Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser"

Transkript

1 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

2 Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i Jammerbugt Personer jan 8 mar 8 maj 8 jul 8 sep 8 nov 8 jan 9 mar 9 maj 9 jul 9 sep 9 nov 9 jan 1 mar 1 maj 1 jul 1 sep 1 nov 1 jan 11 mar 11 maj 11 jul 11 sep 11 nov 11 Personer Anm: DREAM og egne beregninger. Beskæftigelsen i Jammerbugt er faldet med ca. 1.7 siden 28 beskæftigelsen er nu mere stabil Beskæftigelsen blandt lønmodtagere bosat i Jammerbugt er faldet fra i december 28 til i december 211. Det svarer til et fald på ca. 9 pct. I samme periode er beskæftigelsen i hele Nordjylland faldet med ca. 8 pct. Jammerbugt Kommune har således været lidt hårdere ramt af nedgangen i beskæftigelsen Beskæftigelsesregion Nordjylland forventer i sin prognose en uændret beskæftigelse i regionen i Udviklingen i antallet af lønmodtagere bosat i Jammerbugt fordelt efter branche Antal Udvikling Antal Branche december I alt (8 11) december 211 Landbrug 665 1% 6% 2% 3% 686 Industri % 1% 7% 12% Byggeri % 1% 4% 16% Handel/transport % 2% 2% 9% 3.65 Øvrig privat service % % 1% 4% Offentlige brancher % % 9% 1% I alt ,8%,2% 3,2% 9,% Anm: DREAM og egne beregninger Positiv udvikling i beskæftigelsen i flere brancher Industri, byggeri, handel og transport samt de offentlige brancher er blevet hårdt ramt af krisen i Jammerbugt. De fire brancher har oplevet et fald i beskæftigelsen på mellem 9 og 16 pct. fra slutningen af 28 og frem til nu. Det største fald har været i industrien og byggeriet, hvor faldet har været på 12 og 16 pct. Der er sket et skifte på arbejdsmarkedet i 211 dele af det private arbejdsmarked er i bedring, mens der nu er et markant fald i de offentlige brancher (9 pct.) Byggeriet har været hårdt ramt af krisen i Jammerbugt med et samlet fald på 16 pct. fra Der kan være håb om, at de mange offentlige anlægsinvesteringer på landsplan vil give en positiv afsmitning på beskæftigelsen i Jammerbugten Kommune.

3 3. Udvikling i arbejdsstyrken og beskæftigelsen i Jammerbugt Personer Arbejdsstyrken Tilbagetrækningsreform Beskæftigelsen Personer Anm: Danmarks Statistik, beskæftigelsesregionens egen prognose og egne beregninger. Arbejdsstyrken i Jammerbugt falder fortsat og tilbagetrækningsreformen løser ikke alene udfordringen Arbejdsstyrken i Jammerbugt er faldet i de seneste 2 år, og det forventes at faldet vil fortsætte frem mod 23 På trods af tilbagetrækningsreformen vil arbejdsstyrken blive ved med at falde i Jammerbugt. Reformen betyder, at faldet bliver mindre stejlt Jammerbugt kan hurtigt komme til at mangle arbejdskraft, hvis der kommer ny vækst og dermed en stigning i beskæftigelsen. Beskæftigelsen og arbejdsstyrken forventes at ligge tæt på hinanden allerede i Kompetencer der forlader arbejdsstyrken i Jammerbugt i de kommende år?(andelen af beskæftigede i Jammerbugt, hvor de ansatte er over 55 år fordelt på uddannelse) Procent , Grundskole n=5883 9, , ,8 4 6 Gymnasiale n=834 Erhvervsudd. n=76 KVU n=13 MVU n= år 6 64 år 65+ år 9 27,6 25, LVU n=588 Procent 3 Mange kompetencer vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år afgørende at de erstattes med nye 28 pct. af alle beskæftigede med en lang videregående uddannelse er over 55 år og 15 pct. er over 6 Ca. 26 pct. af alle beskæftigede med en mellemlang videregående uddannelse er over 55 år og det sammen gør sig gældende for ca. 19 pct. af de beskæftigede med en kort videregående uddannelse og ca. 23 pct. af de beskæftigede med en erhvervsuddannelse. I de kommende år vil der derfor være mange ældre med uddannelse, specialiserede kompetencer og relevant erhvervserfaring, der vil trække sig fra arbejdsmarkedet i Jammerbugt. Jammerbugt kan få en udfordring med at skaffe tilstrækkelig med uddannet arbejdskraft i lyset af den aldersbetingede afgang

4 5. De årige i Jammerbugt fordelt på uddannelse og socioøkonomisk status Procent Ufaglærte Faglærte n=9391 n=9474 Tilbage trækning fra arbejdsstyrken Arbejdsløse KVU n=849 Procent MVU LVU n=2773 n=647 Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Beskæftiget Anm: Danmarks Statistik og egne beregninger Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken = efterløn, alderspension og førtidspension Midlertidigt uden for arbejdsstyrken = uddannelsessøgende, kontanthjælpsmodtagere og andre uden for arbejdsstyrken og personer i aktivering. De årige med en kort, mellemlang eller længerevarende uddannelse har størst beskæftigelsesgrad 85 9 pct. af de årige med en kort, mellemlang eller længerevarende uddannelse er i beskæftigelse. 58 pct. af de ufaglærte og 8 pct. af de faglærte mellem årige er i beskæftigelse 23 pct. af de ufaglærte årige, har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet eller er på førtidspension 16 pct. af de ufaglærte årige er midlertidigt uden for arbejdsstyrken. En del af disse vil være i uddannelse.

5 Ledige og langtidsledige 6. Udviklingen i bruttoledigheden i Jammerbugt fra januar 211 til januar 212 Procent Procent Jammerbugt Nordjylland Anm: Jobindsats.dk og egne beregning. Beregnet på fuldtidsperson. Mange ledige i Jammerbugt, men et pænt fald i ledigheden i løbet af 211 I januar 212 var der bruttoledige i Jammerbugt, heraf var 1.97 forsikrede ledige og 151 var jobklare kontanthjælpsmodtagere I 211 er ledigheden i Jammerbugt faldet med 8 pct., hvilket er på niveau med regionen Ledigheden for mænd faldt med 19 pct. i 211, mens ledigheden for kvinder er steget med 8 pct. Det skal ses i sammenhæng med, at det går bedre i de typiske mandefag, mens der er et fald i beskæftigelsen i det offentlige. I regionen faldt ledigheden med 17 pct. for mænd og med 6 pct. for kvinder i 211. Det er i høj grad de unge og de 3 49 årige, der har oplevet et fald i ledigheden, mens personer over 5 år har en uændret ledighed. 7. Udviklingen i antallet af langtidsledige i Jammerbugt Personer jan 7 apr 7 jul 7 okt 7 jan 8 apr 8 jul 8 okt 8 jan 9 apr 9 jul 9 okt 9 jan 1 apr 1 jul 1 okt 1 jan 11 apr 11 jul 11 okt 11 jan 12 I alt Kvinder Mænd. Personer 6 Langtidsledigheden har været markant stigende i Jammerbugt men der var forbedring i 211 Langtidsledigheden i Jammerbugt steg fra 131 i januar 29 til næsten 376 i januar 211, hvilket svarer til næsten en tredobling af langtidsledige i perioden. Langtidsledigheden var stigende for både mænd og kvinder frem til januar 211. Stigningen var størst for mændene da de traditionelle mande fag blev ramt hårdest krisen. Langtidsledigheden er faldet markant i løbet af 211. I januar 212 er der lidt under 25 langtidsledige. Det er særligt antallet af langtidsledige mænd der er faldet i løbet af 211. Og antallet af langtidsledige mænd og kvinder har nærmet sig hinanden

6 8. Langtidsledigheden blandt alders og uddannelsesgrupper i Jammerbugt. Anm: DREAM og egne beregninger. Langtidsledigheden varierer blandt grupperne på arbejdsmarkedet Antalsmæssigt dominerer tre grupper: De ufaglærte voksne, de faglærte voksne og seniorerne. Der er få unge blandt de langtidsledige Den højeste langtidsledighedsprocent findes i tre grupper: De uddannede unge, de ufaglærte voksne og seniorerne De unge ufaglærte er ikke så hårdt ramt af langtidsledighed (,4 pct.). Det kan skyldes at mange går i uddannelse. 9. Den aktive indsats for kort og langtidsledige i Jammerbugt Anm: DREAM og egne beregninger De langtidsledige aktiveres meget og en stor del af indsatsen foregår ude på virksomhederne I gennemsnit aktiveres de langtidsledige i Jammerbugt lidt over halvdelen af tiden (51 pct.), mens de korttidsledige aktiveres i knap en tredjedel af tiden (31 pct.) Løntilskud og virksomhedspraktik fylder meget i indsatsen for både korttids og langtidsledige. De unge langtidsledige og seniorerne aktiveres lidt mere end de øvrige grupper af langtidsledige. Vejledning, afklaring og opkvalificering bruges i højere grad til de langtidsledige, men også til korttidsledige ufaglærte unge.

7 De offentligt forsørgede unge 1. Udviklingen i antallet af offentligt forsørgede unge i Jammerbugt Antallet af unge på offentlig forsørgelse i Jammerbugt er steget siden 28 I januar 212 var der ca. 742 unge der modtog en offentlig forsørgelsesydelse i Jammerbugt. Det svarer til, at 19 pct. af alle unge årige i Jammerbugt er på offentlig forsørgelse. Det er en højere andel end i regionen (15 pct.). Det er særligt antallet af unge dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er steget siden krisen satte ind i 28. Der ses dog også en mindre stigning i antallet af unge på førtidspension i perioden. 11. Udviklingen i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere under 3 år i Jammerbugt Gruppen af indsatsklare unge på kontanthjælp er steget markant Siden 28 er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i Jammerbugt steget fra ca. 125 til 35 personer. I januar 212 var der 87 jobklare, 227 indsatsklare og 36 midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Det er særlig antallet af indsatsklare der er steget. Det betyder, at der er kommet betydelig flere unge i kommunen, der har personlige eller sociale problemer. Siden 21 er antallet af midlertidigt passive steget dog på et antalsmæssigt lavt niveau.

8 12. De unge dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i Jammerbugt fordelt efter uddannelse og uddannelsesegnethed (baseret på match og egne beregninger) Anm: Jobindsats.dk, DREAM og egne beregninger. De uddannelsesegnede unge jobklare unge kontanthjælpsmodtagere. De ikke uddannelsesegnede er indsatsklare og midlertidigt passive. Der er en stor gruppe af unge, der ikke er egnet til uddannelse i Jammerbugt De 47 unge under 3 år på kontanthjælp og dagpenge i Jammerbugt fordeler sig på følgende måde: 18 pct. af de unge under 3 år har allerede gennemført en kompetencegivende uddannelse. 33 pct. af de unge under 3 år vurderes at være egnet til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. 48 pct. af de unge under 3 år vurderes ikke at være egnet til en uddannelse umiddelbart. Der er typisk tale om at de unge har en kombination af psykiske, fysiske, misbrugs, social og adfærdsmæssige problemer 13. Andelen af de ufaglærte unge, der fik dagpenge eller kontanthjælp i 21, som aktuelt er i uddannelse eller job Anm: DREA og egne beregninger Gode resultater af indsatsen for de stærke unge i Jammerbugt 56 pct. af de unge under 3 år der modtog dagpenge i Jammerbugt i 21 er aktuelt i job eller uddannelse. Det er lidt under niveauet for regionen som helhed, hvor 59 pct. er i job eller uddannelse. Det kan i forhold til et uddannelsesperspektiv være bekymrende, at langt hovedparten af de ufaglærte unge er i job, mens andelen i uddannelse er lav. 51 pct. af de unge der modtog kontanthjælp i Jammerbugt i 21 er aktuelt i job eller uddannelse. Det er lavere end niveauet for regionen. Det er positivt, at mange er i uddannelse. Resultaterne for de svage unge (match 2 3) er betydelige lavere. 11 pct. af gruppen fra 21 er i dag i uddannelse og 7 pct. i job. Det svarer til niveauet i hele regionen.

9 14. Hvilken status har de unge, der modtog kontanthjælp som 18 årige i 25 eller 26? Anm: DREAM og egne beregninger Fokus på unge, der debuterer tidligt i kontanthjælpssystemet Hvert år debuterer ca. 9 pct. af alle 18 årige i Jammerbugt i kontanthjælpssystemet. Det svarer til, at ca. 9 unge 18 årige hvert år henvender sig og får kontanthjælp. De unge, der starter på kontanthjælp som 18 årige, klarer sig markant dårligere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet end andre unge. Eksempelvis modtager 51 pct. af de unge debutanter fra aktuelt offentlig forsørgelse. Til sammenligning modtager kun 16 pct. af de unge, der ikke var debutanter i 25 26, offentlig forsørgelse. Andelen af kontanthjælpsdebuttanterne, der er under uddannelse er ca. halvt så stor som blandt andre unge

10 De udsatte grupper 15. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere i Jammerbugt De indsatsklare og midlertidige passive kontanthjælpsmodtagere kan på sigt give et pres på førtidspension Siden 28 er antallet af kontanthjælpsmodtagere i Jammerbugt steget fra 3 til ca. 65 personer. Det er særlig antallet af indsatsklare og midlertidige passive kontanthjælpsmodtagere, der er steget siden 28. I januar 212 var der 45 indsatsklare og 7 midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere i Jammerbugt. I 211 er antallet af indsatsklare steget med 47 pct. mens gruppen af midlertidige passive er steget med 56 pct. dog på et meget lavt niveau antalsmæssigt. Stigningen i de to grupper kan udgøre et problem for Jammerbugt set i lyset af ambitionen om at reducere tilgangen til førtidspension 16. Den aktive beskæftigelsesindsats for kontanthjælpsmodtagere i match 2 (aktiveringsgrad) i 4. kvartal 211 Anm: Jobinsats.dk og egne beregninger Jammerbugt aktiverer de indsatsklare markant mere end de øvrige kommuner Jammerbugt aktiverer alle aldersgrupper af indsatsklare mere end resten af regionen. De indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i Jammerbugt er i gennemsnit i aktivering i 24 pct. af tiden, mens det tilsvarende tal for hele regionen er 35 pct.. I Jammerbugt aktiveres de unge indsatsklare i samme omfang som gruppen af voksne (3 5 år). I regionen som helhed aktiveres de unge betydeligt mere end de voksne De indsatsklare i Jammerbugt aktiveres primært i vejledning/opkvalificering.

11 17. Andelen af personer i match 2 eller 3 i 1. kvartal 28 som i de efterfølgende 3 år har haft job eller været i uddannelse Anm: DREAM og egne beregninger Effekterne for de udsatte grupper er på højde med niveauet i andre kommuner 35 pct. af de indsatsklare har siden 28 været i job eller uddannelse. Det svarer til niveauet i regionen. Langt hovedparten af de indsatsklare har været i job (28 pct.). Kun 7 pct. har været i uddannelse. 24 pct. af de midlertidige passive siden 28 været i job. Det er en højere andel end i regionen som helhed. 18. Udviklingen i antallet af personer på sygedagpenge. Personer Personer dec 7 mar 8 jun 8 sep 8 dec 8 mar 9 jun 9 sep 9 dec 9 mar 1 jun 1 sep 1 dec 1 mar 11 jun 11 sep 11 dec 11 Fuldtidspersoner i alt Over 26 uger Over 52 uger Antallet af personer med lange sygedagpengesager er let faldende: I december 211 havde Jammerbugt ca. 68 personer på sygedagpenge. Antallet af lange forløb har siden 29 været let faldende. I december 211 var 3 pct. af sygedagpenge forløbene på over 26 uger og 12 pct. var på over 52 uger.

12 Førtidspension 19. Andelen af befolkningen der modtager permanente forsørgelsesydelser i januar 211 Hver tiende er på permanente forsørgelsesydelser i Jammerbugt 1,2 pct. af alle årige i Jammerbugt modtager en permanent offentlig forsørgelsesydelse. Det vil sige enten førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse Niveauet ligger over gennemsnittet for regionen (9,4 pct.). I januar 212 er der personer på førtidspension i Jammerbugt, 44 i fleksjob og 132 på ledighedsydelse 7,8 pct. af alle årige i Jammerbugt modtager førtidspension. Det er højere end gennemsnittet for regionen på 7,1 pct. 2. Tilgang til og afgang til førtidspension i Jammerbugt. Afgangen er beregnet som forskelle mellem udviklingen i bestanden og tilgangen. I de seneste år har tilgangen til førtidspension i Jammerbugt været større end afgangen I 211 var der 129 nye personer i Jammerbugt der fik tilkendt en førtidspension. Der var en afgang på 86 fra førtidspension i 211. Afgangen skyldes hovedsageligt afgang til folkepension. I de seneste tre år har tilgangen til førtidspension været større end afgangen. I 211 steg antallet af modtagere af førtidspension i Jammerbugt således med 43 personer

13 21. Tilgangen til førtidspension i 211 i Jammerbugt fordelt efter alder 37 pct. af de nye personer på førtidspension er unge under 4 år 37 pct. af de nye personer på førtidspension er under 4 år. Det drejer sig om 47 personer i 211. Ud af de 129 nye førtidspensionsforløb i 211 blev 4 pct. eller 52 forløb tilkendt til personer over 5 år. Hvis regeringens nye udspil til førtidspensionsreform allerede var implementeret, skulle en del af de 47 personer under 4 år i stedet have haft et 5 årigt ressourceforløb 22. Andel af befolkningen (16 64 år) der modtager førtidspension og andelen af befolkningen der er tilgået førtidspension i 211 Jammerbugt har den næststørste tilgang til førtidspension blandt kommunerne I Jammerbugt er 7,8 pct. af alle årige på førtidspension. Det er lidt højere end gennemsnittet for regionen og hele landet. Jammerbugt har en tilgang til førtidspension i 211 på,54 pct. af alle årige. Det er den næsthøjeste tilgang i hele regionen. Opgørelsen viser, at det kræver en langsigtet indsats, hvis Jammerbugt skal ned på de øvrige kommuners niveau for andelen af de årige på førtidspension

14 Virksomhedsindsatsen 23. Antallet af arbejdssteder i Jammerbugt fordelt efter antallet af beskæftigedei 29 Anm: Danmarks Statistik og egne beregninger Virksomhedsstrukturen er domineret af mange små virksomheder med under 5 ansatte Der er virksomheder med mere end 2 ansatte i kommunen. 47 pct. af disse (6) har 2 4 ansatte Der er få store virksomheder. Kun 26 arbejdssteder eller 2 pct. har over 5 ansatte. Det begrænsede antal betyder, at der er behov for en høj samarbejdsgrad med de få store virksomheder. Der kan være et uudnyttet potentiale for samarbejde med de mange små virksomheder. Det må forventes at kræve en særlig strategi og en stor indsats at udløse dette potentiale. 24. Hvor stor en andel af arbejdsstederne samarbejder med jobcentret om aktiveringsindsatsen i 211? Jammerbugt kommune samarbejde meget på tværs af brancherne De offentlige arbejdspladser leverer mange aktiveringspladser. Halvdelen af de offentlige arbejdssteder aktiverer forsikrede ledige og hver fjerde aktiverer kontanthjælpsmodtagere. Det svarer til niveauet på regionsplan. 38 pct. af virksomhederne leverer aktiveringspladser til de forsikrede ledige, mens 16 pct. leverer pladser til kontanthjælpsmodtagerne. Det er højere end niveauet for regionen. Jobcentret samarbejder med godt halvdelen af virksomhederne i industrien og lidt mindre i byggeri og handles og transport sektoren om aktivering af forsikrede ledige. Det er noget højere end i de øvrige kommuner.

15 25. Udviklingen i antallet af personer der deltager i virksomhedsrettede tilbud i Jammerbugt Antallet af personer i virksomhedsrettet aktivering har været stærkt stigende I januar 28 inden krisen deltog 113 personer i virksomhedsrettet aktivering i Jammerbugt. I januar 211 deltog 686 personer i virksomhedsrettet aktivering og i januar 212 var det 589 personer. Antallet af virksomhedsrettede tilbud steg især i Der er særligt sket en stigning i antallet af private virksomhedspraktikker. 26. Andelen af jobcenterets ydelsesgrupper, der deltager i virksomhedsrettede tilbud (aktiveringsgrad) i 4. kvartal 211 De jobklare kontanthjælpsmodtagere deltager mest i virksomhedsrettede forløb Dagpengemodtagerne var aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud i 18 pct. af tiden i 211. Flest deltog i offentligt løntilskud eller virksomhedspraktik (6 pct. hver). De jobklare kontanthjælpsmodtagere deltog i et virksomhedsrettet tilbud i 27 pct. af tiden. Flest deltog i privat virksomhedspraktik (16 pct.). De indsatsklare kontanthjælpsmodtagere var i virksomhedsrettet aktivering 9 pct. af tiden. Heraf foregik langt hovedparten som virksomhedspraktik i en privat virksomhed. Andelen af ledige i virksomhedsrettede tilbud (15 pct.) svarer til andelen i hele regionen (14 pct.)

16 Målgrupper i beskæftigelsesindsatsen antal og andel feb 12 Dagpenge Heraf langtidsledige Andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Jammerbugt Nordjylland Kvinder % 11 47% 3% 3% Mænd 58 59% % 4% 4% Unge u. 3 år % 23 1% 2% 3% 3 49 år % 16 45% 4% 4% Seniorer +5 år 39 36% 16 45% 3% 3% Dansk % % 3% 3% Vestlig 18 2% 5 2% 4% 4% Ikke vestlig 18 2% 17 1% 3% 4% I alt 855 1% 235 1% 3% 3% feb 12 Jobklar kontanthjælp Heraf langtidsledige Andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Jammerbugt Nordjylland Kvinder 87 51% 12 46% 1% 1% Mænd 84 49% 14 54% 1% 1% Unge u. 3 år 99 58% 4 15% 2% 2% 3 49 år 58 34% 1 38% 1% 1% Seniorer +5 år 14 8% % % % Dansk % 2 77% 1% 1% Vestlig 6 4% % 1% 2% Ikke vestlig 17 1% 5 19% 3% 2% I alt 171 1% 26 1% 1% 1% Match 2 Match 3 Samlet andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Jammerbugt Nordjylland Kvinder % 32 54% 2% 2% Mænd % 27 46% 1% 2% Unge u. 3 år % 25 42% 3% 4% 3 49 år % 28 47% 1% 3% Seniorer +5 år 28 1% 8 14% % 4% Dansk % 48 81% 1% 1% Vestlig 8 3% 1 2% 2% 2% Ikke vestlig 14 5% 1 17% 5% 6% I alt 293 1% 59 1% 1% 2% Revalidering Forrevalidering Samlet andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Jammerbugt Nordjylland Kvinder 68 69% 7 5%,6%,6% Mænd 31 31% 7 5%,3%,4% Unge u. 3 år 1 1% 12 86%,4%,7% 3 49 år 74 75% %,7%,7% Seniorer +5 år 13 13% 1 7%,1%,9% Dansk 95 96% 14 1%,5%,5% Vestlig 1 1% %,2%,3% Ikke vestlig 3 3% %,6%,5% I alt 99 1% 14 1%,4%,5%

17 Sygedagpenge Andel af befolkning Antal Andel Jammerbugt Nordjylland Kvinder 41 56% 3% 3% Mænd % 2% 2% Unge u. 3 år 81 11% 2% 1% 3 49 år % 4% 3% Seniorer +5 år % 3% 6% Dansk % 3% 3% Vestlig 15 2% 3% 3% Ikke vestlig 1 1% 2% 3% I alt 722 1% 3% 3% Ledighedsydelse Andel af befolkning Antal Andel Jammerbugt Nordjylland Kvinder 72 64%,6%,7% Mænd 4 36%,3%,3% Unge u. 3 år 5 4%,1%,1% 3 49 år 57 51%,5%,6% Seniorer +5 år 51 46%,5% 1,4% Dansk 11 98%,5%,5% Vestlig 2 2%,4%,3% Ikke vestlig %,%,4% I alt 112 1%,4%,5% Fleksjob Tilgang til flexjob og ledighedsydelse Andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Jammerbugt Nordjylland Kvinder % 38 54% 2% 2% Mænd % 32 46% 1% 1% Unge u. 3 år 11 2% 2 3% % % 3 49 år % 43 61% 2% 2% Seniorer +5 år 23 51% 25 36% 2% 5% Dansk % 68 97% 2% 2% Vestlig 6 1% 2 3% 1% 1% Ikke vestlig 5 1% % 1% 1% I alt 453 1% 7 1% 2% 2% Førtidspension Tilgang til førtidspension Andel af befolkning Antal Andel Antal Andel Jammerbugt Nordjylland Kvinder 13 54% 38 54% 8% 8% Mænd % 32 46% 7% 6% Unge u. 3 år 141 8% 2 3% 3% 1% 3 49 år % 43 61% 6% 5% Seniorer +5 år % 25 36% 11% 19% Dansk % 68 97% 7% 7% Vestlig 43 2% 2 3% 9% 6% Ikke vestlig 33 2% % 6% 9% I alt 186 1% 7 1% 7% 7%

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta-ark: Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 21.

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune

Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HEDENSTED... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HEDENSTED... 4 BESKÆFTIGELSEN I HEDENSTED

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS... 4 BESKÆFTIGELSEN I AARHUS STABILISERES...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune

Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR IKAST-BRANDE... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I IKAST-BRANDE... 4 BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 2 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS... 5 BESKÆFTIGELSEN I SYDDJURS STABILISERES...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune 12 Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR LEMVIG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I LEMVIG... 4 BESKÆFTIGELSEN I LEMVIG STABILISERES...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Herning Kommune

Arbejdsmarkedet i Herning Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 4 BESKÆFTIGELSEN I HERNING STABILISERES...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Viborg Kommune

Arbejdsmarkedet i Viborg Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR VIBORG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I VIBORG... 4 BESKÆFTIGELSEN I VIBORG STABILISERES...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR RINGKØBING-SKJERN... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I RINGKØBING-SKJERN... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune Beskæftigelsesregion har fået udarbejdet vedhæftede faktaark med henblik

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Faktaark for Jammerbugt Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Faktaark for Jammerbugt Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Jammerbugt Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesregion Nordjylland har fået udarbejdet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Kommunenotat Rebild Kommune 2015

Kommunenotat Rebild Kommune 2015 Kommunenotat Rebild Kommune 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1.

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1.november 16 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune

Arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SILKEBORG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SILKEBORG... 4 BESKÆFTIGELSEN I SILKEBORG

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Struer Kommune

Arbejdsmarkedet i Struer Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Struer Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 2 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR STRUER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I STRUER... 5 BESKÆFTIGELSEN I STRUER STABILISERES...

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 21.marts 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10.

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1. august 216 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune

Arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SKANDERBORG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SKANDERBORG... 4 BESKÆFTIGELSEN I SKANDERBORG

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Kommunenotat. Brønderslev

Kommunenotat. Brønderslev Kommunenotat Brønderslev 215 Befolkning og arbejdsmarked Brønderslev Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere