Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap"

Transkript

1 Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap

2 Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2011 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET... 3 Beslutningskompetence... 3 STATISTIK... 4 MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD... 6 Botilbudet Bøgelunden og dagtilbudet Bøgen... 6 Dronninghus... 6 Enghusene... 6 Gefion botilbud og dagtilbud... 6 Piberødhus døgntilbud og dagtilbud... 7 Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter (RAS)... 7 Værkstederne ved Rude Skov... 7 Private botilbud... 7 KOMMUNENS TILSYNSFORPLIGTELSE... 8 GENERELT... 8 TILTAG TIL FOREBYGGELSE AF MAGTANVENDELSE... 8 IMPLEMENTERING AF ELEKTRONISK INDBERETNING AF MAGTANVENDELSER VIA BOSTED

3 Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om antal sager vedrørende magtanvendelse på Psykiatri og Handicaps område. Lovgrundlaget I henhold til servicelovens 124 kan magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten iværksættes, når pleje, omsorg og pædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig utilstrækkelig. Magtanvendelse og andre indgreb forudsætter i hvert enkelt tilfælde en individuel vurdering af indgrebets faglige forsvarlighed og nødvendighed. Indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Bestemmelserne gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand. Hvis borgeren samtykker eller giver udtryk for at være indforstået med et indgreb, er der ikke tale om magtanvendelse efter servicelovens bestemmelser. Efter Servicelovens kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om følgende indgreb: Anvendelse af alarmsystemer Fastholdelse og føring til andet rum Fastholdelse i hygiejnesituationer a Tilbageholdelse i boligen Anvendelse af beskyttelsesmidler Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen har delegeret sin beslutningskompetence til at træffe afgørelser om magtanvendelse til områdechefen for Psykiatri og Handicap eller en af denne udpeget person. I Psykiatri og Handicap er det områdets pædagogiske konsulent og socialfaglige konsulent, der vurderer og træffer beslutninger om de ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse, der angår borgere, som Rudersdal Kommune er handlekommune for. Det følger af 9, stk. 7 i retssikkerhedsloven, at en borgers oprindelige hjemkommune forbliver borgerens handlekommune og betalingskommune, når borgeren er optaget i f.eks. et botilbud efter servicelovens i en anden kommune. Det er derfor borgerens handlekommune, der skal tage stilling til de konkrete magtanvendelsesindberetninger, ligesom det er handlekommunen, der skal træffe afgørelse om evt. tilladelse efter 126 a 128, og træffe afgørelse om flytning efter 129 i serviceloven. 3

4 Statistik I statistikken indgår magtanvendelser, der vedrører borgere, som Rudersdal Kommune er handlekommune for. For borgere, der har en anden handlekommune, fremgår antallet af indberetninger i rubrikken "Udenbys borger i Rudersdal Kommunes dag- og botilbud. Indberetninger om magtanvendelser i 2011 fordelt på botilbud og paragraffer. Botilbud/dagtilbud a I alt Godkendte indgreb Ikke godkendte indgreb Bøgelunden, døgn Bøgelunden, dag Dronninghus Enghusene 0 0(10)* (10) - - Gefion, døgn Gefion, dag Piberødhus, døgn Piberødhus, dag Rudersdal Aktivitets og Støttecen- ter. Værkstederne ved Rude Skov Udenbys borger i kommunens dagog botilbud Private tilbud: Bofællesskabet Bakkevej Elleslettegård Villa Meta I alt *De 10 indberetninger, er magtanvendelser foretaget i 2010, men indberettet i 2011 og for sent til at blive medtaget i redegørelsen for Som det fremgår af efterfølgende oversigt, er der sket et fald i antallet af magtanvendelsesindgreb i forhold til foregående år. 4

5 I alt antal indberetninger om magtanvendelser i 2007, 2008, 2009 og I oversigten indgår ikke udenbys borgere Botilbud/dagtilbud Bøgelunden, døgn Bøgelunden, dag Enghusene x) Gefion, døgn Gefion, dag Rosengården Piberødhus, døgn Piberødhus, dag 1 9 Rudersdal Aktivitets- og 1 2 Støttecenter Værkstederne ved 1 1 Rude Skov Elleslettegård 1 Villa Meta 11 Ialt x) Enghusene er det tidligere Rosengården Da Villa Meta flyttede fra Rudersdal Kommune pr. 1. juli 2011, kan antallet af magtanvendelsesindberetninger fra Villa Meta ikke umiddelbart sammenlignes med 2010, idet der i opgørelse for 2011 alene er registreret for det 1. halvår af Som det fremgår af oversigterne er antallet af magtanvendelsesindberetninger faldet fra 210 i 2010 til 50 i 2011, hvilket er en reduktion på 160 indberetninger. Årsagen til reduktion vurderes overvejende at være følgende: Ledelsesmæssig fokus på magtanvendelsesområdet. Alle medarbejdere i dag- og botilbud har deltaget i obligatorisk undervisning om magtanvendelse, og der er oprettet et nyt kursustilbud for medarbejdere i dagtilbud, der sætter fokus på gråzoneproblematikker i spændingsfeltet mellem borgernes selvbestemmelse og medarbejdernes omsorgspligt. Forvaltningens juridiske konsulent har i samarbejde med den pædagogiske konsulent deltaget i personalemøder i botilbudene for at rådgive om reglerne om magtanvendelse og gråzoneproblematikker. Botilbudene Bøgelunden og Piberødhus deltager i et tværkommunalt kompetenceudviklingsprojekt, hvor fokus er på at udvikle arbejdet med borgernes handlekompetence. 5

6 Antallet af ikke godkendte magtanvendelsesindgreb, hvor forvaltningen har påtalt anvendelsen af fysisk magt, er faldet fra 29 tilfælde i 2010 til 2 tilfælde i Antallet af magtanvendelser er nærmere beskrevet nedenfor i forhold til de enkelte tilbud. Magtanvendelse i dag- og botilbud Botilbudet Bøgelunden og dagtilbudet Bøgen Antallet af godkendte magtanvendelser efter 128, som omhandler anvendelse af beskyttelsesmidler, i Bøgelundens botilbud, er faldet fra 27 i 2010 til 12 i Ledelsen af Bøgelunden har i 2011 haft fokus på i højere grad at tilpasse hjælpemidlerne individuelt til beboerne, så fastspænding med beskyttelsesmidler er unødvendig, hvilket har ført til, at antallet af fastspændinger er faldet markant. I 2011 har der på Bøgelunden ikke været magtanvendelse efter servicelovens 126, der vedrører fastholdelse og føring til andet rum. Til sammenligning var der 9 indberetninger i henhold til denne bestemmelse i Dronninghus Forvaltningen har ikke modtaget indberetning om magtanvendelser overfor borgere, der bor i Dronninghus. Beboerne i Dronninghus er i stand til at udtrykke sig og evt. give samtykke til foranstaltninger efter servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. Enghusene Rudersdal Kommune er ikke handlekommune for borgere i Enghusene, hvilket er forklaringen på, at der ingen registreringer er anført i opgørelsen under Enghusene, idet indberetningerne indgår i opgørelsen under rubrikken "Udenbys borgere på dag- og botilbud. Der er tale om et fald i antal indberetninger i forhold til Der har været 12 magtanvendelsesindberetninger i 2011 mod 99 i Magtanvendelserne relaterede alle til servicelovens 126, der vedrører fastholdelse og føring til andet rum. Borgerne i Enghusene, har komplekse udviklingsforstyrrelser indenfor autismeområdet, hvilket giver sig udslag i, at de ikke alle kan formulere et samtykke verbalt. Det er kendetegnende for magtanvendelserne i Enghusene, at borgerne har udtrykt et behov, hvilket umiddelbart har været vanskeligt for medarbejderen at tolke og dermed imødekomme. Ledelsen i Enghusene er opmærksomme på, at situationer med magtanvendelse kræver stort ledelsesmæssigt fokus og har i løbet af 2011 arbejdet med at kvalificere den pædagogiske dokumentation. I denne forbindelse er medarbejderne præsenteret for en pædagogisk metode Low Arousal, som har til formål at undgå konfrontation og i stedet forsøge at aflede og minimere konflikter. Gefion botilbud og dagtilbud I botilbudet Gefion har der været et markant fald i antal magtanvendelser. Der er registreret 19 godkendte magtanvendelser i 2011, hvilket er et fald i forhold til 2010, hvor der var 34 godkendte magtanvendelser. 1 er registreret som ikke godkendt i 2011 mod 2 ikke godkendte i Gefions målgruppe er mennesker med autismespektrumforstyrrelse og nedsat psykisk funktionsevne. Denne gruppe har en række funktionsvanskeligheder på det kommunikative, sociale, og adfærdsmæssige område. 6

7 Ledelsen af Gefion vurderer, at det reducerede antal indberetninger bl.a. skyldes en ændret pædagogisk tilgang til de borgere, der primært foretages magtanvendelsesindgreb overfor. En anden medvirkende årsag til halveringen af magtanvendelsesindberetninger kan være et resultat af, at der i 2011 har været en lavere personaleudskiftning i forhold til Herudover er der udarbejdet en anden procedure for behandlingen af indberettede magtanvendelser i forhold til servicelovens 126, der vedrører fastholdelse og føring til andet rum. Proceduren har til formål at sikre en god sagsbehandling, der er i overensstemmelse med gældende regler samt at sikre, at de enkelte indberetninger analyseres med henblik på at forebygge fremtidige magtanvendelser. Piberødhus døgntilbud og dagtilbud Antallet af indberetninger vedrørende servicelovens 126 er faldet. Der har været 3 indberetninger i 2011 mod 20 i Indgrebene vedrører fastholdelser efter 126. Derimod er antallet af indberetninger vedrørende 126 a (fastholdelse i hygiejnesituationer) steget til 11 i 2011 mod 3 i Der er borgere i Piberødhus, som har tilladelse til at anvende bløde stofseler i henhold til servicelovens 128. Den ene af disse borgere er udenbys og indgår derfor i statistikken i rubrikken "Udenbys borger i kommunens dag- og botilbud". Piberødhus havde sat det mål for 2011, at antallet af ikke godkendte magtanvendelser skulle nedbringes. Dette mål er nået, hvilket formentlig kan forklares med, at magtanvendelserne fra 2010 er blevet drøftet detaljeret og evalueret, og som følge heraf har Piberødhus sat kræfter ind på løfte kvaliteten i den pædagogiske indsats. Medarbejdere og ledelse fra Piberødhus har herudover deltaget i projektet Det Kan Nytte 2012 / /Kvalikombo, hvor personalet bl.a. lærer at blive bedre til at "læse" borgerens behov. Det er Piberødhus' mål at kvalificere indsatsen og den pædagogiske handlekompetence med det sigte fortsat at have fokus på, at magtanvendelse erstattes af socialpædagogik, samt at borgernes livskvalitet er i højsædet. Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter (RAS) Forvaltningen har i 2011 modtaget 2 indberetninger om magtanvendelser fra RAS. De borgere, der modtager støtte fra RAS tilhører en målgruppe, der er i stand til at give samtykke, og magtanvendelse benyttes derfor yderst sjældent. Værkstederne ved Rude Skov Forvaltningen har ikke modtaget indberetning om magtanvendelser fra Værkstederne ved Rude Skov. Årsagen til, at der ikke er magtanvendelser på Værkstederne ved Rude Skov beror sandsynligvis på, at brugerne af værkstederne er bedre fungerende end beboerne i botilbudene og kan udtrykke deres ønsker og behov. Derudover er værkstedsbrugerne ikke udadreagerende, hvorfor de ikke kommer i situationer, hvor der er behov for magtanvendelser. Private botilbud Der er to private botilbud i Rudersdal Kommune. Bofællesskabet Bakkevej og Elleslettegård. Forvaltningen har ikke modtaget indberetninger om magtanvendelser fra de private botilbud. 7

8 Kommunens tilsynsforpligtelse Rudersdal Kommune har som den faktiske opholdskommune pligt til at føre organisatorisk og fagligt tilsyn med de enkelte botilbud. Som en følge heraf, er det Rudersdal Kommune, der efter bestemmelsen i servicelovens 136 skal modtage alle indberetninger og ekspedere indberetninger på borgere fra andre kommuner videre til de respektive handlekommuner. Indberetningerne for borgere, der har andre handlekommuner, er opført i rubrikken "Udenbys borger i kommunens dageller botilbud". Som tilsynsmyndighed skal Rudersdal Kommune reagere generelt på magtanvendelsesindberetningerne med henblik på overvejelser om tilrettelæggelse af arbejdet i botilbudene. Forvaltningen holder kvartalsmæssige møder mellem områdechef og driftschef samt medarbejderne, der sagsbehandler magtanvendelsessagerne for at følge udviklingen på området og for eventuelt at iværksætte særlige tiltag, som fx undervisning eller supervision, hvis det skønnes nødvendigt. Områdechefen og driftschefen underrettes endvidere omgående i alle tilfælde, hvor der er foretaget magtanvendelsesindgreb, som ikke kan godkendes. Generelt Lovgivningsmæssigt har de nye handlekommuneregler, jf. retssikkerhedslovens 9, stk. 7 bevirket, at forvaltningen i løbet af året har oplevet, at nogle kommuner har været usikre på, hvilken kommune, der har forpligtelsen i forhold til egne borgere, som bor i et af Rudersdal Kommunes botilbud. Usikkerheden har bevirket, at lederne af botilbudene har skullet afvente en længere sagsbehandlingstid fra disse handlekommuner, før de kunne få de nødvendige tilladelser til at benytte f.eks. bløde stofseler til en borger for at undgå, at denne lider personskade. Hvis det har været nødvendigt at benytte bløde stofseler efter tilladelsen er udløbet, er anvendelsen indberettet som en ikke godkendt magtanvendelse. Rudersdal Kommune har derfor været i dialog med andre handlekommuner om fortolkning af lovens bestemmelser. Tiltag til forebyggelse af magtanvendelse. Antallet af magtanvendelsesindberetninger er, som tidligere beskrevet, faldet væsentligt i En af forklaringerne på det reducerede antal vurderes at være en følge af den undervisningsindsats og ledelsesmæssige fokus, der har været. I 2011 har der været udbudt et nyt kursus om selvbestemmelse versus omsorgspligt for medarbejdere i dagtilbud. Herudover er kurset: " Magtanvendelse på handicapområdet" fortsat obligatorisk for alle medarbejdere i botilbud. 8

9 Formålet med ovenstående opdeling er i højere grad end tidligere at målrette kurserne mod de dilemmaer, deltagerne oplever i hverdagen. Det nye kursus "Selvbestemmelse versus omsorgspligt" er forbeholdt medarbejdere på arbejdsområder, hvor fysisk magtanvendelse yderst sjældent er forekommende. Det nye kursus lægger vægt på case-arbejde og diskussion af gråzoneområder med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og servicelovens intentioner. Der er lagt særlig fokus på problemstillinger og spørgsmål, som vedrører borgerens selvbestemmelsesret og medarbejderens omsorgspligt. Alle medarbejdere i Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter, herunder medarbejdere fra Dronninghus samt medarbejdere fra Værkstederne ved Rude Skov skal gennemføre kurset. Der har endvidere været særligt tilrettelagte kurser om magtanvendelse målrettet nattevagter i botilbud for at sikre, at denne medarbejdergruppe også er opmærksom på reglerne om magtanvendelse Herudover er der arbejdet med projektet: " Det kan nytte" i Piberødhus og Bøgelunden. Projektet er et tværkommunalt kompetenceudviklingsprojekt, hvor læringen er koncentreret om centrale begreber som borgerens selvbestemmelsesret og kommunikation. Der arbejdes konkret efter en metode, hvor medarbejderne får et redskab til at kunne opdyrke kompetencen til i de forskellige situationer at kende borgerens udtryksform og styrke borgerens mulighed for at udtrykke ønsker og behov, hvilket forvaltningen vurderer at have haft en positiv effekt i forhold til anvendelse af magt. Endelig er det forvaltningens opfattelse, at det færre antal magtanvendelser i 2011 skyldes undervisningen i udarbejdelse af handleplaner samt pædagogiske planer, hvor personalet undervises i at sætte udviklingsmål for borgeren med henblik på at fremme muligheden for at yde en ensrettet indsats uanset, hvilken medarbejder, der hjælper borgeren i dagligdagen. Dermed bliver strukturen frem for relationen det bærende element i det pædagogiske arbejde, hvilket forvaltningen vurderer at have haft en positiv effekt. Der er sat øget fokus på, at i de tilfælde hvor der har været indberettet magtanvendelse vedrørende en borger, skal det fremgå af borgerens handleplan, hvordan der arbejdes på at nedbringe antallet af magtanvendelser over for den pågældende. Der har også i 2011 været fokus på at opkvalificere dag- og botilbudenes medarbejdere gennem et magtanvendelsesnetværk, som blev etableret i Videndeling og undervisning har styrket medarbejderne i, at pædagogiske metoder er løsningen, og anvendelse af magt er en nødløsning, helt i overensstemmelse med lovens intentioner. Magtanvendelsesnetværket består af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra alle dag- og botilbud samt driftschef og pædagogisk konsulent i driftsafdelingen. Netværkets opgave er bl.a: - At drøfte egen erfaring og viden om pædagogiske metoder til at forebygge magtanvendelse - At indsamle og formidle ny viden om pædagogiske metoder, der kan forebygge eller formindske antallet af magtanvendelsesindgreb 9

10 - At medvirke til at der løbende foregår drøftelser om forebyggelse af magtanvendelse i de enkelte dag- og botilbud - At medvirke til at tilrettelægge og beslutte indhold i kurser vedrørende magtanvendelse. Der er et tæt samarbejde mellem forvaltningens pædagogiske konsulenter og medarbejdere og ledere fra dag- og botilbudene med henblik på at være opmærksomme på, hvornår der er tale om en magtanvendelse og ikke. Medarbejdere bliver ofte stillet i situationer, hvor der kan være tale om grænsetilfælde om, hvornår magtanvendelsen er et indgreb efter magtanvendelsesreglerne, og hvornår der er tale om omsorgspligt. Implementering af elektronisk indberetning af magtanvendelser via Bosted I 2011 blev indført digital indberetning af magtanvendelsesindberetninger. Effekten af digital indberetning af magtanvendelse er udover en lettelse i papirgangen, øget adgang til viden om sammenhæng mellem handleplan, pædagogisk plan og arbejdet med at nedbringe antallet af magtanvendelser for den enkelte borger. 10

11

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2016 Socialområdet

Redegørelse om magtanvendelse i 2016 Socialområdet Redegørelse om magtanvendelse i 2016 Socialområdet Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2016 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2016...0 INDLEDNING...1 LOVGRUNDLAGET...1 Kompetence-

Læs mere

Magtanvendelsesredegørelse 2017 for Socialområdets tilbud

Magtanvendelsesredegørelse 2017 for Socialområdets tilbud Magtanvendelsesredegørelse 2017 for Socialområdets tilbud Magtanvendelsesredegørelse 2017 for Socialområdets tilbud INDLEDNING...1 LOVGRUNDLAGET...1 Kompetence- og ansvarsfordeling...1 REGISTRERING OG

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om alle sager vedrørende magtanvendelse indenfor Ældreområdet. Lovgrundlaget

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012

Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012 Magtanvendelse er et komplekst område. På den ene side ønsker Socialforvaltningen

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 Punkt 7. Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 2017-054706 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at rapport over magtanvendelser for handicapområdet

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 1. Resume Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2017

Årsredegørelse magtanvendelser 2017 Årsredegørelse magtanvendelser 217 Ældre & Social Service Marts 218 Foto: 2/16 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3.

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3. Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg For 2014 og 1., 2. og 3. kvartal 2015 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Den 12.01.2011 07/5083 Doj/ Redegørelse 2010 Magtanvendelse på Psykiatri og Handicaps område. Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om antal sager vedrørende magtanvendelse

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Oversigt over magtanvendelse 2013

Oversigt over magtanvendelse 2013 Oversigt over magtanvendelse 2013 Årsredegørelsen for magtanvendelse 2013 giver overblik over de indberetninger om magtanvendelser, der er foretaget i 2013, herunder om disse er blevet godkendt. Årsredegørelsen

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2018

Årsredegørelse magtanvendelser 2018 Årsredegørelse magtanvendelser 218 Center for Voksenstøtte og Rehabilitering Februar 219 Foto: 2/15 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2007

Indberetning om magtanvendelse i 2007 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2007 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet Punkt 5. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2019-074554 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i 2018.

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 21. februar 2012 Brevid: 1606269 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2011. Indberetninger om magtanvendelse Socialafdelingen har i 2011 modtaget 333 indberetninger om magtanvendelse. Heraf

Læs mere

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Bilag 2: Redegørelse for i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Indledning Denne opgørelse indeholder en oversigt over samtlige indberettede i Sundhed og Omsorg for 2015. I Sundhed og Omsorg

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person.

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person. Tema: Magtanvendelse Sundhed & Omsorg Procedure navn og nummer Magtanvendelse, fastholdelse servicelovens 126 Udarbejdelse 02.02.12 Udgave nr. 1 Godkendelse 03.02.12 Edith M. Larsen, Helle Hansen, Else

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens Side 1 af 19 34LU-QV19-9WVJ Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail borgerservice@frederiksberg.dk Kommunenavn Frederiksberg Kommune 34LU-QV19-9WVJ Magtanvendelse over for borgere med demens

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Sagsnr.: 2013-7484 Dato: 31-01-2013 Dokumentnr.: 2013-40591 Sagsbehandler: Mona Lisa Pedersen Årsberetning Magtanvendelse 2012 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 11 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Tid og sted Besvarelse af:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere,

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere, 8. april 2013 Birthe Skaarup, MB Sagsnr. 2013-59458 Dokumentnr. 2013-274539 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 2. april 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Vil Socialborgmester

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14 Årsrapport 2017 Magtanvendelse Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Sygeplejefaglig konsulent Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen Tenna Teegen Kit Vinberg Side 1 af 14 Årsrapport

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse

Indberetninger om magtanvendelse November 206 Indberetninger om magtanvendelse Handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundheds- og omsorgsområdet kvartal 206 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder en række

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014.

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014. Redegørelse vedrørende sager om i Ældreområdet 2014. Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om antal sager vedrørende indenfor Ældreområdet. Ældre Bevillingsenheden Tlf. 46 11

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens Notat Emne Til Kopi til Redegørelse for om magtanvendelse ved s tilbud i Århus Kommune Rådmanden Byrådet, Socialudvalget, Handicaprådet, Det Sociale Forbrugerråd, s chefgruppe, Anne Marie Thyrring og Helene

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Årsrapport 2018 Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Demenskoordinator Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen/Lykke Tina Outzen Hanne Bøye Christensen

Læs mere

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 Specialsektoren Udviklingskonsulent Anne Birk Frederiksen Direkte +4520592410 anne.birk@rn.dk 25. januar 2017 NOTAT Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Svømmehallens mødelokale 1 Mødenr.: 4 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 26 Meddelelser fra formanden 40 27 Orientering om Viborg

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i:

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i: Bilag 1: Årsberetning for magtanvendelser på SÆH- området 2015 Kommune Side 1. Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2015. Fremlæggelsen er opdelt i: - Magtanvendelser, hvor

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere