Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger"

Transkript

1 JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

3 Jens Paulsen (red.), Hans Engberg og Allan Dam Sørensen Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

4 Jens Paulsen (red.), Hans Engberg og Allan Dam Sørensen Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger 1. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2013 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Forkortelser DEL 1. Introduktion Kapitel 1. Indledning Historik Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion Brugspant under konkurs Brugspant under rekonstruktion Administration rådighedsfratagelse efter konkurslovens Brugeligt pant som værn mod forringende dispositioner Fogedretsadministration udlæg i leje Konkursrekonstruktion Gældssanering Accessoriske forhold Bogens opbygning Kapitel 2. Grundlæggende bestemmelser Fristdag Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion Værneting Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion Formkrav Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord

6 3.3. Rekonstruktion Rekonstruktionsplan Rekonstruktionsforslag Offentlighed Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion Skifterettens oplysningspligt/oplysningsret Offentlighed kreditoplysningsbureauers oplysningsret og sletningspligt Habilitet Brugeligt pant Brugspanthaverens advokats habilitet Den driftskyndiges habilitet Frivillig ordning/akkord Habilitet, når akkordlederen er advokat Habilitet, når akkordlederen er økonomikonsulent/revisor Den driftskyndiges habilitet Rekonstruktion Rekonstruktørens habilitet Den regnskabskyndige tillidsmands habilitet Ny specialregel pr. 1. april Den almindelige habilitetsbestemmelse Den regnskabskyndige tillidsmand som tilsyn? Skyldnerens revisors/økonomikonsulents habilitet Vurderingsmandens habilitet Den sagkyndiges habilitet Konkurs Kurators habilitet Vurderingsmandens habilitet Den sagkyndiges habilitet Medhjælpers habilitet Honorar Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion Rekonstruktør Sikkerhedsstillelse for rekonstruktørens og tillidsmandens virke

7 Tillidsmand Skyldnerens økonomikonsulent/revisor Vurderingsmand Forretningskyndig/landbrugskyndig medhjælp Appel Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion Ledelsens og rekonstruktionsaktørernes erstatningsansvar Ledelsens erstatningsansvar Revisorens/økonomikonsulentens erstatningsansvar Administrators/akkordleders erstatningsansvar Administrators erstatningsansvar brugspant Akkordleders erstatningsansvar frivillig akkordforhandling Rekonstruktørens erstatningsansvar Rekonstruktørens ansvar for afgivelse af redegørelser og erklæringer Skærpet ansvar ved rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden? Tillidsmandens erstatningsansvar Skyldnerens pengeinstituts erstatningsansvar Omkostningskravs status sikkerhedsstillelse for rådgiveromkostninger Sekundære massekrav, jf. kl. 94, nr Hvem andre end skyldneren hæfter for rådgiveromkostninger? Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion Rets- eller aftalegrundlaget for sikkerhed for rådgiveromkostninger Brugspant Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion Hæftelse for gæld stiftet under rekonstruktionsbehandlingen Kreditorinformation og indflydelse Brugeligt pant Frivillig ordning/akkord »Stille«betalingsstandsning akkord-forhandling 103 7

8 »Helt stille«betalingsstandsning akkordforhandling Rekonstruktion Ordningernes tidsmæssige udstrækning Brugspant Frivillig akkord-forhandling Rekonstruktion Konkurs Skifterettens/fogedrettens rolle ved de enkelte ordninger Brugspant Frivillig akkord-forhandling Rekonstruktion Panterettens omfang, herunder pant i medfør af tl. 37 og 38, virksomhedspant og høstpant Generelt om omfanget af pant i fast ejendom, ejendomsbestanddele og tilbehørspant Generelt om ejendomsbestanddele og tilbehørspant Særligt om landbrugstilbehør Bedrifter, der omfattes af landbrugsreglen Bedrifter, der ikke omfattes af landbrugsreglen Ejendomsbestanddele Virksomhedspant Hvad kan virksomhedspant omfatte? Afgrænsning af virksomhedspant i forhold til tl 37 og Er virksomhedspant relevant i landbrugserhvervet? Høstpant Omstødelse Gensidigt bebyrdende aftaler Leveringsrettigheder Mælkekvoter Hvad er en mælkekvote? Hvem kan disponere over mælkekvoten? Mælkekvoters retsstilling i forhold til ejendomspanthavere Kan der foretages særskilt udlæg i mælkekvoter? Kontraktgrise levering og finansiering

9 17. Pant i og overdragelse af enkeltbetalingsrettigheder Retsgrundlaget for EU s regulering af landbrugsstøtten Udnyttelse af enkeltbetalingsrettigheder Enkeltbetalingsrettighedernes retlige status Beredskabsplan håndteringsinstruks Beredskabsplan generelt Håndteringsinstruks generelt Håndhævelse af dyreetik som alternativ til brugeligt pant/rekonstruktionsbehandling Kapitel 3. Formålet med og anvendelsesområdet for de enkelte ordninger Brugeligt pant Særligt om landbrugsejendomme Særligt om andelsboligforeningsejendomme Frivillig ordning/akkord Rekonstruktion DEL 2. Brugeligt pant Kapitel 4. Under hvilke betingelser kan pantet tages til brugelighed? Brugspantebetingelser Misligholdelse af pantebrev (Anticiperet) misligholdelse vanrøgt Formål Varsling Sikkerhedsstillelse Driftskyndig Den processuelle behandling af begæringen Særligt om mødepligt og telefonmøder Særligt om indsigelser og bevisførelse Særligt om værneting Særligt om indkaldelse Særligt om sagsomkostninger Kapitel 5. Foranstaltninger efter brugspantets etablering Registrering af aktiver Panthaverunderretning

10 3. Kreditororientering Tinglysning Kapitel 6. Brugspanteforholdets varighed Misligholdelsen bringes til ophør Bedre eller sideordnet prioriteret panthaver overtager ejendommen til brugeligt pant Tilsidesættelse af pligter Tvangsauktion Overskudsdisponering Underskudsdisponering Konkurs og rekonstruktion Konkurs Rekonstruktion Skyldners død Ophør ved aftale Ophør ved brugspanthavers opgivelse Udløb af fristen i landbrugslovens Kapitel 7. Regnskabs- og bogføringspligt ved brugspant Årsregnskabsloven Bogføringsloven Regnskabsaflæggelse i brugspanteperioden og ved brugspanteperiodens ophør Løbende månedlige resultatunderretninger Det afsluttende regnskab Eget arbejde Revisor/økonomikonsulent Advokat Håndtering af erstatningskrav Kapitel 8. Brugspanthavers rettigheder og pligter Rettigheder Oppebørsel af ejendommens indtægter Adgang til at sælge tilbehør og foretage andre dispositioner over ejendommen Retlig og faktisk råden over ejendommen Betaling til andre panthavere

11 2. Forpligtigelser Vedligeholdelse Opretholdelse af ejendommens produktionsegnethed Forsikringer Brugspanthavers betalinger Obligatoriske betalinger Fakultative betalinger Brugspanthavers indtræden i skyldners løbende retsforhold Skat Moms Personaleforpligtelser Købe- og leasingkontrakter DEL 3. Andre lovbaserede ordninger Kapitel 9. Brugeligt pant som værn mod forringende dispositioner. 213 Kapitel 10. Fogedretsadministration Etablering af administration Selve administrationen Det økonomiske opgør Kapitel 11. Administration efter kl. 26 rådighedsfratagelse Fratagelse af skyldnerens rådighed begreb Generelle betingelser for rådighedsfratagelse Sikkerhedsstillelse for omkostninger Omkostningskravets status Konkrete betingelser Rådighedsfratagelsens omfang Rådighedsfratagelsens retsvirkninger Uopsættelige foranstaltninger Kapitel 12. Udlæg i leje Generelt Auktionspligt Forskellige typer af rettigheder over lejen Prioritetsstilling og oppebørselsadgang

12 DEL 4. Frivillig ordning/frivillig akkord Kapitel 13. Under hvilke betingelser kan der etableres frivillig ordning/akkord? Forskelle og ligheder mellem frivillig ordning og frivillig akkord Mangfoldigheden af frivillige ordninger/frivillige akkorder Frivillig ordning afviklingsaftale Advokatkommentar til afviklingsaftale Bankkommentar til afviklingsaftale Aftalebrev mellem bank og skyldner Advokatkommentar til aftalebrev mellem bank og skyldner Bankkommentar til aftalebrev mellem bank og skyldner Udkast til aftale udarbejdet af landmandens økonomikonsulent Advokatkommentar til udkast til aftale fra økonomikonsulent Bankkommentar til udkast til aftale fra økonomikonsulent Afviklings- og pasningsaftale Advokatkommentar til afviklings- og pasningsaftale Bankkommentar til afviklings- og pasningsaftale Samarbejdsaftale akkordaftale Advokatkommentar til samarbejdsaftale akkordaftale Bankkommentar til samarbejdsaftale akkordaftale (Ubetinget) salgsfuldmagt Salgsfuldmagt frivillig ordning hvorfor? Uigenkaldelig salgsfuldmagt formular Advokatkommentar til uigenkaldelig salgsfuldmagt Bankkommentar til uigenkaldelig salgsfuldmagt Krav til frivillig akkord Hvilke fordringer omfattes af frivillig akkord?

13 4.2. Betalingsstandsning »Stille«betalingsstandsning »Helt stille«betalingsstandsning Krav til frivillig ordning Kapitel 14. Foranstaltninger efter opstart af frivillig ordning/akkord Registrering af aktiver/skæringsdag Skifterettens tiltag/retsstilling Skyldnerens tiltag/retsstilling Tillidsmandens tiltag/retsstilling Akkordlederens tiltag/retsstilling Skyldnerens økonomikonsulents/revisors tiltag/retsstilling Pengeinstituttets tiltag/retsstilling Realkreditinstituttets tiltag/retsstilling Leasinggivers og andre særligt sikrede kreditorers tiltag/retsstilling Leasinggivers tiltag/retsstilling Ejendomsforbeholdssælgers tiltag/retsstilling Simple kreditorers tiltag/retsstilling Lønmodtageres tiltag/retsstilling Kapitel 15. Frivillig akkord-forhandlingens varighed Ordinær længde af perioden for frivillig akkord-forhandling Forlængelse af perioden for frivillig akkord-forhandling Ophør af frivillig akkord-forhandling Skattemæssige overvejelser i forhold til skatteårets udelelighed og længden af frivillig akkord-forhandling Kapitel 16. Regnskabs- og bogføringspligt under frivillig akkordforhandling Årsregnskabsloven Bogføringsloven Løbende regnskabsaflæggelse Kapitel 17. Hovedkreditors/marginalpanthavers rettigheder og pligter Frivillig ordning ktr. frivillig akkord Frivillig akkord og kaution Offentlige kreditorers stillingtagen til frivillig akkord-forslag

14 DEL 5. Rekonstruktion Kapitel 18. Under hvilke betingelser kan en bedrift tages under rekonstruktionsbehandling? Overordnede betingelser for rekonstruktionsbehandling Retlig interesse i rekonstruktionsbehandling Insolvensbetingelsen Erkendt insolvens Skyldneren under rekonstruktionsbehandling Skyldneren standser sine betalinger Udlæg inden for tre måneder Begæring om rekonstruktionsbehandling Skyldnerens rekonstruktionsbegæring Fordringshaveres rekonstruktionsbegæring Fælles krav til rekonstruktionsbegæringer Obligatoriske krav Ordensregler Forslag til rekonstruktør(er) og regnskabskyndig tillidsmand Habilitetserklæringer Skærpet habilitetsbestemmelse regnskabskyndig tillidsmand Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse som betingelse for indledning af rekonstruktionsbehandling Sikkerhed for rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands virke Kapitel 19. Foranstaltninger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning Lovbaserede tiltag Skifterettens tiltag Skyldnerens tiltag Tillidsmandens tiltag Tiltag i tilknytning til indledning af rekonstruktionsbehandling Tiltag i tilknytning til rekonstruktionsplan Tiltag i tilknytning til rekonstruktionsforslag Rekonstruktørens tiltag Tiltag i tilknytning til indledning af rekonstruktionsbehandling

15 Tiltag i relation til rekonstruktionsplan Tiltag i relation til rekonstruktionsforslag Skyldnerens økonomikonsulents/revisors tiltag Skyldnerens pengeinstituts tiltag Skyldnerens realkreditinstituts tiltag Registrering af aktiver Ikke-lovbaserede tiltag Skifterettens tiltag Skyldnerens tiltag Tillidsmandens tiltag Rekonstruktørens tiltag Skyldnerens økonomikonsulents/revisors tiltag Skyldnerens pengeinstituts tiltag Skyldnerens realkreditinstituts tiltag Særlige tiltag ved rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden Rekonstruktørens foreløbige overtagelse af ledelsen Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen Rekonstruktionsbehandlingens påvirkning af kreditorer, panthavere og samarbejdspartnere Skyldnerens pengeinstituts retsstilling Skyldnerens realkreditinstituts retsstilling Leasinggivers og andre særligt sikrede kreditorers retsstilling Leasinggivers retsstilling Ejendomsforbeholdssælgers retsstilling Kreditors tilbageholdsret Simple kreditorers retsstilling Lønmodtagere og rekonstruktionsbehandling Lønkravs status ved videreførelse/ikke-videreførelse Væsentlige vilkårsændringer Sikkerhedsstillelse for lønkrav Sikkerhedsstillelse efter kl. 12 q, stk LG-dækning under rekonstruktionsbehandling Ændret insolvensdefinition LG s maksimumdækning ved rekonstruktionsbehandling Rekonstruktørens rolle ved administration af LGdækningen under rekonstruktionsbehandling

16 Tilbagebetaling af LG-lån Tilbagebetalingskravets status LG-forhåndstilsagn Kapitel 20. Rekonstruktioners varighed Rekonstruktionsperiodens ordinære længde Forlængelse af rekonstruktionsperioden Formkrav Behandling af begæringen om fristforlængelse i skifteretten Fremgangsmåden ved fristforlængelse Fuldmagt Rekonstruktionsbehandlingens ophør Skattemæssige overvejelser i forhold til skatteårets udelelighed og rekonstruktionsperiodens længde Kapitel 21. Regnskabs- og bogføringspligt under rekonstruktionsbehandling Årsregnskabsloven Bogføringsloven Overtrædelser af bogføringsloven konsekvenser Konkurskarantæne Sanktionsniveauet ved overtrædelse af bogføringsloven Rekonstruktion på trods af straffelovsovertrædelser? Løbende regnskabsaflæggelse Kapitel 22. Rettigheder og pligter under rekonstruktionsbehandlingen Gensidigt bebyrdende aftaler videreførelse Videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler Betingelser for videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler Formkrav Rekonstruktørsamtykke Betingelser for videreførelse af ophævet gensidigt bebyrdende aftale Ophævelse af aftale af andre årsager end skyldnerens forsinkelse med egen ydelse Frist for stillingtagen til videreførelse

17 Gensidigt bebyrdende aftaler med løbende ydelse Særligt om leasingaftaler Særligt om købekontrakter med ejendomsforbehold Særligt om forpagtnings- og staldlejeaftaler Særligt om depositum Opsigelse af gensidigt bebyrdende aftale med løbende ydelse Medkontrahentens retsstilling ved videreførelse af gensidigt bebyrdende aftale Medkontrahentens rettigheder Medkontrahentens krav sikret som sekundært massekrav Konkursdekret over skyldneren i opsigelsesperioden Medkontrahentens begrænsninger Forbud mod krav om sikkerhedsstillelse Tilbageholdsret Forbud mod krav om betaling før forfaldstid Forbud mod ophævelse Den gensidigt bebyrdende aftale videreføres ikke Medkontrahentens hæveadgang Tilbagelevering af ydelse, der er kommet skyldneren i hænde efter rekonstruktionsbehandlingens indledning Rekonstruktionsregulering Opsigelse med sædvanligt eller rimeligt varsel Medkontrahentens opsigelsesadgang Skyldnerens erstatningspligt kravets status Simpelt krav Lønmodtagerkrav lønprivilegeret erstatningskrav Finansielle leasingaftaler efterstillet krav Omstødelse under rekonstruktionsbehandling Undersøgelse af eventuelle omstødelige dispositioner eller betalinger Hvem træffer beslutning om anlæggelse af omstødelsessag? Hæftelse for omstødelsessagens omkostninger Gennemførelse af omstødelsessagen Salg af omstødelseskrav

18 3.6. Fordeling af omstødelsesbeløbet Omstødelsesforbud ved virksomhedsoverdragelse i rekonstruktion Frist for anlæggelse af omstødelsessag Begrænsninger i skyldnerens rådighed under rekonstruktionsbehandling Panthaverregnskab Omkostninger ved salg af pantsatte aktiver Rimelige omkostninger Rimelige vurderingsomkostninger Rimelige salgsomkostninger Vurderingsomkostninger, der påhviler panthaveren Omkostninger ved overgangen til konkurs Aftalebaseret panthaverregnskab DEL 6. Andre ordninger Kapitel 23. Konkursrekonstruktion Kapitel 24. Gældssanering Historik Gældssanering uden forbindelse med konkurs Den økonomiske betingelse Den»moralske«betingelse Omstændigheder, der taler mod gældssanering Andre omstændigheder, der taler mod gældssanering Gældens alder Hensynet til anden saneringsmulighed Dividende bortfald af gæld Skæringstidspunktet pantesikrede krav Hvad omfattes af en gældssaneringskendelse? Gældssanering i forbindelse med konkurs Betingelser for gældssanering i forbindelse med konkurs basisbetingelserne Den økonomiske betingelse Den»moralske«betingelse Andre omstændigheder, der taler mod gældssanering

19 Gældens alder Hensynet til anden saneringsmulighed Dividende bortfald af gæld Skæringstidspunktet pantsikrede krav Hvad omfattes af en gældssaneringskendelse? Tidspunktet for afsigelse af gældssaneringskendelse Gældssaneringskarantæne Gældssaneringsbudgettet Forskelle og ligheder mellem»almindelig«gældssanering og gældssanering i forbindelse med konkurs en opsummering DEL 7. Accessoriske forhold Kapitel 25. Forskelle og ligheder mellem brugeligt pant, frivillig akkord-forhandling og rekonstruktion Kapitel 26. Brugeligt pant, frivillig ordning/akkord, rekonstruktion og moms Registreringsforhold Moms ved hel eller delvis overdragelse af virksomhed Momsreguleringsforpligtelsen Investeringsgoder Reguleringspligt Reguleringsbeløbets status, når overdrageren er taget til brugeligt pant, er under frivillig akkord-forhandling eller under rekonstruktionsbehandling Reguleringsperioden og reguleringsprincipperne Overtagelseserklæring Moms ved salg af driftsmidler behæftet med løsørepant/virksomhedspant Moms af honorar ved overdragelse af fast ejendom/moms af rekvirenthonorar Moms af vurderingshonorar Moms af honorar til brugspanteadvokat, akkordleder, rekonstruktør og tillidsmand Momskravs status under brugeligt pant, frivillig akkordforhandling og rekonstruktionsbehandling

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Hans Helge Beck Thomsen. Brugspanteret

Læs mere om udgivelsen på  Hans Helge Beck Thomsen. Brugspanteret Hans Helge Beck Thomsen Brugspanteret Hans Helge Beck Thomsen Brugspanteret 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3630-1 Omslag: Axel Surland, Frederiksværk Sats:

Læs mere

Rekonstruktion. Teori og praksis

Rekonstruktion. Teori og praksis Rekonstruktion Teori og praksis Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen, Kim Sommer Jensen, Christian Jul Madsen & Andreas Kærsgaard Mylin Rekonstruktion Teori og praksis Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller FINANS SELSKABSRET Samspillet mellem SELSKABSRET og KAPITALMARKEdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JAKOB JUUL-SANDBERG Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jakob Juul-Sandberg Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere

LOV nr 718 af 25/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019

LOV nr 718 af 25/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 LOV nr 718 af 25/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-711-0226 Senere ændringer til forskriften LOV nr 848 af 01/07/2010

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Køb og salg af virksomheder og aktier

Køb og salg af virksomheder og aktier PER VESTERGAARD ANDERSEN Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser,

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager grad selv kan behandle deres tvister ved domstolene. Det seneste skud på stammen er reglerne om behandling af småsager. Småsager beskriver de nye regler om retssager i småsagsprocessen og redegør for,

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen PRAKTISK 2.udgave FOGEDRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen Praktisk fogedret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Praktisk fogedret 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist-

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erik Werlauff Kontrakter Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kontrakter Erik Werlauff Kontrakter 3. reviderede udgave af Bjørn Saltorps»Kontrakter«Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Erik Werlauff Kontrakter

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Introduktion til kreditretten

Introduktion til kreditretten Introduktion til kreditretten og nogle udvalgte emner Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul 3. udgave Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul Introduktion til kreditretten og nogle

Læs mere

Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter

Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter LINE MARKERT, KLAVS V. GRAVESEN PER TIMMERMANN & MERETE PILEGAARD MELIN Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Udskillelse og sammenlægning af kommunale

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Anders Ørgaard. Sikkerhed i løsøre. 9. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Anders Ørgaard. Sikkerhed i løsøre. 9. udgave Anders Ørgaard Sikkerhed i løsøre 9. udgave Anders ørgaard Sikkerhed i løsøre 9. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3930-2 Omslag: Torben Lundsted, Korsør Sats og

Læs mere

JETTE THYGESEN. Emballage afgift. i miljø- og afgiftsretlig belysning. JuriST- og ØkoNomforbuNdETS

JETTE THYGESEN. Emballage afgift. i miljø- og afgiftsretlig belysning. JuriST- og ØkoNomforbuNdETS JETTE THYGESEN Emballage afgift i miljø- og afgiftsretlig belysning JuriST- og ØkoNomforbuNdETS forlag Emballageafgift i miljø- og afgiftsretlig belysning 1 2 Jette Thygesen Emballageafgift i miljø- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 Kapitel 1. Introduktion... 13 1. Konkurslovgivningen... 13 2. Fristdagen... 16 2.1. Baggrund og retsvirkninger... 16 2.2. Fristdagsfundamenter... 16

Læs mere

Håndtering af konflikter i IT-projekter

Håndtering af konflikter i IT-projekter Samtidig er IT-projekter ofte komplekse, under tidspres og med deltagere som kun har begrænset overskud, så der er risiko for konflikter, som i værste fald kan betyde at projektet mislykkes. Bogen er skrevet,

Læs mere

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer 1. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Erstatningsretlige grænseområder

Erstatningsretlige grænseområder Vibe Ulfbeck Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erstatningsretlige grænseområder

Læs mere

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen Bernhard Gomard Obligationsret 4. del 2. udgave ved Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Bernhard Gomard ved Torsten Iversen Obligationsret 4. del 2. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist-

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig opgave på kontrakt Karsten Naundrup Olesen Offentlig opgave på kontrakt Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar HANS HENRIK EDLUND RASMUS MEHL Erhvervsmægleres opgaver og ansvar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Erhvervsmægleres opgaver og ansvar Håndbog for erhvervsmæglere Hans Henrik Edlund og Rasmus Mehl Erhvervsmægleres

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ADAM GOLDSCHMIDT søfart & pengevæsen Om en af tredjemand stillet sikkerhed til sikring af opfyldelsen af aftaler, som angår tilvejebringelsen af et skib JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søfart & Pengevæsen

Læs mere

Retssager. Civilprocessens grundbegreber

Retssager. Civilprocessens grundbegreber Retssager Civilprocessens grundbegreber Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber 1. udgave, 1.

Læs mere

Forvaltningsrettens grundprincipper

Forvaltningsrettens grundprincipper Grethe Wilmoes & Winnie Vestergård Forvaltningsrettens grundprincipper Håndbog for børn og unge-området Jurist- og Økonomforbundets Forl ag Grethe Wilmoes og Winnie Vestergård Forvaltningsrettens grundprincipper

Læs mere

Klimaændringer i juridisk perspektiv

Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Klimaændringer i juridisk perspektiv J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene

Læs mere

Politi- og domstolsreformen

Politi- og domstolsreformen Politi- og domstolsreformen This page intentionally left blank Jens Røn Politi- og domstolsreformen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Politi- og domstolsreformen 1. udgave, 1. oplag 2007 by Jurist-

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

WERLAUFF SE-SELSKABET. det europæiske aktieselskab. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

WERLAUFF SE-SELSKABET. det europæiske aktieselskab. Jurist- og Økonomforbundets Forlag WERLAUFF SE-SELSKABET det europæiske aktieselskab Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9088-0 Erik Werlauff SE-SELSKABET det europæiske aktieselskab Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002 SE-Selskabsret

Læs mere

Praktisk voldgiftsret

Praktisk voldgiftsret Praktisk voldgiftsret MED FOKUS PÅ VOLDGIFTSINSTITUTTET Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen Håkun Djurhuus Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad,

Læs mere

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Vedtægter og ejeraftaler med tjeklister

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgiftsloven Tinglysningsafgiftsloven 1 This page intentionally left blank Lilian Hindborg og Kirsten Nørgaard Indhold Tinglysningsafgiftsloven med kommentarer Afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder

Læs mere

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Aftalefrihed Parter Areal + betalingsrettigheder + bygning. (jagt/fisk) (adr, matr.nr., evt. kort-bilag) Periode. (Kalenderår) (Max 30 år.) (uopsigelig

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder Mogens Johannsen Tvangsauktion over

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018 Sag 242/2017 A (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod X ApS og Y ApS (advokat Bent Stamer for begge) og SKAT (advokat Trine Irene Brodersen) I tidligere

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

immaterialretsaftaler

immaterialretsaftaler Birgit Liin MISLIGHOLDELSE AF immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Misligholdelse af immaterialretsaftaler Birgit Liin Misligholdelse af immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER JENS PAUL SEN ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Paulsen Arbejdsmarkedsklausuler Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen. Insolvensprocesret. 3. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen. Insolvensprocesret. 3. udgave Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen Insolvensprocesret 3. udgave Torben Kuld Hansen & Lars Lindencrone Petersen Insolvensprocesret 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lærebog i dansk og international køberet 4. udgave Lars Hedegaard Kristensen Anne-Dorte Bruun Nielsen Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

Ombudsmandsloven. Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen

Ombudsmandsloven. Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen Ombudsmandsloven Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lisbeth Adserballe, Jon Andersen, Morten Engberg,

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen Virksomhedspant Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen

Læs mere

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber Erik Werlauff Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Skyldforhold Obliationsrettens

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK STUDIER I DANSK POLITIK RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Krisevalg Økonomien og folketingsvalget 2011

Læs mere

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

RET OG DIGITAL FORVALTNING

RET OG DIGITAL FORVALTNING Peter Blume & Hans Christian Spies RET OG DIGITAL FORVALTNING MED LOV SKAL MAN DIGITAL FORVALTNING BYGGE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kan et forvaltningsområde i det hele taget digitaliseres? Kan

Læs mere

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE NELL RASMUSSEN lærebog i familie ret Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE Lærebog i Familieret 1 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret Nyt Juridisk Forlag 2012 3 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret 2. udgave, 2.

Læs mere

Kursusindbydelse - Landbrugsseminar 2018

Kursusindbydelse - Landbrugsseminar 2018 Kursusindbydelse - Landbrugsseminar 2018 For landbrugserhvervets rådgivere og finansielle samarbejdspartnere med særligt fokus på afvikling, generationsskifte og omstrukturering. Denne kursusindbydelse

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Bent Iversen Finansieringsret Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Forord 11 Forkortelser 12 1 Indledning 13 2 Rigtig ydelse 20 Almindelige regler om pengeforpligtelsers opfyldelse Kreditor- og

Læs mere

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Håndtering af nødlidende virksomheder Wicki Øland, SKAT Program Fordringshaveraftaler Inddrivelse Bobehandling (konkurs,rekonstruktion, Kreditorordn./akkorder)

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JØRGEN DALBERG-LARSEN Retssociologiske og retsteoretiske artikler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen Perspektiver på ret og retsvidenskab Retssociologiske og retsteoretiske artikler

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Færdselsansvar Helle Isager Færdselsansvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Helle Isager Færdselsansvar 5. udgave, 1. oplag 2014 by

Læs mere

Kapitel 1 - Introduktion

Kapitel 1 - Introduktion Kapitel 1 - Introduktion 1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Sikkerhedsformer: 2 1.3 Obligationsret og tingsret: 3 1 Kapitel 2 Panteret 2.1 Indledning 6 2.2 Forholdet mellem pantsætteren og panthaveren

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7.

Læs mere om udgivelsen på  Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7. Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning Materiel foged- og konkursret 7. udgave Bo von Eyben & Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning materiel foged- og konkursret 7. udgave/1. oplag

Læs mere

ERHVERVS STRAFFE RETTEN

ERHVERVS STRAFFE RETTEN Hovedlinjer i VAGN GREVE & LARS BO LANGSTED ERHVERVS STRAFFE RETTEN 7. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten Vagn Greve & Lars Bo Langsted Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 29. marts 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 29. marts 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 29. marts 2019 Sag 77/2018 A (advokat Henrik Sjørslev) mod B, C, D og E (advokat Kirstine Rechnagel for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

John Klausen REVALIDERING. nyt juridisk forlag

John Klausen REVALIDERING. nyt juridisk forlag John Klausen REVALIDERING nyt juridisk forlag Revalidering John Klausen Revalidering Nyt Juridisk Forlag 2011 John Klausen Revalidering 1. udgave, 1. oplag 2011 by Nyt Juridisk Forlag Alle rettigheder

Læs mere

Forvaltningsrettens grundprincipper

Forvaltningsrettens grundprincipper GRETHE WILMOES & WINNIE VESTERGÅRD Forvaltningsrettens grundprincipper Håndbog for børn og unge-området 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Forvaltningsrettens grundprincipper Håndbog for børn

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger

Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger Insolvensrettens Dag 2019-20. marts 2019 Hvor går grænserne for kurators handlefrihed Kan kurator opgive en allerede anlagt konkurskarantænesag

Læs mere

OLE WINCKLER ANDERSEN

OLE WINCKLER ANDERSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED HJÆLPER VI? EN INTRODUKTION TIL OLE WINCKLER ANDERSEN EVALUERING AF EVA BROEGAARD UDVIKLINGSBISTAND JENS KOVSTED J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere