KONTRAKT. almen lægegerning. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) Leverandøren (herefter benævnt Leverandøren)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT. almen lægegerning. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) Leverandøren (herefter benævnt Leverandøren)"

Transkript

1 KONTRAKT om almen lægegerning mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og Leverandøren (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren benævnes herefter samlet som Parterne/Parter og enkeltvis som en Part) Sagsnr.:

2 Indholdsfortegnelse Præambel ens Parter Definitioner ens omfang periode og ens ophør Samarbejde og kommunikation Kvalitet Virksomhedsoverdragelse Leverandørens personale Priser og prisregulering Fakturering og betaling mv Generelle bestemmelser vedrørende Leverandøren Leverandørens misligholdelse Kundens misligholdelse Klageregler og regres Erstatningsansvar og forsikringer Force majeure Tavshedspligt Underleverandører mv Kundens forbehold Ændringer i en Konflikter og lovvalg Underskrifter Bilagsoversigt bilag 1: Afvigelser fra og krav ud over overenskomsten bilag 2: Tilbudsliste (prisafgivelse) bilag 3: Den til enhver tid gældende overenskomst mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn bilag 4: Fakta om klinikken og området bilag 5: Evt. rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet bilag 6: Erklæring om fælles befuldmægtiget og solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse bilag 7: Indeståelseserklæring Side 2 af 15

3 Præambel Denne kontrakt vedr. varetagelsen af lægepraksis for er indgået på baggrund af udbud gennemført i henhold til lov , nr. 904 om ændring af sundhedsloven om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Udførelse af opgaven skal ske i overensstemmelse med vilkår der er bestemt i nærværende samt overenskomsten. Med overenskomsten menes den overenskomst, som er indgået mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regioners Lønnings- og Takstnævn af 3. juni 1991, senest ændret ved aftale af 1. marts Løbende ændringer i overenskomsten vil ligeledes være gældende for kontraktforholdet. Når der i dokumenter tilhørende udbuddet er anvendt begrebet overenskomsten er det ovenstående overenskomst der er henvises til. en fastlægger Parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Kundens indkøb af de af en omfattede Ydelser hos Leverandøren. 1 ens Parter 1.1 Kunden Ved Kunden forstås Skottenborg Viborg Kontaktperson: AC-fuldmægtig Daniel M. Simonsen Tlf.: (+45) daniel.simonsen@rm.dk 1.2 Leverandøren Ved Leverandøren forstås Leverandøren Kontaktperson: Tlf.: Side 3 af 15

4 1.3 Kontaktpersoner Kontaktpersonerne, som nævnt i pkt. 1.1 og 1.2, kan, hvor der ikke er angivet andet i en, eller hvor der ikke er givet anden skriftlig meddelelse fra den respektive Part, i sædvanligt omfang bindende disponere på vegne af den respektive Part. 2 Definitioner 2.1 en Ved en forstås nærværende dokument og de tilhørende kontraktbilag i henhold til bilagsoversigten. Henvisning til en omfatter dermed også disse kontraktbilag. Endvidere omfatter henvisning til en og/eller kontraktbilag også kontraktbilagenes eventuelle underbilag. De til en hørende bilag anses derfor for en integreret del af en. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem nærværende dokument og bilagene har nærværende dokument forrang. Ved uoverensstemmelse imellem bilagene gælder bilagene i den rækkefølge, som de står anført i bilagsoversigten. 2.2 Ydelser og Overenskomsten Der praktiseres lægegerning i overensstemmelse med de vilkår der er bestemt i nærværende samt overenskomsten. Med overenskomsten menes den overenskomst, som er indgået mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regioners Lønnings- og Takstnævn af 3. juni 1991, senest ændret ved aftale af 1. marts Når der i dokumenter tilhørende kontrakten er anvendt begrebet overenskomsten er det ovenstående overenskomst der er henvises til. Overenskomst er gældende for udførelsen af opgaven og vil regulere dette kontraktforhold, dog således at denne kontrakt og bilag 1 krav over overenskomsten er gældende forud for overenskomsten. Enhver efterfølgende ændring i overenskomsten mellem PLO og Regionernes Lønnings- og takstnævn vil ligeledes være gældende for kontaktforholdet. 3 ens omfang 3.1 Omfang en vedrører lægebetjening to dage ugentligt på øen Endelave. I uge skal der være fuld lægebetjening på øen. Lægepraksis skal drives fra adressen kongevejen 48, Endelave, 8700 Horsens. De to ugentlige dage med lægebetjening skal klinikken være åben i mindst 5 timer inden for tidsrummet kl begge dage. I alt skal klinikken være åbent minimum 12 timer fordelt over de to dage. Altså f.eks. åben kl tirsdag og kl torsdag i samme uge, eller kl onsdag og kl torsdag. Ved kontraktens indgåelse aftales hvilke ugedage klinikken som udgangspunkt er åben. Der er mulighed for fleksibilitet med hensyn til at ændre åbningsdage. Dog skal åbningstiderne Side 4 af 15

5 planægges sådan, så beboerne på øen får mulighed for at planlægge besøg hos lægen i god tid. Regionen forventer at der foreligger et offentliggjort skema for åbningstider som minimum 2 måneder frem i tiden. Vær opmærksom på at åbningstiderne formentlig skal koordineres ud fra den skiftende sejlplan for færgen. I sommerferieperioden, defineret som ugerne 27 33, begge inkl., skal der være en almen læge til stede på øen døgnet rundt. Klinikken skal være åben for konsultation mellem kl , og i den øvrige tid er der vagtforpligtelse. 3.2 Patientgrundlag Det oplyste patientgrundlag er udtryk for hvorledes patienterne fordeler sig ved udbuddet, der vil naturligt være tilgang og afgang af patienter, der følger af eksempelvis til- og fraflytning, fødsler, lægevalg samt dødsfald. Patienterne har desuden frit lægevalg og regionen kan således ikke garantere et bestemt patientantal. Leverandøren forpligter sig til at tilbyde lægebetjene til alle borger bosat på øen, samt passanter. Derudover skal klinikken være åbent for tilgang i kontraktperioden. Hvis patienttallet tilmeldt klinikken falder til under 100 genforhandles kontrakten. 4 periode og ens ophør 4.1 periode en træder i kraft den 1. maj 2016 og er gældende til og med den 30. april 2019, medmindre Kunden vælger at gøre brug af option på forlængelse af kontraktperioden, jf. pkt Hvis kontraktperiodens start forsinkes, er Kunden berettiget til at lade alle eller de manglende ydelser udføre af tredjemand for Leverandørens regning, indtil Leverandøren kan levere i henhold til ens krav. 4.2 Prøveperiode De første 6 måneder af kontraktperioden er prøvetid, hvor Kunden kan opsige en skriftligt med et varsel på 30 dage til den 1. i en måned. Opsigelsen skal være afsendt senest den dag, hvor prøvetiden udløber. Opsigelse i henhold til pkt. 4.2 giver ikke Leverandøren ret til erstatning eller anden form for kompensation i anledning af opsigelsen. 4.3 Forlængelse af kontraktperioden Kunden har ret til at forlænge kontraktperioden 1 gang med op til 12 måneder. Kunden skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 6 måneder før ens udløb. Forlængelse sker på uændrede vilkår, medminde andet aftales mellem parterne. 4.4 Opsigelse Kundens opsigelse Kunden kan med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned skriftligt opsige en helt eller delvist. Opsigelse i sådanne tilfælde, kan dog ikke finde sted inden for de første 12 måneder af kontraktperioden. Side 5 af 15

6 Opsigelse i henhold til pkt giver ikke Leverandøren ret til erstatning eller anden form for kompensation i anledning af opsigelsen Leverandørens opsigelse Leverandøren kan i hele perioden med et varsel på 6 måneder til den 1. i en måned skriftligt opsige en. Sådan opsigelse kan dog ikke finde sted inden for de første 12 måneder af kontraktperioden. Opsigelse i henhold til pkt giver ikke Kunden ret til erstatning eller anden form for kompensation i anledning af opsigelsen. 5 Samarbejde og kommunikation 5.1 Generelt Leverandøren skal i kontraktperioden indgå i et loyalt, fleksibelt og smidigt samarbejde med Kunden, og såvel Kunden som Leverandøren er forpligtet til at informere hinanden om forhold, der skønnes at kunne vedrøre en. Overtrædelse af nærværende pkt. 5 vil kunne medføre ophævelse af en, jf. pkt Leverandøren er i øvrigt pligtig til ved ophør af en at samarbejde med Kunden og en eventuel ny leverandør, som en overdrages til, således at overgangen til den nye leverandør sker med mindst mulig gene for Kunden. 5.2 Videregivelse af oplysninger til Kunden Leverandøren er forpligtiget til at videregive enhver oplysning til Kunden, som Leverandøren har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af ydelser efter denne, og som Kunden finder nødvendig for at Kunden kan varetage sine offentligretlige forpligtigelser. 5.3 Samarbejde med Kunden og det øvrige sundhedsvæsen Leverandøren indgår som en integreret del af det øvrige sundhedsvæsen og skal sikre kommunikationen mellem Leverandøren og de forskellige relevante aktører i sundhedsvæsenet er velfungerende. Leverandøren er forpligtiget til at bidrage til et sammenhængende patientforløb samt forpligtiget til at imødekomme kravet om hurtig diagnose. Leverandøren er forpligtiget til at samarbejde med al øens øvrige sundhedspersonale, dette såvel kommunal som regionalt sundhedspersonale. Derudover er leverandøren også forpligtiget til at samarbejde med andet relevant sundhedspersonale der ikke nødvendigvis er på øen, som eksempelvis syghuse, kommuner mv. 5.4 Kommunikation Al mundtlig og skriftlig kommunikation mellem Kunden og Leverandøren vedrørende en skal foregå på dansk. Side 6 af 15

7 6 Kvalitet 6.1 Generelt Leverandøren skal sikre, at leverandørens ansatte lever op til den enhver tid gældende lovgivning, herunder særligt sundhedsretlig lovgivning. Leverandøren er navnlig forpligtet til: At sikre at leverandørens ansatte udviser omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sin virksomhed, jf. autorisationsloven (som senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 877) At sikre at leverandørens ansatte udøver deres virksomhed i overensstemmelse med nationale faglige retningslinjer m.v., jf. sundhedsloven. Leverandørens ydelser skal i øvrigt leveres i en kvalitet, der til enhver tid svarer til, hvad der inden for det relevante område betragtes som god praksis almindelig anerkendt faglig standard. Leverandøren skal efterleve den til enhver tid gældende lovgivning, herunder men ikke udelukkende med hensyn til sundhed, miljø og arbejdsmiljø, og ved opfyldelse af en opfylde alle myndighedskrav. Lægebetjeningen skal varetages af læger, som er specialelæge i almen medicin. 6.2 Tilknytningsforhold Lægebemandingen skal tilrettelægges således, at de tilmeldte patienter kan få et tilknytningsforhold til den eller de samme læger i minimum 6 måneder ad gangen med undtagelse af de bestemmelser for lægers fravær, der fremgår i Overenskomst om almen praksis. Leverandøren skal organisere bemandingen på en måde, så der er tilstrækkelig dækning både hvad angår læger og praksispersonale. 6.3 Kundens kontrol Kunden er berettiget til at føre løbende kontrol med Leverandørens ydelser. Kundens kontrol eller manglende kontrol lemper på intet punkt Leverandørens forpligtelser i henhold til en. Kundens kontrol skal tilrettelægges, så den så vidt muligt ikke er til gene for Leverandøren. Leverandøren er forpligtet til at yde Kunden bistand i forbindelse med kontroltiltag og udlevere oplysninger og data. 7 Virksomhedsoverdragelse Hvis Virksomhedsoverdragelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med senere ændringer) eller en tilsvarende lovgivning vil eller muligvis vil finde anvendelse i forbindelse med ens ophør, skal Leverandøren på Kundens anmodning meddele Kunden alle oplysninger, der er relevante for, at Kunden eller en mulig fremtidig leverandør kan vurdere rækkevidden af de retsvirkninger og pligter, der kan udløses i henhold til denne lovgivning. Kunden har krav på de nævnte oplysninger senest 6 måneder før kontraktudløb og i tilfælde af ophævelse af en. 7.1 Medarbejdere Side 7 af 15

8 Der er ikke tilknyttet medarbejdere til klinikken på Endelave. 8 Leverandørens personale 8.1 Generelt De medarbejdere, Leverandøren anvender til at opfylde en, skal være fagligt velkvalificerede. 8.2 Arbejdsklausul Leverandøren skal sikre, at de ansatte, som Leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på ens opfyldelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Kunden kan til enhver tid udbede sig dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagere lever op til den i pkt. 8.2 nævnte forpligtelse. Leverandøren skal efter påkrav fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Kunden i hænde senest 7 dage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. 9 Priser og prisregulering 9.1 Priser Priserne angivet i bilag 2 er nettopriser ekskl. moms i danske kroner men inkl. evt. øvrige afgifter (told mv.). Ordregiver gør opmærksom på at sundhedsydelser er momsfritaget jf. momslovens 13 stk. 1, nr. 1, hvis der er tale om behandlinger som udføres, som led i udøvelse af lægegerning med henblik på, at forebygge, diagnosticere, behandle og/eller helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder. Det vil altså sige at de ydelser faktureres for er momsfrie og der således ikke skal tillægges moms på fakturaen. Handler det derimod om private attester mv. som ikke kan karakteriseres som forebyggende, diagnosticerende eller behandlende skal disse ydelser som udgangspunkt tilskrives moms. Idet private attester ikke vedrører regionen, henvises der til SKAT. Priserne dækker alle de med ydelsen forbundne omkostninger. Honorar udbetales månedligt bagudrettet. 9.2 Prisregulering Prisregulering i opadgående retning Priserne er faste i minimum 12 måneder fra ens ikrafttræden, jf. pkt. 4. Priserne kan således tidligst reguleres i opadgående retning med virkning fra 1. maj Herefter kan priserne reguleres hver 12. måned. Prisregulering i opadgående retning har alene virkning for fremtiden. Side 8 af 15

9 Hvert år pr. den 1. januar, første gang d. 1. januar 2018 reguleres uden særskilt varsel den årlige pris med den procentvise stigning i nettoprisindekset fra oktober måned det foregående år til oktober måned det næste år. I det tilfælde at et fald i nettoprisindekset er gældende for reguleringsåret, vil den årlige pris pr. tilmeldte patient ikke blive justeret i nedadgående retning. Såfremt indeksregulering umuliggøres, eksempelvis ved bortfald af beregningen af nettoprisindekset eller anden lovgivning herom, forhøjes prisen i stedet i overensstemmelse med stigningen i et andet eksisterende eller nyt tilsvarende indeks eller hvis et sådant ikke findes efter principper, der ligger beregningen af nettoprisindekset så nært som muligt. 10 Fakturering og betaling mv Fakturering Fakturaens form og indhold Faktura samt kreditnota fremsendes elektronisk i OIOUBL-format til følgende EAN-/GLNnummer: Fakturaen skal indeholde: Dato for fakturaens udstedelse (fakturadato) Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer) Leverandørens CVR-nummer (eller SE- eller P-nummer det nummer som Leverandørens NEM-konto er knyttet til) Leverandørens navn og adresse Mængden og arten af de leverede vare eller omfanget og arten af de leverede ydelser. Dato for levering af de af fakturaen omfattede Ydelser (leveringsdato) Den bestillende Institution navn, adresse og EAN-/GLN-nummer Pris i alt ekskl. moms Betalingsbetingelser (i henhold til en) Fakturaen må ikke indeholde afregning for mere end 1 måned Betalingsbetingelse Der betales den i bilag 2 aftalte pris pr. år. Betaling forfalder i 12 rater og opgøres derfor hver måned pr. den 1. i måneden og betaling sker bagud, således 1. betaling finder sted den 31. maj Betalingsbetingelsen er 30 dage fra fakturadato under forudsætning af, at Kunden har modtaget fyldestgørende elektronisk faktura. Fakturadato må ikke være tidligere end 1. ydelsesdato. 11 Generelle bestemmelser vedrørende Leverandøren 11.1 Faglighed Leverandøren skal opfylde alle til enhver tid gældende regler for udøvelse af lægefaglig patientbehandling og sundhedsfaglig virksomhed. Leverandøren skal herunder navnlig: a. Udpege en læge, der har det sundhedsfaglige ansvar og er forpligtet til at påse, at den sundhedsfaglige virksomhed udøves i overensstemmelse med god faglig praksis og med Side 9 af 15

10 de pligter, der er fastsat i lovgivningen for sundhedsfaglig virksomhed, jf. lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011) b. Oplyse, hvis der udnævnes en ny sundhedsansvarlig læge c. Dokumentere at de af denne aftale omhandlede ydelser udføres af autoriseret sundhedspersonale under lægefagligt ansvar af speciallæger med speciallægeuddannelse i Almen medicin. I forhold til godkendelse af læger og sygeplejersker fremsende dokumentation til, som minimum, i form af autorisationer. Hvis Kunden kræver det også i form af opdaterede CV, og referencer fra leverandøren. Dokumentationspligten gælder også i forhold til læger ansat hos underleverandører Sprog Al kommunikation mellem patienten og leverandørens sundhedspersonale skal foregå på dansk, norsk eller svensk. Såfremt kommunikationen foregår på norsk eller svensk, skal dette ske ved anvendelsen af dansk sundhedsfaglig terminologi, herunder dagligdags betegnelser for sygdomme, symptomer og behandlingsmetoder. Kunden er berettiget til at forlange navngivne læger hos leverandøren udskiftet, såfremt Kunden har saglige indsigelser mod lægens fortsatte tilknytning til klinikken i tilfælde af gentagne klager fra patienter over sprogproblemer. 12 Leverandørens misligholdelse 12.1 Generelt Dansk rets almindelige regler i forbindelse med Leverandørers misligholdelse gælder, medmindre andet følger af en. Leverandøren er herudover erstatningsansvarlig i henhold til pkt Ophævelse af en en kan af Kunden ophæves ved væsentlig misligholdelse. Følgende ikke-udtømmende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til helt eller delvist at hæve en med virkning for fremtiden. At den virksomhedsansvarlige læge eller andre læger, der er ansat hos leverandøren, gør sig skyldig i forhold, der kan medføre frakendelse af retten til at praktisere som læge. At leverandøren, leverandørens ansatte eller leverandørens underleverandør overtræder reglerne om tavshedspligt, jf. pkt. 17, eller reglerne om informeret samtykke til behandling. At leverandøren, leverandørens ansatte eller leverandørens underleverandør uberettiget foretager opslag i p-journal, e-journal, Sundhedsjournalen eller andre elektroniske (journal)systemer. At leverandøren ikke overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning, jf. pkt. 17. Side 10 af 15

11 At leverandøren ikke overholder sin pligt ifølge kontrakten til registrering af ydelser i afregningssystemet samt rettelse af fejlregistrerede ydelser, der afvises/returneres af Kunden Hvis Kunden gentagne gange oplever mangelfulde Ydelser, og Kunden har reklameret herover, eller hvis Leverandøren gentagne gange undlader at foretage afhjælpning når Kunden har reklameret over mangelfulde Ydelser. Kunden skal dog forinden ophævelse af en kan ske, have meddelt Leverandøren, at ophævelse vil ske, hvis der igen leveres mangelfulde Ydelser, eller hvis Leverandøren igen undlader at afhjælpe eller omlevere trods reklamation. Hvis Leverandøren erklæres konkurs, træder i betalingsstandsning, åbner for forhandling af tvangsakkord eller Leverandørens forhold i øvrigt viser sig at være således, at Leverandøren må anses for at være ude af stand til at opfylde en. Ophævelse af en kan dog alene ske i det omfang dette ikke strider mod lovgivningen. Hvis Leverandøren kræves opløst af relevante offentlige myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen. Hvis Leverandøren groft eller gentagne gange overtræder relevant lovgivning, eller hvis Leverandøren dømmes under en civilretlig sag eller straffesag for et forhold, der kan rejse tvivl om Leverandørens almindelige hæderlighed. Gentagen manglende overholdelse af pkt. 5 vedrørende samarbejde. Hvis Leverandøren trods skriftlig advarsel gentagne gange misligholder sine øvrige forpligtelser i henhold til en i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Kunden. Ved forhold, som ikke i sig selv er væsentlige, men som ved deres antal eller karakter svækker tillidsforholdet mellem Parterne. Indtræden af andre omstændigheder, der bringer ens opfyldelse i alvorlig fare. Ophævelse skal ske ved skriftlig meddelelse til Leverandøren. 13 Kundens misligholdelse Betaler Kunden ikke rettidigt, påløber der fra forfaldsdagen at regne, rente i henhold til rentelovens bestemmelser. 14 Klageregler og regres 14.1 Klage- og erstatningsadgang Leverandørens virksomhed efter denne aftale er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (som senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr af 7. november 2011). Leverandøren er efter lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet navnlig forpligtet til: Side 11 af 15

12 a. At vejlede patienterne om klagemuligheder vedrørende sundhedsfaglig behandling (Patientombuddet), service (Patientkontoret i regionen), samt om patientforsikringsordningen, b. At foretage skriftlig underretning til Kunden om eventuelle klagesager og patientforsikringssager opstået i forbindelse med leverandørens behandling af patienter efter denne aftale, c. At sikre at enhver af leverandørens ansatte, der får kendskab til en skade, som må forventes at være omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet, informerer den pågældende patient om loven og eventuelt bistår med anmeldelse til patientforsikringen. Leverandøren er forpligtet til at erstatte Kundens udbetalinger til patienter i medfør af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenets 24, såfremt betingelserne for regres, jf. lovens 27, er opfyldt Desuden er leverandøren underlagt hvad der følger af overenskomsten vedrørende klagesagsbehandling Serviceklager Der gælder ingen klagefrist for så vidt angår patienters serviceklager over leverandøren til Kunden. Der stilles ikke formkrav til indgivelsen af serviceklager over leverandøren til Kunden. 15 Erstatningsansvar og forsikringer 15.1 Generelt Parterne er erstatningspligtige over for hinanden med mindre andet fremgår af en i henhold til dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten gælder dog ikke for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab. Leverandøren er pligtig til at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Kunden af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen, en produktskade eller Leverandørens skadevoldende adfærd. Dette gælder uden begrænsning. Kunden kan ikke uden inddragelse af Leverandøren indgå forlig med tredjemand om sådanne krav. Rejses krav imod Kunden begrundet i forhold omkring leverancen, er Leverandøren pligtig samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet rejst mod Kunden Forsikring Leverandøren er i hele kontraktperioden inkl. eventuelle forlængelser forpligtet til at opretholde en erhvervsansvarsforsikring. Denne forsikring skal indeholde en sikring mod et eventuelt erstatningskrav for patientskader. Leverandøren skal på Kundens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. Side 12 af 15

13 16 Force majeure Leverandøren er ansvarlig for misligholdelse af en, med mindre misligholdelsen skyldes forhold, Kunden bærer ansvaret eller risikoen for, eller skyldes force majeure. Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af en er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Leverandørens virksomhed. Leverandøren er forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde et nødberedskab. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der er omfattet af ovenstående, og som Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet. Kunden er ansvarsfri under samme betingelser som Leverandøren, jf. ovenstående. Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende Part har givet meddelelse herom til den anden Part senest 5 Hverdage efter, at force majeure er indtrådt. 17 Tavshedspligt Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af en. Dette skal i øvrigt ske i overensstemmelse med Sundhedslovens kap. 9, Forvaltningslovens 27 og Straffelovens 152 og 152a. Tavshedspligten gælder også efter, at en er ophørt, uanset årsagen hertil. Behandling af personoplysninger skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning for beskyttelse af personoplysninger, således at personoplysninger ikke kan tilgås og behandles af uvedkommende, uanset om dette sker af leverandøren som selvstændig dataansvarlig eller som databehandler for. Leverandøren skal træffe de fornødne tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommende kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen I det omfang persondata overlades til behandling ved leverandøren som databehandler - på vegne som dataansvarlig, er leverandøren forpligtet til som en del af kontraktsgrundlaget at underskrive en databehandleraftale med. Alle repræsentanter for Leverandøren, der måtte have behov for adgang til Kundens systemer i forbindelse med ens opfyldelse, vil, forinden adgang hertil gives, blive pålagt at underskrive en fortrolighedserklæring. Leverandøren må bruge Kunden som almindelig reference. Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om en eller offentliggøre noget om ens indhold, ligesom Leverandøren ikke må anvende Kunden i reklamemæssig sammenhæng uden Kundens forudgående skriftlige samtykke. Side 13 af 15

14 Enhver af Parterne har ret til at videregive information vedrørende en, og herunder offentliggøre en helt eller delvist, i det omfang Parten er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning, herunder lov om offentlighed i forvaltningen, til opfyldelse af en specifik domstolsbeslutning eller myndighedsbeslutning. 18 Underleverandører mv. Ansvaret for korrekt opfyldelse af en påhviler Leverandøren, således at Leverandøren hæfter for ydelser fra underleverandører på ganske samme måde som for sine egne forhold. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at eventuelle underleverandører i kontraktperioden, inkl. eventuelle forlængelser, har tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring. 19 Kundens forbehold Den estimerede patientgrundlag er under forbehold for frit lægevalg og derved kan patientgrundlaget ikke garanteres. 20 Ændringer i en Enhver ændring eller tilføjelse til en skal aftales skriftligt mellem Kunden og Leverandøren og vedhæftes en som tillæg. 21 Konflikter og lovvalg For denne gælder dansk ret. Uoverensstemmelser i forbindelse med en søges afgjort ved forhandling mellem Parterne. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab. Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort af domstolene ved Kundens værneting. Side 14 af 15

15 22 Underskrifter For [] For Leverandøren Dato og underskrift Dato og underskrift Titel og navn på underskriver Titel og navn på underskriver Dato og underskrift Dato og underskrift Titel og navn på underskriver Titel og navn på underskriver Nærværende kontrakt er udfærdiget i to enslydende eksemplarer, hvoraf Leverandøren og Kunden har et eksemplar hver. Side 15 af 15

Udkast til KONTRAKT. drift af lægepraksis. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren)

Udkast til KONTRAKT. drift af lægepraksis. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren) Udkast til KONTRAKT om drift af lægepraksis mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren benævnes herefter samlet

Læs mere

Bilag 4 Kontraktudkast levering af biler

Bilag 4 Kontraktudkast levering af biler Bilag 4 Kontraktudkast levering af biler Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Aftalegrundlag... 3 3. Aftaleperiode... 4 4. Kontrakts omfang... 4 5. Samarbejde... 5 6. Garanti... 5 7. Priser

Læs mere

Bilag 4 Kontrakt på vareudbringning. Kontrakt på VAREUDBRINGNING. i Vesthimmerlands Kommune

Bilag 4 Kontrakt på vareudbringning. Kontrakt på VAREUDBRINGNING. i Vesthimmerlands Kommune Bilag 4 Kontrakt på vareudbringning Kontrakt på VAREUDBRINGNING i Vesthimmerlands Kommune 1 Parterne Mellem [Indsæt navn på leverandør] [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer] [Indsæt CVR-nr.] (herefter kaldet

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren)

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) Udkast til KONTRAKT om levering af BANKYDELSER mellem REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) og [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren benævnes herefter samlet som Parterne/Parter

Læs mere

Bilag 5 Kontraktudkast vedr. vareudbringning. Kontraktudkast vedr. VAREUDBRINGNING. i Vesthimmerlands Kommune

Bilag 5 Kontraktudkast vedr. vareudbringning. Kontraktudkast vedr. VAREUDBRINGNING. i Vesthimmerlands Kommune Bilag 5 Kontraktudkast vedr. vareudbringning Kontraktudkast vedr. VAREUDBRINGNING i Vesthimmerlands Kommune 1 Parterne Mellem [Indsæt navn på leverandør] [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer] [Indsæt CVR-nr.]

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

KONTRAKTBILAG 1. Kravspecifikation

KONTRAKTBILAG 1. Kravspecifikation KONTRAKTBILAG 1 Kravspecifikation Sagsnummer.: 18/14010 Region Syddanmark Side 1 af 7 Kravspecifikation 1 Udbudsmaterialets terminologi 1.1 Mindstekrav Mindstekrav er krav, der skal opfyldes. Såfremt et

Læs mere

Kontrakt. Ejendomsadministration. Ringsted Kommune

Kontrakt. Ejendomsadministration. Ringsted Kommune Kontrakt Ejendomsadministration Ringsted Kommune Indholdsfortegnelse 1. Aftaleparter 3 2. Bilag 3 3. Baggrund, formål og generelle vilkår 3 4. Ejendomme 4 5. Kontraktperiode 4 6. Forhold vedrørende ikrafttræden

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION Nærværende dokument indeholder Kundens krav i forhold til Leverandørens levering af Drift af almen lægepraksis i Hjerting, Esbjerg. Følgende bedes bemærket, herunder

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Rammeaftale om afholdelse af enavigation konference. Mellem. Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby CVR nr

Rammeaftale om afholdelse af enavigation konference. Mellem. Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby CVR nr Rammeaftale om afholdelse af enavigation konference Mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 2983 16 10 Og XXX Herefter kaldet Leverandøren 2/6 1 Præampel... 3 2 Generelt... Fejl!

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden)

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) Udkast til KONTRAKT om levering af BANKYDELSER mellem REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren benævnes herefter samlet

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Bilag I Kontraktudkast: Eksperimentarium for socialt ansvar

Bilag I Kontraktudkast: Eksperimentarium for socialt ansvar Bilag I Kontraktudkast: Eksperimentarium for socialt ansvar 1. Parterne Mellem Ordregiver Ikast-Brande Kommune og Leverandør [Indsæt navn på leverandør] [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer] [Indsæt CVR-nr.]

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakt. Udvikling af software til læringsteknologi. SOSU Nord. mellem. SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU )

Kontrakt. Udvikling af software til læringsteknologi. SOSU Nord. mellem. SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) Kontrakt Udvikling af software til læringsteknologi SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen Parterne.

Læs mere

Standardkontrakt. 1 Parterne. 2 Aftalegrundlag. 2.1 Aftalens grundlag

Standardkontrakt. 1 Parterne. 2 Aftalegrundlag. 2.1 Aftalens grundlag Standardkontrakt 1 Parterne Mellem Mariagerfjord Kommune Sundhed og Omsorg Himmerlandsgade 9 9560 Hadsund CVR nr.: 29189455 (herefter kaldet ordregiver) Og Navn på leverandør: Adresse: Postnummer: CVR.

Læs mere

Rammeaftale. levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak. mellem

Rammeaftale. levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak. mellem levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak mellem [Region] [Adresse] [Postnr. og by], [Region] [Adresse] [Postnr. og by], [Region] [Adresse] [Postnr.

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Udkast KONTRAKT. vedr. indkøb af RFID gates Københavns Universitetsbiblioteks betjeningssteder med tilhørende serviceaftale

Udkast KONTRAKT. vedr. indkøb af RFID gates Københavns Universitetsbiblioteks betjeningssteder med tilhørende serviceaftale DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK ADMINISTRATIONS- AFDELINGEN J.nr. Udkast KONTRAKT vedr. indkøb af RFID gates Københavns Universitetsbiblioteks betjeningssteder

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Prisaftale på briller

Prisaftale på briller 09-12-2014 Jette Linnemann Direkte: 7257 7285 Mail: jli@jammerbugt.dk Prisaftale på briller Sagsnr.: 88.08.17-Ø54-1-14 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og 1: Kontrakt, type og formål. Denne

Læs mere

KONTRAKTBILAG 1. Kravspecifikation. Version 2 af 4. september 2017

KONTRAKTBILAG 1. Kravspecifikation. Version 2 af 4. september 2017 KONTRAKTBILAG 1 Kravspecifikation Version 2 af 4. september 2017 Sagsnummer.: 17/26543 Region Syddanmark Side 1 af 9 Kravspecifikation 1 Udbudsmaterialets terminologi 1.1 Mindstekrav Mindstekrav er krav,

Læs mere

Rammekontrakt om køb af specialiserede ydelser på social- og specialundervisningsområdet. (budgetramme)

Rammekontrakt om køb af specialiserede ydelser på social- og specialundervisningsområdet. (budgetramme) Rammekontrakt om køb af specialiserede ydelser på social- og specialundervisningsområdet (budgetramme) Indhold 1. Parterne... 3 2. Baggrund og formål... 3 3. Definitioner... 3 4. Leverandørens ydelser...

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG 1. Anvendelse... 2 2. Indgåelse... 2 3. Fuldmagt... 2 4. Forpligtelser... 2 5. Priser... 3 6. Leveringsbetingelser... 3 7. Betalingsbetingelser... 3

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

AFTALE OM SIKRE SKOLEVEJE - TRAFIKKAMPAGNE

AFTALE OM SIKRE SKOLEVEJE - TRAFIKKAMPAGNE AFTALE OM SIKRE SKOLEVEJE - TRAFIKKAMPAGNE xx.xx.12 Sagsnr.: 2011-157517 Dok. nr.: xx SE nr.: 1041 5810 EAN nr.: 5798009 493149 Sikre skoleveje - trafik kampagne - Kontraktudkast Side 1 af 5 Parterne Mellem

Læs mere

Rammeaftale indgået mellem Erhvervsministeriet og <konsulentfirmaets navn> om bistand til search og rekruttering

Rammeaftale indgået mellem Erhvervsministeriet og <konsulentfirmaets navn> om bistand til search og rekruttering Rammeaftale indgået mellem Erhvervsministeriet og om bistand til search og rekruttering Indholdsfortegnelse 1. RAMMEAFTALENS PARTER... 2 2. KONTRAKTGRUNDLAGET... 2 3. RAMMEAFTALENS

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Bilag 10, udkast til rammeaftale

Bilag 10, udkast til rammeaftale Bilag 10, udkast til rammeaftale 1. Parterne Mellem Holbæk Kommune [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer] [Indsæt CVR-nr.] (herefter kaldet ordregiver) og [Indsæt navn på leverandør] [Indsæt adresse] [Indsæt

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Udkast K O N T R A K T. mellem. Domstolsstyrelsen St. Kongensgade København K (i det følgende benævnt Domstolsstyrelsen)

Udkast K O N T R A K T. mellem. Domstolsstyrelsen St. Kongensgade København K (i det følgende benævnt Domstolsstyrelsen) Domstolsstyrelsen Bilag 1 Udkast K O N T R A K T mellem Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K (i det følgende benævnt Domstolsstyrelsen) og [leverandørens navn, adresse og CVR-nr.] (i

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver:

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver: Aftalevilkår 1 Aftalegrundlag 1.1 Aftalevilkårenes grundlag Disse aftalevilkår er gældende for ordregivers dynamiske indkøbssystem vedrørende lejlighedsvis buskørsel af hel og halvdagsture. Aftalegrundlaget

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Det Nationale Videncenter for Automation og Robotteknologi Nord v/techcollege

Det Nationale Videncenter for Automation og Robotteknologi Nord v/techcollege Kontrakt Levering af svejserobotter j.nr. 7.01 Det Nationale Videncenter for Automation og Robotteknologi Nord v/techcollege mellem Det Nationale Videncenter for Automation og Robotteknologi Nord v/techcollege

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Mellem XXXXX. Adresse. Postnr. CVR nr. XXXXX. (herefter benævnt Klinikken ) SOS International a/s. Nitivej 6. 2000 Frederiksberg

SAMARBEJDSAFTALE. Mellem XXXXX. Adresse. Postnr. CVR nr. XXXXX. (herefter benævnt Klinikken ) SOS International a/s. Nitivej 6. 2000 Frederiksberg SAMARBEJDSAFTALE Mellem XXXXX Adresse Postnr. CVR nr. XXXXX (herefter benævnt Klinikken ) og SOS International a/s Nitivej 6 2000 Frederiksberg CVR nr. 17 013 718 (herefter benævnt SOS ) Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag til kunder (herefter Dataansvarlige), som har indgået aftale med Dansk Løn Service ApS

Bilag til kunder (herefter Dataansvarlige), som har indgået aftale med Dansk Løn Service ApS Side: 1 DATABEHANDLERAFTALE Bilag til kunder (herefter Dataansvarlige), som har indgået aftale med Dansk Løn Service ApS 1. Baggrund 1.1 Den Dataansvarlige er den juridiske enhed/kunde som har indgået

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Vareindkøbsaftale vedrørende

Vareindkøbsaftale vedrørende vedrørende Udskiftning af plastkædeskrabere i 3 rektangulære forklaringstanke på Helsingør Renseanlæg Sagsnr. 18/00239 1. Parterne Mellem Forsyning Helsingør 25 Haderslevvej 3000 Helsingør Repræsenteret

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør A/S med tilknyttede selskaber

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør A/S med tilknyttede selskaber Vareindkøbsaftale Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør A/S med tilknyttede selskaber Marts 2019 Sagsnr. Dok.nr. 1. Parterne Mellem Forsyning Helsingør

Læs mere

1.1 Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden.

1.1 Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden. Aftalens omfang 1.1 Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden. 1.2 Personoplysninger, der behandles af Leverandøren,

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Levering og installation af vaskeriudstyr

Levering og installation af vaskeriudstyr Leveringsaftale Vedrørende Levering og installation af vaskeriudstyr Boligforeningen AAB Afdeling 51 VS 2 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE [LEVERANDØR]

DATABEHANDLERAFTALE [LEVERANDØR] DATABEHANDLERAFTALE Mellem [KUNDE] og [LEVERANDØR] Der er den [dato] indgået følgende databehandleraftale ("Aftalen") mellem: (A) (B) [VIRKSOMHEDEN], [ADRESSE] et selskab registreret under CVR-nr. [ ]

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BOLIGFOND AF 2008 Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 Kontrakt - udkast Under enkelte punkter er anført: Udfyldes

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale fjerntolkning 2017-2019 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Baggrund og formål... 3 3) Tolkeydelsen...

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. indgået mellem. [Kunde] (den Dataansvarlige ) Sandgrav Solutions ApS CVR: Granbakken 53.

DATABEHANDLERAFTALE. indgået mellem. [Kunde] (den Dataansvarlige ) Sandgrav Solutions ApS CVR: Granbakken 53. DATABEHANDLERAFTALE indgået mellem [Kunde] (den Dataansvarlige ) og Sandgrav Solutions ApS CVR: 30 81 47 46 Granbakken 53 3400 Hillerød ( Databehandleren ) Den Dataansvarlige og Databehandleren kaldes

Læs mere

Kontrakt mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og <konsulentfirmaets navn> vedrørende analyse af direkte debitering

Kontrakt mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og <konsulentfirmaets navn> vedrørende analyse af direkte debitering Kontrakt mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og vedrørende analyse af direkte debitering Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTENS PARTER... 2 2. KONTRAKTGRUNDLAGET... 2 3. KONTRAKTENS

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 4 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser... 5 6. Leveringsbetingelser... 5 7. Force majeure...

Læs mere

PARSEPORT DATABEHANDLERAFTALE

PARSEPORT DATABEHANDLERAFTALE 2018 PARSEPORT DATABEHANDLERAFTALE PARSEPORT; Databehandleraftale V. 2.0 28/08/2018 1 DATABEHANDLERAFTALE indgået mellem Indtast virksomhed CVR-nr.: Indtast CVR-nr Indtast adresse Indtast postnummer og

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi af typen selvstændighedsteknologier

Levering af velfærdsteknologi af typen selvstændighedsteknologier Kontrakt Levering af velfærdsteknologi af typen selvstændighedsteknologier SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Vikarlæger.dk A/S (Herefter benævnt Leverandøren)

Vikarlæger.dk A/S (Herefter benævnt Leverandøren) RAMMEKONTRAKT OM LEVERING AF VIKARBUREAUYDELSER PÅ SPECIALLÆGEOMRÅDET DELAFTALE 2 MELLEM REGION SJÆLLAND (Herefter benævnt Kunden) OG Vikarlæger.dk A/S (Herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. ("Aftalen") om Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

DATABEHANDLERAFTALE. (Aftalen) om Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige. Databehandleraftale Rev. 1.0 [Navn på dataansvarlig] CVR-nr.: [CVR-nr.] [Adresse] [Land] ("den Dataansvarlige") og Motus A/S CVR-nr.: 14145486 Svanemøllevej 65 2900 Hellerup Danmark ("Databehandleren")

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere