Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER NÆSTVED Status på den generelle ledighedsudvikling Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Stigende tilgang til førtidspension både generelt og særligt blandt unge Udviklingen i arbejdskraftreserven Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere 6 BILAG 8

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Næstved har haft en mindre god udvikling på de fire ministermål, og udviklingen skal vendes, før jobcentret kan indfri kommunens resultatmål for december Tættest er kommunen på at indfri målet for nydanskere. Omvendt har Jobcenter Næstved haft en meget positiv udvikling i to af de store fødekilder til målet for permanent forsørgelse: midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere. Hvor faldet i midlertidigt passive kan hænge sammen med en stigende tilgang til førtidspension, er der ikke noget der tyder på samme tendens for sygedagpengemodtagere. Andelene af langvarige sygedagpengeforløb ligger samtidig under niveauerne for klyngen og Østdanmark. Jobcenter Næstved haroverordnet set har en positiv udvikling på indsatssiden hvad angår aktivering, herunder virksomhedsrettet aktivering. Det samme gør sig ikke helt gældende for den tidlige indsats for kontanthjælpsmodtagerne, hvor der har været et fald. En sagsgennemgang af langvarige match 3-sager har med stor sandsynlig påvirket udviklingen i tilgangen til førtidspension i negativ retning, således jobcentret har haft en markant stigning i tilgangen i sær for de unge. Ses denne stigning i tilgangen i forhold til et i forvejen højt niveau af personer på permanent forsørgelse (det næsthøjeste i klyngen), som også gælder for de unge under 30 år, tyder det på at jobcentret her har en udfordring. Jobcenter Næstved har ikke oplevet samme fald i arbejdskraftreserven som klyngen og Østdanmark og har siden seneste status i september 2011 haft en stigning på 25 pct. Her er det også de unge (særligt kontanthjælpsmodtagerne), der har oplevet markante stigninger både siden seneste status og det seneste år. Gennem en længere periode har jobcentret haft en stigning i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere en udvikling som dog siden seneste status har været mere positiv. Det kan tyde på at jobcentret er ved at få vendt udviklingen, men idet målgruppen er en af fødekilderne til permanente forsørgelsesordninger, er det forsat et vigtigt fokusområde. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER NÆSTVED - 4. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter Næstveds resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Næstved - indgår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Varde og Vejen. 2.1 Status på den generelle ledighedsudvikling Den generelle ledighed i Næstved Kommune er fladet med 0,2 pct. det seneste år og udgør i marts ,7 pct., svarende til ledige og aktiverende. Antallet er dagpengemodtagere er faldet lidt og skyldes primært et fald for mænd i aldersgruppen år. Det er fortsat de unge (både mænd og kvinder), som stiger mest: mere end hver tiende under 30 år er ledig i Næstved Kommune. I Østdanmark er ledigheden for disse grupper faldet bortset fra kvinder mellem 25 og 29 år. Kvindelige dagpengemodtagere er ligesom ved seneste status steget men knap så meget. Derimod er antallet af langtidsledige kvindelige dagpengemodtagere steget med 26 pct. på et år (februar 2011 til februar 2012). Det er især de årige, men også de unge under 30 år med mere end 40 ugers sammenhængende ledighed er steget. De største grupper er de årige og årige, som til gengæld er faldet. Selvom der er flere langtidsledige mænd (285) end kvinder (242), har mændene haft et fald for alle aldersgrupper under 60 år. 2.2 Status på de 4 ministermål Arbejdskraftreserven er status quo i marts 2012 set i forhold til samme måned sidste år, hvor der har været et fald for både klyngen og Østdanmark. Mens antallet af dagpengemodtagere i Næstved er faldet det seneste år, har der set i forhold til klyngen og Østdanmark været i markant stigning i antal kontanthjælpsmodtagere. Derudover er begge målgrupper siden seneste status steget med hhv. 21 og 36 pct. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken ligger med 5,8 pct. over niveauet for både klyngen (4,4 pct.) og Østdanmark (5,0 pct.). Antallet af borgere på permanent forsørgelse er stort set uændret, hvilket især skyldes et næsten uændret antal borgere på førtidspension og fleksjob det seneste år. Derimod har der været en relativ stor stigning i tilgangen til permanente forsørgelsesydelser det seneste år 394 tilgik i perioden april 2011 til marts 2012 en permanent forsørgelsesydelse. Det er 78 flere end samme periode året før, hvor tilgangen var 316. Det skyldes dog udelukkende, at flere har fået tilkendt førtidspension det seneste år 93 flere end samme periode sidste år. Samtidig har Næstved den næsthøjeste andel på permanent forsørgelse i klyngen. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse er steget med 8,6 pct. det seneste år, hvor udviklingen i klyngen og Østdanmark stort set har været uændret. Der har været en stigning i antallet af dagpengemodtagere, jobklare, indsatsklare samt førtidspensionister både det seneste år og siden sidste status i september Derimod er antallet af midlertidigt passive samt sygedagpengemodtagere for- 2

5 sat faldet det seneste år. Anden af unge på offentlig forsørgelse er den næsthøjeste i klyngen, og Næstved har relativt flere unge på permanent forsørgelse end de øvrige jobcentre i klyngen (bortset fra Thisted). Antallet af nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse er ligesom de øvrige målområder steget dog er udviklingen her ikke markant anderledes end i klyngen. Udviklingen svarer i det store hele til det generelle billede i kommunen for de største målgrupper. Andelen af alle ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (34 pct.) er højre end i Østdanmark (28,6 pct.) men lavere end i klyngen (35,2 pct.). Tabel A: Jobcenter Næstveds resultater på de fire ministermål, marts Ændring i pct. Antal Næstved Marts 11 marts 12 Marts 2012 (sep. 11 marts 12) Arbejdskraftreserven - heraf dagpengemodtagere - heraf kontant- og starthjælpsmodtagere (25) -4 (21) 15 (36) Kommunens målsætning for december Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse Unge under 30 år på offentlig ,6 (17,9) 1460 forsørgelse Nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse 967 6,8 (6,3) 845 Kilde: jobindsats, DS, egne beregninger samt Beskæftigelsesplan 2012 for Næstved Samlet set har udviklingen i de nationale mål været relativt dårlig siden seneste status (september 2011), hvilket formodes i nogen udstrækning at skyldes sæsonudsving. 3

6 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Næstveds tværgående udfordringer omhandler primært - Stigende tilgang af unge til førtidspension - Stigende antal unge i arbejdskraftreserven - Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 3.2 Stigende tilgang til førtidspension både generelt og særligt blandt unge Andelen af borgere på permanent forsørgelse udgør en relativt stor andel af befolkningen i Næstved Kommune (10,6 pct.), og det er derfor positivt, at der har været et fald i to af de store fødekilder til permanent forsørgelse: langvarigt sygemeldte og midlertidigt passive. Det seneste år har der været en moderat stigning i antallet på permanent forsørgelse på 2 pct., hvor der er klyngen har været en stigning på 0,4 pct. Udviklingen i den samlede bestand er meget ujævnt fordelt på aldersgrupper: selvom unge under 30 år er den mindste gruppe er bestanden steget med 20 pct., svarende til ca. 40 personer. Samtidig har Næstved den næsthøjeste andel i klyngen af unge på permanent forsørgelse og har en andel tre gange større end Østdanmark. Tabel B: Personer på førtidspension fordelt på alder samt udviklingen ift. samme måned året før Næstved Østdanmark Antal april 12 Antal april 11 Udv. i pct. Antal april 12 Antal april 11 Udv. i pct år % % år % % år % % % % I alt % % Kilde: jobindsats.dk Trods den relativt beskedne udvikling i bestanden på permanent forsørgelse overordnet set, tyder det på, at jobcentret har nogle særlige udfordringer på førtidspensionsområdet og herunder særligt unge. Ses alene på tilgangen til førtidspension er den øget med 93 personer det seneste år. Hvor der fra april 2010 til marts 2011 var 170 tilkendelser, er antallet i april 2011 til marts tilkendelser. Udviklingen i tilgangen har siden august 2011 været stigende. Omvendt er antallet nye ledighedsydelsesmodtagere og fleksjobbere faldet i samme periode. 4

7 Tabel C: Tilgang til førtidspension fordelt på alder samt udviklingen i tilgangen ift. samme måned året før Næstved Østdanmark Antal marts 12 Antal marts 11 Udv. i pct. Antal marts 12 Antal marts 11 Udv. i pct år % % år % % år % % % % I alt % % Fødekilder til førtidspension Rambølls flowanalyse 1 viser, at størstedelen af førtidspensionisterne i Næstved Kommune i 2010 primært kommer fra enten kontanthjælp (30 pct.) eller sygedagpenge (40 pct.). Flere mænd kommer fra kontanthjælp, mens lidt flere kvinder kommer fra sygedagpenge. Næstved har over en længere periode nedbragt antallet af langvarige sygedagpengesager både dem over 26 og 52 uger og har en lavere andel lange forløb end klyngen og Østdanmark. Umiddelbart er der ikke noget der tyder på at sygedagpengeforløbene i særlig grad ender med en førtidspension. Således er 1,5 pct. af forløb afsluttet i 3. kvartal 2011 endt med en førtidspension 1 måned efter (jf. jobindsats.dk). Derudover har jobcentret også over en længere periode reduceret antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. 1 måned efterafsluttet forløb som match 3 på kontanthjælp i 3. kvartal 2011 er 34,3 pct. på førtidspension. For Østdanmark er andelen 30 pct. (jf. jobindsats.dk). Tilgangen til førtidspension kan hænge sammen med nedbringelsen af antallet af midlertidigt passive samt langvarige sygedagpenge, og derfor bør jobcentret være særlig opmærksom på denne tilgang og særligt på de unge fra matchkategori 3. Da Næstved har den næsthøjeste andel af unge på permanent forsørgelse i klyngen og samtidig ligger noget over niveauet for Østdanmark kombineret med de seneste måneders markante stigninger, tyder det på, at jobcentret bør være særlig opmærksom på de unges tilgang til permanent forsørgelse og herunder især til førtidspension. 3.3 Udviklingen i arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven udgør i Næstved Kommune 5,8 pct. af arbejdsstyrken. Det er den højeste andel i klyngen (4,4 pct.) og højere end i gennemsnittet i Østdanmark (5 pct.). Derudover er antallet siden marts sidste år uændret, hvor der i klyngen og Østdanmark har været et fald. Samtidig har der siden seneste status været en stigning på 25 pct. Selv om de seneste måneders stigning sandsynligvis skyldes sæsonudsving, tyder tallene på, at jobcentret her har en udfordring både hvad angår unge kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. Jf. tabel D. 1 Jf. Beskæftigelsesregionens hjemmeside under Viden om arbejdsmarkedet, Analyser 5

8 Tabel D. Arbejdskraftserven fordelt på alder og ydelse samt udviklingen ift. samme måned året før. Marts Østdanmark Næstved Kontanthjælp Dagpenge Kontanthjælp Dagpenge Antal Udvikling Antal Udvikling Antal Udvikling Antal Udvikling % % % % % % % 172 8% % % 241 9% % % % 54-7% 531-2% Ialt % % % % Set i forhold til Østdanmark har Næstved markant højere stigninger for helt unge kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftserven. Samme mønster gælder unge dagpengemodtagere, omend udviklingen er knap så markant. Tilsvarende er flere unge kontanthjælpsmodtagere blevet langtidsledige: 22,8 pct. flere end i marts Til sammenligning er udviklingen 20 pct. i klyngen og -1,8 pct. i Østdanmark. Næstved har desuden den største andel unge langtidsledige kontanthjælpsmodtagere med 19 pct. mod 13,7 i klyngen og 15,7 i Østdanmark. For de unge dagpengemodtagere er udviklingen mere positiv (-1,2 pct.), men langt fra udviklingsniveauerne i klyngen (-20 pct.) og Østdanmark (-11,4 pct.). Indsatsen 33,1 pct. af de unge kontanthjælpsmodtagere er i 1. kvartal 2012 i virksomhedspraktik, en lidt højere andel end i klyngen (30,4 pct.). Samtidig er antallet steget med 125 pct. set over det seneste år. Rambølls flowanalyse 2 viser, at 46,5 pct. af de ikke faglærte unge (svarende til 288 personer) har været på offentlig forsørgelse uafbrudt i perioden oktober 2009 til april I alt var 65,5 pct. af de unge ledige i oktober 2009 på offentlig forsørgelse i april For de ikke-faglærte studenter var 28,8 pct. på offentlig forsørgelse uafbrudt i hele perioden (svarende til 17 personer). Analysen viser også af kun 15,6 pct. af de unge ikke-faglærte var i en SU-uddannelse i april For de ikke-faglærte studenter var 32,2 pct. i SU-uddannelse i april Det er derfor vigtigt at Næstved forsat har fokus på at fastholde de unge i uddannelse. 3.4 Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere Antallet af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere i Næstved Kommune er steget med 35 pct. fra marts 2011 til marts En væsentlig højere stigning end i klyngen (+8 pct.) og Østdanmark (+7 pct.). Siden sidste status har stigningen været mere moderat med en stigning på 8 pct. Stigningen i indsatsklare afspejler sig også for unge og nydanskere. Dvs. udviklingen kan, hvis den fortsætter, påvirke to af ministermålene i negativ retning. Samtidig er andelen af længerevarende modtagere af kontanthjælp (match 2) steget med 9 pct. siden februar Det er på niveau med stigningen i klyngen men højere end stigningen i Østdanmark. Andelen er dog lavere end ved seneste status, og det tyder på, at udviklingen siden da har været mere positiv. 2 Bilag til: Analyse af afgangsmønstre for unge uden uddannelse. Næstved Kommune- Oktober Findes på regionens hjemmeside. 6

9 Stigningen i niveauet for de indsatsklare skal ses i lyset af afgangsmønstrene for arbejdskraftreserven. I januar 2012 afgik 124 kontanthjælpsmodtagere fra arbejdskraftreserven, og af dem blev 58 personer eller 46,8 pct. ommatchet til 2 eller 3. Det er en lidt lavere andel end i Østdanmark. Derudover skal udviklingen i de indsatsklare ses i lyset af en betydelig reduktion i antallet af midlertidigt passive, som er reduceret med 23 pct. det seneste år og med 9 pct. siden seneste dialogmøde. Indsatsen for indsatsklare kontant- og starthjælpemodtagere Hovedparten (66 pct.) af de indsatsklare deltager i øvrige forløb over 4 uger i 2. kvartal pct. deltager i virksomhedspraktik, hvilket er en større andel end ved seneste status (18 pct. i 3. kvt. 2010). Selvforsørgelsesgraden efter deltagelse i aktivering er lavere end i klyngen og Østdanmark. Aktiveringsgraden for indsatsklare er i 1. kvartal 2012 på 25 pct.. Det er lidt under niveauet for Østdanmark og klyngen. Anvendelsen af virksomhedspraktik (20 pct. i 1. kvartal 2012) er forsat lav set i forhold til klyngen (30 pct.), men stigende. 7

10 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 10 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Næstved Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 10 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 11 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, marts Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 11 Tabel 3. Arbejdskraftreserven fordelt på køn og ydelseskategori - samt udvikling ift. samme måned året før 11 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på etnicitet og ydelseskategori - samt udvikling ift. samme måned året før 12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Næstved Kommune 13 Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Næstved og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 14 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 15 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 16 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 17 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), marts Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Næstved Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 17 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Næstved Kommune og Klynge 6, indekseret (jan = 100) 18 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Næstved Kommune 18 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, feb Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Næstved Kommune 19 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 20 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, mar UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 21 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, mar Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 23 8

11 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 23 Tabel 14. Langtidsledige unge a-dagpengemodtagere og jobklare Kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før 24 Tabel 15. Andel unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Næstved, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud 24 Tabel 16. Udviklingen i antallet af unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Næstved, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 24 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 25 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 25 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 26 Tabel 17. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mar 11 - mar Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), mar AKTIV OG TIDLIG INDSATS 28 Tabel 18. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 28 Tabel 19. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 28 Tabel 20. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 29 Tabel 21. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 29 VIRKSOMHEDSINDSATS 30 Tabel 22. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Næstved, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 30 Tabel 23. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Næstved, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 30 Tabel 24. Antal og andel arbejdssteder* i Næstved Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 30 SELVFORSØRGELSESGRAD 31 Tabel 25. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt Tabel 26. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt Tabel 27. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt

12 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Næstved Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Næstved Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 marts 2012 Udvikling mar mar 2012 Næstved Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,4% -3% (24%) -4% -3% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 816 1,6% 14% (30%) -7% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 856 1,7% 35% (8%) 8% 7% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 396 0,8% -23% (-9%) 29% 10% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 3 0,0% -50% (-50%) -60% -18% - Personer på sygedagpenge ,6% -7% (10%) -18% -12% - Personer på revalideringsydelse 119 0,2% -18% (-8%) -19% -19% - I alt ,2% 0% (15%) -6% -3%, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1kvt

13 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, marts % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 6% 5% 4% 3% 5,5% 1,2% 5,4% 1,5% 5,8% 1,5% 4,1% 0,5% 3,7% 0,7% 3,5% 0,8% 4,0% 0,6% 4,4% 1,0% 5,0% 1,3% 2% 1% 4,3% 3,9% 4,3% 3,7% 3,0% 2,8% 3,4% 3,5% 3,7% 0% Faxe Køge Næstved Lemvig Thisted Varde Vejen Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Næstved Kommune Klyngen Sjælland Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis %-vis mar-11 mar-12 %-vis udvikling udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (21%) -9% -6% -5% Kontanthjælpsmodtagere % (36%) 2% 1% -3% I alt % (25%) -7% -4% -4% Kommunens mål: 1625 personer i arbejdsk raftreserven i december 2012, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Næstved 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september 20 Tabel 3. Arbejdskraftreserven fordelt på køn og ydelseskategori - samt udvikling ift. samme måned året før Næstved Kommune Andel af den samlede arbejdskraftreserve, mar 12 A-dagpenge Kontanthjælp Den procentvise udvikling i antallet fra mar 11 til mar 12 A-dagpenge Kontanthjælp Kvinder 35,4% 12,4% 3,1% 16,0% Mænd I alt (antal personer) 38,6% (1643) 13,6% (577) -10,5% 15,3% -4,5% 15,6% 11

14 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på etnicitet og ydelseskategori - samt udvikling ift. samme måned året før Næstved Kommune Personer med dansk og vestlig oprindelse Personer med ikke-vestlig oprindelse I alt (antal personer) Andel af den samlede arbejdskraftreserve, mar 12 A-dagpenge Kontanthjælp 6,2% 3,0% A-dagpenge 67,8% 23,0% -5,5% Den procentvise udvikling i antallet fra mar 11 til mar 12 8,7% Kontanthjælp 14,6% 24,5% (1643) (577) -4,5% 15,6% Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Næstved Klyngen Østdanmark JC Næstved (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar

15 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Næstved Kommune A-dagpenge Kontanthjælp Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar

16 Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Næstved og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Næstved Østdanmark Næstved Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,6% 87,7% 26 21,0% 29,4% Uddannelse* 13 3,5% 2,1% 12 9,7% 7,1% Ledighed 17 4,6% 3,5% 16 12,9% 7,2% Match 2 / match ,8% 50,1% Barselsdagpenge 0 0,0% 0,5% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 26 7,0% 4,8% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 1 0,3% 1,0% 0 0,0% 0,0% Øvrige 0 0,0% 0,5% 12 9,7% 6,0% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: B rhs på baggrund af DREA M 14

17 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, marts 2012 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -4,4% (21,4%) -9% -5% Selvstændige 91 5,5% 6,1% 6,4% -11,7% (8,3%) 7% 0% Dana, A-Kasse For Selvstændige 14 0,9% 1,1% 1,4% 7,7% (27,3%) -6% 6% ASE 77 4,7% 5,1% 5,0% -14,4% (5,5%) 10% -1% Akademikere 62 3,8% 2,0% 14,3% 12,7% (6,9%) -15% 3% Akademikernes A-Kasse 19 1,2% 0,7% 5,0% 46,2% (18,8%) 33% 10% CA, A-kasse 11 0,7% 0,3% 1,8% -8,3% (22,2%) -35% 9% Ingeniørernes A-Kasse 14 0,9% 0,3% 1,8% 16,7% (0,0%) -56% -13% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 6 0,4% 0,2% 1,9% 0,0% (0,0%) -36% -3% Magistrenes A-Kasse 12 0,7% 0,6% 3,7% 0,0% (-7,7%) 21% 4% Funktionærer og tjenestemænd 144 8,8% 8,0% 8,8% 11,6% (-4,6%) 38% 10% BUPL, A-kasse 35 2,1% 1,5% 1,6% -7,9% (-20,5%) 42% 23% Danske Sundhedsorg. A- kasse 18 1,1% 0,6% 0,7% 100,0% (5,9%) 733% 1% Lærernes A-kasse 28 1,7% 1,9% 1,5% 115,4% (75,0%) 67% 32% FTF- A -kasse 46 2,8% 2,8% 4,0% -9,8% (-6,1%) 5% -1% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 17 1,0% 1,2% 0,9% -5,6% (-32,0%) 41% 24% HK /Danmarks A-kasse ,8% 10,3% 11,0% -4,3% (9,9%) -8% -3% Tekniske funktionærer 104 6,3% 5,3% 7,5% 5,1% (30,0%) -14% -3% Business Danmarks A-Kasse 17 1,0% 0,8% 0,8% 0,0% (41,7%) 13% -11% Min A-kasse 23 1,4% 0,8% 1,6% -14,8% (9,5%) -26% -1% Funkt. og Servicef. A-kasse 9 0,5% 0,7% 1,2% 80,0% (125,0%) 72% 25% Ledernes A-kasse 37 2,2% 1,5% 2,3% 19,4% (27,6%) -34% -5% Teknikernes A-Kasse 18 1,1% 1,3% 1,6% -5,3% (28,6%) -15% -13% Byggefagene 48 2,9% 1,8% 2,3% -23,8% (33,3%) -39% -32% Byggefagenes A-Kasse 30 1,8% 1,1% 1,5% -37,5% (15,4%) -32% -32% El-Fagets A-Kasse 18 1,1% 0,7% 0,8% 20,0% (80,0%) -47% -32% Metalarbejdernes A- Kasse 75 4,6% 4,2% 3,1% -26,5% (11,9%) -17% -19% Faglig Fælles (3F) A- kasse* ,3% 31,7% 21,7% -16,2% (41,3%) -22% -18% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 36 2,2% 2,0% 0,9% 33,3% (50,0%) -29% -18% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 127 7,7% 7,2% 6,5% 25,7% (42,7%) 39% 15% Øvrige ,2% 20,8% 17,5% 5,0% (15,3%) -1% 3% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse Næstved Næstved 80 4,9% 4,7% 4,9% 15,9% (63,3%) -2% 11% 14 0,9% 0,8% 1,4% -12,5% (-6,7%) -10% 11% Kristelig A-Kasse ,5% 15,3% 11,3% 2,8% (5,7%) 0% -1% og egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-B yg (TIB ) a-kasse Klynge 6 Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Næstved Klynge 6 Østdanmark Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

18 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Yde lse sgruppe februar 2012 februar 11 - februar 12 Næstved Klyngen Østdanmark Næstved Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtage re (jobklare) (Andel) 25,6% 27,0% 30,3% -2,7 (-7,4) -2,1-0,5 (Antal) ,9% (- 4,4%) -11,0% -4,9% (Andel) 29,9% 27,1% 33,1% -0,9 (-4,1) 3,4 2,6 (Antal) ,5% (4,0%) 12,4% 2,8% og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de fire målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 29,9% ud af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Næstved, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i februar Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august

19 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), marts 2012 Andel i fleksjob og på ledighedsydelse Andel borgere på førtidspension 14% 12,9% 12% 10% 8% 8,5% 7,8% 10,6% 9,8% 9,6% 9,4% 9,7% 9,6% 7,3% 6% 4% 6,1% 5,5% 8,3% 7,3% 7,0% 7,2% 7,1% 5,9% 2% 0% 2,3% 2,3% 2,3% 2,5% 3,3% 2,4% 2,6% 2,6% 1,4% Faxe Køge Næstved Lemvig Thisted Varde Vejen Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Næstved Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal mar mar 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe mar 2012 Næstved Klyngen Østdanmark Næstved Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (1%) 0% -2% 8,3% 7,1% 5,9% 846 1% (1%) -5% -1% 1,7% 1,9% 1,0% % (5%) 11% 7% 0,6% 0,7% 0,3% % (1%) 0,4% -1,3% 10,6% 9,6% 7,3%, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for Næstved 2012 og egne beregninger * A nvendt befolkningstal er fra 1/ A lderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

20 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Næstved Kommune og Klynge 6, indekseret (jan = 100) Fleksjob og Ledighedsydelse, Næstved Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Førtidspension, Næstved Førtidspension (klyngen) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Næstved Kommune Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension mar feb 09 - jan mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 Kommunens mål: 315 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 18

21 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, feb 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger Næstved Kommune % 9% -19% (-15%) -37% (-17%) Klyngen % 13% -13% -17% Østdanmark % 13% -13% -20% og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august % Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 90% 80% Match 3 70% 60% 50% Match 2 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 Match 1 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Ydelsesgruppe februar 2012 februar 11 - februar 12 Næstved Klyngen Østdanmark Næstved Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Næstved Kommune Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 58,9% 56,8% 60,9% -14,9 (-6,0) -3,4-3,1 (Antal) ,0% (0,8%) feb-12 8,9% 2,0% (Andel) 73,4% 71,5% 71,2% 1,0 (-1,2) 2,0-0,1 (Antal) ,3% (-10,2%) 11,3% 13,6% og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 58,9% ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter Næstved, som har modtaget ydelsen (kontanthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 uger. 19

22 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Næstved Klyngen Østdanmark 120 Indeks Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, mar ,0% 6,0% 5,0% 4,0% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar ,0% 2,0% 5,3% 5,0% 5,5% 5,6% 6,1% 5,5% 4,1% 5,2% 4,4% 1,0% 0,0% Faxe Køge Næstved Lemvig Thisted Varde Vejen Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger 20

23 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, mar 12 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 16% 14% 14,3% 13,2% 14,1% 13,8% 12,9% 12,6% 13,0% 12% 10% 9,5% 10,2% 8% 6% 4% 2% 0% Fax e Køge Næstv ed Lemv ig Thisted Varde Vejen Kly ngen Østdanmark og egne beregninger 21

24 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Næstved Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender mar-11 mar-12 % -vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling ,4% (39,1%) -2% -2% ,7% (32,8%) 2% -5% ,9% (17,7%) 14% 16% ,1% (-44,4%) 28% 6% ,1% (-24,3%) -25% -25% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,7% (77,8%) -54% -37% ,4% (2,6%) -15% -12% ,9% (-5,3%) 13% 10% ,7% (0,0%) -7% -12% ,3% (11,4%) 3% 3% I alt ,6% (17,9%) 1% 0% Kommunens mål: 1460 overførselsindk omstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012, B eskæftigelsesplan for Næstved 2012 og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

25 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Næstved Kommune Klyngen Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis mar-11 mar-12 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,8% (29,6%) 0% 0% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender ,5% (58,1%) 1% -2% ,6% (21,6%) 12% 15% ,4% (-41,5%) 16% 10% ,3% (-30,0%) -21% -21% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister (100,0%) -75% 4% ,0% (5,4%) -16% -12% ,1% (-18,8%) 29% 12% ,5% (0,0%) -4% -12% ,7% (9,6%) 4% 2% I alt ,1% (17,8%) 1% 1% Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september 2011 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Næstved Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Yde lse sgruppe mar-11 mar-12 % -vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling ,2% (53,8%) -4% -6% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,7% (23,5%) 3% -7% ,4% (15,0%) 15% 17% ,6% (-46,6%) 37% 4% ,0% (-17,6%) -38% -34% ,0% (71,4%) -53% -42% ,6% (-1,7%) -15% -13% ,7% (66,7%) -29% 3% ,7% (0,0%) -11% -11% ,0% (13,2%) 1% 4% I alt ,0% (18,1%) 2% -1% Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

26 Tabel 14. Langtidsledige unge a-dagpengemodtagere og jobklare Kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før Andel og antal - mar 12 Udvikling i andel (%-point) og antal (%) mar 11 - mar 12 Jobcenter Næstved Klynge 6 Østdanmark Jobcenter Næstved Klynge 6 Østdanmark (andel) 15,5% 15,4% 17,2% -2,5-4,5-1,6 A-Dagpengemodtagere (antal) ,2% -20,3% -11,4% (andel) 19,0% 13,7% 15,7% 3,5 2,0 1,5 Kontanthjælp (antal) ,8% 20,0% -1,8% *Langtidsledige: Målingen opgør antal bruttoledige unge personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller Kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Unge omfatter aldersgruppen år. Tabel 15. Andel unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Næstved, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Ydelsesgruppe Privat løntilskud Andel i virksomhedsrettede tilbud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Næstved Klyngen* Næstved Klyngen* Næstved Klyngen* Næstved Klyngen A-dagpengemodtagere 7,4% 9,0% 18,6% 30,3% 14,4% 16,0% Kontanthjælp (match 1) 5,1% 6,1% 9,6% 9,8% 33,1% 30,4% Kontanthjælp (match 2) 4,9% 3,8% 6,2% 1,9% 19,8% 26,6% Delvis raskmelding Sygedagpengemodtagere 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 47,1% 4,9% 6,8% Unge omfatter aldersgrupen år. * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Tabel 16. Udviklingen i antallet af unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Næstved, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Ydelsesgruppe Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 2012 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Næstved Klyngen* Næstved Klyngen* Næstved Klyngen* A-dagpengemodtagere -17,6% -15,0% -14,6% -3,4% -12,9% -8,1% Kontanthjælp (match 1) 16,7% 27,3% 30,0% 95,7% 125,0% 35,9% Kontanthjælp (match 2). 100,0% 66,7% 125,0% 23,1% 34,4% Sygedagpengemodtagere ,5% Unge omfatter aldersgrupen år. * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. 24

27 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 120 Næstved Klyngen Østdanmark Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser 0 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar

28 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 17. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mar 11 - mar 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe mar 12 Næstved Klynge Østdanmark Næstved Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtage Personer i fleksjob Førtidspensionister 154-0,6% (3,4%) 5,0% -1,0% 5,4% 6,3% 5,8% 81 11,0% (26,6%) 16,2% -2,2% 2,8% 3,1% 3,0% ,2% (9,9%) 26,9% 8,9% 5,8% 6,8% 5,3% 84-8,7% (1,2%) 3,7% 5,9% 3,0% 3,3% 2,4% 5 66,7% (25,0%) -22,2% -29,8% 0,2% 0,2% 0,1% 1 - (-) 0,0% -32,3% 0,0% 0,0% 0,0% 76-10,6% (7,0%) -19,1% -3,8% 2,7% 3,1% 2,4% 15 7,1% (-11,8%) 6,8% -2,4% 0,5% 0,7% 0,2% 14-26,3% (-12,5%) -6,1% 4,1% 0,5% 0,9% 0,5% 371 8,2% (4,5%) 8,9% 3,1% 13,0% 10,8% 8,7% I alt ** 967 6,8% (6,3%) 7,2% 1,7% 34,0% 35,2% 28,6% Kommunens mål: 845 ik k e-vestlige indvandrere og efterk ommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for Næstved 2012 og egne beregninger * B efolkningstal er fra 1/ og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. A ldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Næstved Kommune var der desuden 3 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i marts 2012 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

29 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), mar % 16% 14% 12% 10% Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 8% 15,7% 17,0% 6% 4% 2% 0% 3,0% 5,0% 7,9% 5,7% 8,8% 2,5% 3,7% 3,2% 4,9% 3,5% 7,1% 3,9% 6,4% 4,4% 7,9% 10,3% Faxe Køge Næstved Lemvig Thisted Varde Vejen Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger 27

30 Aktiv og tidlig indsats Tabel 18. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (% -point) Ydelsesgruppe 1. kvt kvt kvt 2012 Næstved Klyngen Østdanmark Næstved Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 28,1 27,8 28,5 0,6 (-3,7) -0,9 1,3 29,6 37,0 33,0-18,4 (-13,0) -3,4-5,7 24,9 31,0 26,8-11,2 (-1,1) -1,1-0,2 31,7 33,9 31,6-0,7 (0,0) -1,1 3,1 og egne beregninger, A ktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra februar A ktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 19. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 1. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Næstved Klyngen Øst danmark Næstved Klyngen Øst danmark Antal Andel Udvikling i andel (% -point) A-dagpengemodtagere % 36% 43% 4,2-0,2 4,1 heraf : Privat løntilskud 127 4% 4% 3% -0,5-0,8 3,4 Offentlig løntilskud 205 6% 8% 8% -2,3-0,8 8,2 Virksomhedspraktik % 13% 10% 0,9 0,8 9,2 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 66% 62% -14,2-0,3-3,4 heraf : Privat løntilskud 34 3% 5% 4% 0,5 1,1 0,1 Offentlig løntilskud 68 7% 5% 6% 1,9 1,7 1,6 Virksomhedspraktik % 23% 17% 8,5 0,6-1,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 65% 59% -17,9 0,4-1,3 heraf : Privat løntilskud 12 1% 1% 1% 1,3 0,3 0,3 Offentlig løntilskud 18 2% 1% 1% 0,5 0,6 0,6 Virksomhedspraktik % 26% 16% -1,0 1,8 1,9 og egne beregninger A ndelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 28

31 Tabel 20. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 4. kvt 2011 Udvikling i % -point Yde lse sgruppe Næstved Klyngen Østdanmark Næstved Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 28% 44% 42% -10,9 (0,1) 2,7 4,8 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 77% 81% 81% 8,2 (5,6) 5,3 4,1 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 70% 79% 72% 0,4 (9,4) 8,1 3,1 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 72% 79% 66% 11,3 (9,9) 14,8 3,4 I alt (Antal personer) (591) (1.831) (18.896) -4%* 3%* 10%* * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 2. kv artal 2011 Tabel 21. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i % -point 4. kvt kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Næstved Klyngen Østdanmark Næstved Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) I alt (Antal personer) 14% 9% 11,9% 4,7 (4,9) 2,6 4,6 24% 56% 49% -26,1 (23,9) -14,6-7,0 20% 34% 32% -30,0 (3,1) -24,1-7,7 (224) (647) (7.768) -11%* -12%* 4%* * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 2. kv artal

32 Virksomhedsindsats Tabel 22. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Næstved, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Næstv ed Kly ngen* Næstv ed Kly ngen* Næstv ed Kly ngen* Næstv ed Kly ngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 13,7% 13,3% 22,7% 31,7% 21,3% 19,8% 6,8% 10,3% 17,8% 13,4% 30,1% 30,8% 3,8% 3,2% 5,2% 2,7% 20,3% 30,5% 0,0% 0,6% 0,0% 1,3% 24,7% 45,8% 9,9% 12,7% Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. 1.: Sygedagpenge-tal er fra 4. kvt Tabel 23. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Næstved, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 2012 Yde lse sgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Næstv ed Kly ngen* Næstv ed Kly ngen* Næstv ed Kly ngen* -14% -19% -35% -17% 1% 2% -11% 25% 75% 68% 109% 16%. 121% 120% 160% 48% 21% % 57% Tabel 24. Antal og andel arbejdssteder* i Næstved Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 4. kvt kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Antal Næstved Klyngen** Andel*** Øst danmark Næstved Klyngen** Østdanmark Udvikling i antal A-dagpengemodtagere % 14% 13% 5% 1% 10% Jobklare kontanthjælpsmodtagere 140 8% 5% 6% 63% 30% 12% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 103 6% 5% 5% 106% 29% 47% I alt % 20% 18% 27% 11% 16% og egne beregninger * A rbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 30

33 Selvforsørgelsesgrad Tabel 25. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt 2011 Jobcenter Næstved Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt ,5% 26,0% 23,9% 46 60,4% 53,9% 52,6% 91 34,3% 35,9% 32,7% 12 27,1% 25,7% 20,5% ,3% 32,3% 28,6% og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. Tabel 26. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Næstved Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 12 22,5% 37,4% 22,7% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* ,3% 34,3% 33,0% 11 89,4% 39,5% 54,9% 11 48,1% 22,7% 31,6% 47 31,1% 40,3% 30,7% Forløb i alt ,7% 37,7% 34,1% og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. Tabel 27. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Næstved Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 17 13,6% 27,4% 14,0% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 160 7,8% 10,6% 10,4% 0 0,0% 11,8% 37,6% 0 86,0% 12,3% 12,0% 61 5,3% 10,5% 11,6% 241 8,2% 11,4% 11,7% og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. 31

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere