Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1

2 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge Uddannelseshjælp Kontanthjælp Kontanthjælp til aktiverede Særlig uddannelsesordning Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Beskæftigelsestilskud ikke rammebelagt: Dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedydelse til forsikrede ledige Løntilskud forsikrede ledige Øvrige ikke rammebelagt: Hjælp i særlige tilfælde til udlændinge Sygedagpenge Fleksjob Kommunal jobtræning Forsikrede ledige (arbejdsgiverandel) Servicejobs Seniorjob Forsørgelse I alt

3 p/l I kr (R) Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) (FVR) Bevillingsansøgning Aktivitet: garanti ikke rammebelagt: Integrationsprogram Den kommunale beskæftigelsesindsats Særlig uddannelsesordning 0 0 og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Ressourceforløb 0 0 og jobafklaring Hjælpemidler m.m 0 0 kontanthjælpsmodtagere Revalidering Ledighedsydelse garanti rammebelagt: Den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsestilskud ikke rammebelagt: Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (personlig assistance 0 0 og hjælpemidler) Øvrige ikke rammebelagt: Produktionsskoler Integrationsprogram Sygedagpenge Fleksjob Mentorer Øvrige rammebelagt: Indkvarteringsboliger for flygtninge Øvrige sociale formål Aktivitet i alt Total

4 Generelle Bemærkninger: opfølgningen pr. 30. april viser et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på 12,6 mio. kr. til forsørgelse og et mindreforbrug på 18,8 mio. kr. til aktiviteter. Forsørgelsesudgifter Merforbruget skyldes primært, at antallet af jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse er højere end teret. Jobafklaringsforløbene blev introduceret 1. juli 2014 og derfor var der ikke nogen lokale erfaringer som lægningen for kunne bygge på. På grund af de manglende erfaringer blev KLs antagelser om udgiftsniveauet lagt ind i tet for. Merforbruget til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse modsvares af et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. til ledighedsydelse og fleksjob, da mange ledige som har modtaget ledighedsydelse i over 18 måneder er kommet i mikrofleksjob. Aktivitetsudgifter Mindreforbruget til driftsudgifterne skyldes, at Jobcenter Horsens er i gang med at tilpasse indsatsen overfor de ledige. Mindreforbruget på driftsudgifterne skal derfor ses i sammenhæng med det forventede merforbrug på jobcenterets administrationsudgifter på konto 6, som ligger under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forudsætninger Jobcenter Horsens har været ramt af IT-problemer siden starten af, hvilket betyder at nogle virksomhedsrettede forløb mangler at bliver registreret. Hvis den ledige deltager i et virksomhedsrettet forløb gives der 50 % refusion på forsørgelsesudgifterne i stedet for 30 %. Derfor er der en risiko for, at det forventede antal af ledige, hvor Horsens Kommune modtager 50 % refusion på forsørgelsesudgifterne, er for lavt. I opfølgningen pr. 30. april er der indarbejdet korrektioner pga. beskæftigelsesreformen som trådte i kraft pr. 1. januar, afskaffelsen af den gensidige forsørgerpligt samt forhøjede satser på uddannelseshjælp. Samtidig har Horsens Kommune pr. 7. maj fået tilsagn om et ekstraordinært tilskud på 5,1 mio. kr. til finansiering af integrationsområdet i. Horsens Kommune har også modtaget 0,4 mio. kr. mere end forventet til finansiering af mentorindsatsen. Der kan i sommerens økonomiaftale mellem regeringen og KL blive foretaget en DUT (Det udvidede Totalbalanceprincip) regulering af enkelte områder. Nogle af områderne under Beskæftigelsesudvalget er dækket af garantien. Det gælder områderne introduktionsprogram, introduktionsydelse, kontanthjælp, kontanthjælp til aktiverede, revalidering, ledighedsydelse, driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesordninger. garantien opgøres på baggrund af udgifterne fra sår til sår for alle kommuner under ét. Garantien udbetales i form af en regulering i det generelle tilskud. Udover garantien kompenseres kommunen via beskæftigelsestilskuddet for udgifter til forsikrede ledige. Tilskuddet udregnes ikke ift. landsplan, som tilfældet er det med garantien, men ift. kommunerne i Horsens Kommunes landsdel. 4

5 Specielle bemærkninger Funktion p/l 1000 kr Kontanthjælp til udlændinge Oprindeligt Korrigeret (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Kontanthjælp til udlændinge Total opfølgningen pr. 30. april viser et merforbrug på 4,1 mio. kr. til kontanthjælp til udlændinge. Merforbruget skyldes, at antallet af modtagere er højere end forventet. I 2014 modtog Horsens Kommune 66 kvoteflygtninge. Udlændingestyrelsen meddelte pr. 29. september 2014, at kommunerne måtte forvente en justering af kvoterne på grund af det uforudsete høje antal asylansøgere. Den 26. marts meddelte Udlændingestyrelsen, at kvoten for Horsens Kommune i ville blive 161. Kontanthjælp til udlændinge er en del af garantien. Det må derfor forventes, at Horsens Kommune helt eller delvist vil blive kompenseret for de øgede udgifter til kontanthjælp til udlændinge. Kontanthjælp til udlændinge

6 p/l 1000 kr Uddannelseshjælp Oprindeligt Korrigeret (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug og Uddannelseshjælp Total opfølgningen pr. 30. april viser et merforbrug på 4,7 mio. kr. Dette skyldes primært lovændringer, som er beskrevet nedenfor. Lovændringerne er finansieret via DUT en, Samtidig er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere lidt højere end forventet. Lovændringer Tabellen nedenfor viser de merudgifter, som lovændringerne medfører ifølge KL. Uddannelseshjælp Ændringer Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt Øgede satser for uddannelseshjælpsmodtagere Øget ærlig støtte I alt Overførsel til Børne- og Skoleudvalget til finansiering af EGU Der foretages en omplacering på 2,8 mio. kr. fra Beskæftigelsesudvalget til Ungeenheden under Børne- og Skoleudvalgets område til finansiering af ekstra EGU pladser. Direktionen i Horsens Kommune vedtog i juni 2010 at øge antallet af EGU pladser til mindst 100. Jobcenter Horsens medfinansierer oprettelsen af EGU pladserne gennem den forsørgelse, som spares ved at pladserne oprettes. 2,5 mio. kr. overføres til EGU skole delen og 0,3 mio. kr. overføres til administrationen. Der er pr. 30. april 47 unge i gang med en EGU uddannelse. modtagere af uddannelseshjælp Omplaceringen på 2,8 mio. kr. modsvares af, at der forventes flere modtagere af uddannelseshjælp. Til gengæld er den gennemsnitlige udgift pr. modtager mindre end forventet. Der forventes en merudgift på 3,2 mio. kr. til uddannelseshjælp på grund af det øgede antal modtagere. Samlet set giver omplaceringen og det øgede antal modtagere dermed et merforbrug på 0,4 mio. kr. Passiv kontanthjælp Uddannelseshjælp passiv 30 % Uddannelseshjælp aktiv 30 % Uddannelseshjælp aktiv 50 % Uddannelseshjælp passiv 30 % Overførsel til finansiering af EGU pladser I alt

7 p/l 1000 kr Oprindeligt (OB) Kontanthjælp Korrigeret (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Kontanthjælp Total opfølgningen pr. 30. april viser et merforbrug på 1,1 mio. kr. til passiv kontanthjælp. Merforbruget skyldes, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er større end antaget i Dette modsvares af, at udgiften pr. modtager er mindre end forventet. Det forventede på passiv kontanthjælp er lidt usikkert, pga. de IT-problemer som er beskrevet under de generelle kommentarer. Passiv kontanthjælp Forsørgere og samlevere Særlig støtte Løbende hjælp Enlige Uden ret til pension Tilbagebetalinger

8 p/l 1000 kr Aktiv kontanthjælp Oprindeligt Korrigeret (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Aktiv Kontanthjælp Total opfølgningen pr. 30. april viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. til aktiv kontanthjælp. Det forventede mindreforbrug skyldes primært, at der er færre aktive kontanthjælpsmodtagere end forventet. Det forventede til aktiv kontanthjælp er dog lidt usikkert pga. de IT-problemer, som er beskrevet under afsnittet for uddannelseshjælp. Aktiv kontanthjælp Særlig støtte 50 % Særlig støtte 30 % Vejledning/afklaring Løntilskud Forrevalidering 30 % Forrevalidering 50 % Virksomhedsrettede forløb Tilbagebetalinger I alt

9 p/l 1000 kr Oprindeligt (OB) Revalidering Korrigeret (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Revalidering Total opfølgningen pr. 30. april viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til revalidering. Mindreforbruget skyldes, at antallet af revalidender er mindre end forventet. Revalidering Revalideringsydelse Privat løntilskud Virksomhedspraktik Ordinær uddannelse Tilbagebetalinger I alt

10 p/l 1000 kr Ledighedsydelse Oprindeligt Korrigeret (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Ledighedsydelse Total opfølgningen pr. 30. april viser et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. til ledighedsydelse. Mindreforbruget skyldes, at antallet af ledige, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 mdr. er væsentligt mindre end forventet og at den gennemsnitlige udgift pr. modtager er mindre end forventet. Der var forventet et fald i antallet af ledige, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18. mdr. i løbet af. Faldet i antallet af modtagere i de første fire måneder af har dog været større end forventet. Samtidig er der færre ledighedsydelsesmodtagere, som modtager ledighedsydelse inden de starter i deres første fleksjob. Modsat er der flere modtagere af ledighedsydelse mellem fleksjob. Mindreforbruget til ledighedsydelse skal ses i forhold til det forventede merforbrug på 5,3 mio. kr. til fleksjob. Når en ledighedsydelsesmodtager får et fleksjob, skal Horsens Kommune finansiere fleksjobbet i stedet for at udbetale ledighedsydelse. Udgifterne til et fleksjob er dog mindre end udgifterne til ledighedsydelse og dermed er der et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse. Ledighedsydelse Ledighedsydelse over 18 mdr Ledighedsydelse i visitationsperiode Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse under ferie Aktiv 30 % Aktiv 50 % Tilbagebetalinger I alt

11 p/l 1000 kr Ressourceforløbsydelse Oprindeligt Korrigeret (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb Total Ressourceforløbsydelse opfølgningen pr. 30. april viser et merforbrug på 23,2 mio. kr. til ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Merforbruget skyldes at både antallet af ressourceforløb og jobafklaringsforløb er højere end forventet. Da jobafklaringsforløbene var en ny ydelse, som blev oprettet pr. 1. juli 2014, var der ved lægningen i august 2014 ikke nogen erfaringer som lægningen kunne bygge på. Derfor blev KLs forventninger til udgiftsniveauet brugt i lægningen af jobafklaringsforløbene. Tabellen nedenfor viser, at det specielt er jobafklaringsforløbene uden statsrefusion, som er højere end forventet. Dette modsvares dog af, at den gennemsnitlige udgift pr. modtager er mindre end forventet. antal nettopris antal nettopris Ressourceforløb 30 % refusion Ressourceforløb 50 % refusion Jobafklaringsforløb % refusion Jobafklaringsforløb % refusion Jobafklaringsforløb % refusion I alt

12 Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af jobafklaringsforløb i hhv. hele landet og Horsens Kommune samt hvor stor en andel af jobafklaringsforløbene Horsens Kommune har. Tabellen viser, at Horsens Kommune ligger på omkring 3,4 % af alle jobafklaringsforløb i landet. Jobafklaringsforløbene er en del af garantien og Horsens Kommune kan derfor forvente at blive kompenseret for merforbruget til ressourceforløbsydelse. På grund af at Horsens Kommune har så høj en andel af jobafklaringsforløbene må det dog forventes, at Horsens Kommune ikke bliver kompenseret fuldt ud for merforbruget til jobafklaringsforløb. Udviklingen i antallet af jobafklaringsforløb i perioden juli 2014-april i hele landet samt Horsens Kommune Måned Hele landet Horsens Kommune Horsens Kommunes andel af hele landet Jul ,1 Aug ,6 Sep ,8 Okt ,7 Nov ,6 Dec ,4 Jan ,6 Feb ,4 Mar ,4 Apr ,4 Kilde: Jobindsats.dk 12

13 p/l 1000 kr Forsikrede ledige Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Beskæftigelsestilskud: Dagpenge til forsikrede ledige Total opfølgningen pr. 30. april viser et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. til A-dagpenge og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Der forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. pga. det forventede antal modtagere er mindre end forventet. Årsagerne til det lavere antal skyldes at langtidsledigheden blandt A-dagpengemodtagere er blevet reduceret, hvilket betyder at færre mister retten til A-dagpenge. Det kan ikke udelukkes, at mindreudgiften skyldes, at nogle ledige opbruger deres ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. A-dagpenge Pga. Jobcenterets IT-problemer er det ikke muligt at lave en fyldestgørende opfølgning på udgifterne til A-dagpenge. Jobcenteret oplyser, at antallet af nytilmeldte ledige er lavere end forventet. Jobcenteret forventer et mindreforbrug til A-dagpenge i, men det er pr. 30. april ikke muligt at vurdere hvor stort mindreforbruget i bliver. Derfor korrigeres der pr. 30. april kun for lovændringer på udgifterne til A-dagpenge samt en overførsel til Børne- Skoleudvalget til finansiering af særlige uddannelsesstillinger. Tabellen nedenfor viser de dele af beskæftigelsesreformen, som Regeringen og KL forventer, vil give reducerede udgifter til A-dagpenge for i alt 2,0 mio. kr. Der forventes en reduktion i udgifterne til A- dagpenge på 2,1 mio. kr., mens der forventes øgede udgifter for 0,1 mio. kr. pga. oprettelsen af kontantydelsen. Kontantydelsen gives til ledige, som har opbrugt deres ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Da kontantydelsen er en ny ydelse, er Regeringen og KLs forventninger til udgifterne blevet brugt. A-dagpenge - ændring pga. beskæftigelsesreform Ændring Fremrykning af indsats Ledige der udebliver fra tilbud sanktioneres Strafrefusioner ophæves Fælles kontaktforløb Målrettet voksenlærlingeordning Modtagere af kontantydelse I alt

14 Der overføres 2,2 mio. kr. til Børne og Skoleudvalget til finansiering af særlige uddannelsesstillinger. Direktionen i Horsens Kommune besluttede 10. december 2013 at der oprettes et antal ekstra ordinære uddannelsesstillinger for forsikrede ledige. Stillingerne finansieres ved, at Horsens Kommune sparer udgifter til dagpenge samt søger jobrotationsydelse til uddannelsen. Denne løsning er billigere end at købe uddannelsen til den ledige via jobplanen. A-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Første 4 uger Passive dagpenge Aktiv med høj refusion (ordinær uddannelse og virksomhedsrettet tilbud Aktiv med lav refusion (vejledning og øvrig opkvalificering) Aktiv med lav refusion (jobrettet uddannelse) Befordring Midlertidig arbejdsmarkedsydelse passiv Midlertidig arbejdsmarkedsydelse aktiv Kontantydelse Passive dagpenge (o.4 uger) Overførsel til Børn og Unge Udvalget til finansiering af særlige uddannelsesstillinger I alt

15 p/l 1000 kr Løntilskud til forsikrede ledige Oprindeligt Korrigeret (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Beskæftigelsestilskud: Løntilskud til forsikrede ledige Total tet til løntilskud til forsikrede ledige korrigeres med 1,9 mio. kr. pga. beskæftigelsesreformen. Tabellen nedenfor viser, at størstedelen af korrektionen skyldes at løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere er blevet sat ned med beskæftigelsesreformen. Løntilskud - ændring pga. beskæftigelsesreform Ændring Målretning af løntilskud Reduktion i løntilskudssats til off. arbejdsgivere I alt Beskæftigelsesindsats Offentligt løntilskud Privat løntilskud I alt

16 p/l 1000 kr Sygedagpenge Oprindeligt Korrigeret (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Øvrige: Sygedagpenge Total opfølgningen pr. 30. april viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til sygedagpenge. Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til udgifterne til sygedagpenge, men på grund af færre indtægter fra regres på 0,8 mio. kr., bliver det samlede mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der forventes færre udgifter til korte sygedagpengeforløb, mens antallet af langvarige sygedagpengesager ikke er faldet så meget som forventet på grund af sygedagpengereformen. Udgifterne til sygedagpenge plejer at stige i de sidste fire måneder af kalenderåret. Hvis stigningen i de sidste måneder af bliver mindre end normalt, kan der set forventes et større mindreforbrug til sygedagpenge. Sygedagpenge mellem 5-8 uger (50 % refusion) Sygedagpenge mellem 9-52 uger (50 % refusion virksomhedsrettede tilbud og delvist raskmeldte) Sygedagpenge mellem 9-52 uger (30 % refusion passiv eller vejledning og afklaring) Sygedagpenge over 52 uger (0% refusion) Sygedagpenge til forældre med syge børn Regres

17 p/l 1000 kr Fleksjob Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Øvrige: Fleksjob Total Fleksjob Fleksjob viser et forventet merforbrug på 5,3 mio. kr. Dette skyldes, at der i 1. kvartal af er blevet oprettet flere fleksjob end forudsat i. Merforbruget skal, som beskrevet under afsnittet for ledighedsydelse, ses i forhold til mindreforbruget på 11,7 mio. kr. til ledighedsydelse. Fleksjob Skånejobs Løntilskud 1/ Løntilskud 1/ Løntilskud 2/ Flekslønstilskud Hjælpemidler I alt

18 p/l 1000 kr Seniorjob Oprindeligt Korrigeret (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Øvrige: Seniorjob Total opfølgningen pr. 30. april viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til seniorjob. Mindreforbruget skyldes, at antallet af ansatte i seniorjob er mindre end forventet. På grund af ledige først kan få et seniorjob, når de har opbrugt deres ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, er tilgangen til seniorjobordningen blevet reduceret. antal pris antal pris Seniorjob

19 p/l 1000 kr Kommunal beskæftigelsesindsats Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug garanti: Introduktionsprogram Total Funktionen omhandler udgifterne til introduktionsprogrammet, f.eks. danskundervisning. Udgifterne til introduktionsprogrammet er stigende pga. det stigende antal flygtninge, som Horsens Kommune modtager. 19

20 p/l 1000 kr Kommunal beskæftigelsesindsats Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug garanti: Kommunal beskæftigelsesindsats Total opfølgningen pr. 30. april viser et mindreforbrug på 24,2 mio. kr. til den kommunale beskæftigelsesindsats. Mindreforbruget skyldes, at Beskæftigelsescenteret er i gang med en justering af forholdet mellem driftsudgifterne på konto 5 og administrationsudgifterne på konto 6. Mindreforbruget på driftsudgifterne skal derfor ses i forhold til det forventede merforbrug på 22,5 mio. kr. på Beskæftigelsescenterets konto 6, som ligger under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der foretages en korrektion tet på grund af beskæftigelsesreformen. Tabellen nedenfor viser korrektionerne. I alt betyder korrektionerne, at driftstet øges med kr. Driftsmidler Ændring Afskaffelse af gentagen aktivering Sænket driftsrefusion vejl. og opkval Seks ugers jobrettet uddannelse Regional uddannelsespulje Pulje til uddannelsesløft Voksenlærling Læse, skrive kurser Realkompetencevurdering Sænket driftsrefusion Tilbud til kontantydelsesmodtagere I alt

21 Der foretages en neutral overførsel på 0,5 mio. kr. fra Beskæftigelsescenteret til Teknik og Miljø til dækning af husleje for HUC bygningen, hvor Virksomhedsservice og Mentorservice har lokaler Afdeling Job og Udvikling Job og Vejledning Arbejdsmarkedsfastholdelse Tilbudsservice Virksomhedsservice Ungeenheden Værkstedsservice Indtægter Værkstedsservice Refusion Husleje for HUC overføres til Teknik og Miljø Korrektion beskæftigelsesreform I alt

22 p/l 1000 kr Kommunal beskæftigelsesindsats Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Øvrige: Introduktionsprogram Total Funktionen omhandler grundtilskuddet til introduktionsprogrammet. Horsens Kommune får et grundtilskud for hver deltager i introduktionsprogrammet. Grundtilskuddet skal bl.a. være med til at finansiere danskundervisningen under integrationsprogrammet. Det stigende grundtilskud skyldes det stigende antal flygtninge. 22

23 p/l 1000 kr Mentorer og jobrotation Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) (FVR) (KB-FVR) + = mindreforbrug -= merforbrug Øvrige: Mentorer og jobrotation Total tet til jobrotation korrigeres med 5,2 mio. kr. på grund af beskæftigelsesreformen. Korrektionen er finansieret via DUT en. Beskæftigelsesreformen medfører, at refusionssatsen på jobrotation sænkes fra 100% til 60 % og det er denne reduktion i refusionen, som Horsens Kommune kompenseres for. Samtidig har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddelt, at Horsens Kommune får 6,1 mio. kr. i refusion til mentorområdet i stedet for de terede 5,7 mio. kr. Dermed øges Horsens Kommune indtægter til finansiering af mentorudgifterne med 0,4 mio. kr. Dette modsvares af, at der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. til mentorservice. 23

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter)

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter) Budget Budgetrapport pr. 3. september (Jobcenter) Ringsted Kommune Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23. november 27 Ringsted Kommune 1 Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23.

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009. opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget 30-09- Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4

Læs mere

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014 Nøgletalsrapport ultimo august Sagsnr.: 213/937 Dato: 4. september 214 Sag: Politisk økonomiopfølgning 214 Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen 214 viser nøgletal beregnet på grundlag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Beskæftigelses- og integrationsudvalget Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Økonomiske temaer. v/ Klaus Christiansen. Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Viborg Kommune

Økonomiske temaer. v/ Klaus Christiansen. Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Viborg Kommune Økonomiske temaer v/ Klaus Christiansen Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Emner 1. Finansiering af overførselsområdet 2. Forsørgelsesudgifter fordeling på typer 3. Udvikling i forsørgelsesudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling. Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 16.546 Tilbud til udlændinge 13.814 16.588 16.588 16.588 16.557 Midlertidige ydelser 245.495 245.476 245.476 245.476 16.558 Permanente ydelser 258.684 260.690 260.690 260.690 16.568

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. januar 2017 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 7. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere