UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord."

Transkript

1 UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord UU-Nord Rustenborgvej Lyngby STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /62 SAGSBEHANDLER:CTHHOV Vedr. revideret aftale om drift af UU-Nord UU-Nord har ved brev af 2. november 2007 til Statsforvaltningen Hovedstaden fremsendt en revideret aftale om drift af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter UU- Nord (herefter kaldet UU-Nord) med ikrafttræden 1. august UU-Nord oplyste ved denne lejlighed, at aftalen om drift af UU-Nord er revideret som følge af Rudersdal (tidligere Søllerød) og Furesø (tidligere Værløse) kommuners udtræden af samarbejdet. Ved brev af 20. december 2007 bad statsforvaltningen UU-Nord om at oplyse, hvorvidt Rudersdal og Furesø kommuners udtræden af UU-Nord var sket med hjemmel i den hidtidige aftale om UU-Nord, som blev godkendt af det daværende Statsamtet København ved brev af 20. januar DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN-NR SE-NR TELEFONTID: Mandag-Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag-Onsdag Torsdag Fredag Statsforvaltningen bad endvidere UU-Nord om at oplyse, hvilke bestemmelser der var ændret i den reviderede aftale i forhold til den hidtidige aftale, samt hvori ændringerne bestod, til brug for statsforvaltningens vurdering af, om den reviderede aftale kan godkendes efter 60 i lov om kommunernes styrelse. UU-Nord har ved brev af 11. januar 2008 til statsforvaltningen oplyst, at Søllerød og Værløse kommuners medde-

2 lelser om udtræden skete i skrivelser af henholdsvis 21. og 23. december 2005, og at begge kommuner forinden havde meddelt, at man af praktiske grunde ønskede at fortsætte samarbejdet til 31. juli UU-Nord har videre bemærket, at begge kommuners udtræden og tidspunktet herfor er godkendt af de øvrige deltagerkommuners kommunalbestyrelser samtidig med godkendelsen af nye vedtægter. Det er UU-Nords og de udtrædende kommuners opfattelse, at udtræden er sket i overensstemmelse med såvel de hidtidige vedtægter som de nye vedtægter, hvorfor bestyrelsen ikke har ment, at statsforvaltningen skulle godkende de to kommuners udtræden. UU-Nord har desuden oplyst, at der i de nye vedtægter er indført en nærmere præcisering af, hvordan formuen skal fordeles i tilfælde af udtræden eller ophør. De udtrædende kommuner har sammen med UU-Nords bestyrelse besluttet, at det nye vedtægts- og driftsgrundlag for UU- Nord skal danne baggrund for Søllerød og Værløse kommuners udtræden pr. 31. juli Statsforvaltningens kompetence Efter 60 i lov om kommunernes styrelse 1 skal aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter denne lov, godkendes af tilsynsmyndigheden, medmindre andet er hjemlet i lovgivningen. Også ændringer af samarbejdsaftaler efter 60 skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Statsforvaltningen udøver ved godkendelsen såvel et legalitets- som et hensigtsmæssighedstilsyn. Det påses således, at samarbejdet er lovligt, herunder om samarbejdsaftalen indeholder bestemmelser, der er i strid med lovgivningen, at indholdet harmonerer med kommunallovgivningen og dens forudsætninger, herunder at de enkelte kommunalbestyrelser får en efter de konkrete forhold rimelig indflydelse på samarbejdsvirksomhedens udøvelse, og at samarbejdsaftalen i fornødent omfang indeholder bestemmelser om tilsynsmyndighedens godkendelse af visse dispositioner, særligt beslutninger vedrørende ændringer eller ophævelse af aftalen, ind- og udtræden af fællesskabet og oprettelse af eller deltagelse i selskaber. 2 1 Lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006 som ændret ved lov nr. 510 af 6. juni 2007 SIDE 2

3 Når der er etableret et kommunalt fællesskab, vil det være de bestemmelser, der er optaget i vedtægten for dette, der er gældende for fællesskabet. For så vidt angår styrelsesmæssige forhold, der ikke er særskilt omtalt i vedtægten, er det udgangspunktet, at den kommunale styrelseslovs regler finder anvendelse. Der er i den reviderede aftale om drift af UU-Nord bestemmelser, som statsforvaltningen ikke vil kunne godkende umiddelbart, og der er bestemmelser, som statsforvaltningen vil anse det for hensigtsmæssigt at ændre eller medtage. Nedenfor følger statsforvaltningens nærmere bemærkninger herom. Statsforvaltningen er opmærksom på, at bemærkningerne i et vist omfang knytter sig til bestemmelser, som indgik i den oprindelige aftale om drift af UU- Nord, som blev godkendt af det daværende Statsamtet København ved brev af 20. januar At statsforvaltningen nu har bemærkninger til disse bestemmelser som led i sit legalitets- eller hensigtsmæssighedstilsyn er udtryk for en fornyet vurdering af bestemmelserne på baggrund af senere erfaringer vedrørende kommunale fællesskaber. Aftalens 3, stk. 7 Det fremgår af aftalens 3, stk. 7, at: Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Statsforvaltningen formoder, at ordet dagsorden rettelig skal være forretningsorden. Aftalens 4, stk. 2 Det fremgår af aftalens 4, stk. 2, at: Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Efter statsforvaltningens opfattelse vil en bestemmelse om, at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed indebære en fravigelse af forudsætningen om, at de enkelte deltagerkommuners kommunalbestyrel- 2 Jf. Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Forlag, s. 424f. SIDE 3

4 ser skal have en efter de konkrete forhold rimelig indflydelse på samarbejdsvirksomhedens udøvelse. 3 Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at bestemmelsens nuværende formulering vil betyde, at den deltagerkommune, hvis repræsentant i bestyrelsen er formand, derved får en større og afgørende indflydelse på afstemningens resultat end de øvrige deltagerkommuner i tilfælde af stemmelighed. Statsforvaltningen kan således ikke godkende 4, stk. 2, med den nuværende formulering. Statsforvaltningen vil kunne godkende 4, stk. 2, såfremt bestemmelsen om, at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed, udgår. Alternativt kan bestemmelsen erstattes af en bestemmelse, som er i overensstemmelse med princippet i 11, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter kravet om stemmeflerhed indebærer, at beslutning ikke er truffet i overensstemmelse med et fremsat forslag hertil, dersom der ikke er flere stemmer for et forslag end imod det. 4 Atalens 5, stk. 3 Det fremgår af aftalens 5, stk. 3, at: Der afholdes møde i april mellem UU-Nords bestyrelse og de deltagende kommuners borgmestre eller en af borgmestrene udpeget udvalgsformand. På disse møder drøftes UU- Nords arbejde i det afsluttede år. De konkrete resultater opnået i forhold til de opstillede mål og indsatsområder forelægges. På møderne drøftes UU-Nords overordnede målsætning, politik, økonomi og strategi m.v. set i lyset af de nationale mål for vejledning, samt specielle fokuspunkter det følgende år. Beretning for UU-Nords arbejde tilstilles en gang årligt kommunalbestyrelserne. Af 10, stk. 1, i lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv med senere ændringer fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal sørge 3 Jf. Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Forlag, s. 425f. 4 Jf. Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Forlag, s. 56. SIDE 4

5 for, at Ungdommens Uddannelsesvejledning har en daglig ledelse, som over for kommunalbestyrelsen er ansvarlig for vejledningen inden for de rammer og bevillinger, der fastlægges af kommunalbestyrelsen, med henblik på at opnå de mål for vejledningen, som fremgår af loven og de regler, som fastsættes i medfør af loven, eller som kommunalbestyrelsen fastsætter. Statsforvaltningen forudsætter, at bestemmelsen i aftalens 5, stk. 3, administreres således, at lovens 10, stk. 1, overholdes og har under hensyn hertil ingen bemærkninger til bestemmelsen. Aftalens 8 Det fremgår af aftalens 8, stk. 1, at: Kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner overfører samtlige de opgaver, der påhviler kommunalbestyrelserne i henhold til lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, til bestyrelsen for UU-Nord. Kommunalbestyrelserne kan i øvrigt i henhold til anden lovgivning overdrage opgaver vedrørende vejledning om valg af uddannelse og erhverv til bestyrelsen for UU-Nord. Det bemærkes indledningsvis, at lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv er ændret ved lov nr. 523 af 24. juni , lov nr. 314 af 19. april 2006, lov nr. 559 af 6. juni (med ikrafttræden 1. august 2008) samt lovbekendtgørelse nr. 770 af 27. juni Henvisningen til lovgrundlaget for UU-Nords opgaver bør angives i overensstemmelse hermed. Statsforvaltningen har forstået 8, stk. 1, således, at UU- Nord kan overlades kompetence til at varetage andre kommunale opgaver vedrørende vejledning om valg af uddannelse og erhverv end de opgaver, som er henlagt til kommunalbestyrelsen i henhold til lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv med senere ændringer. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 20. november 2003 udtalt følgende: Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal bemærke, at det efter ministeriets opfattelse klart skal fremgå af vedtægterne for et kommunalt fællesskab, hvilken kompetence de deltagende kommunalbestyrelser har overført til fællesskabet. Dette indebærer, at ændringer i et kommunalt fællesskabs kompetence, herunder ved deltagernes løbende overførsel af SIDE 5

6 kompetence til det kommunale fællesskab, tilsvarende som udgangspunkt kræver en ændring af vedtægterne. En sådan ændring vil efter ministeriets opfattelse som udgangspunkt skulle vedtages af kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og vil skulle godkendes af tilsynsmyndigheden [.] Det er imidlertid Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at det kan fastsættes i vedtægterne for et kommunalt fællesskab, at løbende overførsel af nærmere angiven kompetence til det kommunale fællesskab der ligger inden for fællesskabets formålsbestemmelse kan aftales mellem fællesskabet og de kommuner, der konkret ønsker at overføre kompetence, uanset at det fremgår af vedtægterne for fællesskabet, at vedtægtsændringer kræver vedtagelse i samtlige kommunalbestyrelser. En sådan aftale vil dog efter Indenrigsog Sundhedsministeriets opfattelse kræve tilsynsmyndighedens godkendelse og vil skulle optages som et bilag til vedtægterne. Det følger af 16 i aftalen, at ændringer af vedtægterne kræver vedtagelse i samtlige deltagerkommuners kommunalbestyrelser (stk. 1), og at ændringer, forinden de kan træde i kraft, skal godkendes af tilsynsmyndigheden (stk. 2). Statsforvaltningen vil på denne baggrund kunne godkende bestemmelsen i 8, stk. 1, under forudsætning af, at det tilføjes til bestemmelsen, at tilsynsmyndigheden skal godkende sådanne aftaler om yderligere kompetenceoverførsel til UU-Nord, og at aftalerne skal optages som bilag til vedtægterne/aftalen om drift af UU-Nord. Det fremgår af aftalens 8, stk. 2-4, at: Stk. 2 De deltagende kommuner indgår aftale om niveauet for den vejledning omfattet af lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som alle de deltagende kommuner er forpligtet til at lade UU-Nord udføre (basisydelsen). Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen varetages ensartet over for modtagere af vejledning i de deltagende kommuner. Stk. 3 Den enkelte deltagende kommune kan lade UU-Nord udføre opgaver omfattet af lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, der ligger over det niveau, som er aftalt i medfør af stk. 2 (tilkøbsydelser). Stk. 4 Aftaler i henhold til stk. 3 fastlægges ved indgåelse af en kontrakt mellem UU-Nords bestyrelse og aftalepartneren. Be- SIDE 6

7 styrelsen kan bemyndige lederen til på bestyrelsens vegne, at indgå kontrakter med en samlet bruttoværdi som fastsættes af bestyrelsen. Statsforvaltningen forudsætter, at aftalens 8 administreres i overensstemmelse med lovgivningens krav til kommunernes vejledning. Statsforvaltningen lægger i øvrigt til grund, at 8 skal forstås således, at UU-Nords opgaver er klart afgrænsede af 8, stk. 1, og at den i stk. 2, omtalte aftale således udelukkende skal fastlægge kvalitet m.v. for basisydelsen. Aftalens 20 Det fremgår af aftalens 20, at: Beslutninger om optagelse af lån, påtagelse af garantiforpligtelse, køb af fast ejendom m.v. skal ske i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, herunder reglerne om tilsynsmyndighedernes godkendelse. Ved lov nr. 629 af 23. december 1980 om ændring af de kommunale styrelseslove blev kravet om tilsynsmyndighedens samtykke til kommunale lånoptagelser, påtagelse af garantiforpligtelser m.v. samt til køb og salg m.v. af fast ejendom ophævet. Indenrigsministeriet har i skrivelse af 19. april til de daværende tilsynsråd udtalt, at disse ændringer ikke medførte automatisk bortfald af samtykkekrav i vedtægter for kommunale fællesskaber og andre selskaber med kommunal deltagelse, og at tilsynsmyndighedens samtykke derfor fortsat er påkrævet, så længe kravet findes i vedtægterne. Indenrigsministeriet tilkendegav samtidig, at det ville være hensigtsmæssigt, at der blev gennemført vedtægtsændringer, således at kravet om samtykke til de nævnte konkrete dispositioner blev erstattet af en bestemmelse om, at låntagning og garantistillelse skal ske i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeren fastsætter i medfør af den kommunale styrelseslov. Statsforvaltningen finder det på denne baggrund hensigtsmæssigt, såfremt aftalens 20 erstattes af en bestemmelse om, at låntagning og garantistillelse skal ske i overensstemmelse med de regler, som indenrigs- og sundhedsministeren (nu velfærdsministeren) har fastsat herom i medfør af den kommunale styrelseslov. 6 5 Skrivelse nr af 19. april Jf. Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Forlag, s. 426f SIDE 7

8 Herudover bemærkes, at statsforvaltningen som led i vores hensigtsmæssighedstilsyn finder, at der skal indsættes bestemmelser om følgende forhold i vedtægterne: At afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke At løn- og øvrige ansættelsesforhold for personalet skal godkendes af Lønningsnævnet, evt. i form af en henvisning til reglerne herom i 67, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse 7 Statsforvaltningen har ikke derudover bemærkninger til aftalen. Statsforvaltningen skal anmode om, at aftalen tilrettes i overensstemmelse med statsforvaltningens bemærkninger, og at den tilrettede aftale sendes til statsforvaltningens godkendelse, når den har været forelagt til fornyet godkendelse hos de deltagende kommunalbestyrelser. Vedrørende spørgsmålet om Rudersdal og Furesø kommuners udtræden af UU-Nord har statsforvaltningen lagt vægt på UU-Nords oplysning om, at udtræden efter såvel UU-Nords som de udtrædende kommuners opfattelse er sket med hjemmel i vedtægterne for UU-Nord. Statsforvaltningen er således enig i, at de to kommunernes udtræden ikke skal godkendes af statsforvaltningen. Vedrørende spørgsmålet om det økonomiske opgør i forbindelse med de to kommuners udtræden kan statsforvaltningen efter en konkret vurdering tilslutte sig, at opgøret finder sted efter retningslinjerne i den nye aftales 13, stk. 2. Statsforvaltningen har ved denne vurdering lagt vægt på, at statsforvaltningen ikke har bemærkninger til den reviderede aftales 13, stk. 2. Statsforvaltningen har endvidere lagt vægt på, at der efter det oplyste er enighed mellem UU-Nord og Rudersdal og Furesø kommuner om, at 13, stk. 2, i den reviderede aftale skal anvendes i forbindelse med de to kommuners udtræden af fællesskabet. 7 Jf. Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Forlag, s SIDE 8

9 Rudersdal og Furesø kommuner er orienteret ved kopi af dette brev. Med venlig hilsen Lone B. Christensen kontorchef Christina Themsen fuldmægtig SIDE 9

Aftale om etablering af. Et fælles Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter. Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Søllerød og Værløse kommuner

Aftale om etablering af. Et fælles Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter. Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Søllerød og Værløse kommuner Aftale om etablering af Et fælles Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter i Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Søllerød og Værløse kommuner UU-Nord Kommunalbestyrelserne i Gentofte, Gladsaxe,

Læs mere

1 S DEC INDGÅET STATSFORVALTNINGEN. Aabenraa Kommune. Skelbækvej Aabenraa. Vedr. oprettelse af et fælleskommunalt taxinævn

1 S DEC INDGÅET STATSFORVALTNINGEN. Aabenraa Kommune. Skelbækvej Aabenraa. Vedr. oprettelse af et fælleskommunalt taxinævn STATSFORVALTNINGEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 Aabenraa Kommune 1 S DEC. 2013 INDGÅET 18 12 2013 Tilsynet Vedr. oprettelse af et fælleskommunalt taxinævn Ved brev af 27. maj 2013 har Sønderborg og Aabenraa

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Aftale om etablering og drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning - Sjælsø Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner UU-Sjælsø

Aftale om etablering og drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning - Sjælsø Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner UU-Sjælsø Aftale om etablering og drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning - Sjælsø i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner UU-Sjælsø Kommunalbestyrelserne i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune retningslinjer for tjenestefrihed. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-

Lyngby-Taarbæk Kommune retningslinjer for tjenestefrihed. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby- Lyngby-Taarbæk Kommune retningslinjer for tjenestefrihed Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby- Taarbæk Kommune har handlet i strid med 67 i kommunestyrelsesloven ved at fastsætte retningslinjer

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Aftale. UU-Nord. om drift af. Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter. Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner

Aftale. UU-Nord. om drift af. Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter. Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner Aftale om drift af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter UU-Nord i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner Indledning Kommunalbestyrelserne i Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter. i Egedal og Frederikssund kommuner UU VEST. Region Hovedstaden

Styrelsesvedtægt. for. Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter. i Egedal og Frederikssund kommuner UU VEST. Region Hovedstaden Styrelsesvedtægt for Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter i Egedal og Frederikssund kommuner UU VEST Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Egedal og Frederikssund kommuner indgår med virkning fra

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen:

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen: Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke var i strid med regler, hvis overholdelse påses af statsforvaltningen, at et flertal i borgerrepræsentationen besluttede at suspendere borgerrepræsentationens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. 20-06-2007. Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. Resumé: Statsforvaltningen har bl.a. på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 12. februar 2001 udtalt, er

Læs mere

UDT nr 9693 af 22/12/2003 (Historisk) Udskriftsdato: 28. april 2019

UDT nr 9693 af 22/12/2003 (Historisk) Udskriftsdato: 28. april 2019 UDT nr 9693 af 22/12/2003 Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2003-2050-14 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Udtalelse

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

folkeoplysningsudvalg

folkeoplysningsudvalg Hillerød Kommune folkeoplysningsudvalg inhabilitet hos medlemmer af Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, som tillige er medlemmer af folkeoplysningsudvalget, ikke er

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Allerød Kommune høring af ældrerådet

Allerød Kommune høring af ældrerådet Allerød Kommune høring af ældrerådet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke har tilsidesat reglerne i serviceloven om høring af ældrerådet i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. november 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Vedr. Deres henvendelse om bestyrelsessammensætningen i I/S REFA

Statsforvaltningens brev af 7. november 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Vedr. Deres henvendelse om bestyrelsessammensætningen i I/S REFA Statsforvaltningens brev af 7. november 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 07-11- 2007 Vedr. Deres henvendelse om bestyrelsessammensætningen i I/S REFA De har på vegne af SF-gruppen henvendt Dem om

Læs mere

Notatark. Ny tekst: Bilag 1 - oversigt over ændringer i vedtægterne for Energnist I/S. Sagsnr P Sagsbehandler Susanne Juul Sørensen

Notatark. Ny tekst: Bilag 1 - oversigt over ændringer i vedtægterne for Energnist I/S. Sagsnr P Sagsbehandler Susanne Juul Sørensen Notatark Sagsnr. 07.04.00-P24-1-16 Sagsbehandler Susanne Juul Sørensen 30.6.2016 Bilag 1 - oversigt over ændringer i vedtægterne for Energnist I/S Pkt. 3.3 Interessentskabet kan på en Interessents anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag 2007-03-05. Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag til budgettet. Resumé: Udtalt at SF-gruppen havde haft ret til teknisk bistand fra forvaltningen til et ændringsforslag til budgettet, som

Læs mere

Godkendelse af vedtægter og af ændring af vedtægter for Brand & Redning Sønderjylland I/S

Godkendelse af vedtægter og af ændring af vedtægter for Brand & Redning Sønderjylland I/S Brand & Redning Sønderjylland I/S Højskolevej 1 6360 Tinglev Godkendelse af vedtægter og af ændring af vedtægter for Brand & Redning Sønderjylland I/S Brand & Redning Sønderjylland I/S har i e-mail af

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: 29-08- 2007 TILSYNET Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Ny Stevns Kommune henvendte sig ved brev af 11. juli 2006 (ikke oplyst

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. december 2009 til et advokatfirma: Vedr.: Vedtægter for Naturgas Fyn I/S:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. december 2009 til et advokatfirma: Vedr.: Vedtægter for Naturgas Fyn I/S: Statsforvaltningens skrivelse af 9. december 2009 til et advokatfirma: Vedr.: Vedtægter for Naturgas Fyn I/S: Advokatfirmaet Horten har på vegne af Naturgas Syd I/S anmodet om statsforvaltningens godkendelse

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej

Nordsjællands Park og Vej Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 1 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra

Læs mere

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Advokatfirmaet Bech-Bruun Att. Advokat Johan Weihe Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W www.oeim.dk Dato: 22. november

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægterne er gældende fra 01.04.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED...3 2 INTERESSENTER...3 3 FORMÅL...3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER...3 5

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem.

2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem. 2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem. Resumé: Udtalt at statsforvaltningen ikke foretager yderligere, idet Københavns Kommune har besluttet at ændre fastsættelsen af betalingen

Læs mere

Vejle Kommune Skolegade Vejle

Vejle Kommune Skolegade Vejle Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommunens j.nr. 00.27.02-K03-20-16 Forretningsorden for Vejle Byråd Ankestyrelsen har den 19. december 2017 anmodet byrådet i Vejle Kommune om en udtalelse vedrørende

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø.

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. 2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. Resumé: Udtalt at Farum Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Østdeponi Uldjydevej Herning. Vederlag til bestyrelsesformanden

Østdeponi Uldjydevej Herning. Vederlag til bestyrelsesformanden 2014-176783 Østdeponi Uldjydevej 2 7400 Herning Dato: 09-07- 2015 Vederlag til bestyrelsesformanden Østdeponi har ved mail af 25. februar 2014 anmodet om Statsforvaltningens godkendelse af et fast vederlag

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

CODEX ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB Damhaven 5 B, Vejle

CODEX ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB Damhaven 5 B, Vejle CODEX ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB Damhaven 5 B, 1 7100 Vejle 2014-221332 Dato: 09-12-2016 Tilsynet Forhåndsgodkendelse af ændrede vedtægter for Modtagestation Syddanmark I/S Codex Advokaters journalnr.:

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver.

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. 2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. Resumé: udtalt, at statsforvaltningen ikke finder, at det vil være i overensstemmelse med lovgivningen, såfremt kommunen i forbindelse

Læs mere

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed Taxinævnet i Business region Aarhus.

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed Taxinævnet i Business region Aarhus. Vedtægter for den fælleskommunale myndighed Taxinævnet i Business region Aarhus. Præampel: Formålet med disse vedtægter er at drive og understøtte et fælles taxanævn for de tilsluttede kommuner. Det forudsættes

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2005.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2005. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2005. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud

Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud Resumè: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der i det konkrete tilfælde foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde, at de omhandlede

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: 11-05- 2010 Assens Kommune har den 22. marts 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud ved salg af en kommunal fast ejendom, Turup Vandværk,

Læs mere

[FREMSENDT TIL BRUG FOR STATSFORVALTNINGENS FORHÅNDSGODKENDELSE UDKA- STET ER ENDNU IKKE POLITISK GODKENDT]

[FREMSENDT TIL BRUG FOR STATSFORVALTNINGENS FORHÅNDSGODKENDELSE UDKA- STET ER ENDNU IKKE POLITISK GODKENDT] København april 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [FREMSENDT TIL BRUG FOR STATSFORVALTNINGENS FORHÅNDSGODKENDELSE UDKA- STET ER ENDNU IKKE POLITISK

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg

Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Statsforvaltningens brev af 20. december 2007 til Sønderborg Kommune 20-12- 2007 Folketingets Ombudsmand har i brev af 12. oktober 2006 videresendt en anonym henvendelse om udbetaling af jubilæumsgratiale

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde Holstebro. Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune.

Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde Holstebro. Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune. Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde 11 7500 Holstebro 20-12- 2010 TILSYNET Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune. A klagede ved brev af 24. maj 2010 til Folketingets Ombudsmand over Holstebro

Læs mere

N OTAT. Juridiske rammer for etablering af beredsk a- ber

N OTAT. Juridiske rammer for etablering af beredsk a- ber N OTAT Juridiske rammer for etablering af beredsk a- ber Den 20. september 2014 Sags ID: 1909639 Dok.ID: 1909639 Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere