Skatteministeriet J. nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J. nr"

Transkript

1 Skatteministeriet J. nr Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energiog miljøafgifter (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft samt reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften m.v.) 1 I personskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. oktober 2015, som ændret ved 6 i lov nr af 15. december 2015, 10 i lov nr af 29. december 2015 og 11 i lov nr. 652 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer: 1. 6, stk. 2, pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»for indkomståret 2018 udgør procenten 11,15. For indkomståret 2019 udgør procenten 12,18. For indkomstårene 2020 og 2021 udgør procenten 12,19. For indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 12,20.«2. 6, stk. 2, 14. og 15. pkt., der bliver 15. og 16. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»for indkomståret 2018 udgør procenten 4,15. For indkomståret 2019 udgør procenten 4,18. For indkomstårene 2020 og 2021 udgør procenten 4,19. For indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 4,20.«3. I 19, stk. 1, 1. pkt., ændres»2.-4. pkt.«til:»2.-6. pkt.«4. 19, stk. 1, pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»for indkomståret 2018 udgør procenten 52,02. For indkomståret 2019 udgør procenten 52,05. For indkomstårene 2020 og 2021 udgør procenten 52,06. For indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 52,07.«2

2 2 I lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 944 af 5. august 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 1, 1. pkt., ændres»2.-7. pkt.«til:» pkt.«2. 1, stk. 1, pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»for indkomståret 2018 udgør beløbet 765 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 630 kr. For indkomståret 2020 udgør beløbet 600 kr. For indkomståret 2021 udgør beløbet 595 kr. For indkomståret 2022 udgør beløbet 550 kr. For indkomståret 2023 udgør beløbet 545 kr. For indkomståret 2024 udgør beløbet 535 kr. For indkomståret 2025 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 525 kr. For personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, eller modtager eller får forskud på førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v., ydes kompensation med det beløb, der er anført i pkt. For indkomståret 2018 udgør beløbet 930 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 900 kr. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 875 kr.«3. I 1, stk. 2, 1. pkt., ændres»2.-5. pkt.«til:» pkt.«4. 1, stk. 2, pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»for indkomståret 2017 udgør beløbet 215 kr. pr. barn, dog maksimalt 430 kr. For indkomståret 2018 udgør beløbet 175 kr. pr. barn, dog maksimalt 350 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 145 kr. pr. barn, dog maksimalt 290 kr. For indkomståret 2020 udgør beløbet 140 kr. pr. barn, dog maksimalt 280 kr. For indkomståret 2021 udgør beløbet 135 kr. pr. barn, dog maksimalt 270 kr. For indkomstårene udgør beløbet 125 kr. pr. barn, dog maksimalt 250 kr. For indkomståret 2025 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 120 kr. pr. barn, dog maksimalt 240 kr. For personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, eller modtager eller får forskud på førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v., ydes kompensation med det beløb, der er anført i pkt. For indkomståret 2018 udgør beløbet 215 kr. pr. barn, dog maksimalt 430 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 210 kr. pr. barn, dog maksimalt 420 kr. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 200 kr. pr. barn, dog maksimalt 400 kr.«5. I 1, stk. 3, ændres»betingelsen i stk. 2, nr. 1,«til:»opholdsbetingelsen i stk. 2, 1. pkt.,«. 6. I 2, stk. 2, 1. pkt., ændres»2.-7. pkt.«til:» pkt.«

3 3 7. 2, stk. 2, pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»for indkomståret 2018 udgør beløbet kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet kr. For indkomståret 2020 udgør beløbet kr. For indkomståret 2021 udgør beløbet kr. For indkomståret 2022 udgør beløbet kr. For indkomståret 2023 udgør beløbet kr. For indkomståret 2024 udgør beløbet kr. For indkomståret 2025 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet kr. For personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, eller modtager eller får forskud på førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v., udgør tillægget efter 1. pkt. det beløb, der er anført i pkt. For indkomståret 2018 udgør beløbet kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet kr. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet kr.«3 Loven træder i kraft den 1. marts 2017 og har virkning fra og med indkomståret 2018.

4 4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft Gældende ret Lovforslaget 2.2. Reduktion af den grønne check Gældende ret Lovforslaget 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft Reduktion af den grønne check 3.2. Administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning I Danmark støttes udbygningen med vedvarende energi via PSO (Public Service Obligation). Ordningen indebærer, at der opkræves en såkaldt PSO-afgift, som er en betaling, der pålægges elforbruget. Indtægterne fra PSO-afgiften er øremærkede og anvendes til at støtte miljøvenlig elproduktion. Det er en bunden opgave at finde en langsigtet løsning, der omlægger PSO-systemet og sikrer holdbar finansiering af den grønne omstilling. V-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 17. november 2016 indgået aftale om at afskaffe PSO-afgiften og afholde udgifterne til vedvarende energi over finansloven.

5 5 Det følger således af Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016, at PSOudgifterne gradvist flyttes til finansloven fra 2017, og at udgifterne er fuldt indfaset på finansloven i PSO-afgiften afskaffes tilsvarende gradvist fra 2017 med fuld udfasning i Det fremgår bl.a. af aftalen, at partierne er enige om at reducere grøn check fra 2018 og frem mod Supplerende grøn check nedsættes forholdsmæssigt. Folkepensionister og førtidspensionister friholdes fra reduktionen i grøn check, mens tillægget til grøn check for personer med lave indkomster fastholdes uændret. Endvidere fremgår det bl.a. af aftalen, at partierne er enige om at forhøje bundskattesatsen med 0,05 pct.-point i 2018 stigende til 0,09 pct.-point i 2022 og frem. Det skrå skatteloft for personlig indkomst forhøjes parallelt. Herudover indgår det i aftalen bl.a. at finansiere administrative merudgifter til et nyt ejendomsvurderingssystem. Dette lovforslag udmønter den del af aftalen, der vedrører forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft samt reduktion af grøn check. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft Gældende ret Bundskatten betales af alle skattepligtige personer, der har en indkomst, der er større end personfradraget. Grundlaget for bundskatten består af den personlige indkomst med tillæg af eventuel positiv nettokapitalindkomst. Der kan ikke fradrages negativ nettokapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag i grundlaget for bundskatten. For ægtefæller foretages der en udligning af deres eventuelle positive og negative nettokapitalindkomster, før bundskatten beregnes, så det kun er i det omfang, at de samlet set har positiv nettokapitalindkomst, at denne medregnes til bundskattegrundlaget. Bundskatten beregnes for indkomståret 2017 med 10,08 pct. Som led i 2009-skattereformen, Forårspakke 2.0, sker der fra indkomståret 2012 til 2019 gradvist en sammenlægning af sundhedsbidraget og bundskatten, så beskatningsgrundlaget for de to skatter fra og med indkomståret 2019 udgøres af grundlaget for bundskatten, jf. lov nr. 459 af 12. juni Sammenlægningen sker ved, at sundhedsbidraget reduceres, og bundskatten forhøjes med 1 pct.- point årligt i årene 2012 til Fra og med indkomståret 2019 er sundhedsbidraget således

6 6 ophævet. Der gælder særlige regler for indbyggerne på Ertholmene (dvs. Christiansø og Frederiksø), som ikke betaler sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat. De pågældende indbyggere er derfor undtaget for den gradvise forhøjelse af bundskatten i takt med udfasningen af sundhedsbidraget. For indbyggerne på Christiansø m.v. udgør bundskatten 4,08 pct. for indkomståret I 2014 blev der gennemført en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften m.v., jf. lov nr af 5. november Finansieringen af tilbagerulningen af forsyningssikkerhedsafgiften m.v. skete ved bl.a. at forhøje bundskattesatsen og det skrå skatteloft. Forhøjelsen foretages gradvist fra og med indkomståret 2015 og er fuldt indfaset i indkomståret 2020 med en forhøjelse på 0,28 pct.- point. Der er fastsat et loft over den samlede skatteprocent, som en skattepligtig kan komme til at betale af sin indkomst. Dette loft benævnes det skrå skatteloft. Det skrå skatteloft er todelt. Der gælder ét loft for beskatningen af personlig indkomst og et andet loft for beskatningen af positiv nettokapitalindkomst. Det skrå skatteloft for personlig indkomst virker på den måde, at hvis indkomstskatteprocenterne til staten bestående af sundhedsbidrag, bundskat og topskat samt skatteprocenten til kommunen tilsammen for indkomståret 2017 overstiger 51,95 pct., så reduceres topskatten af den personlige indkomst med en procent svarende til forskellen mellem summen af skatteprocenterne og 51,95 pct Lovforslaget Det foreslås at forhøje satsen for bundskatten og det skrå skatteloft for personlig indkomst med 0,05 pct.-point for indkomståret 2018, 0,08 pct.-point for indkomstårene og 0,09 pct.-point fra og med indkomståret Tabel 1. Nye satser for bundskat og det skrå skatteloft Pct Gældende regler Bundskattesats 10,08 11,10 12,10 12,11 12,11 12,11 Bundskattesats (Ertholmene) 4,08 4,10 4,10 4,11 4,11 4,11 Skråt skatteloft 51,95 51,97 51,97 51,98 51,98 51,98 Lovforslag Bundskattesats 10,08 11,15 12,18 12,19 12,19 12,20 Bundskattesats (Ertholmene) 4,08 4,15 4,18 4,19 4,19 4,20 Skråt skatteloft 51,95 52,02 52,05 52,06 52,06 52,07 Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1 og bemærkningerne hertil.

7 Reduktion af den grønne check Gældende ret Som led i 2009-skattereformen, Forårspakke 2.0, blev der ved lov nr. 472 af 12. juni 2009 indført en skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (den grønne check). Den grønne check ydes til personer, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, og som er fuldt skattepligtige til Danmark eller omfattet af de såkaldte grænsegængerregler. I 2014 blev der gennemført en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften m.v., jf. lov nr af 5. november Finansieringen af tilbagerulningen af forsyningssikkerhedsafgiften m.v. skete bl.a. ved at nedsætte den grønne check og den supplerende grønne check. Nedsættelsen sker gradvist fra 2015 til og med Den grønne check er således på 940 kr. i 2017, 930 kr. i 2018, 900 kr. i 2019 og 875 kr. i 2020 og frem. Derudover ydes der en supplerende grøn check til personer, der den første dag i indkomståret er fuldt skattepligtige til Danmark eller omfattet af grænsegængerreglerne, og som har barn eller børn, der ved indkomstårets udløb ikke er fyldt 18 år. Den supplerende grønne check er på 215 kr. pr. barn i 2017 og 2018, 210 kr. i 2019 og 200 kr. i 2020 og frem. Beløbet kan maksimalt ydes for 2 børn pr. person, dvs. maksimalt med 430 kr. i Både den grønne check på 940 kr. og den supplerende grønne check på 215 kr. aftrappes med 7,5 pct. af grundlaget for topskatten, i det omfang topskattegrundlaget overstiger et bundfradrag på kr. (2017). Bundfradraget reguleres årligt efter personskattelovens 20. For så vidt angår den supplerende grønne check på 215 kr. pr. barn gælder, at den aftrappes, hvis topskattegrundlaget overstiger et bundfradrag på kr. (2017) med tillæg af et fast beløb, der er på kr. i Tillægget på kr. (2017) betyder, at aftrapningen først indtræder, når den grønne check på 940 kr. for personen er aftrappet fuldt ud. Aftrapningsbeløbet kan maksimalt udgøre et beløb svarende til den supplerende grønne check. Fra indkomståret 2013 er der indført et tillæg til den grønne check, der er målrettet personer med lave indkomster. Tillægget udgør et fast beløb på 280 kr. årligt og tildeles personer med en indkomst, der ikke overstiger kr. (2017). Bundfradraget reguleres årligt efter personskattelovens 20. Det betyder, at den samlede grønne check til voksne uden børn med lave indkomster udgør i alt kr. pr. person i 2017.

8 Lovforslaget Med lovforslaget foreslås det, at den grønne check reduceres med 165 kr. i 2018 stigende til 350 kr. i 2025, jf. tabel 2. I 2025 vil den grønne check således udgøre 525 kr. Den supplerende grønne check reduceres forholdsmæssigt, så den udgør 120 kr. pr. barn i Som konsekvens af nedsættelsen af den grønne check nedsættes tillægget til bundfradraget ved aftrapning af den supplerende grønne check. Den grønne check og den supplerende grønne check reduceres ikke for folkepensionister og førtidspensionister og er således uændret i forhold til gældende regler. Det betyder, at pensionister vil få en større grøn check end ikke-pensionister. I forbindelse med udarbejdelse af lovforslaget er beregningerne konsolideret, hvilket har medført, at det forudsatte provenu tilvejebringes ved en i forhold til aftalen reduceret nedsættelse af satserne for den grønne check. Tabel 2. Nye satser for den grønne check Kr Gældende regler Grøn check Supplerende grøn check Maks. supplerende Tillæg til bundfradrag ved aftrapning af den supplerende grønne check Lovforslag, ikkepensionister Grøn check Supplerende grøn check Maks. supplerende Tillæg til bundfradrag ved aftrapning af den supplerende grønne check Tillægget til den grønne check på 280 kr. årligt for personer med lave indkomster, herunder også pensionister, fastholdes uændret. Med lovforslaget foreslås ikke ændring af de almindelige betingelser for at modtage grøn check. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Samlet skønnes lovforslaget at medføre et merprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 800 mio. kr. i 2018 stigende til ca mio. kr. i Den varige virkning skønnes til ca. 930 mio. kr.

9 årligt. Forslaget skønnes at øge arbejdsudbuddet svarende til knap 400 personer i Tabel 3. Samlet provenuvirkning af lovforslaget Varigt Mio. kr. (2017-niveau) Umiddelbar virkning Forhøjelse af bundskat og det skrå skatteloft Reduktion af den grønne check I alt, umiddelbar virkning Virkning efter tilbageløb og adfærd Forhøjelse af bundskat og det skrå skatteloft Reduktion af den grønne check I alt, efter tilbageløb og adfærd Forslaget har ingen virkning i finansåret I finansåret 2018 skønnes et merprovenu på ca. 975 mio. kr. Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommuner og regioner Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft Efter forslaget foreslås det at forhøje bundskattesatsen og det skrå skatteloft for personlig indkomst med 0,05 pct.-point i 2018, 0,08 pct.-point i og 0,09 pct.-point fra og med Det skønnes at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 550 mio. kr. i 2018 stigende til ca mio. kr., når den fulde forhøjelse får virkning. Det skønnes, at ændringerne, når de er fuldt indfasede, vil reducere arbejdsudbuddet svarende til en svækkelse af de offentlige finanser med ca. 60 mio. kr. årligt. Efter tilbageløb og adfærd skønnes et merprovenu på ca. 700 mio. kr. Den varige virkning skønnes at svare til et årligt merprovenu på ca. 690 mio. kr Reduktion af den grønne check Efter forslaget sker der en gradvis reduktion af den grønne check og den supplerende grønne check til op til to børn pr. familie, indtil ændringerne er fuldt indfaset i Der sker ingen ændring for personer, der har nået folkepensionsalderen (alderspensionister) og førtidspensionister. Tillægget til den grønne check på 280 kr. årligt for personer med lave indkomster, herunder også pensionister, fastholdes uændret. Reduktionen af den grønne check m.v. skønnes at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 425 mio. kr. i 2018 og ca. 750 mio. kr. i Det skønnes, at ændringerne, når de er fuldt indfasede, vil forøge arbejdsudbuddet svarende til en styrkelse af de offentlige finanser med ca. 150 mio. kr. Efter tilbageløb og adfærd skønnes et merprovenu på ca. 700 mio. kr. i Den varige virkning skønnes at svare til et årligt

10 10 merprovenu på ca. 240 mio. kr Administrative konsekvenser for det offentlige Den del af lovforslaget, der vedrører reduktion af den grønne check, skønnes at medføre engangsomkostninger på 1,0 mio. kr. til it-tilretninger. Lovforslaget vurderes ikke herudover at medføre nævneværdige administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne, da de foreslåede ændringer automatisk indgår i den maskinelle beregning af borgernes indkomstskatter. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget indeholder ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag er i perioden fra den 9. december 2016 til den 9. januar 2017 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatsamfundet, Akademikerne, AMCham Denmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ATP, Business Denmark, Børsmæglerforeningen, Centralorganisationen Søfart, CEPOS, Cevea, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Rederiforening, Dansk Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, Dansk Iværksætterforening, Dansk Journalistforbund, Dansk Landbrugsrådgivning, Dansk Told- og Skatteforbund, Danske Advokater, Danske Biludlejere, Danske Regioner, Datatilsynet, DI, DTL, Erhvervsstyrelsen Team Effektiv Regulering, Finansforbundet, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FOA, Foreningen af Danske Skatteankenævn, Foreningen Danske Revisorer, Forsikring og Pension, Frie Funktionærer, FSR danske revisorer, FTF, HK-kommunal, HK-Privat, HORESTA, Håndværksrådet, KL, KRAKA, Kristelig Arbejdsgiverforening, Landbrug & Fødevarer, Landsskatteretten, Ledernes Hovedorganisation, LO, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Parcelhusejernes Landsorganisation, SEGES, Skatteankestyrelsen, SRF Skattefaglig Forening, Ældremobiliseringen og Ældresagen.

11 11 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/mindreudgifter Forslaget skønnes at medføre et merprovenu på ca. 800 mio. kr. i 2018 stigende til ca mio. kr. i Den varige virkning skønnes til et årligt merprovenu på ca. 930 mio. kr. Ingen Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Ingen Forslaget skønnes at medføre engangsomkostninger på 1,0 mio. kr. til it-tilretninger. Ingen Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Ingen EU-retlige konsekvenser Overimplementering af EUretlige minimumsforpligtelser JA NEJ X Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter personskattelovens 6, stk. 2, er bundskattesatsen 9,08 pct. for indkomståret Bundskattesatsen forhøjes efter gældende regler gradvist for indkomstårene For indkomståret 2017 er bundskattesatsen 10,08 pct. For indkomståret 2018 er bundskattesatsen 11,10 pct. For indkomståret 2019 er bundskattesatsen 12,10 pct. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår er bundskattesatsen 12,11 pct.

12 12 Det foreslås at forhøje satsen for bundskatten og det skrå skatteloft for personlig indkomst med 0,05 pct.-point for indkomståret 2018, 0,08 pct.-point for indkomstårene og 0,09 pct.-point fra og med indkomståret Med lovforslaget foreslås det således at forhøje bundskattesatsen for indkomståret 2018 til 11,15 pct., for indkomståret 2019 til 12,18 pct., for indkomstårene 2020 og 2021 til 12,19 pct. og for indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår til 12,20 pct. Forhøjelsen sker for at finansiere udfasningen af PSO-afgiften og administrative merudgifter til et nyt ejendomsvurderingssystem, jf. lovforslagets almindelige bemærkninger pkt. 1. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt Til nr. 2 Den foreslåede bestemmelse omfatter beboere på Ertholmene (Christiansø og Frederiksø). Efter personskattelovens 6, stk. 2, er bundskattesatsen for disse beboere 4,08 pct. for indkomstårene 2016 og For indkomstårene 2018 og 2019 er bundskattesatsen 4,10 pct. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår er bundskattesatsen 4,11 pct. Det foreslås ligeledes at forhøje denne bundskattesats med 0,05 pct.-point for indkomståret 2018, 0,08 pct.-point for indkomstårene og 0,09 pct.-point fra og med indkomståret Herefter udgør satsen for indkomståret ,15 pct. For indkomståret 2019 udgør satsen 4,18 pct. For indkomstårene 2020 og 2021 udgør satsen 4,19 pct. For indkomståret 2022 og frem udgør satsen 4,20. Forhøjelsen sker for at finansiere udfasningen af PSO-afgiften og administrative merudgifter til et nyt ejendomsvurderingssystem, jf. lovforslagets almindelige bemærkninger pkt. 1. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt Til nr. 3 Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 4, hvorefter personskattelovens 19, stk. 1, 3. og 4. pkt. ophæves, og der i stedet indsættes nye regler i 19, stk. 1, pkt. Til nr. 4 Der er fastsat et loft over den samlede skatteprocent, som en skattepligtig kan komme til at betale af sin indkomst. Dette loft benævnes det skrå skatteloft. Det skrå skatteloft er todelt. Der gælder ét loft for beskatningen af personlig indkomst og et andet loft for beskatningen af positiv nettokapitalindkomst.

13 13 Det skrå skatteloft for personlig indkomst virker på den måde, at hvis indkomstskatteprocenterne til staten bestående af sundhedsbidrag, bundskat og topskat samt skatteprocenten til kommunen tilsammen for indkomståret 2017 overstiger 51,95 pct., så reduceres topskatten af den personlige indkomst med en procent svarende til forskellen mellem summen af skatteprocenterne og 51,95 pct. Efter personskattelovens 19, stk. 1, er det skrå skatteloft for personlig indkomst 51,95 pct. for indkomstårene For indkomstårene 2018 og 2019 er det skrå skatteloft 51,97 pct., og for indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår er det skrå skatteloft 51,98 pct. Det foreslås at forhøje det skrå skatteloft parallelt med den foreslåede forhøjelse af bundskatten. Derved vil effekten af det skrå skatteloft være uændret i forhold til gældende regler, når bundskatten forhøjes. Det foreslås således at forhøje satsen for indkomståret 2018 til 52,02 pct. For indkomståret 2019 forhøjes satsen til 52,05 pct. For indkomstårene 2020 og 2021 forhøjes satsen til 52,06 pct. For indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår foreslås det at forhøje satsen til 52,07 pct. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt Til 2 Til nr. 1 Der er tale om konsekvensændringer som følge af lovforslagets 2, nr. 2, hvorefter kompensationslovens (grøn check) 1, stk. 1, pkt., ophæves, og der i stedet indsættes nye regler i 1, stk. 1, pkt. Til nr. 2 Den grønne check ydes til personer, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, og som er fuldt skattepligtige til Danmark eller omfattet af de såkaldte grænsegængerregler, jf. 1, stk. 1, i lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. En person er grænsegænger, når vedkommende er begrænset skattepligtig til Danmark eller fuldt skattepligtig til Danmark og hjemmehørende i udlandet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst og samtidig tjener mindst 75 pct. af sin erhvervsmæssige indtægt i Danmark. Den grønne check udgør et beløb på 940 kr. årligt (2017). Efter gældende regler reduceres den grønne check årligt frem mod 2020.

14 14 Den grønne check foreslås reduceret med yderligere 165 kr. for indkomståret 2018, således at den grønne check udgør 765 kr. årligt. For indkomståret 2019 foreslås en reduktion med 270 kr., således at den grønne check udgør 630 kr. årligt. For indkomståret 2020 foreslås en reduktion med 275 kr., således at den grønne check udgør 600 kr. årligt. For indkomståret 2021 foreslås en reduktion med 280 kr., således at den grønne check udgør 595 kr. årligt. For indkomståret 2022 foreslås en reduktion med 325 kr., således at den grønne check udgør 550 kr. årligt. For indkomståret 2023 foreslås en reduktion med 330 kr., således at den grønne check udgør 545 kr. årligt. For indkomståret 2024 foreslås en reduktion med 340 kr., således at den grønne check udgør 535 kr. årligt. For indkomståret 2025 og efterfølgende indkomstår foreslås en reduktion med 350 kr., således at den grønne check udgør 525 kr. årligt. Med lovforslaget reduceres den grønne check ikke for personer, der har nået folkepensionsalderen, og personer, der modtager eller får forskud på førtidspension. Det betyder, at disse to grupper vil få en større grøn check end ikke-pensionister. Med de foreslåede 1, stk. 1, pkt., foreslås det således, at den grønne check til personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, eller efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v. modtager eller får forskud på førtidspension, og som er fuldt skattepligtige til Danmark eller omfattet af de såkaldte grænsegængerregler, jf. 1, stk. 1, i lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter, udgør de samme årlige beløb som efter gældende regler. Det vil sige, at den grønne check for disse personer udgør 930 kr. i 2018, 900 kr. i 2019 og 875 kr. i 2020 og efterfølgende indkomstår. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt Til nr. 3 Der er tale om konsekvensændringer som følge af lovforslagets 2, nr. 4, hvorefter kompensationslovens (grøn check) 1, stk. 2, pkt., ophæves, og der i stedet indsættes nye regler i 1, stk. 2, pkt. Til nr. 4 Der ydes en supplerende grøn check til personer, der den første dag i indkomståret er fuldt skattepligtige til Danmark eller omfattet af grænsegængerreglerne, og som har barn eller børn, der ved indkomstårets udløb ikke er fyldt 18 år, jf. 1, stk. 2, i lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter.

15 Den supplerende grønne check udgør et beløb på 215 kr. pr. barn, dog maksimalt 430 kr. (2017). Efter gældende regler reduceres den supplerende grønne check årligt frem mod Der foreslås en yderligere reduktion frem mod Den supplerende grønne check for børn under 18 år foreslås reduceret med 40 kr. for indkomståret 2018, således at den supplerende grønne check udgør 175 kr. årligt. For indkomståret 2019 foreslås en reduktion med 65 kr., således at den supplerende grønne check udgør 145 kr. årligt. For indkomståret 2020 foreslås en reduktion med 60 kr., således at den supplerende grønne check udgør 140 kr. årligt. For indkomståret 2021 foreslås en reduktion med 65 kr., således at den supplerende grønne check udgør 135 kr. årligt. For indkomstårene foreslås en reduktion med 75 kr., således at den supplerende grønne check udgør 125 kr. årligt. For indkomståret 2025 og efterfølgende indkomstår foreslås en reduktion med 80 kr., således at den supplerende grønne check udgør 120 kr. årligt. Det vil stadig kun være muligt at få den supplerende grønne check for maksimalt 2 børn pr. år. Med lovforslaget reduceres den supplerende grønne check ikke for personer, der har nået folkepensionsalderen, og personer, der modtager eller får forskud på førtidspension. Det betyder, at disse to grupper vil få en større supplerende grøn check end ikke-pensionister. I de foreslåede 1, stk. 2, pkt. foreslås det således, at den supplerende grønne check til personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, eller efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v. modtager eller får forskud på førtidspension, og som er fuldt skattepligtige til Danmark eller omfattet af de såkaldte grænsegængerregler, jf. 1, stk. 1, i lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter, udgør de samme årlige beløb som efter gældende regler. Det vil sige, at den supplerende grønne check for disse personer udgør 215 kr. pr. barn, dog maksimalt 430 kr. i 2018, 210 kr. pr. barn, dog maksimalt 420 kr. i 2019 og 200 kr. pr. barn, dog maksimalt 400 kr. i 2020 og efterfølgende indkomstår. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt Til nr. 5 Der er alene tale om rettelse af en henvisningsfejl, da der ikke blev foretaget konsekvensændring i forbindelse med en tidligere ændring af stk. 2. Ved ændringen blev bl.a. betingelsen vedrørende barnets ophold her i landet flyttet fra 2, stk. 1, nr. 1, til 2, stk. 1, 1. pkt. Den gældende formulering henviser således til nr. 1, som ikke længere findes. Med den foreslåede rettelse henvises til 2, stk. 1, 1. pkt., hvoraf den relevante betingelse nu fremgår. Samtidig tydeliggøres, at det er betingelsen om ophold, der henvises til.

16 Til nr. 6 Der er tale om konsekvensændringer som følge af lovforslagets 2, nr. 7, hvorefter kompensationslovens (grøn check) 2, stk. 2, pkt., ophæves, og der i stedet indsættes nye regler i 2, stk. 2, pkt. 16 Til nr. 7 Den supplerende grønne check aftrappes efter 2, stk. 2, i lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter, hvis topskattegrundlaget overstiger et bundfradrag på kr. (2017) med tillæg af et fast beløb. Efter gældende regler justeres tillægget til bundfradraget årligt frem mod Tillægget, der i 2017 udgør kr., betyder, at aftrapningen først indtræder, når den grønne check på 940 kr. for personen er aftrappet fuldt ud. Aftrapningsbeløbet kan maksimalt udgøre et beløb svarende til den supplerende grønne check. Efter forslaget reduceres tillægget for indkomståret 2018 med kr., således at tillægget udgør kr. For indkomståret 2019 reduceres tillægget med kr., således at tillægget udgør kr. For indkomståret 2020 reduceres tillægget med kr., således at tillægget udgør kr. For indkomståret 2021 reduceres tillægget med kr., således at tillægget udgør kr. For indkomståret 2022 reduceres tillægget med kr., således at tillægget udgør kr. For indkomståret 2023 reduceres tillægget med kr., således at tillægget udgør kr. For indkomståret 2024 reduceres tillægget med kr., således at tillægget udgør kr. For indkomståret 2025 og efterfølgende indkomstår reduceres tillægget med kr., således at tillægget udgør kr. Reduktionen af tillægget indebærer, at aftrapningen af den supplerende grønne check indtræder, når den (almindelige) grønne check efter de foreslåede reduktioner er fuldt aftrappet. Som konsekvens af, at den grønne check ikke foreslås reduceret for alderspensionister og personer, der modtager eller får forskud på førtidspension, skal tillægget til bundfradraget ved aftrapningen af den supplerende grønne check for disse personer udgøre de samme årlige beløb som efter gældende regler. Herved sikres, at aftrapningen af den supplerende grønne check efter 2, stk. 2, i lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter først indtræder, når den grønne check for personen er aftrappet fuldt ud. Dette svarer til gældende regler. Det foreslås derfor i de foreslåede 2, stk. 2, pkt., at tillægget til bundfradraget for personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, eller efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v., modtager eller får forskud på førtidspension, og som er fuldt skattepligtige til Danmark eller omfattet af de såkaldte grænsegængerregler, jf. 1, stk. 1, i lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter, udgør de samme årlige beløb som efter

17 gældende regler. Det vil sige, at tillægget for disse personer udgør kr. i 2018, kr. i 2019 og kr. for indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår. 17 Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2017 og har virkning fra og med indkomståret 2018.

18 18 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I personskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. oktober 2015, som ændret ved 6 i lov nr af 15. december 2015, 10 i lov nr af 29. december 2015 og 11 i lov nr. 652 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer: Stk. 2. For indkomståret 2011 udgør procenten 3,64. For indkomståret 2012 udgør procenten 4,64. For indkomståret 2013 udgør procenten 5,83. For indkomståret 2014 udgør procenten 6,83. For indkomståret 2015 udgør procenten 8,08. For indkomståret 2016 udgør procenten 9,08. For indkomståret 2017 udgør procenten 10,08. For indkomståret 2018 udgør procenten 11,10. For indkomståret 2019 udgør procenten 12,10. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 12,11. For personer, der ikke har pligt til at betale indkomstskat efter 8 c eller kommunal indkomstskat efter lov om kommunal indkomstskat, udgør procenten for indkomståret 2011 og indkomståret ,64. For indkomstårene 2013 og 2014 udgør procenten 3,83. For indkomstårene udgør procenten 4,08. For indkomståret 2018 og indkomståret 2019 udgør procenten 4,10. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 4, , stk. 2, pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»for indkomståret 2018 udgør procenten 11,15. For indkomståret 2019 udgør procenten 12,18. For indkomstårene 2020 og 2021 udgør procenten 12,19. For indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 12,20.«2. 6, stk. 2, 14. og 15. pkt., der bliver 15. og 16. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»for indkomståret 2018 udgør procenten 4,15. For indkomståret 2019 udgør procenten 4,18. For indkomstårene 2020 og 2021 udgør procenten 4,19. For indkomståret 2022 og

19 19 Stk efterfølgende indkomstår udgør procenten 4,20.«19. Hvis summen af skatteprocenterne efter 6, 7 og 8 tillagt den skattepligtiges kommunale indkomstskatteprocent henholdsvis skatteprocenten efter 8 c overstiger den procent, der er anført i pkt., beregnes et nedslag i statsskatten svarende til, at skatteprocenten ved beregningen af skatten efter 7, stk. 3 og 7, blev nedsat med de overskydende procenter. For indkomstårene udgør procenten 51,95. For indkomstårene 2018 og 2019 udgør procenten 51,97. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 51,98. Stk I 19, stk. 1, 1. pkt., ændres»2.-4. pkt.«til:»2.-6. pkt.«4. 19, stk. 1, 3. og 4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»for indkomståret 2018 udgør procenten 52,02. For indkomståret 2019 udgør procenten 52,05. For indkomstårene 2020 og 2021 udgør procenten 52,06. For indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 52,07.«2 1. Der ydes en skattefri kompensation på det beløb, der er anført i pkt., til personer, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, og som er skattepligtige efter kildeskattelovens 1 eller omfattet af kildeskattelovens afsnit I A den første dag i indkomståret. For indkomståret 2015 udgør beløbet 955 kr. For indkomståret 2016 udgør beløbet 950 kr. For indkomståret 2017 udgør beløbet 940 kr. For indkomståret 2018 udgør beløbet 930 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 900 kr. For indkomståret 2020 og I lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 944 af 5. august 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 1, 1. pkt., ændres»2.-7. pkt.«til:» pkt.«2. 1, stk. 1, pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»for indkomståret 2018 udgør beløbet 765 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 630 kr. For indkomståret 2020 udgør beløbet 600 kr. For indkomståret 2021 udgør beløbet 595

20 20 efterfølgende indkomstår udgør beløbet 875 kr. Stk. 2. Til personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens 1 eller omfattet af kildeskattelovens afsnit I A den første dag i indkomståret, og som har barn eller børn, der ved indkomstårets udløb ikke er fyldt 18 år, ydes i overensstemmelse med de bestemmelser, som følger af 5, stk. 1-6, en supplerende skattefri kompensation på det beløb, der er anført i pkt., hvis barnet den første dag i indkomståret faktisk opholder sig her i landet, ikke har indgået ægteskab, ikke er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, ikke sammen med en indehaver af forældremyndigheden er optaget i en døgnforanstaltning efter lov om social service eller i øvrigt forsørges af offentlige midler. For indkomstårene 2015 og 2016 udgør beløbet 220 kr. pr. barn, dog maksimalt 440 kr. For indkomstårene 2017 og 2018 udgør beløbet 215 kr. pr. barn, dog maksimalt 430 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 210 kr. pr. barn, dog maksimalt 420 kr. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 200 kr. pr. barn, dog maksimalt 400 kr. Stk. 3. Opholder barnet sig den første dag i indkomståret i udlandet, skal betingelsen i stk. 2, nr. 1, anses for opfyldt, hvis der er tale om et kortvarigt ophold, eller hvis der er tale om et midlertidigt ophold som led i et uddannelsesforløb med henblik på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet. Stk. 4 og kr. For indkomståret 2022 udgør beløbet 550 kr. For indkomståret 2023 udgør beløbet 545 kr. For indkomståret 2024 udgør beløbet 535 kr. For indkomståret 2025 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 525 kr. For personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, eller modtager eller får forskud på førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v., ydes kompensation med det beløb, der er anført i pkt. For indkomståret 2018 udgør beløbet 930 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 900 kr. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 875 kr.«3. I 1, stk. 2, 1. pkt., ændres»2.-5. pkt.«til:» pkt.«4. 1, stk. 2, pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»for indkomståret 2017 udgør beløbet 215 kr. pr. barn, dog maksimalt 430 kr. For indkomståret 2018 udgør beløbet 175 kr. pr. barn, dog maksimalt 350 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 145 kr. pr. barn, dog maksimalt 290 kr. For indkomståret 2020 udgør beløbet 140 kr. pr. barn, dog maksimalt 280 kr. For indkomståret 2021 udgør beløbet 135 kr. pr. barn, dog maksimalt 270 kr. For indkomstårene udgør beløbet 125 kr. pr. barn, dog maksimalt 250 kr. For indkomståret 2025 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 120 kr. pr. barn, dog maksimalt 240 kr. For personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, eller modtager eller får forskud på førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v., ydes kompensation med det beløb, der

21 21 er anført i pkt. For indkomståret 2018 udgør beløbet 215 kr. pr. barn, dog maksimalt 430 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 210 kr. pr. barn, dog maksimalt 420 kr. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 200 kr. pr. barn, dog maksimalt 400 kr.«5. I 1, stk. 3, ændres»betingelsen i stk. 2, nr. 1,«til:»opholdsbetingelsen i stk. 2, 1. pkt.,« Stk. 2. Den supplerende kompensation, som er nævnt i 1, stk. 2, nedsættes med 7,5 pct. af grundlaget for topskat efter personskattelovens 7, stk. 1 og 6, i det omfang topskattegrundlaget overstiger bundfradraget efter stk. 1 med tillæg af det beløb, der er anført i pkt. For indkomståret 2015 udgør beløbet kr. For indkomståret 2016 udgør beløbet kr. For indkomståret 2017 udgør beløbet kr. For indkomståret 2018 udgør beløbet kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet kr. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet kr. Stk I 2, stk. 2, 1. pkt., ændres»2.-7. pkt.«til:» pkt.«7. 2, stk. 2, pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»for indkomståret 2018 udgør beløbet kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet kr. For indkomståret 2020 udgør beløbet kr. For indkomståret 2021 udgør beløbet For indkomståret 2022 udgør beløbet kr. For indkomståret 2023 udgør beløbet kr. For indkomståret 2024 udgør beløbet kr. For indkomståret 2025 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet kr. For personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, eller modtager eller får forskud på førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v., udgør tillægget efter 1. pkt. det beløb, der er anført i pkt. For indkomståret 2018 udgør beløbet kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet kr. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet kr.«3 Loven træder i kraft den 1. marts 2017 og har

22 22 virkning fra og med indkomståret 2018.

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. december 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-3331457 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr

Skatteministeriet J.nr Skatteministeriet J.nr. 2018-1150 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger m.v.) 1 I ligningsloven, jf.

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2009-311-0025 Dato: 21. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om skattefri kompensation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 48 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-311-0057 Udkast 8. november 2010 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Udvidelse af skatteforvaltningslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven

Forslag. Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) 1 Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen) 1

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0025 Udkast 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0025 Udkast 20. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 222 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0025 Udkast 20. marts 2009 Forslag til lov om en grøn check (Skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven Lovforslag nr. L 238 Folketinget 2017-18 Fremsat den 2. maj 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Lavere skat på arbejdsindkomst

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast (7)

Skatteministeriet J.nr Udkast (7) Skatteministeriet J.nr. 2019-5617 Udkast (7) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af skatteforvaltningsloven Element, der indarbejdes i genfremsættelse af L 212 (2018-19, 1. samling) [ ] 1 2 I

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15. Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15. Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven 2017/1 LSF 238 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1150 Fremsat den 2. maj 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber (Ophævelse af revisionsbestemmelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler)

Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler) Undervisningsministeriet December 2017 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler) 1 I lov om friskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, og selskabsskatteloven

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, og selskabsskatteloven Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 252 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-3278346 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, og selskabsskatteloven (Udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 2018/4356 Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) Høringsudkast Forslag Sagsnr. 2017-324 Doknr. 470813 Dato 03-07-2017 til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 42 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-5317487 Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 243 Folketinget Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 243 Folketinget Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 243 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-656 Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) 1 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2018-19 Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændring som følge af gradvis forhøjelse af den grønlandske pensionsalder) 1 I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 25. april Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 25. april Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget 2018-19 L 224 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 2. maj 2019 J.nr. 2018-443 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 224 - til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Andreas Steenberg (RV).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Andreas Steenberg (RV). Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt 6. december 2018 J.nr. 2018-7756 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven Lovforslag nr. L 227 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. april 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven (Højere skattefradrag for udgifter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 61 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 61 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 61 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-1729722 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune 6. november 2007 Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune Med vedtagelsen af budget 2008 besluttede byrådet at skatten i Furesø Kommune i 2008 bliver forhøjet med 0,5 procent. Følgende

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 22 Offentligt 25. maj 2016 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast (3)

Skatteministeriet J.nr Udkast (3) Skatteministeriet J.nr. 2017-2552 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven (Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed) 1 I afskrivningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af værnepligtsloven

Forslag. Lov om ændring af værnepligtsloven Lovforslag nr. L 4 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af værnepligtsloven (Fritagelse for værnepligtstjeneste for

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 120 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2018-5832 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 120 - Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast 3. maj 2019

Skatteministeriet J.nr Udkast 3. maj 2019 Skatteudvalget 2018-19 L 233 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2019-304 Udkast 3. maj 2019 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven (Ophævelse af visse regler om beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2018-19 Fremsat den 1. november 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere