ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER""

Transkript

1 Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/ Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Som følge af vedtagelsen af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) og lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre, er det nødvendigt at foretage en række ændringer i kontoplanen og konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. I henhold til integrationslovens 47 fastsætter indenrigsministeren nærmere regler om anvisning af refusion og tilskud, regnskabsaflæggelse og revision. Det bemærkes i den forbindelse, at det er hensigten at fastsætte nærmere regler om et ydelsesregistrantsystem vedrørende introduktionsydelsen for udlændinge svarende til det system, der er etableret på det sociale område, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 16. februar 1998 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion m.v. på visse dele af det sociale område. De nærmere ændringer i kontoplanen er gennemgået i det følgende. Med venlig hilsen Mona Jensen

2 2 Introduktionsprogram m.v. for udlændinge Med integrationsloven overgår ansvaret for integrationen af udlændinge i Danmark til kommunerne. Integrationsloven indebærer, at det ikke længere kun er flygtninge, der skal tilbydes en integrationsindsats. Også indvandrere skal have tilbud om et introduktionsprogram. Programmet har en varighed af tre år. Loven omfatter nyankomne flygtninge, familiesammenførte til flygtninge samt andre familiesammenførte udlændinge. Loven gælder ikke EU/EØS-borgere samt nordiske statsborgere. De udlændinge, der skal tilbydes et introduktionsprogram, er som udgangspunkt udlændinge over 18 år. Programmet kan endvidere tilbydes mindreårige uledsagede asylansøgere. Introduktionsprogrammet skal indeholde en grundlæggende indføring i danske samfundsforhold og danskundervisning. Det skal tilbydes alle også selvforsørgende. Udlændinge, der ikke kan forsørge sig selv, har endvidere, sålænge dette er tilfælde, krav på at modtage aktiveringstilbud eller tilbud om beskæftigelse som en del af introduktionsprogrammet. Nyankomne udlændinge modtager som udgangspunkt i forbindelse med gennemførelse af introduktionsprogrammet en introduktionsydelse. Kommunernes udgifter til introduktionsprogrammet og introduktionsydelse dækkes gennem tilskud og delvis refusion fra staten, jf i integrationsloven. Kommunernes samlede nettoudgifter til introduktionsydelse, danskundervisning og aktivering indgår i opgørelsen af den kommunale budgetgaranti, jf. lovens 62. Staten yder endvidere i den efterfølgende 3-årige periode efter introduktionsperioden et tilskud vedrørende sociale merudgifter til udlændinge. Til registrering af udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet samt introduktionsydelser oprettes to nye funktioner: 5.60 Introduktionsprogram m.v. og 5.61 Introduktionsydelse. Den nye hovedfunktion hedder INTRODUKTIONSPRO- GRAM FOR UDLÆNDINGE. Kontoplan og konteringsregler for funktion 5.60 Introduktionsprogram mv., som er gældende fra budget 1999, er vedlagt som bilag 1. Kontoplan og konteringsregler for funktion 5.61 Introduktionsydelse, som er gældende fra budget 1999, er vedlagt som bilag 2. Med lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre overføres ansvaret for al danskundervisning til kommunerne. Dette gælder for såvel udlændinge, der er omfattet af integrationsloven som udlændinge der ikke er omfattet af integrationsloven, herunder udlændinge, der har fået opholdstilladelse før integrationslovens ikrafttræden den 1. januar I den nuværende kontoplan registreres udgifter til undervisning af voksne indvandrere på funktion Registreringen af udgifter til danskundervisning af personer, der er omfattet af introduktionsprogrammet som personer der ikke er omfattet af integrationsloven, skal fremover ske på den nye funktion Dette betyder at funktion 3.79 Undervisning af voksne indvandrere nedlægges, med virkning fra budget Overgangsordning for flygtninge under Dansk Flygtningehjælps forsorg Ved integrationslovens ikrafttræden den 1. januar 1999 vil samtlige flygtninge under Dansk Flygtningehjælps forsorg overgå til kommunerne, jf. integrationslovens 59. Dvs. at ansvaret for gennemførelsen af den resterende del af introduktionsperioden på 18 måneder overføres til kommunerne.

3 3 Kommunerne modtager i den forbindelse et tilskud på kr. pr. måned til dækning af udgifter til boligplacering, social rådgivning, vejledning, tolkning m.v. Tilskuddet svarer til det nuværende tilskud før integrationslovens ikrafttrædelse til kommunerne ved overtagelse af ansvaret for integrationsindsatsen fra Dansk Flygtninge inden udløbet af de 18 måneder. Herudover ydes et tilskud på kr. pr. måned ved gennemførelse af aktiveringstilbud til den enkelte flygtning med mindst 35 timer om måneden. I den nuværende kontoplan registreres tilskud vedrørende flygtninge i aktivering efter 107, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik på funktion 5.98 gruppering 97. Med integrationsloven erstattes dette tilskud af tilskuddet på kr. pr. måned. På funktion 5.98 ændres gruppering 97, gældende fra budget 1999, til: 97 Tilskud vedrørende flygtninge i aktivering ( 59, stk. 4 i integrationsloven) Her registreres tilskud efter integrationslovens 59, stk. 4 ved gennemførelse af aktiveringstilbud med mindst 35 timer om måneden for den resterende del af den integrationsperiode for flygtninge på 18 måneder, der hidtil har været varetaget af Dansk Flygtningehjælp. Det bemærkes, at tilskuddet efter 59, stk. 3 i integrationsloven registreres på funktion 8.81, gruppering 04 Tilskud vedrørende integrationsbistand i de første 18 måneder. Det nuværende tilskud vedrørende integrationsbistand i de første 18 måneder registreres fortsat på funktion 8.81 gruppering 04, dog ændres konteringsreglerne, gældende fra budget 1999 til: Konteringsregler for funktion 8.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge, gruppering 04: 04 Tilskud vedrørende integrationsbistand i de første 18 måneder Her registreres tilskud til udgifterne til integrationsbistand for den resterende del af den integrationsperiode for flygtninge på 18 måneder, der hidtil har været varetaget af Dansk flygtningehjælp. Refusionsomlægning Med integrationsloven sker der endvidere en forenkling af de nuværende særlige refusionsregler vedrørende flygtninge, således at refusionen for flygtninge, med enkelte undtagelser, følger de generelle refusionsregler. Samtidig gennemføres en tilpasning af udligningsordningerne vedrørende udlændinge. Refusionsomlægningen indebærer, at de særlige refusionssatser vedrørende kontanthjælp til flygtninge og udgifter til boligstøtte bortfalder fra og med 1. januar 1999 således at de i stedet følger de generelle refusionssatser ligesom refusionen for udgifter til social service og institutioner mv. for flygtninge bortfalder. Lov om individuel boligstøtte I lov om individuel boligstøtte ophæves de særlige refusionsregler vedrørende flygtninge, hvorefter kommunernes udgifter til boligsikring og boligydelse til pensionister dækkes med 100 pct. de første 6½ år efter datoen for opholdstilladelse. Fra 1999 gælder i stedet de generelle refusionsregler, hvorefter kommunernes udgifter til boligsikring og boligydelse refunderes af staten med henholdsvis 50 og 75 pct. Det bemærkes, at de særlige regler for flygtninge vedrørende lån/garanti for lån til ind-

4 4 skud mv., udgifter til istandsættelsesgaranti og leje opretholdes. Som konsekvens af ovenstående nedlægges følgende grupperinger, gældende fra budget 1999: 5.91 Boligsikring 05 Refusion vedrørende flygtninge 5.92 Boligydelse til pensionister 05 Refusion vedrørende flygtninge Lov om aktiv social politik og dele af lov om social service Med integrationsloven bortfalder den særlige flygtningerefusion med visse undtagelser. Den særlige 100 pct. refusion af udgifter til kontanthjælp de første 1½ år efter meddelelse af opholdstilladelse vil dog blive videreført for de flygtninge, der ved lovens ikrafttræden har fået meddelt opholdstilladelse, men denne ordning vil være udfaset efter 1½ år, idet flygtninge, der får opholdstilladelse efter 1. januar 1999, de første 3 år vil modtage introduktionsydelse i stedet for kontanthjælp. Endvidere opretholdes den særlige flygtningerefusion på 100 pct. vedrørende hjælp efter visse bestemmelser i lov om social service og refusionsperioden forlænges til 3 år efter datoen for opholdstilladelsen parallelt med 3-årsperioden med 100 pct. refusion for hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven. Endelig bibeholdes de særlige refusionsregler for handicappede og uledsagede børn efter lov om aktiv social politik og lov om social service. Det bemærkes, at gruppering 02 under dranst Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion på funktion 5.04 først nedlægges gældende fra budget 2000 af hensyn til restafregningen vedrørende regnskabsåret Følgende grupperinger nedlægges på funktion 5.04, gældende fra budget 1999: 5.04 Kontanthjælp vedrørende flygtninge 1 Drift 07 Hjælp til flygtninge med 75 pct. refusion ( 25, 26, 27 og 34 i lov om aktiv socialpolitik) 08 Hjælp til flygtninge med 75 pct. refusion ( 52, 62, 63, 64, 65 og 78 i lov om aktiv social politik) 09 Hjælp til flygtninge i øvrigt med 75 pct. refusion

5 5 11 Aktivering af flygtninge efter 18 måneder med 75 pct. refusion 14 Hjælp til flygtninge med 75 pct. refusion ( 86 i lov om aktiv social politik) På funktion 5.04 oprettes ny gruppering 16, gældende fra budget 1999: 5.04 Kontanthjælp vedrørende flygtninge 1 Drift 16 Hjælp til flygtninge i øvrigt de første 3 år med 100 pct. refusion (lov om social service) Kontoplan og konteringsregler for funktion 5.04 Kontanthjælp vedrørende flygtninge, gældende fra budget 1999, er vedlagt som bilag 3. Yderligere følgende gruppering nedlægges på funktion 5.04 gældende fra budget 2000: 5.04 Kontanthjælp vedrørende flygtninge 02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion Følgende gruppering nedlægges på funktion 5.41, gældende fra budget 1999: 5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob 1 Drift 02 Ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob med 75 pct. refusion Yderligere følgende gruppering nedlægges på funktion 5.41, gældende fra budget 2000: 5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob 03 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob med 75 pct. refusion Lov om social service Integrationsloven indebærer, at den særlige flygtningerefusion vedrørende social service og institutioner bortfalder, idet reglerne dog opretholdes for handicappede og uledsagede flygtningebørn. Endvidere forlænges perioden med 100 pct. refusion for udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge efter 40, stk. 2, nr i lov om social service til 3 år efter datoen for opholdstilladelsen, jf. 133, stk. 2 i lov om social service, der registreres på funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, gruppering 01 under dranst 2. Det bemærkes, at på funktion 5.40 Revalidering, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud opretholdes gruppering 03 Refusion af udgifter til flygtninge med 75 pct. refusion under dranst. På denne gruppering registreres statens refusion

6 6 med 75 pct. af en kommunes eller amtskommunes udgifter til den specialiserede revalideringsindsats efter 68, stk. 1, 1. pkt. i lov om aktiv socialpolitik i 1½ år efter opholdstilladelsen, jf. 107, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere bemærkes, at grupperingerne under dranst Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion på en række funktioner på hovedkonto 5 først nedlægges gældende fra budget 2000 af hensyn til restafregningen vedrørende regnskabsåret Følgende grupperinger nedlægges på hovedkonto 5 gældende fra budget 2000: 5.10 Fælles formål 07 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 05 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 5.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 07 Refusion af udgifter til flygtninge med 75 pct. refusion 5.45 Behandling af stofmisbrugere 02 Refusion af udgifter til flygtninge med 75 pct. refusion 5.50 Botilbud til længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk

7 7 eller psykisk funktionsevne 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 03 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. statsrefusion 5.53 Kontakt og ledsageordninger 04 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pasning af døende

8 8 Bilag 1 Kontoplan for ny funktion 5.60 Introduktionsprogram m.v. gældende fra budget Introduktionsprogram m.v. 1 Drift 01 Introduktionsprogram og danskundervisning for øvrige udlændinge 90 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet ( 45, stk. 5) 91 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet med 100 pct. refusion af udgifter til introduktionsydelse ( 45, stk. 5) 92 Tilskud for udlændinge, der modtager aktivering under introduktionsprogrammet ( 45, stk. 6) 93 Tilskud for udlændinge, der modtager kursus i samfundsforståelse og danskundervisning ( 45, stk. 7) 94 Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt danskundervisning ( 45, stk. 8) 95 Tilskud efter udløb af introduktionsperioden 96 Berigtigelser (gruppering 90) 97 Berigtigelser (gruppering 91) 98 Berigtigelser (gruppering 92-95) Konteringsregler for funktion 5.60 Introduktionsprogram m.v. : På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. På funktionen registreres endvidere tilskud, der ydes i den 3-årige periode efter introduktionsperioden. Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 01 Introduktionsprogram og danskundervisning for øvrige udlændinge Her registreres udgifter vedrørende introduktionsprogrammer for udlændinge, jf. lov om integration af udlændinge i Danmark samt udgifter til danskundervisning af udlændinge, der ikke er omfattet af integrationsloven. 90 Grundtilskud efter 45, stk. 5 for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet Her registreres tilskud til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, jf. 45, stk. 5, 1. pkt. i lov om integration af udlændinge i Danmark.

9 9 91 Grundtilskud efter 45, stk. 5 for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet med 100 pct. refusion af udgifter til introduktionsydelse Her registreres tilskud til dækning af generelle udgifter for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, hvor staten afholder hele en kommunes udgift til introduktionsydelse, jf. 45, stk. 5, 2. pkt. i lov om integration af udlændinge i Danmark. 92 Tilskud efter 45, stk. 6 for udlændinge, der modtager aktivering under introduktionsprogrammet Her registreres tilskud for udgifterne vedrørende udlændinge, der modtager aktivering under introduktionsprogrammet, jf. 45, stk. 6 i lov om integration af udlændinge i Danmark. 93 Tilskud efter 45, stk. 7 for udlændinge, der modtager kursus i samfundsforståelse og danskundervisning Her registreres tilskud for udgifterne vedrørende udlændinge, der modtager kursus i samfundsforståelse og danskundervisning under introduktionsprogrammet, jf. 45, stk. 7 i lov om integration af udlændinge i Danmark. 94 Tilskud efter 45, stk. 8 for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt danskundervisning Her registreres tilskud for udgifterne vedrørende udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt danskundervisning under introduktionsprogrammet, jf. 45, stk. 8 i lov om integration af udlændinge i Danmark. 95 Tilskud efter udløb af introduktionsperioden Her registreres tilskud for udgifterne vedrørende udlændinge i den efterfølgende 3 årige periode efter introduktionsperioden, jf. 45, stk. 9 i lov om integration af udlændinge i Danmark Efterreguleringer Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af de enkelte tilskud

10 10 Bilag 2. Kontoplan for ny funktion 5.61 Introduktionsydelse gældende fra budget Introduktionsydelse 1 Drift 01 Ydelse til udlændinge med 75 pct. refusion 02 Ydelse til udlændinge med 100 pct. refusion 03 Hjælp i særlige tilfælde 90 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion 91 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 100 pct. refusion 92 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde 01 Refusion vedrørende udlændinge med 75 pct. refusion 02 Refusion vedrørende udlændinge med 100 pct. refusion Konteringsregler for funktion 5.61 Introduktionsydelse: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 01 Ydelse til udlændinge med 75 pct. refusion Her registreres udgifter til introduktionsydelser, jf. kapitel 5 i lov om integration af udlændinge i Danmark, med 75 pct. refusion 02 Ydelse til udlændinge med 100 pct. refusion Her registreres udgifter til introduktionsydelser til handicappede og uledsagede børn med 100 pct. refusion, jf. kapitel 5 og 45, stk. 3 i lov om integration af udlændinge i Danmark. 03 Hjælp i særlige tilfælde Her registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrationslovens kapitel Tilbagebetaling vedrørende ydelser og hjælp i særlige tilfælde Her registreres eventuelle tilbagebetalinger vedrørende introduktionsydelser og hjælp i særlige tilfælde

11 11 Bilag 3. Kontoplan for funktion 5.04, gældende fra budget Kontanthjælp vedrørende flygtninge 1 Drift 01 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion ( 25, 26, 27 og 34) 02 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion ( 52, 62, 63, 64, 65 og 78) 03 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 18 måneder med 100 pct. refusion 04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion ( 25, 26, 27 og 34) 05 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion ( 52, 62, 63, 64, 65 og 78) 06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion 10 Aktivering af flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion 12 Aktiveringsgodtgørelse til flygtninge ( 38) 13 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion ( 86) 15 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion ( 86) 16 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 91 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion 01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 04 Tilskud fra EU Konteringsregler for funktion 5.04, gældende fra budget På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp (jf. funktion 5.01) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.05) til visse grupper af flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om, fremgår af konteringsreglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen. På funktion 5.04 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hovedart 1. For hver gruppering på funktion 5.04 skal føres en ydelsesregistrant, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 16. februar 1998 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion m.v. på visse dele af det sociale område. På funktion 5.04 er autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i det følgende: 01 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion ( 25, 26, 27 og 34) Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, i de første 18 måneder med 100 pct. refusion; udgifter til kontanthjælp efter 25; til tillæg til flygtninge i form af

12 12 en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder jf. 26, stk. 3; til hjælp til flygtninge, der er fyldt 60 år, og som ikke kan få social pension pga. betingelser om optjening, jf. 27 samt udgifter til særlig støtte til flygtninge efter 34. Kontanthjælp til flygtninge efter 25 under forrevalidering registreres ligeledes her, jf. funktion 5.01 gruppering 13, 14, 16, 18, 20 og en del af Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion ( 52, 62, 63, 64, 65 og 78) Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, i de første 18 måneder med 100 pct. refusion; udgifter til revalideringsydelse efter 52; til løntilskud ved optræning eller uddannelse til flygtninge efter 62; til støtte til særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering til flygtninge efter 63 og 64; til tilskud mv. til selvstændig virksomhed til flygtninge efter 65 og til hjælp til værktøj og arbejdsredskaber til flygtninge efter 78, jf. funktion 5.01, gruppering 01, 02, 03, 05 og Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 18 måneder med 100 pct. refusion Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, i de første 18 måneder med 100 pct. refusion: Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn til flygtninge efter 83 og 84; til sygebehandling, medicin mv. til flygtninge efter 82; til hjælp til enkeltudgifter efter 81 og til flytning til flygtninge efter 85 (jf. funktion 5.01 gruppering 04, 06 og 08). Endvidere registreres udgifter til igangsætningsydelse til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, efter 8, stk. 4 i lov nr af 29. december 1997 i de første 18 måneder med 100 pct. refusion, jf. funktion 5.05, gruppering svarer til grupperingerne 01 og 02, men vedrører uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion. For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her, både for flygtningebørn der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. 16 i integrationsloven. For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis personen har fået opholdstilladelse før 1. januar For handicappede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusionher registreres udgifter til hjælp i øvrigt efter lov om aktiv socialpolitik og til hjælp i øvrigt efter lov om social service til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion, jf. funktion 5.01, gruppering 04, 06, 08, 09, 10 og 15 samt funktion 5.05, gruppering 06. For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her, både for flygtningebørn der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. 16 i integrationsloven. For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis personen

13 har fået opholdstilladelse før 1. januar For handicappede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her. Det bemærkes, at udgifter til igangsætningsydelse til flygtninge registreres på gruppering 03 eller Aktivering af flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. Her registreres udgifter til løntilskud, kontanthjælp, særlig støtte og beskæftigelsestillæg til aktiverede flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, herunder flygtninge under 30 år i visitations- og mellemperioderne, jf. funktion 5.05, gruppering 02, 04, 08 og 09, ved aktivering inden for de første 18 måneder med 100 pct. refusion. 12 Aktiveringsgodtgørelse ( 38) Her registreres udgifter til aktiveringsgodtgørelse efter 38 i lov om aktiv socialpolitik til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, i de første 18 måneder, jf. funktion 5.05, gruppering 07. Eventuelle tilbagebetalinger vedrørende aktiveringsgodtgørelse registreres ligeledes her. 13 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder ( 86) Her registreres udgifter til hjælp til repatriering af flygtninge efter 86 i lov om aktiv socialpolitik i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. Dette gælder både for flygtninge der har fået opholdstilladelse før og efter 1. januar Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion ( 86) Her registreres udgifter til hjælp til repatriering efter 86 i lov om aktiv socialpolitik til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion. Dette gælder både for flygtninge der har fået opholdstilladelse før og efter 1. januar Hjælp til flygtninge i øvrigt de første 3 år med 100 pct. refusion Her registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til flygtninge efter 28 og 29 i lov om social service og merudgifter mv. for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter 77, 79 og 84 i lov om social service i de første 3 år med 100 pct. refusion (jf. funktion 5.01 gruppering 09, 10, 15). Dette gælder både for flygtninge der har fået opholdstilladelse før og efter 1. januar Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionsprocenten. Her registreres endvidere hjælp udbetalt i henhold til bistandsloven og lov om kommunal aktivering. Jf. funktion 5.01, gruppering 91, 93 og 95 samt funktion 5.05, gruppering 93. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse registreres dog på gruppering

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: Juni.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juni Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 38. omgang rettelsessider

Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 38. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 38. omgang Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 26. september 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-15 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet.

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. maj 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:orientering maj 1998 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 4. oktober 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 12-07-2015 Høring om: Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 35. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 35. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 29. maj 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 35. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: i loven: Sagsbehandlings-fr i Fristændring Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Uændret Borgerservice

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Medlemmerne af Budget- og regnskabsudvalget Sagsnr. 2015-944 Doknr. 219580 Dato 27-03-2015 HØRING OM: Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister som de vil fremgå af Ringsted Kommunes Hjemmeside.

Sagsbehandlingsfrister som de vil fremgå af Ringsted Kommunes Hjemmeside. Sagsbehandlingsfrister som de vil fremgå af Ringsted Kommunes Hjemmeside. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Forhøjelse af pension 14 13 uger Særlig tillæg

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 5. juli 2000 Kontor: 1.økonomiske kontor J. nr.: 2000/1562-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ juli.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. oktober 2018) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. oktober 2018) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 24. januar 2003 Kontor: 1. økonomisk kontor J. nr.: 2003-2542-1 Sagsbeh.: HEN Fil-navn: orientering/januar2003 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 31. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 31. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 1. juli 2005 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2005-2544-48 Sagsbeh.: Fil-navn: pbh Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 20. juni 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 36. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere