Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse"

Transkript

1 Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget den 17. maj 2005 og trådte i kraft den 1. oktober Loven betyder, at byrådet i den stedlige kommune skal godkende privatinstitutioner, hvis de lever op til lovgivningen og kommunens betingelser for godkendelse af dagtilbud. Byrådet skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse fx på hjemmesiden. Byrådet skal løbende føre tilsyn med privatinstitutionen. Kommunen er forpligtet til at yde tilskud til dagtilbudspladser for børn, hvis de er i alderen 26 uger til skolestart og er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud. Tilskuddet skal komme til udbetaling, selv om barnet optages i en privatinstitution, som er beliggende i og godkendt af en anden kommune. Med lovændringen indføres en pengene følger barnet model, hvor privatinstitutionen modtager et driftstilskud, administrationsbidrag og bygningstilskud pr. barn, der er optaget i institutionen. Tilskuddene fastsættes ud fra udgiftsniveauet i bopælskommunen. Institutionen fastsætter selv forældreandelen og der er ikke loft på forældrebetalingen. Privatinstitutionen får mulighed for at trække et eventuelt overskud ud af driften. Denne type af dagtilbud omfatter kun institutioner eller institutionslignende pasningsordninger. Dagplejen er ikke omfattet af lovændringen. Det præciseres fra ministeriets side, at det ikke er hensigten at skabe discountinstitutioner og at kommunerne derfor skal stille samme krav til private som til kommunale institutioner hverken mere eller mindre. Kommunen skal sikre kvaliteten i privatinstitutionen samt sikre, at forældrene får mulighed for at vælge mellem dagtilbud af minimum samme standard. Der står således i lovgivningen, at kommunen skal stille samme krav til privatinstitutionen, som den stiller til egne institutioner. Det uddybes, at man netop ved at fastsætte tilskuddet ud fra den enkelte kommunes udgiftsniveau sikrer en sammenhæng i forhold til det serviceniveau, som opholdskommunen tilbyder i de offentlige dagtilbud. Lovmæssige krav Privatinstitutionen skal leve op til gældende lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger på dagtilbudsområdet. Privatinstitutionen skal efterleve samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner i forbindelse med bygningsforhold, brandværnsmæssige forhold, sikringsrum, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, forebyggende sundhedsordninger, embedslægeforhold, køkkenmæssige forhold, røgfri miljøer og bestemmelser vedr. befordring af børn mv. 1

2 Privatinstitutionen er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den private leverandørs forhold til borgeren i relation til den opgave, der udføres for Kommunen. Forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse mv. for ansættelser og afskedigelser gælder imidlertid ikke for privatinstitutionen. Kommunens politikker og retningslinier på området En privat leverandør er forpligtet til at efterleve de til enhver tid gældende byrådsbeslutninger og kommunale politikker på området (fx børnepolitisk målsætning, politiske indsatsområder, kostpolitik mv.). I lighed med de kommunale daginstitutioner udmeldes kommende skolebørn pr. 31. marts af privatinstitutionen, da kommunen fra 1. april tilbyder et førskoletilbud i SFO. Hvis forældrene er interesseret i et kommunalt førskoletillbud kan de kontakte Borgerservice eller den pågældende skole/sfo. Privatinstitutionen har pligt til at orientere forældrene om denne mulighed. Privatinstitutionen kan tilbyde de samme pladstyper (fx formiddagspladser og fuldtidspladser) som de kommuale daginstitutioner. De fysiske rammer Privatinstitutionen bygninger og udendørsarealer skal leve op til reglerne i Bygningsreglementet. Privatinstitutionen har selv ansvaret for at indhente godkendelse fra alle relevante myndigheder, herunder en ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndighederne/bygningsinspektoratet. Privatinstitutionens bygninger skal leve op til kravene i Sundhedsstyrelsens Vejledning om hygiejni i daginstitutioner. Privatinstitutionen skal mindst hvert andet år have foretaget et eksternt legepladstjek af en certificeret legepladsinspektør. Hvis der konstateres alvorlige fejl eller mangler, skal disse udbedres med det samme. Pædagogiske læreplaner Privatinstitutionen er omfattet af kravet om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Optagelsesregler Privatinstitutionen skal fastsætte regler om optagelse og følge almindelige retsgrundsætninger så som lighedsgrundsætningen, diskriminationsforbud og lignende. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i en privatinstitution. Privatinstitutionen skal være tilgængelig for børn med handicap. Privatinstitutionen kan alene nægte optagelse, hvis institutionen ikke er eller kan indrettes til at varetage barnets behov eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven. Privatinstitutionen skal gennem sine regler sikre samme rummelighed, som i kommunens øvrige daginstitutioner. Kommunen skal ved godkendelsen påse, at reglerne ikke strider imod almindelige retsgrundsætninger såsom lighedsgrundsætningen eller imod diskriminationsforbud og lignende. 2

3 Privatinstitutionen kan oprettes med et særligt formål, hvor der gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, fx virksomhedsbørnehaver. I forbindelse med opsigelse fra og lukning af en privatinstitution er børn, der har været optaget i en privatinstitution, berettiget til en plads i en kommunal daginstitution indenfor de gældende optagelsesregler i kommunen. Hvis privatinstitutionen går konkurs eller på anden måde pludselig ophører, vil kommunen dog være forpligtet til omgående at skaffe plads til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud. Privatinstitutionen er ikke en del af den kommunale anvisning. Optagelsesreglerne skal fremgå af institutionens vedtægt. Børn med særlige behov Det er vigtigt, at privatinstitutionen tager sit ansvar overfor børn med behov for særlig støtte alvorligt. Der er særlig opmærksomhed på dette område både lovgivningsmæssigt og lokalt og det fremgår fx af reglerne om læreplaner, at institutionens læreplan skal sætte fokus på de børn, der har særlige behov. Privatinstitutionen skal være åben for børn med særlige vanskeligheder og samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag overfor disse børn. Såfremt tilbuddet ikke matcher barnets behov, kan kommunen flytte barnet til en anden institution. Hvis kommunen vurderer, at barnet ikke trives i privatinstitutionen kan kommunen pålægge forældrene at få barnet flyttet til en anden institution. Tosprogede børn, der efter en sagkyndig vurdering har behov for støtte til fremme af den sproglige udvikling med henblik på tilegnelse af dansk, skal tilbydes en sådan støtte snarest, når de fylder tre år. Privatinstitutionen er underlagt underretningspligt jf. servicelovens 35. Det betyder, at privatinstitutionen skal tage kontakt til kommunen med henblik på at få en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap. Opholdskommunen beslutter og finansierer hele udgiften til støttepædagoger ved siden af driftstilskuddet samt følger op på indsatsen. Kommunen skal sørge for, at privatinstitutionen modtager de ressourcer, der skal til for at kunne varetage opgaven med særlig støtte. Disse ressourcer, hvad enten de gives som tilskud eller som ekstra personale, skal bevilges ved siden af driftstilskuddet. Børn med særlige behov, der er optaget i en privatinstitution, modtager støtte fra Struer Kommune på samme vilkår og efter samme retningslinier, som børn i kommunale dagtilbud. Struer Kommune skal som tilsynsmyndighed sørge for, at kommunens afgørelser vedrørende særlig støtte reelt føres ud i livet, således at disse børn modtager den støtte, de har behov for. Privatinstitutionen skal følge kommunens procedure for ansøgning om støttepædagog. Personale Privatinstitutionen skal indhente børneattester for ledere, pædagoger, klubpædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, dagplejepædagoger samt vikarer og studerende i praktik, der skal arbejde med børn under 15 år. 3

4 Straffeattester og børneattester indsendes forud for ansættelsen til Struer Kommune, som i lighed med ansættelse af personale i kommunale daginstitutioner, vurderer, om den pågældende person kan godkendes til at arbejde med børn. Struer Kommune kan på baggrund af børne- eller straffeattesten nægte en person ansættelse i privatinstitutionen. Godkendelsen skal sikre, at personale i privatinstitutionen lever op til de samme krav om ikke at være dømt for sædelighedsforbrydelser, vold mv. som personale i kommunale institutioner. Lederen af en privatinstitution skal være uddannet pædagog. Struer Kommune skal have indsigt i og dokumentation for lederens uddannelsesbaggrund i form af eksamenspapirer eller lignende. Endvidere skal Struer Kommune have indsigt i privatinstitutionens personalenormering. Privatinstitutionen skal efterleve arbejdsmiljølovgivningen, herunder Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Privatinstitutionen skal være åben for at modtage praktikanter fra pædagogseminarierne. For at bidrage til det rummelige arbejdsmarked, stilles der krav om forpligtende sociale klausuler ved opgavevaretagelsen på tilsvarende vis, som der stilles til kommunens daginstitutioner. Struer Kommune vil gerne opfordre til, at der bliver formuleret en personalepolitik, der beskriver hvordan privatinstitutionen vil handle for at gøre arbejdsmarkedet rummeligt, at tilstræbe at efterleve krav om, at ansætte en bestemt andel af personer på særlige vilkår (f.eks. fleksjob), eller iværksætte generelle foranstaltninger for at modvirke risikoen for nedslidning såvel fysisk som psykisk, forhindre sygdomstilfælde og iværksætte initiativer der skal sikre medarbejderens fortsatte ansættelse osv. Loven regulerer ikke løn- og ansættelsesforhold for personale, der ansættes ved privatinstitutionen og disse dækkes ikke af de kommunale overenskomster. Kommunen kan ikke stille krav om, at privatinstitutionen indgår overenskomst. Dog anbefaler Struer Kommune, at privatinstitutionen indgår overenskomst med de faglige organisationer. Det forudsættes, at privatinstitutionen har et beredskab af vikarer, således at institutionen kan udgøre en forsvarlig ramme for børnenes hverdag, også ved ferie og sygdom blandt personalet. Privatinstitutionens bestyrelse kan indføre lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager imidlertid ikke institutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen. Sundhed og hygiejne Privatinstitutionen skal leve op til de lovgivningsmæssige krav til sundhed og hygiejne i daginstitutioner, herunder Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner og Sundhedsstyrelsens retningslinier om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge. Privatinstitutionen skal efterleve lov om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende. Privatinstitutionen skal udarbejde en rygepolitik, der indeholder følgende: Børn og unge må ikke udsættes for passiv rygning, dvs. at der ikke må ryges i et lokale, hvor der er børn tilstede, eller hvor de kommer senere Børn og unge ser ikke voksne ryge Børn og unge ryger ikke 4

5 Forældreindflydelse Forældre til børn i privatinstitutionen skal have samme forældreindflydelse, som forældre til børn i selvejende daginstitutioner. Det vil sige, at der skal oprettes en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre og med repræsentation af institutionens medarbejdere. Forældrebestyrelsen skal som minimum have indflydelse på principperne for privatinstitutionens arbejde, principperne for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af personale i privatinstitutionen. Privatinstitutionens bestyrelse udarbejder efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelsen en vedtægt for styrelsen af institutionen. Byrådet skal ved godkendelsen påse, at forældrene sikres indflydelse svarende til forældreindflydelse i selvejende institutioner. Forældretilfredshed Privatinstitution skal beskrive hvordan de vil måle forældretilfredsheden. Vedtægter Privatinstitutionens bestyrelse udarbejder efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelsen en vedtægt for styrelsen af privatinstitutionen. Vedtægterne skal fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelsessammensætning, valg til forældrebestyrelsen, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud og et eventuelt særligt formål med institutionen. Struer Kommune stiller krav om at blive gjort bekendt med vedtægten som led i kommunens godkendelse. Økonomi Privatinstitutionen har ret til et driftstilskud, et administrationsbidrag og et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i institutionen. Tilskuddet skal ifølge loven fastsættes ud fra udgiftsniveauet i den enkelte kommune. Kommunen har først pligt til at yde tilskud, på det tidspunkt et barn er berettiget til en plads i en kommunal daginstitution. Privatinstitutionen skal indsende et oplysningsskema til Borgerservice i Struer Kommune, når et barn indmeldes/udmeldes. Dette gælder uanset om barnet er bosat i Struer Kommune eller ej. Oplysningsskemaet sikrer, at den kommunale forvaltning hele tiden ved, hvor mange børn der er tilmeldt privatinstitutionen. Oplysningsskemaet danner ligeledes grundlag for beregning af privatinstitutionens tilskud. Struer Kommune afregner tilskud til privatinstitutionen månedsvis forud. Driftstilskud Driftstilskuddet skal ifølge loven beregnes som de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (ekskl. støttepædagogudgifter) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud inklusiv dagpleje i den enkelte kommune. Tilskuddet vægtes efter antal pladser i de forskellige dagtilbudstyper i kommunen. Tilskuddet opgøres inklusiv moms. Baseret på de ovennævnte forudsætninger er driftstilskuddet i Struer Kommune beregnet ud fra en åbningstid på minimum 52 timer pr. uge. Driftstilskuddet nedsættes for en privatinstitution med formiddagspladser eller reduceret åbningstid. 5

6 Administrationsbidrag Struer Kommune yder et administrationsbidrag pr. barn optaget i en privatinstitution. Administrationsbidraget dækker udgifter til følgende opgaver: Løn, bogføring, budget og regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Administrationsbidraget skal ifølge lovgivningen fastsættes til 2,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter (inkl. støttepædagogudgifter) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Administrationsbidraget nedsættes ikke for en privatinstitution med formiddagspladser eller reduceret åbningstid. Bygningstilskud Der skal ifølge loven ydes et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution. Bygningstilskuddet svarer for de 0 2 årige til 4,1 pct. og for de 3 5 årige til 3,2 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et aldersvarende dagtilbud i kommunen. Bygningstilskuddet nedsættes ikke for en privatinstitution med formiddagspladser eller reduceret åbningstid. Tilskud Tabel 1 viser en oversigt over de samlede kommunale tilskud pr. barn optaget i en privatinstitution. Tabel 1: Tilskud pr. barn i en privatinstitution (2010-priser) 0 2 årige 3 5 årige Driftstilskud Administrationsbidrag Bygningstilskud Tilskud i alt Note: Tilskuddet er beregnet for en heltidsplads i en institution med en åbningstid på minimum 52 timer om ugen. Tilskud til børn med handicap og udsatte børn Udgifter til støttepædagog mv. indgår ikke i beregningsgrundlaget for driftstilskuddet. Kommunen tildeler derimod den enkelte daginstitution ekstra ressourcer i overensstemmelse med de i institutionen optagne børns behov for særlig støtte. Børn med handicap og udsatte børn har således ret til at modtage de samme tilskud i en privatinstitution som i en kommunal daginstitution. Privatinstitutionen, der modtager et barn med særlige behov eller handicap, har pligt til at tage kontakt til kommunen, jf. underretningspligten. Kommunen vurderer herefter om barnet har behov for særlig støtte og tildeler ekstra ressourcer i henhold til vurderingen. Kommunen har som tilsynsmyndighed pligt til at sørge for, at børn der er tildelt særligt støtte, også modtager den støtte, de har behov for. Hvis kommunen bliver opmærksom på, at en institution ikke giver den bevilgede støtte til et barn, skal det påpeges over for institutionen og forholdene bringes i orden. Hvis kommunen vurderer, at barnets behov ikke kan tilgodeses i privatinstitutionen, kan kommunen pålægge forældrene at få barnet flyttet til en anden institution, der er indrettet til at klare barnets behov, eller som har personale med særlig uddannelse til at varetage barnets behov. Forældrebetaling Privatinstitutionen fastsætter selv forældrebetalingen. Der kan, ifølge lovgivningen, ikke sættes loft for forældrebetalingen i privatinstitutionen. Privatinstitutionen opkræver selv betalingen hos foræl- 6

7 drene og kan inddrive eventuelle udeståender efter de almindelige privatretlige regler. Hvis forældrene ikke betaler for opholdet i en privatinstitution, må dette som udgangspunkt betragtes som forældrenes opsigelse af dagtilbuddet. Privatinstitutionen vil have ret til at opsige barnet med et mellem forældrene og privatinstitutionen aftalt varsel. Børn optaget i en privatinstitution har samme ret til søskende- og fripladstilskud som børn i kommunale eller selvejende daginstitution. Det påhviler ifølge lovgivningen privatinstitutionen at give forældrene vejledning om mulighederne for søskende- og fripladstilskud, herunder at opslå reglerne i institutionen. Forældrene ansøger om søskende- og fripladstilskud direkte hos Struer Kommune, og Struer Kommune udbetaler et eventuelt tilskud direkte til forældrene. Søskende- og fripladstilskud er alene et anliggende mellem kommunen og forældre. Forældre, der modtager fripladstilskud, har pligt til at underrette kommunen om varige stigninger i indtægten eller andre forhold, der har betydning for retten til fripladstilskud. hvis det ved slutligningen konstateres, at der er udbetalt for meget i søskende- og fripladstilskud til et barn, kan Struer Kommune inddrive restancen hos forældrene på offentligretlige vilkår. Fripladstilskud Forældre til børn i en privatinstitution er berettiget til fripladstilskud, hvis deres indtægt ligger under en bestemt grænse. Fripladstilskuddet beregnes for ophold i privatinstitutioner som en procentsats af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter inkl. støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen og der anvendes samme fripladsskala, som ved kommunale dagtilbud. Yderligere information vedr. fripladstilskud kan fås ved henvendelse til Borgerservice. Søskendetilskud Søskendetilskuddet til en plads i en privatinstitution skal fastsættes til et beløb, der svarer til minimum 50 pct. af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter (ekskl. støttepædagogudgifter) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen minus driftstilskud, et eventuelt fripladstilskud og andre tilskud til nedbringelse af egenbetalingen. Søskende- og fripladstilskud samt andre tilskud til nedbringelse af egenbetalingen kan ikke overstige egenbetalingen. Yderligere information vedr. Søskendetilskud kan fås ved henvendelse til Borgerservice. Driftsgaranti Struer Kommune stiller krav om en driftsgaranti fra en privat leverandør. Formålet er at opnå en vis leverancesikkerhed, idet kommunen er forpligtet til at sørge for det nødvendige antal pladser til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud, hvis privatinstitutionen går konkurs eller på anden måde pludselig ophører. Struer Kommune stiller krav om en driftsgaranti, der svarer til tre måneders drift. Erhvervs- og selskabsstyrelsen fører tilsyn med, at virksomhedens overskud ikke anvendes til ulovlige formål. Hvis Struer Kommune bliver bekendt med, at privatinstitutionen anvender tilskuddet til ulovlige formål eller ikke opfylder grundlæggende krav til økonomisk og faglig hæderlighed, kan godkendelsen trækkes tilbage. Forsikring Privatinstitutionen skal tegne de nødvendige forsikringer. 7

8 Erstatningsansvar Privatinstitutionens bestyrelse er ansvarlig over for sine ejere efter reglerne om fx aktieselskaber eller anpartsselskaber og er ikke ansvarlig over for kommunen. Privatinstitutioner i andre kommuner Privatinstitutionen skal alene godkendes af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune, dvs. der hvor institutionen er beliggende. Det er ligeledes kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune, der fører tilsyn med privatinstitutionen. Tilskuddet udbetales af barnets opholdskommune. Tilskuddet kommer til udbetaling, selv om barnet optages i en privatinstitution, som er beliggende i og godkendt af en anden kommune. Tilskuddene fastsættes ud fra udgiftsniveauet i opholdskommunen og afhænger altså ikke af, om barnet optages i en privatinstitution i opholdskommunen eller i en anden kommune. Ved tildeling af støtteressourcer til en privatinstitution i en anden kommune end opholdskommunen er det opholdskommunen, der træffer beslutning om behovet for støtte, og det er også opholdskommunen, der betaler udgifterne til støttepædagog mv. Tilsyn med privatinstitutionen Kommunen har som nævnt pligt til at føre løbende tilsyn med at betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Tilsynet skal se til, at forældre og børn i kommunen får den service, som de har krav på, og at dagtilbuddet er egnet til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for. Tilsynet skal forholde sig til bestemmelser i serviceloven, godkendelsesgrundlaget samt institutionens egne mål, pædagogiske læreplaner m.v., hertil kommer krav ifølge anden lovgivning: Påse, at personalet har de fornødne kvalifikationer Påse, at institutionen reelt påtager sig de opgaver, der fremgår af godkendelseskriterierne Påse, at opgaven løses på en sådan måde, at de vil kunne opfylde de opstillede mål Påse, at institutionens arbejde med sprogstimulering af 0-6 års børn lever op til kommunens retningslinier Tilsynets formål er ikke alene at afdække, om privatinstitutionen lever op til de lovgivningsmæssige og kommunale krav, men ligeledes at give et substantielt input til privatinstitutionen i dennes praksis og fortsatte kvalitetsudvikling. Denne tilsynsstrategi er i tråd med KL s anbefalinger på området. Viser der sig ved tilsynet eller i anden forbindelse forhold, der vurderes som ulovlige eller uforsvarlige, vil institutionen blive bedt om at bringe disse forhold i orden med henblik på fortsat godkendelse af institutionen. Privatinstitutionen er forpligtet til at samarbejde med det kommunale tilsyn, så det kan foregå frit og uhindret, herunder at udlevere den dokumentation, som kommunen anser som nødvendigt for at udøve tilsynet eller varetage kommunens forpligtelser i øvrigt. Privatinstitutionen har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. Kommunen skal ikke føre økonomisk tilsyn med privatinstitutionen, da tilskuddene til privatinstitutionen er uafhængige af institutionens økonomi. Det skal dog bemærkes, at kommunen gennem tilsynet skal sikre, at tilskuddet ikke går til ulovlige formål. 8

9 Klageadgang Klage over fastsættelse af kommunens godkendelseskriterier kan, afhængig af klagens art, påklages til byrådet eller Konkurrencerådet/Konkurrencestyrelsen. Kommunens afgørelse om godkendelse af en privat leverandør, som efter leverandørens opfattelse er ulovlig, kan indbringes for det kommunale tilsyn. Der er ingen klageadgang for forældre i forbindelse med optagelse, flytning mv., hvilket er samme betingelser for forældre til børn i kommunale tilbud. Godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 16. august

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 17-12-2018 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Godkendelseskriterier til private institutioner Her finder du informationer om godkendelseskriterier

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20 Sagsnr. 16.05.07-P27-1-10 Cpr. Nr. Dato 13.09.2017 Navn Sagsbehandler Bente Bækvad Jensen Godkendelseskriterier for oprettelse af privat institution revideret pr. 30.04.18 GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 03-09-2019 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Godkendelseskriterier for private institutioner. Her finder du informationer om godkendelseskriterier for etablering af private

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 2019 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen 29.03.2019 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn J. nr. 16.06.02P21 Sag: 2005/0004524-003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 20198 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Indhold Lovgivning og standarder. Generelle krav. Lokale krav. Optagelsesregler. Forældrebestyrelse. Sikkerhedsstillelse og økonomi. Tilskud.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier København den 30. august 2005 For yderligere oplysninger kontakt: Konsulent Dorthe Nørgaard (dng@kl.dk)

Læs mere

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Indhold Ansøgningsprocedure... 2 Godkendelseskriterier... 2 Lovgrundlag... 2 Myndighedskrav... 3 Tavsheds- og underretningspligt... 3 Pædagogiske

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Indledning Med lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25, der trådte i kraft 1. oktober 2005, er

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov Privatinstitutioner (efter Dagtilbudslovens 19, stk. 3) Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår maj 2010 Forord: Organisationer, forældre,

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Vejle kommune efter 19 20 i Dagtilbudsloven Vedtaget 30.03.2011 og revideret i BFU 21.06.18 Lovgivning og standarder på området. Oprettelse af privatinstitutioner

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 993974 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nej tæller ikke med i kommunens samlede pladsforsyning. Hvis institutionen lukker skal kommunen skaffe pladser til institutionens tidligere børn.

Nej tæller ikke med i kommunens samlede pladsforsyning. Hvis institutionen lukker skal kommunen skaffe pladser til institutionens tidligere børn. Etablering Kommunale daginstitutioner pr. 1. august 2018 Etableres og drives af kommunen, som træffer beslutning om lukning, sammenlægning mv. Privatinstitutioner pr. 1. august 2018 Etableres af privat

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019 August 2019 Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet administration Kravspecifikationen for private daginstitutioner, efter

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner For at blive godkendt som privat daginstitution i Herlev Kommune skal private leverandører skriftligt dokumentere, hvordan de vil leve op til de krav,

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 3049540 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 7. februar 2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1.

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-8-18 Etablering Kommunale dagplejere pr. 1. august 2018 Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Side 1 af 5 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3 19 stk. 5 Alle private leverandører, som

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 3049540 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 18. januar 2019 (Oversigt over

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Godkendelseskriterier Privatinstitutioner Udliciterede institutioner Selvejende institutioner Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Side 1 af 9 Lovgrundlag. Dagtilbudslovens 19 stk. 3-5: Stk. 3. Daginstitutioner

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Aftenens program Præsentation af loven og den tilhørende bekendtgørelse Mulighederne for at etablere nye institutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød)

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) Ansøgning om godkendelse som privat Selvejende daginstitution i Allerød Kommune Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) 1/9 Lovkrav LykkeLy er i lighed med øvrige dagtilbudsinstitutioner

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud

Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud Frederikssund Kommune Jægerspris 16.02.2018 Torvet 2 3600 Frederikssund Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud Denne ansøgning er disponeret ud fra "Godkendelseskriterier for

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen.

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune Børne- og Kultur forvaltningen. Indhold Formål... 4 Hovedprincipper for opstilling af godkendelseskriterier... 4 Formål til dagtilbud...

Læs mere

Indstilling. Rammer for etablering af private daginstitutioner. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling. Den 28.

Indstilling. Rammer for etablering af private daginstitutioner. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling. Den 28. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 28. september 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Rammer for etablering af private daginstitutioner

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske rammer...

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20.

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20. Helsingør Kommune 9. september 2016 Center for Dagtilbud og Skoler 1 Godkendt i Byrådet den 07. november 2005. Redigeret oktober 2007, da lovgrundlaget pr. 1. august 2007 er Dagtilbudsloven. Redigeret

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Hvad er det nye? man kan nu etablere et dagtilbud gennem en godkendelsesmodel modsat den gældende aftalemodel

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Driften af en privatinstitution sker på grundlag af en kommunal godkendelse efter dagtilbudslovens 20. Bestemmelsen lyder således:

Driften af en privatinstitution sker på grundlag af en kommunal godkendelse efter dagtilbudslovens 20. Bestemmelsen lyder således: Høje-Taastrup Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes Byråd d. 16. juni 2015 Daginstitutioner kan med

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen November 2016 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1Hovedprincipper for godkendelseskriterierne.... 3 1.2 Lovgrundlag for og krav til

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Januar 2015 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution

Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift af en privat institution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20, beliggende i Slagelse

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune Børnehus: Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Sagsnr. 28.03.04-G01-1-18 Dato: 24.10.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Ansøgning 2.1. Depositum 2.2. Driftsgaranti 2.3. Vedtægter 2.4. Økonomisk

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4)

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) 20/10/2008 Baggrund 1. oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner i kraft. (Dagtilbudslovens 19 stk.

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune.

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune. Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE LOVGIVNING OG STANDARDER PÅ OMRÅDET... 4 Kommunale politikker for daginstitutionsområdet... 4 OPGAVER...

Læs mere