Resultatrevision 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2010"

Transkript

1 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011

2 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Resultatoversigt Kommentarer til ministermål Resultat for Ministermål 1 for Kommentarer til ministermål Resultat for Ministermål 2 og selvstændigt mål for Faxe Resultat for Ministermål 3 for Forsørgelsesgrupper Indsatsen Aktiveringsgrad Opfyldelse af minimumskrav/rettidighed A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere Besparelsespotentiale Scorecard ministermål Opsummerende bemærkninger til beskæftigelsesindsatsen Bilag 1 Resultatoversigt ministermålene Bilag 2 Manglende opfyldelse af minimumskravene... 26

3 3 1 Indledning Jobcenter Faxe udarbejder hvert år i lighed med de øvrige jobcentre en resultatrevision på baggrund af resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i det forgangne år. Resultatrevisionen er sammen med beskæftigelsesplanen et af de værktøjer, der skal understøtte jobcentrets arbejde i den beskæftigelsespolitiske indsats. Hvor beskæftigelsesplanen angiver målene for indsatsen, følger resultatrevisionen op på resultaterne i forhold til målsætningerne, der er fastsat i planen. Resultatrevisionen 2010 har derved til formål at give et samlet overblik over de opnåede resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Det skal samtidig give de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen et grundlag for de prioriteringer, der skal foretages i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for Resultatrevisionen består overordnet af 3 tabeller, som er tilgængelige på De 3 tabeller består af en resultatoversigt, et scorecard for ministermålene og en oversigt over besparelsespotentialet. Der har tidligere også været et scorecard for rettidighed, men fra august 2010 er der kommet nye målinger for opfyldelsen af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud. Scorecard et for rettidighed er derfor ikke en del af resultatrevisionen for Det bliver i stedet de nye målinger, der tages afsæt i. Resultatrevisionen skal til høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Det Lokale Beskæftigelsesråd Faxe og til behandling og godkendelse i Beskæftigelsesudvalget og Byrådet. Jobcenter Faxe, april 2011.

4 4 2 Resultatoversigt Resultatoversigten er opbygget omkring tre elementer, som jobcentret skal forholde sig til og kommentere på: Beskæftigelsesministerens tre indsatsområder Forsørgelsesgrupper Indsatsen I det følgende vil mål og resultatoversigt for 2010 blive gennemgået for Faxe Kommune. Beskæftigelsesministerens indsatsområder for 2010 Mål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. Jobcenter Faxes mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed må kun stige fra 430 personer til 525. Mål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Jobcenter Faxes mål: Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med 6 pct. fra 170 sager til 160 i løbet af Antal af sager over 52 uger skal nedbringes med 17 pct. Fra 60 til 50 sager. Mål 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelse- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelse- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Jobcenter Faxes mål: Stigningen i antallet af unge kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år må ikke være på mere end 3,7 pct. fra 270 personer i januar 2010 til 280 personer i december. For dagpenge må stigningen ikke være højere end 7,5 pct. fra 200 til 215 personer.

5 5 Data opdateret den Resultatoversigt Faxe Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov Unge under 30 år i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Midlertidig passiv - fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Sygedagpenge - fuldtidspersoner Nov Antal forløb (26-52 uger) Nov Antal forløb (over 52 uger) Nov Revalidering - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Antal berørte personer Dec Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Antal forløb (over 13 uger) Nov Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Påbegyndte forløb Jan Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. Niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec

6 6 Klyngebegrebet For at kunne sammenligne jobcentrene har man fra central side nedsat nogle klynger, der skulle være sammenlignelige i forhold til rammevilkårene. Faxe Kommune er i klynge med: Thisted, Lemvig, Varde, Vejen, Næstved og Køge Kommentarer til ministermål 1 I Faxe Kommune har der været en stigning i arbejdskraftreserven på 10 pct. fra december 2009 til december Opdelt på ydelsesgrupper er det for a-dagpengemodtagere, der har været den største stigning på 12 pct. mod 6 pct. for kontant- og starthjælpsmodtagere. Til sammenligning har det jobcenter i klyngen, der har klaret sig bedst haft en nedgang på 9 pct. i arbejdskraftreserven. Det bedste resultat i klyngen står både Lemvig og Næstved for 1, begge kommuner har haft en nedgang på 38 pct. for kontant- og starthjælpsmodtagerne i forhold til sidste år. Figur 1 Udviklingen i arbejdskraftreserven (pct.) i de enkelte kommuner i Østdanmark, dec dec.2010 Kilde: Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark, 4. kvartal 2010, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 1 Jobindsats.dk, Resultatoversigt for Lemvig

7 7 I Faxe Kommune har udviklingen på målet været over gennemsnittet for Østdanmark 2, der er på 7,7 pct. Til sammenligning har Gribskov Kommune haft den højeste stigning på 36,1 pct. og Næstved har haft et fald på 9,2 pct. I forhold til udviklingen i arbejdskraftreserven i 2009 er stigning væsentlig mindre i I 2009 var udviklingen i arbejdskraftreserven på ca. 125 pct. til sammenligning med i 2010, hvor den som før nævnt var på 10 pct. Figur 2 Udviklingen i arbejdskraftreserven i 2010 fordelt på ydelsesgrupper 600 I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 Kilde: jobindsats.dk, Ministermål arbejdskraftreserven, opdateret januar 2011 Som det ses af ovenstående figur, er arbejdskraftreserven præget af sæsonudsving med stigende ledighed i vinterperioden og faldende hen over forår og sommer. Dette følger en generel tendens for ledigheden i Faxe Kommune Resultat for Ministermål 1 for 2010 Ministermål 1 - arb.kraftreserven Prognose. udg.pkt. Dec Faktiske udg.pkt Dec Resultat for Dec Måltal for ultimo 2010 A-dagpenge Kontant- og starthjælp Arbejdskraftreserven Ser vi nærmere på resultatet for ministermål 1, er der i tabellen angivet både det forventede og faktiske udgangspunkt for december 2009, resultatet for 2010 samt måltal for ultimo Resultatet 2 Østdanmark er defineret som kommunerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden

8 8 for kontant- og starthjælp er på 161 personer i december Faxe Kommune holder sig derved inden for målsætningen på 195 personer ultimo Til gengæld overskrider Faxe målet for a- dagpenge. Resultatet er her på 357 personer ultimo 2010 mod et mål på 330 personer. Samlet set indfrier Jobcenter Faxe ministermål 1 om ikke at overstige arbejdskraftreserven med 525 personer. Resultatet er en arbejdskraftreserve på 518 personer ultimo Det skal samtidig nævnes, at man i beskæftigelsesplanen for 2010 tog udgangspunkt i december 2009 på baggrund af et skøn. Det vil sige, at udgangspunktet reelt er et skøn foretaget i foråret 2009, hvor man ikke kunne forudsige den kraftige stigning, der var resten af året Det faktiske udgangspunkt er på 505 personer i arbejdskraftreserven i december 2009 mod en forventning om 430 personer. Det endelige resultatmål er på 518 personer. Set i forhold til det faktiske udgangspunkt for arbejdskraftreserven i december 2009 er stigning forholdsvis lille fra december 2009 til december Der vil i forhold til beskæftigelsesindsatsen for 2011 være fokus på at minimere antallet af borgere i arbejdskraftreserven generelt både i forhold til kontanthjælp og a-dagpenge blandt andet ved hurtig indkaldelse til 1. samtale og jobsøgningskurser. Jobcenter Faxe har haft god erfaring med hurtigt-i-gang - forløb, som indsats til at holde arbejdskraftreserven nede, og dermed opnå det ønskede resultatmål for Jobcentret vil i det omfang, at det er ressourcemæssigt muligt fortsætte i den retning i 2011 for at modvirke, at for mange borgere ender i langtidsledighed. Jobcenter Faxe prioriterer desuden virksomhedsrettede forløb højt i forhold til både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere. Den prioritering har ligeledes medvirket til at holde arbejdskraftreserven indenfor den ønskede målsætning. Faxe Kommune har ud over de kvotebestemte offentlige løntilskudspladser stillet 100 ekstra pladser til rådighed i 2011 for at medvirke til at understøtte den virksomhedsrettede aktivering. Eftersom at det ofte er i matchgruppe 2, at der er øget risiko for at ende i langtidsledighed, har Jobcenter Faxe valgt at benytte bevillingen fra Beskæftigelsesministeriets initiativ stærkere ud af krisen på at ansætte en virksomhedskonsulent med særlig fokus på at skabe virksomhedsrettet aktivering for denne matchgruppe. Ligeledes deltager Faxe i et projekt omkring bekæmpelse af langtidsledighed i samarbejde med jobcentrene i Lejre, Sorø og Ringsted. Projektet har fokus på jobrettet opkvalificering af ledige på kanten af arbejdsmarkedet i match 1 og 2, som skal resultere i at flere bliver selvforsørgende.

9 9 2.2 Kommentarer til ministermål 2 Der er for sygedagpenge to mål for Faxe Kommune. Dels ministermål 2, der omhandler sager over 26 uger og dels et selvstændigt mål for Faxe omkring sager på over 52 uger. Figur 3 Antal sygedagpengeforløb over 26 uger jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 Kilde: jobindsats.dk, ministermål For sygedagpengeforløb over 26 uger/ministermål 2 er antallet af sygedagpengesager faldet med 11 pct. fra november 2009 til i alt 220 forløb i november Dette er en del bedre end gennemsnittet for klyngens resultat, hvor der er et gennemsnitligt fald på 1 pct. Både antallet af sager mellem 26 og 52 uger er nedbragt væsentligt, dog ikke til det ønskede antal.

10 10 Figur 4 Udviklingen i det selvstændige mål, nedbringelse af sygedagpengeforløb over 52 uger Kilde: KMD Opus ledelsesinformation Ovenstående diagram illustrerer den stigning, der har været i løbet af 2009, som er en del større end da målet blev fastlagt i foråret Stigningen er fortsat ind i 2010 frem til juli, hvor antallet af sager falder resten af Resultat for Ministermål 2 og selvstændigt mål for Faxe Prognose. Faktiske Ministermål 2- Resultat for udg.pkt. udg.pkt sygedagpenge jan dec jan Måltal for ultimo 2010 Sager over 26 uger Sager over 52 uger (kun for Faxe) Som det ses af resultattabellen er udgangspunktet for sager mellem 26 og 52 uger skønnet for lavt i forhold til den udvikling, der har været. I forhold til målsætningen var det skønnet, at antallet af sager skulle reduceres med 10 sager fra december 2009 til december Den faktiske reduktion på ca. 50 sager er derfor et pænt resultat, hvis der ses bort fra det skønnede udgangspunkt. 3 Udgangspunktet er i Beskæftigelsesplan 2010 for Faxe Kommune angivet til at være januar 2010 på dette ministermål.

11 11 Det samme er tilfældet for det lokale mål om nedbringelse af sager over 52 uger, hvor det faktiske udgangspunkt var 110 sager og det skønnede var 60 sager. Også her er der sket en kraftig reduktion i antallet af sager. Dette er lykkes ved at have ekstra fokus på området bl.a. ved at have en vikar inde det meste af Alle sager bliver drøftet i sygedagpengegruppen, når de når 39 uger, og der er ingen sager, som bliver forlænget uden at være forelagt på teammøde, hvor afdelingslederen deltager. Nye sager bliver drøftet for at vurdere, om der er andre løsninger end sygemelding. Der sker desuden en så tidlig opfølgning som muligt i forhold til, hvornår arbejdsgiver anmelder sygefraværet. Der vil ligeledes være fokus på dette område i 2011 og 2012.

12 Kommentarer til ministermål 3 For det tredje ministermål har der været en stigning på 21 pct. af ydelsesmodtagere mellem år i Faxe Kommune. Størst har stigningen været på unge kontanthjælpsmodtagere fra december 2009 til december 2010 på 23 pct. Til sammenligning har der i det jobcenter, der har klaret sig bedst i klyngen været et fald på 8 pct. i samme periode. Gennemsnittet for klyngen har været en stigning på 4 pct., hvilket er en del mindre end Jobcenter Faxes resultat. Faxe Kommune indfrier dog det ønskede resultatmål for 2010 for ministermål 3. Figur 5 Udviklingen i matchgrupperne, unge under 30 år, Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 Kilde: jobindsats.dk, ministermål 3, For matchgruppe 1 følges sæsonudsvingene med et fald i ledigheden fra foråret og frem august, hvor der er optag på ungdomsuddannelserne. Frafaldet på uddannelserne kan derefter læses hen over efteråret med en stigning fra september og frem til vinteren, hvor der sker et mindre fald. For de øvrige matchgrupper sker der derimod en stigning henover sommeren. I matchgruppe 2 er der en jævn stigning fra februar. Det ser dog ud til, at kurven knækker i efteråret Det er særligt i matchgruppe 3, at der har været en stigning fra juni og frem til december Stigningen

13 13 forekommer i ryk, og der er endog et mindre fald fra oktober til november. Årsagen til udsvingene kan være relateret til den nye matchmodel, der trådte i kraft i slutningen af april For at sikre en ensartet håndtering af placeringen i matchkategorier bliver der i foråret 2011 iværksat et projekt omkring matchkategorisering Resultat for Ministermål 3 for 2010 Ministermål 3 Unge under 30 år, Prognose. udg.pkt. jan Faktiske udg.pkt jan Resultat for Dec Måltal for ultimo 2010 A-dagpenge Kontant- og starthjælp Samlet ungemål Som det ses af resultaterne for ministermål 3, er det forventede udgangspunkt højere end det faktiske udgangspunkt, alligevel overstiges målet for kontant- og starthjælpsmodtagere ultimo Til gengæld er resultatet lavere for december 2010 end det faktiske udgangspunkt på a- dagpenge i januar Samlet set indfrier Jobcenter Faxe det ønskede resultatmål for ultimo Resultatet er 466 personer under 30 år, der er på a-dagpenge eller kontant- og starthjælp i december Målet for ultimo 2010 er på maks. 495 personer. I forhold til indsatsen overfor de unge, arbejder Faxe Kommune på at samle en række ungdomsuddannelser på et ungdomsuddannelsescampus i Haslev. Planen er, at campus skal starte op 1. august 2012, og formålet er at få flere unge i uddannelse og derved i sidste ende i beskæftigelse. Derudover arbejdes der på et tværorganisatorisk samarbejde mellem forvaltningerne, der har med unge borgere at gøre. Det skulle også resultere i en mere sammenhængende indsats overfor de unge i kommunen. Desuden har Faxe Kommunes Kommunale Ungdomsskole et antal busser til rådighed, som skal sikre, at de unge kan blive transporteret rundt i kommunen til diverse aktiviteter. LBR Faxe har finansieret flere ungeprojekter med gode resultater. Senest læringseksperimentariet, som har til formål at hjælpe unge i uddannelse. I det hele taget har ungeområdet stor fokus i Faxe Kommune, og Jobcenter Faxe er bevidste om, at der skal ydes en ekstra indsats over for denne gruppe borgere. 4 Udgangspunktet er i Beskæftigelsesplan 2010 for Faxe Kommune angivet til at være januar 2010 på dette ministermål.

14 Forsørgelsesgrupper Ud over ministermålene består resultatrevisionen af en opgørelse over udviklingen i de forskellige forsørgelsesgrupper i 2010, som vil blive gennemgået i det følgende. Flere af grupperne har allerede været berørt under gennemgangen af ministermålene. Det vil derfor ikke være alle forsørgelsesgrupper, der bliver gået i dybden med i det følgende Jobklar/Match 1 For ledige, der er i match 1 og dermed jobklar, er der for a-dagpenge 1052 berørte personer i december 2010, hvilket er et stabilt niveau i forhold til året før. Klyngens gennemsnit er en nedgang på 1 pct. og den bedste i klyngen har en reduktion på 12 pct. For kontant- og starthjælp klarer Faxe sig som gennemsnittet af klyngen med en nedgang på 13 pct. i forhold til december Den bedste i klyngen har en reduktion på 21 pct. i forhold til året før. I Faxe Kommune er der i december berørte personer, der er jobklar på kontant- og starthjælp. I alt er der en stigning på matchgruppe 1 i Faxe på 1 pct. ift. december Gennemsnittet for klyngen er et fald på 1 pct. Den bedste i klyngen klarer et fald på 10 pct Indsatsklar/Match 2 I matchgruppe 2 er antallet af ledige steget med 20 pct., hvilket svarer til 337 berørte personer. Stigning er en del over gennemsnittet for klyngen, hvor der er tale om et fald på 5 pct. i antallet af fuldtidspersoner. Den bedste udvikling i klyngen er et fald på 33 pct. i forhold til december Midlertidig passiv/match 3 De største udfordringer er i match 3 hvor stigningen har været på hele 396 pct. i forhold til december Gennemsnittet er en stigning på 93 pct. i klyngen. I december 2010 er der således 130 fuldtidspersoner. Der skal igen henvises til indførelsen af de nye matchgrupper ultimo april 2010, hvilket bevirker, at det er vanskeligt at sammenligne resultaterne for december 2010 med resultaterne for Sygedagpenge Faxe Kommune har i 2010 et fald på 8 pct. ift. antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge. Det bedste resultat i klyngen er et fald på 10 pct. Faxe Kommune er væsentligt over gennemsnittet for ydelsesgruppen på 4 pct. Det største fald er sket for forløb mellem 26 og 52 uger med 13 pct. i forhold til november 2009, hvilket er det bedste resultat for klyngen. Antallet af forløb over 52 uger er faldet med 6 pct., hvor det bedste resultat er et fald på 22 pct. i klyngen. Faxe Kommune klarer sig dog bedre ind gennemsnittet, der har et fald på 4 pct. for forløb over 52 uger.

15 Revalidering Der har været en stigning på 24 pct. for fuldtidspersoner på revalidering i Faxe Kommune. Klyngens bedste resultat er et fald på 23 pct. Faxe Kommune har - som et selvstændigt mål for sigtet mod at hæve antallet af revalidender i En stigning på 24 pct. er derfor et positivt resultat i forhold til den målsætning, der er lagt for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune. Det har dog ikke været muligt at flytte så mange borgere som ønsket. Jobcenter Faxe vil fortsat benytte revalidering, som en mulighed for at flytte borgerne tætter på selvforsørgelse Fleksjob & ledighedsydelse Der har været en stigning på 2 pct. fra december 2009 til dec på antallet af fuldtidspersoner i fleksjob forløb. Det bedste resultat er et fald på 1 pct. i klyngen. Faxe Kommune klarer sig bedre end gennemsnittet, der har en stigning på 4 pct. Der har været en stigning i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse på 11 pct. ift. dec Gennemsnittet for klyngen er en stigning på 3 pct. og det bedste resultat er et fald på 5 pct. Faxe Kommune har i 2011 fokus på at begrænse antallet af borgere på ledighedsydelse, og få dem der er på ydelsen videre i fleksjob. Der har fra september 2010 til og med februar 2011 været afholdt en fleksjobkampagne i Faxe Kommune finansieret af LBR Faxe. Kampagnen har været en stor succes og øget antallet af fleksjobpladser i kommunen Førtidspension Faxe Kommune klarer sig som gennemsnittet i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension med et fald på 1 pct. Det bedste resultat er et fald på 2 pct. i klyngen. Faxe ligger under gennemsnittet for antallet af påbegyndte forløb med et fald på 20 pct. i forhold til december Gennemsnittet for klyngen er en stigning på 7 pct. I 2010 er der et fald i antallet af fuldtidspersoner og ligeledes et fald i de påbegyndte forløb. Som ved fleksjob og ledighedsydelse er der fokus på dette område og begrænsningen af tilgangen til ydelsen som en del af beskæftigelsesindsatsen for Jobcenter Faxe.

16 Indsatsen I det følgende vil tabellen indsatsen i resultatoversigten blive gennemgået. Som i det foregående vil dele allerede være blevet gennemgået i de tidligere afsnit, hvorfor disse områder kun kort berøres i det følgende Aktiveringsgrad Det samlede niveau for aktivering er i alt på 35 pct., hvilket er over gennemsnittet for klyngen, hvor aktiveringsgraden er på 33 pct. Det bedste resultat er 36 pct. Den højeste aktiveringsgrad for ydelsesgrupperne er på matchgruppe 1 på kontant- og starthjælp, som er på 41 pct. Det højeste niveau er en aktiveringsgrad på 70 pct. for denne ydelsesgruppe. Gennemsnittet er på 47 pct. for december 2010 for klyngen. For matchgruppe 2 på kontant- og starthjælp er aktiveringsgraden lidt lavere end gennemsnittet for klyngen på 34 pct. Det bedste resultat er 39 pct. og Jobcenter Faxe har en aktiveringsgrad for denne ydelsesgruppe på 33 pct. For a-dagpenge er aktiveringsgraden på 34 pct. Det bedste resultat for klyngen er 36 pct. og gennemsnittet er på 31 pct. Faxe Kommune klarer sig således bedre end gennemsnittet Opfyldelse af minimumskrav/rettidighed Der er fra august 2010 kommet nye rettidighedsmålinger. Det er derfor ikke længere muligt at benytte scorecard for rettidighed fra jobindsats.dk. I bilag 2 er en oversigt over rettidigheden/indsats til tiden for hele Østdanmark. Jobcenter Faxe mangler at afholde 1 pct. af jobsamtalerne for a-dagpenge i december 2010, og har derved en rettidighed på 99 pct. For kontant- og starthjælp er det 22 pct., der mangler jobsamtaler. Angående tilbud mangler der 4 pct. for a-dagpenge og 14 pct. for kontant- og starthjælp i december For kontant- og starthjælp har der været en ophobning af sager, som har gjort det vanskeligt at opfylde kravene. Der er sat ind med ekstra indsats på området i I det efterfølgende afsnit vil der blive gennemgået resultaterne for rettidighed/indsats til tiden på aktive tilbud og jobsamtaler for henholdsvis a-dagpenge og kontant- og starthjælpsmodtagere.

17 A-dagpengemodtagere I det følgende er opstillet manglende aktive tilbud til a-dagpengemodtagere. Til sammenligning er indsat de øvrige jobcentre i Faxes klynge: Køge, Lemvig, Næstved, Thisted, Varde & Vejen. A-dagpenge Andel personer der mangler et aktivt tilbud Faxe Køge Lemvig Næstved Thisted Varde Vejen aug ,6 9,5 7,3 7,2 10,8 8,6 sep-10 2,7 10,4 9,9 6,6 6,2 9,6 5,7 okt-10 2,5 9,7 10,3 6,6 5,5 9,5 6 Kilde: jobindsats.dk nov-10 3,3 9,4 7,8 5,7 5,8 9,1 5,5 dec-10 3,8 8,8 8,7 6,3 5,6 9,1 5,4 Som det ses af tabellen, er det Jobcenter Faxe, der klarer sig bedst sammenlignet med klyngen. Andelen af personer, der mangler et aktivt tilbud i oktober er nede på 2,5 pct. i Faxe. Andelen stiger dog i vintermånederne og i december 2010 på 3,8 pct. A-dagpenge Faxe Køge Lemvig Næstved Thisted Varde Vejen Andel personer der mangler en jobsamtale aug- 10 1,3 18,5 17,3 5, ,3 sep-10 1,5 14,8 17,9 5,5 4,9 4,8 7,4 okt-10 1,5 16,1 17,8 5,6 2,9 4,7 7,7 Kilde: jobindsats.dk nov-10 1,5 11,4 19,8 4,3 2,7 3,8 6,5 dec- 10 1,1 12,2 14,7 3,6 3,9 3,9 8,6 Som det ses af tabellen manglende jobsamtaler, er niveauet stabilt i september til november på 1,5 pct. I december 2010 er niveauet 1,1 pct. af manglende jobsamtaler. Faxe klarer sig en del bedre en de øvrige jobcentre i klyngen på det område Kontant- og starthjælpsmodtagere Kontant- og starthjælp Andel personer der mangler en jobsamtale Faxe Køge Lemvig Næstved Thisted Varde Vejen aug-10 21,1 20,2 35,6 19,4 24,5 22,1 4,3 sep ,6 8 15,5 24,6 19,3 6,8 okt-10 22,9 13,6 7,2 13,6 19,6 18,2 6,8 Kilde: jobindsats.dk nov-10 23,3 12,2 4,7 12,9 16,9 19 4,7 dec-10 21,6 12,6 4,3 12,8 17,5 21 4

18 18 En af Faxe Kommunes udfordringer ud over ungeledigheden er kontanthjælpsområdet. Der er her en høj andel af personer, der mangler jobsamtaler i forhold til de øvrige jobcentre undtagen Varde, der også har en høj andel. De øvrige jobcentre formår at få andelen ned fra august til december. Jobcenter Faxe har ekstra stor opmærksomhed på dette område. Et af de selvstændige mål for Faxe Kommune i 2011 er, at Jobcenter Faxe er blandt de 10 bedste jobcentre på rettidighed i regionen. Dette mål er netop opstillet for at have ekstra fokus på rettidighed Kontant- og starthjælpsmodtagere Andel af personer der mangler et aktivt tilbud Faxe Køge Lemvig Næstved Thisted Varde Vejen Aktive tilbud i alt aug-10 18,1 31,9 16,5 15,7 24,8 25,2 12,4 sep-10 16,8 27,2 14,6 16,4 22,1 21,9 10,4 okt-10 15,2 24,3 15,1 14,6 21, ,5 nov-10 15,4 22,3 14,4 13,3 16,3 17,2 12,7 dec ,4 15,1 13,5 18, ,6 Første aktive tilbud aug-10 21,4 30,9 9,5 16,4 24,5 23,7 13,9 sep-10 19,4 26,9 9,8 18,6 23,9 21,1 13,4 okt-10 17,3 24,8 9,6 14,2 24,6 19,6 14,2 nov-10 17,4 25 8,7 11,8 18,8 16,9 14,9 Gentagne aktive tilbud dec-10 17,2 23,9 10,2 13,1 23,8 15,2 15,2 aug-10 14,4 32,7 24,7 15,2 25,3 27,4 10,6 sep-10 13,9 27,4 21,1 14,6 19,2 23,4 6,1 okt-10 12,8 23,7 22,7 14, ,7 7,6 Kilde: jobindsats.dk nov-10 13,2 19,8 22,1 14,6 12,3 17,7 9,5 dec-10 10,3 17,4 21,8 13,8 10,6 14,7 8,6 I forhold til de aktive tilbud har Jobcenter Faxe et mindre fald i perioden august til december 2010, således at andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktivt tilbud, er på 14 pct. i december Faxe klarer sig bedst på de gentagne aktive tilbud i forhold til de øvrige kommuner i klyngen. I december 2010 er niveauet på 10,3 pct., som mangler et aktivt tilbud. Kun Vejen klarer sig bedre i december Som nævnt i ovenstående afsnit er der ekstra opmærksomhed på at opfylde minimumskravene i forhold til rettidighed. Jobcenter Faxe opfylder 2 af de 4 minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud. Begge minimumskrav hører under a-dagpenge. Det er væsentligt for Jobcenter Faxe, at der sker forbedringer i forhold til kontant- og starthjælpsområdet. Der er fokus på at optimere sagsbehandlingen i forbindelse med kontaktforløb. Der er samtidig indledt samarbejde med en

19 19 vikar, der skal være med til at nedbringe den ophobning i sagsstammerne, der har medvirket til manglende opfyldelse af minimumskravene. For a-dagpengemodtagere i match 1 er der indgået aftale med anden aktør for målgruppen årige for at sikre, at rettidigheden stadig overholdes for denne gruppe.

20 20 3 Besparelsespotentiale Besparelsespotentiale - Faxe Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2010 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,80 3, ,0 Kontant- og starthjælp 2,88 2, ,6 Introduktionsydelse 0,23 0, ,4 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,57 0, ,6 Sygedagpenge 2,64 2,62 4 0,4 Ledighedsydelse 0,46 0, ,8 Fleksjob 1,53 1, ,2 Førtidspension 6,02 7, ,1 I alt 18,13 18, ,1 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Skemaet viser Faxe Kommunes besparelsespotentiale. Formålet med denne del af resultatrevisionen er at give jobcentret en viden om, hvor meget, der kunne spares på forsørgelse af ledige og syge, såfremt jobcentrets resultater var på samme niveau som gennemsnittet af den jobcenterklynge, som jobcentret er placeret i. Der er besparelsespotentiale på 5 ud af de 8 opstillede grupper. Det negative besparelsespotentiale indikerer, at der ikke umiddelbart er et besparelsespotentiale at hente sammenlignet med klyngen. Som det ses af skemaet, er det største besparelsespotentiale at hente på a-dagpenge og kontanthjælp. For a-dagpenge er det beregnet, at jobcentret kan spare 4 mio. kr. ved at reducere antallet af fuldtidspersoner med 92 personer. For kontanthjælpsmodtagere vil der være en

21 21 besparelse at hente på 2,6 mio. kr. at hente ved at mindske antallet af fuldtidspersoner 40 personer. Introduktionsydelse kan reduceres med 25 fuldtidspersoner og dermed kan der hentes en besparelse på 0,4 mio. kr. og revalidering inklusiv forrevalidering kan nedbringes med 26 personer, hvilket svarer til 1,6 mio. kr. For sygedagpenge gælder det, at der kan hentes en besparelse på 0,4 mio. kr., hvilket i fuldtidspersoner svarer til 4 personer. For personer på permanent offentlig forsørgelse, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension er der ikke umiddelbart besparelser at hente. Det vil sige i forhold til klyngen, klarer jobcentret sig god på de 3 ydelsesgrupper. Bedst ser det ud for førtidspension, hvor der er et negativt besparelsespotentiale på 17,1 mio. kr. På fleksjob er det negative besparelsespotentiale 4,2 mio. kr. og for ledighedsydelse 1,8 mio. kr. I alt er besparelsespotentialet for Faxe Kommune 9,1 mio. kr. i forhold til klyngen, hvilket bliver opgjort til 187 fuldtidspersoner. I 2009 var det potentiale på 14, 6 mio. kr.

22 22 4 Scorecard ministermål Data opdateret den 09/02/2011 Scorecard - Faxe Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Jobcenter Antal personer Dec 2010 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal forløb Nov 2010 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2010 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Vejen , , ,7 1 Næstved , , ,2 2 Thisted , , ,9 2 Lemvig 207-2, , ,0 3 Faxe , , ,0 4 Køge , , ,0 5 Varde , , ,2 6 Hele klyngen , , ,6. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Placering Skemaet Scorecard ministermål viser det seneste års udvikling inden for de tre ministermål for jobcentret og altså ikke i forhold til målsætningen. Samlet set kommer Faxe ind på en 4. plads i klyngen af sammenlignelige jobcentre. To jobcentre deles dog om 2. pladsen. I forhold til arbejdskraftreserven har Faxe Kommune haft en stigning på 10 pct. i 2010, gennemsnittet for klyngen er 7 pct., hvor Næstved har et fald på 9,2 pct. og Varde har en stigning på 30,5 pct., som yderpunkterne i klyngen. Kun Næstved og Lemvig klarer sig bedre end Faxe på dette ministermål i forhold til udviklingen. På sygedagpenge forløb over 26 uger har Faxe et fald på 10, 6 pct. i forhold til samme måned sidste år. Igen er der kun to af kommunerne i klyngen, der klarer sig bedre: Vejen og Thisted. Gennemsnittet for klyngen er et fald på 2,2 pct. I 2009 var Faxe det jobcenter med største udfordringer i klyngen på sygedagpengeområdet med en stigning på 10,4 pct. i forhold til året før.

23 23 Dette er nu vendt ved hjælp af en øget indsats og fokus på området. I 2010 klarer Jobcenter Faxe sig bedre end gennemsnittet for klyngen. Den største udfordring på ministermålene for Faxe er det tredje og sidste mål om unge på offentlig forsørgelse. Her er der i gennemsnit en stigning på 5,6 pct. i klyngen. Faxe Kommune har den største stigning på 21 pct. Til sammenligning har Vejen et fald på 7,7 pct. i forhold til året før.

24 24 5 Opsummerende bemærkninger til beskæftigelsesindsatsen Faxe Kommune opfylder 2 ud af 3 ministermål for Det drejer sig om målene: mål 1 - arbejdskraftreserven og mål 3 - unge ydelsesmodtagere. I forhold til mål 1 omkring arbejdskraftreserven opfyldes selve målet, men delmålet om a-dagpengemodtagere bliver ikke opfyldt, da der sker en kraftig stigning i antallet af a-dagpengemodtagere i løbet af Sammenlignet med det faktiske udgangspunkt er stigningen i 2010 forholdsvis lille. For at begrænse antallet af borgere i arbejdskraftreserven prioriterer Jobcenter Faxe den virksomhedsrettet aktivering i beskæftigelsesindsatsen højt, og har desuden fokus på en tidlig indsats. Faxe Kommune har ud over de kvotebestemte løntilskudspladser stillet 100 ekstra pladser til rådighed, der skal medvirke til at øge den virksomhedsrettede aktivering. I forhold til mål 2 - sygedagpenge har Faxe Kommune ikke nået det ønskede resultatmål for I 2009 var der en stigning i antallet af sygedagpengesager mellem 26 og 52 uger på 10 pct. Denne stigning er i 2010 vendt til et fald i antallet af sager. Til gengæld viser dette område også, at selvom Faxe Kommune klarer sig rigtig godt indsatsmæssigt med en nedgang på hele 10 pct., har Jobcenter Faxe ikke nået sit mål på dette ministermål som det eneste af de 3 ministermål. Det er derfor fortsat vigtigt at holde fokus på området, hvilket der også vil blive gjort via de selvstændige mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune for 2011 og Der har været en stigning i antallet af revalidender i Faxe Kommune, hvilket også har været en del af beskæftigelsesindsatsen for Det har været hensigten, at antallet af revalidender skulle øges i løbet af 2010, som en mulighed for at få flere gjort arbejdsmarkedsparate. Der har ligeledes været en stigning i antallet af borgere på både ledighedsydelse og på fleksjob. Jobcenter Faxe har afholdt en kampagne for at få flere i fleksjob. Kampagnen har været en stor succes, der har medvirket til at etablere flere fleksjobpladser i forhold til tidligere. Jobcenter Faxe har en høj andel af aktivering sammenlignet med klyngen på a-dagpenge. På kontant- og starthjælpsområdet er Faxe Kommune under gennemsnittet for klyngen. I forhold til opfyldelse af minimumskravene til aktive tilbud og jobsamtaler har Jobcenter Faxe et højt niveau af rettidighed på a-dagpenge området. Der er stadig noget at arbejde på i forhold til kontant- og starthjælpsområdet.

25 Bilag 1 Resultatoversigt ministermålene

26 26 Bilag 2 Manglende opfyldelse af minimumskravene

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 20 17-04-2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 20 Der er for 20 vedtaget i alt 7 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune. De

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2011 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2010 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 20 8. april 2014 2 Opsummering af Faxe Kommunes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 20 Der er for 20 vedtaget 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus BILAG 1 Notat Resultatrevision 2011 for Jobcenter Indhold 1. Indledning/resumé 1.1. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 1.2. Resultatrevisionen for 2011 1.3. Resumé 2. Resultater 2.1.

Læs mere