NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune"

Transkript

1 NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune Envinas Naturårsmøde den 3. september 2014 Biolog Maria Astrup Skov

2 Naturbeskyttelseslovens Kapitel 2a Internationale naturbeskyttelsesområder Anmeldelsesordningen NBL 19a og 19c-19e - Bestemmelse om kommunalbestyrelsens forpligtelse til at gennemføre naturhandleplanen NBL 19b - Anmeldelse forud for igangsættelse af visse aktiviteter i Natura 2000-områder. Anmeldepligten ligger hos lodsejer 2

3 NBL Bilag 2 Anmeldelsespligtige aktiviteter Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder. Aktiviteter, der er omfattet af 19 b: Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov. Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i 3. Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter 3. Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder. Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter. Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter. Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af 3. Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet. Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning. Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje. Etablering af ikkegodkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj). 3

4 Sagsforløb Aktiviteten anmeldes til kommunen ( 19b). Senest 4 uger efter gives besked om hvorvidt kommunen ønsker at vurdere aktiviteten nærmere. Det vurderes om aktiviteten kan påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget Hvis JA skal KB begrænse eller forhindre aktiviteten. Indgå frivillig aftale ( 19c) eller træffe afgørelse efter ( 19d eller 19e) Erstatning 4

5 Sag fra Solrød Kommune 5

6 Gammel Havdrup Mose Fuglebeskyttelsesområde F103 Ca. 100 ha Udpegningsgrundlag: Sortterne (Y) Rørhøg (Y) Anmeldelse af genopdyrkning af vedvarende græsareal 6

7 Anmeldt areal 11 ha Ikke 3-beskyttet Ikke habitatnatur Omkringliggende arealer fredede 7

8 Sagens kerne Udløb af favorabel 10 årig MVJ-ordning Stigende kornpriser Vil gerne passe på naturen men Lodsejer ønsker udelukkende opdyrkningen af økonomiske årsager 8

9 Anmeldelsesordningen og MVJ Gælder for alle arealer i Natura 2000-områderne uanset MVJ Afgørende er om aktiviteten står på lovens bilag 2 Den et-årige udtagelsesregel i 2 i naturtypebekendtgørelsen vedrører kun 3-status 9

10 Parametre i konsekvensvurderingen Konsekvens af merudledning af N og P Tab af vedvarende græsareal (fødesøgning mv. rørhøg) Tab af økologisk sammenhængskraft Forstyrrelse omkring ynglelokaliteter Husk: Udelukkende hensynet til arter/naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget må indgå i vurderingen. 10

11 Konsekvenser af merudvaskning af kvælstof og fosfor Nitratvurderingen 1. Vurdere om udvaskningen i sig selv vil kunne medføre en målbar effekt i Natura 2000-området Definition jf. vejledningen: 5 % (1 % i særligt følsomme områder) af den samlede nitratpåvirkning af området. Hvis indgrebet ikke medfører en målbar effekt : 2. Lægge til grund at den ændrede arealdrifts bidrag til den diffuse og indirekte nitratudvaskning opvejes af forskellige (generelle) tiltag i hht. vand- og naturplanerne. 11

12 Konsekvenser af merudvaskning af kvælstof og fosfor forsat Fosforvurderingen Kan den anmeldte aktivitet bidrage til en opadgående tendens i den samlede fosforbelastning i søerne? Afskæringskriteriet er 1% af den totale fosforbelastning. 12

13 Resultat konsekvensvurdering Merudledning af kvælstof og øget fosforbelastning overstiger afskæringskriterierne kan ikke udelukkes at ville få en negativ påvirkning af bevaringsmålsætningerne for udpegningsgrundlaget. Konkret: Forringe vandkvaliteten og sigtdybden i søerne = forringet fødegrundlag for sortterne Går imod både natur- og vandplanernes målsætninger om at opnå god økologisk tilstand. 13

14 Resultat af vurderingen af øvrige parametre Tab af græsareal? Tab af økologisk sammenhængskraft? Ikke et problem for arterne på udpegningsgrundlaget. Forstyrrelse? Vil kunne afhjælpes gennem tilpasning af markdriften 14

15 Frivillig aftale ( 19c) eller afgørelse efter ( 19d eller 19e) Problem: - Økonomi - Ikke muligt at finde en tilpasning af opdyrkningen, der forhindrer påvirkningen. Afgørelse efter 19d stk. 1: Forbud mod genopdyrkning Erstatningsfastsættelse som ved fredning 15

16 Status på sagen Accept af forbud mod genopdyrkning Påklaget erstatningsfastsættelsen Afventer NMKN Forventet sagsbehandlingstid 1 år 19h Tilskud til erstatning fra staten eksisterer ikke! 16

17 Der er hjælp at hente Bekendtgørelse om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens 19b og skovlovens 17 (BEK. nr. 755 af 25/06/2012) Vejledning om reglerne om internationale naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens 19b, 19d og 19e (Naturstyrelsen 2012) Til beregning af udvaskning af kvælstof og fosfor: Overvågning af effekten af reetablerede vådområder (Teknisk anvisning fra DMU nr. 19, 2005 med senere ændringer foretaget af NST i 2013) Naturklagenævnsafgørelser 17

Danske Miljøadvokater 18. maj 2017

Danske Miljøadvokater 18. maj 2017 Side 1 Danske Miljøadvokater 18. maj 2017 Lovpligtig erstatning v/advokat Britta Moll Bown Side 2 Lovpligtig erstatning Naturbeskyttelseslovens kap. 2a mfl. Erstatning efter vandløbsloven Erstatning for

Læs mere

Kommunens natur- og miljøafdeling Hvad kan kommunen bruges til i forhold til landbrug, miljø, tilsyn og samarbejde

Kommunens natur- og miljøafdeling Hvad kan kommunen bruges til i forhold til landbrug, miljø, tilsyn og samarbejde Kommunens natur- og miljøafdeling Hvad kan kommunen bruges til i forhold til landbrug, miljø, tilsyn og samarbejde Natursagsbehandler Keld Koustrup Sørensen samt landbrugssagsbehandler Marianne Heilskov

Læs mere

Status på Natura 2000 hvad er udfordringen lige nu?

Status på Natura 2000 hvad er udfordringen lige nu? Anmeldelsesordningen i Natura 2000- områder hvilke konsekvenser har det? v. Heidi Buur Holbeck, Status på Natura 2000 hvad er udfordringen lige nu? Temadag Aktuel arealforvaltning d. 13.10.10 Specialkonsulent

Læs mere

Foreløbig vejledning om reglerne om internationale naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens 19 b og 19 f. December 2005

Foreløbig vejledning om reglerne om internationale naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens 19 b og 19 f. December 2005 Foreløbig vejledning om reglerne om internationale naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens 19 b og 19 f December 2005 1. Indledning Den 1. oktober 2004 trådte en større ændring af naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Titel: Vejledning om reglerne om internationale naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens

Titel: Vejledning om reglerne om internationale naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens Kolofon 2 Titel: Vejledning om reglerne om internationale naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens 19 b, 19 d og 19 e Emneord: Anmeldelsesordning, aftaler, nødvendige driftsændringer, habitatdirektiv,

Læs mere

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due 19b-lovgivningen 19b: Aktiviteter nævnt på bilag 2 i NBL i Natura 2000 skal anmeldes Kommunen

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om tilladelse til oppløjning og tilsåning af arealer i Natura 2000-område nr. 92 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sagen om tilladelse til oppløjning og tilsåning af arealer i Natura 2000-område nr. 92 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 07. juli 2011 J.nr.: NMK-514-00003 (tidl. NKN-136-00019) Ref.: Jeanette Christensen AFGØRELSE i sagen om tilladelse til

Læs mere

12. maj 2010 J.nr. NKN JCh. Afgørelse i sagen om genopdyrkning af marker i et Natura 2000-område i Vordingborg Kommune

12. maj 2010 J.nr. NKN JCh. Afgørelse i sagen om genopdyrkning af marker i et Natura 2000-område i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. maj 2010 J.nr. NKN-136-00045 JCh Afgørelse i sagen om genopdyrkning af marker i et

Læs mere

Hvilke nye muligheder og udfordringer bringer Natura 2000 planerne. v/chefkonsulent Søren Schmidt Thomsen,

Hvilke nye muligheder og udfordringer bringer Natura 2000 planerne. v/chefkonsulent Søren Schmidt Thomsen, Hvilke nye muligheder og udfordringer bringer Natura 2000 planerne v/chefkonsulent Søren Schmidt Thomsen, De hemmelige planer Oprindelig offentliggørelse: 1. dec. 08 Udskudt til 1. dec. 09 pga. Grøn Vækst

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Naturkvalitetsplanen i korte træk

Naturkvalitetsplanen i korte træk Naturkvalitetsplanen i korte træk Hvordan skal de beskyttede naturområder udvikle sig frem mod 2025 Hvad er beskyttet natur? Naturkvalitetsplanen gælder for de naturtyper som er beskyttet mod tilstandsændringer

Læs mere

Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven

Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø december 2011 Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven 1. Indhold i administrationsgrundlaget... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Myndighedens rolle... 3 3.1. Opgaver

Læs mere

Love der regulerer tilplantningen med energiafgrøder

Love der regulerer tilplantningen med energiafgrøder Love der regulerer tilplantningen med energiafgrøder 2 meter bræmme Vandløbsloven (LBK nr. 927 af 24/09/2009): 69. Dyrkning, jordbehandling, plantning, jf. dog 34, terrænændring, anbringelse af hegn, jf.

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Afgørelse i sagen om en anmeldt aktivitet i Natura 2000-område i Ringkøbing-Skjern Kommune

Afgørelse i sagen om en anmeldt aktivitet i Natura 2000-område i Ringkøbing-Skjern Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-136-00004 AUP Afgørelse i sagen om en anmeldt

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Til Ikast-Brande Kommune Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Ikast-Brande Kommune har den 18. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med ansøgning Miljøgodkendelse

Læs mere

Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer

Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer Øst Nr. 5 Februar 2007 De nye kommuner Skovrejsningsordningen 2007 Natura 2000 Grønne driftsplaner - også et godt udgangspunkt for eventuel certificering af skovdriften Stormskadeforsikring Biotopplaner

Læs mere

University of Copenhagen. Responsun : Skærpelse af ammoniakreduktionskravet Mortensen, Peter. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Responsun : Skærpelse af ammoniakreduktionskravet Mortensen, Peter. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Responsun : Skærpelse af ammoniakreduktionskravet Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Venø Naturplan en Borgerplan Tanker & ideer til indhold

Venø Naturplan en Borgerplan Tanker & ideer til indhold Venø Naturplan en Borgerplan Tanker & ideer til indhold Biolog Tina Pedersen Hvad er natur? J.Th. Lundbye maleriet Strandbillede med kvæg fra 1835 Guldalderen har påvirket vores natursyn Hvad er natur?

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Sikring af de lysåbne, plejekrævende naturtyper

Sikring af de lysåbne, plejekrævende naturtyper Sikring af de lysåbne, plejekrævende naturtyper Plejekrævende areal: Ca. 244.313 ha (excl. heder) Antal plejekrævende lokaliteter: Ca. 122.500 85 % af de plejekrævende arealer er < 5 ha Næsten 50 % af

Læs mere

Hvilke krav er der til registrering og besigtigelse af beskyttet natur? Naturbeskyttelseslovens 3

Hvilke krav er der til registrering og besigtigelse af beskyttet natur? Naturbeskyttelseslovens 3 Hvilke krav er der til registrering og besigtigelse af beskyttet natur? Tine Nielsen Skafte Naturområdet, By- og Landskabsstyrelsen - En generel erstatningsfri regulering af - Søer på 100 m 2 og derover

Læs mere

Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering

Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering Ib Skjærlund Ho Bugt Vej 37 6852 Billum Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946510 Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering Varde Kommune har den 1. februar 2019 modtaget en anmeldelse

Læs mere

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger NOTAT 6 Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger L.B., Det Økologiske Råd 14. september 2014 1 Arealopgørelse vedvarende

Læs mere

Mål og ønsker til naturplejen

Mål og ønsker til naturplejen Mål og ønsker til naturplejen -og nogle konkrete initiativer fra Naturstyrelsen Oplæg til Videncentret for Landbrugs temadag om naturpleje 26. november 2013 Søren Hald, Naturstyrelsen Ringkøbing. Rammer

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Notat. om nitratmodellen i relation til husdyrbrug 1. INDLEDNING

Notat. om nitratmodellen i relation til husdyrbrug 1. INDLEDNING J.nr.: 7510479 SFS/STTA Notat om nitratmodellen i relation til husdyrbrug 1. INDLEDNING Miljøstyrelsen har bedt mig vurdere, om der i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3 i Rådets direktiv af 21. maj

Læs mere

Niels Henrik Nørgaard har den 5. september 2016 indsendt ansøgning om ændring i miljøgodkendelsen for husdyrbruget Østerkæret 10.

Niels Henrik Nørgaard har den 5. september 2016 indsendt ansøgning om ændring i miljøgodkendelsen for husdyrbruget Østerkæret 10. Niels Henrik Nørgaard Østerkæret 10 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren:

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar til forslag til Natura 2000-handleplan Gammel Havdrup Mose. Fuglebeskyttelsesområde F103 Natura 2000-område nr.

Hvidbog. Høringssvar til forslag til Natura 2000-handleplan Gammel Havdrup Mose. Fuglebeskyttelsesområde F103 Natura 2000-område nr. Hvidbog Høringssvar til forslag til Natura 2000-handleplan 2012-2015 Gammel Havdrup Mose Fuglebeskyttelsesområde F103 Natura 2000-område nr. 150 Nov. 2012 Forslag til handleplan og offentlig høring Roskilde

Læs mere

SEGES 3. marts 2016 Heidi Buur Holbeck og Winnie Brøndum Planter og miljø ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER

SEGES 3. marts 2016 Heidi Buur Holbeck og Winnie Brøndum Planter og miljø ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER SEGES 3. marts 2016 Heidi Buur Holbeck og Winnie Brøndum Planter og miljø ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER EMNER Natura 2000-planer Anmeldelsesordningen Kategori 1 - natur Vedtagelse af L 82? 2... NATURA

Læs mere

Afgørelse i sagen om i sagen om en anmeldt aktivitet i Natura 2000-område i Ringkøbing-Skjern Kommune

Afgørelse i sagen om i sagen om en anmeldt aktivitet i Natura 2000-område i Ringkøbing-Skjern Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 15. maj 2007 NKN-1321-00017 AUP Afgørelse i sagen om i sagen

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar til forslag til Natura 2000-handleplan planperiode. Gammel Havdrup Mose. Fuglebeskyttelsesområde F103

Hvidbog. Høringssvar til forslag til Natura 2000-handleplan planperiode. Gammel Havdrup Mose. Fuglebeskyttelsesområde F103 Hvidbog Høringssvar til forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 2. planperiode Gammel Havdrup Mose Fuglebeskyttelsesområde F103 Natura 2000-område nr. 150 Februar 2017 Forslag til handleplan og offentlig

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

Dispensation tilskudsfodring på 3 natur

Dispensation tilskudsfodring på 3 natur Anders Hundahl Thorupvej 66 Aggersund 9670 Løgstør Sendes til: hundahl@aggersund.dk Dispensation tilskudsfodring på 3 natur Dato: 12. marts 2018 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640 Farsø

Læs mere

Det er din pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om dispensationens indhold.

Det er din pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om dispensationens indhold. Peter Lynge Jacobsen Thorupvej 42 Aggersund 9670 Løgstør Dispensation 3 natur Dato: 27. februar 2018 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-6467 Dokumentnr.: 820-2018-40095

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering

Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering Niels Morten Østergård Nielsen Tarphagevej 67 6852 Billum (tarphage@mail.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering Varde Kommune har

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kås Hoved. Natura 2000-område nr. 31. Habitatområde H

Natura 2000-handleplan Kås Hoved. Natura 2000-område nr. 31. Habitatområde H Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kås Hoved Natura 2000-område nr. 31 Habitatområde H31 Kolofon Natura 2000-handleplan 2016-2021. Kaas Hoved Natura 2000- områder nr. 31, Habitatområde H31. Titel: Natura

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Ole Østergaard Andresen Ho Bugt Vej Billum. Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering.

Ole Østergaard Andresen Ho Bugt Vej Billum. Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering. Ole Østergaard Andresen Ho Bugt Vej 1 6852 Billum Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7727 Afgørelse. Anmeldte driftsændringer kræver nærmere vurdering. Varde Kommune har den 20. oktober 2018 modtaget

Læs mere

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Risum Enge Selde Vig. Natura 2000-område nr Habitatområde H 221

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Risum Enge Selde Vig. Natura 2000-område nr Habitatområde H 221 2. planperiode Natura 2000-handleplan 2016 2021 Risum Enge Selde Vig Natura 2000-område nr. 221 Habitatområde H 221 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Risum Enge Selde Vig Natura 2000-område nr.

Læs mere

4. december 2009 Til Signe Skibstrup Blach / Naturklagenævnet Som annonceret i Dansk Ornitologisk Forenings klage vedr. Tøndermarsken fra 16. oktober

4. december 2009 Til Signe Skibstrup Blach / Naturklagenævnet Som annonceret i Dansk Ornitologisk Forenings klage vedr. Tøndermarsken fra 16. oktober 4. december 2009 Til Signe Skibstrup Blach / Naturklagenævnet Som annonceret i Dansk Ornitologisk Forenings klage vedr. Tøndermarsken fra 16. oktober 2009, sender vi jer hermed yderligere bemærkninger

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Målretning af Natura indsatsen

Målretning af Natura indsatsen Målretning af Natura 2000- indsatsen Natura 2000 debatmøde 12. november 2014 Chefkonsulent Karen Post, Landbrug & Fødevarer & Landskonsulent Heidi Buur Holbeck, Videncentret for Landbrug Hvorfor er der

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 94 Rinkenæs, Dyrehaven og Rode Skov Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Risum Enge Selde Vig. Natura 2000-område nr Habitatområde H 221.

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Risum Enge Selde Vig. Natura 2000-område nr Habitatområde H 221. 1 2. planperiode Natura 2000-handleplan 2016 2021 Risum Enge Selde Vig Udkast til høring Natura 2000-område nr. 221 Habitatområde H 221 2 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Risum Enge Selde Vig Natura

Læs mere

N9: Vandrammedirektivet og søerne. Sådan opnås miljømålene for søerne. Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense.

N9: Vandrammedirektivet og søerne. Sådan opnås miljømålene for søerne. Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense. N9: Vandrammedirektivet og søerne Sådan opnås miljømålene for søerne Ved: Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense Plantekongres 2011 13. Januar 2011 Formålet med vandplanerne

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Tønder Kommunes kommentarer til bemærkninger fra høring af forslag til Natura2000 handleplan Kogsbøl og Skast Mose

Tønder Kommunes kommentarer til bemærkninger fra høring af forslag til Natura2000 handleplan Kogsbøl og Skast Mose Team Natur og vandløb NOTAT Sags id.: 01.00.00-P16-2-12 Sagsbeh.: DL16LISC 24. september 2012 Tønder Kommunes kommentarer til bemærkninger fra høring af forslag til Natura2000 handleplan Kogsbøl og Skast

Læs mere

Realdania d. 5. februar 2016 Winnie H. Brøndum Planter og Miljø KONKRETE EKSEMPLER PÅ KONSEKVENSER VED NATURPLEJE

Realdania d. 5. februar 2016 Winnie H. Brøndum Planter og Miljø KONKRETE EKSEMPLER PÅ KONSEKVENSER VED NATURPLEJE Realdania d. 5. februar 2016 Winnie H. Brøndum Planter og Miljø KONKRETE EKSEMPLER PÅ KONSEKVENSER VED NATURPLEJE KONKRETE EKSEMPLER PÅ KONSEKVENSER VED NATURPLEJE Naturbeskyttelsesloven Eksempler Habitatnaturtyper

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N40 Karup Å, Kongenshus og Hesellund Heder Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning Dato:

Tilladelse til skovrejsning Dato: Tilladelse til skovrejsning Dato: 09-10-2017 Billund Kommune har den 20. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. 5a, Kirkeby By, Sdr. Omme beliggende på adressen Hovedgaden 77,

Læs mere

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Natura 2000 implementering i Danmark Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Målsætning Vil gerne bidrage til opnåelse af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i Natura

Læs mere

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger:

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger: Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Miljø- og fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet miljobio@naturerhverv.dk Vedr. Høring af forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 7Rubjerg Knude og Lønstrup Klint, Habitatområde nr. 7 Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i et areal udlagt til skovrejsning uønsket Teknik & Økonomi Negativt skovrejsningsområde og skovrejsning Lovgrundlag

Tilladelse til skovrejsning i et areal udlagt til skovrejsning uønsket Teknik & Økonomi Negativt skovrejsningsområde og skovrejsning Lovgrundlag Villy Elmer Nielsen Kolstrupvej 64 Grindsted Mk 7200 Grindsted Tilladelse til skovrejsning i et areal udlagt til skovrejsning uønsket Dato: 25-01-2018 Billund Kommune har den 12. december 2018 modtaget

Læs mere

Ikast-Brande Kommune har den 2. august 2012 modtaget en anmeldelse efter 19 d i Godkendelsesbekendtgørelsen 1.

Ikast-Brande Kommune har den 2. august 2012 modtaget en anmeldelse efter 19 d i Godkendelsesbekendtgørelsen 1. Inga Maria Lautrup Kristensen Karstoftevej 6 7330 Brande 13. september 2012 Anmeldelse af skift i dyretype, Karstoftevej 6, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har den 2. august 2012 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N63 Sdr. Feldborg Plantage Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Påbud om at undlade drift på kommunens areal

Påbud om at undlade drift på kommunens areal Aage Gørup Christensen Rosenstien 19 Birgittelyst 8800 Viborg Påbud om at undlade drift på kommunens areal Dato: 28. november 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.:

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kås Hoved. Natura 2000-område nr. 31. Habitatområde H31

Natura 2000-handleplan Kås Hoved. Natura 2000-område nr. 31. Habitatområde H31 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kås Hoved Natura 2000-område nr. 31 Habitatområde H31 Kolofon Natura 2000-handleplan 2016-2021. Kaas Hoved Natura 2000- områder nr. 31, Habitatområde H31. Titel: Natura

Læs mere

Dispensation til træfældning og rykke pil op i 3 mose

Dispensation til træfældning og rykke pil op i 3 mose TAMU Vitskøl Jørn Bloch Viborgvej 460 9681 Ranum Sendt til joern.bloch@tamu.dk Dato: 13. november 2018 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.05.08-P25-22-18 Per E.

Læs mere

Lovliggørende dispensation til opdyrkning af 3 eng

Lovliggørende dispensation til opdyrkning af 3 eng Kim Linnemann Christiansen Øster Ørbækvej 40 9670 Løgstør Dato: 15. november 2018 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.05.08-K08-176-18 Per E. Rasmussen Telefon: 99

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 3

Naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelseslovens 3 Heder Overdrev Enge Moser Søer Vandløb Naturbeskyttelseslovens 3 3. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

3 dispensation til rydning af pilekrat

3 dispensation til rydning af pilekrat Gunner Krogh Sørensen Bjørnstrupvej 50 Sondrup 9600 Aars Dato: 23. november 2018 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.05.08-P25-491-18 Per E. Rasmussen Telefon: 99

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Påbud om drift af beskyttet eng

Påbud om drift af beskyttet eng Carl Erik Jeppesen Vejrhøjvej 6 Vindblæs 9670 Løgstør Påbud om drift af beskyttet eng Dato: 25. januar 2018 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2013-51466 Dokumentnr.:

Læs mere

Hvidbog. Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende

Hvidbog. Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende Hvidbog Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg Natura 2000

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Borris Hede Natura 2000-område nr. 67 Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Titel: Natura 2000-handleplan, Borris Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

baggrund for sagsbehandlingen

baggrund for sagsbehandlingen 1 baggrund for sagsbehandlingen Stiltiende accept var udgangspunktet og praksis i mange kommuner. I 2011 kom et notat fra Naturstyrelsen VVM på slam. I 2012 kom et nyt notat fra Naturstyrelsen ingen VVM

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Kap Biologiske Interesser

Kap Biologiske Interesser Kap. 3.4. Biologiske Interesser Planmål - Køge Kommune vil: Sikre og forbedre naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder i et sammenhængende Grønt Danmarkskort, hvor i indgår

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Vejledning om Skovloven 17 - Anmeldelse af visse aktiviteter i Natura 2000-områder

Vejledning om Skovloven 17 - Anmeldelse af visse aktiviteter i Natura 2000-områder Dette notat er senest ændret den 10. september 2007 Vejledning om Skovloven 17 - Anmeldelse af visse aktiviteter i Natura 2000-områder Indhold 1. Indledning 2. Anmeldelse - formalia 3. Hvad skal anmeldes

Læs mere

Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til ændring af følgende bekendtgørelser i høring med høringsfrist torsdag den 9.

Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til ændring af følgende bekendtgørelser i høring med høringsfrist torsdag den 9. NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 17-12232- 000007 Ref. KBK Den 18. oktober 2017 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud og om udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område N 41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Odder Kommune Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 KYSING FJORD Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Natura 2000-planlægning ( )

Natura 2000-planlægning ( ) Natura 2000-planlægning (2016-21) Møde med Fugleværnsfonden 23. april 2014 Almindelig ryle - Værnengene 1. Velkomst Dagsorden 2. Natura 2000 lidt om baggrunden 3. Hvad sker der lige nu og hvad kommer der

Læs mere

Tønder Kommunes kommentarer til bemærkninger fra høring af forslag til Natura2000 handleplan Vadehavet delplan for Rømø

Tønder Kommunes kommentarer til bemærkninger fra høring af forslag til Natura2000 handleplan Vadehavet delplan for Rømø Team Natur og vandløb NOTAT Sags id.: 01.00.00-P16-2-12 Sagsbeh.: DL16LISC 24. september 2012 Tønder Kommunes kommentarer til bemærkninger fra høring af forslag til Natura2000 handleplan Vadehavet delplan

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere