L Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven."

Transkript

1 Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr af 10. maj 2007 Kristian Jensen / Per Bach Jørgensen

2 Spørgsmål 2: Vil ministeren redegøre for, hvad lovforslaget vil betyde for den gennemsnitlige udledning af CO 2 (g/km) fra biler i Danmark pr. år de næste år sammenlignet med udviklingen siden 1998? Ved opgørelser over bilers brændstoføkonomi og den gennemsnitlige CO 2 -emission per bil betragtes sædvanligvis nyregistrerede biler i et givet år, ikke hele bilparken. Den gennemsnitlige CO 2 -reduktion for hele bilparken ændres kun langsomt, idet de nyregistrerede biler i et år kun udgør ca. 6-7 procent af den samlede bilpark. I det følgende betragtes nyregistrerede køretøjer. Tabellen viser den gennemsnitlige udledning af CO 2 målt i g/km i perioden for nyregistrerede personbiler. Der foreligger ikke en tilsvarende opgørelse for varebiler, da der ikke endnu er krav om måling af brændstofforbruget for nye varebiler. Det bliver dog tilfældet fra og med Gennemsnitlig CO 2 -emission fra nyregistrerede personbiler (g/km) Benzinbiler Dieselbiler Alle halvår 185,0 162,5 184, ,4 155,5 181, ,8 149,0 175, ,4 139,6 171, ,4 135,3 169, ,7 133,7 167, ,8 136,4 165, ,0 138,5 161, ,9 140,7 159, halvår 162,7 145,0 158,6 Kilde: Egne beregninger baseret på oplysninger i Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger, Transport 2002:46 og 2006:33 I perioden er energieffektiviteten forbedret med ca. 1½ procent årligt. Korrigeret for udviklingen i bilernes egenvægt har forbedringen været større, men en del af forbedringen er i perioden spist op af stigende egenvægt. Dette er uddybet i svaret på spørgsmål 29. Det må forventes, at der fortsat vil ske produktivitetsfremskridt, således at energieffektiviteten fortsat forbedres. Omfanget heraf afhænger bl.a. hvilke krav, der bliver stillet til bilproducenterne. EU-kommissionen i meddelelse tilkendegivet, at der vil blive stillet forslag om, at bilindustrien skal reducere den gennemsnitlige CO 2 -emission frem til Dette er uddybet i spørgsmål 25. Regeringens forslag til omlægning af bilafgifterne forventes at reducere CO 2 -emissionen med 175 kt på sigt. Størstedelen heraf, ca. 160 kt, vedrører ændringen af afgiftsstrukturen for varebiler, mens den resterende del, ca. 15 kt, vedrører personbiler. Disse tal afspejler hensigten med omlægningen: At hente miljøgevinsterne der, hvor omkostningerne ved CO 2 -reduktionen er mindst. Det er netop tilfældet for varebiler. Den overordnede tegning i omlægningen er således at stramme beskatningen af varebiler og give lettelser til personbiler. Det betyder, at CO 2 -reduktionen for personbiler isoleret set er beskeden, men det relevante er forslagets samlede CO 2 -reduktion. CO2 fra personbiler er ikke anderledes eller mere skadelig end CO 2 fra varebiler. Side 2

3 Den skønnede samlede CO 2 -reduktion på 175 kt er under forudsætning om et årligt bilsalg, der ved gældende regler og i et normalt dvs. konjunkturudlignet år er på styk, hvoraf de ca er varebiler og de ca er personbiler. CO 2 -reduktionen bliver dermed i størrelsesordenen 16,7 g/km for varebiler og 0,5 g/km for personbiler. Betragtes varebiler og personbiler tilsammen, reduceres den gennemsnitlige CO 2 - emission med ca. 4,3 g/km. CO 2 -reduktionen for varebiler kan henføres til ændringen af registreringsafgiften for varebiler, ændringer i tillægsafgiften samt tillæg og nedslag efter varebilernes brændstofforbrug. Alle tre afgiftselementer bidrager til at reducere den gennemsnitlige CO 2 -reduktion. CO 2 -reduktionen for personbiler kan henføres til tillæg og nedslag efter brændstofforbruget, stramningen i afgiftsniveauet for autocampere, omlægningen af sikkerhedsfradraget samt forhøjelsen af skalaknækket. Hvad angår tillæg og nedslag efter brændstofforbruget fører dette element af den samlede omlægning isoleret set til en reduktion af CO 2 -emissionen med ca. 1,6 g/km. Stramningen for autocampere reducerer CO 2 -emissionen med i gennemsnit 0,2 g/km. Forhøjelsen af skalaknækket forøger isoleret set CO 2 -emissionen med i gennemsnit 0,6 g/km, og det samme gør omlægningen af sikkerhedsfradragene. Hvad angår sidstnævnte skyldes den negative CO 2 -effekt, at der er tale om en samlet lettelse af afgiftsniveauet, der vurderes at have samme effekt som en tilsvarende afgiftslettelse via en reduktion af satserne. Netto bliver resultatet som nævnt en reduktion af den gennemsnitlige CO 2 -emission for personbiler med godt 0,5 g/km. Størrelserne må betragtes som omtrentlige. Det skyldes, at omlægningen indebærer en forskydning af salget fra varebiler til personbiler, som ikke er indregnet i gennemsnitstallene. De nævnte CO 2 -reduktioner i de nyregistrerede køretøjer forventes at finde sted forholdsvis hurtigt efter omlægningen. Spørgsmål 3: Vil ministeren redegøre for, hvordan man er nået frem til, at lovforslaget på sigt vil give en årlige CO 2 reduktion på tons, og hvornår denne reduktion opnås? Vurderingen af de provenu- og miljømæssige konsekvenser sker i forskellige beregningsmodeller, der belyser de forskellige elementer i omlægningen af bilafgifterne. Beregningsmodellerne har to fællestræk, der er afgørende for de miljømæssige vurderinger. Det ene er, at der er forudsat proportionalitet mellem en bils værdi og dens brændstofforbrug. Det vil sige, at des dyrere bilen er, des større er brændstofforbruget. Således behøver det ikke være i alle tilfælde, men overordnet set vil der være en sammenhæng mellem en bils værdi og dens vægt, og dermed brændstofforbrug. Det andet fællestræk er, at bilkøberne har en stort set uændret budgetrestriktion hvad angår anskaffelse, besiddelse og anvendelse af biler. Det indebærer, at hvis f.eks. registreringsafgiften sættes op, vil bilkøberen reagere ved at købe en billigere bil. Det samme vil bilkøberen gøre, hvis f.eks. vægtafgiften sættes op. Disse to mekanismer indebærer tilsammen, at en afgiftsforhøjelse vil føre til et lavere brændstofforbrug. Afgiftsforhøjelsen vil på grund af bilkøberens budgetrestriktion føre til at der an- Side 3

4 skaffes en billigere bil, og via forudsætningen om sammenhæng mellem værdi og brændstofforbrug vil bilkøberen dermed også reducere brændstofforbruget. Modsat vil en afgiftslettelse føre til øget brændstofforbrug. Derudover er der en række mere specifikke mekanismer knyttet til de forskellige elementer i afgiftsomlægningen. Hvad angår varebiler er det forudsat, at en afgiftsforhøjelse fører til enten downsizing, dvs. at der købes en mindre varebil end ved gældende regler, eller at der i stedet for en varebil købes en personbil. I begge tilfælde som nævnt under forudsætning af uændret budgetrestriktion. For erhvervenes vedkommende er det forudsat, at tilpasning alene sker via downsizing. For private købere af varebiler er forudsat, at en del vil tilpasse sig via downsizing, mens en anden del af de private bilkøbere som følge af afgiftsomlægningen vil anskaffe en personbil i stedet for en varebil. Denne andel er bestemt af hvor meget de relative priser mellem varebiler og personbiler ændres som følge af omlægningen. Des mindre afgiftsspænd mellem de to biltyper, des flere vil foretrække en personbil. Hvad angår fradrag og tillæg til registreringsafgiften for personbiler efter brændstofforbrug er konsekvenserne analyseret i en beregningsmodel, der indeholder 200 forskellige varianter af personbiler, og hvor bilsalget fordeles på de forskellige varianter afhængig af de relative priser. De relative priser ændres, hvis der ændres i afgiften. Ved fordeling af bilsalget er der taget højde for segmentloyalitet og mærkeloyalitet. Konsekvenserne af en forhøjelse af skalaknækket er vurderet i en model, der i højere grad er egnet til at vurdere konsekvenserne af en generel ændring i satserne og de dynamiske konsekvenser heraf. Hvad angår omlægningen af sikkerhedsfradragene samt stramningen for campingbiler er omfanget af de miljømæssige konsekvenser af den samlede lettelse henholdsvis stramning forudsat proportional med en tilsvarende lettelse eller stramning via en generel satsreduktion eller satsforhøjelse. Spørgsmål 4: Vil ministeren oplyse, hvilke effekter lovforslaget forventes at få mht. udledning af andre miljøskadelige stoffer end CO 2, f.eks. skadelige partikler fra dieselbiler? Der foreligger ikke en kvantitativ vurdering af emissionerne af f.eks. partikler, NOx eller kulbrinter Hvad angår partikler vil en væsentlig konsekvens af omlægningen blive, at der vil ske en downsizing af varebiler. Da andelen af dieseldrevne køretøjer blandt varebiler er meget stor og andelen med partikelfilter lav, vil det føre til en mindre emission af partikler. Dertil kommer, at salget af personbiler vil stige på bekostning af varebiler. I det omfang det fører til, at der sælges flere benzindrevne og færre dieseldrevne biler, vil der ske en yderligere reduktion af emissionen af partikler. Samtidig reduceres CO 2 -gevinsten. I modsat retning trækker, at nedslaget for brændstoføkonomiske biler isoleret set vil give et incitament til at vælge dieselbiler, der kører langt på literen. En del af disse vil være uden partikelfilter. Euronorm 5 for bilers emissioner bliver obligatoriske for personbiler i 2011 og for varebiler i Det vurderes, at dieselbiler kun kan leve op til euro5-normen med et partikelfilter. Side 4

5 Det betyder, at ovennævnte vurderinger af partikelemissionen alene vedrører det korte sigt. Regeringens forslag til omlægning af bilafgifterne har til formål at reducere CO2-emissionen på længere sigt. Spørgsmål 5: Vil ministeren oplyse, om der er varebiler, som kører langt på literen, der vil blive dyrere med de afgiftsændringer, der er indeholdt i lovforslaget? Ja, det kan blive tilfældet. Afgiftsniveauet vil stige for alle varebiler mellem 2,0 og 2,5 tons, også for de varebiler, der kører længst på literen. For varebiler vil der fra og med 2008 komme et tillæg eller nedslag i afgiften afhængig af brændstofforbruget, men et eventuelt nedslag vil ikke for en varebil mellem 2,0 og 2,5 tons kunne opveje afgiftsstigningen i øvrigt. For varebiler under 2,0 tons er der under alle omstændigheder tale om en afgiftslettelse. Hvad angår varebiler over 2,5 tons vil der næppe være nogen, der vil få nedslag i afgiften efter brændstofkriteriet. En eventuel forhøjelse af afgiftsniveauet for de varebiler, der kører længst på literen, skal dog ses i sammenhæng med, at afgiftsniveauet for en personbil med samme brændstoføkonomi er flere gange større. Spørgsmål 6: Vil ministeren redegøre for de forventede erhvervsøkonomiske konsekvenser for bilbranchen af lovforslaget, herunder blandt andet de erhvervsøkonomiske konsekvenser af manglende overgangsordninger? Lovforslaget indeholder overgangsordninger, men det indeholder ikke muligheder for, at biler, der ikke er solgt, fremover kan sælges til gammel afgift. Det er klart, at en omlægning, der indebærer at afgiften forøges for nogle biler og falder for andre biler vil ændre i sammensætningen af bilsalget. Det er netop formålet med omlægningen. Det indebærer, at branchen må omdisponere i forhold til den ændrede efterspørgsel. Der vil givetvis være tab forbundet med længere omsætningstid for nogle biler, men omvendt må der også forventes øget omsætning af andre biler. For en beskrivelse af øvrige erhvervsøkonomiske konsekvenser henvises til lovforslaget. Spørgsmål 7: Vil ministeren uddybe sine udtalelser til pressen om, at de manglende overgangsordninger er udtryk for et miljøhensyn? Lovforslagets overgangsordning skal ses som en afvejning af hensynene til at undgå betydelig tilskyndelse til hamstring eller det modsatte, ikke at ramme bilkøbere, der har købt bil, men Side 5

6 endnu ikke fået leveret bilen, og at begrænse de administrative byrder for erhvervet og det offentlige. Der er i lovforslaget taget store hensyn til bilkøberne. Der er imidlertid ikke en overgangsordning for de biler, der skulle være på lager eller som er bestilt hos bilproducenterne. Det skyldes ønsket om at forslaget får de tilsigtede konsekvenser så hurtigt som muligt. Ved en overgangsordning, der åbnede op for en længere periode med salg af biler til gammel afgift, ville de tilsigtede konsekvenser af både miljø- og provenumæssige karakter blive forsinkede. Spørgsmål 8: Vil ministeren oplyse, om man forventer, at virksomheder må lukke som følge af lovforslaget samt hvor mange det i givet fald drejer sig om? Det forventes ikke, at nogle virksomheder må lukke som følge af lovforslaget, men der kan være behov for omstilling, når efterspørgslen efter biler som forventet ændres. Ændringen af afgiftsreglerne for campingbiler vil dog føre til, at forretningsgrundlaget eller en del heraf forsvinder for nogle virksomheder. Det drejer sig f.eks. om virksomheder, der ombygger personbiler til campingbiler alene med det formål at opnå en lavere registreringsafgift. Intentionen med forslaget er netop at stoppe disse ombygninger. Spørgsmål 9: Vil ministeren redegøre for de trafiksikkerhedsmæssige implikationer af et forventet øget salg af kassevogne uden sideruder bagi? Jeg formoder, at der menes kassevogne uden sideruder bag førersædet. En kassevogn med sideruder bag førersædet er formentlig ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt mere hensigtsmæssig end en kassevogn uden sideruder bag førersædet. Men de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af afgiftsomlægningen for biler er ikke alene et spørgsmål om sideruder i kassevogne, men skal ses i en sammenhæng, hvor der kommer flere personbiler og færre varebiler, herunder især færre meget store varebiler, hvilket har positive miljø- og sikkerhedsmæssige konsekvenser. Definitionen med varebiler uden sideruder bag førersædet er fundet hensigtsmæssig for at opnå disse konsekvenser. Trafiksikkerheden forbedres yderligere ved at udvide afgiftsrabatten til biler med meget sikkerhedsudstyr. Spørgsmål 10: Side 6

7 Vil ministeren oplyse, hvorfor køretøjer, der har opnået mange stjerner af andre testorganisationer end EuroNCAP, ikke skal have et fradrag i registreringsafgiften? EuroNCAP sikkerhedstesten er meget velkendt og vel nok den test, der oftest refereres til. Ifølge Færdselsstyrelsen støttes den af EU-kommissionen samt af motor- og forbrugerorganisationer i alle EU-lande. Derudover har Færdselssikkerhedskommissionen i sin nyligt reviderede handlingsplan anbefalet, at afgifterne for biler for eksempel afhænger af, hvor højt de scorer i EuroNCAP s kollissionstest. Spørgsmål 11: Vil ministeren oplyse i hvilket omfang lovforslaget, herunder specielt den nye kassevognsdefinition, vil skabe uklarheder og deraf følgende nye biltyper på de danske veje, herunder vurdere risikoen for evt. afledte tvister om definitioner mv.? Der forventes ingen nye biltyper som følge af forslaget. Det forventes dog, at der fremover vil blive solgt flere varebiler under 2,0 tons på bekostning af varebiler over 2,0 tons. I dag sælges der praktisk taget ingen varebiler under 2,0 tons. Jeg mener, at den definition af kassebiler mv., der er i lovforslaget, er klar. Det vil dog ikke kunne undgås, at der fremover kommer tvister om afgiftsspørgsmål vedrørende biler. Det er tilfældet i dag, og sådan vil det også være fremover, så længe der er afgifter på biler. Spørgsmål 12: Vil ministeren oplyse, om det har været intentionen, at kassevogne på mellem 2,0-2,5 tons, hvor mere end 90 procent sælges til erhverv, skal blive dyrere som følge af forslaget? Ja. Der er flere årsager til, at forslaget lægger op til en grænse på 2,5 tons. For det første er salget og udbudet af varebiler i intervallet 2,0 til 2,5 tons stort og det har en række administrative fordele, at afgiftsreglerne er ens for alle køretøjer i netop det vægtinterval, herunder især at det ikke er nødvendigt at sondre mellem den ene eller den anden type varebil. For det andet vil behovet i mange tilfælde være en endnu mindre varebil eller eventuelt personbil. Ved at reducere registreringsafgiften for varebiler under 2,0 tons og for personbiler gives et incitament til også for erhvervene at vælge en mindre bil end tilfældet er med gældende regler. Spørgsmål 13: Vil ministeren oplyse, hvilken effekt lovforslaget ventes at have på den danske bilparks alder? Side 7

8 En afgiftslettelse vil føre til hurtigere udskiftning af bilparken og dermed til en lavere gennemsnitsalder for bilparken. Forslaget til omlægning af bilafgifterne skønnes, når varebiler og personbiler betragtes under et, ikke at føre til væsentlige ændringer i gennemsnitsalderen. Det skyldes, at der er tale om en omlægning af bilafgifterne, ikke en stramning eller lettelse. Der er dog tale om en stramning for varebiler, og derfor må varebilernes gennemsnitsalder forventes at stige. Omvendt må gennemsnitsalderen for personbiler forventes at falde som følge af den samlede afgiftslettelse for disse. På kort sigt kan der komme et ekstraordinært fald i gennemsnitsalderen for personbiler, idet omlægningen vil føre til en lidt større bilpark. Tilpasningen hertil vil ske over en kortere årrække, hvor der sker et større salg af nye biler. Dermed reduceres gennemsnitsalderen. Det skønnes, at ved en fuldstændig afskaffelse af registreringsafgiften vil den danske bilparks gennemsnitsalder falde med 0,5-1 år. Et bud på hvad forslaget til omlægning af bilafgifterne betyder er en reduktion af gennemsnitsalderen med i størrelsesordenen 0,1 år. Spørgsmål 14: Vil ministeren oplyse, hvilken effekt ændringen af skalaknæk for motorcykler forventes at få på antallet af billige motorcykler i Danmark? Efter lovforslaget reduceres registreringsafgiften af nye personbiler via en forhøjelse af beløbsgrænsen for den del af bilens værdi der beskattes med 105 pct. og den del der beskattes med 180 pct. Forhøjelsen er på kr. fra kr. til kr. Dette svarer til en afgiftslempelse på hen ved kr. for biler, der har en beskattet værdi over kr. Registreringsafgiften af nye motorcykler lempes på helt samme måde. For motorcykler forhøjes beløbsgrænsen mellem 105 og 180 pct. med kr. fra kr. til kr.. Det betyder givet uændrede priser før afgift, at motorcykler, der i dag koster mere end ca kr. vil blive hen ved kr. billigere. For motorcykler, der koster mindre end ca kr. lempelsen blive lavere og for motorcykler, der koster under ca kr. lempes registreringsafgiften ikke. Alle prisangivelser er for motorcykler, der ikke er udstyret med blokeringsfri bremser. Den foreslåede udmøntning af afgiftslempelsen, vil således alene komme motorcykler i mellemprisgruppen og de mere bekostelige motorcykler til gode, og relativt mest for mellemprisgruppen. Det må på den baggrund forventes, at motorcykelkøbere, der under de hidtil gældende regler ville have valgt en billig motorcykel, efter gennemførelsen af den foreslåede afgiftslempelse i et vist omfang vil være mere tilbøjelige til at vælge en motorcykel fra mellemprisgruppen, og at antallet af billige motorcykler derfor vil blive lavere end ellers. Spørgsmål 15: Vil ministeren oplyse effekterne af lovforslaget på det der kaldes små varebiler med konkrete eksempler på før og efter priser? Side 8

9 Der sælges praktisk taget ingen varebiler under 2,0 tons, såkaldte små varebiler, efter gældende regler. Det skyldes, at gældende regler giver et afgiftsmæssigt incitament til at vælge varebiler over 2,0 tons. Forslaget har til hensigt at ændre på det. En konsekvens af det manglende bilsalg er, at også udbuddet er beskedent, og at der derfor ikke er mange gode eksempler, hvor forslagets konsekvenser kan illustreres ved priser før og efter. I tabellen nedenfor vises nogle eksempler, men der er tale om bilmodeller, der kunne tænkes at være potentielle varebiler under 2,0 tons. For de viste modeller er der primo 2007 indsamlet oplysninger om priser for personbilsudgaverne. Disse priser er omregnet til priser for en varebilversion, givet den samme model fandtes som varebil og blev beskattet som sådan. Der er forudsat uændrede nettopriser og avancer. Der er således ikke tale om observerede priser, men om beregnede eksempler, men de kan anvendes til at belyse konsekvenserne af omlægningen. Der er ikke taget hensyn til eventuelle meromkostninger ved varebilsudgaverne eller til avanceforskelle. De viste modeller vil falde ca kr. i afgift og dermed i pris, forudsat fuld overvæltning. Til gengæld vil tillægsafgiften for privat anvendelse stige fra 900 kr. årligt til kr. årligt. Fabrikat Pris, gældende regler Pris, forslag Ændring Totalvægt (kr.) (kr.) (kr.) (kg) Små varebiler Opel Astra Wagon 1,6 Twinport Skoda Fabia Comfort 1,9 TDI Toyota Corolla Stationcar Anm: Det er i visse tilfælde skønnet over bilernes sikkerhedsudstyr. De anførte priser gælder, når fradraget for ESP efter gældende regler er fuldt udfaset, dvs. i Spørgsmål 16: Vil ministeren oplyse, hvorfor et betydeligt merprovenu i en årrække (som det anføres øverst i tabellen på side 17 i lovforslaget) ikke er i strid med regeringens skattestop? Det midlertidige merprovenu er ikke i strid med skattestoppet, fordi den varige rentevirkning, som er et merprovenu på ca. 70 mio. kr. årligt, gives tilbage til bilkøberne i form af afgiftslettelser, jf. provenubemærkningerne i lovforslagets side 14. Det midlertidige merprovenu skyldes bl.a., at afgiftslempelsen forventes at få bilkøbere til at fremrykke og ændre deres bilkøb. I det tilfælde er det bilkøbernes adfærdsændringer, der bidrager til det midlertidige merprovenu. Spørgsmålet 17: Vil ministeren oplyse, om EU-kommissionens forslag til Rådets direktiv om afgifter på personbiler fra 2005 og meddelelsen fra Kommissionen om Beskatning af personbiler i EU fra 2002 har været inddraget i regeringens overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget? Side 9

10 Kommissionens direktivforslag fra juli 2005 om bilafgifter indeholder følgende: 1. Registreringsafgiften skal være afviklet senest 1. januar Pr. 31. december 2008 skal 25 pct. af provenuet af registreringsafgiften og 25 pct. af provenuet af den løbende afgift hidrøre fra et CO 2 -baseret afgiftsgrundlag. Pr. 31. december 2010 skal denne andel for hver af de to afgifter udgøre 50 pct. 3. Registreringsafgift og løbende afgift skal godtgøres ved udførsel af biler. Direktivforslaget bygger i høj grad på den nævnte meddelelse om bilbeskatning, som Kommissionen offentliggjorde i oktober Kommissionens direktivforslag om bilafgifter har været inddraget i regeringens overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget, men har ikke været afgørende for indholdet, særligt fordi: 1. Regeringen ikke går ind for en afvikling af registreringsafgiften, 2. Danmark har allerede i 1997 omlagt den løbende afgift af personbiler fra en afgift gradueret efter egenvægt til en afgift gradueret efter hvor langt bilerne kører pr. liter brændstof, og dermed udelukkende efter bilernes CO 2 -udledning. 3. Danmark har allerede i 2002 gennemført godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af biler mv., f.eks. i forbindelse med, at herboende bilister finder beskæftigelse i et andet EU-land. Spørgsmål 18: Finder ministeren, at lovforslaget lever op til anbefalingerne i EU-kommissionens forslag til Rådets direktiv om afgifter på personbiler fra 2005 og meddelelsen fra Kommissionen om Beskatning af personbiler i EU fra 2002? Nej. Kommissionens direktivforslag går bl.a. ud på, at afvikle registreringsafgiften. Det gør lovforslaget ikke, for det går regeringen ikke ind for. Dog foreslår Kommissionen, jf. svaret på spørgsmål 17, at registreringsafgiften under afviklingen, gøres mere afhængig af bilernes udledning af CO 2. Lovforslaget afvikler ikke registreringsafgiften, men betyder bl.a., at den danske registreringsafgift i højere grad vil komme til at afhænge af bilernes CO 2 -udledning. Grundet de høje løbende afgifter og den høje danske registreringsafgift er der - selv om vi ikke formelt opfylder EU-kommissionens ønsker noget EU-land, der har større absolutte CO 2 - elementer i bilafgifterne end Danmark. Side 10

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Skatteudvalget L 217 - Bilag 4 Offentligt Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Kommentarer til forslag til omlægning af bilbeskatningen 1. Mangel på overgangsordninger Forslaget indeholder ikke

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 193 Offentligt J.nr. 2006-518-0170 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 193-196 af 7. februar 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 62 Offentligt J.nr. 2008-518-0023 Dato: 15. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008

Læs mere

Aftale om omlægning af bilbeskatningen

Aftale om omlægning af bilbeskatningen Aftale om omlægning af bilbeskatningen Regeringens lovforslag En omlægning af varebilbeskatningen En omlægning og styrkelse af sikkerhedsfradragene Fradrag eller tillæg i registreringsafgiften afhængig

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 233 Offentligt J.nr. 2008-518-004040 Dato: 29. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april.

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Bilafgifter og energiforbrug

Bilafgifter og energiforbrug Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler Trafikdage Trafikdage 2008 2008 / 25. / 25. august august 2008 2008 / Side / Side 1 1 Rasmus Gravesen Tetraplan A/S

Læs mere

pr. liter for dieselbiler.

pr. liter for dieselbiler. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt 6. november 2014 J.nr. 14-4481639 Samrådsspørgsmål B - SAU alm. del Samrådsspørgsmål B Er ministeren enig i, at den måde, bilafgifterne

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringer i april 2007 Rasmus Gravesen, projektleder Laura Vestergaard M.fl. Ændrede Trafikdage bilafgifter / 25. august

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 41 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 41 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj Betænkning. over Skatteudvalget L 217 - Bilag 41 Offentligt Til lovforslag nr. L 217 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-4860304 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 107 af 3. november 2014 (alm.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar (Alm. del). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar (Alm. del). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 176 Offentligt J.nr. 2008-518-0032 Dato: 11. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne. af 21. september 2017

Omlægning af bilafgifterne. af 21. september 2017 Omlægning af bilafgifterne af 21. september 2017 1 Omlægning af bilafgifterne Et dynamisk samfund bygger på, at man let og sikkert kan bevæge sig fra sted til sted. Mobilitet er et samfundsgode. Derfor

Læs mere

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 41 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K DBI08:002 10. januar 2008 BM/ach Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N Tlf. 35361212 Fax. 35361217 noah@noah.dk www.noah.dk København 1. maj 2007 Skatteministeriet Folketingets Skatteudvalg Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt J.nr. 2012-518-0226 Dato:20. marts 2012 Til Folketinget - Transportudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 285 af

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Forord I

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 2015/1 ÆF2 61 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af

Læs mere

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet, 2009-511-0035 den 21. april 2009 Høringssvar og kommentarer hertil Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentarer til bemærkninger Advokatsamfundet

Læs mere

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København Regeringen vedtog i forbindelse med Finansloven (216), at nedsætte registreringsafgiftssatsen fra 18 pct. til 15 pct. for personbiler og motorcykler. Finansministeriet forventede at registreringsafgiftsprovenuet

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

MotorcykelImportørForeningen (MIF)

MotorcykelImportørForeningen (MIF) Skatteudvalget L 217 - Bilag 19 Offentligt MotorcykelImportørForeningen (MIF) 010507 Høringssvar til L 217 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgifsloven Konstruktivt forslag

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Registreringsafgiften uegnet som fordelingspolitisk redskab Af Søren Havn Gjedsted ( ) og Otto Brøns-Petersen ( )

Registreringsafgiften uegnet som fordelingspolitisk redskab Af Søren Havn Gjedsted ( ) og Otto Brøns-Petersen ( ) Notat: Registreringsafgiften uegnet som fordelingspolitisk redskab 19-09-2017 Af Søren Havn Gjedsted (26 82 70 22) og Otto Brøns-Petersen (20 92 84 40) Registreringsafgiften er samfundsøkonomisk overflødig

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125 - Forslag til Lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatteog afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovsaftalen

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0011 Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 16 Offentligt 26. oktober 2017 J.nr. 2017-5154 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt det modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Europaudvalget 2008 2856 - miljø Bilag 2 Offentligt KLIMA OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N O T AT 21. februar 2008 Side 1/7 Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Forslaget om fastsættelse af præstationsnormer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI 04 05 10 DI og bilafgifter Michael Carlsen, DI Omlægning af bilafgifter: Hvad ville regeringen i dec. 2008? " Regeringen vil fremsætte lovforslag i folketingssamlingen 2009-10 med henblik på at indføre

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt 29. oktober 2014 J.nr. 14-4362056 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 907 af 3. oktober 2014

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften DI Omlægning af registreringsafgiften 1. Transporten er vital for den enkelte og samfundet Danmark hører til blandt de rigeste lande i verden. Den placering skal fastholdes. Derfor skal DI hele tiden arbejde

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt 17. februar 2015 J.nr. 15-0190055 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 405 af 20. januar 2015

Læs mere

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 August 2007 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København K Udgivet august 2007 ISBN nr.: 87-90661-45-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 153 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.153

Læs mere

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 4. november 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 38 (L 201) af 25.

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt 12. oktober 2016 J.nr. 16-0846323 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 550 af 4. juli 2016 (alm.

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

en grøn bilbeskatning

en grøn bilbeskatning Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Vejen til en grøn bilbeskatning Dansk Elbil Alliances model til en grøn bilbeskatning Danmark har brug for en grøn bilbeskatningsmodel Transportsektoren

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner, om adgang

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Beskatning af varebiler under 4 tons! (gulpladebiler)

Beskatning af varebiler under 4 tons! (gulpladebiler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 103 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Skatteminister Kristian Jensen 29.februar 2008 J.nr.57.015 / Vedr. Danmarks Automobilforhandler Forenings foretræde

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet.

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 243 Offentligt Miljøteknologi J.nr. MST-502-00062 Ref. kaasm Den 8. december 2010 RED: VIBEJ 14.12.10 REVIDERET GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FMPU

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Til udvalgets orientering sendes hermed notat om Kommissionens forslag direktiv om afgift af personbiler KOM(2005)261

Folketingets Skatteudvalg. Til udvalgets orientering sendes hermed notat om Kommissionens forslag direktiv om afgift af personbiler KOM(2005)261 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2004-521-0009 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Til udvalgets orientering sendes hermed notat om Kommissionens forslag direktiv om afgift af personbiler

Læs mere

2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0015 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 6. januar 2009 Dok.id J. nr. 004-u18-778 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1604999 Udkast den 23. oktober 2015

Skatteministeriet J. nr. 15-1604999 Udkast den 23. oktober 2015 Skatteministeriet J. nr. 15-1604999 Udkast den 23. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) (Indfasning af eldrevne

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. november 2005 Til underretning for

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 L4 Bilpakken Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 Fra SKAT: Clark Henriksen (Motor i Århus) Claus Rytter Hedegaard (Motor i Aalborg) Kurt Vittrup og Jørn Nysum Schoop (Procesejere - København)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af registreringsafgiften til en grøn bilkøbsafgift

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af registreringsafgiften til en grøn bilkøbsafgift 2007/1 BSF 11 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Morten Homann (SF), Poul Henrik Hedeboe (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF)

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere