Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder"

Transkript

1 UDKAST af udsnit af: VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2 Kolofon UDKAST af udsnit af: VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER, Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): istock. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kalender for Indledning Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder Generelt om efterafgrøder Hvem er omfattet af reglerne om pligtige efterafgrøder Hvordan etableres efterafgrøderne i marken Alternativer Udlægning af mellemafgrøder i marken Flerårige energiafgrøder etableret i 2009/2010 og frem Braklagte arealer Braklagte arealer langs vandløb og søer Tidlig såning af vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale Separering og forbrænding af fiberfraktion af husdyrgødning Krav til efterafgrøder og efterafgrødegrundarealet Efterafgrødegrundareal Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer Indberetning af efterafgrøder i Tast selv-service i Opgørelse af kravet i Tast selv-service april Opsparing af efterafgrøder Overdragelse af pligtige efterafgrøder til en anden virksomhed Tillæg til kvælstofkvote ved at øge efterafgrødeareal Automatisk reduktion af virksomhedens kvælstofkvote ved manglende efterafgrøder Overdragelse af efterafgrøder ved salg/ bortforpagting af virksomhed Efterafgrøder som følge af en miljøgodkendelse Dyrkningsrelaterede tiltag Hvem er omfattet af reglerne om de dyrkningsrelaterede tiltag Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder Forbud mod omlægning af fodergræs Skema B3: Overdragelse af efterafgrøder mellem to virksomheder

4 Kalender for Kalender for indberetning af efterafgrøder og alternativer Frister og krav i kursiv omhandler en anden planperiode Når du er med i Register for Gødningsregnskab, skal du overholde nogle krav og frister. Nedenfor er en ove r- sigt over de vigtigste frister. Du kan læse mere i vejledningens enkelte afsnit august Planperioden 2015/2016 starter 1. aug. til 30. sept. Forlænget planperiode 2014/ september Frist for indberetning af hvor mange ha efterafgrøder der er udlagt (i efteråret 2015) Frist for til- og framelding fra ordning om alternativer til efterafgrøder i planperiode 2015/ september Frist for indberetning af tidlig såning som alternativ til efterafgrøder 10.oktober Seneste mulighed for konvertering fra mellemafgrøder til efterafgrøder Opgørelse af krav om efterafgrøde i Tast selv-service Frist for valg af om overskud af udlagt efterafgrøder for 2015/2016 skal overføres til anden jordbruger, eller om N kvoten skal opskrives Frist for valg af om underskud af udlagte efterafgrøder for 2015/2016 skal dækkes af en anden jordbrugers overskud, af eget overskud fra tidligere år eller om N kvoten skal nedsættes 1. august Planperioden 2016/2017 starter 1. aug. til 30. sept. Forlænget planperiode 2015/2016 Kalender for dyrkningsmæssige krav og frister Hvis din ejendom er omfattet af reglerne om dyrkningsmæssige tiltag, har du som jordbruger pligt til at overholde nedenstående datoer, med mindre du har arealer, der er undtaget af bestemmelser, om forbud mod omlægning af fodergræs og jordbearbejdning se kapitel 3. Det er dog tilladt at jordbearbejde efter den 20. oktober, hvis der er lovpligtige efterafgrøder på arealet juni Start på forbud mod omlægning af fodergræs Fra høst Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder 15. august Seneste omlægning af fodergræs til fodergræs 1.oktober 1.november Seneste omlægning af fodergræs til grønkorn med græsudlæg Nedvisning af ukrudt og spildfrø må finde sted, hvor der er forbud mod jordbearbejdning Slut på forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder, hvis arealet anvendes til dyrkning af kartofler i den kommende sæson Slut på forbud mod jordbearbejdning på lerjord og humusjord februar Slut på forbud mod omlægning af fodergræs Slut på forbud mod jordbearbejdning på sandjord Hvis der er krav om udlægning af pligtige efterafgrøder på din ejendom, skal du overholde følgende datoer - se 4

5 kapitel august Efterafgrøder der ikke er korsblomstrede sås senest 20. august Korsblomstrede efterafgrøder sås senest 7. september Senest såning ved brug af alternativet tidlig såning 20. september Tidligst destruktion/nedpløjning af mellemafgrøder 20. oktober Tidligst destruktion/nedpløjning af efterafgrøder marts Tidligst destruktion/nedpløjning af efterafgrøder udsået som udlæg i majs 5

6 1. Indledning og ændringer siden sidste planperiode Denne vejledning indeholder kapitlerne fra vejledning om gødsknings- og harmonireglerne for planperioden 2015/2016 om efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder samt om dyrknings relaterede tiltag. Når den samlede gødskningsvejledning udkommer til juli vil disse kapitler fremgå som henholdsvis kapitel 5 og 8. I forhold til Gødskningsbekendtgørelsen planperioden 2014/2015 er der foretaget følgende ændringer af efterafgrødereglerne: Forøgelse af efterafgrødekravet til henholdsvis 13,4 og 17,4 % af efterafgrødekravet alt efter, om der anvendes over eller under 0,8 DE/ha i husdyrgødning Omregningsfaktoren mellem tidlig såning og efterafgrøder ændres fra 1:5 til 1:4 Vinterbyg, vinterrug og triticale kan anvendes i alternativet tidlig såning Brak fjernes fra efterafgrødegrundarealet Brak tilføjes som alternativ til efterafgrøder Alternativet brak langs vandløb justeres så det bliver mere attraktivt 6

7 2. Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder 2.1 Generelt om efterafgrøder Reglerne om efterafgrøder beskriver hvor stor en del af dine marker, du skal udlægge med efterafgrøder, og hvilke afgrøder du kan anvende som efterafgrøder. De beskriver ligeledes mulighederne for at anvende alternativer til efterafgrøder, samt hvordan du kan anvende overskydende efterafgrøder eller alternativer. Efterafgrøderne skal udlægges i planperiodens start, det vil sige, at efterafgrøder for planperioden 2015/2016 skal udlægges i efteråret Arealet med udlagte efterafgrøder skal indberettes i Tast selv-service senest 31. august 2015, samtidig med at du indberetter, om du har anvendt alternativer til efterafgrøder. Hvis du anvender alternativet tidlig såning af vinterafgrøder, skal dette dog indberettes senest 10. september Alternativer til efterafgrøder kan være etablering af energiafgrøder, mellemafgrøder, braklagte arealer langs vandløb og søer, tidlig såning eller afbrænding af fiberfraktionen fra husdyrgødning. Dit efterafgrødekrav for planperioden 2015/2016 opgøres i april 2016 på baggrund af markplanen i Fællesskemaet Her kan du samtidig vælge, hvordan efterafgrødekravet skal dækkes. Kravet kan dækkes af: efterafgrøder eller mellemafgrøder udlagt i 2015 braklagte arealer braklagte arealer langs vandløb og søer, der grænser op til omdriftsarealer overskud af efterafgrøder eller alternativer fra tidligere planperioder energiafgrøder udlagt mellem 2009 og 2014 arealer med vinterhvede, vinterrug, vinterbyg og triticale, der er sået før 7. september fiberfraktion afbrændt i planperioden 2014/2015 eller efterafgrøder udlagt af en anden jordbruger Hvis du ikke kan dække dit krav ved nogle af ovenstående muligheder, vil der ske en automatisk nedskrivning af kvælstofkvoten, medmindre du har haft efterafgrødekontrol, og ikke har udlagt tilstrækkeligt med efterafgrøder i forhold til din indberetning i Tast selv-service. Hvis du har overskud af efterafgrøder eller alternativer fra efteråret 2015, kan du vælge at overdrage dem til en anden jordbruger, gemme overskuddet til næste år eller øge din kvælstofkvote i foråret I dette kapitel beskrives først kravene til efterafgrøder og alternativer i marken. Derefter b e- skrives hvordan du skal indberette efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder, samt hvordan 7

8 du kan vælge at dække dit krav til efterafgrøder. Til sidst beskrives hvad der gælder, når der overdrages jord, og hvad der gælder for efterafgrøder som følge af miljøgodkendelser. 2.2 Hvem er omfattet af reglerne om pligtige efterafgrøder Hvis du har en årlig momspligtig omsætning på over kr. fra planteavl, husdyravl eller kombinationer heraf, og dyrker et samlet areal på mindst 10 ha, har du pligt til at etablere e l- ler udlægge arealer med efterafgrøder i efteråret Dette gælder uanset, om din virksomhed er tilmeldt Register for Gødningsregnskab eller ej. Hvis din virksomheds dyrkende areal er mindre end 10 ha, er der ikke krav om, at du skal etablere pligtige efterafgrøder. Hvis du ikke har pligt til at etablere efterafgrøder, behøver du ikke udfylde siderne om efte r- afgrøder i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder i Tast selv-service. 2.3 Hvordan etableres efterafgrøderne i marken Etableringen af pligtige efterafgrøder skal ske efter normale driftsmæssige principper, og efterafgrøden skal have en tilstrækkelig dækningsgrad for at sikre en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret. Normale driftsmæssige principper, med henblik på en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret, vil sige, at efterafgrøden skal etableres på samme måde som en afgrøde, der skal høstes på mht. såteknik, udsædsmængde, omsåning etc. Dette indbefatter også, at der ikke må anvendes spildfrø som udsæd. Følgende krav skal være opfyldt for de pligtige efterafgrøder: De skal senest være etableret den 1. august 2015 Korsblomstrede afgrøder, honningurt, almindelig rug, stauderug og vårbyg skal dog senest være etableret den 20. august 2015 De må ikke nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres før den 20. oktober 2015 For udlæg i majs er fristen for nedpløjning og nedvisning dog den 1. marts 2016 Arealer med pligtige efterafgrøder skal efterfølges af en forårssået afgrøde i 2016 Udlæg af efterafgrøder skal ske i korn eller afgrøder med tilsvarende høsttidspunkt. Du kan ikke benytte udlæg i roer, eller andre lignende afgrøder med sent høsttidspunkt, som pligtige efterafgrøder. Det er dog tilladt at udså udlæg af pligtige efterafgrøder i majs. I oversigten nedenfor kan du se hvilke typer efterafgrøder, du kan anvende som pligtige efte r- afgrøder. 8

9 Oversigt 1: Efterafgrødetyper som kan anvendes som pligtige efterafgrøder Udlæg af rent græs uden kløver Udlæg af korsblomstrede afgrøder og cikorie Korn og græs sået før eller efter høst, dog senest 1. august Korsblomstrede afgrøder, honningurt, alm. rug, stauderug og vårbyg sået før eller efter høst, dog senest 20. august Frøgræs der efter høst fortsætter som efterafgrøde Pligtige græsefterafgrøder må afgræsses og der må tages slæt på dem, bare plantedækket ikke tager skade, og efterafgrøden stadig har en tilstrækkelig dækningsgrad til at sikre en effektiv kvælstofoptagelse. Du skal dog være opmærksom på, at husdyrgødning afsat på arealerne ikke kan fratrækkes i gødningsregnskabet, da efterafgrøden ikke har nogen kvote. 2.4 Alternativer I stedet for at udlægge efterafgrøder i marken, kan du vælge mellem en række alternativer. Det drejer sig om: mellemafgrøder energiafgrøder braklagte arealer braklagte arealer langs søer og vandløb såning af vinterhvede, vinterrug, vinterbyg og triticale før 7. september. afbrænding af fiberfraktionen i husdyrgødning Udlægning af mellemafgrøder i marken Du kan vælge at erstatte etablering af pligtige efterafgrøder, helt eller delvis, ved at udlægge mellemafgrøder. Mellemafgrøder er en afgrøde, der etableres før dyrkning af vintersædsafgrøder. En mellemafgrøde er enten olieræddike, gul sennep eller frøgræs, der bliver på arealet efter sidste høst. Mellemafgrøder må tidligst nedvisnes den 20. september. Følgende krav skal være opfyldt, for at du kan bruge mellemafgrøder som alternativ til pligt i- ge efterafgrøder: Mellemafgrøden skal efterfølges af en vintersæd Mellemafgrøden skal være udlagt senest den 20. juli Mellemafgrøden må tidligst nedmuldes eller nedvisnes den 20. september Ved udlæg af mellemafgrøder skal du benytte afgrødekode 972 Mellemafgrøder skal indberettes i Tast selv-service senest den 31.august 2015 Etableringen af mellemafgrøder skal ske efter normale driftsmæssige principper med henblik på en effektiv kvælstofoptagelse inden vintersædsafgrøden. Dvs. at du som jordbruger skal dyrke en vellykket mellemafgrøde, med en tilstrækkelig dækningsgrad til at sikre en effektiv kvælstofoptagelse. 9

10 Der vil være mulighed for at ændre i mellemafgrødearealet i nedadgående retning frem til der anmeldes kontrol på arealet, eller til systemet lukkes. Desuden kan arealet nedskrives i forbindelse med indberetningen af Opgørelsen af efterafgrøder i foråret Omregningsfaktoren for etablering af mellemafgrøder som alternativ til etablering af pligtige efterafgrøder, er 2:1, som det fremgår af oversigten nedenfor. Det betyder, at du skal udlægge 2 ha mellemafgrøder for at erstatte 1 ha efterafgrøder. Oversigt 2: Omregningsfaktor for etablering af mellemafgrøder som alternativ til udlægning af pligtige efterafgrøder Omregningsfaktor 2 ha mellemafgrøder erstatter 1 ha efterafgrøder Eksempel 1: Mellemafgrøder som alternativ til pligtige efterafgrøder En jordbruger ønsker at udlægge mellemafgrøder som alternativ til pligtige efterafgrøder. Jordbrugeren har et efterafgrødegrundareal på 60 ha og har udbragt husdyrgødning fra mere end 0,8 DE/ ha på sit harmoniareal. Derfor er jordbrugeren pligtig til at etablere efterafgr ø- der på 17,4 pct. af grundarealet svarende til 10,44 ha. Nu ønsker jordbrugeren at erstatte 4 ha ud af de 10,44 ha pligtige efterafgrøder med mellemafgrøder. Dette kræver, at jordbr u- geren ud over 6,44 ha efterafgrøder skal udlægge: 4 ha x 2 ha = 8 ha mellemafgrøder som alternativ til de resterende 4 ha efterafgrøder. Vær opmærksom på, at der ikke medregnes eftervirkning på mellemafgrøder. Hvis du ikke har mulighed for at efterfølge mellemafgrøden af en vintersædsafgrøde, kan du konvertere mellemafgrøden til en efterafgrøde. Afgrøden skal således efterfølges af en vårsæd i stedet for en vintersæd. Det kræver dog at destruktion-/nedvisningskravene til efterafgrøder, overholdes. Ønsker du at konvertere mellemafgrøder til efterafgrøder, skal du indberette dette i Tast selv service senest den 10. oktober. Hvis du udlægger og indberetter flere mellemafgrøder, end der er behov for til at dække dit efterafgrødekrav, omregnes de til efterafgrøder, hvorefter du kan vælge at overdrage dem til en anden jordbruger, gemme overskuddet til næste år, eller øge din kvælstofkvote i foråret Flerårige energiafgrøder etableret i 2009/2010 og frem For at kunne erstatte pligtige efterafgrøder i efteråret 2015 med alternativet flerårige energiafgrøder, skal energiafgrøderne tidligst være etableret i planperioden 2009/2010 og senest den 31. juli

11 Det samlede areal med energiafgrøder skal desuden overstige virksomhedens areal med ene r- giafgrøder i planperioden 2008/2009 (referenceår) 1. Det er således alene den del af det samlede areal med energiafgrøder, der overstiger det samlede areal med energiafgrøder i planperi o- den 2008/2009, der kan benyttes som alternativ til pligtige efterafgrøder. Du kan vælge at erstatte pligtige efterafgrøder helt eller delvis ved at udlægge flerårige ene r- giafgrøder. De flerårige energiafgrøder du kan benytte er (afgrødekode i parentes): Pil (592), Poppel (593), El (594), Hassel (591), Ask (591) og Elefantgræs (596). Energiafgrøden skal etableres på et areal, der forud for etableringen af energiafgrøden har v æ- ret udlagt med landbrugsafgrøder i omdrift. Du kan derfor ikke etablere flerårige energiafgr ø- der på arealer, der forud for etableringen har været udlagt med afgrøder nævnt i oversigten forneden. Oversigt 3: Arealer med afgrøder, hvorpå der ikke kan etableres flerårige energiafgrøder 251 Permanent græs med lavt udbytte 252 Permanent græs med normalt udbytte 253 Miljøgræs MVJ-ordning 1 (80 kg N) 255 Permanent græs under 50 pct. Kløver 256 Permanent græs over 50 pct. Kløver Afgrødekode Afgrøde 250 Permanent græs med meget lavt udbytte Afgrødekode 275 Afgrøde Permanent rullegræs 276 Permanent græs og kløvergræs uden norm 277 Permanent kløver til fabrik 278 Permanent lucerne og lucernegræs med over 50 pct. Lucerne Permanent græs til fabrik Udyrket mark 257 Permanent græs uden kløver 308 MFO brak 259 Permanent græs til fabrik, min 6 ton 271 Vildtager årig udtagning 315 Miljøgræs med udtagningsforpligtigelse 272 Permanet græs/ kløvergræs til fabrik 320 MVJ braklagte randzoner 273 Permanent lucerne til fabrik 321 Miljøtiltag på ej landbrugsarealer 1 Referenceåret sættes for at sikre, at kun energiafgrøder, der er udlagt efter den 1. august 2009, kan tælles med. Energiafgrøder, der er udlagt før 1. august 2009, er allerede talt med i opgørelsen af kvæ l- stofeffekten. Bedriftens areal med energiafgrøder i referenceåret udregnes som summen af arealer med følgende afgrøder: Pil (592), Poppel (593), El (594), Hassel (591), Ask (591) og Elefantgræs (596). 11

12 274 Permanent lucerne med min. 25 prc. Græs til fabrik 350 Miljøgræs med N-kvote Der er ikke fastsat krav om omdriftstid, høst af energiafgrøderne eller krav om etablering s- tidspunkt inden for planperioden. Du skal dog være opmærksom på, at N-normen for pil kun gælder for pil dyrket med henblik på høst, og kun til og med fjerde planperiode efter høst eller plantning. Normen for poppel, el, hassel og ask gælder kun for kulturer dyrket med henblik på høst, og kun til og med tiende planperiode efter stævning eller plantning. Omregningsfaktoren for etablering af energiafgrøder, som alternativ til etablering af pligtige efterafgrøder, fremgår af oversigten forneden. Oversigt 4: Omregningsfaktor for etablering af energiafgrøder som alternativ til udlægning af pligtige efterafgrøder Omregningsfaktor 0,8 ha energiafgrøde erstatter 1 ha pligtige efterafgrøder Eksempel 2: Energiafgrøder som alternativ til pligtige efterafgrøder Som alternativ til udlægning af pligtige efterafgrøder ønsker en jordbruger at etablere ene r- giafgrøder. Jordbrugeren har et efterafgrødegrundareal på 85 ha, og har udbragt mere end 0,8 DE/ ha på sit harmoniareal. Derfor er jordbrugeren pligtig til at etablere efterafgrøder på 14 pct. af grundarealet svarende til 11,9 ha. Jordbrugeren vil erstatte alle 11,9 ha med energiafgrøder, hvilket kræver at jordbrugeren etablerer: 11,9 ha x 0,8 = 9.52 ha energia f- grøder. Hvis du udlægger og indberetter flere energiafgrøder, end der er behov for at dække dit efterafgrødekrav, omregnes de til efterafgrøder, hvorefter du kan vælge at overdrage dem til en anden jordbruger, gemme overskuddet til næste år, eller øge din kvælstofkvote i foråret Braklagte arealer Som noget nyt kan du vælge at erstatte etablering af pligtige efterafgrøder helt eller delvist med braklagte arealer. Du kan avende det samme areal som MFO-brak og som alternativ til efterafgrøde. Du skal dog være opmærksom på, at der er følgende krav til brak som alternativ til efterafgrøder: Arealerne skal være etableret med græs, der er sået senest den 1. januar 2015 Græsset må ikke nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres før den 20. oktober 2015 Arealet skal efterfølges af en forårssået afgrøde eller brak i 2016 Arealerne skal være dyrknings-, gødsknings og sprøjtefrie. 12

13 Hvis der på arealet er givet tilskud til f.eks. miljø- og klimavenligt landbrug, eller til økologi, kan arealet ikke anvendes som alternativ til efterafgrøder. Hvis tilsagnet udløber før den 1. september 2015, kan arealet dog godt tælle med. Omregningsfaktoren for braklagte arealer, som alternativ til etablering af pligtige efterafgrøder, fremgår af oversigten forneden. Oversigt 5: Omregningsfaktor for braklagte arealer som alternativ til udlægning af pligtige efterafgrøder Omregningsfaktor 1 ha braklagt areal erstatter 1 ha pligtige efterafgrøder Du skal anvende afgrødekode 308 eller 310 for dine brakarealer. Du skal selv beregne arealet af de braklagte arealer, og indberette dette i skemaet Gødning s- kvote og Efterafgrøder inden den 31. august Hvis du har udlagt og indberettet flere braklagte arealer, end der er behov for til at dække dit efterafgrødekrav, omregnes de til efterafgrøder, hvorefter du kan vælge at overdrage dem til en anden jordbruger, gemme overskuddet til næste år, eller øge din kvælstofkvote i foråret Braklagte arealer langs vandløb og søer Du kan vælge at erstatte etablering af pligtige efterafgrøder helt eller delvist ved at udlægge braklagte arealer langs vandløb og søer. Braklagte arealer langs vandløb og søer skal støde op til omdriftsarealer for at kunne erstatte efterafgrøder, og skal have en bredde på mellem 10 og 20 meter fra vandløbet eller søens øverste kant, også kaldet kronekanten. Hvor der ikke er en identificerbar øverste kant, beregnes arealets bredde fra overgangen mellem bevoksning af vand- og sumpplanter og egentlige landplanter. Det er muligt at etablere braklagte arealer langs vandløb og søer udenpå den obligatoriske randzone, dvs med en bredde på 9-20 meter. Hvis der på arealet er givet tilskud til f.eks. miljø- og klimavenligt landbrug, eller til økologi, kan arealet ikke anvendes som alternativ til efterafgrøder. Hvis tilsagnet udløber før den 1. september 2015, kan arealet dog godt tælle med. Du kan anvende det samme areal som MFO-brak og som alternativ til efterafgrøde. Du skal dog være opmærksom på, at der er følgende krav til brak langs vandløb og søer som alternativ til efterafgrøder: Arealerne skal være etableret med græs, der er sået senest den 1. januar 2015 Græsset må ikke nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres før den 20. oktober 2015 Arealet skal efterfølges af en forårssået afgrøde eller brak i Arealerne skal være dyrknings-, gødsknings og sprøjtefrie, For at alternativet brak langs vandløb og søer kan gælde som alternativ til efterafgrøder, skal arealet ligge i hele planperioden, dvs. til og med d. 31. juli Afgrødekoder Hvis det braklagte areal langs vandløb og søer er anmeldt i Fælleskema 2015 som en del af en eller flere marker, vil arealet have samme afgrødekode som resten af marken. 13

14 Såfremt det braklagte areal langs vandløb og søer er anmeldt som en selvstændig mark: Hvis nabomarken er en mark med græs, vil arealet have samme afgrødekode som nabomarken. i Såfremt nabomarken er dyrket/i omdrift, vil arealet have afgrødekode 310 udyrkede landbrugsarealer. Arealet har ikke kvote, og skal derfor fratrækkes markens samlede areal i gødningskvoteb e- regningen. Brug kolonnen fradragsarealer. Dette gælder uanset om arealet er indtegnet som en selvstændig mark eller ej. Hvis du vil anvende de braklagte arealer langs vandløb og søer som MFO-brak fra 2015, skal de leve op til betingelserne for dette, herunder at arealerne skal slås eller pudses én gang å r- ligt, og der må ikke fjernes plantemateriale fra området. Der må i så fald ikke tages slet på arealet med henblik på fjernelse af plantemateriale, og arealet må ikke afgræsses. Omregningsfaktoren for braklagte arealer langs vandløb, som alternativ til etablering af pli g- tige efterafgrøder, fremgår af oversigten forneden. Oversigt 6: Omregningsfaktor for braklagte arealer langs vandløb som alternativ til udlægning af pligtige efterafgrøder Omregningsfaktor 0,25 ha braklagt areal langs vandløb erstatter 1 ha pligtige efterafgr ø- der Du skal selv beregne arealet af de braklagte arealer langs vandløb og søer, og indberette dette i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder inden den 1. september Bemærk, at lovpligtige randzoner ikke kan anvendes som alternativ til efterafgrøder. Hvis du har udlagt og indberettet flere braklagte arealer langs vandløb, end der er behov for til at dække dit efterafgrødekrav, omregnes de til efterafgrøder, hvorefter du kan vælge at overdrage dem til en anden jordbruger, gemme overskuddet til næste år, eller øge din kvælstofkvote i foråret

15 2.4.4 Tidlig såning af vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale Tidlig såning af vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale kan anvendes som alternativ til efterafgrøder. For at tælle med som alternativ til efterafgrøder skal vintersæden være sået senest den 7. september. Omregningsfaktoren for etablering af tidligt sået vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale som alternativ til etablering af pligtige efterafgrøder fremgår af oversigten nedenfor. Oversigt 7: Omregningsfaktor for tidlig såning som alternativ til udlægning af pligtige efterafgrøder Omregningsfaktor 4 ha tidligt sået vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale erstatter 1 ha efterafgrøder Eksempel 3: Tidlig såning af vinterhvede som alternativ til pligtige efterafgrøder En jordbruger ønsker at anvende tidlig sået vinterhvede som alternativ til pligtige efterafgrøder. Jordbrugeren ønsker at erstatte 2 ha efterafgrøder med tidligt sået vinterhvede. Dette kræver, at jordbrugeren skal udlægge: 2 ha x 4 = 8 ha tidligt sået vinterhvede som alternativ til de 2 ha efterafgrøder. Eller hvis en jordbruger har en mark på 8 ha, som sås til med vinterhvede før 7. september, så kan den erstatte: 8 ha / 4 = 2 ha efterafgrøder. Du skal selv opgøre hvor mange ha efterafgrøder der erstattes med tidlig såning og indberette dette i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder inden den 10. september Du skal være opmærksom på, at der ikke tildeles ekstra N-kvote til et vintersædsareal, hvis din vinterhvede, i forbindelse med tidlig såning, ikke overvintrer tilfredsstillende, og derfor skal omsås. Det vil alene være N-normen til den sidst såede afgrøde, der kan anvendes. Hvis du udlægger og indberetter mere vintersæd før 7. september, end du skal for at dække dit efterafgrødekrav, omregnes det til efterafgrøder hvorefter du kan vælge at overdrage dem til en anden jordbruger, gemme overskuddet til næste år, eller øge din kvælstofkvote i foråret Separering og forbrænding af fiberfraktion af husdyrgødning Du kan vælge at erstatte etablering af pligtige efterafgrøder helt eller delvis ved at separere din virksomheds gylle i henholdsvis en væske- og en fiberfraktion. Efterfølgende skal fiberfraktionen forbrændes. Forbrænding af fiberfraktion skal foretages på et godkendt forbrændingsanlæg. For at dække efterafgrødekravet i efteråret 2015, skal fiberfraktionen være afsat til forbrændingsanlægget i planperioden 2014/2015, altså inden du senest skal tilmelde alternativet den 31.august Omregningsfaktoren for separering og forbrænding af gødning som alternativ til etablering af pligtige efterafgrøder fremgår af oversigten forneden. 15

16 Oversigt 8: Omregningsfaktor og betingelser for separering og forbrænding af gødning som alternativ til udlægning af pligtige efterafgrøder Omregningsfaktor Forbrænding af fiberfraktionen fra 25 DE erstatter 1 ha lovpligtige efterafgrøder Du skal i gødningsregnskabet under pkt. 3.2 Samlet forbrug af kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning i felt 321 angive, hvor meget du har afsat til forbrænding. Eksempel 4: Separering og forbrænding af fiberfraktion af husdyrgødning En jordbruger vælger at separere virksomhedens produktion af svinegylle og forbrænde den dannede fiberfraktion på et godkendt forbrændingsanlæg. Den separerede svinegylle svarer til 110 DE og den efterfølgende forbrænding af fiberfraktionen gør, at jordbrugeren nu skal udlægge: 110 DE/25 DE = 4,4 ha færre pligtige efterafgrøder. Hvis du separerer og forbrænder og indberetter en større del af fiberfraktionen af husdyrgødning, end du skal for at dække dit efterafgrødekrav, omregnes de til efterafgrøder, hvis det er indberettet i Tast selv-service, hvorefter du kan vælge at overdrage dem til en anden jordbruger, gemme overskuddet til næste år, eller øge din kvælstofkvote i foråret Når fiberfraktionen fjernes inden gyllen udbringes, vil der tilføres mindre organisk bundet kvælstof til jorden og udvaskningen vil dermed mindskes. 2.5 Krav til efterafgrøder og efterafgrødegrundarealet Alt efter hvor meget husdyrgødning du udbringer, er der to niveauer for etablering af pligtige efterafgrøder (se oversigten nedenfor): Hvis du har udbragt husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning, svarende til 0,8 DE/ha (harmoniareal) eller derover i planperioden 2013/2014 2, skal du etablere 17,4 pct. pligtige efterafgrøder. Anden organisk gødning medregnes, så 100 kg N (total) svarer til 1 DE. Hvis du har udbragt mindre end 0,8 DE/ha (harmoniareal) i planperioden 2013/2014, skal du etablere 13,4 pct. pligtige efterafgrøder. Oversigt 9: Krav til pligtige efterafgrøder og eftervirkning Dyretryk Krav til efterafgrøder Eftervirkning Større end eller lig med 0,8 DE/ha 17,4 pct. pligtige efterafgrøder 25 kg N/ha Under 0,8 DE/ha eller ingen 13,4 pct. pligtige efterafgrøder 17 kg N/ha 2 Sidste planperiode der er kontrolleret 16

17 Du skal trække en eftervirkning på 25 kg N (0,8 DE/ha eller derover) eller 17 kg N (under 0,8 DE/ha) pr. ha pligtige efterafgrøder dyrket i efteråret 2015, fra din samlede kvælstofkvote for 2015/2016 i din gødningsplanlægning (skema A) Efterafgrødegrundareal Efterafgrødegrundarealet opgøres i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder i Tast selvservice, på baggrund af din indberettede markplan i Fællesskemaet. Efterafgrødekravet for planperioden 2015/2016 opgøres med baggrund i den markplan der ligger i systemet ved ansøgningsfristen for Grundbetaling i april Markplanen skal kunne sandsynliggøres i forhold til, hvad der reelt står i marken, også selvom markplanen justeres efterfølgende. Efterafgrødegrundarealet er det areal, hvorpå du har de afgrøder, der er nævnt i oversigten nedenfor. Fx indgår vedvarende græs og roer ikke i dit efterafgrødegrundareal. Oversigt 10: Arealer du skal medregne i efterafgrødegrundarealet Korn (vår- og vintersæd) Vår- og vinterraps Majs Rybs Soja Sennep Ærter Hestebønner Solsikke Oliehør Andre et-årige afgrøder, der ikke har kvælstofoptagelse om efteråret i høståret* *) Fx tidlige kartofler, spinat til frø, lupiner, tidlige grønsager, græs udlagt om efteråret i renbestand og etårige frøafgrøder. Enårige afgrøder er i denne sammenhæng afgrøder, der sås i perioden juli-maj og høstes inden den næstkommende 1. september, hvorefter marken er uden plantedække indtil 20. oktober. 17

18 2.6 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer Indberetning af efterafgrøder i Tast selv-service i 2015 Senest den 31. august 2015 skal du i Tast selv-service 2015 oplyse, hvor mange efterafgrøder du har udlagt, samt i hvilket omfang du ønsker at anvende alternativer til efterafgrøder. Alternativer til efterafgrøder er mellemafgrøder, brak, energiafgrøder, braklagte arealer langs vandløb og søer, tidlig såning af vintersæd samt afbrænding af fiberfraktionen af husdyrgødning. Dog er fristen for indberetning af alternativet tidlig såning den 10. september Indberetningen skal ske i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder i Tast selv-service via eller Din indberetning skal indeholde oplysninger om: Antal ha efterafgrøder du har etableret Antal ha mellemafgrøder, tidlig såede vinterafgrøder og/eller energiafgrøder du har etableret Antal ha brak og /eller braklagte arealer langs vandløb og søer Antal DE fiberfraktion der er afbrændt Hvis du ikke har mulighed for at indberette elektronisk, og hvis din bedrift er på under 25 ha 3, kan du indberette antallet af udlagte efterafgrøder på en blanket, der kan printes fra Natur - Erhverstyrelsens hjemmeside, eller ved telefonisk henvendelse til NaturErhvervstyrelsen tlf: Muligheden for tilmelding helt frem til 31.august betyder, at du har mulighed for at bedømme om dine efterafgrøder er blevet til noget. Hvis du inden den 31. august konstaterer, at efterafgrøden ikke bliver til noget, skal du nedskrive arealet i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder og indsende rettelsen. Der vil være mulighed for at ændre i efterafgrødearealet i ne d- adgående retning frem til der anmeldes kontrol på arealet, eller til skemaet lukkes i slutningen af året. Man har også mulighed for at nedskrive arealet i forbindelse med opgørelsen af efterafgrøder, som skal indberettes samtidig med ansøgningen om Grundbetaling Hvis indberetningen af efterafgrøder eller alternativer ikke fremgår af Tast selv-service, kan efterafgrøderne eller alternativerne ikke anvendes til at dække dit krav eller til opsparing. Ved overdragelse af arealer, er det den, der har arealet den 31. august 2015, der skal indberette de udlagte efterafgrøder. En overdragelse pr. 1. eller 2. september 2014 sidestilles med en overdragelse pr. 31. august 2015, således at den nye bruger indberetter arealet. 3 Alene bedrifter under 25 ha kan undtages fra kravet om elektronisk indberetning 18

19 Eksempel 5: (Det endelige skema foreligger ikke i denne udgave) Indberetning af efterafgrøder i Tast selv-service service 19

20 2.6.2 Opgørelse af kravet i Tast selv-service april 2016 Dit krav til efterafgrøder i planperioden 2015/2016 opgøres i Tast selv-service på baggrund af markplanen i dit Fællesskema. Efterafgrødekravet opgøres med baggrund i den markplan der ligger i systemet den XX. april 2016, også selv om markplanen efterfølgende ændres. Markplanen skal kunne sandsynliggøres i forhold til, hvad der reelt står i marken, også selvom markplanen justeres efterfølgende. Når dit endelige krav er opgjort, kan du se, om du har overskud eller underskud af efterafgr ø- der i planperioden. Et eventuelt overskud vil automatisk blive overført fra din registrering af udlagte efterafgrøder om efteråret. Hvis der er opsparet et overskud, kan du vælge enten at overdrage overskuddet til en anden jordbruger, gemme det til senere planperioder eller forhøje din kvælstofkvote. Hvis du ikke har indberettet tilstrækkeligt med efterafgrøder til at dække planperiodens efte r- afgrødekrav, kan du vælge at anvende efterafgrøder fra tidligere planperioder, eller overdrage efterafgrøder fra en anden jordbruger, til at dække dit krav. Hvis efterafgrødekravet ikke kan dækkes af dette, vil din kvælstofkvote for planperioden 2015/2016 automatisk blive nedskrevet. Oversigt 11: Frister for indberetning af efterafgrøder Frist 31.august 2015 Hvad skal indberettes? Du indberetter hvor mange ha efterafgrøder, mellemafgrøder, brak, energiafgrøder, eller braklagte arealer langs vandløb og søer du har i sensommeren Ligeledes skal du indberette, hvor mange DE du har afbrændt fiberfraktionen fra i 2014/ september 2015 Du indberetter hvor mange ha du har med tidligt sået vintersæd. XX. april 2016 Dit efterafgrødekrav for planperioden 2015/2016 opgøres, og på baggrund af din indberetning den 31. august 2015, opgøres det, om du har et overskud af efterafgrøder og/eller alternativer, der kan overføres til de næste planperioder, bruges til forhøjelse af N-kvoten eller overdrages til en anden bedrift Hvor skal indberettes? I Tast selv-service Skema: Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Side: Indberetning af efterafgrøder 2015/2016 I Tast selv-service Skema: Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Side: Indberetning af efterafgrøder 2015/2016 I Tast selv-service Skema: Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Side: Opgørelse af efterafgrøder 2015/

21 2.6.3 Opsparing af efterafgrøder Hvis du i de forudgående planperioder har etableret et større efterafgrødeareal, end du havde pligt til, og dette er blevet indberettet i Tast selv-service, kan du bruge dette overskud til at dække dit efterafgrødekrav i 2015/2016. Et eventuelt overskud af efterafgrøder i sensommeren 2015 vil automatisk blive medregnet, når efterafgrødekravet fastlægges i april. Her kan du vælge, om overskuddet skal: overføres til næste planperiode veksles til en forhøjet kvote eller overdrages til en anden jordbruger. Indberetning skal ske i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder i Tast selv-service via eller Du har også mulighed for at overføre overskud af alternativer til senere planperioder. Hvis du fx har udlagt og indberettet flere mellemafgrøder eller energiafgrøder, end der er behov for, til at dække dit efterafgrødekrav, overføres disse automatisk til senere planperioder. Opsparede efterafgrøder forældes ikke. Eksempel 5: Opsparing af efterafgrøder Hvis du i august udlægger 6 ha efterafgrøder, og det ved opgørelsen af dit efterafgrødekrav i april 2016, viser sig, at dit samlede efterafgrødekrav kun er på 4 ha, vil der overføres 2 ha efterafgrøder til næste planperiode Overdragelse af pligtige efterafgrøder til en anden virksomhed Som alternativ til etablering af pligtige efterafgrøder, kan to virksomheder, som er registreret i NaturErhvervstyrelsens Register for Gødningsregnskab og er omfattet af krav om efterafgrøder, indgå en aftale om overdragelse af efterafgrøder. Både den jordbruger, der modtager efterafgrøder, og den, som afgiver efterafgrøder, skal indberette overdragelsen i Tast selvservice, for at overdragelsen er gyldig. Skemaet B3, bagerst i denne vejledning, kan evt. benyttes som en form for kontrakt i forbindelse med overdragelser. Skemaet B3 skal ikke indsendes, idet overdragelsen skal indberettes i Tast selv-service. En aftale om overdragelse af efterafgrøder (eller alternativer) fra en bedrift til en anden, i planperioden 2015/2016, skal være indgået inden den 16. april 2016, og det skal fremgå af Tast selv service 2016 for begge virksomheder. Overdragelse af efterafgrøder (eller alternativer til efterafgrøder) fra én virksomhed til en anden skal som udgangspunkt foretages i Tast selv service, men dette kræver, at begge virksomheder har et efterafgrødekrav. En virksomhed, der f.eks. som følge af bortforpagtning ikke længere har et efterafgrødekrav, fordi efterafgrødegrundarealet nu er mindre end 10 ha, kan 21

22 ikke overdrage efterafgrøder i Tast selv service uden en overdragelseserklæring, læs mere i afsnit 2.7. For at kunne anvende en overdragelseserklæring kræver det, at hele virksomheden overdrages til den anden virksomhed, herunder også lagre af gødning mm. Bemærk, at hvis din virkso m- hed ophører den 31. juli eller den 1. august, kan du ikke benytte en overdragelseserklæring. Hvis virksomhederne, der overdrager efterafgrøder imellem sig, på overdragelsestidspunktet i Tast selv-service ikke har samme efterafgrødekrav, skal antallet af ha efterafgrøder, der skal overdrages, udregnes som omregningsfaktoren ganget med det antal ha lovpligtige efterafgr ø- der, der ønskes erstattet (se oversigten herunder). Oversigt 12: Omregningsfaktor* for overdragelse af efterafgrøder som alternativ til udlægning af pligtige efterafgrøder Overdragelse af efterafgrøder Omregningsfaktor For at dække et krav på 1 ha efterafgrøde hos en virksomhed der udbringer mindre husdyrgødning end hvad der svarer til 0,8 DE/ha skal 0,7 der overdrages 0,7 ha efterafgrøder fra en virksomhed der udbringer mere end 0,8 DE/ha For at dække et krav på 1 ha efterafgrøder hos en virksomhed der udbringer mere husdyrgødning, end hvad der svarer til 0,8 DE/ha, skal 1,5 der overdrages 1,5 ha efterafgrøder, fra en virksomhed der udbringer mindre end 0,8 DE/ha Hvis bedrifterne er ens, overdrages en til en 1 *Omregningsfaktoren tager udgangspunkt i modtagers ønske om efterafgrøder 22

23 Eksempel 6: Overdragelse af opsparede efterafgrøder fra en anden virksomhed To virksomheder har indgået en aftale om overdragelse af opsparede efterafgrøder. Virksomheden, der ønsker at undgå at udlægge efterafgrøder og i stedet få dække t sit krav af en anden virksomhed, har udbragt mere end 0,8 DE/ha. Virksomheden der har udlagt de ekstra efterafgrøder, der skal overdrages/afgives har udbragt mindre end 0,8 DE/ha. Aftalen mellem de to virksomheder går på at ove r- drage efterafgrøder, til at dække et krav på 8 ha hos jordbrugeren med det højeste husdyrtryk. Vir k- somheden med det mindste husdyrtryk, der skal overdrage/ afgive efterafgrøder, skal derfor overdr a- ge/afgive: 8 ha x 1,5 = 12 ha efterafgrøder. Begrundelsen er, at efterafgrøderne har den største effekt på de arealer, hvor der udbringes husdy r- gødning, og derfor er en ha efterafgrøde, der udlægges på bedrift er, der bruger husdyrgødning, mere værd end efterafgrøder, der udlægges på bedrifter, hvor der ikke anvendes husdyrgødning. Begge virksomheder skal indberette overdragelsen i Tast selv service. Nedenfor vises et eksempel på brug af skema B3 i den ovenstående situation, hvor en bedrift der udbringer mere husdyrgødning, end hvad der svarer til 0,8 DE/ha, ønsker at have dækket et efterafgr ø- dekrav på 8 ha, med efterafgrøder fra en bedrift der udbringer mindre husdyrgødning, end hvad der svarer til 0,8 DE/ha. Skema B3 overdragelse af efterafgrøder mellem to virksomheder Omregningsfaktor 1,5 ved overdragelse fra virksomhed med < 0,8 DE/ha til virksomhed med >0,8 DE/ha X Omregningsfaktor 0,7 ved overdragelse fra virksomhed med > 0,8 DE/ha til virksomhed med <0,8 DE/ha Omregningsfaktor 1 ved ens bedrifter Modtagers navn og adresse Hans Jensen (bedrift der udbringer mere end 0,8 DE/ha), Landevejen 3, Nyby Modtagers CVR-nr. Antal ha pligtige efterafgrøder der modtages (angives i Tast Selv som modtaget) 8 ha Modtagers skriftlige bekræftelse ved dateret underskrift Afgiverens navn og adresse Jens Hansen (bedrift der udbringer mindre end 0,8 DE/ha), Landevejen 7, Nyby Afgivers CVR-nr. Antal ha pligtige efterafgrøder der afgives (angives i Tast Selv som afgivet) 12 ha Afgivers skriftlige bekræftelse ved dateret underskrift 23

24 Der er ingen afstandsmæssige begrænsninger for, hvem der kan erstatte pligtige efterafgrøder for en given jordbruger i planperioden 2015/2016. Som følge af, at reglerne er gjort mere fleksible, er det også muligt at få dækket sit eftera f- grødekrav af en andens jordbrugers overskud af fx mellemafgrøder eller energiafgrøder. Du skal være opmærksom på, at virksomheder der ikke har et efterafgrødekrav, og ikke er ophørt i Register for Gødningsregnskab, ikke kan overdrage opsparede efterafgrøder fra tidligere år, hvor virksomheden havde et efterafgrødekrav. Disse efterafgrøder vil først kunne overdrages, når virksomheden igen har et efterafgrødekrav eller ophører i Register for Gødningsregnskab, og udarbejder en overdragelseserklæring (se afsnit 2.6) Tillæg til kvælstofkvote ved at øge efterafgrødeareal Hvis du etablerer flere efterafgrøder, end du er forpligtiget til, kan du forhøje din virkso m- heds kvælstofkvote. Forøgelse af kvælstofkvoten beregnes som omregningsfaktoren ganget med det antal ha efterafgrøder, der udlægges udover de lovpligtige efterafgrøder. Omre g- ningsfaktorerne fremgår af oversigten nedenfor. De ekstra efterafgrøder skal udlægges på samme måde som de pligtige efterafgrøder beskrevet i afsnit 2.3. Ligesom med pligtige efterafgrøder, er der eftervirkning på ekstra efterafgrøder. Tilmeldingen skal ske elektronisk i Tast selv-service i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder via eller senest den 16. april 2016, når dit krav er gjort op. Du skal benytte siden Opgørelse af efterafgrøder 2015/2016 og udfylde punktet Overskud af efterafgrøder omdannet til kvælstofkvote 2015/2016. Den ekstra kvote overføres automatisk til siden Beregning af gødningskvote og fremgår af punktet Korrektion for ekstra pligtige efterafgrøder. Du skal benytte afgrødekode 968, hvis du ønsker at etablere flere efterafgrøder, end du er forpligtiget til, for at forhøje din virksomheds kvælstofkvote. Du kan kun benytte dig af muli g- heden for at øge din kvælstofkvote, hvis du er forpligtet til at udlægge efterafgrøder. Oversigt 13: Omregningsfaktor for forøgelse af kvælstofkvoten i forbindelse med udlægning af efterafgrøder ud over de lovpligtige efterafgrøder Udbragt husdyrgødning i planperioden 2013/2014 Under 0,8 DE/ha Over 0,8 DE/ha Kvote-korrektion pr. ha efterafgrøder 32 kg N 69 kg N 24

25 Eksempel 15: Tillæg til kvælstofkvoten En jordbruger ønsker at forhøje sin virksomheds kvælstofkvote ved at udlægge flere e f- terafgrøder end de lovpligtige efterafgrøder. Jordbrugeren har et efterafgrødegrundareal på 75 ha, og har udbragt mere end 0,8 DE/ ha på sit harmoniareal. Derfor er jordbrugeren forpligtig til at etablere efterafgrøder på 17,4 pct. af grundarealet svarende til 13,03 ha. Jordbrugeren vil forhøje virksomhedens kvælstofkvote med 450 kg kvælstof. For at kunne gøre dette er jordbrugeren nødt til at udlægge: 450 kg N/69 kg N = 6,5 ha ekstra efterafgrøder ud over de 13,03 ha jordbrugeren er forpligtiget til Automatisk reduktion af virksomhedens kvælstofkvote ved manglende efterafgrøder Der vil ske en reduktion af virksomhedes samlede kvælstofkvote for planperioden 2015/2016, hvis der ikke er indberettet, opsparet eller overdraget efterafgrøder nok til at dække eftera f- grødekravet. Nedsættelse af kvælstofkvoten beregnes som omregningsfaktoren ganget med det antal ha e f- terafgrøder, som der skal reduceres med. Ved beregning af hvor stor reduktionen af kvælsto f- kvoten skal være, anvendes fastsatte omregningsfaktorer (se oversigten nedenfor). Der er desuden mulighed for at nedsætte sin kvælstofkvote frivilligt som erstatning for årets efterafgrødekrav, selv om du har overskud af efterafgrøder. Det er ikke muligt at opspare e f- terafgrøder ved at nedsætte kvoten. Oversigt 16: Omregningsfaktor for nedsættelse af kvælstofkvoten i forbindelse med reduktion af udlægning af pligtige efterafgrøder Udbragt husdyrgødning i planperioden 2012/2013 Under 0,8 DE/ha Over 0,8 DE/ha Kvote korrektion pr. ha efterafgrøder 56 kg N 85 kg N 25

26 Eksempel 7: Reduktion af virksomhedens kvælstofkvote Jordbrugeren har et efterafgrødegrundareal på 45 ha, og har udbragt mindre end 0,8 DE/ha på sit harmoniareal. Derfor er jordbrugeren pligtig til at etablere efterafgrøder på 13,4 pct. af grundarealet, svarende til 6,03 ha. Jordbrugeren har kun udlagt 1,5 ha ud af de 6,03 ha pligtige efterafgrøder, og har ingen efterafgrøder opsparet fra tidligere år. Jordbrugers samlede kvælstofkvote vil således blive reduceret med: 4,53 ha x 56 kg N = 254 kg kvælstof. 2.7 Overdragelse af efterafgrøder ved salg/ bortforpagting af virksomhed Efterafgrøder overdrages ikke automatisk ved til- og bortforpagtning af en virksomhed. Overdragelse af efterafgrøder (eller alternativer til efterafgrøder) fra én virksomhed til en anden skal som udgangspunkt foretages i Tast selv service, men dette kræver at begge virksomheder har et efterafgrødekrav. En virksomhed, der f.eks. som følge af bortforpagtning ikke længere har et efterafgrødekrav, fordi dyrkningsarealet et nu er mindre end 10 ha, kan ikke overdrage efterafgrøder i Tast selv service uden en overdragelseserklæring vedrørende gødningsreg n- skabet. For at kunne anvende en overdragelseserklæring kræver det, at virksomheden helt er ophørt med landbrugsaktivitet. Udover udfærdigelse af en overdragelseserklæring, skal modtager af efterafgrøderne indberette det overførte efterafgrødeareal i Tast selv-service. Bemærk, at hvis din virksomhed ophører den 31. juli eller den 1. august, kan du ikke benytte en overdragelseserklæring. Der vil være mulighed for at overtage overskud af efterafgrøder fra virksomheder, der er ophørt i register for gødningsregnskab i perioden 16. april 2015 til 16. april 2016 i Tast selv-service Såfremt begge virksomheder stadig har et efterafgrødekrav, skal udlagte eller opsparede efterafgrøder overdrages i Tast selv service uden en overdragelseserklæring som beskrevet i afsnit

27 Oversigt 17: Forskellige situationer med overdragelse af efterafgrøder Hvis virksomheden der ønsker at afgive efterafgrøder. Overdragelse af efterafgrøder mulig? Overdragelseserklæring? Afgiver skal: Modtager skal: ophører helt Ja Ja - skal foreligge Ophøre i Register for Gødningsregnskab Indsende overdragelseserklæring Indberette modtagne efterafgrøder i Opgørelsen i Tast selvservice ikke ophører og dyrker under 10 ha Nej Nej ikke ophører og dyrker mere end 10 ha Ja Nej Indberette afgivne efterafgrøder i Opgørelsen i Tast selv-service Indberette modtagne efterafgrøder i Opgørelsen i Tast selvservice 2.8 Efterafgrøder som følge af en miljøgodkendelse Hvis du har en miljøgodkendelse, som stiller krav om efterafgrøder, skal du lægge kravet oven i kravet til de generelle pligtige efterafgrøder. Hvis du fx har et krav om 13,4 pct. generelle pligtige efterafgrøder, og du har krav om yderligere 10 pct. fra miljøgodkendelsen, skal du etablere i alt 23,4 pct. af efterafgrødegrundarealet med efterafgrøder. De udlagte efterafgrøder, som følge af miljøgodkendelse, indberettes på samme måde som de pligtige efterafgrøder, dvs. i Tast selv-service 2015 senest den 31. august Du skal oplyse om kravet fra miljøgodkendelsen i Tast selv-service 2016 på siden Opgørelse af efterafgrøder 2015/2016. Alternativerne kan kun anvendes som erstatning for efterafgrøder der udlægges som følge af en miljøgodkendelse, hvis det fremgår af din miljøgodkendelse, at der gives mulighed for at bruge alternativer. Når en miljøgodkendelse tages i brug første gang, f.eks. 1. januar 2016, så skal vilkår om ekstra efterafgrøder overholdes i det efterfølgende efterår, dvs. i efteråret Se desuden Miljøstyrelsens hjemmeside: 27

28 3. Dyrkningsrelaterede tiltag Siden efteråret 2011 har der været forbud mod jordbearbejdning om efteråret forud for vårsåede afgrøder, og forbud mod omlægning af fodergræsmarker i visse perioder. 3.1 Hvem er omfattet af reglerne om de dyrkningsrelaterede tiltag Hvis du har en årlig omsætning over kr. fra planteavl, husdyravl eller kombinationer heraf og dyrker et samlet areal på mindst 10 ha, er du omfattet af reglerne om de dyrkningsr e- laterede tiltag. Det vil sige forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder og forbud mod omlægning af fodergræs. Det gælder uanset, om din virksomhed er tilmeldt Register for Gødningsregnskab eller ej. 3.2 Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder Hvis du det kommende år planlægger at så vårsæd på en mark, må du på den mark ikke pløje, harve eller på anden måde bearbejde jorden i perioden fra høst 2015 til den 1. november på ler- og humusjord (JB-nr. 5 11) og til den 1. februar 2016 på sandjord (JB-nr. 1 4). Har du specielle jorde med JB 12 skal disse behandles som enten sand- eller lerjord, alt efter hvilken de minder mest om. Ukrudtssprøjtning på disse arealer må ske fra 1. oktober 2014 Oversigt 18: Tidslinje for forbud mod jordbearbejdning Tidspunkt Fra høst 1. oktober 1.november 1. februar Aktivitet Forbud mod jordbearbejdning før vårafgrøder Nedvisning af ukrudt og spildfrø må finde sted, hvor der er forbud mod jordbearbejdning Slut på forbud mod jordbearbejdning på lerjord og humus jord, samt hvis arealet skal anvendes til kartofler i den kommen sæson Slut på forbud om jordbearbejdning på sandjord (JB 1-4) Virkemidlets effekt til at reducere kvælstofudvaskningen opnås ved at man, ved ikke at jordbehandle, undgår, at der sker iltning af organisk materiale, og en frigivelse af organisk bundet kvælstof. Jordbearbejdning defineres derfor som aktiviteter i marken, der har til hensigt at bearbejde jorden eller afgrødestubbe Dog gælder følgende: 1. Gyllenedfældning på udlægsgræs efter korn eller helsæd, er ikke at betragte som jordbearbejdning. 2. Høst, presning og indsamling af halm, kalkning samt tromling, er ikke at betragte som jordbearbejdning. 3. Hvis du dyrker kartofler, kan du fra den 1. november foretage jordbearbejdning på det areal, hvor der har været dyrket kartofler. Er du autoriseret læggekartoffelavler eller producerer spisekartofler, kan du foretage jordbearbejdning fra den 1. november af det areal, hvor der i den kommende dyrkningssæson skal dyrkes lægge- og spisekartofler. 4. Hvis du dyrker roer, er du fritaget fra forbud om jordbearbejdning på arealer, hvor der i planperioden før har været dyrket roer. 5. Virksomheder der er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion, er ikke omfattet af reglerne om forbud mod jordbearbejdning. 28

Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag

Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Udsnit af: VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag BEK nr 828 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-4112-000004 Senere ændringer

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828. Lovtidende A 2015 Udgivet den 7. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 828. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 2 og 3, 18, 19, stk. 1 og 3, 20, 26 a, stk. 1-3, og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Muligheder og udfordringer i efter- og

Muligheder og udfordringer i efter- og Muligheder og udfordringer i efter- og mellemafgrøder Hvordan ses efterog mellemafgrøder i relation til de kommende regler som følge af Grøn Vækst? v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag 1)

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag 1) BEK nr 960 af 10/07/2017 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 17-61140-000001 Senere ændringer

Læs mere

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017 Planteavlsnyt Vigtige datoer frem til 3 december 2017. VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Juli 2017 25. 3 3 3 3 Privat skovrejsning som miljøtiltag Forventet mulighed for at søge

Læs mere

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag BEK nr 1056 af 01/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. august 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-4112-000011 Senere

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Juli 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Revideret juli 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Marts 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Katrine

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 23 17. september 2014 Indhold Aktuelt i marken Vi følger med i tidligt sået vintersæd Handel med pligtige efterafgrøder Vigtige datoer Aktuelt i marken Vejrudsigten lover dage med ca. 20

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Februar 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø-

Læs mere

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder er i to situationer anderledes end sidste år. Det skyldes, at der er ændret på, hvilken planperiode

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler I medfør af 17, stk. 3 og 4, 40, stk. 2-4, og 48, stk. 1 og 2, i lov nr. 338 af 2. april

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler (målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler) I medfør af 7, stk. 3, 24 c, stk.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag 1

Udkast. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag 1 Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag 1 I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 18 a, stk. 1 og 3, 19, 20, 21, stk. 2, 21 a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk 5 forskellige efterafgrøder MFO- efterafgrøder Pligtige efterafgrøder Husdyrefterafgrøder Frivillige målrettede efterafgrøder Obligatoriske

Læs mere

Marker. v./miljøchef Hans Roust Thysen. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø

Marker. v./miljøchef Hans Roust Thysen. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø Marker v./miljøchef Hans Roust Thysen Disposition Referencesædskifter til kvæg Afgræsning og beregning af kvælstofudvaskning Overfladevand Drikkevand Fosfor Lugt Landscentret Reference sædskifte Standardsædskifter

Læs mere

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr Dato 4. juli 2017 Side 1 af 5 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V miljobio@lfst.dk cc: MABINI@lfst.dk) Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Læs mere

Vandplaner gennemført gennem gødningsloven

Vandplaner gennemført gennem gødningsloven Vandplaner gennemført gennem gødningsloven 4600 tons N af de 9000 tons N Total kvælstofm lstofmængde (kg ha- 78001) 8000 9000 10000 11000 12000 127002) 1)Ligevægtstilstand gtstilstand for plantebrug. 2)Ligevægtstilstand

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Kontrol af nationale pligtige efterafgrøder

Kontrol af nationale pligtige efterafgrøder Kontrol af nationale pligtige efterafgrøder 2015 Kontrol af nationale pligtige efterafgrøder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet i 2015 Foto: Peter Jakobsen og Anne Bach,

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2016

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2016 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2016 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Vandplanlægning gennem gødningsloven

Vandplanlægning gennem gødningsloven Vandplanlægning gennem gødningsloven Silkeborg, 24. januar 2011 Miljøkonsulent Carsten Buskov, LMO Emner: Teknisk omlægning af normsystemet (vedtaget) Vintergrønne marker kan ikke erstatte efterafgrøder

Læs mere

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder er fremtiden! Men i hvilken form? Hvordan skal snitfladen være mellem de to hovedgrupper? De helt frivillige

Læs mere

FAQ om efterafgrøder

FAQ om efterafgrøder FAQ om efterafgrøder Hvornår har landmanden et efterafgrødekrav i 2019? Det er de arealer, landmanden har rådet over den 31/7 2019, som ligger til grund for beregningen af det pligtige- og husdyrefterafgrødekrav.

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

Kontrol af pligtige efterafgrøder 2016

Kontrol af pligtige efterafgrøder 2016 Kontrol af pligtige efterafgrøder 2016 August 2016 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Center for Kontrol, Jordbrugskontrol Fotos: Anne Bach ISBN: 978-87-7120-805-4 2 NaturErhvervstyrelsen / Kontrol

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN.

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. 1 Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. Der gives her en kort beskrivelse af hvordan efterafgrøder håndteres i FarmN og hvilken effekt efterafgrøder har på N-udvaskning i standardsædskifterne. Alle beregninger

Læs mere

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 Planteavlsnyt Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 18. jan. 2018 VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Fra 1. februar er det muligt at søge tilskud til målrettede efterafgrøder

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 3. revision, august 2017

Læs mere

Lovtidende A. Høringsudkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække

Lovtidende A. Høringsudkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække Lovtidende A Høringsudkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække I medfør af 2, stk. 1, 9 og 10, 6, stk. 1 og 3-5, 7, 8, stk. 2, 10, stk. 2,

Læs mere

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Frister for pleje og slåning af græs- og brakarealer August

Frister for pleje og slåning af græs- og brakarealer August Nyt fra bagkontoret august 2017 Af Peter Gradischnig Frister for pleje og slåning af græs- og brakarealer August Brak og MFO-brak Braklagte arealer skal slås minimum én gang om året i perioden 1. august

Læs mere

Plantedirektoratet INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Plantedirektoratet INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ Plantedirektoratet Vedrørende gødskningsbekendtgørelsen 2011/12 Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 04-03-2011 Dir.: 8999 1861 E-mail: finn.vinther@agrsci.dk

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestilling om eftervirkning af efterafgrøder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato:

Læs mere

Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4

Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4 Side 1 af 6 Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4 Landbrug Afklarende spørgsmål: 1. Revideret notat i forbindelse med bekendtgørelses- ændringen 1/8 2002 2. Hvordan

Læs mere

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 1. revision, maj 2018.

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august

Læs mere

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 1. revision, maj 2018.

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017

Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Januar 2017 1 Kolofon Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 20 4. september 2013 Indhold Aktuelt i marken På trods af den tørre jord er rapsen de fleste steder spiret pænt frem, men der er marker, hvor fremspiringen afventer lidt mere jordfugt. Disse

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/2013 og om plantedække

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/2013 og om plantedække BEK nr 804 af 18/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, J.nr.: 12-0116-000003 Senere ændringer

Læs mere

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov Kort opsummering Skema 2 Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark er en individuel behovsberegning på markniveau. Ved beregningen tages ikke hensyn til et evt. bedriftskrav til eftervirkning

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 Revideret udgave januar 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 Revideret september 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018

Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Januar 2018 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Ivan Mandrup

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække

Udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække Udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække I medfør af 2, stk. 1-3, 9 og 10, 6, stk. 1 og 3-5, 7, 8, stk. 2, 10, stk. 2, 11, stk. 2 og 4-7,

Læs mere

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU EFTERAFGRØDER NYE UDFORDRINGER Status: I 2016: Pligtige efterafgrøder Efterafgrøder

Læs mere

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2019 til 31. juli 2020

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2019 til 31. juli 2020 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2019 til 31. juli 2020 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2019 til 31. juli 2020 1. revision, juli 2019.

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen LRØ Arealrelaterede tiltag: Areal, ha Reduktion ton N * Randzoner 50.000 2.600 * Skovrejsning + øget natur

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020 1)

Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020 1) Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020 1) I medfør af 17, stk. 3 og 4, 38, 39, stk. 1-3, 44, 48, stk. 1 og 2, og 53, stk.

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende reglerne om forbud mod jordbearbejdning i visse perioder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 3. februar 2012 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail: Susanne.Elmholt@agrsci.dk

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juni 2014 vfl.dk Indhold Hvem skal overholde reglerne?... 2 Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Nedfældning...

Læs mere

Der tages udgangspunkt i de hovedregelsæt, der regulerer anvendelsen af husdyrgødning, dette er næringsstoffer, dvs. N og P.

Der tages udgangspunkt i de hovedregelsæt, der regulerer anvendelsen af husdyrgødning, dette er næringsstoffer, dvs. N og P. Husdyrreguleringsudvalget Referenceanalyse: Kortlægning af regler i Miljøministeriet og Fødevareministeriet Den 25. oktober 2010 J.nr. PD 10-410-000020 Sekretariatet Ref. MTH/nimks Kortlægning af regler

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen Planteavlskonsulent LRØ Kystvande Kvælstof 3 vandmiljøplaner VMP siden 1987-2004 Miljøgodkendelser siden 1994,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til NaturErhvervstyrelsen Bestillingen: Revurdering af omregningsfaktorerne mellem pligtige efterafgrøder og alternative virkemidler

Læs mere

Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017

Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 Landbrugsstyrelsen September 2017 1 Kolofon Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 Revideret 4. september 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Kontrol af efterafgrøder 2013

Kontrol af efterafgrøder 2013 Kontrol af efterafgrøder 2013 1 Kontrol af efterafgrøder 2013 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2013 Bidragyder(e): Center for Jordbrug, NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Standardsædskifter og referencesædskifter

Standardsædskifter og referencesædskifter NOTAT Standardsædskifter og referencesædskifter Erhverv J.nr. Ref. Den 8. februar 2012 Dette notat indeholder tabeller, som viser de standardsædskifter, der kan anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere