OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...6 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...10 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...14 Personer i aktivering...18 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og den aktive beskæftigelsesindsats. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne. I de kvartaler, hvor Beskæftigelsesregionen afholder individuelle dialogmøder med jobcentrene, rejses der i forlængelse af opsamlingen nogle spørgsmål, som Beskæftigelsesregionen foreslår drøftet på dialogmødet. Opfølgningen afsluttes med, at kommentarer og oplysninger fra jobcenteret samt de konklusioner opfølgningsmødet munder ud i, skrives ind under hvert emne. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. I opfølgningsrapporten indgår data for jobcenteret, den sammenlignelige klynge, Nordjylland samt landstal. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Jobcenter Mariagerfjord. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister og personer ansat i fleksjob. Det skyldes, at jobcenteret fortsat er ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på, hvor mange borgere, der mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Mariagerfjord: I december modtog i alt personer, svarende til 19,6% af den årige befolkning i Mariagerfjord kommune, en forsørgelsesydelse. I Nordjylland er det 18,9%. Det samlede antal af personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 0,1%. I samme periode har der været et fald i Nordjylland på 1,4%. Stigningen i Mariagerfjord kommune skyldes en større stigning i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, modtagere af ledighedsydelse, personer i fleksjob og personer på førtidspension. Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmødet Jobcentret oplevede i efteråret en stor tilgang på særligt kontanthjælpsområdet. Hvad er status pt. på kontanthjælpsområdet i Mariagerfjord kommune? På mødet i oktober fortalte jobcentret, at de var ved at evaluere indsatsen for ledighedsydelsesmodtagere og sygedagpengemodtagere med varighed over 52 uger, der henvises til Anden aktør. Hvad er status på den evaluering? Mariagerfjord kommune har en større andel af den årige befolkning på de permanente forsørgelsesydelser ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Samtidig har der det seneste år været en større procentvis stigning i antal personer på de tre ydelser sammenlignet med Nordjylland som helhed. Hvilke overvejelser har jobcentret i forhold til at begrænse tilgangen af personer på de permanente ydelser? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om den samlede målgruppe i jobcenteret: Der er fortsat en tilgang af kontanthjælpsmodtagere i Mariagerfjord. Der er rigtig mange unge mellem år, og langt de fleste vurderes at have problemer ud over ledighed. 3

4 Indsatsen for ledighedsydelsesmodtagere og sygedagpengemodtagere over 52 uger er taget tilbage fra Anden aktør og hjem til jobcentret. Det er to områder, som det er vigtigt at have fokus på i indsatsen for at mindske tilgangen til de permanente ydelser. Jobcentret har haft et fald i antal personer på revalidering. Da revalideringsområdet er et af redskaber til at mindske tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger, vil området blive opprioriteret i

5 Oversigt: Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Mariagerfjord dec-09 dec-10 Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge , ,9-8,7% 4,0-6,1% Kontant- og starthjælp 605 2, ,4 10,7% 2,8 5,2% Introduktionsydelse 4 0,0 2 0,0-50,0% 0,1 11,2% Revalidering 159 0, ,4-28,3% 0,4-6,8% Forrevalidering 42 0,1 26 0,1-38,1% 0,1-13,5% Sygedagpenge 761 2, ,7 0,1% 2,6-8,0% Ledighedsydelse 136 0, ,5 5,9% 0,5 5,7% Fleksjob 504 1, ,9 6,7% 1,6 1,3% Førtidspension , ,7 3,1% 6,8 0,8% Ydelsesgrupper i alt , ,6 0,1% 18,9-1,4% Uden førtidspension , ,9-1,7% 12,1-2,7% Kilde: Tabellen viser: I december modtog i alt personer, svarende til 19,6% af den årige befolkning i Mariagerfjord kommune, en forsørgelsesydelse. I Nordjylland er det 18,9%. Det samlede antal af personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 0,1% på et år. I samme periode har der i Nordjylland været et fald på 1,4%. Stigningen i Mariagerfjord kommune skyldes en vækst i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, modtagere af ledighedsydelse, personer i fleksjob og personer på førtidspension. Stigningen har inden for disse ydelser desuden været større end i Nordjylland som helhed. Der er sket et større fald i antal a-dagpengemodtagere og revalidender i Mariagerfjord sammenlignet med Nordjylland som helhed. 5

6 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Mariagerfjord resultater vedr. mål 1: I december var der 611 personer i arbejdskraftreserven i Mariagerfjord kommune. 43% af de ledighedsberørte i Mariagerfjord kommune var i december i arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven er faldet med 2% fra december 2009 til december. Der har været en lille stigning på 3% for a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven i Mariagerfjord, mens antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er faldet med 20%. Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmødet Jobcentret har haft en positiv udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Til gengæld har der over det seneste år været en lille stigning i antal a- dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. Hvordan vurderer jobcentret udviklingen på arbejdsmarkedet p.t. i Mariagerfjord kommune? Jobcentret fortalte på sidste møde, at der var fokus på den manglende rettidighed hos anden aktør. Hvad er status på den manglende rettidighed hos anden aktør? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om arbejdskraftreserven Generelt var der optimisme at spore på arbejdsmarkedet i Mariagerfjord kommune i efteråret. Oplevelsen er dog, at virksomhederne igen er blevet lidt tilbageholdende. Jobcentret har indgået en LO-partnerskabsaftale for ledige over 30 år. Jobcentret er generelt tilfreds med samarbejdet. Der er p.t. ved at blive udarbejdet en evaluering af samarbejdet. Til trods for at antallet af a-dagpengemodtagere er faldet totalt set, så er antallet, der berøres af mere end 3 måneders sammenhængende ledighed, steget. Der er således en gruppe ledige, der fastholdes i ledighed i Mariagerfjord, og som det er vigtigt at have fokus på i indsatsen for at undgå langtidsledighed. 1 Arbejdskraftreserven består af arbejdsparate dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende ledighed. 6

7 Arbejdskraftreserven og målet Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. December december. Mariagerfjord Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Mariagerfjord Mål BP Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figuren viser: I december var der 611 personer i arbejdskraftreserven i Mariagerfjord kommune. Arbejdskraftreserven er faldet fra marts til august, hvor arbejdskraftreserven var nede på 501 person. Fra august til december er antallet igen steget. Niveauet i december ligger tæt på niveauet i december Af jobcenterets beskæftigelsesplan fremgår, at jobcenteret har som mål, at antallet af ledige i arbejdskraftreserven ultimo ikke overstiger niveauet opgjort december Der var i december 2009 i alt 623 personer i arbejdskraftreserven i Mariagerfjord. Med 611 personer i arbejdskraftreserven i december er målet i Beskæftigelsesplanen dermed opfyldt ved udgangen af. 7

8 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. December 70% 60% 50% Procent 40% 30% 20% 10% Kilde: w w w.jobindsats.dk 0% Hjørring Mariagerfjord Ikast- Brande Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Odsherred Sønderborg I alt 43% 37% 41% 47% 33% 41% 36% 44% 43% 45% 37% 43% A-dagpenge 41% 35% 39% 41% 31% 39% 35% 40% 39% 43% 35% 39% Kontant- og starthjælp 54% 47% 49% 62% 53% 55% 44% 65% 64% 52% 54% 58% NJ DK Figuren viser: 43% af de ledighedsberørte i Mariagerfjord kommune var i december i arbejdskraftreserven. Andelen ligger over niveauet for Nordjylland på 37% og på niveau med andelen på landsplan. I klyngen varierer andelen mellem 33% i Rebild til 47% i Odsherred. 41% af de ledighedsberørte dagpengemodtagere var i december i arbejdskraftreserven. Her ligger Mariagerfjord igen over niveauet for Nordjylland på 35% og også over landet som helhed, hvor andelen var 39%. I klyngen spænder andelen fra 31% i Rebild til 43% i Sønderborg. 54% af de ledighedsberørte kontant- og starthjælpsmodtagere var i december i arbejdskraftreserven. Mariagerfjord ligger her på niveau med Nordjylland men under landet som helhed. Andelen i klyngen varierer fra 44% i Skive til 65% i Struer. 8

9 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. December december 90% 80% 70% 60% 50% Procent 40% 30% 20% Kilde: 10% 0% -10% -20% -30% Hjørring Mariagerfjord Ikast- Brande Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Odsherred Sønderborg I alt -2% 4% -1% 19% -12% 7% -16% 8% 12% -8% -3% 6% A-dagpenge 3% 6% -2% 36% -10% 15% -15% -2% 2% 0% -2% 11% Kontant- og starthjælp -20% -9% 1% -2% -23% -22% -20% 88% 61% -29% -3% -6% NJ DK Tabellen viser: Arbejdskraftreserven er i Mariagerfjord faldet med 2% fra december 2009 til december. I Nordjylland har der været et fald på 3%, mens der på landsplan har været en stigning på 6%. I de sammenlignelige jobcentre varierer udviklingen fra en stigning på 19% i Odsherred til et fald på 16% i Skive. Der har været en stigning for a-dagpengemodtagere og et fald i kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven i Mariagerfjord. I Nordjylland har der været et fald i både antal a-dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere. Stigningen for dagpengemodtagere i Mariagerfjord kommune er på 3%. I Nordjylland faldt antallet med 2%, mens der på landsplan var en stigning på 11%. I klyngen spænder udviklingen for a-dagpengemodtagerne fra en stigning på 36% i Odsherred til et fald på 15% i Skive. Antal kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er det seneste år faldet med 20%. Udviklingen for kontant- og starthjælpsmodtagere i Mariagerfjord har været mere positiv end udviklingen i Nordjylland og på landsplan, hvor der har været et fald på henholdsvis 3% og 6%. 9

10 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Mariagerfjord resultater vedr. mål 2: I december var der 331 personer med et sygedagpengeforløb over 26 uger i Mariagerfjord kommune. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger har siden april stabiliseret sig omkring et antal på 320 forløb i Mariagerfjord. Mariagerfjords andel af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb i december er 28%. Mariagerfjord har haft en stigning på 11% i de længerevarende sygedagpengeforløb fra december 2009 til december. I Nordjylland som helhed har der været et fald på 10%. Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmødet Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger har siden april stabiliseret sig omkring et antal på godt 320 forløb i Mariagerfjord. Der har desuden været en stigning i antallet over det seneste år. Hvilke særlige udfordringer oplever jobcentret på sygedagpengeområdet? Jobcentret fortalte på sidste møde, at ved brug af anden aktør i indsatsen skal kravene og aflønningen af anden aktør gøres mere tydelig i de indgåede aftaler. Hvad er status på brugen af anden aktør i sygedagpengeindsatsen? Hvad er status på jobcentres brug af delvise raskmeldinger? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om sygedagpengeforløb over 26 uger. Jobcentret visiterer ikke længere sygedagpengesager over 52 uger til anden aktør. Indsatsen har ikke virket som forventet og der pågår nu et arbejde med at få set på de meget lange sygedagpengeforløb for at mindske antallet af de lange forløb. I oprettede jobcentret et fastholdelsesteam med henblik på at få flere borgere hurtigere raskmeldt. Fastholdelsesteamet har været en succes. Et statusnotat fra oktober viser, at af de 400 borgere, der har været igennem, er 59% af dem raskmeldt, og 20% er delvis raskmeldt. Som noget nyt skal fastholdelsesteamet besøge alle lægehuse i kommunen. 10

11 1: Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Udviklingen i antal forløb over 26 uger. Mariagerfjord Antal forløb over 26 uger Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Antal forløb Mål BP Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figuren viser: I december var der 331 personer med et sygedagpengeforløb over 26 uger i Mariagerfjord kommune. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger steg fra januar til april. Fra april og frem til december har antallet af de længerevarende sygedagpengeforløb ligget omkring 325 forløb. I beskæftigelsesplan er målet, at antallet af aktive sygedagpengesager over 26 uger er reduceret med 10% ved udgangen af i forhold til niveauet opgjort december I december 2009 var der 297 sygedagpengeforløb over 26 uger. Det svarer til, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes til 267 personer i december. Mariagerfjord har således ikke nået målsætningen i. 11

12 2: Andel forløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb Andel sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb. December 35% 30% 25% Procent 20% 15% 10% 5% Kilde: 0% Andel ifht. alle sygedagpengeforløb Hjørring Mariagerfjord Ikast- Brande Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Odsherred Sønderborg 28% 25% 28% 25% 20% 29% 24% 25% 28% 26% 26% 27% NJ DK Figuren viser: Mariagerfjords andel af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb er 28%. Andelen er lidt over andelen i Nordjylland og andelen på landsplan, hvor andelen er hhv. 26% og 27%. I klyngen varierer andelen fra 20% i Rebild til 29% i Silkeborg. 12

13 3: Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger. December december 30% 20% 10% Procent 0% -10% -20% -30% -40% Udvikling 11% -14% -13% 14% -21% -11% -19% 21% 12% -30% -10% -6% Kilde: w w w.jobindsats.dk Hjørring Mariagerfjord Ikast- Brande Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Odsherred Sønderborg NJ DK Figuren viser: Mariagerfjord har haft en stigning på 11% i de længerevarende sygedagpengeforløb fra december 2009 til december. Både i Nordjylland og på landsplan har der været et fald i de længerevarende sygedagpengeforløb på henholdsvis 10% og 6%. I klyngen varierer udviklingen fra et fald på hele 30% i Sønderborg til en stigning på 21% i Struer. 13

14 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. 2 Sammenfatning af analysen af Jobcenter Mariagerfjords resultater vedr. mål 3. Antallet af unge ledige i målgruppen har siden sommeren ligget lige omkring 500 personer. Mariagerfjord har desuden opfyldt sin egen målsætning på ungeområdet i beskæftigelsesplanen for. I Mariagerfjord er der 109 unge kontanthjælpsmodtagere der vurderes jobklare, 138 vurderes indsatsklare og 51 vurderes midlertidig passive og vurderes dermed ikke at kunne deltage i et beskæftigelsesrettet tilbud. Fra december 2009 til december er antallet af unge i målgruppen stort set uændret. Det dækker over et fald i antal unge på a-dagpenge og en stigning i antal unge på de kommunale ydelser. Forslag til emner der kan på opfølgningsmødet Jobcentret fortalte på sidste møde, at jobcentret ikke har de rette tilbud til mange af de unge, som jobcentret møder. Har jobcentret fået løst den udfordring? Jobcentret orienterede på sidste møde om en række initiativer, som der var sat i værk, eller som der blev arbejdet på at sætte i værk, på ungeområdet i Mariagerfjord kommune. Hvad er status på ungeinitiativerne i Mariagerfjord kommune? Hvilke forventninger har jobcentret generelt til ungeområdet i 2011? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om ungeindsatsen Kommunens arbejde med at få udarbejde en fælles ungepolitik har været en god proces. Arbejdet er nu færdiggjort, og politikken ligger nu til behandling i Byrådet. Der skal i indsatsen være større fokus på etablering af praktikpladser. Alt for mange unge går for længe på grundforløbene på uddannelsesstederne. 2 Definition: Målet og målingen omfatter antal fuldtidsbruttoledige kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år. Bruttoledige betyder at målingen omfatter såvel ledige som aktiverede. Målingen omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate. 14

15 Ungeindsatsen og målet Mål 3: Ungeindsatsen. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år. December december. Mariagerfjord Antal Kilde: 0 Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Mariagerfjord Mål BP Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figuren viser: Målet for beskæftigelsesplan, hedder at antallet af unge ledige ultimo ikke overstiger niveauet opgjort pr. 31. december I december 2009 var der 517 unge ledige under 30 år i Mariagerfjord kommune. Der har været et fald i antallet af unge ledige i målgruppen fra marts og frem til oktober, hvor antallet var nede på 484 unge ledige. Fra oktober til december har der igen været en lille stigning, og i december var der 515 unge ledige i målgruppen i Mariagerfjord kommune. Mariagerfjord har således opfyldt kommunens målsætning på ungeområdet i. 15

16 2: Unge ledige og arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidsbruttopersoner under 30 år på kontanthjælp mv. opgjort på arbejdsmarkedsparathed. Mariagerfjord Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figuren viser: Der er flere unge, der vurderes indsatsklare i Mariagerfjord, end unge der vurderes umiddelbart jobklar. I december var der hhv. 138 indsatsklare unge og 109 unge vurderet jobklar. Efter en periode med faldende antal jobklare og indsatsklare unge i Mariagerfjord kommune er antallet steget de seneste måneder. Antallet af unge vurderet midlertidige passive, og dermed ikke vurderes at kunne deltage i et aktivt tilbud efter LAB-loven, steg markant fra april og frem til september. Herefter har antallet stabiliseret sig omkring 50 unge vurderet midlertidig passiv. 16

17 3: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Udviklingen i antal fuldtidsledige under 30 år opgjort på ydelse. December december 30% 20% 10% Procent 0% -10% -20% -30% I alt 0% -6% 9% 3% 7% -3% 1% -4% 11% -4% 0% 5% A-dagpenge -19% -15% -8% 10% -3% 6% -12% -9% -5% -25% -10% 2% Kontanthjælp mv. 19% 1% 20% 1% 16% -7% 11% -2% 21% 10% 8% 7% Kilde: w w w.jobindsats.dk Hjørring Mariagerfjord Ikast- Brande Rebild Silkeborg Skive Struer Syddjurs Odsherred Sønderborg NJ DK Figuren viser: Fra december 2009 til december har antallet af unge i målgruppen været stort set uændret. Den samme tendens i udviklingen har der været i Nordjylland som helhed. I samme periode er antallet af unge i målgruppen på landsplan steget med 5%. Udviklingen i klyngen varierer fra et fald på 6% i Hjørring til en stigning på 11% i Syddjurs. Antallet af unge på a-dagpenge er faldet med 19% i Mariagerfjord. I klyngen varierer udviklingen i de unge a-dagpengemodtagere fra et fald på 25% i Sønderborg til en stigning på 10% i Odsherred. Stigningen for de unge kontanthjælpsmodtagere er på 19% i Mariagerfjord. Her er der også stor forskel på udviklingen i de enkelte jobcentre i klyngen. Silkeborg har haft et fald på 7% og Syddjurs har haft en stigning på 21%. 17

18 Personer i aktivering 3 Beskæftigelsesministeren har i sommeren sat ekstra fokus på jobcentrenes aktivering af borgere på offentlig forsørgelse. Med langtidsledighedspakken samt de nye refusionsregler er der desuden kommet særligt fokus på jobcentrenes anvendelse af virksomhedsrettede tilbud i aktiveringsindsatsen. I dette afsnit sættes der derfor fokus på omfanget af aktivering for a-dagpenge, kontant- og starthjælpsmodtagere samt hvilke tilbud der oftest benyttes til aktivering. Sammenfatning af analyse af personer i aktivering: I Mariagerfjord er antallet af fuldtidspersoner i aktivering steget markant gennem det seneste år. Mariagerfjord skiller sig ud fra Nordjylland og den største del af klyngen ved, at de jobklare kontanthjælpsmodtagere i højere grad deltager i et virksomhedsrettet tilbud end både a- dagpengemodtagere og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. A-dagpengemodtagerne er oftest i et løntilskudsjob, mens kontanthjælpsmodtagerne i højere grad er i virksomhedspraktik. Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmøde Hvordan tilrettelægger jobcentret den virksomhedsrettede aktivering? Hvad betyder refusionsomlægningen for jobcentrets aktiveringsstrategi? Hvordan går arbejdet med virksomhedscentrene? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om aktiveringsindsatsen Indsatsen er blevet lagt om i Mariagerfjord kommune. Det betyder, at al aktivering fremover stort set skal foregå på en virksomhed. Det kommunale projektafsnit er helt lukket ned ved udgangen af marts Nogle medarbejdere er fratrådt pga. afskedigelse, alder, andet arbejde m.v., og en del medarbejdere er blevet omplaceret til opgaver i jobcentret. Jobcentret har pt ca. 130 pladser til rådighed på virksomhedscentre i Mariagerfjord. Jobcentret bruger virksomhedscentrene til alle målgrupper, men den primære målgruppe er fortsat indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Effekten i centrene er ca. 20% i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Trods et i forvejen meget godt samarbejde med virksomhederne i Mariagerfjord kommune er der fortsat et uopdyrket marked, som jobcentret skal have opsøgt. Jobcentrets oplevelse 3 Fuldtidsaktiverede personer er beregnet som antal uger, hver enkelt person har været aktiveret inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som hele perioden dækker. Hvis man har valgt perioden ét år og dermed 52 uger og en person har deltaget i aktivering i 26 uger inden for den valgte periode, vil personen tælle med som en halv person i opgørelsen af antal fuldtidsaktiverede. 18

19 er, at virksomhederne er meget positive indstillet over for det, jobcentrene kommer med, og de vil gerne bidrage til at hjælpe nogle borgere tilbage på arbejdsmarkedet. 19

20 1: Udvikling i fuldtidsaktiverede personer Antal fuldtidsaktiverede. December december. Mariagerfjord Antal personer Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Aug Sep Okt Nov Dec Figuren viser: I Mariagerfjord er antallet af fuldtidspersoner i aktivering steget markant gennem det seneste år. Særligt antallet af a-dagpengemodtagere i aktivering er steget. Hvor der i december 2009 var 223 fuldtidsaktiverede i Mariagerfjord, var antallet steget til 489 fuldtidsaktiverede i december. Fra december 2009 og frem til december er antallet af fuldtidsaktiverede på kontantog starthjælp også steget. Fra 210 fuldtidsaktiverede i december 2009 til 282 fuldtidsaktiverede i december. 20

21 2: Virksomhedsrettet aktivering 4 90% Andel i virksomhedsrettet aktivering. Fuldtidsaktiverede. December. Mariagerfjord 80% 70% 60% Andel 50% 40% 30% 20% 10% w w w.jobindsats.dk 0% Hjørring Mariagerfjord Ikast- Brande Rebild Silkeborg Skive Struer Syd-djurs A-dagpenge 57% 64% 63% 64% 53% 30% 38% 69% 55% 79% 58% 57% Kontanthjælp og starthjælp match 1 59% 28% 28% 45% 39% 14% 20% 38% 75% 43% 34% 35% Kontanthjælp og starthjælp match 2 39% 27% 25% 28% 30% 19% 42% 31% 31% 40% 22% 24% Odsherred Sønderborg NJ DK Figuren viser: Generelt deltager a-dagpengemodtagere i højere grad i et virksomhedsrettet tilbud, end det gør sig gældende for både jobklare og indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere. Det gør sig dog ikke gældende i Mariagerfjord. Her er der en højere andel af de jobklare kontanthjælpsmodtagere der aktiveres i et virksomhedsrettet tilbud. Af de fuldtidsaktiverede a-dagpengemodtagere i Mariagerfjord deltager 57% i et virksomhedsrettet tilbud. Andelen i Nordjylland er 58%. Andelen i klyngen varierer fra 30% i Silkeborg til hele 79% i Sønderborg. Af de fuldtidsaktiverede jobklare kontanthjælpsmodtagere i Mariagerfjord deltager 59% i et virksomhedsrettet tilbud. Andelen i Nordjylland er 34%. Andelen i klyngen varierer fra 14% i Silkeborg til hele 75% i Syddjurs. Af de fuldtidsaktiverede indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i Mariagerfjord deltager 39% i et virksomhedsrettet tilbud. Andelen i Nordjylland er 22%. Andelen i klyngen varierer fra 19% i Silkeborg til hele 42% i Skive. 4 I opgørelsen af de virksomhedsrettede tilbud indgår privat og offentlig løntilskud samt virksomhedspraktik. 21

22 Antal fuldtidsaktiverede fordelt på virksomhedsrettede tilbud December A-dagpenge Kontant-og starthjælp Match 1 Kontant-og starthjælp Match 2 Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Øvrig aktivering Antal aktiverede i alt Kilde: Tabel viser: Af de virksomhedsrettede tilbud deltager a-dagpengemodtagerne i høj grad i løntilskudsjob, mens både jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere aktiveres i en virksomhedspraktik. 22

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120 Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, slutmåling på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, status på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal Side 1 af 14

Kvartalsrapport. 4. kvartal Side 1 af 14 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Side 1 af 14 1. Om kvartalsrapporten... 3 2. Ledighedsudviklingen... 4 3. Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2013 s. 5)... 5 4. Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere