Skatteministeriet J. nr Udkast 29. januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007"

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. 9 I lov nr. 382 af 2. juni 1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., som ændret bl.a. ved lov nr. 485 af 7. juni 2001, lov nr. 458 af 9. juni 2004, lov nr. 560 af 24. juni 2005, lov nr. 539 af 8. juni 2006 og senest ved lov nr. xx. af xx.xx.2007 [= L 66, vedtaget den 25. januar 2007], foretages følgende ændringer: 1. I 5, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: Kravet om en oprindelig løbetid på højst 30 år gælder dog ikke, hvis det nye pantebrev indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. 2. Efter 5 indsættes: 5 a. Tinglysning af pant i fast ejendom til sikkerhed for lån finansieret ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er afgiftsfri, såfremt det pantsikrede beløb ikke overstiger den tinglyste hovedstol på et tilsvarende finansieret lån med pant i samme ejendom, jf. dog 5 a, stk. 4. Afgiftsfritagelsen er betinget af, at det fremgår af både det nye og det tidligere pantebrev, at de indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer. Afgiftsfritagelsen er endvidere betinget af, at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker senest samtidig med aflysningen af det tidligere pant, og at det tidligere pant er aflyst senest 1 år efter tinglysningen af det nye pant. Stk. 2. Afgiftsfritagelsen i stk. 1 kan anvendes, uanset om det nye pant foreligger i form af et eller flere pantebreve, og uanset om det nye pant kun tjener til delvis afløsning af et eksisterende lån. Der skal ved anmeldelse til tinglysning af det nye pantebrev eller de nye pantebreve gives påtegning om, at anmeldelsen er omfattet af stk. 1. Hvis det nye pant foreligger i form af flere pantebreve, er afgiftsfritagelsen betinget af, at de nye pantebreve i mindst 1 år efter tinglysningen har pant i samme ejendom som det gamle pantebrev. Pantebrevene skal også gives påtegning herom. Stk. 3. Afvises det nye pantebrev fra tinglysning, og skal det ikke senere tinglyses, eller aflyses det nye pantebrev som ikke effektueret inden for 1 år efter anmeldelsen til tinglysning, anses afgiftsfritagelsen i stk. 1 og 4 ikke for udnyttet. Stk. 4. Såfremt det pantsikrede beløb på det nye pantebrev eller de nye pantebreve, jf. stk. 1, er

2 - 2 - mindre end den tinglyste hovedstol på det tidligere pant, kan differencen anvendes som grundlag for afgiftsfritagelse ved en senere tinglysning af et tilsvarende finansieret lån med pant i samme ejendom. Der skal ved anmeldelsen til tinglysning af det nye pantebrev eller de nye pantebreve gives påtegning om, at anmeldelsen er omfattet af 1. pkt., herunder skal størrelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse oplyses. Ved anvendelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse skal den tinglyste hovedstol på det tidligere pantebrev samt størrelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse fremgå af det nye pantebrev. Der skal alene betales afgift efter 5, stk. 1, hvis det pantsikrede beløb overstiger den tinglyste hovedstol på det tidligere pantebrev samt størrelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse. Det er en betingelse, at det nye pantebrev indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer. Stk. 5. For tinglysning af en forhøjelse af det pantsikrede beløb skal der beregnes afgift efter 5, stk. 1, af forskellen mellem den nye hovedstol og den tidligere tinglyste hovedstol. Det er en betingelse, at pantebrevet både før og efter forhøjelsen indgår som sikkerhed for lån finansieret ved særligt dækkede obligationer og eller særligt dækkede realkreditobligationer. Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelserne i 5 a er opfyldt. Tilføjelse til forslagets 10 Stk. 3. Når lov nr. xx af xx.xx.2007 om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. og forskellige andre love (Digital tinglysning m.v.), [= L 66, der er vedtaget den 25. januar 2007.] træder i kraft for så vidt angår afgift af tinglysning i tingbogen, får 5 a, stk. 1, i lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., jf. forslagets 9, nr. 2, følgende ordlyd: Tinglysning af pant i fast ejendom til sikkerhed for lån finansieret ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er afgiftsfri, såfremt det pantsikrede beløb ikke overstiger den tinglyste hovedstol på et tilsvarende finansieret lån med pant i samme ejendom, jf. dog 5 a, stk. 4. Afgiftsfritagelsen er betinget af, at det fremgår af både det nye og det tidligere pantebrev, at de indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer. Afgiftsfritagelsen er endvidere betinget af, at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker inden aflysning af det tidligere pant, at det erklæres, at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker på vilkår om aflysning af det tidligere pant, og at det tidligere pant er aflyst senest 1 år efter anmeldelsen til tinglysning af det nye pant. Specielle bemærkninger Til nr. 1 Tinglysningsafgiftslovens 5, stk. 2, indeholder en afgiftsbegunstigelse for lån sikret ved direkte pant i fast ejendom optaget i realkreditinstitutter og i pengeinstitutter, hvis lånet har en oprindelig løbetid på mindst 10 år og højst 30 år.

3 - 3 - Afgiftsbegunstigelsen betyder, at når man beregner tinglysningsafgiften på det nye lån, kan man nedsætte det afgiftsgrundlag, den variable afgift skal beregnes af, med restgælden fra det eksisterende lån. Hvis hovedstolen på det nye lån er mindre end eller lig med restgælden på det tidligere lån, skal der ikke betales variabel afgift. Den faste afgift på kr. skal altid betales. Dette kaldes også at overføre afgiften. Denne betegnelse vil blive brugt i det følgende. Hvis hovedstolen på det nye lån er højere end restgælden efter det tidligere lån, skal der betales afgift på 1,5 % af forskellen mellem den nye hovedstol og den gamle restgæld. Det foreslås, at det bliver muligt at overføre afgift i medfør af tinglysningsafgiftslovens 5, stk. 2, selv om det nye lån har en oprindelig løbetid på mere end 30 år, hvis det nye pantebrev skal indgå som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og eller særligt dækkede realkreditobligationer. Dette skyldes, at der i forslagets 1, nr. 4, og 2, nr. 10, om ændring af henholdsvis lov om finansiel virksomhed og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. indføres mulighed for, at de sædvanlige krav om maksimale løbetider i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. kan fraviges for lån finansieret ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Hvis kravet om en maksimal oprindelig løbetid i tinglysningsafgiftslovens 5, stk. 2, 1. pkt., ikke ændres, vil det medføre, at der ved lån, der har en længere løbetid end 30 år, ikke kan overføres afgift til det nye pantebrev. Det foreslås derfor, at kravet om en oprindelig løbetid på højst 30 år ikke omfatter pantebreve, der skal indgå som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Til nr. 2 Det fremgår af forslagets 1 nr. 4, - forslaget til henholdsvis 152 c, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed og 33 b, stk. 1, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. - at lån sikret ved pant i fast ejendom kan indgå som sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. I lighed med de eksisterende realkreditpantebreve må disse lån ikke ydes mod sikkerhedsstillelse i form af ejerpantebreve og skadesløsbrev. Det foreslås, at det bliver muligt at genbruge afgiften på pantebreve, der ligger til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Dvs. at der ikke skal betales afgift for ændringer af det pantsikrede beløb, såfremt beløbet ikke overstiger det tinglyste hovedstol. Formålet er at foretage en afgiftsmæssig ensretning mellem pantebreve, der ligger til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og ejerpantebreve. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt Til 5 a, stk. 1 Det foreslås, at tinglysning af direkte pant i fast ejendom til sikkerhed for lån finansieret ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er afgiftsfri, hvis det pantsikrede beløb ikke overstiger den tinglyste hovedstol på et tilsvarende finansieret lån med pant i samme ejendom. Afgiftsgrundlaget på det nye pantebrev kan således nedsættes til og med det tidligere pantebrevs tinglyste nominelle hovedstol. Med tinglyst nominel hovedstol forstås den nominelle hovedstol, der fremgår af tingbogen. Hvis et pantebrev er nedlyst, er det

4 - 4 - kun den nu tinglyste hovedstol, der kan anvendes som grundlag for afgiftsfritagelse, og ikke den hovedstol, der var tinglyst før nedlysningen. Det følger ligeledes heraf, at afgiftsfriheden forudsætter, at det tidligere pantebrev ikke er fuldstændig aflyst. Der betales kun afgift ved tinglysningen, hvis den nominelle hovedstol på det nye pantebrev overstiger den tinglyste nominelle hovedstol på det tidligere pantebrev. Afgiftsfritagelsen kan benyttes, uanset om det nye pant kun tjener til delvis afløsning af et eksisterende lån. Det kan eksempelvis tænkes, at der optages et lån på 1 mio. kr. Der udstedes ligeledes et pantebrev på 1 mio. kr. Der betales variabel afgift af dette beløb samt fast afgift. Hvis der er afdraget kr. på lånet, og der nu ønskes et tillægslån på kr., vil det oftest være nødvendigt at udstede et nyt pantebrev, da lånevilkårene vil blive ændret. Det samme gælder i øvrigt for andre direkte pantebreve. Pantebrevet skal derfor lyde på 1,2 mio. kr. Der skal dog kun betales variabel afgift af forskellen mellem 1 mio. kr. og 1,2 mio. kr. samt fast afgift. Hvis der kun ønskes et samlet lån på 1 mio. kr., skal der hverken betales fast eller variabel afgift. Et andet eksempel er et pantebrev på 2 mio. kr., der nedlyses til 1 mio. kr. Pantebrevet afdrages med kr., og der ønskes herefter et tillægslån på kr. Der vil være afgiftsfrihed op til den mio. kr., pantebrevet lød på efter nedlysningen. Den tinglyste hovedstol er således 1 mio. kr. og ikke 2 mio. kr. Afgiftsfritagelsen er betinget af, at det fremgår af både det nye og det tidligere pantebrev, at pantebrevene indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer. Der er således tale om et formkrav til pantebrevet. Det er ikke et krav, at det nye pantebrev allerede på oprettelsestidspunktet indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og eller særligt dækkede realkreditobligationer. I mange tilfælde vil denne form for funding ikke være praktisk mulig at etablere allerede på tidspunktet for oprettelsen af pantebrevet. Det er en betingelse, at det tidligere pantebrev aflyses. Det skyldes, at det skal være muligt at kontrollere, at det samme afgiftsfritagelsesgrundlag ikke anvendes flere gange. Ved aflysning forstås både fuld aflysning og delvis aflysning, også kaldet nedlysning. Hvis det nye lån kun delvist afløser det tidligere, skal det tidligere pant nedlyses med det beløb, der anvendes som grundlag for afgiftsfritagelse for det nye pant. Anmeldelsen til tinglysning af det nye pant skal ske senest samtidig med aflysningen af det tidligere pant, og det tidligere pant skal være aflyst senest 1 år efter tinglysningen af det nye pant. Disse betingelser svarer til betingelserne for overførsel af afgift i den gældende tinglysningsafgiftslov 5, stk. 2, 5. pkt. Betingelserne 5, stk. 2, 5. pkt., ændres ved indførelse af digital tinglysning, jf. 1, nr. 10, i lov nr. xx af xx.xx.2007 [= L 66, som er vedtaget den 25. januar 2007] om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. og forskellige andre love (Digital tinglysning m.v.). Det foreslås i dette forslags ikrafttrædelsesbestemmelse 10, stk. 3, at betingelserne i forslaget til tinglysningsafgiftslovens 5 a, stk. 4, ændres i overensstemmelse hermed, når digital tinglysning indføres. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til forslagets 10, stk. 3. Til 5 a, stk. 2 Forslaget til 5 a, stk. 2, svarer i store træk til den gældende tinglysningsafgiftslov 5, stk. 2,

5 og 4. pkt. Bestemmelserne giver mulighed for at benytte afgiftsfritagelsen, uanset om det tidligere pantebrev afløses af et eller flere nye pantebreve, og uanset om det nye pant kun tjener til delvis afløsning af et eksisterende lån. Hvis det nye pant foreligger i form af flere pantebreve, er afgiftsfritagelsen betinget af, at de nye pantebreve i mindst 1 år efter tinglysning af de nye pantebreve har pant i samme ejendom som det gamle pantebrev. Denne betingelse skal forhindre omgåelse af bestemmelsen i forbindelse med udstykningssituationer og dermed vandrende pantebreve, dvs. pantebreve hvor pantets genstand ændres uden betaling af ny afgift. Det foreslås, at det nye pant skal gives påtegning om, at anmeldelsen er omfattet af afgiftsfritagelsen, og hvis der er flere nye pantebreve at disse i mindst 1 år efter tinglysningen har pant i samme ejendom som det gamle pantebrev. Der henvises til bemærkningerne til 5 a, stk. 6, om den nærmere udformning af påtegningen. Til 5 a, stk. 3 Forslaget til 5 a, stk. 3, svarer til den gældende bestemmelse i tinglysningsafgiftslovens 5, stk. 2, 2. pkt., om, at afgiftsbegunstigelsen ikke anses for udnyttet, hvis det nye pantebrev bliver afvist og ikke senere skal tinglyses, eller hvis det aflyses som ikke effektueret inden for 1 år efter anmeldelsen til tinglysning. Det foreslås, at reglen finder tilsvarende anvendelse på afgiftsfritagelse for pantebreve, der udelukkende indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Formålet med bestemmelsen er at undgå, at låntager mister tinglysningsafgiften på et pantebrev, hvis låntager fortryder sit ønske om låneomlægning. Uden reglen ville der efter gældende retspraksis ikke være hjemmel til at tilbageføre tinglysningsafgiften, hvis den allerede er blevet anvendt til afgiftsfrihed ved anmeldelse til tinglysning af et nyt pantebrev. Bestemmelsen sikrer, at låntager inden for et år har mulighed for at fortryde låneomlægningen uden at miste afgiften, selv om det nye pantebrev er anmeldt til tinglysning, hvis blot det tidligere pantebrev ikke er blevet aflyst. Til 5 a, stk. 4 Forslaget vedrører en situation, hvor den tinglyste nominelle hovedstol på det tidligere pantebrev er større end den nominelle hovedstol på det nye pantebrev. Efter forslaget til 5 a, stk. 1, kan det nye pantebrev tinglyses afgiftsfrit. Pantebrevet kunne imidlertid også have været tinglyst afgiftsfrit, selv om hovedstolen havde været højere, blot den ikke havde oversteget den tinglyste nominelle hovedstol på det tidligere pantebrev. Der er således et ubenyttet grundlag for afgiftsfritagelse. Det er muligt, at låntager senere vil ønske at optage et nyt lån. Det foreslås derfor, at låntager kan anvende den ubenyttede afgiftsfritagelse ved senere udstedelse af et nyt pantebrev, forudsat at alle pantebrevene indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Dvs. at et beløb svarende til den ubenyttede afgiftsfritagelse fratrækkes det pantsikrede beløb på et senere pantebrev ved beregningen af variabel afgift. Hvis den nominelle hovedstol på det pantebrev, der udstedes til anvendelse af den ubenyttede afgiftsfritagelse, ikke overstiger denne, betales der heller ikke fast afgift ved tinglysning af dette pantebrev. Forslaget medfører, at direkte pantebreve, der indgår som sikkerhed for lån

6 - 6 - finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, afgiftsmæssigt ligestilles med ejerpantebreve i denne situation. Det skal understreges, at den ubenyttede afgiftsfritagelse kun kan anvendes i afgiftsmæssig sammenhæng. Kreditor bevarer altså ikke en plads i prioritetsordenen for dette beløb. Det betyder, at der vil kunne blive tinglyst et mellemliggende pantebrev, som i prioritetsordenen kommer til at stå før det pantebrev, der benytter afgiftsfritagelsen. Et eksempel kan være et pantebrev, der er tinglyst for 2 mio. kr. og nedbragt til 1,8 mio. kr. Hvis låntager ønsker et nyt lån på samlet 2 mio. kr., anvendes den tinglyste hovedstol på 2 mio. kr. som grundlag for afgiftsfritagelse på det nye pantebrev med det samme. Hvis det nye lån derimod kun skal være på 1,8 mio. kr., kan låntager gemme de resterende kr. Hvis låntager efter 2 år, ønsker at udstede et nyt pantebrev på kr., kan de kr. fra det tidligere pantebrev anvendes ved opgørelsen af det pantsikrede beløb i relation til afgiftsberegningen. Dvs. at låntager kun skal betale afgift af kr. samt fast afgift. Inden tinglysningen af lånet på kr. kan der dog være blevet tinglyst et nyt pantebrev, som i prioritetsordenen kommer til at stå før pantebrevet på kr. Hvis låntager kun ønsker et nyt lån på kr., skal der slet ikke betales afgift ved tinglysning af dette pantebrev. Det foreslås, at der ved anmeldelsen til tinglysning af det eller de nye pantebreve, der indeholder den ubenyttede afgiftsfritagelse, skal gives påtegning om, at anmeldelsen er omfattet af 5 a, stk. 4, 1. pkt., herunder skal størrelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse oplyses. I eksemplet skal det fremgå af pantebrevet på 1,8 mio. kr., at tinglysningen af dette er omfattet af 5 a, stk. 4, 1. pkt., at der er en ubenyttet afgiftsfritagelse på kr. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til 5 a, stk. 6, om dokumentation for afgiftsberegningen. Det foreslås endvidere, at ved anvendelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse skal den tinglyste hovedstol på det tidligere pantebrev samt størrelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse fremgå af pantebrevet. I eksemplet skal det på pantebrevet til kr. oplyses, at den tinglyste hovedstol på det tidligere pantebrev udgør 1,8 mio. kr., og at der er en ubenyttet afgiftsfritagelse på kr. Hvis der udstedes flere nye pantebreve, gælder ovennævnte, hvis den tinglyste nominelle hovedstol på det tidligere pantebrev er større end den samlede nominelle hovedstol på de nye pantebreve. Et eksempel kan være et pantebrev på 3 mio. kr., der er nedbragt til 2,5 mio. kr. Hvis låntager ønsker i alt 3 pantebreve på 2,6 mio. kr., kan der f.eks. udstedes 2 pantebreve på hver 1 mio. kr. og et pantebrev på kr. På et af de tre pantebreve skal der stå, at der er en ubenyttet afgiftsfritagelse på kr.. Låntager vælger selv, hvilket af de tre pantebreve der skal indeholde denne oplysning. Til 5 a, stk. 5 5 a, stk. 1, omhandler afgiftsfrihed i forbindelse med udstedelse af et nyt pantebrev med deraf følgende hel eller delvis aflysning af det tidligere. 5 a, stk. 5, omhandler forhøjelse af et eksisterende pantebrev. Dvs. at der ikke udstedes et nyt pantebrev, og der skal derfor heller ikke ske aflysning. Bortset herfra medfører forslaget, at der er ensartede afgiftsregler, uanset om der udstedes et nyt pantebrev, eller om det eksisterende pantebrev forhøjes. Dvs. at tinglysning af en forhøjelse af det pantsikrede beløb er afgiftsfri, forudsat at den nye

7 - 7 - pantehæftelse ikke overstiger den tidligere tinglyste hovedstol. Der skal således ikke betales variabel afgift af differencen mellem en eventuel restgæld og den nominelle hovedstol. Hvis pantebrevets tinglyste nominelle hovedstol ikke forhøjes, skal der heller ikke betales fast afgift. Hvis der forhøjes til et højere beløb end den tinglyste nominelle hovedstol, betales der afgift af differencen mellem den nye nominelle hovedstol og den tidligere tinglyste nominelle hovedstol samt fast afgift. Det er en betingelse, at pantebrevet både før og efter ændringen indgår som sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og eller særligt dækkede realkreditobligationer. I praksis vil der som nævnt formentlig oftest ske udstedelse af et nyt pantebrev, da lånevilkårene vil blive ændret. Til 5 a, stk. 6 Det foreslås, at skatteministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelserne for afgiftsfritagelse er opfyldt. Bemyndigelsen forventes udnyttet ved, at der fastsættes krav om, at ved udstedelse af nyt pant skal det eller de nye pantebreve påtegnes af långiver med oplysning om det eller de tidligere pantebreve, størrelsen af den tidligere tinglyste hovedstol samt størrelsen af det afgiftspligtige beløb. Hvis det tidligere pant afløses af flere nye pantebreve, skal pantebrevene påtegnes af långiver om, at pantebrevene har pant i samme ejendom som det tidligere pant, jf. forslaget til 5 a, stk. 2. Uanset om pantebrevet ændres, skal det altid være muligt for Tinglysningsretten at kunne se størrelsen på den tinglyste nominelle hovedstol. Det skyldes, at der skal betales afgift, hvis der udstedes et nyt pantebrev (evt. flere nye pantebreve) med en hovedstol på mere end det tidligere pantebrevs tinglyste nominelle hovedstol, eller hvis det eksisterende pantebrev forhøjes ud over dette beløb. Det er særlig vigtigt at være opmærksom på den tinglyste hovedstol, hvis pantebrevet på et tidspunkt er blevet nedlyst. Som nævnt i bemærkningerne til forslaget til 5 a, stk. 1, kan der kun foretages afgiftsfri tinglysning til og med det nedlyste beløb. Det skyldes, at det beløb er det nu tinglyste. I forhold til forslaget til 5 a, stk. 4, foreslås det, at det nye pantebrev eller de nye pantebreve skal påtegnes af långiveren om, at pantet er omfattet af bestemmelsen, dvs. at der er en ubenyttet afgiftsfritagelse. Påtegningen skal både indeholde oplysning om størrelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse og oplysning om det tinglyste hovedstol på det tidligere pantebrev. Det pantebrev, der anvender den ubenyttede afgiftsfritagelse, skal indeholde en påtegning med en opgørelse af det afgiftspligtige beløb. Dvs. den nominelle hovedstol på dette pantebrev fratrukket summen af den tinglyste nominelle hovedstol på det tidligere pantebrev og størrelsen af den ubenyttede afgiftsfritagelse. I det fremtidige digitale tinglysningssystem forventes bemyndigelsen udnyttet ved, at anmelderen skal afgive erklæringer. Ordet erklæring skal forstås i lighed med anvendelsen af ordet i lov nr. [xx af xx.xx.2007], Digital tinglysning m.v. Det digitale tinglysningssystem vil indeholde et erklæringskatalog, hvorfra anmelderen ved oprettelsen af et dokument kan hente den relevante erklæring og evt. tilføje yderligere oplysninger. Til 10, stk. 3 Som nævnt i bemærkningerne til forslagets 9, nr. 2 forslaget til tinglysningsafgiftslovens 5 a, stk. 1. svarer 5 a, stk. 1, 3. pkt., til den gældende 5, stk. 2, 5. pkt. i

8 - 8 - tinglysningsafgiftsloven. Som ligeledes nævnt bliver den gældende bestemmelse ændret i forbindelse med indførelse af digital tinglysning. Det foreslås, at forslaget til 5 a, stk. 1, 3. pkt., ligeledes ændres ved indførelsen af digital tinglysning, så bestemmelsen kommer til at svare til den nye formulering af tinglysningsafgiftslovens 5, stk. 2, 5. pkt. Efter 13, stk. 1 og 2, i loven om digital tinglysning, lov nr. 539 af 8. juni 2006, fastsætter justitsministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden. Justitsministeren kan bestemme, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter for så vidt angår tingbogen, bilbogen, andelsboligbogen og personbogen. Ændringen af forslaget til tinglysningsafgiftslovens 5 a, stk. 1, 3.pkt., kan træde i kraft, når reglerne om digital tinglysning er trådt i kraft for så vidt angår tingbogen. Det skyldes, at pant i fast ejendom kun tinglyses i tingbogen. Efter 5, stk. 1, i lov nr. xx af xx.xx.2007 [= L 66, som er vedtaget den 25. januar 2007], Digital tinglysning m.v., fastsætter skatteministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden. Skatteministeren kan bestemme, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter for så vidt angår afgift af tinglysning, afgift af registrering af skibe og afgift af registrering af luftfartøjer. Ændringen af forslaget til tinglysningsafgiftslovens 5 a, stk. 1, 3. pkt., kan træde i kraft, når reglerne om afgift af tinglysning er trådt i kraft. Tilføjelse til de almindelige bemærkninger om administrative konsekvenser En gennemførelse af lovforslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige besparelser for SKAT.

Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift

Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til lovgivningogoekonomi@skm.dk, mst@skm.dk, jje@skm.dk og ds@skm.dk Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

KOMMISSORIUM. for. Justitsministeriets udvalg om realkreditinstitutternes adgang til at anvende rammepantebreve

KOMMISSORIUM. for. Justitsministeriets udvalg om realkreditinstitutternes adgang til at anvende rammepantebreve Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 3. november 2004 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2004-7010-0109 Dok.: JNW20971 KOMMISSORIUM for Justitsministeriets udvalg om realkreditinstitutternes adgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0078 Udkast (1) 4. juli 2006. Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Digital tinglysning m.v.

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0078 Udkast (1) 4. juli 2006. Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Digital tinglysning m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 207 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0078 Udkast (1) 4. juli 2006 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Digital tinglysning m.v.) 1 I tinglysningsafgiftsloven

Læs mere

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. I forbindelse med overgangen til digital tinglysning den 8. september 2009 er der fastlagt

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven 2010/1 LSF 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0040 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v.

Bekendtgørelse om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. BEK nr 532 af 25/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2019-224 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om afgift

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Særligt dækkede obligationer, fælles funding)

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Særligt dækkede obligationer, fælles funding) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 122 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Særligt dækkede obligationer,

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 145 Bilag 5 Offentligt 26. februar 2019 J.nr. 2018-8276 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 145 - Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 5 Offentligt J.nr. 13-5380634 Den 10. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Vedrørende L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

2008/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag.

2008/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. 2008/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. j.nr. 2008-7010-0088 Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) LBK nr 142 af 31/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 6. april 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-1241 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af 07/06/2006 LOV

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 103 Bilag 5 Offentligt 4. december 2018 J.nr. 2018-345 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 103 - Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger

Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed Spar Nord Bank A/S Att.: Bestyrelsen og direktionen cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk.

Læs mere

afsagt den 27. maj 2016 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 27. maj 2016 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21511191 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Klageren tiltrådte den 17. august 2015 en købsaftale vedrørende køb af en ejerlejlighed med overtagelsesdag den 17. oktober 2015. Det fremgik

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden BEK nr 670 af 11/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7010-0075 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Det er i den forbindelse vigtigt, at der i lovgivningen tilgodeses en række vigtige hensyn:

Det er i den forbindelse vigtigt, at der i lovgivningen tilgodeses en række vigtige hensyn: 1/6 Fredag den 23. marts 2007 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om indførelsen af særlige dækkede obligationer Der er enighed

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Folketinget Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 17. december 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19)

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19) Release 4.2+ 1 EndeligtSkøde Et dokument hvorved ejeren af en ejendom overdrager denne, eller en del af denne, til en anden. 3 SkoedeOpret + A O 2 EndeligtSkødeMageskifte Et dokument hvorved ejeren af

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

LOV nr 270 af 26/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2019

LOV nr 270 af 26/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2019 LOV nr 270 af 26/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-8276 Senere ændringer til forskriften LBK nr 573 af 06/05/2019 Lov om

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil:

Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil: Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil: Man skal have en medarbejdersignatur, så der kan underskrives digitalt. Man skal tillige være oprettet i tinglysningsretten som anmelder- og underskriftsberettiget.

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. LOV nr 667 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0014 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

HVAD ER ET REALKREDITLÅN YDET AF BRFKREDIT?

HVAD ER ET REALKREDITLÅN YDET AF BRFKREDIT? Oplysninger om realkreditlån HVAD ER ET REALKREDITLÅN YDET AF BRFKREDIT? Et realkreditlån ydet af BRFkredit er et lån, som ydes mod sikkerhed i form af pant i fast ejendom, som skal ligge i Danmark. Når

Læs mere

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgiftsloven Tinglysningsafgiftsloven 1 This page intentionally left blank Lilian Hindborg og Kirsten Nørgaard Indhold Tinglysningsafgiftsloven med kommentarer Afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder

Læs mere

Hvad er et realkreditlån ydet af Jyske Realkredit

Hvad er et realkreditlån ydet af Jyske Realkredit Oplysninger om realkreditlån Hvad er et realkreditlån ydet af Jyske Realkredit Et realkreditlån ydet af Jyske Realkredit er et lån, som ydes mod sikkerhed i form af pant i fast ejendom, som skal ligge

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen BEK nr 1213 af 25/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7010-0110 Senere ændringer til forskriften BEK nr 234 af 23/03/2011

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1) BEK nr 1035 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0016 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 3 Offentligt 16. november 2015 J.nr. 15-1432243 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2012/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

2012/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over 2012/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 34 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Landstingslov nr. 8 af 31. oktober 1987 om stempelafgift

Landstingslov nr. 8 af 31. oktober 1987 om stempelafgift Landstingslov nr. 8 af 31. oktober 1987 om stempelafgift 1. Dokumenter om overdragelse af fast ejendom i Grønland stemples med 1,5 % af købesummen, dog mindst af værdien i handel og vandel. 2. Dokumenter

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

1. I overskriften til kapitel 8 ændres og forespørgsler til: mv.

1. I overskriften til kapitel 8 ændres og forespørgsler til: mv. Civilafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 597612 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven

Læs mere

Udkast. Forslag. til

Udkast. Forslag. til Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 623 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2008-7010-0088 Dok.: JKL40242 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov

Læs mere

Skatteudvalget L 4 Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L 4 Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 21 Offentligt 30. oktober 2017 J.nr. 2017-5154 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 4 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Lov nr. 577 af 6. juni 2007 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) (Særligt dækkede obligationer) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

22. januar 2019 FM 2019/xx BILAG 3

22. januar 2019 FM 2019/xx BILAG 3 22. januar 2019 FM 2019/xx BILAG 3 Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste 27. oktober 2017 Ref. hbj J.nr. 1912-0013 Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Rammer for belåning af faste ejendomme indrettet

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Ekspeditionstype Overskrift Tekst

Ekspeditionstype Overskrift Tekst Oversigt over ekspeditionstypetekst Ikke udtømmende Version 3.8 10.10.2008 Ekspeditionstype Overskrift Tekst 1. EndeligtSkøde ENDELIGT SKØDE Sælger/ne skøder og endeligt overdrager ejendsretten på de angivne

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes: Anvendelsesområde

I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes: Anvendelsesområde Skatteministeriet J.nr. 2017-7370 Bekendtgørelse om indberetning efter ejendomsvurderingslovens 54 I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes:

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup Claus Munk kap. 1-3 1 Dagens forelæsning Grundlæggende introduktion til obligationer Betalingsrækker og låneformer Det danske obligationsmarked Pris og kurs Effektive renter 2 Obligationer Grundlæggende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Foreningens navn er Grundejerforeningen Kløverengen af Viby by, Syv. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 1 2 3 Foreningens medlemmer er ejendommene matr.

Læs mere