Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse"

Transkript

1 Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 26. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over Forsvarsministeriets afslag på aktindsigt i et udkast til Efterretningsmæssig Risikovurdering 2013 under henvisning til bestemmelserne i offentlighedslovens 31 og 32, stk. 2, om beskyttelse af Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Forvaltningsret Forsvarsministeriet ønskede ikke at udlevere udkastet i sin helhed, således at man ved en sammenstilling med den offentliggjorte risikovurdering kunne se, hvad der var ændret. Ministeriet ønskede heller ikke at udlevere de dele af udkastet, som ikke var ændret og dermed offentliggjort idet man ved en tilsvarende sammenstilling ville kunne se, hvor i udkastet der var foretaget ændringer. Sidstnævnte ville efter Forsvarsministeriets opfattelse medføre en prisgivelse af hensynene bag de nævnte bestemmelser, jf. offentlighedslovens 34, nr. 1. Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere Forsvarsministeriets afslag på aktindsigt for så vidt angik de dele af udkastet, som ikke var identiske med den offentliggjorte risikovurdering, og hvor de foretagne ændringer var af substantiel og ikke bare korrekturmæssig karakter. Derimod kunne de dele af udkastet, som ikke var identiske med den offentliggjorte risikovurdering, men hvor de foretagne ændringer alene var af korrekturmæssig karakter mv., efter ombudsmandens opfattelse ikke undtages fra aktindsigt. Ombudsmanden var i øvrigt ikke enig med Forsvarsministeriet i, at det var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at aktindsigt i de ikke ændrede og dermed offentliggjorte dele af udkastet ville medføre en prisgivelse af hensynene bag offentlighedslovens 31 og 32, stk. 2. På baggrund af det anførte henstillede ombudsmanden til Forsvarsministeriet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse.

2 Forsvarsministeriet traf herefter afgørelse om at meddele journalisten aktindsigt i udkastet bortset fra et relativt begrænset antal sætninger og afsnit. (Sag nr. 14/04634) Herunder gengives ombudsmandens udtalelse i sagen, efterfulgt af en sagsfremstilling: Ombudsmandens udtalelse 1. Kort om sagen Du anmodede den 15. september 2014 Forsvarsministeriet om aktindsigt i alle dokumenter m.v., referat af samtaler m.v., der er udvekslet mellem FE [Forsvarets Efterretningstjeneste] og FMN [Forsvarsministeriet] i forbindelse med udarbejdelsen af Efterretningsmæssig Risikovurdering Forsvarsministeriet traf den 13. oktober 2014 delafgørelse i sagen, hvor du fik udleveret en række dokumenter. Ministeriet traf endelig afgørelse den 27. oktober 2014 og meddelte dig i den forbindelse afslag på aktindsigt i udkast til Efterretningsmæssig Risikovurdering 2013 af 3. oktober 2013, som samme dag blev sendt fra Forsvarets Efterretningstjeneste til Forsvarsministeriet med henblik på forelæggelse på et møde den 7. oktober 2013 med deltagelse af Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Statsministeriet og Udenrigsministeriet. Jeg har i forbindelse med min behandling af sagen modtaget det nævnte udkast til Efterretningsmæssig Risikovurdering af 3. oktober Jeg har endvidere modtaget to andre udkast af henholdsvis 7. og 11. oktober 2013, hvor det er synligt, hvilke ændringer der blev foretaget i udkastet af 3. oktober 2013 i forhold til den offentliggjorte udgave. Jeg har udover at bede Forsvarsministeriet om udtalelser i sagen afholdt et møde med ministeriet den 11. marts /21

3 2. Efterretningsmæssige risikovurderinger På Forsvarets Efterretningstjenestes hjemmeside ( fremgår følgende om de risikovurderinger, som tjenesten udarbejder: Forsvarets Efterretningstjeneste offentliggør hvert år i tredje kvartal en årlig efterretningsmæssig risikovurdering. Den indeholder en aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed. Den beskriver aktuelle og mulige trusler i et tiårigt perspektiv, og fokuserer på områder med udsendte danske enheder, på terrornetværk i udlandet, som truer Danmark og danske interesser, herunder vores udsendte styrker, samt på konflikt- og kriseområder i verden. FE udarbejder normalt rapporter, som er klassificerede af hensyn til beskyttelse af vores kilder, ressourcer og samarbejdspartnere. Efterretningsmæssig risikovurdering er imidlertid skrevet med henblik på at blive offentliggjort. Det har selvfølgelig betydning for formuleringerne, for omfanget af detaljer og for skarpheden af visse analyser. 3. Retsgrundlag Forsvarsministeriet har undtaget udkastet til Efterretningsmæssig Risikovurdering 2013 med henvisning til 31 og 32, stk. 2, jf. 34, nr. 1, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013). Bestemmelserne har følgende ordlyd: 31. Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. 32. ( ) Stk. 2. Retten til aktindsigt kan herudover begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer. 34. Hvis de hensyn, der er nævnt i 30-33, kun gør sig gældende for en del af et dokument, skal der meddeles aktindsigt i dokumentets øvrige indhold. Det gælder dog ikke, hvis 1) det vil medføre en prisgivelse af det eller de hensyn, der er nævnt i 30-33, 2) det vil indebære, at der gives en klart vildledende information, eller 3/21

4 3) det resterende indhold i dokumentet ikke har et forståeligt eller sammenhængende meningsindhold Nærmere om offentlighedslovens 31 Følgende fremgår bl.a. af forarbejderne til offentlighedslovens 31, jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013: Bestemmelsen viderefører den gældende lovs 13, stk. 1, nr. 1, idet det dog er præciseret, at retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. Det er således præciseret, at kravet efter den gældende lovs 13, stk. 1, nr. 1, om, at der i det enkelte tilfælde efter en konkret vurdering påvises en nærliggende risiko for, at statens sikkerhed m.v. vil lide skade af betydning, ikke finder anvendelse i forhold til oplysninger, der er omfattet af bestemmelsen. Det er dog en betingelse for, at retten til aktindsigt kan begrænses, at det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. Udtrykket væsentlig betydning, der skal forstås i overensstemmelse med den tavshedspligt, som gælder i forhold til oplysninger, der skal hemmeligholdes for at varetage væsentlige hensyn til statens sikkerhed og rigets forsvar, indebærer, at oplysninger, der er af uvæsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar, ikke vil være omfattet af undtagelsesbestemmelsen. Efter bestemmelsen kan oplysninger undtages fra retten til aktindsigt f.eks. af hensyn til beskyttelse af statsministerens personlige sikkerhed, til beskyttelse af udsendt ambassadepersonales sikkerhed, beskyttelse af operationssikkerhed for udsendte militære styrker eller beskyttelse af et ministeriums it-sikkerhed. Der henvises om bestemmelsen i 31 til pkt , jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der henvises i øvrigt til betænkningens kapitel 17, pkt (side 661 ff.) og pkt. 5.4 (side 708 ff.). I 34 der indholdsmæssigt svarer til den gældende lovs 13, stk. 2 er det fastsat, at der som udgangspunkt skal gives aktindsigt i den del af dokumentets indhold, der ikke kan undtages efter lovforslagets 31 (delvis aktindsigt). I kapitel 17, pkt. 5.4 (side 708 ff.), i betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven er bl.a. anført følgende om kommissionens overvejelser: Det er kommissionens opfattelse, at det i forhold til de tilfælde, hvor den gældende lovs 13, stk. 1, nr. 1, finder anvendelse, kan være ganske 4/21

5 vanskeligt for forvaltningsmyndigheden nærmere at konkretisere og kvalificere faren for, at statens sikkerhed eller rigets forsvar vil lide skade af betydning, hvis nogle dokumenter eller oplysninger udleveres. Det kan efter kommissionens opfattelse f.eks. ikke kræves, at Politiets Efterretningstjeneste eller Forsvarets Efterretningstjeneste i det enkelte tilfælde påviser, at en udlevering af dokumenter eller oplysninger vil indebære en nærliggende fare for, at statens sikkerhed eller rigets forsvar vil lide skade af betydning. Det vil i sådanne tilfælde formentlig ofte være den mere abstrakte risiko for, at oplysningerne, hvis de offentliggøres, kan skade statens sikkerhed eller rigets forsvar, der vil nødvendiggøre, at oplysningerne undtages fra retten til aktindsigt. I overensstemmelse med dette synspunkt fremgår det af bemærkningerne til den bestemmelse i offentlighedsloven af 1970, der svarede til den gældende lovs 13, stk. 1, nr. 1, at [d]okumenter, som har betydning for statens sikkerhed [ ] og landets forsvar, [ ] i almindelighed ikke [vil] kunne udleveres, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp Det samme fremgår i øvrigt af bemærkningerne til den tilsvarende bestemmelse i Offentlighedskommissionens lovudkast, jf. betænkning nr. 325/1963, side 62. På denne baggrund er det kommissionens opfattelse, at den gældende lovs 13, stk. 1, nr. 1, skal udskilles til en særskilt bestemmelse, hvorefter retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar, jf. lovudkastets 31. Hermed præciseres det, at kravet om, at der i det enkelte tilfælde efter en konkret vurdering skal påvises en nærliggende risiko for, at statens sikkerhed mv. vil lide skade, ikke skal finde anvendelse. Det er på denne baggrund kommissionens opfattelse, at den blotte henvisning til, at oplysningerne vedrører statens sikkerhed eller rigets forsvar, som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til at opfylde det almindelige begrundelseskrav i forvaltningslovens 24. Det må således i almindelighed kræves, at den pågældende forvaltningsmyndighed i begrundelsen for et eventuelt afslag på aktindsigt efter lovudkastets 31 foretager en vis angivelse af de involverede interessers karakter. Myndigheden kan dog undlade at foretage en sådan angivelse, hvis det vil medføre en prisgivelse af de beskyttelsesinteresser der søges beskyttet i det enkelte tilfælde. Det omhandlede forslag vil efter kommissionens opfattelse ikke i forhold til de gældende regler indebære en begrænsning i retten til aktindsigt. 5/21

6 Der vil således blot være tale om et lovteknisk mere præcist udtryk for gældende ret Nærmere om offentlighedslovens 32, stk. 2 Følgende fremgår bl.a. af forarbejderne til offentlighedslovens 32, stk. 2, jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013: Efter bestemmelsen i stk. 2 kan retten til aktindsigt udover de i stk. 1 nævnte tilfælde begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer. Denne bestemmelse er identisk med bestemmelsen i den gældende lovs 13, stk. 1, nr. 2, og det er fortsat en betingelse for at undtage oplysninger efter bestemmelsen, at der er en nærliggende fare for, at rigets udenrigspolitiske interesser m.v. vil lide skade. Omfattet af stk. 2 er bl.a. de tilfælde, hvor navnlig ministerier indbyrdes udveksler dokumenter og oplysninger i forbindelse med sager, der har udenrigspolitisk karakter. Det kan eksempelvis være Udenrigsministeriets videresendelse til Statsministeriet af indberetninger, som Udenrigsministeriet har modtaget fra de danske ambassader i anledning af en konkret sag af international karakter. Endvidere omfatter bestemmelsen oplysninger og dokumenter, der vedrører den interne danske forberedelse af forhandlinger med andre lande og i internationale organisationer, f.eks. instruktioner til de danske forhandlere i forbindelse med forslag til regler, indberetninger fra de danske repræsentationer og notater m.v., der sendes til Europaudvalget til brug for lukkede møder i udvalget. Det følger af lovforslagets 34 som svarer til den gældende lovs 13, stk. 2 at der som udgangspunkt skal gives aktindsigt i den del af dokumentets indhold, der ikke kan undtages efter lovforslagets 32 (delvis aktindsigt). Se i øvrigt betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, kapitel 17, pkt (side 715 ff.), vedrørende kommissionens overvejelser Nærmere om offentlighedslovens 34 Følgende fremgår bl.a. af forarbejderne til offentlighedslovens 34, jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013: 6/21

7 Bestemmelsen, der vedrører delvis aktindsigt, er identisk med bestemmelserne i den gældende lovs 12, stk. 2, og 13, stk. 2, bortset fra, at det i bestemmelsen er udtrykkeligt fremhævet, at myndigheden m.v. i visse nærmere angivne tilfælde kan undlade at meddele delvis aktindsigt. ( ) Bestemmelsen fastslår, at såfremt kun en del af oplysningerne i et dokument kan undtages fra aktindsigt efter lovforslagets 30-33, skal den aktindsigtssøgende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. Samtidig fastslår bestemmelsen hvad der også følger af gældende ret at der ikke skal meddeles aktindsigt i den del af dokumentets oplysninger, der ikke kan undtages fra aktindsigt efter lovforslagets 30-33, hvis en delvis aktindsigt vil medføre en prisgivelse af det eller de forhold, der er hjemmel til at undtage efter (nr. 1), hvis en delvis aktindsigt vil indebære, at der gives en klart vildledende information (nr. 2), eller hvis det resterende indhold i dokumentet ikke har et forståeligt eller sammenhængende meningsindhold (nr. 3). Udgangspunktet gælder ikke tilfælde, hvor det på grund af sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt i sig selv vil afsløre oplysninger omfattet af 30-33, hvis de pågældende oplysninger af objektiv karakter m.v. blev udleveret. Hvis der f.eks. anmodes om aktindsigt i en konkret persons adoptionssag, vil udlevering af selv offentligt tilgængelige oplysninger fra sagen afsløre oplysninger om vedkommende persons private forhold, eftersom det ville bekræfte over for den, der har anmodet om aktindsigt, at der eksisterer en sådan sag. Om forholdet mellem særligt offentlighedslovens 34, nr. 1, og 31 er anført følgende i Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 609: Som et særligt eksempel kan i øvrigt nævnes, at man, når det drejer sig om sager og dokumenter, der vedrører statens sikkerhed eller rigets forsvar, må være opmærksom på risikoen for, at personer, der i en given sammenhæng får meddelt oplysninger, som forekommer banale, ved at sammenstille dem med andre oplysninger kan komme i besiddelse af informationer, som kan være af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. Dette sammenstillingshensyn indebærer, at der må tilrådes betydelig forsigtighed, når der skal tages stilling til, om der skal meddeles delvis aktindsigt efter 34, jf. også pkt. 5 i kommentaren til 31. 7/21

8 4. Mine bemærkninger 4.1. Indledende bemærkninger Det fremgår af sagen, at Forsvarets Efterretningstjeneste den 3. oktober 2013 sendte udkast til Efterretningsmæssig Risikovurdering 2013 til Forsvarsministeriet med henblik på forelæggelse på et møde den 7. oktober 2013 med deltagelse af Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Statsministeriet og Udenrigsministeriet. Hensigten med denne forelæggelse var at afklare, om disse myndigheder havde bemærkninger til udkastet med henblik på varetagelse af de hensyn, som er nævnt i offentlighedslovens 31 og 32, stk. 2. Forelæggelsen førte efter det oplyste til, at der blev foretaget et begrænset antal ændringer i udkastet. Jeg kan efter min gennemgang af de udkast, som jeg har modtaget, konstatere, at der er tale om dels et antal ændringer af indholdsmæssig karakter, dels et antal korrekturrettelser mv. Forsvarsministeriet har ved fremsendelsen af disse udkast til mig anført, at ikke alle ændringer er direkte foranlediget af drøftelserne på mødet den 7. oktober Forsvarsministeriet begrundede i afgørelsen af 27. oktober 2014 afslaget på aktindsigt i udkastet af 3. oktober 2013 med, at det efter ministeriets opfattelse var nødvendigt til beskyttelse af de væsentlige hensyn, som er nævnt i offentlighedslovens 31 og 32, stk. 2. Du kunne derfor ikke få udleveret udkastet i dets helhed. Ved afgørelsen afslog Forsvarsministeriet endvidere at udlevere de ikke ændrede og dermed offentliggjorte dele af udkastet. Ministeriet henviste i den forbindelse til, at de hensyn, der er nævnt i offentlighedslovens 31 og 32, stk. 2, ved en sådan udlevering ville blive prisgivet, idet det ved en sammenstilling ville blive gjort synligt, hvor i udkastet der var foretaget ændringer, jf. offentlighedslovens 34, nr. 1. Forsvarsministeriet har i ministeriets supplerende udtalelse til mig af 23. januar 2015 uddybet sine synspunkter. Forsvarsministeriet har i den forbindelse bl.a. anført, at beskyttelseshensynene ikke alene vedrører de enkelte ændringer, men også og i overvejende grad selve det forhold, at der er foretaget ændringer i udkastet, og omfanget og karakteren heraf på baggrund af drøftelserne med de fire nævnte centrale myndigheder. Bag en ændring af indholdsmæssig karakter ligger således efter det oplyste typisk mere komplicerede overvejelser, der ikke (alene) kan 8/21

9 forklares ved ud for ændringen at anføre den ene eller begge af de to bestemmelser i offentlighedsloven. På den baggrund vil offentlighed omkring udkast til risikovurderingen efter Forsvarsministeriets opfattelse i sig selv i større eller mindre omfang kunne påkalde sig betydelig (udenrigs)politisk opmærksomhed og give anledning til spekulationer og gisninger om baggrunden for de enkelte ændringer og således være følsomt eller direkte skadeligt for Danmarks forhold til andre lande og Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser afhængigt af, hvilke emner det konkret drejer sig om, f.eks. forskellige former for trusler og risici, og hvilke lande der i den sammenhæng specifikt omtales eller ikke nævnes. Forsvarsministeriet har anført, at dette med afgørende vægt taler for, at der mere generelt er fortrolighed om indholdet af den nævnte særlige proces, der involverer landets øverste myndigheder, og at dette også gælder for så vidt angår de tekstafsnit i udkastet, som ikke ændres i forhold til den offentliggjorte risikovurdering. Hvis der meddeles aktindsigt i disse afsnit, vil det således ved en sammenstilling fremgå, hvilke afsnit der er foretaget ændringer i. Forsvarsministeriet har endvidere bemærket, at såfremt risikovurderingen var udgivet af forsvarsministeren på baggrund af et udkast fra Forsvarets Efterretningstjeneste, kunne de nævnte beskyttelseshensyn i forhold til den særlige proces omkring udarbejdelsen af risikovurderingen have været varetaget ved anvendelse af den såkaldte ministerbetjeningsregel i offentlighedslovens 24. Jeg har som nævnt drøftet sagen herunder den supplerende udtalelse med Forsvarsministeriet på et møde den 11. marts På mødet uddybede og fastholdt ministeriet sine synspunkter om, at udkastet som helhed kan undtages fra aktindsigt. Det fremgik, at ministeriets vurdering i helt overvejende grad er knyttet til bestemmelsen i offentlighedslovens 32, stk. 2, om hensynet til rigets udenrigspolitiske interesser mv., og i mindre grad til 31, stk. 1, om statens sikkerhed mv Jeg bemærker, at de undtagne dokumenter ikke indgår i en sag, der som sådan er undtaget fra aktindsigt (jf i offentlighedsloven), og at de ikke er af en sådan karakter, at de i deres helhed er undtaget fra aktindsigt (jf i offentlighedsloven). De undtagelsesbestemmelser, der er relevante i sagen, er således bestemmelser på oplysningsniveau. Det er herefter en betingelse for at anvende de bestemmelser, som Forsvarsministeriet har påberåbt sig, at det er af væsentlig betydning for statens sik- 9/21

10 kerhed eller rigets forsvar, at oplysningerne hemmeligholdes ( 31), eller at det konkret vurderes, at der ved udlevering er en nærliggende fare for, at rigets udenrigspolitiske interesser mv. herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer vil lide skade ( 32, stk. 2). Vurderingen skal foretages for de enkelte oplysninger omfattet af aktindsigtsanmodningen, jf. herved også bestemmelsen i offentlighedslovens 34, hvorefter der som udgangspunkt skal meddeles aktindsigt i dokumentets øvrige indhold, hvis de hensyn, der er nævnt i bl.a. 31 og 32, kun gør sig gældende for en del af et dokument. Forsvarsministeriets bemærkninger om, at der generelt er behov for fortrolighed om indholdet af processen frem til offentliggørelsen af en risikovurdering, og at oplysningerne hvis der var valgt en anden fremgangsmåde eventuelt ville kunne være undtaget efter ministerbetjeningsreglen i offentlighedslovens 24, må ses i dette lys. Jeg går således ud fra, at det anførte ikke skal forstås sådan, at det efter ministeriets opfattelse i sager som denne ikke er nødvendigt at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt udlevering kan begrænses, fordi der foreligger væsentlige hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar, eller fordi det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser mv. De oplysninger, der kan være tale om at undtage direkte efter bestemmelserne i 31 og 32, stk. 2, er alene de dele af udkastet, der adskiller sig fra den offentliggjorte version, da der ikke for de dele, der er offentliggjort, umiddelbart kan foreligge hensyn til statens sikkerhed mv. eller udenrigspolitiske interesser mv. Jeg forstår da også Forsvarsministeriet sådan, at de dele af udkastet, der er identiske med dem, der findes i den offentliggjorte version, er undtaget med hjemmel i offentlighedslovens 34, nr. 1, af hensyn til at en udlevering af oplysningerne vil medføre en prisgivelse af hensynene i 31 og 32, stk. 2. I pkt. 4.2 nedenfor tager jeg stilling til spørgsmålet om undtagelse af de dele af udkastet, der adskiller sig fra den offentliggjorte version. I pkt. 4.3 tager jeg stilling til undtagelse af de øvrige dele Oplysninger undtaget efter offentlighedslovens 31 og 32, stk. 2 Særligt på baggrund af Forsvarsministeriets supplerende udtalelse og af det, som kom frem på det afholdte møde må jeg lægge til grund, at ministeriet har foretaget en konkret vurdering og i den forbindelse vurderet, at udlevering af ændringerne i udkastet kan være følsomt eller direkte skadeligt for Danmarks forhold til andre lande og Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser. 10/21

11 Dette skyldes, at offentlighed om udkastet i større eller mindre omfang kan påkalde sig betydelig (udenrigs)politisk opmærksomhed og give anledning til spekulationer og gisninger om baggrunden for de enkelte ændringer. For så vidt angår de dele af udkastet, som ikke er identiske med den offentliggjorte version, og hvor de foretagne ændringer er af substantiel og ikke bare korrekturmæssig karakter, har jeg ikke grundlag for at kritisere Forsvarsministeriets vurdering. Jeg har i den forbindelse og i overensstemmelse med min forståelse på mødet den 11. marts 2015 særligt lagt vægt på det, som Forsvarsministeriet har anført om beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser, jf. offentlighedslovens 32, stk. 2. Jeg kan således ikke med tilstrækkelig sikkerhed udelukke, at udlevering af de afsnit i udkastet, hvor der er foretaget indholdsmæssige ændringer, vil kunne få de konsekvenser for Danmarks udenrigspolitiske interesser, som Forsvarsministeriet har anført. Jeg kan på den baggrund heller ikke udelukke, at en udlevering i hvert fald indirekte vil kunne medføre en risiko for, at statens sikkerhed og/eller rigets forsvar vil lide skade, jf. offentlighedslovens 31. De dele af udkastet, som ikke er identiske med den offentliggjorte version, men hvor de foretagne ændringer alene er af korrekturmæssig karakter mv., kan derimod efter min opfattelse ikke undtages fra aktindsigt efter de nævnte bestemmelser i offentlighedsloven Oplysninger undtaget efter offentlighedslovens 34, nr. 1 Som nævnt afslog Forsvarsministeriet ved afgørelsen af 27. oktober 2014 også at udlevere de ikke ændrede og dermed offentliggjorte dele af udkastet af 3. oktober 2013 til Efterretningsmæssig Risikovurdering Det skete under henvisning til, at de hensyn, der er nævnt i offentlighedslovens 31 og 32, stk. 2, ved en sådan udlevering ville blive prisgivet, jf. offentlighedslovens 34, nr. 1. Jeg har forstået det sådan, at udlevering af de nævnte dele af udkastet efter Forsvarsministeriets opfattelse vil kunne få de samme konsekvenser som udlevering af ændringerne i udkastet, idet det ved en sammenstilling med den offentliggjorte version vil blive gjort synligt, hvor i udkastet der er foretaget ændringer. Dette vil bl.a. kunne give anledning til spekulationer om, hvad der er ændret i de undtagne afsnit og hvorfor. Som anført er det klare udgangspunkt efter bestemmelsen i offentlighedslovens 34, at dokumentets øvrige indhold skal udleveres, hvis de hensyn, der er nævnt i bl.a. 31 og 32, stk. 2, kun gør sig gældende for en del af et dokument. 11/21

12 Jeg har forståelse for, at der i den foreliggende sag er tale om et følsomt og komplekst område, hvor det ikke altid er muligt at forudsige, hvor meget eller hvor lidt der skal til for at skade landets udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser. Jeg bemærker imidlertid samtidig, at det efter det oplyste er almindeligt kendt, at de årlige efterretningsmæssige risikovurderinger er genstand for drøftelse mellem Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Statsministeriet og Udenrigsministeriet forud for offentliggørelsen. Denne drøftelse sker bl.a. for at sikre, at den offentliggjorte risikovurdering ikke indeholder oplysninger mv., som vil kunne skade Danmarks interesser. Det er naturligt og kan derfor næppe overraske at der foretages ændringer i sådanne udkast i forløbet frem til offentliggørelsen. Det er efter min opfattelse ikke tilstrækkeligt til at kunne undtage de ikke ændrede og dermed offentliggjorte dele af udkastet fra aktindsigt, at en udlevering af disse vil kunne afsløre, i hvilke sætninger eller afsnit der er foretaget ændringer, og måske føre til gisninger om, hvad disse ændringer går ud på. Jeg har som nævnt for så vidt forståelse for de synspunkter, som Forsvarsministeriet har gjort gældende om dette spørgsmål, men jeg finder, at de er af så ukonkret og hypotetisk karakter, at der ikke er hjemmel til at varetage dem efter de omhandlede (eller andre) bestemmelser i offentlighedsloven. Jeg er således ikke enig med Forsvarsministeriet i, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at aktindsigt i disse dele af udkastet vil medføre en prisgivelse af hensynene bag offentlighedslovens 31 og 32, stk. 2. Jeg mener derfor ikke, at hensynene ved hjælp af bestemmelsen i offentlighedslovens 34, nr. 1 kan udstrækkes til også at omfatte de allerede offentliggjorte oplysninger. 5. Afsluttende bemærkninger På baggrund af det anførte har jeg henstillet til Forsvarsministeriet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse i lyset af det, som jeg har anført. Jeg har bedt Forsvarsministeriet om at underrette mig om ministeriets nye afgørelse i forhold til dig. Jeg bemærker, at min behandling af sagen har koncentreret sig om indholdet af Forsvarsministeriets afgørelse af 27. oktober Jeg har således bl.a. ikke taget stilling til, om ministeriets begrundelse for afgørelsen af 27. oktober 2014 lever op til kravene i forvaltningslovens /21

13 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling Du anmodede ved af 15. september 2014 Forsvarsministeriet om aktindsigt på følgende måde: Jeg vil gerne bede om aktindsigt i alle dokumenter m.v., referat af samtaler m.v., der er udvekslet mellem FE og FMN i forbindelse med udarbejdelsen af Efterretningsmæssig Risikovurdering Forsvarsministeriet traf den 13. oktober 2014 delafgørelse i sagen, hvorved du fik udleveret en række dokumenter. Ministeriet oplyste samtidig, at ministeriet endnu ikke havde færdigbehandlet din aktindsigtsanmodning for så vidt angik to dokumenter, idet anmodningen om aktindsigt i disse dokumenter rejste juridiske spørgsmål af mere kompliceret karakter. Den 27. oktober 2014 traf Forsvarsministeriet endelig afgørelse i sagen. Følgende fremgik bl.a. af afgørelsen: Afgørelse Forsvarsministeriet meddeler hermed aktindsigt i Forsvarets Efterretningstjenestes brev af 3. oktober 2013, som vedlægges. Endvidere vedlægges sagens aktliste. Forsvarsministeriet meddeler ikke aktindsigt i Forsvarets Efterretningstjenestes udkast til Efterretningsmæssig Risikovurdering 2013, der var bilag til brevet af 3. oktober Begrundelse Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) udarbejder og vedligeholder løbende klassificerede situations- og trusselsvurderinger om bl.a. politiske og militære forhold i udvalgte lande. FE udarbejder samtidig efter behov åbne, ikke-klassificerede situations- og trusselsvurderinger, specielt i forbindelse med Folketingets drøftelser af udsendelse af danske militære styrker til internationale operationer. Forsvarets Efterretningstjeneste offentliggør endvidere hvert år en efterretningsmæssig risikovurdering. Risikovurderingen er udarbejdet på baggrund af klassificerede produkter, men er skrevet med henblik på at være tilgængelig for offentligheden. 13/21

14 BILAG SAGSFREMSTILLING Den Efterretningsmæssige Risikovurdering 2013 indeholder en aktuel risikovurdering af de strategiske og regionale forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed. Den beskriver aktuelle og mulige trusler i op til et tiårigt perspektiv. I forordet til Efterretningsmæssig Risikovurdering 2013 anføres, at også i dette års udgave lægger vi hovedvægten på cybertruslen, udviklingen i Arktis og konflikterne i Mellemøsten, først og fremmest i Syrien og denne konflikts betydning for den globale terrortrussel. I forbindelse med udfærdigelsen af FE s Efterretningsmæssige Risikovurdering 2013 blev et udkast hertil i overensstemmelse med hidtidig praksis forelagt for Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet samt Forsvarskommandoen, jf. også det tidligere udleverede brev af 30. september 2013 fra FE. Hensigten med forelæggelsen er at afklare, hvorvidt disse myndigheder har bemærkninger til udkastet med henblik på varetagelsen af væsentlige hensyn til statens sikkerhed og rigets forsvar samt rigets udenrigspolitiske interesser, jf. herved offentlighedslovens 31 og 32, stk. 2. Forelæggelsen fandt sted på mødet den 7. oktober 2013 og førte til, at der blev foretaget et forholdsvis begrænset antal ændringer i udkastet (ændrede formuleringer, tilføjelser mv.). Det bemærkes, at der som det fremgår af aktlisten ikke foreligger et referat fra mødet. Det er Forsvarsministeriets opfattelse, at det er nødvendigt til beskyttelse af de væsentlige hensyn, som er nævnt i offentlighedslovens 31 og 32, stk. 2, at der er fortrolighed omkring de ændringer, der blev foretaget i udkastet. Forsvarsministeriet meddeler derfor ikke aktindsigt i FE s udkast, hvor det gøres synligt f.eks. med overstregninger, hvilke ændringer der blev foretaget i forhold til den offentliggjorte Efterretningsmæssige Risikovurdering Forsvarsministeriet meddeler heller ikke aktindsigt i de øvrige ikke ændrede og dermed offentliggjorte dele af udkastet, idet de hensyn, der er nævnt i 31 og 32, stk. 2, herved ville blive prisgivet, jf. offentlighedslovens 34, nr. 1, fordi det hermed ligeledes (ved sammenstilling) ville blive gjort synligt, hvor der var foretaget ændringer i udkastet. 14/21

15 BILAG SAGSFREMSTILLING Der kan herom i øvrigt henvises til den kommenterede offentlighedslov, Mohammad Ahsan, 2014, side 609, hvor det anføres, at det ikke kan udelukkes, at delvis aktindsigt (fortsat) kan undlades, hvis oplysningerne er offentligt tilgængelige, jf. princippet i 28, stk. 2, nr. 3. Af de nævnte grunde meddeler ministeriet ikke aktindsigt i udkastet efter reglerne om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1. Du klagede ved af 28. oktober 2014 til mig over Forsvarsministeriets afgørelse af 27. oktober Den 5. november 2014 bad jeg Forsvarsministeriet om en udtalelse i anledning af din klage. Jeg bad i den forbindelse også om at modtage kopi af akterne i aktindsigtssagen (dvs. den sag, som ministeriet oprettede i anledning af din aktindsigtsanmodning), kopi af de dokumenter, som du fik udleveret i forbindelse med afgørelserne af 13. og 27. oktober 2014, og kopi af det dokument, som der ved sidstnævnte afgørelse ikke blev givet aktindsigt i, dvs. udkast til Efterretningsmæssig Risikovurdering Jeg modtog den 19. november 2014 Forsvarsministeriets udtalelse af samme dato samt kopi af de nævnte akter. Følgende fremgik bl.a. af udtalelsen: Forsvarsministeriet kan henholde sig til afgørelsen af 27. oktober Forsvarsministeriet kan oplyse, at Forsvarsministeriet overvejede, hvorvidt afgørelsen tillige kunne begrundes med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5. Da anvendelsen af denne bestemmelse kunne give anledning til tvivl, fandt Forsvarsministeriet, at det rette var at begrunde afgørelsen som sket ved skrivelsen af 27. oktober Det bemærkes, at en tilsvarende procedure med inddragelse af de tre ministerier og Forsvarskommandoen (Værnsfælles Forsvarskommando) blev anvendt i forbindelse med Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014, der er offentliggjort for nylig, og som gav anledning til betydelig debat i medierne. En af mine medarbejdere kontaktede den 24. november 2014 Forsvarsministeriet med henblik på at få tilsendt en udgave af udkast til Efterretningsmæssig Risikovurdering 2013, hvor det var gjort synligt, hvilke ændringer der var foretaget i forhold til den offentliggjorte udgave. Jeg modtog den 1. december 2014 en fra Forsvarsministeriet vedhæftet to forskellige udkast til Efterretningsmæssig Risikovurdering Følgende fremgik bl.a. af en: 15/21

16 BILAG SAGSFREMSTILLING I forlængelse af telefonsamtale med ombudsmandens medarbejder har Forsvarsministeriet fra Forsvarets Efterretningstjeneste modtaget vedhæftede 2 dokumenter (dateret henholdsvis 7. og 11. oktober 2013), som illustrerer ændringer i udkast til Efterretningsmæssig Risikovurdering af 3. oktober 2013 frem til den offentliggjorte Efterretningsmæssig Risikovurdering FE har i den forbindelse oplyst, at der kan være ændringer/tilføjelser i dokumenterne, som ikke er direkte foranlediget af drøftelserne på mødet den 7. oktober 2013 med de tre ministerier og Forsvarskommandoen (Værnsfælles Forsvarskommando). Samme dag dvs. den 1. december 2014 sendte jeg dig en kopi af Forsvarsministeriets udtalelse af 19. november 2014 og bad om dine eventuelle bemærkninger hertil. I en af 2. december 2014 kommenterede du Forsvarsministeriets udtalelse. Du skrev bl.a. følgende: Forsvarsministeriet begrunder afslaget med 33, nr. 5, men fremfører ingen konkrete begrundelser for, hvorfor de udkast, der måtte være udarbejdet, hemmeligholdes. Der er primært i de ønskede akter tale om de udkast, FE udarbejdede og som FE måtte have vurderet var egnet til offentliggørelse. Det er min antagelse, at FE ved denne forudgående og givet grundige vurdering er nået frem til, at disse oplysninger (den oprindelige rapport) kunne offentliggøres, og det giver derfor vanskeligt mening, når Forsvarsministeriet hævder, at der nu skulle forelægge så særlige grunde, hvor hemmeligholdelse efter forholdets karakter er påkrævet. Ministeriet gør end ikke overfor ombudsmanden forsøg på at forklare, hvorfor en sikkerhedsvurdering, der af FE blev anset for klar til offentliggørelse, pludselig og særligt ikke kan offentliggøres. Jeg henviser i øvrigt til Jon Andersen (side 321), hvoraf det fremgår, at bestemmelsen er tænkt at skulle have et snævert anvendelsesområde og jeg henviser desuden til bemærkningerne til lovforslaget, hvor det hedder, bestemmelsen har som efter gældende ret et snævert anvendelsesområde, og forudsættes alene anvendt, hvor hemmeligholdelse af hensyn til offentlige eller private interesser er klart påkrævet. Jon Andersen tilføjer, at det i praksis (er) flere gange blevet understreget ( ), at der skal foreligge klare behov for hemmeligholdelse før opsamlingsbestemmelsen kan bringes i anvendelse. Som nævnt gør Forsvarsministeriet end ikke et forsøg på at gøre gældende, hvorledes disse sætlige omstændigheder er opfyldt. 16/21

17 BILAG SAGSFREMSTILLING Jeg sendte den 3. december 2014 en kopi af din af 2. december 2014 til Forsvarsministeriet og bad om ministeriets eventuelle bemærkninger hertil. Den 15. december 2014 modtog jeg en udtalelse af samme dato fra Forsvarsministeriet, hvoraf følgende bl.a. fremgik: I udtalelsen anfører journalist A, at Forsvarsministeriets afgørelse er begrundet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5. Som det fremgår af Forsvarsministeriets afgørelse af 27. oktober 2014 og Forsvarsministeriets udtalelse til Ombudsmanden af 19. november 2014 er ministeriets afgørelse ikke truffet med hjemmel i offentlighedslovens 33, nr. 5. A s udtalelse giver derfor ikke herudover Forsvarsministeriet anledning til bemærkninger. I et brev af 16. december 2014 meddelte jeg dig, at jeg nu ville gå i gang med at behandle sagen på baggrund af de oplysninger, som jeg havde modtaget fra dig og Forsvarsministeriet. Jeg sendte dig i den forbindelse en kopi af ministeriets udtalelse af 15. december 2014 til orientering. Efter nærmere overvejelser fandt jeg det nødvendigt at bede Forsvarsministeriet om en supplerende udtalelse. Af mit brev til ministeriet af 23. december 2014 fremgik bl.a. følgende: Forsvarsministeriet meddelte som det fremgår ovenfor afslag på aktindsigt i udkastet til Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 med henvisning til 31 og 32, stk. 2, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013), som har følgende ordlyd: 31. Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. 32. ( ) Stk. 2. Retten til aktindsigt kan herudover begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer. Bestemmelserne skal ses i sammenhæng med lovens 34, hvoraf følgende fremgår: 34. Hvis de hensyn, der er nævnt i 30-33, kun gør sig gældende for en del af et dokument, skal der meddeles aktindsigt i dokumentets øvrige indhold. Det gælder dog ikke, hvis 17/21

18 BILAG SAGSFREMSTILLING 1) det vil medføre en prisgivelse af det eller de hensyn, der er nævnt i 30-33, 2) det vil indebære, at der gives en klart vildledende information, eller 3) det resterende indhold i dokumentet ikke har et forståeligt eller sammenhængende meningsindhold. Forsvarsministeriet har i sin afgørelse anført, at det er vigtigt, at der er fortrolighed om de foretagne ændringer i udkastet, men har ikke nærmere forklaret hvorfor. Jeg beder derfor om, at Forsvarsministeriet i en supplerende udtalelse nærmere begrunder afslaget på aktindsigt i udkastet til Efterretningsmæssig Risikovurdering 2013, herunder redegør for, hvilken betydning en udlevering af udkastet og dermed offentliggørelse af de foretagne ændringer ville kunne have for landets sikkerhed og/eller forsvar eller udenrigspolitiske interesser. I den forbindelse beder jeg endvidere Forsvarsministeriet om for så vidt angår de foretagne ændringer, som er af indholdsmæssig karakter at oplyse, hvilken af de to bestemmelser i offentlighedslovens 31 og 32, stk. 2, ministeriet henviser til for de enkelte ændringer. Dette kan eventuelt ske ved at påføre bestemmelsen ud for de enkelte ændringer i de to udkast af henholdsvis 7. og 11. oktober 2013, hvor ændringerne er synlige. Forsvarsministeriet afviste i afgørelsen af 27. oktober 2014 at udlevere udkastet til Efterretningsmæssig Risikovurdering 2013 i en version, hvor det var gjort synligt, hvilke ændringer der blev foretaget i forhold til den offentliggjorte udgave af risikovurderingen dvs. en version som de to versioner af henholdsvis 7. og 11. oktober 2013, som jeg har modtaget. Forsvarsministeriet afviste herudover at udlevere en version, hvor de afsnit, der var ændret i, var blevet fjernet, således at der alene var de ikke ændrede og dermed offentliggjorte dele af udkastet tilbage. Ministeriet henviste i den forbindelse til, at de hensyn, der er nævnt i 31 og 32, stk. 2, ville blive prisgivet ved en sådan udlevering, jf. offentlighedslovens 34, nr. 1, fordi det hermed (ved sammenstilling) ville blive gjort synligt, hvor der var foretaget ændringer i udkastet. Jeg beder Forsvarsministeriet om nærmere at redegøre for, hvordan en udlevering af de ikke ændrede og dermed offentliggjorte dele af udkastet efter ministeriets opfattelse ville medføre en prisgivelse af de hensyn, der er nævnt i offentlighedslovens 31 og 32, stk. 2. Jeg tænker her særligt på, at det ved en sådan udlevering alene (ved sammenstilling) ville blive gjort synligt, i hvilke afsnit der var foretaget ændringer, men ikke hvilke ændringer. 18/21

19 BILAG SAGSFREMSTILLING Jeg modtog den 23. januar 2015 en supplerende udtalelse fra Forsvarsministeriet. Følgende fremgik bl.a. af udtalelsen: Som oplyst i afgørelsen af 27. oktober 2014 blev et udkast til denne risikovurdering i overensstemmelse med hidtidig praksis forelagt for Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet samt Forsvarskommandoen med den hensigt at afklare, hvorvidt disse myndigheder havde bemærkninger til udkastet med henblik på varetagelsen af væsentlige hensyn til statens sikkerhed og rigets forsvar samt rigets udenrigspolitiske interesser, jf. herved offentlighedslovens 31 og 32, stk. 2. I afgørelsen anføres, at det er Forsvarsministeriets opfattelse, at det er nødvendigt til beskyttelse af de væsentlige hensyn, som er nævnt i offentlighedslovens 31 og 32, stk. 2, at der er fortrolighed omkring de ændringer, der blev foretaget i udkastet i forbindelse med denne forelæggelse. Forsvarsministeriet kan supplerende herom oplyse, at disse beskyttelseshensyn ikke alene vedrører de enkelte ændringer, men også og i overvejende grad selve det forhold, at der foretages ændringer i udkastet, og omfanget og karakteren heraf på baggrund af drøftelserne med de fire nævnte centrale myndigheder. Bag en ændring af indholdsmæssig karakter ligger typisk mere komplicerede overvejelser, der således ikke (alene) kan forklares ved ud for ændringen at anføre den ene eller begge af de to bestemmelser i offentlighedsloven. Offentlighed omkring udkast til risikovurderingen vil således i sig selv i større eller mindre omfang kunne påkalde sig betydelig (udenrigs)politisk opmærksomhed og give anledning til spekulationer og gisninger om baggrunden for de enkelte ændringer og således være følsomt eller direkte skadeligt for Danmarks forhold til andre lande og Danmarks sikkerhedsog forsvarspolitiske interesser afhængigt af, hvilke emner det konkret drejer sig om, f.eks. forskellige former for trusler og risici, og hvilke lande der i den sammenhæng specifikt omtales eller ikke nævnes. Disse hensyn taler med afgørende vægt for, at der mere generelt er fortrolighed om indholdet af den nævnte særlige proces, der involverer landets øverste myndigheder. Dette gælder således også for så vidt angår de tekstafsnit i udkastet, som ikke ændres i forhold til den offentliggjorte risikovurdering. Hvis der meddeles aktindsigt i disse afsnit, vil det således ved en sammenstilling fremgå, hvilke afsnit der er foretaget ændringer i. 19/21

20 BILAG SAGSFREMSTILLING Om den præcisering, der blev foretaget i 31 med den nye offentlighedslov, kan i den forbindelse henvises til offentlighedskommissionens betænkning side 509, hvor bl.a. anføres: Hermed præciseres det, at kravet om, at der i det enkelte tilfælde efter en konkret vurdering skal påvises en nærliggende risiko for, at statens sikkerhed mv. vil lide skade, ikke skal finde anvendelse. Det skal i øvrigt bemærkes, at karakteren af de beskyttelseshensyn, der er nævnt ovenfor om den særlige (interne) beslutningsproces, efter omstændighederne også kan varetages af offentlighedslovens 33, nr. 5 (generalklausulen om hensynet til særlige offentlige interesser), jf. herved Forsvarsministeriets skrivelse herom af 19. november Forsvarsministeriet skal for yderligere at perspektivere og underbygge afgørelsen bemærke, at såfremt risikovurderingen var udgivet af forsvarsministeren på baggrund af et udkast fra Forsvarets Efterretningstjeneste, kunne de nævnte beskyttelseshensyn i forhold til den særlige proces omkring udarbejdelsen af risikovurderingen have været varetaget ved anvendelsen af den såkaldte ministerbetjeningsregel i offentlighedslovens 24. Endvidere kan tillige nævnes, at ministeriers indbyrdes udveksling af oplysninger i forbindelse med sager, der har udenrigspolitisk karakter, ifølge forarbejderne til offentlighedsloven er omfattet af 32, stk. 2. Det samme gælder oplysninger og dokumenter, der vedrører den interne danske forberedelse af forhandlinger med andre lande og i internationale organisationer. Endelig kan nævnes den særlige fortrolighed, der gælder for medlemmerne af Udenrigspolitisk Nævn og Kontroludvalget vedrørende Efterretningstjenesterne. Den 26. januar 2015 sendte jeg dig en kopi af Forsvarsministeriets supplerende udtalelse af 23. januar 2015 og bad om dine eventuelle bemærkninger hertil. I en af 27. januar 2015 kommenterede du Forsvarsministeriets supplerende udtalelse. Du skrev bl.a. følgende: Denne udtalelse indeholder intet argument. Intet. At det er underskrevet af departementschefen selv kan ikke ændre derved. 20/21

21 BILAG SAGSFREMSTILLING Jeg håber, at ombudsmanden, skulle ombudsmanden overveje at give ministeriet medhold, forinden ved en fortrolig proces nærmere beder Forsvarsministeriet redegøre for, hvordan kendskab til enkelte ændringer skulle kunne være følsomt eller skadeligt for Danmarks udenrigspolitiske interesser. I et brev af 28. januar 2015 meddelte jeg dig, at jeg nu ville gå i gang med at behandle sagen på baggrund af de oplysninger, som jeg havde modtaget fra dig og Forsvarsministeriet. Jeg sendte en kopi af brevet til Forsvarsministeriet vedlagt en kopi af din af 27. januar 2015 til orientering. I forbindelse med min behandling af sagen fandt jeg det nødvendigt at afholde et møde med Forsvarsministeriet. Mødet fandt sted den 11. marts * * * Jeg afgav udtalelse i sagen den 26. marts Forsvarsministeriet meddelte mig ved af 10. april 2015, at ministeriet på grundlag af min udtalelse samme dag havde truffet en ny afgørelse over for A. Forsvarsministeriet ændrede herved afgørelsen af 27. oktober 2014, således at A fik aktindsigt i udkastet til Efterretningsmæssig Risikovurdering 2013 af 3. oktober 2013 med undtagelse af et relativt begrænset antal sætninger og afsnit. Jeg meddelte herefter i et brev af 15. april 2015 Forsvarsministeriet, at jeg på det foreliggende grundlag ikke foretog mig mere i sagen. 21/21

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse FOU nr 2015.12 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2015-12. Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-,

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Udenrigsministeriet kunne afslå aktindsigt i vurderinger af terrortruslen mod Danmark afgivet af Center for Terroranalyse. 1.

Udenrigsministeriet kunne afslå aktindsigt i vurderinger af terrortruslen mod Danmark afgivet af Center for Terroranalyse. 1. 2016-28 Udenrigsministeriet kunne afslå aktindsigt i vurderinger af terrortruslen mod Danmark afgivet af Center for Terroranalyse 1. juni 2016 Udenrigsministeriet gav en journalist afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014 2014-22 Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog En borger anmodede Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets dokumenter i forbindelse med

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2017-6072 Dato: 08-06-2017 Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt X har den 17. januar 2017 bedt Varde Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen:

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen: Anonymiseret udgave af udtalelse fremsendt 12. oktober 2017. Nal. nr./j.nr.: 2016-702-0007 All. nr./brevnr.: 50017 Sull./sagsbeh.: HB I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen om afslag på

Læs mere