Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009"

Transkript

1 Konklusioner I alt 673 breve er udsendt og besvarelsesprocenten er 64 %, hvilket er noget lavere end i 2008, men stadig den højeste på Universitetet. Svarprocenten blandt bachelorstuderende har været så lav, under 30 %, at vi ikke har medtaget disse tal i rapporten. Der er fuld beskæftigelse blandt de ph.d.-studerende, både for de nyuddannede og de, der har været ph.d.er i 5 år. Der er næsten fuld beskæftigelse for kandidaterne. For enkelte faggrupper, molekylærbiologer og biologer, er der blandt de nyuddannede en del uden beskæftigelse. Dette skyldes primært, at der går 3-6 måneder inden de får deres første job. Der er ingen forskel i den hastighed, hvormed ph.d.er og kandidater får job, men da målingen er foretaget 1/ forventes finanskrisen endnu ikke at have påvirket beskæftigelsessituationen. Af de ny uddannede ph.d.er ansættes 1/3 direkte i det private erhvervsliv, 1/3 rejser til udlandet for at studere videre, og 1/3 bliver på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Andelen af ph.d.er der ansættes direkte i det private erhvervsliv, er stigende. Efter 5 år er en lidt større andel af ph.d.erne ansat i det private erhvervsliv. Der er stadig en stor del, der er i udlandet, men mange af disse er dog udlændinge, der er tilbage i deres eget hjemland. Andelen af kandidater fra Aarhus Universitet, der ansættes direkte i det private erhvervsliv er stigende. Blandt de nyuddannede kandidater ansættes 58 % i det private erhvervsliv. Kun 10 % af de nyuddannede kandidater bliver gymnasielærere, heraf er langt hovedparten biologer og matematikere. Hovedparten af kandidaterne og ph.d.erne fra NAT-AU finder beskæftigelse i Region Midt (59 %). 16 % finder arbejde i Region Hovedstaden og 10 % i udlandet. Næsten ingen kandidater og ph.d.er starter selvstændig virksomhed. 75 % finder job indenfor uddannelsens faglige område og af de privatansatte mener 93 % at uddannelsen i høj eller nogen grad har rustet dem til jobbet. Sammenligningen mellem efterspurgte og tillærte kompetencer viser god overensstemmelse m.h.t. evnen til at tilegne sig ny viden og til at arbejde selvstændigt og mindre god overensstemmelse m.h.t. balancen mellem teoretisk og praktisk anvendelig viden og m.h.t. tværfagligt samarbejde og projektorienterede arbejdsformer. Læs mere på 1

2 Indhold og oversigt over tabellerne 1. Beskæftigelsesundersøgelsen Historik 3. Talmaterialet - Tabel 1 Besvarelsesprocenter - Tabel 2 Modtagne besvarelser, fordelt på stamfag 4. Beskæftigelsen for ph.d.er - Tabel 3 Beskæftigelse for ph.d.er - Tabel 4 Hvornår fik ph.d.erne deres første job? - Tabel 5 Hvor arbejder ph.d.erne? - Tabel 6 Inden for hvilket fagområde? 5. Beskæftigelsen for kandidater - Tabel 7 Beskæftigelse for kandidater - Tabel 8 Hvornår fik kandidaterne job? - Tabel 9 Uden beskæftigelse, fordeling på stamfag - Tabel 10 Hvor arbejder kandidaterne? - Tabel 11 Hvor arbejder kandidaterne (uden forskeruddannelse)? - Tabel 12 Hvor er kandidaterne ansat, fordelt på stamfag? - Tabel 13 I hvilke brancher arbejder kandidaterne? - Tabel 14 Hvor store er virksomhederne? - Tabel 15 Hvor ligger virksomhederne for de forskellige områder? 6. Sammenhængen mellem job og uddannelse - Tabel 16 Sammenhængen mellem det nuværende job og uddannelsen. - Tabel 17 Har uddannelsen rustet dig til jobbet i virksomheden? - Tabel 18 Hvilke kvalifikationer og kompetencer har du haft brug for? - Tabel 19 Hvilke kvalifikationer og kompetencer har du fået? - Figur Grafisk illustration af tabel 18 vs. tabel Lønforhold - Tabel 20 Løn for CAND.1 opdelt efter stamfag - Tabel 21 Løn for CAND.5 opdelt efter stamfag - Tabel 22 Løn for PH.D.1+PH.D.5 opdelt efter stamfag 2

3 1 Beskæftigelsesundersøgelsen 2009 Denne rapport er den tredje i en forhåbentlig lang række af rapporter, der hvert år beskriver, hvordan de kandidater og ph.d.er vi uddanner er beskæftiget. Beskæftigelsesrapporten for 2009 er, i lighed med de tidligere år, tænkt som et internt notat med de centrale oplysninger og en kort brugsvejledning til de der ønsker at granske tallene nærmere. Det er tanken, at vi ca. hvert 5. år vil publicere en rapport, der baseres på et mere fyldestgørende statistisk materiale og samtidigt kan illustrere tendenserne over tid. Talmaterialet er indsamlet via Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og er en del af det omfattende materiale, der hvert år indsamles om beskæftigelsessituationen for dimittender fra hele Aarhus Universitet. Udover oplysninger om dimittendernes beskæftigelse rummer undersøgelsen også et afsnit, der måler sammenhængen mellem det vi som uddannelsesinstitutioner har givet de studerende og det de fik brug for på arbejdsmarkedet. Ud fra disse oplysninger kan man danne sig et godt billede af, hvilke krav, der stilles til dimittenderne og om det vi tror vi gør også er det vi gør i virkeligheden. Som beskrevet nedenfor rummer rapporten oplysninger om beskæftigelsessituationen for kandidater og ph.d.er pr. 1. oktober Med andre ord forventer vi ikke, at den aktuelle økonomiske krise afspejles tydeligt i den beskrevne beskæftigelsessituation for kandidater og ph.d.er. 2. Historik Beskæftigelsesundersøgelser hører ind under erhvervsvejledningsudvalget ved fakultetet, og dette er udvalgets tredje rapport. Rapporten baseres år for år på en ensartet population af respondenter og i videst muligt omfang også de samme spørgsmål. Dette er den oplagte strategi med henblik på at kunne lave komparative analyser på tværs af årene. Vi spørger hvert år de kandidater og ph.d.er, der har en dimissionsalder på henholdsvis et og fem år. Vi udsender årligt ca. 700 breve, der indeholder en adgangskode til et webbaseret spørgeskema. Brevene er i år underskrevet af institutlederne, i modsætning til tidligere år, hvor det var speciale- og ph.d. vejlederne. Vi tilbyder samtidigt en lille gave til de der færdiggør spørgeskemaet på nettet. I år var gaven et årsabonnement på Aktuel Naturvidenskab. Alt dette medfører en stor arbejdsindsats, men betyder også, at vi har den højeste svarprocent blandt fakulteterne. I år må vi dog konstatere, at svarprocenten samlet set er faldet fra 76 % til 64 %. Det er meget vigtigt at vi fastholder en høj svarprocent og vi må overveje, hvilke tiltag vi skal iværksætte næste år for at fastholde, eller øge svarprocenten. I år har vi ligeledes spurgt de bachelorer, der har afsluttet deres uddannelse uden at gå direkte videre til en kandidatuddannelse på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Desværre har svarprocenten været meget lav, under 30 % og undersøgelsens værdi er derfor stærkt begrænset, hvorfor tallene ikke er medtaget i denne rapport. For de, der måtte være interesserede, kan vi tilvejebringe undersøgelsesresultaterne for bachelorerne. Vi har også, i lighed med sidste år, prøvet at få beskæftigelsesoplysningerne fra alle ph.d.erne. Det betyder at for de ca. 51 ph.d.er der ikke har besvaret spørgeskemaet har vi enten gennem vejlederen eller via nettet selv fundet deres beskæftigelse. 3

4 Talmaterialet ligger tilgængeligt i SurveyXact, der er et brugervenligt analyseprogram til spørgeskemaundersøgelser. Interesserede vil kunne opnå adgang til talmaterialet fra i år og tidligere år ved henvendelse til formanden for erhvervsvejledningsudvalget eller dekanen. Søren Rud Keiding og Annemarie Dalgas Erhvervsvejledningsudvalget, Aarhus, d. 18. august

5 3. Talmaterialet Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009 Der er udsendt spørgeskemaer til følgende: kandidater, der er dimitteret i perioden 1. april marts 2004 (benævnt CAND.5) kandidater, der er dimitteret i perioden 1. april marts 2008 (benævnt CAND.1) ph.d.er, der er dimitteret i perioden 1. april marts 2004 (benævnt PH.D.5) ph.d.er, der er dimitteret i perioden 1. april marts 2008 (benævnt PH.D.1) Disse er spurgt om deres beskæftigelsessituation pr. 1. oktober Blandt CAND.1 og CAND.5 populationerne har vi udeladt de, der er i gang med forskeruddannelsens del B på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. I hovedparten af tabellerne er det absolutte antal besvarelser givet snarere end procentsatser. I mange tilfælde er antallet af respondenter lavt, hvorfor procentsatser kan være stærkt misvisende. Tabel 1. Besvarelsesprocenter CAND.5 CAND.1 PH.D.5 PH.D.1 Samlet Udsendte breve Ingen svar Modtagne svar Svarprocent 65 % 63 % 64 % Der er et fald i besvarelsesprocenterne i forhold til undersøgelsen i For ph.d.er er faldet 6 % mens det for kandidater er 13 %. Tabel 2. Modtagne besvarelser: Absolutte tal fordelt på stamfag. Kandidat Ph.d. Fagkode Matematik Matematik-økonomi Fysik Kemi Molekylærbiologi Datalogi Statistik Astronomi Videnskabshistorie Nanoscience Medicinalkemi Teknisk IT Multimedier (IT-Vest) Softwarekonst.(ITVest) Biologi Geologi Teknisk Geologi Nat. Didaktik - 1 Bioinformatik 1-5

6 I alt

7 4. Beskæftigelsen for ph.d.er. Tabel 3. Beskæftigelse for ph.d.er Er du PH.D.5 PH.D.1 Fuldtidsbeskæftigelse (37 timer per uge) Deltidsbeskæftigelse 3 3 Har orlov 0 0 Uden job 0 1 I alt Tabel 4. Hvornår fik ph.d.erne deres første job? Sammenlignet med undersøgelsen fra 2008 er der ingen markante ændringer i hvor hurtigt ph.d.erne finder deres første job. Langt hovedparten, mere end 85 %, finder deres første job inden for 3 måneder. Andelen, der har job inden uddannelsens afslutning, er steget i forhold til Tabel 5. Hvor arbejder ph.d.erne? PH.D.5 PH.D.5 PH.D.1 PH.D.1 Total % Det private erhvervsliv % % % Offentlig ansat % % % Interesseorganisation og 1 2 % 0 0 % 1 1 % foreninger Selvstændig 1 2 % 0 0 % 1 1 % Anden kategori 3 5 % 6 8 % 9 7 % I alt % % % Som det fremgår af indledningen er der i alt 51 ph.d.er, der ikke har besvaret spørgeskemaet. Får at få et præcist billede af beskæftigelsesmønstret har vi, i lighed med sidste år, fundet beskæftigelsen for de resterende 51 ph.d.er. Disse oplysninger er indhentet gennem de tidligere vejledere og gennem almindelig søgning på nettet. Glædeligvis er ingen af disse 51 uden job, så af de i alt 136 ph.d.er vi har spurgt er de 135 i beskæftigelse. I hovedtræk ansættes ca. 1/3 af ph.d.erne direkte i det private erhvervsliv og ca. 2/3 søger videreuddannelse gennem postdoc. stillinger. Blandt PH.D.5 populationen er der en større andel, der arbejder i det private erhvervsliv. I forhold til 2008 undersøgelsen er der ligeledes en stigning i andelen af ph.d.er der arbejder i det private erhvervsliv. 7

8 PH.D..5 PH.D Det private erhvervsliv 27 % 34 % 21 % 30 % Det er interessant at i alt 22 af PH.D.1 populationen faktisk er i beskæftigelse på Det Naturvidenskabelige Fakultet på AU, primært som postdocs. Det svarer til at næsten 1/3 af vores nyuddannede ph.d.er bliver på NAT. I 2008 var det en tendens, men i 2009 er det en markant tendens, der formodentlig drives af det store antal økonomisk stærke centre som fakultetet er begunstiget med. Tilsvarende er ca. 20 af PH.D.1 populationen beskæftiget i udlandet. Det er nogenlunde det samme tal for PH.D.5 populationen, dvs. omkring 1/3 er i udlandet 5 år efter erhvervelsen af deres ph.d. Mange af disse er dog udlændinge, der er vendt hjem. Tabel 6 Inden for hvilket fagområde arbejder ph.d.erne? Det private Det offentlige Selvstændig Andet I alt (PH.D.1+PH.D.5) erhvervsliv Sundhed og medicinal Industri IT og Tele Finans og Forsikring Offentlig adm Konsulent og rådgivning Forskning Undervisning Handel Andet I alt I tabel 6 det igen kun de ph.d.er, der har besvaret spørgeskemaerne, som figurerer i tabellen. Fordelingen af fagområder ændres ikke markant ved skønsmæssigt at medtage de 51 ph.d.er der er fundet gennem vejlederne. Der er kun få ændringer i forhold til 2008, med den mulige undtagelse at antallet af ph.d.er, der er ansat i industri er faldet. 5. Beskæftigelsen for kandidater Tabel 7. Beskæftigelse for kandidater Er du CAND.5 CAND.1 Fuldtidsbeskæftigelse (37 timer per uge) Deltidsbeskæftigelse 7 4 Har orlov 8 3 Uden job 6 20 I alt I tabel 7 ser vi en lille indikation af at beskæftigelsessituationen er lidt forværret. I absolutte tal er der 4 flere arbejdsløse sammenlignet med undersøgelsen i 2008, men da færre har svaret udgør de uden job en større procentsats (fra 4.8 % i 2008 til 7.5 %). I absolutte tal er der ikke tale om alarmerende arbejdsløshedstal. Fra tabel 8 kan man aflæse at ca. 20 % af kandidaterne finder deres første job mere end 6 måneder efter deres kandidateksamen. For CAND.1 populationen betyder det således, at der pr. 1/ endnu er en del, der ikke har fundet deres første job endnu. 8

9 Tabel 8. Hvornår fik kandidaterne deres første job? Tabel 8 har næsten de samme værdier som i 2008, hvilket kan skyldes at målingsdatoen var den og at vi således ikke endnu har målt den eventuelle effekt af finanskrisen på beskæftigelsessituationen for cand.scient.er og cand.polyt.er fra AU. Sammenlignes tabel 8 og tabel 4, ses det at et større antal ph.d.er finder beskæftigelse før deres uddannelse er afsluttet. Dette skyldes formodentlig, at en del af ph.d.erne (ca. 1/3) forbliver på NAT efter erhvervelsen af deres ph.d. og således ikke oplever et egentligt jobskifte. Tabel 9. Uden beskæftigelse, opdelt efter stamfag CAND.5 CAND.1 I alt Matematik Matematik-økonomi Fysik Kemi Molekylærbiologi Datalogi Statistik Astronomi Videnskabshistorie Nanoscience Medicinalkemi Teknisk IT Multimedier (IT-Vest) Softwarekonst.(ITVest) Biologi Geologi Teknisk Geologi Bioinformatik I alt Tabel 9 viser, i lighed med sidste år, at det primært er blandt nyuddannede molekylærbiologer og biologer, at der kandidater uden beskæftigelse. 9

10 Tabel 10. Hvor arbejder kandidaterne? CAND.5 CAND.5 [ %] CAND. CAND.1 [ Total % 1 %] Det private erhvervsliv % % % Offentlig ansat % % % Interesseorganisation og 1 1 % 1 1 % 2 <1 % foreninger Anden kategori 7 5 % 6 3 % 13 4 % I alt % % % Selvom vi har renset undersøgelsen for de kandidater, der er i gang med 4+4 ordningen, så er der stadig en del kandidater, der er i gang med en ph.d. I tabel 11 nedenfor, har vi fjernet de kandidater, der er i gang med en ph.d., enten ved Aarhus Universitet via 5+3 ordningen eller ved et andet universitet i Danmark eller udlandet. I forhold til 2008 undersøgelsen udgør de uautoriserede ph.d.-studerende et meget lavere antal (15 i 2009 mod 59 i 2008). Der er stadig hverken tradition eller incitamenter der stimulerer kandidater eller ph.d.er til at starte som selvstændige og i årets undersøgelse er der, med undtagelse af en ph.d., ingen der er opført som selvstændige og denne kategori er derfor udeladt fra årets tabeller. Tabel 11. Hvor arbejder kandidaterne? (uden ph.d.) CAND.1+CAND.5-PH.D. CAND.5 CAND.5 [ CAND. CAND.1 [ Total % %] 1 %] Det private erhvervsliv % % % Offentlig ansat % % % Interesseorganisation og foreninger 1 1 % 1 1 % 2 <1 % Anden kategori 6 4 % 6 4 % 12 4 % I alt % % % I tabel 11 ser vi samme tendens for kandidater, som vi så for ph.d.er i tabel 5: En stadigt større andel af vores nyuddannede kandidater finder beskæftigelse i det private erhvervsliv. Når vi korrigerer for de kandidater, der læser videre mod ph.d.-graden, så er det 58 % af de nyuddannede kandidater, der finder arbejde i det private erhvervsliv. Tabel 12. Hvor er kandidaterne ansat? Fagopdelt på stamfag Det Private Det offentlige Interesseorg. Andet I alt Matematik Matematik-økonomi Fysik Kemi Molekylærbiologi Datalogi Statistik Astronomi Videnskabshistorie Nanoscience Medicinalkemi Teknisk IT Multimedier (IT-Vest) Softwarekonst. (IT-Vest) Biologi Geologi Teknisk Geologi

11 Bioinformatik I alt

12 Tabel 13. I hvilke brancher arbejder kandidater ansat i det private erhvervsliv? I ALT Andet Forskning i privat virks. Undervisning Transport Konsulent og Rådgivning Reklame mv. Kultur og Medie Finans og Forsikring Handel IT og Tele Bygge og anlæg Industri Sundhed og Medicinal Matematik Matematikøkonomi Fysik Kemi Molekylær Biologi Datalogi Statistik Astronomi Nanoscience Medicinalkemi Teknisk IT Multimedier (ITVest) Softwarekonst (IT-Vest) Biologi Geologi Bioinformatik I alt Tabel 14. Hvor store er virksomhederne, hvor kandidaterne arbejder? For ansatte i den private sektor, hvor stor er virksomheden? Antal svar Procent Under 50 ansatte % ansatte % Over 200 ansatte % I alt % Tabel 15. Hvor ligger virksomheden/institutionen, hvor dimittenderne arbejder? CAND.1+CAND.5+PH.D.1+PH.D Privat Offentlig Organisation Andet I alt I alt %.5 Region Midtjylland % Region Hovedstaden % Udlandet % Region Syddanmark % Region Nordjylland % Region Sjælland % I alt % Bemærk at denne tabel omfatter både kandidater og ph.d.er. Dette er stort set identisk med mønsteret fra 2008, med en lille stigning i andelen af dimittender, der arbejder i Region Midt. 12

13 6. Sammenhæng mellem job og uddannelse Tabel 16. Sammenhæng mellem det nuværende job og uddannelsen (svarer til Tabel 17 i 2008 undersøgelsen) Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Det private CAND.1+CAND.5 Det private PH.D.!+PH.D.5 Det offentlige CAND.1+CAND.5 Det offentlige PH.D.1+PH.D.5 IALT I ALT % Jobbet ligger inden for uddannelsens faglige område % Jobbet ligger uden for uddannelsens faglige område, men kræver generelle kvalifikationer erhvervet via uddannelsen % Der er ingen naturlig sammenhæng mellem % uddannelsen og mit nuværende job I alt % Tabel 17. Har uddannelsen rustet dig til jobbet i virksomheden? (svarer til Tabel 18 i 2008 undersøgelsen) I hvilken grad mener du, at din uddannelse har rustet dig til dit arbejdsliv? Det private CAND.1+CAND.5 Det private PH.D.!+PH.D.5 Det offentlige CAND.1+CAND.5 Det offentlige PH.D.1+PH.D.5 IALT I ALT % I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % I alt % Tabel 18. Hvad har du haft brug for(kandidater/ph.d.er) (svarer til tabel 21 i 2008 undersøgelsen) I hvilken grad mener du at have haft brug for I høj I nogen I mindre Slet ikke i alt grad grad grad evnen til at tilegne sig ny viden evnen til at arbejde selvstændigt evnen til at finde relevant information evnen til at håndtere komplekse problemstillinger evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines praktisk anvendelig viden indenfor fagområdet evnen til at arbejde projektorienteret teoretisk viden indenfor fagområdet evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper formidlings- og præsentationsteknik

14 Tabel 19. Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009 Hvad har du lært (kandidater/ph.d.er) (svarer til tabel 22 i 2008 undersøgelsen) I hvilken grad mener du at havelært I høj grad I nogen I mindre Slet ikke Svar grad grad evnen til at tilegne sig ny viden evnen til at arbejde selvstændigt evnen til at finde relevant information evnen til at håndtere komplekse problemstillinger evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines praktisk anvendelig viden indenfor fagområdet evnen til at arbejde projektorienteret teoretisk viden indenfor fagområdet evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Formidlings- og præsentationsteknik Figur: Grafisk illustration af tabel 18 og 19: Brug for på jobbet Lært på AU ny viden ny viden selvstændighed selvstændighed information information kompleksitet kompleksitet deadlines deadlines praktisk viden praktisk viden projektorienteret projektorienteret teoretisk viden teoretisk viden samarbejde samarbejde formidling formidling I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Mønsteret her svarer meget nøje til den tilsvarende figur i 2008 undersøgelsen. Med andre ord er der meget fin overensstemmelse mellem de kompetencer som kandidater og ph.d.er opfatter som de vigtigste på jobbet og de kompetencer de har erhvervet sig gennem studiet. Omvendt kan man måske ud fra figuren sige at dimittenderne mangler mere praktisk anvendelig viden i studierne, og at det gerne måtte være på bekostning af den teoretiske viden. Men måske kommer dimittendernes vigtige evne til at erhverve ny viden og arbejde selvstændigt i høj grad gennem uddannelsernes fokus på teoretisk viden! Man kunne måske godt gøre en større indsats for at bevidstgøre de studerende om de mange tværfaglige og projektlignende situationer der optræder som en naturlig del af de nuværende uddannelser. Eksperimentelle øvelser, ekskursioner, feltarbejde, instruktion m.v. Der er masser af daglige studie- og arbejdssituationer, der indeholder mange af de tværfaglige og projektlignende arbejdsformer, som de studerende senere eksponeres for i 14

15 deres jobs. En øget bevidsthed om, at de faktisk har erfaring med disse arbejdsformer kunne måske hæve scoren lidt på disse punkter uden, og det er helt afgørende, at der sættes til på de andre punkter. 7. Lønforhold Tabel 20. Månedsløn, inklusive eventuelle pensionsbidrag: CAND.1 (tabel 25A i 2008 undersøgelsen) Under 30 kkr kkr 40-50kkr Over 50kkr i alt Matematik Matematik-økonomi Fysik Kemi Molekylærbiologi Datalogi Statistik Astronomi Videnskabshistorie Nanoscience Medicinalkemi Teknisk IT Multimedier (IT-Vest) Softwarekonst. (IT-Vest) Biologi Geologi Bioinformatik I ALT Tabel 21. Månedsløn, inklusive eventuelle pensionsbidrag: CAND.5 (tabel 25B i 2008 undersøgelsen) Under 30 kkr kkr 40-50kkr Over 50kkr I alt Matematik Matematik-økonomi Fysik Kemi Molekylærbiologi Datalogi Statistik Astronomi Videnskabshistorie Nanoscience Medicinalkemi Teknisk IT Multimedier (IT-Vest) Softwarekons. (IT Vest) Biologi Geologi I ALT

16 Tabel 22. Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009 Månedsløn, inklusive eventuelle pensionsbidrag: PH.D.1+PH.D.5 (tabel 25C i 2008 undersøgelsen) Under 30 kkr kkr 40-50kkr Over 50kkr I alt Matematik Fysik Kemi Molekylærbiologi Datalogi Statistik Astronomi Videnskabshistorie Nanoscience Medicinalkemi Biologi Geologi Natur. didaktik I ALT

Beskæftigelsesrapport 2011

Beskæftigelsesrapport 2011 Beskæftigelsesrapport 2011 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 74 % for kandidater og 78 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er alle er i job efter 5 år. 75 %

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012

Beskæftigelsesrapport 2012 Beskæftigelsesrapport 2012 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 70 % for kandidater og 77 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er 80 % har job enten før de bliver

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2010

Beskæftigelsesrapport 2010 Konklusioner Beskæftigelsesrapport 2010 Forsat høj besvarelsesprocent, 71 % for kandidater og 68 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fuld beskæftigelse for ph.d.er 83 % har job enten før de bliver færdige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for ph.d.-dimittender Februar 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2016 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for masterdimittender Januar 2013 AU Beskæftigelsesundersøgelsen 2012 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, School of Business

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Hvor går de hen? Beskæftigelsesundersøgelse for kandidater fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Hvor går de hen? Beskæftigelsesundersøgelse for kandidater fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 07 Hvor går de hen? Beskæftigelsesundersøgelse for kandidater fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Chefanalytiker Underviser Hospitalsfysiker Systemudvikler Gymnasielærer

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Beskæftigelsesstatistik. November Udarbejdet af Erhvervsvejledningsudvalget Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet

Beskæftigelsesstatistik. November Udarbejdet af Erhvervsvejledningsudvalget Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Beskæftigelsesstatistik November 24 Udarbejdet af Erhvervsvejledningsudvalget Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Introduktion Erhvervsvejledningsudvalget ved Det Naturvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Uddannelsesevaluering Eftera r 2015

Uddannelsesevaluering Eftera r 2015 Uddannelsesevaluering Eftera r 205 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen 8. december 2015 J.nr. 14/3354/181 MZ Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) har besluttet et analysearbejde, som skal undersøge ph.d. satsningens betydning for

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2006-2008 oktober 2009 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2006 2008 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2017

Uddannelsesevaluering Fora r 2017 Uddannelsesevaluering Fora r 217 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2013

Uddannelsesevaluering Fora r 2013 Uddannelsesevaluering Fora r 3 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2014

Uddannelsesevaluering Fora r 2014 Uddannelsesevaluering Fora r 14 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA?

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Flemming Steen Jørgensen, Ph.d.-skoleleder og og Marianne W. Jørgensen, Ph.d.-administrationen, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 82% af de ph.d.-uddannede

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 Det Tekniske Fakultet Dimittendundersøgelse 2018 (dækkende årgangene 2015-2017) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Juli 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, juli 2018.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2016

Uddannelsesevaluering Fora r 2016 Uddannelsesevaluering Fora r 16 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2015

Uddannelsesevaluering Fora r 2015 Uddannelsesevaluering Fora r 215 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Naturvidenskab ved AU

Naturvidenskab ved AU Naturvidenskab ved AU Erik Meineche Schmidt Årsfest den 3. juni 2005 NF s bidrag til AU s udviklingskontrakt Det naturvidenskabelige Fakultet stræber efter at være blandt de bedste Science-fakulteter på

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer November 2008 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2005-2007 pr. 1. august 2008 Udarbejdet af: Gitte Damgaard, Erhvervsakademiet, Århus Købmandsskole Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018

VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018 VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018 AFRAPPORTERING AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT YDERNUMMERPSYKOLGER Indhold Indledning... 2 Indsamling og distribution... 2 Overordnede konklusioner... 3 1. Henvisningskategori

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i international handel og marked som er en del af Ledelse og Organisation Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i Sundhedspraksis som er en del af Sundhed Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen

Læs mere

Uddannelsesevaluering Eftera r 2017

Uddannelsesevaluering Eftera r 2017 Uddannelsesevaluering Eftera r 2017 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund.

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund. 3. DATA OG METODE I dette afsnit beskrives, hvordan populationen er afgrænset og hvilket datagrundlag, der ligger til grund for de følgende analyser. Herudover præsenteres den statistiske metode, som er

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Pædagogiske Diplomuddannelser som er en del af Pædagogik Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse

Beskæftigelsesundersøgelse Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Respondenter er dimittender fra januar 2015 og juni 2015 August 2016 Beskæftigelsesundersøgelsen 2016 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes resultater... 4 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni 2014 Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelsen 2015 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere