Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&"

Transkript

1 Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3 $* 6.:,&;*,&<..,&&)$. $." 1,&= 3$1,&.0 <.:3$>?9 " $! "!#,&9'$.0,&1.$/ $-,&-<..? " 6!1.0$3 3$.0,&%: $$$.!

2 Side 2 af 32,&.$.. $.0*,&=$* / * 3 A,&=$ * 3 9/$.$<.. " =,&&:* / * 3%/;.0,&:!$! ; 0$,,&:.$ 3.*,&9=$3 %4.1 6*. *! "!#,&2! $ *0 $?*4.6! ",&-<..$,&%1$0..",84.=,&1$0,&1$0,&2$0,&&6*!.. *,&+

3 Side 3 af 32! "!# (,%*- #%&&' () %&&*"%&++ Siden Økonomiudvalgets behandling af budgetforslag 2008 den 19/6-0 har KL beregnet nye prisog lønskøn, og de økonomiske konsekvenser af aftalen med regeringen er blevet udmøntet i lovog cirkulæreprogrammet samt reguleringen af de budgetgaranterede områder. Budgetoversigt Skattefinansieret område Nettotal - mio. kr. Budget 200 Budgetforslag 2008 Budgetoverslag 2009 Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag priser vedr. drift og anlæg 2008-priser vedr. drift og anlæg 1 Driftsvirksomhed i alt 3.336, , , ,5 3.53,5 2 Ændret pris- og lønskøn 0,0-8,0-8,0-8,0-8,0 3 Lov- og cirkulæreprogram 0,0 12,4 13,4 13, 13, 4 Budgetgaranti 0,0-3,1-3,5-3,4-3,4 5 Sundhedsområdet 0,0 16,5 16,5 16,5 16,5 6 Sygedagpenge m.v. 0,0 35,8 35,8 35,8 35,8 Besluttede og nødvendige korrektioner (bilag 1) 0,0 10,8 8,8 9,3 10, 8 Pris- og lønregulering vedr. 9 drift 0,0 0,0 138,8 263,8 394,0 10 Renter,netto 18, 32,5 33,4 35,3 3,2 11 Afdrag på lån 89,3 63,0 65,0 66,9 66, 12 Grundbidrag 86,9 90,9 95,4 100,0 104,6 13 Udviklingsbidrag 8, 9,1 9,5 10,0 10,4 14 I alt 3.540,2 3.48, , , , 15 Finansiering: 16 Tilskud og udligning -901,4-953, , , ,0 1 Tilskud og udligning, reg. 0,0 0,0 0,0 35,6 0,0 18 Finansforskydninger 0,4-0,8-0,8-0,8-0,8 19 Skatter: 20 Kommunal indkomstskat , , ,2-2.8, ,5 21 Øvrige skatter -255,0-296,5-25,5-25,5-25,5 22 Kommunal indk.skat,eengangs 0,0 0,0 0,0-61,5 0,0 23 Øvrige skatter, eengangs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 I alt til finansiering -3.58, , , , ,8 25 Driftsoverskud før anlæg -3,9-53,9-44,1-9,5-119,1 26 Skattefinansierede anlæg (bilag 3) 310,2 11, 113,8 52,8 0,9 2 Pris- og lønregulering af anlæg 0,0 0,0 4,1 3,9,9 28 Optagelse af lån -148,2-50,0-45,0-45,0-45,0 29 Budgetteret kassetræk -124,1-6,9-28, 85,8 85,3

4 Side 4 af 32 Bemærkninger til ovennævnte oversigt: Skattefinansierede driftsudgifter, renter og afdrag mv. Oversigten viser budget 200, budgetforslag for 2008 og overslagsårene , som de foreligger efter udvalgenes behandling m.v. Den skattefinansierede driftsvirksomhed udgør i alt 3.488,9 mio. kr. i budgetforslag Dette beløb indeholder de tekniske tilretninger, som blev vedtaget i februar måned samt efterfølgende politiske beslutninger, der har virkninger ud over 200. Sundhedsområdet forhøjes med 16,5 mio. kr., således at områdets budget svarer til de forudsætninger, som ligger til grund for regeringsaftalen. Sygedagpenge m.v. forhøjes som følge af budgetopfølgningen pr. 30/4 200, der ved den efterfølgende genberegning viste merudgifter for ca. 36 mio. kr. Byrådsbeslutninger og nødvendige korrektioner, som har vist sig efter aflevering af udvalgenes budgetforslag er specificeret på medfølgende oversigt (bilag 1 Bilag 2 indeholder en række ønsker til budgettet. Disse er ikke indregnet i budgetoversigten. Bilag 6 indeholder Ældrerådets ønsker. Af budgetaftalen 200 fremgår, at der skal foreligge forslag til min. 2% effektivisering af administrationen. Bilag 5 indeholder forslag til effektivisering/besparelser på 5,8 mio. kr., som ikke er indregnet i budgetoversigten. Af Borgmesterens brev af 13. marts 200 til udvalgene kunne der fremsendes særskilt notat med stærkt presserende udgiftsbehov. Dette er opfattet forskelligt af udvalgene, idet nogle udvalg har fremsendt ønsker og andre ikke har. Der kan derfor være udvalg, som ikke har fremsendt ønsker, der kan sidestilles med ønskerne i bilag 2. Renter og afdrag er opgjort på baggrund af låneomlægningen, hvor lånenes løbetid er blevet forlænget og stående lån indeholdt i det nye lån med en afdragsperiode på 20 år. Indtægtsgrundlaget Tilskud og udligning er beregnet på baggrund af selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget for de kommunale indkomstskatter og de forventede befolkningstal iflg. befolkningsprognosen vedtaget i maj 200. Den kommunale indkomstskat er beregnet på baggrund af et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag på ,3 mio. kr. og en udskrivningsprocent på 25,2. Endvidere er der indregnet en forventet stigning i skatteyderne på ca. 800 pr. år som følge den forventede stigning i befolkningstallet jf. befolkningsprognosen. Øvrige skatter omfatter selskabsskatter og ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift Selskabsskatterne er afregning vedrørende 2005 og tidligere år og udgør ca. 91 mio. kr. I 2005 er der ekstraordinære store selskabsskatter, som ikke kan forventes i de efterfølgende år, hvorfor beløbet i overslagsårene er ca. 0 mio. kr. Ejendomsskatterne udgør i alt 205,5 mio. kr., hvoraf grundskylden udgør 145,3 mio. kr. Over-/underskud på den skattefinansierede drift I henhold til ovennævnte oversigt og uden indregning af ønsker er der i 2008 et forventet driftsoverskud før anlæg på 53,9 mio. kr. Skattefinansierede anlæg De skattefinansierede anlæg for 2008 (bilag 3) udgør i alt 11, mio. kr. i budgetoversigten. I beregningen indgår udelukkende de anlægsarbejder, som indgik i overslagsår 2008 ved sidste års budgetlægning. Stigningen fra 118,5 svarende til 53,2 mio. kr. - skyldes bl.a. en større udgift til

5 Side 5 af 32 Vestbyskolen end forudsat ved sidste års budgetlægning på 24,2 mio. kr. Ombygning af ældrecentre indgår med 2 mio. kr. mere end forudsat i sidste års budget, som følge af udskydelse af opførelse af ældrecenter i Gedved og ombygningen af Præsthøjgård. Økonomien i alle anlægsarbejder er i øvrigt revurderet bl.a. med baggrund i den kraftige stigning i byggeomkostningerne. Jordforsyningsbudgettet er under udarbejdelse, og der vil senere blive fremsendt revideret jordforsyningsbudget. Bilag 4 er oversigt over ønsker til anlæg. Disse er ikke indregnet i budgetoversigten. Lånoptagelse I budgetforslaget for 2008 er lånoptagelse opført med 50 mio. kr. og lidt lavere i de efterfølgende år. Lånoptagelsen er skønnet, da det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at få oplysninger om evt. dispensationer fra lånecirkulæret. Lånoptagelsen er skønnet under hensyntagen til, at det af økonomiaftalen mellem KL og regeringen fremgår, at lån til opførelse, ombygning og renovering af folkeskoler fortrinsvis retter sig mod kommuner, som ikke har deponeret likviditet. Frigivelse af deponeret likviditet Horsens Kommune har deponeret ca. 202 mio. kr. af sin samlede likviditet. Det er aftalt mellem KL og regeringen, at deponeret likviditet vil blive frigivet i lige store rater over de kommende tre år. Overskridelse af serviceudgifterne Aftalen mellem KL og regeringen indebærer, at der ikke vil ske reduktion i bloktilskuddet for kommunerne, som følge af overskridelsen af serviceudgifterne fra , men den skønnede overskridelse skal deponeres. Gedved og Brædstrup kommuners overskridelse af serviceudgifterne fra 2006 til 200 på i alt ca. 26 mio. kr. giver anledning til, at der for Horsens Kommunes vedkommende skal deponeres ca. 6, mio. kr. i de kommende år. Takstfinansieret Nettotal - hele kr. Budget 200 Budgetforslag 2008 Budgetoverslag 2009 Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag priser vedr. drift og anlæg 2008-priser vedr. drift og anlæg 30 Driftsvirksomhed: 31 Forsyningsvirksomheder -29, -41,6-41,9-41,6-42,0 32 Ændret pris- og lønskøn 0,0 1, 1, 1, 1, 33 Pris- og lønregulering vedr. 34 drift 0,0 0,0-2, -4,1-5,5 35 Anlægsvirksomhed 48,9 63,3 39,6 32,4 32,4 36 Pris- og lønregulering vedr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 anlægsvirksomhed 0,0 0,0 1,4 2,4 3,6 38 I alt 19,2 23,3-1,9-9,2-9,8 39 Forskydninger på mellemregning med Horsens Kommune -19,2-23,3 1,9 9,2 9,8 Det takstfinansieret område er opgjort i ovenstående tabel, og specifikation af anlægsudgifterne kan ses på sidste side i den medfølgende investeringsoversigt for 2008 og overslagsårene Forskydninger på mellemværendet med Horsens Kommune vil i de enkelte år enten opskrive eller reducere forsyningsvirksomhedernes tilgodehavende ved Kommunen. I 2008 vil forsyningsvirksomhedernes tilgodehavender blive nedbragt med 23,3 mio. kr.

6 Side 6 af 32 Bilag: Bilag 1: Oversigt over byrådsbeslutninger og nødvendige korrektioner. Bilag 2: Ønsker til driftsbudgettet. Bilag 3: Investeringsoversigt Bilag 4: Ønsker til investeringsoversigt Bilag 5: Notat vedr. effektiviseringstiltag på det administrative område. Bilag 6: Ældrerådets ønsker. Indstilling: Direktionen indstiller, at ovenstående indgår i det videre budgetarbejde til budget 2008 og overslagsårene. $-B $ B..-/B C..-/B,. $../.&-? D $*$ ;.$.$$ </. #3$? ; 06/2. $ 8 $ #.?"/$ ; E $ (.$$ </. +2# 2 :2*# /2 0 1/ :$ </.*1/: #!'().. $ * 1 *!$9,. $. *.. 3$ $.3 * $. 3.. $0.$$ (,%*3 ) ()/(,-&,0%&&1 2(()) $#/!$ 0..*0$ >.0 *?..0..$3#!

7 Side af *! / 6 $* 1 ;.3**0 $.. &9 * $ $ $03. $.!.*0$..3..* $ +..$$ %%%-%%%%F#/!$ G$ $ *. $ $ #. +.. (,%*; $,(,&&,&+,&& %-: / 2(/(4) 5) 6 )8() 2( 4)2)))9()))808) : )2( " 1 * $ *3 ** ',45 43$.! $.3 $$116! * 3$.!*% $$$ : $116! *!$.3 * $$ 5".*. 5"!*!$ 3 $ * 3$. $ $/

8 Side 8 af 32 : $$! *. 5"!*.$* *!..* <$ 5" $ *$" " 1.$ : $116!0! *!.3* $ $$!. * 3 6? = ( $. * $.3 3 $! $$ $116!0! $" 1 * $6? * ** $*$.3 $.3! 116! " 1 $ *$*!*.',45! $43$..*!** $ =3$ 43$. * #. #.$-0 $1+ =3$ =3$3$. $ 6 3 (,%*= $,(,&&,&+,&& 3&+:%&&1,-1'-"& 2)9)< ) )2( 1$66 $.. &0 0 " 1 $1$6$

9 Side 9 af 32 $$ $! $.*. $ 1$6 (,%*1 $,(,&-,&%,&& &+:%&&1,-''&"& )< ) 2/) 2((6 >)02(><0) 2, '94(0)#2( )2( "3.0 #$ $ $*$ 0$0$- /-;$.0 )/E6-#3*$ $ $ $ $ $$ $ $? 2$ $.*$ *?&'* $ $. $$ $ 0 *.3 * 2$ $ 0$.3 0$$! *&$$ H $3 2$ $. 0$0"0 $ H$ %-8I9--8I. %8I" )$ 0*$* %-/%-$0-$ 9 *9I * 09I $$$0 $ )$- #3* 1 # #! - 9-

10 Side 10 af 32 * $ * $ *?&.0$0*H! $ (,%*' $,(,&-,&%,&& &+:%&&1,-'1*"& )< ) 2/) 2((6 >)02(><0) 2, -94(0)#2( )2( "3.0 #$ $ $*$ 0$0$& *.0/--#3* $ $ $ $ $$ $ $?2$ $.*$ *?'* $ $. $$ $ 0 *.3 * 2$ $ 0$.3 0$$! *&$$ H $3 2$ $. 0$0"0 $ -H$ 9-8I98I. -8I"0 8 )$ *$%$0*-9I * 09-I $$$0 $ )$& *.0 #3* 1 # #! 99

11 Side 11 af 32 9& * $ * $ *?.0$0*-H! $ (,%** $,(,'%,&%,&& &+:%&&1,-'&*"& )2( (<) 0 )2( $ $$ * E.4.0. $$= 0 4 " )860 $. *$$6 $$.4.0." *$= (4.0! (+6* )86$ 0. 0$ * * " 1 3 &$ 3" #! I $ " #! -I4 " )86$.3 $ ( $ 0 3. * $8I:.3 $0 &9 $4 " )862$! *$$*.. 2$$ 4 " )864 " )86..$ " 1 $$! * $* 99:3$2!!. 6$ 0 *. $. $ $6$. $3 $. 6$...

12 Side 12 af 32 $ $ $$6$. $ * &9 )$! $. * 4 " )86.$ 6 3 (,-&& $,(,%&,+& 3*:+**1,*&="& (4) 2< /6 6 (() ())>) )2( 6.:.($ $ $3 $ /$$ ** 6.: +!%%+ $3 " *!. 0 $$ $ $. 3 ** **.$ $ $.! /$$ $ $. 1 < /$$ $ + 3..!* $.! *. *3! $3.*

13 Side 13 af 32 (,-&+ ()/ )2( $.3$ 3$.. * $0$ *$ $... $ " $ $. 3 :$$ *.*0$ 6$> 2. *$.**$ 0$ ;3 *$*$$$!3 6 0*.3. * :* *.. ;!... 1 $ " $* ;. $.*3*&**8$ 1., 3.*3.$ *3J$?. 3. #! $$>. ** *. ;*.$..*. & *.$$. (/*0 * $*0.* #. ;* '... 1 *! 3 KK

14 Side 14 af 32 (,-&% $,(,%3,&&,&&?+;:%&&1,-;-*"& (> ())( )2( (! 90.*..*.....*.<... * & 2.. * <../!! A6.!.3*3 $! *3 *" " " 0!! * "... *$$... 0" :$" = $:')" $$&. * /!..$!. /...0. # / ".3. $$$. 0." $*0 0..$3 - C. *?." $$0!0 $ - '*. - $....$$$ $$.$ 8 $ *0 :') $ $LL.$... /$$. / 0 $6M!!**.!. * $"! #. 2.. '...

15 Side 15 af 32 (,-&- $,(,'3,&&,&& %=:%&&1,31'&"& 2 2 ()) )2( : $$. $. 1.! $ 1. = *? 2. # *. 3. =* " 1.&.4.1..#3*.9..&. )$.. * $.3 *., $. $.*3 3 $..!.3.!$. $. N.3!.3..! $$ *$* *. $.. $*** 0. *. *3 * *.$ ** )* # "0. *!.6 360&-.33 " ** %-.3 3:&&.3 3. :. 8;!.3 3,82 *.3 4. ; 8;3 &.336=.3

16 Side 16 af *9.33 8#3*-&& C4.". 6. )* # *..$.! $.....!.$.. $ $$.&* * 3..$<. )*& #. $ $** *.*3*3 *$ $3 #. ' $. KK $KK $3 #! (,-&3 $,(,%=++;;: ( )4) 2(<( )2( 1,).." 1 $ $ *.* O-L*. 3$ 0 3 L & $*..3 $$.. *.. 3 ( ;0 3** $ ;0" # /" #0 6 1 " (# 10103, *

17 Side 1 af 32 ) 3** **. $,). 3*$- # $$. 3.. # C..1,). 3. $$-. $ $0$$.$$ #. 6.1 = 3$? (,-&; ) 0 ) ) A %&&= )2( 1. *0$.?9$.0 <.:3$.. $ #.?9<.:3$

18 Side 18 af 32 " $! "!# (,-&= $,(,&;,&+,&%,&+:%&&1,;3*"& 2() 0)8 ()) )2( $ *0$ $.0 $0. *0. $ 0 *# $ 3. 0$.3! *.$$* #*.. $$ $.0 - % *0 0 3 $.. 3. * -& '$.0.*00 3 ;.0$.0 =0.08=.0 $=0.0 *!A ; /0. $K.. K KK!. #. $.0 './$/:E*$,$0.$.0?

19 Side 19 af 32 (,-&1 $,(,+-,&;,&& &+:%&&1,3&%*"& (2 " ><( 2() %&&' )2( $ $$- " $ " $* #$$- '*$. *0 ;$$- " $!* "?* 3 *.. :3 $ 3$$.$8$. * <. **-H $ )$. $$.3 $$$$$$. $$*.2;:" 1. && )?* )$.. *0* )/ $* 3 $.$- 6 $. $3 $" 1 *?&.$??* -* 3 $! " $0! $ #3*1. $** $ C#3*$*$ *0$ & $*. *03.$$.$ $3. *0(0 $.3* 6$ 3 *0*$.$6$ $$*?$-<. *0." 1 )A. & 3 N

20 Side 20 af 32 6 $*? *&H 3. $ $!*.=0)0 $." 1?H 3N/P =0)$'. $* * /P < " A'. $&!!* /* ** $ <. $$- $* 1! $*.$..?H $-.3.?* $-03. $$$$.&9 &-&9$ *&& $-.!9$$$ &3 $! $*$. *0* $ -.?$..3" 1 $. *0.$ $0* " 1 *..$ $$- $ $!* ; /0. $$*$. *0/.$-/. $ #. 1.$>$- 1.$>$*$. *0 1.$>$$- 1.$> $!* 1.$/$-? 1.$/!*? 1.$/. *0? 1.$/-? *3

21 Side 21 af 32 (,-&' $,(,&;,&+,&%?%&:%&&1,3;13"& (> ()A(())890)2(4) )4 2% ) 0 )2( " 1 &*?I <..? " 6!!$1.0. $. $3 1.0?. 3!.0!*?&?. 3. =0 $3*..0$!.0$ $.0 3!!. *? 2$ * &&%#! <..? " 6!6!$1.0 *$ $ &&& #! $..$.$-%&%. 3. $* &&&&-1.#! " 6!!$1.0 3* &&& ;.. $*=0.8$- $*6*..8$- ; /0. $ #. '..*$

22 Side 22 af 32 (,-&* $,(,&;,&&,&& &&:%&&1,3;=="& (( 2(22 (8) )2( ;$ $$$.!#.$. $ #*. 3$ *3.* $.3 =0* $=0*. $ $ $$3 3!( $.. 0$$ $. 3**$ $ $$.!* -&&& ; /0. $. 3. * -&&: $ $$.! (,-+& $,(,&;,&1,&%,?%3:%&&1,3=1="& 2( (>) (>) 2 09)( /)( )2( ; 0* $ 3 0!.$.. $.0*.!*$=0($... $.0*0 9( 3 $. $.$

23 Side 23 af 32 $3..0$& 3 $!...$ =.06! $ *$ 6! 3.. $*?03. ) 3 $&$ =.06! $ 96! 3.. $*-? 03. =.06! $ 9 6! 3...-?03. $ 3.. =.0&6! $ $ 09 6! 3 $ *..0//$! $ $-$ $* = 6! $ $ 09 6! 3 $ *..0//$! $ $-$ $*.$.. $.0* ; 0! $ 0 $. ; /0. $2.$. *?**3 $ A.$.?. *$.-. *$ (,-++ $,(,&+,&%,&; &%:%&&1,-'1+"&

24 Side 24 af 32 ) 2/ (,1"%&&1 /4 (,;"%&&1 B)#( (C )2( #!. 0 $. 3. * * 3 ; < 4 " = $.; Q0. 3 : $$ $% $* >$ * 3>. 3 $ $% ; /0. $ #. 3,$%; Q03 --? +* *$ (,-+% $,(,&+,&%,+;?+=:%&&1,%+;'"& ) 2/4 (,="%&&1 2( ) 2(> ()(6 ())) )2( #!. * $. 3. $ * 3 " # /" $. + C = $.; 0. 3 : $$ $%

25 Side 25 af 32 $ * 39>. 3 $ $% ; /0. $ " # /" $. #. 3,$%; /*$ 1* 9? 1 * 39/RR)*$ **.3*3*! 0 $ * 3 $$ " # /" $ (,-+- $,(,&+,&%,&;?+=:%&&1,-+%+"& () / ++"%&&1 /4 *"%&&19(9( 0 )2( 4 0 * $0* $! +* *;.0?&& * +* $ * <$3. $$0 * 33. $ ; /0.. 0 $.$*$0!*? #!*? $$? * ;.0 3 *!*.. 3 3* $* < $0$. $$

26 Side 26 af 32 * $ /$ * 3 %/. $ ; /0. 90 $ ;!+ E ": #. +* $ /$ * 3 %/ 9//*$ # + ' $ $ (,-+3 $,(,&+,++,&+ &+:%&&=,+%+'"& () 82(8))) ()0)92(( ( )2( :!$! $1.* $=. $$3$ ) $3**/*$0 $$$3 $!! <0..* $3$* $. :3 &%& "$ 3!$!>=! * "$$3 &.$. 3. &&< 3!$! $$ *-&%$ 3$!$!$ 2$ $3 $$ $ H$$ $!$!

27 Side 2 af 32 ; /0. $ $0?!* #. :!$! L; 0$,L R*R *$ # + ' $ $ (,-+; $,(,'%,%&,&&?%&:%&&1,-''-"& () 2(6>)<9(4,,/6 () )2( (.. $**&.$ 3 $?* (0$ $ 3. -%% # &* # + ' $ $ (,-+= $,(,&=,&&,&;?+;:%&&1,+-+;"& ) 24 (,+*, )/ )/

28 Side 28 af 32 )2( #!. 0$3 %6*. * $4. 1 %%%/-$0*?.1.08*.0.$S #!. $ $ ;! " # /" " * ; 0 3 $3 3$$ 3 %6*. * $4.1 %%%/-$0*?.1.08*.0.$S #! ; /0. $ :3 %/S R4.*$ # + ' $ $! "!# (,-+1 $,(,&&,&+,&& &&:%&&1,+*-1"& 8 2/0)2A(/6 )2( $ $ $.*.. $&! 33 * *0 :. $ $3** *0 3 $ *0 $ 3..$ * ". C 34.6$*?! 3$*. 3 *.*. 4.$ $! $! $ $6. 6.$ *4.6" $.!* *.$ ; *0 *. 3. * $*?

29 Side 29 af 32 &#.3.$ $ $. -/ (.$.!*. $$ $ 3. $? $.3 ; *0. $ $ *..$ 3 $#3*1 *0.$* $ $9 4.6*..$. $ * **...$.3 3$. * *0 $?$.$. 3. $4.6 * 3 $ $.$ 3$ 3. $4. 6 8! *&..$$9$#3*1! -&-&$! 9-&-A. 8!. C.#! ;,, # + ' $ $! " (,-+' (> () 2(

30 Side 30 af 32 (,-+* < 20 (> ()(6())(: ) (,-%& < 20 (,-%+ < 20 (,-%% 20 (,-%- /8>)><()( ) )/( (,-%3 < (<((

31 Side 31 af 32 3.

32 Side 32 af 32 ()(2(. ;0" # /" < ;6? + ' $ (6 ;6$ # #0 6

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for : NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 - 1. behandling 2017-043702 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 til

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed:

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed: REFERAT Byråd Møde nr.: 8 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-18.55 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Paw Amdisen, Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Halvårsregnskab

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2016-2019 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2015 (2016-2018), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 6 7 8 Budgetteringsmetode/procedure Økonomiudvalget godkendte den 6. marts 2018 Strategien for budgetlægningen 2019 2022. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 2 Den faktiske kassebeholdning... 4 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 2 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 12. marts 2013 Mål og procedure for budgetlægningen 2014 2017. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. 0 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2009-2012 Indholdsfortegnelse. Indtægter... 1 Kvalitetsfondsmidler... 3 Sanktioner i finansloven som gælder for 2009... 4 Driftsudgifterne... 6 Tekniske korrektioner

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget Favrskov Kommune 27. september 2017 Aftale om budget 2018-21 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som

Læs mere