Integrator & Digital Media 176 respondenter. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 19. oktober til og med den 27.

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 Elevtrivselsundersøgelsen Samlet rapport for Viden Djurs 892 besvarelser. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 24. oktober til og med den 11. november i samarbejde med @venquest. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

VIDEN DJURS VID MEDIE

VIDEN DJURS VID MEDIE VIDEN DJURS VID MEDIE Resultater samlerapport Grundforløb 1 3dungdig17 webit17g1 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse VID MEDIE GRUNDFORLØB 1 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 3 Egen

Læs mere

VIDEN DJURS VID MEDIE

VIDEN DJURS VID MEDIE VIDEN DJURS VID MEDIE Resultater - samlerapport Grundforløb 2 3dlang17 3dspeedaug17 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 3 Egen indsats I... 4 Egen indsats

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Svarprocent: 95% (94 besvarelser ud af 99 mulige) Elevtrivsel SCU - Skanderborg-Odder

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD EUD AFDELINGER ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 15 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Handelsskolen København Nord EUD Elevtrivselsundersøgelse 15 - Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 HANDELSGYMNASIET VESTFYN ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i

Læs mere

Eleverne trives på erhvervsuddannelserne

Eleverne trives på erhvervsuddannelserne Eleverne trives på erhvervsuddannelserne Elevernes trivsel skal øges frem mod 2020. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev sat i Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED VIDEN DJURS VID VÆRKSTED Resultater - samlerapport Hovedforløb esmhf3-217 induhf2-217 smhf1-217v1 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 3 Egen indsats I...

Læs mere

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED VIDEN DJURS VID VÆRKSTED Resultater samlerapport Grundforløb 1 gf1eux217 gf1mad217 gf1værk217 gf1værkb217 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 3 Egen indsats

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted EUD Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED VIDEN DJURS VID VÆRKSTED Resultater samlerapport Grundforløb 2 gf2autop217 gf2bager217 gf2el217 gf2entr217 gf2ernær217 gf2gast217 gf2induop217 gf2smed217 gf2tjen217 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 Elevtrivselsundersøgelsen Samlet rapport for VID Værksted Grundforløb 2 Smed Industrioperatør Automekaniker Elektriker Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Gastronom 47 respondenter.

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 IBC EUD AFDELINGER ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 5 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC EUD Elevtrivselsundersøgelse 5 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 65% (77 besvarelser ud af 119 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 65% (77 besvarelser ud af 119 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne UC SYD Svarprocent: 65% (77 besvarelser ud af 119 mulige) Elevtrivsel UC SYD Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 91 [-4] 83 93

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige) Elevtrivsel UC SYD Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 95 [+5] 83 [-2]

Læs mere

VIDEN DJURS VID MEDIE

VIDEN DJURS VID MEDIE VIDEN DJURS VID MEDIE Resultater samlerapport Web-Integrator HF, Grenaa 3dlangh16 3dlangh17 webith217 gtswebh216 gtswebh216et @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb...

Læs mere

VIDEN DJURS - DETAILDIVISION

VIDEN DJURS - DETAILDIVISION VIDEN DJURS - DETAILDIVISION Resultater samlet rapport ETU 217 1932 Handelsuddannelse m/s 1952 Detailhandelsuddannelse m/s Svarprocent: 445 elever ud af 646 mulige har svaret ~ 7% @Ventures Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

AARHUS BUSINESS COLLEGE

AARHUS BUSINESS COLLEGE AARHUS BUSINESS COLLEGE Resultater og potentielle indsatsområder 217 Hovedforløb @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Elevtrivselsundersøgelse... 2 Personoplysninger... 4 Uddannelsesforløb... 5 Egen

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 TØNDER HANDELSSKOLE ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Tønder Handelsskole EUD Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Bilag Baggrund for virksomhedstilfredshedsmålingen inkl. faktoranalyse

Bilag Baggrund for virksomhedstilfredshedsmålingen inkl. faktoranalyse Bilag Baggrund for virksomhedstilfredshedsmålingen inkl. faktoranalyse Baggrund Som en del af Aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser er der opsat et mål om, at virksomheder, som indgår

Læs mere

AARHUS BUSINESS COLLEGE

AARHUS BUSINESS COLLEGE AARHUS BUSINESS COLLEGE Resultater og potentielle indsatsområder 217 Grundforløb @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Elevtrivselsundersøgelse... 2 Personoplysninger... 4 Uddannelsesforløb... 5 Egen

Læs mere

VIDEN DJURS VID MEDIE

VIDEN DJURS VID MEDIE VIDEN DJURS VID MEDIE Resultater samlerapport Web-integrator HF, Århus kg12webh117 kg12webh216 kg12webh217 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 3 Egen

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 Elevtrivselsundersøgelsen Samlet rapport for Viden Djurs 760 besvarelser. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 19. oktober til og med den 27. november i samarbejde med @venquest. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Obligatorisk spørgeramme

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Obligatorisk spørgeramme 2015 Elevtrivselsundersøgelse EUD skema Obligatorisk spørgeramme Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne TEC Svarprocent: 1762 besvarelser Elevtrivsel TEC Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 82 83 [-1] 9 Elevtrivsel [2] af

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne UC SYD Svarprocent: 28% (34 besvarelser ud af 1 mulige) Elevtrivsel UC SYD Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 9 83 [-1]

Læs mere

UC RINGKØBING SKJERN. Handelsskolen. - ETU Hovedskema samlet. November 2018 Elevtrivselsundersøgelse

UC RINGKØBING SKJERN. Handelsskolen. - ETU Hovedskema samlet. November 2018 Elevtrivselsundersøgelse UC RINGKØBING SKJERN Handelsskolen - ETU Hovedskema samlet November 18 Elevtrivselsundersøgelse 1 Indholdsfortegnelse Indhold Personoplysninger... 2 Uddannelsesforløb... 3 Egen indsats (GF 2 af 9)... 4

Læs mere

VIDEN DJURS EUD/EUX BUSINESS

VIDEN DJURS EUD/EUX BUSINESS VIDEN DJURS EUD/EUX BUSINESS Resultater samlerapport grundforløb 2 biz2st217 biz2g217 biz2r217 Svarprocent: 33 elever ud af mulige har svaret ~ 66% @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger...

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 SVENDBORG ERHVERVSSKOLE ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Svendborg Erhvervsskole EUD Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har

Læs mere

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 IBC AFDELINGER EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 16 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC afdelinger EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse 16 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

Rapport Elevtrivsel EUD

Rapport Elevtrivsel EUD Rapport Elevtrivsel EUD 20. december 2017 Elevtrivsel EUD 2017 Side 1 af 6 Elevtrivsel 2017 1.1 Indledning Denne rapport viser elevers tilfredshed med deres uddannelse på EUC Nordvest. 1.2 Formål Brugertilfredshed

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Skovskolen. Svarprocent: 68% (57 besvarelser ud af 84 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Skovskolen. Svarprocent: 68% (57 besvarelser ud af 84 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Skovskolen Svarprocent: 68% (57 besvarelser ud af 84 mulige) Elevtrivsel Skovskolen Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 85 82 84 83 81

Læs mere

Rapport Elevtrivsel Marts 2019

Rapport Elevtrivsel Marts 2019 Rapport Elevtrivsel Marts 2019 Elevtrivsel 2018 1.1 Indledning Denne rapport viser elevers tilfredshed med deres uddannelse på Fiskeriskolen. 1.2 Formål Brugertilfredshed er en resultatindikator i forhold

Læs mere

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Handelsskolen Silkeborg Business College EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Handelsskolen

Læs mere

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne - Elevtrivselsmålingen Elevernes trivsel skal øges frem mod 00. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev sat i forbindelse med indgåelsen

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Rybners. Svarprocent: 58% (601 besvarelser ud af 1039 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Rybners. Svarprocent: 58% (601 besvarelser ud af 1039 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Rybners Svarprocent: 58% (601 besvarelser ud af 1039 mulige) Elevtrivsel Rybners Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 84 82 84 83 78 86

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus 3 - Hovedforløb Uddannelser: Landbrug Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker Industritekniker Smed Teknisk Designer Side 1 af 26 Indledning Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER CAMPUS VEJLE EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 15-16 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Campus Vejle EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelser 15-16 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Kold college Svarprocent: 83% (421 besvarelser ud af 57 mulige) Elevtrivsel Kold college Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole

Læs mere

ROSKILDE HANDELSSKOLE EUD HOVEDFORLØB ELEVTRIVSELSMÅLINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

ROSKILDE HANDELSSKOLE EUD HOVEDFORLØB ELEVTRIVSELSMÅLINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S ROSKILDE HANDELSSKOLE EUD HOVEDFORLØB ELEVTRIVSELSMÅLINGER 25 27 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Roskilde Handelsskole EUD hovedforløb Elevtrivselsmålinger 25 27 Benchmarkingrapporten

Læs mere

Indberetningsvejledning Trivselsmåling på erhvervsuddannelser

Indberetningsvejledning Trivselsmåling på erhvervsuddannelser Indberetningsvejledning Trivselsmåling på erhvervsuddannelser Dataansvar GDPR foreskriver, at der skal være en dataansvarlig. Skolerne er dataansvarlige i den nationale trivselsmåling. Såfremt der anvendes

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svar: 344 besvarelser Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole (EUD) 92 85 84 4 2 Elevtrivsel af overordnede Indsatsområder 1 Bedste resultat for

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus 2 - Hovedforløb Uddannelser: Frisør Kosmetiker Tandklinikassistent Gastronom Tjener Side 1 af 26 Indledning Elevtrivselsundersøgelsen er gennemført blandt

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus 1 - Hovedforløb Uddannelser: Blikkenslager Bygningsmaler Murer Tømrer Byggemontagetekniker Elektriker Datatekniker Grafisk Teniker Mediegrafiker Webintegrator

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige) Elevtrivsel TEC Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 80 82 80 83 86 86 72 [-3]

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 06 TECHCOLLEGE TECHCOLLEGE Samlet: Grundforløb Grundforløb Hovedforløb Indledning Elevtrivselsundersøgelsen 06 er gennemført blandt TECHCOLLEGEs elever på grundforløb og hovedforløb

Læs mere

HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Handelsgymnasiet Vestfyn EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse 6 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 83 82 84 83 [-1] 78 85 86 81 Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Svarprocent: 92% (93 besvarelser ud af 101 mulige) Elevtrivsel SCU - Skanderborg-Odder

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Skovskolen Svarprocent: 98% (11 besvarelser ud af 13 mulige) Elevtrivsel 1 Skovskolen Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD)

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne CELF. Svarprocent: 69% (506 besvarelser ud af 738 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne CELF. Svarprocent: 69% (506 besvarelser ud af 738 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 69% (506 besvarelser ud af 738 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 82 83 [+2] [+3] 78 78 [+3] 86

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 ROSKILDE HANDELSSKOLE EUX/EUD GRUNDFORLØB ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D Roskilde Handelsskole EUX/EUD grundforløb - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Roskilde Handelsskole,

Læs mere

FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 8 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 8 (8 besvarelser ud af mulige) Trivselsindeks: [LG - ] Højeste indeks:

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 07 TECHCOLLEGE Campus - Hovedforløb Uddannelser: Bager og konditor Slagter Gastronom Receptionist Tjener Tandklinikassistent Frisør Kosmetiker Landbrugsudd. 0 Indhold Indledning...

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2018 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2018 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 08 TECHCOLLEGE Campus - Hovedforløb Uddannelser: Automatik- og procesudd. VVS-energi Elektriker kommunikationudd. Grafisk Tekniker Personvognsmekaniker Bygningsmaler Murer

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 Detaildivision samlet Elevtrivselsundersøgelse 2018 ETU 2018 DETAILDIVISION SAMLET RAPPORT 1

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 Detaildivision samlet Elevtrivselsundersøgelse 2018 ETU 2018 DETAILDIVISION SAMLET RAPPORT 1 VIDEN DJURS Resultater ETU 218 Detaildivision samlet rapport @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 218 ETU 218 DETAILDIVISION SAMLET RAPPORT 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 5 Egen indsats...

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

Baggrund Processen Svarprocent Resultater Herningsholm EUD/EUX tillægsspørgsmål... 16

Baggrund Processen Svarprocent Resultater Herningsholm EUD/EUX tillægsspørgsmål... 16 INDHOLDS- FORTEGNELSE Baggrund... 1 Processen... 1 Svarprocent... 2 Resultater... 3 Herningsholm EUD/EUX tillægsspørgsmål... 16 Baggrund Hvert år gennemfører Herningsholm trivselsundersøgelser blandt eleverne

Læs mere

EUD/EUX 2016 Elevtrivelsundersøgelse

EUD/EUX 2016 Elevtrivelsundersøgelse EUD/EUX Elevtrivelsundersøgelse Bent Ole Madsen (BOM - FHS) Elevtrivsel Indholdsfortegnelse Elevprofil... Spørgsmål : Hvilken klasse g du i?... Spørgsmål : Er du kvinde eller mand?... Spørgsmål : Hvor

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 1% (26 besvarelser ud af 26 mulige) Handlingsplan Det vil vi selv gøre! Hvad vil vi gøre i vores klasse/på vores hold? Skriv her Hvad

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 07 TECHCOLLEGE Campus - Hovedforløb Uddannelser: Byggemontagetekniker Bygningsmaler Murer Træfagenes byggeudd. VVS-energi Vindmølleoperatør Grafisk tekniker Mediegrafiker Web-integrator

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 87 86 82 82 83 83 77 78 Elevtrivsel

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 83% (5 besvarelser ud af 6 mulige) Handlingsplan Det vil vi selv gøre! Hvad vil vi gøre i vores klasse/på vores hold? Skriv her Hvad

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus 3 - Grundforløb 1 Fagretninger: Side 1 af 23 Indledning Elevtrivselsundersøgelsen er gennemført blandt TECHCOLLEGEs elever på grundforløb og hovedforløb

Læs mere

VARDE HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

VARDE HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S VARDE HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 8 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: ( besvarelser ud af mulige) Trivselsindeks: [LG - ] Højeste

Læs mere

SKIVE COLLEGE EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

SKIVE COLLEGE EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S SKIVE COLLEGE EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: % ( besvarelser ud af 59 mulige) Trivselsindeks: [LG - ] Højeste indeks: VELBEFINDENDE

Læs mere

Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data

Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data I denne vejledning bliver det beskrevet: hvilke oplysninger, der skal indberettes i forbindelse med den obligatoriske elevtrivselsmåling

Læs mere

SKIVE COLLEGE EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

SKIVE COLLEGE EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S SKIVE COLLEGE EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 07 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Skive College EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse 07 OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 0 (0 besvarelser ud af 0 mulige)

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne NEXT Uddannelse København Svarprocent: 69% (2253 besvarelser ud af 3279 mulige) Elevtrivsel NEXT Uddannelse København Landsgennemsnit

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus 2 - Grundforløb 1 Fagretninger: Livsstil og Mad og Side 1 af 23 Indledning Elevtrivselsundersøgelsen er gennemført blandt TECHCOLLEGEs elever på grundforløb

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2018 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2018 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 08 TECHCOLLEGE Campus - Hovedforløb Uddannelser: Landbrugsudd. Tandklinikassistent Kosmetiker Frisør Receptionist Tjener Gastronom Gourmetslagter Bager og konditor 0 Indhold

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus 2 - Grundforløb 2 Uddannelser: Bager Ernæringsassistent Gastronom Slagter Receptionist Tjener Klinikassistent Frisør Kosmetiker Side 1 af 23 Indledning Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

STRUER STATSGYMNASIUM EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

STRUER STATSGYMNASIUM EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S STRUER STATSGYMNASIUM EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Struer Statsgymnasium EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: ( besvarelser ud af mulige)

Læs mere

UCPLUS A/S EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

UCPLUS A/S EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S UCPLUS A/S EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 7 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S UCplus A/S EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse 7 OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 98% ( besvarelser ud af 6 mulige) Trivselsindeks:

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus 1 - Grundforløb 2 Uddannelser: Automatiktekniker Blikkenslager Bygningsmaler Data Digital Media Elektriker Grafisk Tekniker Murer Tømrer Page 1 of 23 Indledning

Læs mere

TØNDER HANDELSSKOLE EUX/EUD ELEVTRIVSELSMÅLINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

TØNDER HANDELSSKOLE EUX/EUD ELEVTRIVSELSMÅLINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S TØNDER HANDELSSKOLE EUX/EUD ELEVTRIVSELSMÅLINGER 5-7 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Tønder Handelsskole EUX/EUD Elevtrivselsmålinger 5-7 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 06 TECHCOLLEGE Campus - Grundforløb Uddannelser: Anlægsgartner Dyrepasser Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker Industritekniker Teknisk Designer Smed Indledning Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 07 TECHCOLLEGE TECHCOLLEGE Samlet: Grundforløb Campus Grundforløb Campus Grundforløb TECHCOLLEGE Grundforløb Campus Grundforløb Campus Grundforløb TECHCOLLEGE Hovedforløb Campus

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 06 TECHCOLLEGE Campus - Grundforløb Fagretninger: El, El, It, Web Page of Indledning Elevtrivselsundersøgelsen 06 er gennemført blandt TECHCOLLEGEs elever på grundforløb hovedforløb

Læs mere

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Indledning I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er det beskrevet, at der skal udvikles en række indikatorer for

Læs mere

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet.

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har i perioden 1/10 1/12 2016 gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har 519 besvarelser. Samlet antal besvarelser udgør 7.557 Spørgeramme IBC Alle skoler*

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne NEXT Uddannelse København Svarprocent: 51% (1772 besvarelser ud af 3472 mulige) Elevtrivsel NEXT Uddannelse København Landsgennemsnit

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2017 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 07 TECHCOLLEGE Campus - Grundforløb Fagretninger: El, Byggeri og Energi El, Byggeri og Energi - It, Web og Medier Produktion og Biler Produktion og Biler - 0 Indhold Indledning...

Læs mere

ETU og Undervisningsmiljøvurdering

ETU og Undervisningsmiljøvurdering ETU og Undervisningsmiljøvurdering 2018 December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 77% (590 besvarelser ud af 767 mulige) Elevtrivsel 84 85 86 83 82 83 81 78 [+2]

Læs mere

EUD ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

EUD ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 UDDANNELSESBENCHMARK.DK EUD ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Uddannelsesbenchmark.dk EUD Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har

Læs mere

KNORD EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

KNORD EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S KNORD EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 207 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 7 (87 besvarelser ud af 227 mulige) Trivselsindeks: 73 [LG - 7] Højeste indeks: VELBEFINDENDE

Læs mere