Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale"

Transkript

1 Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale Baggrund Løvvangskolen, der er beliggende nord for Forbindelsesvejen i Nørresundby, er en folkeskole, der består af tre dele en almen del, en specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og en specialklasserække for elever med massive indlæringsvanskeligheder: I den almene del er der ved starten af indeværende skoleår 126 elever, mens der er 30 elever i i-klasserne, 34 elever i j-klasserne og 16 elever i L-klasserne. Ved etableringen af Løvvangskolen blev der anvendt byggematerialer, der indeholder et stof, der kaldes PCB. Myndighederne har siden fundet ud af, at langtidspåvirkning med PCB er miljø- og sundhedsskadeligt for mennesker. Fortsat drift af Løvvangskolen forudsætter derfor, at dette problem løses. I budgettet for blev afsat 60 mio. kr. til renovering af Løvvangskolen. Beløbet skulle dække såvel PCB renovering som nødvendig vedligehold og en modernisering af skolens læringsmiljø. En senere vurdering fra Skoleforvaltningens byggerådgiver COWI viste imidlertid, at de samlede udgifter til renovering af skolen vil beløbe sig til mellem 93 og 177 mio. kr., og dermed ville overstige det afsatte beløb betragteligt. Der blev efterfølgende udarbejdet en række scenarier med forskellige muligheder for renovering af Løvvangskolen. På den baggrund besluttede Skoleudvalget at se nærmere på to alternativer. Det ene alternativ koster 155 mio. kr. og omfatter PCB renovering, nødvendig vedligehold og modernisering af skolens læringsmiljø. Det andet alternativ beløber sig til 93 mio. kr. Dette omfatter PCB renovering samt øvrig nødvendig renovering af den del af skolen, som er nødvendig for at huse det nuværende antal elever. Resten af skolen rives ned. Der sker totalrenovering i forhold til PCB samt nødvendig vedligehold og fornyelse af tag og facade, men ingen modernisering af læringsmiljøet. Skolen kan herefter huse klasse for ét spor samt den nuværende specialafdeling.

2 Løvvangskolen, der blev indviet i 1971, har de seneste 10 år oplevet et fald i elevtal i klasse. Bygningsmæssigt har det været muligt at huse forskellige andre skoletilbud som specialklasserækker og 10. årgang på skolen i en længere årrække. 10. årgang er pr. 1. august 2016 flyttet til 10. klassecenteret på Seminarieskolen. Løvvangskolen benyttes af 126 elever ved starten af indeværende skoleår. Af nedenstående oversigt fremgår skoleprognosen for Løvvangskolen frem til skoleåret 2022/23. Elev- og klassetal 2016/ / / / / / /23 Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Total klasser og elever i alt 0. klasser I alt Elever Klasser Elever Klasser Skoleåret 2013/ Skoleåret 2014/ Skoleåret 2015/ Skoleåret 2016/ Skoleåret 2017/ Skoleåret 2018/ Skoleåret 2019/ Skoleåret 2020/ Skoleåret 2021/ Skoleåret 2022/ Indskrivningsprocent 2016 Indskrivningsprocent 0. klasser 37% Klassetalsudvikling 0. klasser Normalklasseklasseklasser Special- Modtage- I alt Skoleåret 2013/ Skoleåret 2014/ Skoleåret 2015/ Skoleåret 2016/ Skoleåret 2017/ Skoleåret 2018/ Skoleåret 2019/ Skoleåret 2020/ Skoleåret 2021/ Skoleåret 2022/ Kapacitetsudvikling - normalklasserum 2013/ / / / / / / / / /23 Normalklasser i N-klasserum Specialklasser i N-klasserum Modtageklasser i N-klasserum N-klasserum Status Planlagt byggeri Ny status Bemærkninger til lokaler 6 N-klasserum anvendes til specialklasser. 3 specialklasser har desuden mindre rum. 2 fløje = 5 N-klasserum er ikke talt med pga. indretning til handicap. DUS Dækningsgrad DUS Dækningsgrad /16 93% DUS 2013/ / / / / / / / / /23 DUS børn DUS specialklassebørn DUS modtageklassebørn DUS børn i alt Pladser uden nyanlæg Pladser med nyanlæg Status (ift. pladser med nyanlæg)

3 Forslag om at lukke Løvvangskolen Skoleudvalget foreslår at Løvvangskolen nedlægges pr. 1. august Nye skoledistrikter Skoleudvalget foreslår at Løvvangskolens skoledistrikt fordeles mellem Gl. Lindholm skoledistrikt, Nr. Uttrup skoledistrikt og Skansevejens Skoledistrikt således, jf. figuren nedenfor: Den vestlige del af boligområdet mellem Forbindelsesvejen og Vangen overgår til Gl. Lindholm skoledistrikt. Boligområdet Jens Berthelsensvej overgår til Skansevejens skoledistrikt Resten af det hidtidige Løvvang skoledistrikt overgår til Nr. Uttrup skoledistrikt.

4

5 Placering af specialklasserække vedr. generelle indlæringsvanskeligheder Skoleudvalget foreslår, at specialklasserækken for elever med generelle indlæringsvanskeligheder (i-klasser) placeres på Gl. Lindholm Skole. Med denne løsning skabes en bæredygtig specialklasseenhed på Gl. Lindholm Skole - både elev- og personalemæssigt. Samtidig giver det muligheder for en god inklusion af specialklasseeleverne i de almene klasser. Placering af specialklasserække vedr. massive indlæringsvanskeligheder Skoleudvalget foreslår, at hele specialklasserækken for elever med massive indlæringsvanskeligheder (Lklasser og J-klasser) placeres på Vester Mariendal Skole i nybyggede lokaler som formgives og indrettes med særligt henblik på disse elevers specifikke behov. Baggrunden for forslaget er, at løsningen skaber et nyt stærkt fagligt miljø til gavn for den samlede elevgruppe i specialklasserækkerne. Både for de elever som i dag er på Vester Mariendal Skole og de som ville komme fra Løvvangskolen. Et stærkt fagligt miljø med fokus på: En skoledag der er indrettet ud fra børnenes behov, med stor mulighed for at arbejde med såvel den enkelte elev som grupper af elever, At specialiserede fagpersoner er i huset, og derfor ikke skal lånes fra andre steder, At lokaler er optimeret med et specialiseret læringsmiljø og træningsfokus til målgruppen af elever, At et større antal fastansatte, der kender eleverne, skaber en robust drift, hvor de kan dække ind ved sygdom eller i opsigelsesperioder, Ledelse med tid til sparring med medarbejdere og forældre. Når forslaget omfatter både L- og j-klasser er det ud fra en faglige vurdering af, at det er hensigtsmæssigt at L-klasserne og j-klasserne fortsat drives som ét samlet fagligt miljø, hvor der er et personalemæssigt fællesskab både praktisk og fagligt. Udvikling af Løvvangkvarteret Skoleudvalget foreslår, at lukning af Løvvangskolen følges op af en udviklingsproces i Løvvangkvarteret med henblik på at understøtte og investere i udviklingen af området i de kommende år. Det kan eksempelvis ske gennem tiltag i kvarterets kulturtilbud, frivillige foreninger, kommunale institutioner og boligområder. Sundheds- og Kulturudvalget tilrettelægger og står i spidsen for en involverende proces i området med henblik på at lave en plan for udvikling af Løvvangkvarteret. Alle interesserede parter i Løvvangkvarteret vil blive inviteret til at deltage i processen. På baggrund heraf træffer Byrådet beslutning om at afsætte midler til både anlæg og kulturtiltag i Løvvangkvarteret i forbindelse med næste års budgetlægning. Det er Skoleudvalgets ønske, at Sundheds- og Kulturudvalget igangsætter undersøgelsen af nuværende aktiviteter i Løvvangsområdet hurtigst muligt, så der kan investeres i området allerede fra Konsekvenser for borgerne af forslag om at nedlægge Løvvangskolen For nuværende elever betyder forslaget, at de i stedet har krav på et kvalificeret undervisningstilbud på én af Aalborg Kommunes øvrige almene folkeskoler eller specialklasserækker. Elever i den almene del klasse vil blive tilbudt undervisning på distriktsskolen i det nye skoledistrikt. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder vil blive tilbudt undervisning på Gl. Lindholm Skole. Elever i specialklasserække med massive indlæringsvanskeligheder vil blive tilbudt plads på Vester Mariendal Skole, når nye lokaler er etableret. For kommende elever i Løvvangkvarteret betyder forslaget, at de fremover vil være garanteret et tilbud om undervisning på enten Gl. Lindholm, Nr. Uttrup eller Skansevejens skoler, jf. forslaget til nye skoledistriktsgrænser. Både nuværende og kommende elever er omfattet af reglerne om frit skolevalg. Efter disse regler har forældrene krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole.

6 Det er skolelederen, der har ansvaret for klassedannelsen og som også afgør ansøgninger om frit skolevalg. Optagelse af elever via det frie skolevalg må dog ikke udløse behov for anlæg og inventar, og der vil ikke komme ekstra ressourcer til fysiske rammer herunder til inventar mv. som følge af klassedannelser, der har baggrund i det frie skolevalg. Hvis der er flere ansøgere, end skolen ønsker at optage, er prioriteringen følgende: 1. Kommunens egne borgere går forud for andre 2. Søskende til elever på skolen går forud for andre 3. Nærmere boende går forud for fjernere boende 4. Fører ovenstående hensyn ikke til en prioriteret rækkefølge, afgøres fordelingen ved lodtrækning Kommunens forpligtelse til befordring bortfalder ved fravalg af egen distriktsskole. Reglerne om frit skolevalg gælder i begrænset omfang for elever i specialundervisningstilbud. Da der ikke findes specialklasserækker på alle skoler, er det frie skolevalg for specialklasseelever begrænset af den aktuelle specialklassestruktur på et givent tidspunkt. Nogle specialklassetilbud findes kun på én skole, hvorfor der i disse tilfælde reelt ikke er tale om muligheder for frit valg. Det er Skoleudvalgets hensigt, at eleverne på Løvvangskolen får deres skoleønske opfyldt, således at hvis der er mindre elevgrupper, der ønsker at følges til deres kommende skole, så bliver dette prioriteret, hvis det er muligt. Skolelederne i Nørresundby vil gennem fælles koordinering og samarbejde varetage denne opgave. Hovedparten af eleverne i de almene klasser på Løvvangskolen flyttes til Nr. Uttrup skole (mellem 60 og 90 flere elever), hvor der i alt bliver 2-4 klasser mere end i dag. Nr. Uttrup skole når således op på et samlet elevtal på omkring 400 elever og klassekvotienterne stiger med 2-3. En mindre andel af Løvvangskolens elever flyttes til Gl. Lindholm Skole, hvor der bliver 1-3 klasser mere end i dag (mellem 35 og 40 flere elever). Gl. Lindholm Skole når således op et samlet elevtal på omkring 530 elever, mens elevtallet svinger mellem et fald på 2 til en stigning på 1,5. På Skansevejens skole kommer der 8-10 nye elever hvilket ikke ændrer på antallet af klasser eller klassekvotienten. Antallet af flere klasser er angivet som et interval fordi der vil være variationer fra år til år. Elevtalsprognosen på de tre skoler bygger på følgende forudsætninger: alle elever på Løvvangsskolen vælger den nye distriktsskole, nuværende elever på Løvvangskolen fra andre distrikter vælger deres egen distriktsskole, elever fra Løvvangskolens skoledistrikt, der i dag går på andre skoler vælger at fortsætte på anden skole. I det omfang der allerede er søgning væk fra Løvvangdistriktet er den således fastholdt med den eksisterende fordeling. Konsekvenser vedr. transport og sikker skolevej Gl. Lindholm Skole ligger op ad de trafikerede veje Forbindelsesvejen og Lindholmsvej. Omkring skolen er der udført trafiksaneringer som skal dæmpe trafikkens hastighed og begrænse trafikken af blandt andet forældre, der kører deres børn til skolen. Nr. Uttrup Skole ligger i nærheden af flere store veje, men store dele af skoledistriktet er sammenbundet af stisystemer. Ved skolen er der etableret stitunneler under Hjørringvej og Sundsholmen. Det er derfor muligt for børnene at komme trafiksikkert til skolen til fods eller på cykel. Skansevejens Skole ligger centralt i Nørresundby og vejnettet omkring skolen består især af villaveje, der for manges vedkommende er lange og lige. Der er etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger, blandt andet på Sankt Peders Gade, hvor der ved skolen er etableret bump.

7 Elever i specialklasserækkerne vil fortsat være omfattet af de gældende regler for befordring af elever i folkeskolen. Personalemæssige konsekvenser Ledere og medarbejdere indgår i den samlede personalemæssige planlægning for Aalborg Kommunes samlede skolevæsen. Udgangspunktet vil være, at lærere og pædagoger fra Løvvangskolens specialklasserækker følger eleverne i disse klasserækker og at de øvrige medarbejdere så vidt muligt får nyt arbejdssted på enten på Gl. Lindholm, Nr. Uttrup og Skansevejens skoler. Eventuel tilpasning af den personalemæssige kapacitet vil ske i overensstemmelse med Aalborg Kommunes personalepolitik og de konkrete medarbejderes ansættelsesmæssige vilkår. I afklaringen af den enkelte medarbejders fremtidige arbejdssted vil indgå overvejelser om tilhørsforhold til de forskellige klasser, kompetencer, fag, erfaring, og ønsker. Såvel MED-udvalgene som de berørte faglige organisationer inddrages i dette arbejde. Konsekvenser for skolebestyrelsen Løvvangskolens bestyrelse fortsætter sit almindelige bestyrelsesarbejde frem til det tidspunkt, hvor eleverne i specialklasserækken for massive indlæringsvanskeligheder er flyttet til Vester Mariendal Skole. På Gl. Lindholm og Nr. Uttrup skoler foretages i skoleåret 2017/18 nyvalg til skolebestyrelserne. Bygningsmæssige konsekvenser Der er pt. tilstrækkeligt mange klasselokaler på Gl. Lindholm og Nr. Uttrup skoler, men der vil være behov for anlægsinvesteringer for at sikre disse skolers læringsmiljøer i den nye situation. Som nævnt forudsætter flytningen af specialklasserækken for elever med massive indlæringsvanskeligheder, at der foretages anlægsinvesteringer på Vester Mariendal Skole for at etablere nye lokaler til denne specialklasserække. Når Løvvangskolen er fraflyttet foreslår Skoleforvaltningen at bygningen overgives til AK Bygninger med henblik på nedrivning. Dette gælder alene for skolens bygninger. Hallen bevares og fortsætter sine aktiviteter som hidtil. Procesforslag I høringsperioden får Skoleforvaltningen til opgave at: udarbejde et forslag til en plan for en tryg og gennemskuelig proces for flytning af elever og medarbejdere til andre skoler i Aalborg Kommune i tilfælde af, at Løvvangskolen nedlægges, undersøge omkostningerne ved de beskrevne bygningsmæssige tiltag som følge af at Løvvangskolen nedlægges, Arbejdet gennemføres med inddragelse af berørte faglige organisationer samt Løvvangskolens MED-udvalg, ledelse og bestyrelse. Bydelsmødrene, boligselskabet og Samråd inviteres til et orienteringsmøde, så de kan hjælpe med at informere om lukning af Løvvangskolen og medvirke til at sikre en god overgang til de nye skoletilbud. Viden fra denne proces kan også bruges fremadrettet til sikre en god udvikling af området. Forældre og personale inddrages fra starten i planlægningen af et nyt samlet byggeri til L- og j-klasserne med det formål at finde løsninger, der kan imødegå udfordringer som eksempelvis kørselstid og dagens længde. Skoleudvalget anmoder Sundheds- og Kulturudvalget om at tilrettelægge og stå i spidsen for en involverende proces i området med henblik på at udarbejde anbefalinger til initiativer, der kan understøtte Løvvangkvarterets udvikling og beboernes mulighed for sociale og kulturelle aktiviteter. Anbefalingerne udarbejdes med henblik på at udgøre et grundlag for, at Byrådet kan træffe beslutning om at afsætte midler til både anlæg og kulturtiltag i Løvvangkvarteret i forbindelse med budgetlægningen i 2017.

8 Skoleudvalget foreslår, at der foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved Gl. Lindholm, Nr. Uttrup skoler og Vester Mariendal skoler i skoleåret 2017/18 med henblik på at forældre til elever fra Løvvangskolen får mulighed for at blive repræsenteret i skolebestyrelserne på de pågældende skoler. Skoleforvaltningen 7. september 2016

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 06.09.2016 kl. 08.30-11.00 Godthåbsgade 8, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af forslag om at nedlægge Løvvangskolen

Læs mere

Lukning af Løvvangskolen. Skoleudvalgets møde 6. december 2016

Lukning af Løvvangskolen. Skoleudvalgets møde 6. december 2016 Lukning af Løvvangskolen Skoleudvalgets møde 6. december 2016 Indholdsfortegnelse Lukning af Løvvangskolen 3 Nye skoledistrikter 5 De fysiske forhold på Nørresundbyskolerne 7 Tandplejens klinik 8 Generelle

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af ny organisering af fællestilbuddene

Godkendelse af 1. behandling af ny organisering af fællestilbuddene Punkt 3. Godkendelse af 1. behandling af ny organisering af fællestilbuddene 2017-029282 Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at og Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Forslag til ændringer af distriktsgrænsen mellem Klostermarksskolen og Hedegårdenes Skole

Forslag til ændringer af distriktsgrænsen mellem Klostermarksskolen og Hedegårdenes Skole Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 316005 Brevid. 3241191 Forslag til ændringer af distriktsgrænsen mellem Klostermarksskolen og Hedegårdenes Skole 9. august 2019 Med budget 2019 blev det besluttet, at

Læs mere

Emne: Bilag 1- Skolernes ramme

Emne: Bilag 1- Skolernes ramme Notatark Emne: Bilag 1- Skolernes ramme 25. september 2018 - Sagsnr. 18/13609 - Løbenr. 238334/18 1.1 Retningslinjer for frit skolevalg 1 I henhold til folkeskolelovens 36 er der frit skolevalg således,

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler

Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler 2016-051261 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad

Læs mere

Ud over de 687 ansøgere, er der seks omgængere fra skoleåret 2016/2017. Det svarer til niveauet ved sidste og forrige års indskrivning.

Ud over de 687 ansøgere, er der seks omgængere fra skoleåret 2016/2017. Det svarer til niveauet ved sidste og forrige års indskrivning. GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2017/2018 NOTAT Dato: 05.03.2017 Indhold Antal indskrevne børn 2017/2018... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen...

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

Drøftelse af grundlag for en fordelingsmodel for sprogligt udfordrede elever

Drøftelse af grundlag for en fordelingsmodel for sprogligt udfordrede elever Punkt 6. Drøftelse af grundlag for en fordelingsmodel for sprogligt udfordrede elever 2018-030078 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse, grundlaget for en fordelingsmodel for sprogligt

Læs mere

Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter

Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter Afsender af høringssvar Indhold i høringssvar Forvaltningens svar Skole 1 Avedøre Skole på Avedøre Skole vurderer ikke, at den langsigtede strategi

Læs mere

NOTAT. Analyse - Skoledistrikter

NOTAT. Analyse - Skoledistrikter NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Skoledistrikter Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Resume og hovedkonklusioner Der er et økonomisk potentiale ved at ændre på grænserne for skoledistrikterne

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 311628 Brevid. 3033265 Ref. LTS Dir. tlf. 46 31 40 93 lenets@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning af høringssvar vedrørende ændring af skolestruktur 7. januar 2019 Byrådet

Læs mere

Ud over de 697 ansøgere, er der seks omgængere fra skoleåret 2015/2016. Det svarer til niveauet ved sidste års indskrivning.

Ud over de 697 ansøgere, er der seks omgængere fra skoleåret 2015/2016. Det svarer til niveauet ved sidste års indskrivning. GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2016/2017 NOTAT Dato: 7. marts 2016 Indhold Antal indskrevne børn 2016/2017... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse NOTAT. Antal indskrevne børn 2018/2019. Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2018/2019.

GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse NOTAT. Antal indskrevne børn 2018/2019. Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2018/2019. GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2018/2019 NOTAT Dato: 11.03.2018 Indhold Antal indskrevne børn 2018/2019... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen...

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler

1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler 1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der i de mest specialiserede specialklasser samt på Egebakken og Kollegievejens

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Principper for oprettelse af klasser på folkeskolerne

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Principper for oprettelse af klasser på folkeskolerne Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Principper for oprettelse af klasser på folkeskolerne Baggrund Børne- og Skoleudvalget har bedt forvaltningen undersøgt om der er behov for at ændre i de nuværende

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

Klassedannelsesprincip Byskovskolen

Klassedannelsesprincip Byskovskolen Klassedannelsesprincip Byskovskolen Lovgrundlag/baggrund Folkeskolelov: 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige

Læs mere

Princip for klassedannelse

Princip for klassedannelse Overordnet mål At gøre klassedannelsen gennemskuelig og give et arbejdsgrundlag, der sikrer dette, på Byskovskolen én skole, med ét skoledistrikt og to afdelinger. Princip Klasser på Byskovskolen dannes

Læs mere

Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU

Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU 17.11.2016 Beslutninger 07.04.2015 Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Skoleudvalget finder, at den nuværende beløbsramme som minimum modsvarer behovet;

Læs mere

Godkendelse af fornyet 1. behandling af ny organisering af fællestilbud

Godkendelse af fornyet 1. behandling af ny organisering af fællestilbud Punkt 2. Godkendelse af fornyet 1. behandling af ny organisering af fællestilbud 2017-029282 Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at og Familie- og Socialudvalget godkender

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

Høringsmateriale om: Påtænkt lukning af Tjørnelyskolen og Ændring af skoledistrikterne for Hedelyskolen og Krogårdskolen

Høringsmateriale om: Påtænkt lukning af Tjørnelyskolen og Ændring af skoledistrikterne for Hedelyskolen og Krogårdskolen Høringsmateriale om: Påtænkt lukning af Tjørnelyskolen og Ændring af skoledistrikterne for Hedelyskolen og Krogårdskolen Borgmesterens forord I Byrådet arbejder vi på at skabe gode fysiske rammer for vores

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 06.12.2016 kl. 08.30-12.30 Godthåbsgade 8, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af transport til Skoletjenestens

Læs mere

Befordringsregler for elever i specialtilbud

Befordringsregler for elever i specialtilbud Befordringsregler for elever i specialtilbud Når dit barn er visiteret til specialskole eller specialklasse i Aalborg Kommune, bliver der samtidig taget stilling til, om dit barn er berettiget til transport

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse NOTAT. Indskrivning til børnehaveklassen 2015/2016

GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse NOTAT. Indskrivning til børnehaveklassen 2015/2016 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Indskrivning til børnehaveklassen 2015/2016 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Indhold Antal indskrevne børn 2015/2016... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen...

Læs mere

Skolebestyrelsen ved Gudumholm Skole har på sit møde d. 1. november udarbejdet følgende høringssvar vedrørende lukning af Løvvangskolen:

Skolebestyrelsen ved Gudumholm Skole har på sit møde d. 1. november udarbejdet følgende høringssvar vedrørende lukning af Løvvangskolen: Gudumholm Skole 2. november 2016 Til: Fra: Skoleudvalget Skolebestyrelsen Gudumholm Skole Emne: Høringssvar vedr. lukning af Løvvangskolen Skolebestyrelsen ved Gudumholm Skole har på sit møde d. 1. november

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Åben dagsorden Dato: Onsdag den 21. marts 2018 Tidspunkt: 17:30 Sted: Byrådssalen Hillerød Kommune Sagsoversigt: 1. Klassedannelse skoleåret 2018-2019... 2 Bilagsoversigt...

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn, Familie og Unge

Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn, Familie og Unge Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn, Familie og Unge Dagsorden Dato: Mandag den 19. marts 2018 Tidspunkt: 6:30 Sted: Leen Hillerød Kommune Sagsoversigt: 1. Klassedannelse skoleåret 2018-2019... 2 Bilagsoversigt...

Læs mere

Ny model på to-sprogsområdet SKU

Ny model på to-sprogsområdet SKU Ny model på to-sprogsområdet SKU 17.01.2017 Høringssvar bredt samlet - Opbakning til distriktets børn på distriktets skole - Bekymring for ressourcetildelingsmodellen i sig selv og koblet med besparelsen

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 25. februar 2019 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-19 Skoleafdelingen Notat - oprett 0. klasser 2019-20 Ifølge Styrelsestægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen, der

Læs mere

Svar fra Undervisningsministeriet den 3. april 2019

Svar fra Undervisningsministeriet den 3. april 2019 Notat 15. april 2019 Sagsbeh.:GBA J.nr.: 17.02.04-G01-2-18 Skoleafdelingen Spørgsmål og svar fra Undervisningsministeriet Svar fra Undervisningsministeriet den 3. april 2019 Kære Gorm Bagger Andersen Frederiksberg

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Analyse af strukturen på specialklasseområdet

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Analyse af strukturen på specialklasseområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Analyse af strukturen på specialklasseområdet Indhold Opsamling... 3 Specialklasser i Aalborg Kommune... 4 Indledning... 4 Specialklasser for

Læs mere

Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen

Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Notat om indskrivningen til børnehavene 2014/2015 NOTAT Dato: 31. marts 2014 Indhold indskrevne børn 2014/2015... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaven...

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Justere skoledistrikter

Justere skoledistrikter Børne- og Skoleudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 17/11773 Journalnr.: Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: 22.02.2018 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Lærke Klintholm

Læs mere

Skoleindskrivning 2018 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2018 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2018 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Orientering om afrapportering på Genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene

Orientering om afrapportering på Genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene Punkt 8. Orientering om afrapportering på Genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene 2016-074575 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, afrapportering på genbeskrivelse af

Læs mere

Skoledistrikter. - Prognose for nye skoledistrikter

Skoledistrikter. - Prognose for nye skoledistrikter Skoledistrikter - Prognose for nye skoledistrikter Udarbejdet af Tenna Arevad Larsen og Stine Dam Udgivelsesdato: 26-01-2018 Kontakt Stine Dam Analysekonsulent sda@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 1273 Center

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 1. Aalborg Kommune 7. Bislev Skole 8 Byplanvejens Skole 10. Ellidshøj Skole 12

Indholdsfortegnelse. Indledning 1. Aalborg Kommune 7. Bislev Skole 8 Byplanvejens Skole 10. Ellidshøj Skole 12 Skoleprognose 214 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Aalborg Kommune 7 Bislev Skole 8 Byplanvejens Skole 1 Ellidshøj Skole 12 Farstrup Skole 14 Ferslev Skole 16 Filstedvejens Skole 18 Frejlev Skole 2 Gandrup

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af ny organisering af fællestilbuddene

Godkendelse af 2. behandling af ny organisering af fællestilbuddene Punkt 2. Godkendelse af 2. behandling af ny organisering af fællestilbuddene 2017-029282 Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget

Læs mere

Godkendelse af anbefalinger ift. Løvbakkens fremtidige tilbud - 2. behandling

Godkendelse af anbefalinger ift. Løvbakkens fremtidige tilbud - 2. behandling Punkt 4. Godkendelse af anbefalinger ift. Løvbakkens fremtidige tilbud - 2. behandling 2016-072094 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At indsatsen

Læs mere

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen.

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen. NOTAT RÅDHUSET Bilag 2 - Scenarie A - Ændring af skoledistriktet for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 21. ØDIS SKOLE Steppingvej 14, 658 Vamdrup Ødis Skole er opført i 196 og fremstår som en tidstypisk centralskole med ydervægge i

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 1. marts 2018 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-1-18 Skoleafdelingen Notat - oprettelse af 0. klasser 2018-19 Ifølge Styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet

Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet Punkt 22. Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet 2017-006385 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender rapporten Servicetjek af integrationen på skoleområdet og herunder, at rapporten

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 8. FYNSLUNDSKOLEN Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fynslundskolens oprindelige bygninger udgøres af 2 bygningsfløje, orienteret nord-syd. Vestfløjen

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af ny organisering af fællestilbuddene

Godkendelse af 2. behandling af ny organisering af fællestilbuddene Punkt 14. Godkendelse af 2. behandling af ny organisering af fællestilbuddene 2017-029282 Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Øster-Uttrup/Godthåbsskolen, Vissegård,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Strukturanalyse. II Indhold og grundlag. II Scenarier. II Rapportindhold. Præsentation for Børne- og Skoleudvalget 5. maj Martin Kronika Fliess

Strukturanalyse. II Indhold og grundlag. II Scenarier. II Rapportindhold. Præsentation for Børne- og Skoleudvalget 5. maj Martin Kronika Fliess Strukturanalyse II Indhold og grundlag II Scenarier II Rapportindhold II Præsentation for Børne- og Skoleudvalget 5. maj 2014 Martin Kronika Fliess mkf@broendum-fliess.dk DAGSORDEN II 1. Kort om analyseindhold

Læs mere

Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling

Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene

Læs mere

Udviklingen i samlet elevtal fra

Udviklingen i samlet elevtal fra Skoleprognose for Hvidovre Kommune 2018-31 I det følgende gennemgås den nye skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med lukning af Egebækskolen

Notat om høringssvar i forbindelse med lukning af Egebækskolen Notat om høringssvar i forbindelse med lukning af Egebækskolen Sagen har været i høring i perioden fra den 19. februar til den 15. april 2015. Der er modtaget høringssvar fra: Egebækskolens skolebestyrelse

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 010-01 Bind III 3. BRAMDRUP SKOLE Møllegårdsvej 1, 6000 Kolding Bramdrup Skole er opført i 1961 og senere udbygget i 1969. Efterfølgende er der gennemført

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to Visitationsmodel Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august 2017. Kommissoriet indeholder to faser: Fase 1: udarbejdelse af en ny

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Ændringsforslag til høring Bilag til Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes Skoler, september

Ændringsforslag til høring Bilag til Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes Skoler, september Nuværende Bilag til Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes Skoler 2017 Ændringsforslag til høring Bilag til Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes Skoler, september 2019 2017 Antal skoler

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017

Godkendelse af 2. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017 Punkt 8. Godkendelse af 2. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017 2016-026939 Skoleforvaltningen indstiller at godkender, at ny model på tosprogsområdet godkendes med de foreslåede ændringer på

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Politikerdebat og skolevalg gennemført med stor succes. Pt. arbejdes der på galla på både Absalon og Bjergmarken.

Politikerdebat og skolevalg gennemført med stor succes. Pt. arbejdes der på galla på både Absalon og Bjergmarken. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Dagsorden Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt: Onsdag den 27. februar kl. 17.00 ca.19.15 Hvor: Absalon Deltagere: Afbud/fravær: Kristian, Michael, Nikoline Punkt

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 11.09.2013, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 4. 10. klasseområdet (2012-88366) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 4. 10. klasseområdet (2012-88366) Udvalget

Læs mere

Strukturanalyse på skole-, SFO- og klubområdet

Strukturanalyse på skole-, SFO- og klubområdet Strukturanalyse på skole-, SFO- og klubområdet II Beskrivelse af opgaven II Fundament og scenarier II Data og forudsætninger II Evaluering af struktur 2011 II Klubberne II Analysens fundament II Gennemgang

Læs mere

Høringssvar - September Tildelingsmodel på skoleområdet

Høringssvar - September Tildelingsmodel på skoleområdet Dragør Kommune Att.: Kommunalbestyrelsen Mie Friis Larsen, Skole- og Kulturafdelingen Jesper Tangbæk, direktør Karina Møller, Skole- og Kulturchef CC: Medlemmerne af Store Magleby Skoles bestyrelse Dragør,

Læs mere

Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på skoleområdet

Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på skoleområdet Præsentation Scenarier på skoleområdet Indhold 1. Formål og opdrag 2. Forudsætninger 3. Præsentation af scenarier på skoleområdet Formål og opdrag Formålet: At undersøge, om der kan skabes en ny struktur,

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter NOTAT Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato:

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune 2 Velkommen i skole Jeres barn har nu nået den alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse. Fredensborg Kommune

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole 1. Indledning Nørre Vedby Skolebestyrelse vil i det følgende afgive høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet

Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet 2019-2023 J.nr.: 17.01.04 A00 Sagsnr.: 18/2226 BESLUTNINGSTEMA Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen. På Børne-

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLEFORVALTNINGEN OG BY- OG LANDSKABSFORVALTNINGEN

SAMARBEJDE MELLEM SKOLEFORVALTNINGEN OG BY- OG LANDSKABSFORVALTNINGEN SAMARBEJDE MELLEM SKOLEFORVALTNINGEN OG BY- OG LANDSKABSFORVALTNINGEN Byudvikling i skoledistrikter Skoleudvalget d. 21. marts 2017 BAGGRUND Formål: Skabe bedre sammenhæng mellem fysisk planlægning og

Læs mere

Temadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget

Temadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget Temadrøftelse af Specialundervisning Skoleudvalget 03.04.2018 Handlemuligheder Der er primo 2018 igangsat en proces frem mod en ny model for samarbejdet om inklusion i Aalborg Kommune. Dette arbejde er

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere