Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009"

Transkript

1 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser, hvilket var på samme niveau som året før. Indvandrere og efterkommere fik i højere grad end danskere uddannelses med deling, hvilket formentlig er udtryk for et hyppigere valg af uddannelser hvori deling indgår. På en række uddannelser benyttes første meget hyppigt i forbindelse med uddannelses. Dette gælder blandt andet Landbrugsuddannelsen, VVSuddannelsen og uddannelserne til Dyrepasser og Beklædningshåndværker. På mange uddannelser benyttes det første dog ikke i så høj grad i forbindelse med uddannelses, blandt andet Detailhandelsuddannelse med specialer, Handelsuddannelse med specialer, Lager- og terminaluddannelsen samt uddannelserne til Gastronom, Murer, Mekaniker, Smed og Frisør. Formål Det er formålet med notatet at give en kort kvantitativ beskrivelse af i hvor høj grad deling er anvendt på tilgangen af praktik på erhvervsuddannelserne, herunder udviklingen i benyttelsen af delingen fra 2007 til Det er valgt at se på deling i perioden efter reformen af erhvervsuddannelserne (juli 2008 til januar 2009), og i et vist omfang sammenligne med den tilsvarende periode året før (juli 2007 til januar 2008). Kort om opgørelsesmetoderne Opgørelserne er baseret på den månedlige praktikpladsstatistik opgjort medio februar Uddannelses er knyttet op på uddannelser og specialer. Ved uddannelsesfordelte opgørelser af i , findes der ofte knyttet til forskellige uddannelsesordninger for den samme uddannelse, hvoraf nogle uddannelsesordninger inkluderer deling mens andre ordninger ikke har denne mulighed. I bilagets tabel 7 kan ses en opgørelse af antt af og specialer på de to seneste uddannelsesordninger før og efter reformen i juli Det skal dog UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 1 af 19

2 bemærkes, at der i opgørelser over i dette notat også indgår under ældre versioner af uddannelserne, som ikke illustreres i tabel 7. Brugen af flere forskellige uddannelsesordninger i uddannelsesne har betydning for opgørelser af deling på erhvervsuddannelserne, da på uddannelsesordninger med og uden deling for samme uddannelse kan eksistere på samme opgørelsestidspunkt. I dette notat opgøres derfor både 1) hvor stor en andel af, der er på uddannelsesordninger uden mulighed for deling. og 2) hvor stor en andel af uddannelses der er på første i uddannelsen. Endelig opgøres 2) andelen af på første sat i forhold til antt af på uddannelsesordninger hvori deling indgår. Oversigt over de indgåede Antt af indgåede uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet var i perioden juli 2007 til januar , se Tabel 1. Heraf var 56 % af ne indgået på uddannelsesordninger der ikke var delte. 6 % af uddannelsesne blev indgået på første af delte uddannelser, mens 38 % blev indgået på sidste af en delt uddannelse. Ses der kun på på delte uddannelsesordninger kan det konstateres, at 13 % af uddannelsesne indgået på uddannelsesordninger med deling var på uddannelsens første. Trindelte uddannelser blev især anvendt indenfor indgangene Dyr, planter og natur og Transport og logistik. Indvandrere/efterkommere og aldersgruppen over 24 år anvendte desuden delingen i højere grad end andre grupper. Der var ikke markante forskelle på omfanget af mænds og kvinders anvendelse af deling. UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 2 af 19

3 Tabel 1. Fordeling af antal indgåede primo juli 2007 til ultimo januar 2008 efter. Alle antal delt Mellem Sidste delte I alt Mænd Kvinder Under 20 år år Over 24 år Indvandrer/efterkommer Danske Dyr, planter og natur Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Transport og logistik Merkantil Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Bygnings- og brugerservice Kilde: UNI-C Statistik & Analyse. Udtrækstidspunkt medio februar Note: Der er blevet udbudt en revideret landbrugsuddannelse fra 1. juli 2008 i indgangen Dyr, planter og natur. Den reviderede uddannelse omfatter den hidtidige uddannelse til faglært landmand som før 1. juli 2008 lå uden for erhvervsuddannelsesloven, hvilket får betydning for sammenligninger mellem 2007 og UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 3 af 19

4 Andelen af uddannelses på første forbliver på samme niveau (6 %) i perioden juli 2008 til januar 2009 som i perioden juli 2007 til januar 2008, hvilket fremgår af Tabel 1 og 2. på uddannelserne bliver i perioden efter juli 2008 hovedsageligt anvendt på indgangene Dyr, planter og natur, Strøm, styring og it og Transport og logistik og aldersgruppen over 24 år og indvandrere/efterkommere benytter i højere grad første af uddannelserne end andre aldersgrupper. Tabel 2. Fordeling af indgåede erhvervsuddannelses efter. Aftaler indgået i perioden primo juli 2008 til ultimo januar Alle antal delt Mellem Sidste delte I alt Mænd Kvinder Under 20 år år Over 24 år Indvandrer/efterkommer Danske Dyr, planter og natur Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Transport og logistik Merkantil Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Bygnings- og brugerservice Kilde: UNI-C Statistik & Analyse. Udtrækstidspunkt medio februar Note: Der er blevet udbudt en revideret landbrugsuddannelse fra 1. juli 2008 i indgangen Dyr, planter og natur. Den reviderede uddannelse omfatter den hidtidige uddannelse til faglært landmand som før 1. juli 2008 lå uden for erhvervsuddannelsesloven, hvilket får betydning for sammenligninger mellem 2007 og UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 4 af 19

5 Trindeling fordelt på uddannelser En gradvis overgang til uddannelsesordninger med deling i erhvervsuddannelserne medfører at der i løbet af opgørelsesperioden kan ses et forøget antal uddannelsesordninger hvor der er mulighed for at benytte deling. De nye uddannelsesordninger har på en række forskellige uddannelser medført, at andelen af på uddannelser uden mulighed for deling går ned fra første periode til anden periode. Andelen af uddannelses på første varierer betydeligt på de enkelte uddannelser, og dette afspejler blandt andet forskellene i mulighederne for at vælge. I Tabel 3 ses hvor mange uddannelses der er indgået i de to perioder juli 2007 til januar 2008 og juli 2008 til januar 2009 fordelt på uddannelser. Andelen af med deling er 6 % i begge perioder. Tabel 3. Fordeling af indgåede uddannelses efter. Uddannelses med start i perioderne primo juli 2007 til ultimo januar 2008 og primo juli 2008 til ultimo januar Antal delt Andel i Andel i Andel af delte Antal delt Andel i t Andel i Andel af delte I alt Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Automatik- og procesuddannelsen Bager og konditor Beklædningshåndværker Beslagsmed Boligmontering Bygningsmaler Cnc-teknikuddannelsen Cykel-og motorcykeluddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Detailhandel med specialer Detailslagter Digital media Dyrepasser Ejendomsserviceuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 5 af 19

6 Elektronikoperatør Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Eventkoordinator Ferskvareassistentuddannelsen Film- og tv-produktionsuddannelsen Finansuddannelsen Finmekaniker Fitnessinstruktør Flymekaniker Former Forsyningsoperatør Fotograf Frisør Gastronom Glarmester Grafisk Tekniker Greenkeeper Handelsuddannelse med specialer Hospitalsteknisk assistent Individuel EUD Industrioperatør Industrislagter Industriteknikeruddannelsen Karrosserismed Karrosseriuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Kosmetiker Køleteknikuddannelsen Laboratorietandtekniker Lager- og terminaluddannelsen Landbrugsuddannelsen Lufthavnsuddannelsen Maritime håndværksfag Maskinsnedker Mediegrafiker Mejerist Mekaniker Metalsmed Modelsnedker Murer Optometrist Ortopædist Overfladebehandler UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 6 af 19

7 Personbefordringsuddannelsen Plastmager Porcelænsmaler Postoperatør Pottemager Procesoperatør Produktionsgartner Receptionist Redderuddannelsen Serviceassistent Sikkerhedsvagt Skibsbygger Skibsmekaniker Skibsmontør Skibstekniker Skiltetekniker Skomager Skorstensfejer Skov- og naturtekniker Smed Snedkeruddannelsen Stenhugger Stukkatør Støberitekniker Tagdækker Tandklinikassistent Tarmrenser Teater-, udstillings- og eventtekniker Teknisk designer Teknisk isolatør Tjener Togklargører Træfagenes byggeuddannelse Urmager VVS-uddannelsen Vejgodstransportuddannelsen Veterinærsygeplejerske Vognmaler Væksthusgartner Værktøjsuddannelsen Kilde: UNI-C Statistik & Analyse. Udtrækstidspunkt medio februar Note: Der er blevet udbudt en revideret landbrugsuddannelse fra 1. juli 2008 i indgangen Dyr, planter og natur. Den reviderede uddannelse omfatter den hidtidige uddannelse til faglært landmand som før 1. juli 2008 lå uden for erhvervsuddannelsesloven, hvilket får betydning for sammenligninger mellem 2007 og UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 7 af 19

8 Relativt få uddannelser står for hovedparten af ne på første af en delt uddannelse. Særligt elever på Beklædningshåndværker, Data- og kommunikationsuddannelsen, Dyrepasseruddannelsen, Landbrugsuddannelsen, VVSuddannelsen og Værktøjsmageruddannelsen benytter muligheden for at opnå en uddannelsesaftale på første.. Det er bemærkelsesværdigt, at Detailhandelsuddannelse med specialer, Handelsuddannelse med specialer, Lager- og terminaluddannelsen samt uddannelserne til Gastronom, Murer, Mekaniker, Smed og Frisør kun i begrænset omfang benytter første af uddannelsen selvom denne mulighed foreligger. På en lang række uddannelser er der ikke mulighed for deling. Dette gælder blandt andet de stor uddannelser Bygningsmaler og Elektriker. På andre uddannelser er der kun i begrænset omfang mulighed for deling. Dette gælder blandt andet det store område Kontoruddannelse med specialer, hvor kun specialet Administration giver mulighed for deling (Kundekontaktcenter eller Kontorservice), mens specialerne Økonomi, Revision, Offentlig administration, Advokatsekretær, Lægesekretær, Rejseliv og Spedition og shipping ikke giver mulighed for deling. UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 8 af 19

9 Trindeling fordelt efter etnicitet, køn og alder Som det fremgår af tabel 2 udgør på første af en delt uddannelse 10 % af uddannelsesne indgået af indvandrere og efterkommere. Tilsvarende udgør første af en delt uddannelse kun 6 % af uddannelsesne indgået af danskere. Andelene af indvandrere/efterkommere der anvender første i forbindelse med en uddannelsesaftale adskiller sig ikke væsentligt fra andelene på første blandt danske når der sammenlignes på den enkelte uddannelse. Det fremgår af tabel 4, hvor hensynet til datakilden udelukker uddannelser hvori de opgjorte størrelser er under 3. Kun på Landbrugsuddannelsen er forskellene mellem indvandrere/efterkommere og danske markante. Forklaringen på at en større andel af indvandrere/efterkommeres er på først (se Tabel 1 og 2) må derfor skyldes, at indvandrere/efterkommere i højere grad uddannes på uddannelser hvor delingen anvendes. Tabel 4. Fordeling af indgåede uddannelses efter og indvandrer/efterkommer-status. Uddannelses med start i perioden primo juli 2008 til ultimo januar Kun uddannelser hvor antt af i de enkelte opdelinger er nul eller mindst 3 medtages. Antal Indvandrer/ efterkommer delt i i i delte Antal delt i Danske i i delte Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beklædningshåndværker Bygningsmaler Cykel-og motorcykeluddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Film- og tv-produktionsuddannelsen Flymekaniker Forsyningsoperatør Frisør Gastronom UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 9 af 19

10 Glarmester Grafisk Tekniker Individuel EUD Industrioperatør Industriteknikeruddannelsen Karrosserismed Karrosseriuddannelsen Kontoruddannelse, generel Kosmetiker Laboratorietandtekniker Landbrugsuddannelsen Lufthavnsuddannelsen Mejerist Metalsmed Plastmager Pottemager Receptionist Serviceassistent Skibsmontør Skiltetekniker Stukkatør Tandklinikassistent Teater-, udstillings- og eventtekniker Teknisk designer Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse Urmager VVS-uddannelsen Vognmaler Væksthusgartner Kilde: UNI-C Statistik & Analyse. Udtrækstidspunkt medio februar Note: Der er blevet udbudt en revideret landbrugsuddannelse fra 1. juli 2008 i indgangen Dyr, planter og natur. Den reviderede uddannelse omfatter den hidtidige uddannelse til faglært landmand som før 1. juli 2008 lå uden for erhvervsuddannelsesloven, hvilket får betydning for sammenligninger mellem 2007 og UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 10 af 19

11 Forskellen mellem mænd og kvinder i anvendelsen af første på uddannelsesne er begrænset, hvilket fremgår af Tabel 1 og 2. Ved at se på de enkelt uddannelser i Tabel 5 kan der ikke umiddelbart findes forskelle i anvendelsen af deling på de enkelte uddannelser mellem de to køn, men på grund af de meget forskellige uddannelsesvalg mellem mænd og kvinder er sammenligninger ikke umiddelbart mulige. Hensyn til datakilden udelukker i Tabel 5 uddannelser hvori de opgjorte størrelser er under 3. Relativt få uddannelser står for hovedparten af anvendelsen af i forbindelse med uddannelsesne for begge køn. Det er først og fremmest Landbrugsuddannelsen og Personbefordringsuddannelsen. Tabel 5. Fordeling af indgåede uddannelses efter og køn. Uddannelses med start i perioden primo juli 2008 til ultimo januar Kun uddannelser hvor antt af i de enkelte opdelinger er nul eller mindst 3 medtages. Alle Antal delt Andel i Mænd Andel i i delte Alle Antal delt Andel i Kvinder Andel i i delte Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Automatik- og procesuddannelsen Bager og konditor Beklædningshåndværker Beslagsmed Boligmontering Bygningsmaler Cykel-og motorcykeluddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Fitnessinstruktør Flymekaniker Forsyningsoperatør Fotograf Frisør Gastronom Grafisk Tekniker Hospitalsteknisk assistent Individuel EUD Industrioperatør Industriteknikeruddannelsen UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 11 af 19

12 Karrosserismed Kontoruddannelse, generel Kosmetiker Køleteknikuddannelsen Laboratorietandtekniker Landbrugsuddannelsen Lufthavnsuddannelsen Mejerist Metalsmed Personbefordringsuddannelsen Plastmager Pottemager Produktionsgartner Receptionist Redderuddannelsen Serviceassistent Skibsmontør Skibstekniker Skiltetekniker Tagdækker Tandklinikassistent Tarmrenser Teater-, udstillings- og eventtekniker Teknisk designer Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse Urmager Veterinærsygeplejerske Vognmaler Væksthusgartner Kilde: UNI-C Statistik & Analyse. Udtrækstidspunkt medio februar Note: Der er blevet udbudt en revideret landbrugsuddannelse fra 1. juli 2008 i indgangen Dyr, planter og natur. Den reviderede uddannelse omfatter den hidtidige uddannelse til faglært landmand som før 1. juli 2008 lå uden for erhvervsuddannelsesloven, hvilket får betydning for sammenligninger mellem 2007 og UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 12 af 19

13 De rede beskrevne forskelle i anvendelsen af første af de delte uddannelser kan genfindes i de alders- og uddannelsesopdelte opgørelser over uddannelses i Tabel 6. Der ses ikke klare og generelle forskelle i anvendelsen af første af uddannelserne relateret til alder. Derimod ses en stor forskel i aldersfordelingerne af personer med uddannelses på de enkelte uddannelser. Hensyn til datakilden udelukker i Tabel 6 uddannelser hvori de opgjorte størrelser er under 3. Tabel 6. Fordeling af indgåede uddannelses efter og køn. Uddannelses med start i perioden primo juli 2008 til ultimo januar Kun uddannelser hvor antt af i de enkelte opdelinger er nul eller mindst 3 medtages. Alle Under 20 år år Over 24 år delt i i i delte Alle delt i i i delte Alle delt i i i delte Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Automatik- og procesuddannelsen Beklædningshåndværker Boligmontering Bygningsmaler Data- og kommunikationsuddannelsen Detailhandel med specialer Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikoperatør Finmekaniker Fitnessinstruktør Flymekaniker Fotograf Frisør Gastronom Glarmester Grafisk Tekniker Individuel EUD Industrioperatør Industriteknikeruddannelsen Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Køleteknikuddannelsen UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 13 af 19

14 Laboratorietandtekniker Landbrugsuddannelsen Maritime håndværksfag Mejerist Optometrist Overfladebehandler Plastmager Produktionsgartner Redderuddannelsen Serviceassistent Skibsmontør Skiltetekniker Tagdækker Tandklinikassistent Tarmrenser Teknisk designer Træfagenes byggeuddannelse Urmager VVS-uddannelsen Veterinærsygeplejerske Vognmaler UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 14 af 19

15 Metode Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af udtræk fra erhvervsskolernes registreringssystemer EASY-A og EASY-P. Registeret opdateres løbende, hvilket kan påvirke tne senere. 1 For indgåede gælder, at én og samme elev kan indgå mere end én aftale. For ordinære kombinations samt forløb bestående af korte medtælles kun den første aftale i forløbet. Forløbsbrud omfatter skift af uddannelse. Ved tilgangen af virksomhedsforlagt undervisningsforløb respekteres det, at én og samme skolepraktikelev kan påbegynde mere end én gang. På en lang række uddannelser er det muligt at færdiggøre uddannelsen med forskellige specialer. På Cykel- og motorcykeluddannelsen er det således muligt at afslutte uddannelsen som enten Cykelmontør eller Knrtmekaniker, der begge er første, eller afslutte uddannelsen med specialerne Cykelmekaniker eller Motorcykelmekaniker, der begge er sidste af uddannelsen. Ved indgåelse af uddannelses registreres i EASY hvilket speciale uddannelsesaftalen peger hen imod. Uddannelsesaftalens oplysning om specialet danner grundlag for klassifikationen af hvorvidt et angivet speciale er først eller sidste på uddannelsen. I visse tilfælde findes også mellemliggende på uddannelsen som det eksempelvis ses på Vejgodstransportuddannelsen. Bemærk, at der gradvist blev ændret i uddannelsernes struktur og at muligheden for at benytte deling blev udvidet. I opgørelserne kan den samme uddannelse således optræde i forskellige versioner, hvor der for nogle versioner ikke har været mulighed for at indgå uddannelses på flere, mens der for andre (senere) versioner har været mulighed for uddannelses på flere. Oplysninger om uddannelsens speciale på uddannelses er klassificeret som enten første, sidste, der kan være både første og mellem eller som speciale på en uddannelse uden deling. På grund af den gradvise overgang fra uddannelsesordninger uden deling til uddannelsesordninger med deling opgøres derfor både hvor stor en andel af uddannelsesne der er på første i uddannelsen, og hvor stor en andel af ne, der er på de uddannelsesordninger uden mulighed for deling. Endelig opgøres andelen af på første sat i forhold til antt af på uddannelsesordninger hvori deling indgår. 1 Tne er foreløbige og skal tages med det forbehold, at registeret løbende opdateres. Erfaringen er, at der for tilgangen af uddannelses er tale om et begrænset antal, der ikke er nået at blive rettidigt inddateret i registeret. Dog er efterslæbet større i sommerferiemånederne. Vedrørende afbrudte viser erfaringen, at der kan gå lang tid fra ophøret til, at dette kommer til skolernes kendskab og dermed kan inddateres. Udtrækkene overføres således, som registrene er ført til og med den 15. i måneden efter opgørelsestidspunktet. UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 15 af 19

16 Detailstatistikker med de seneste opgørelser vil kunne findes på Undervisningsministeriets hjemmeside k/praktikpladsdata.aspx Nogle af de anvendte definitioner og beregningsmetoder er mere detaljeret beskrevet på følgende link: ikpladsbase.ashx UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 16 af 19

17 Bilag Herunder følger en oversigt over erhvervsuddannelserne hvori de to seneste uddannelsesordninger hhv. før og efter reformen i juli 2008 er opgjort med hensyn til antt af og specialer på de enkelte uddannelser. Tabel76. Oversigt over deling på erhvervsuddannelserne før og efter reformen af erhvervsuddannelserne juli Antal og specialer fordelt på uddannelser. delt Før reform Sidste delt Efter reform Mellemtr in Sidste Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Automatik- og procesuddannelsen Bager og konditor Beklædningshåndværker Beslagsmed Boligmontering Byggemontagetekniker Bygningsmaler Cnc-teknikuddannelsen Cykel-og motorcykeluddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Den pædagogiske grunduddannelse Detailhandel med specialer Detailslagter Digital media Dyrepasser Ejendomsservice Ejendomsserviceuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikoperatør Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Eventkoordinator Ferskvareassistentuddannelsen Film- og tv-produktionsuddannelsen Finansuddannelsen Finmekaniker Fitnessinstruktør Flymekaniker Former Forsyningsoperatør UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 17 af 19

18 Fotograf Frisør Gastronom Glarmester Grafisk Tekniker Greenkeeper Handelsuddannelse med specialer Hospitalsteknisk assistent Hotel- og fritidsassistent Individuel EUD Industrioperatør Industrislagter Industriteknikeruddannelsen Karrosseriuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Kosmetiker Køleteknikuddannelsen Laboratorietandtekniker Lager- og terminaluddannelsen Landbrugets lederuddannelse Landbrugsuddannelsen Lufthavnsuddannelsen Maritime håndværksfag Maskinsnedker Mediegrafiker Mejerist Mekaniker Metalsmed Modelsnedker Murer Oliefyrstekniker Ortopædist Overfladebehandler Personbefordringsuddannelsen Plastmager Porcelænsmaler Postoperatør Procesoperatør Produktionsgartner Receptionist Redderuddannelsen Serviceassistent Sikkerhedsvagt Skibsbygger UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 18 af 19

19 Skibsmekaniker Skibsmontør Skibstekniker Skiltetekniker Skomager Skorstensfejer Skov- og naturtekniker Smed Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Stenhugger Stukkatør Støberitekniker Sundhedsservicesekretær Tagdækker Tandklinikassistent Tarmrenser Teater-, udstillings- og eventtekniker Teknisk designer Teknisk isolatør Tjener Togklargøringsuddannelsen Træfagenes byggeuddannelse Urmager VVS-uddannelsen Vejgodstransportuddannelsen Veterinærsygeplejerske Vindmølletekniker Vognmaler Væksthusgartner Værktøjsuddannelsen Web-integrator Ædelsmed UNI C Statistik & Analyse, 17. april 2009 Side 19 af 19

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud

Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud I dette dokument kigges der nærmere på den stedlige placering af det nuværende EUD-udbud. Uddannelsesinstitutionerne på erhvervsuddannelsesområdet kan

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR

UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR DAGENS PROGRAM Uddannelsesveje Parathedsvurdering Øvelser www.ug.dk Kahoot Videregående uddannelse Eventuelt supplerende kurser og fag ERHVERVSUDDANNELSE 4 OMRÅDER,

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform

Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform Indledning Uddannelsesinstitutionerne på erhvervsuddannelsesområdet skal ansøge om godkendelse til at udbyde grundforløbenes første og anden del (GF1 og GF2)

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. BILAG 2 Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Trin eller Uddannelsens titel speciale Trin- eller specialetitel

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent (trin 1) 30. juni 2011 Bådmekaniker (trin 2/speciale) 30. juni 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmontør (trin 1) 30. juni 2011

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet 22. maj 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Baggrund metode 3 2. Praktikpladspotentialet opdelt

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ejendomsservicetekniker

Læs mere

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker)

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker) Bil, Fly og andre Transportmidler Bådmekaniker 1,2,3 / PCA Antal af udd.aftaler Antal af færdiggjorte 2011 Bådassistent Bådmekaniker Nej 3 6 20 / 15 Cykel- og motorcykelmekaniker Cykelmontør Cykelmekaniker

Læs mere

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre,

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter EUD. Udd.bek. 3, kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. Bemærk herudover krav 3 stk. 2, 3 og 4 viden, færdigheder og kompetencer CosaformåUDD_TXT UVM_FAG NIVEAU BETEGNELSE

Læs mere

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 Nyheder SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.033-03

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser

Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser ANALYSE Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser Der er væsentlige forskelle på, hvor mange der bliver iværksættere, på tværs af forskellige ungdomsuddannelsesvalg. Det er langt

Læs mere

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Udkast Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Praktikpladsansvaret

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet...

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet... SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle Hvis du vil bruge mere end hovedet... Syddansk erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole er resultatet af en fusion mellem Odense og Vejle tekniske skoler. Danmarks største

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 1. januar 2007 30. juni 2008 Ejendomsservicetekniker Boligservice 1. januar 2007 30. juni 2008 Erhvervs- og institutionsservice 1. januar 2007

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf.

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2015 Senest revideret 30. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler

Bil, fly og andre transportmidler Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2014 Senest revideret 16. december 2013 Bil, fly og andre

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Parter:

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Parter: erhvervsuddannelserne i Skive 2018-2021 Parter: Indhold Baggrund...3 Aftale...3 Mål...4 Erhvervsuddannelser...4 Erhvervsskoler...4 Styregruppe...5 Aftaleperiode...5 Samarbejdsform...5 Dato og underskrift:...6

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler

Bil, fly og andre transportmidler Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2014 Senest revideret 25. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksen Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksen Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker Bådassistent 30.

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2018 TIL 31. DEC. 2018 GRUNDFORLØB 1 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Dansk C 9,7 3 D 6,0 12 E 9,4 25 Dansk, eux C 9,7 6 Engelsk E 12,0 3 Engelsk, eux C 9,8 4

Læs mere

Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014

Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014 Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Til lovforslag nr. L 104 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2017 Erhve rvsudda

Læs mere

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. januar 2018. Senest revideret - 21. december 2017 Uddannelse Specialer

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2013 Senest revideret 24. juni 2013 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser, hvor der i RAR Fyn's område kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2017 Senest revideret juni 2017 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Hovedstaden kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Hovedstaden kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2015 Bådmekaniker 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 31. december 2015 Cykelmontør 31. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22.august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2018 Senest revideret - 25. juni 2018 Uddannelse Specialer og trin Gældende

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016 Senest revideret 1. juli Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2017

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. jan 2017 Senest revideret dec 2016 Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2014 Brolægger 30. juni 2014 Bygningsstruktør 31. december 2013 Kloakrørlægger 31. december 2013 Bygningsmaler Bygningsmaler

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. januar 2012 30. juni 2013 Bådassistent 1. januar 2012 30. juni 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. januar 2012

Læs mere

Bådassistent. Lastvognsmekaniker. Personvognsmekaniker

Bådassistent. Lastvognsmekaniker. Personvognsmekaniker Hovedforløb Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at:

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at: Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser De faglige udvalg Regionerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2015 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune For elever tilknyttet EUC Nord Igangværende aftaler Igangværende aftaler Antal SKP elever Antal SKP elever bosat i Brønderslev Kommune............

Læs mere

Uddannelsesorientering

Uddannelsesorientering Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 30 76 36 79 E-mail: kt@uu-herning.dk Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017. Senest revideret 29. juni 2017 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2015 Bådmekaniker 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 31. december 2015 Cykelmontør 31. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2012 Bådmekaniker 31. december 2012 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2018 - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 31. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i RAR Fyn's kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvor der i RAR Fyn's kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser, hvor der i RAR Fyn's kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2018 Senest revideret dec 2017 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 30. juni 2013 Bådmekaniker 30. juni 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 30. juni 2013 Cykelmontør 30. juni 2013 Knallertmekaniker

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Hovedforløb Speciale Gældende til

Hovedforløb Speciale Gældende til Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige)

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016 Gældende fra

Læs mere

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1 Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: 1 Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen Lars Andersen, DPT Notatet beskriver, hvorledes gymnasiereformen implementeres i uddannelsesmodellen,

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. jan 2017 Senest revideret dec 2016 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2016 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst December 2015 Erhvervsuddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2015 - Sorteret efter branche. Uddannelse Specialer og trin

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. januar 2013 30. juni 2014 Bådassistent 1. januar 2013 30. juni 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. januar 2013

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2011 31. december 2012 Bådassistent 1. juli 2011 31. december 2012 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2011

Læs mere

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Bilag til udbudsbrev Bilag 1. 9. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2017 - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 31. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2010 31. december 2011 Bådassistent 1. juli 2010 31. december 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2010

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2017 TIL 31. DEC. 2017 Omsorg, sundhed og pædagogik Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport GRUNDFORLØB

Læs mere