PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE"

Transkript

1 PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16 VEJLEDNING I PRAKTIKKEN 16 REFLEKSION 17 EVALUERINGER 17 PRAKTIKVEJLEDERENS ANSVAR 18 DIT ANSVAR SOM ELEV 18 PRAKTISKE FORHOLD 19 RETTIGHEDER OG PLIGTER 19 2

3 PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE PRAKTIKPERIODE 1 Praktikuddannelse er i alt 30 uger og er i kommunalt regi. Praktikuddannelsen er delt i 2 perioder. Hver praktikperiode er på 15 uger, hvor du arbejder frem mod stigende selvstændighed, således du til sidst i uddannelsen har nået uddannelsesordningens mål på slut niveau. Der skal arbejdes med alle målene fra Uddannelseordningen i både 1. og 2. praktik, men med niveaustigning. Nogle af målene lægger mere op til det der er lært i 1. skoleperiode og kan derfor være lettere at arbejde med det gives der eksempler på nedenfor. Emnerne og uddannelsesordningens mål arbejdes der videre med i 2. praktikperiode. Det vil dog være væsentligt at du i løbet af 1. praktik opnår en indsigt og et niveau, i forhold til dine personlige kompetencer og faglige viden og færdigheder, så dette kan være dig en hjælp til at opnå uddannelses slutmål. Emner som du har arbejdet med i 1. skoleperiode: Tema 1. At være under uddannelse: Uddannelsesintroduktion Læreprocesser Udviklingspotentiale Refleksiv skrivning Tema 5. Selvvalgt projektemne Forberedelse til praktikken EMNER OG MÅL FOR PRAKTIKPERIODE 1 Du skal derfor i praktikken primært arbejde med: Fælles mål og værdier på arbejdspladsen i forhold til din uddannelse. At udvise initiativ og medansvar i tilrettelæggelsen af de daglige læringsmuligheder og dit uddannelsesforløb i praktikken. At blive bevidst om din egen måde at lære på i praktikken, samt reflektere over egen læring og Uddannelsesordningens praktikmål: Under tema 1 og 2 er der primært fokus på udvikling af personlige kompetencer. At eleven udvikler: 1. initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati, for på den baggrund at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se sin egen andel i udviklingen af 3

4 synliggøre dette mundtligt og skriftligt. At udvikle din evne til selvevaluering mundtligt og skriftligt. At være velforberedt og aktivt deltagende i vejledningssituationer og udvikle dine evner til at give og modtage konstruktiv feedback. Uddannelsesbogen og dens ajourføring, samt forberede skriftlige forudsætninger og forventninger til praktikperioden. At anvende logbogen gennem hele praktikperioden mellemmenneskelige relationer 2. evne til at yde omsorg for sig selv og for andre på en nærværende og professionel måde, 3. Udvikler forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis 4. Udvikler evnen til at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer. 5. Udvikler indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer. 4

5 Emner som du har arbejdet med i 1. skoleperiode: Tema 2. At være professionel i samarbejde med borgeren. Indlevelse Empati Kommunikation Livsformer Naturlig og professionel omsorg Tavshedspligt Etik Du skal derfor i praktikken primært arbejde med: Værdier og holdninger i en professionel rolle: Praktikstedets værdigrundlag og målsætninger, samt forholde dig til disses betydning for dit daglige arbejde. Samarbejde med borgerne og forholde dig til samarbejdet ud fra begreberne respekt, omsorg og etik. Overholdelse af tavshedspligten. At udvikle din evne til at reflektere over dine egne og andres handlinger ud fra etiske og fagligt teoretiske overvejelser. At udvikle din evne til at respektere borgerens ret til at bestemme over egne forhold og eget liv. At kunne respektere borgerens normer, Uddannelsesordningens praktikmål: 6. Udvikler sin nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser 7. kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed, 8. har færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer 9. kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. 5

6 vaner, livsstil og holdninger. At udvikle din evne til at forholde dig til betydningen af din egen kulturelle baggrund, i forhold til at kunne etablere et respektfuldt samarbejde med andre. Kommunikation: Din bevidsthed om egen verbal og nonverbal kommunikation - og hvorledes dette påvirker samarbejdet med andre. At være nærværende i mødet med andre og aktivt lyttende i dit samvær med andre. Samarbejde: At indgå aktivt i samarbejde med andre og overveje betydningen af din egen og andres indsats. At søge vejledning og støtte i situationer, hvor du ikke har den nødvendige viden eller sikkerhed i forhold til opgaverne. 6

7 Emner som du har arbejdet med i 1. skoleperiode: Tema 3. At være professionel hos borgere, der har aldersbetinget behov for hjælp. Tema 4. At være professionel hos borgere med livsstilssygdomme. Sundhedsfremme og forebyggelse Praktisk hjælp Personlig hjælp og service Kost og væskebalance Elementære sygeplejeopgaver ved nedsat funktionsniveau Hygiejniske principper Aktivering Forflytningsprincipper ADL Dokumentation Du skal derfor i praktikken primært arbejde med: At arbejde støttende, vejledende og igangsættende vil sige: At medtænke sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i opgaveløsningen og i forhold til borgere med aldersbetingede behov for hjælp, samt deres livsstil. Praktisk hjælp og aktivering: At kunne planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og praktisk hjælp til udvalgte borgere med udgangspunkt i kommunens kvalitetsstandarder. Støtte til aktiviteter, som understøtter borgerens livsudfoldelse og livskvalitet. Bevidst arbejde ud fra hjælp til selvhjælps principper. Hygiejne: Håndhygiejne, indsigt i smittemåder afbrydelse af Uddannelsesordningens praktikmål: I 1. praktikperiode er der primært fokus på følgende faglige mål. At eleven kan/opnår øvelse i: A) I samarbejde med borgeren arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes. C) At vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver, personlig og praktisk hjælp ud fra hensigtsmæssige miljøvalg og med respekt for borgerens ressourcer og i den sammenhæng forholder sig til kommunens kvalitetsstandarder. E) at arbejde ud fra lokale institutioners værdigrundlag og voldspolitik, samt forholde 7

8 smitteveje. Hjælp til personlig hygiejne hos udvalgte kendte borgere. Kost og væske: Varetage opgaver vedrørende borgernes behov for ernæring og væske. Forflytninger og arbejdsstillinger: Vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger. sig disses betydning for eget uddannelsesforløb og Social- og sundhedshjælperens rolle og arbejds- område. I) vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og i forhold til regler og lovgivning på området. Vurdere og anvende hensigtsmæssige personforflytninger og hjælpemidler ud fra kommunens standarder og regler for området 8

9 PRAKTIKPERIODE 2 I praktikperiode 2 som varer 15 uger skal du arbejde videre med emnerne og mål fra praktikperiode 1. Du skal nu arbejde frem mod at nå alle målene på slutniveau, således du til slut i praktikken besidder de personlige og faglige kompetencer som er fælles med praktikperiode 1. Ligeledes skal du have opnået færdigheder i forhold til varetagelse af de beskrevne opgaver i både praktikperiode 1. og 2. hos såvel kendte som ukendte borgere. Emner som du har arbejdet med i 2. skoleperiode: Forberedelse til praktikken. Tema 7: At være professionel hos borgere med kroniske tilstande, der har brug for hjælp. På skolen har du arbejdet med: Anatomi og fysiologi Elementære sygeplejeopgaver i forbindelse med kroniske lidelser, gigt, osteoporose, apopleksi, livets afslutning Sundhedsfremme og forebyggelse At leve med en kronisk sygdom og fysiske, psykiske og sociale handicap EMNER OG MÅL FOR PRAKTIKPERIODE 2 Du skal derfor i løbet af praktikken opnå at du: Kan synliggøre og bevidst arbejde med dine styrker og udviklingsfelter i forhold til din egen og vejlederens slutevaluering fra praktikperiode 1. Selvstændigt kan vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og praktisk hjælp. Elementære sygeplejeopgaver: Kan observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand hos borgere Uddannelsesordningens praktikmål skal nås på slutniveau: Eleven skal have færdighed, i/kan: A) samarbejde med borgeren, arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes. 9

10 Problemløsningsmodellen Aktivitetsanalysen Bevægeapparatet, herunder hjælpemidler, genoptræning og vedligeholdelsestræning Sorg og krise Servicelov Plejeorlov Forsørgelse og medicintilskud Kan vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver med fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Aktiviteter og træning: Kan vejlede og være igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter Kan arbejde målrettet med vedligeholdelsesog genoptræning, med fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Kommunikation og dokumentation: Er i stand til mundtligt og skriftlig at synliggøre faglige overvejelser og begrundelser i samarbejdet med gruppen og øvrige samarbejdspartnere. B) observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand hos borgeren, samt vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og selvbestemmelsesret. C) vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver, personlig og praktisk hjælp ud fra hensigtsmæssige miljøvalg og med respekt for borgerens ressourcer og i den sammenhæng forholder sig til kommunens kvalitetsstandarder. 10

11 Tema 8 At være professionel i samarbejde med borgere psykosociale behov. Motivation Mestring Elementær sygepleje ved: - demens - psykisk lidelse - misbrug Magtanvendelse Umyndiggørelse Væresteder Botilbud Kommunikation Aktiviteter Selvstændigt kan dokumentere de opgaver du har udført ud fra kommunens metoder og redskaber. Formidle informationer: Har indsigt i kvalitetsstandarder og kunne formidle disse loyalt kunne arbejde ud fra kvalitetsstandarder Har indsigt i øvrigt kommunale, samt private tilbud, samt kunne formidle disse. Værdier og holdninger Er i stand til at reflektere over dine egne og andres handlinger ud fra etiske og fagligt teoretiske overvejelser, og medtænker dette i dine handlinger. Er i stand til at respektere borgerens ret til at bestemme over egne forhold og eget liv. Er i stand til at respektere borgerens D) formidle informationer om såvel kommunale som private servicetilbud, samt vejlede den enkelte borger om tilbud i nærmiljøet ud fra borgerens muligheder, ønsker og behov. E) arbejde ud fra lokale institutioners værdigrundlag og voldspolitik, samt forholde sig disses betydning for eget uddannelsesforløb og Social- og sundhedshjælperens rolle og arbejds- område. 11

12 Tema 6. Det gode arbejdsmiljø Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til dig selv Arbejdsmiljø og lovgivning Tværfagligt samarbejde Kommunikation og konfliktløsning Respekt og ligeværdigt samarbejde Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til dig selv Arbejdsmiljø og lovgivning Tværfagligt samarbejde Kommunikation og konfliktløsning Respekt og ligeværdigt samarbejde normer, vaner, livsstil og holdninger. Er i stand til at etablere og indgå i et respektfuldt samarbejde med borgeren og dennes pårørende, Er nærværende i mødet med andre og kan anvende aktivt lytning i dit samvær med andre. Kan efterleve arbejdspladsens værdier og kvalitetsstandard, samt forholde dig til disses betydning for dit daglige arbejde og borgerens behov og muligheder. Sundhedsfremme og forebyggelse: Kan vurdere, planlægge, udføre og evaluere sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i forhold til menneskers psykiske og sociale velbefindende. Kan vejlede og informere om relevante F) arbejde med redskaber til elektronisk kommunikation, der anvendes lokalt med henblik på kommunikation, formidling og videns søgning og udvikler færdighed i at forholde sig kritisk til informationerne. G) kommunikere og dokumentere faglige overvejelser og begrundelser til borgere, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere, samt indgå i et tværfagligt samarbejde. 12

13 sundhedsfremmende og forebyggende initiativer og respektere borgerens valg af samme. Aktivitet: Bevidst kan arbejde ud fra hjælp til selvhjælps principper. Kan informere og vejlede borgeren om relevante kommunale og private tilbud. Kan medvirke til at fremme borgerens mestringsevne i forhold til livsudfoldelse og livskvalitet. Kommunikation og samarbejde: Kan anvende forskellige kommunikationsformer tilpasset den enkelte borger og situationen. Kan opbygge kontakt og samarbejde med borgeren og dennes netværk. H) alene og i samarbejde med andre, at tilrettelægge, udføre og reflektere over arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder med særlig henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen I) Opnår færdighed i at vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og i forhold til regler og lovgivning på området. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø: har indsigt i betydningen af at 13

14 udvikle og effektivt efterleve fælles mål og værdier på arbejdspladsen i forhold til arbejdsmiljøet. Bevidst bruge din egen krop og medtænke forebyggelse af belastnings-skader i forhold til dine arbejdsstillinger. Har indsigt i hvor du kan søge hjælp og vejledning i forhold til dit arbejdsmiljø. Er i stand til kritisk at reflektere over og bevidst vurdere og anvende APV udarbejdet hos borgerne. Har indsigt i Social- og sundhedshjælperes ansvars og kompetence områder og handle ud fra dette. Søger vejledning og støtte i situationer, hvor du ikke har den nødvendige viden eller sikkerhed i forhold til 14

15 opgaverne. Aktivt indgår i samarbejdet med andre og kritisk reflekterer over, vurdere og synliggør dine overvejelser i forhold til dit eget og andres arbejdsmiljø. Aktivt deltager i og udviser fleksibilitet og ansvarlighed i forhold til den daglige arbejdstilrettelæggelse af arbejdsopgaver. Selvstændigt og i samarbejde med andre tage initiativ, være igangsættende og ansvarligt følge op på egne og fælles opgaver. Selvstændigt at kunne prioriterer de opgaver der skal løses hos den enkelte borger i pressede situationer. 15

16 STANDPUNKTSBEDØMMELSE Ved slutningen af hver praktikperiode afholdes en standpunktsbedømmelse, hvor det vil blive vurderet, om du har nået målene for perioden. En standpunktsbedømmelse er en vurdering af din viden, dine færdigheder og dine holdninger i forhold til målene for den aktuelle periode. Oplysningerne munder ud i en konklusion på, om perioden er godkendt eller ikkegodkendt. Standpunktsbedømmelsen afgives af din vejleder, og du skal skrive under på, at du har fået den. Du skal også skrive under, selvom du eventuelt ikke er enig i bedømmelsen. Du vil derudover modtage en skriftlig begrundelse for det afgivne standpunkt. Det forventes, at du har udarbejdet en skriftlig selvevaluering i forhold til målene. Hvis konklusionen på standpunktsbedømmelsen er, at perioden ikke er godkendt, vil der sammen med skolen og ansættende myndighed blive truffet aftale om det videre forløb ved en helhedsevaluering. KLAGEMULIGHED Hvis man er uenig i de afgørelser, som praktikstedet træffer, kan der klages. Det skal gøres skriftligt til praktikstedet senest 14 dage efter, at afgørelsen er modtaget. Hvis praktikstedet fastholder sin afgørelse, videresendes klagen automatisk til et klageudvalg, som arbejder videre med den. I det tilfælde får alle parter lejlighed til at kommentere sagen, inden den endelige afgørelse træffes af klageudvalget. VEJLEDNING I PRAKTIKKEN For at støtte dig i din læring i praktikken er der i hvert område ansat en eller flere praktikvejledere, som er særligt uddannede til at undervise og vejlede elever. Udover at deltage i plejen har disse praktikvejledere ansvar for, at du bliver introduceret til perioden og bliver vejledt og under-vist undervejs. For at kunne planlægge din periode ud fra dine forudsætninger, gøre status og give dig evaluering planlægger praktikvejlederen forventningssamtale, midtvejs- og slutevaluering. Der vil gennem hele forløbet være undervisning i de områder, som er specielle for praktikken, og som du ikke har tilstrækkelig viden om i forvejen. Du vil desuden få 16

17 vejledning, enten individuelt eller sammen med andre elever i større eller mindre grupper. Vejledningen kan finde sted, før du går i gang med en arbejdsopgave, den kan foregå, mens du løser opgaven, eller der kan være vejledning bagefter. I vejledningen forventes du at være den mest aktive, idet vejlederen vil spørge ind til din viden, dine holdninger og dine færdigheder. Her bliver du udfordret i forhold til mål og krav i praktikperioden. Det forventes, at du selv følger op på de udfordringer og problemstillinger, der rejses i vejledningen. REFLEKSION Ud over at gøre erfaringer i den direkte pleje og omsorg skal du også reflektere over din praksis. Din vejleder vil støtte og udfordre dig ved at stille spørgsmål og spørge ind til dine overvejelser, så du kan lære ved at skulle begrunde og forklare, hvad du vil gøre, har gjort eller kunne have gjort. Denne refleksion kan foregå i grupper. Refleksion kan også være skriftlig, og den måde, du har lært at bruge logbogen på i skoleperioden, vil blive fulgt op i praktikken. Vejlederen vil opmuntre dig til at skrive dine refleksioner i din logbog, så I kan tage udgangspunkt her, når du får individuel vejledning. Det anbefales, at du arbejder med din logbog mindst tre gange om ugen. Vejlederen vil kommentere det skrevne enten mundtligt eller skriftligt. EVALUERINGER Undervejs i praktikforløbet vil din vejleder og eventuelle kontaktpersoner fortælle dig, hvordan de mener, du arbejder i forhold til målene, hvad de oplever du er god til, og hvad du kan gøre anderledes / bedre. Denne evaluering gives for at støtte din læring undervejs. Det er væsentligt, at du selv bidrager med dine overvejelser over, hvordan du oplever, det går i forhold til dine lærings- mål beskrevet i uddannelsesplanen. Denne selvevaluering skal gøres skriftligt i logbogen, og begge evalueringer kan medføre justering af din uddannelsesplan. Hvis det viser sig, at du har vanskeligt ved at nå målene for perioden, kan der blive afholdt en helhedsevaluering. Her deltager, foruden dig, din vejleder, repræsentanter 17

18 fra den ansættende myndighed og fra skolen. Yderligere kan du tage en person efter eget valg med til at støtte dig. Ved samtalen drøftes, hvad der skal til, for at du kan fortsætte uddannelsen. PRAKTIKVEJLEDERENS ANSVAR Den praktikvejleder, du er tilknyttet, vil støtte og vejlede dig gennem hele praktikperioden. Hun planlægger dine daglige aktiviteter sammen med dig og sørger for, at du ved, hvem du arbejder sammen med. Praktikvejlederen sørger for, at du har en arbejdsplan, der tilgodeser såvel dine læringsbehov som dine overenskomstmæssige rettigheder. Dine aktiviteter skal hele tiden være afpasset efter, hvad du er i gang med at lære. Vejlederen vil således planlægge, at du deltager i arbejdsopgaver, som er relevante i forhold til din uddannelse og de forudsætninger, du har på det givne tidspunkt. Praktikvejlederen planlægger og afholder ugentlig vej- ledning, hvor I drøfter, hvordan du arbejder med målene for perioden. Her er det væsentligt, at du også selv er forberedt til at vurdere din egen indsats. DIT ANSVAR SOM ELEV Inden du starter i praktikken, skal du have læst det materiale, som omhandler perioden. Du skal selv finde oplysninger om praktikstederne på institutionernes hjemmesider. Desuden sender de fleste praktiksteder information til dig, inden du skal ud i praksisdagene. Du skal ligeledes have ajourført din personlige uddannelsesbog, da din praktikvejleder vil tage udgangspunkt i denne ved forventningssamtalen og løbende under praktikken. Hver gang der bliver lavet aftaler, som vedrører din praktik, dine læringsmål og dine evalueringer, skal du selv sørge for, at det bliver skrevet i din uddannelsesbog. Der er i det hele taget store forventninger til din egen indsats under praktikforløbet. Du skal: forberede dig skriftligt til forventningssamtalen, midtvejs- og slutevaleringen arbejde med selvevaluering skrive logbog arbejde med din personlige uddannelsesplan 18

19 være opsøgende i forhold til læringsmuligheder deltage positivt i praksisfællesskabet udfærdige en skriftlig evaluering til praktikstedet. PRAKTISKE FORHOLD I god tid inden en praktikperiode starter, vil du modtage besked om, hvor du skal møde og på hvilket tidspunkt. Der vil også være information om din tjenestetidsplan og navn på din vejleder samt andre praktiske forhold. På nogle praktiksteder vil du få udleveret en uniform. Andre steder går man i sit eget tøj, og så vil du få beklædningsgodtgørelse. Du skal følge praktikstedets politikker. RETTIGHEDER OG PLIGTER Da du er ansat som elev, har du samme rettigheder og pligter som de andre ansatte. Det betyder, at du har ret til ferie og omsorgsdage og fridage på særlige betingelser som det øvrige personale. Din ferie fremgår af skole-/praktikplanen. Du har pligt til at melde afbud til dit praktiksted ved fravær. Er du fraværende over længere tid, eller overholder du ikke de personalepolitikker, der er på arbejdspladsen, vil du blive indkaldt til en tjenstlig samtale, hvor ansættelses- forholdet tages op til vurdering. Skulle det blive aktuelt med en sådan samtale, kan du tage en bisidder med til samtalen. I denne situation og i tilfælde, hvor du er i tvivl om dine rettigheder og muligheder, vil praktikstedets tillidsmand og dit eget fagforbund være dig behjælpelig. Mens du er elev, arbejder du under FOA s overenskomst for social- og sundhedspersonale. Her står reglerne for, hvor ofte du må arbejde aften, nat og weekender/ helligdage 1. Desuden skal du overholde 11 timers reglen i forhold til antal timer mellem to vagter. 1 Du må højst have aften- og natarbejde svarende til en tredjedel af din arbejdstid. I første periode af uddannelsen må du ikke have weekendvagt oftere end gennemsnitlig hver 4. weekend. I den anden periode må du gennemsnitligt arbejde hver 3. weekend. 19

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSEN 3 SOMATIKPERIODEN 4 PSYKIATRIPERIODEN 6 PRIMÆR SUNDHEDSTJENESTE

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure for

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Go d s kriv n in g a f 1. o g 2. p ra k tikp e rio d e i u d d a n n e ls e n til S o c ia l o g s u n d h e d s h jæ lp e r.

Go d s kriv n in g a f 1. o g 2. p ra k tikp e rio d e i u d d a n n e ls e n til S o c ia l o g s u n d h e d s h jæ lp e r. Ba g g ru n d e n PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social- og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

tikvirksomhedernes interesser ved indgåelsen af uddannelsesaftaler.

tikvirksomhedernes interesser ved indgåelsen af uddannelsesaftaler. Ba g g ru n d e n PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social- og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Solgården som praktiksted

Solgården som praktiksted Solgården som praktiksted Områdecentret Solgården, Hundborg Solgårdsvej 14 7700 Thisted Tlf.: 9917-3970 mail: solgaarden@thisted.dk hjemmeside: www.thisted.dk/solgaarden Din vejleder er: Du skal være elev

Læs mere

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver.

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver. Praktikuddannelsen Formål I praktikuddannelsen skal eleven tilegne sig erhvervsfaglig kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE April 2017 1 RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN... 6 April 2017 2 1 INDLEDNING

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Social- og sundhedshjælperprofil

Social- og sundhedshjælperprofil Social- og sundhedshjælperprofil for social- og sundhedshjælpere ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Uddrag - Virginia Henderson, 1897-1996 Social og sundhedshjælperprofilen er udarbejdet

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Social- og sundhedshjælperelever, der er ansat af Egedal Kommune

Social- og sundhedshjælperelever, der er ansat af Egedal Kommune Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag BEK nr 1117 af 18/08/2016 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper Uddannelsesordning for Social- og sundhedshjælperuddannelsen,

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ansvar

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN

PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN Elevens navn: Vejleders navn: Praktikvejleders navn: Kære elev Du bydes velkommen som elev i Ikast-Brande Kommune

Læs mere

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra august 2013 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven Praktikbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik Solgaven Botilbud for blinde og svagsynede Skovbakken 126 3520 Farum Region Hovedstaden E-mail: solgaven@hav1.regionh.dk Revideret

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere