HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED"

Transkript

1 BILAG 5 VEJPLAN 24 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED STATUSREDGØRELSE 24 VEJKONTORET - FEBRUAR 24

2 BAGGRUND I 1994 tilsluttede hus Kommune sig Færdselssikkerhedskommissionens mål om at mindske antallet af tilskadekomne i trafikken med ca. 4 % frem til 2. For hus betød det, at antallet af dræbte og tilskadekomne skulle mindskes fra knap 6 i til ca. 33 i 2. Den faktiske udvikling viste, at det var vanskeligt at leve op til målsætningen, hvorfor det blev besluttet at revurdere indsatsen. Vejkontoret påbegyndte i 1999 arbejdet med en ny strategi for at forbedre trafiksikkerheden i hus Kommune. Med støtte fra Trafikministeriets Trafikpulje udarbejdedes forslag til en trafiksikkerhedshandlingsplan - med en ny målsætning og et bud på med hvilke virkemidler målet skulle nås. I oktober 2 vedtog Byrådet: Handlingsplan for Trafiksikkerhed. Samtidig blev det besluttet, at Byrådet løbende skulle orienteres om indsatsen på området, udviklingen i uheldssituationen og eventuelle justeringer af mål eller indsatsområder, hvis dette skulle blive nødvendigt. Med denne redegørelse foreligger en status for situationen efter de første 2-3 år efter handlingsplanens vedtagelse. Gældende Handlingsplan for trafiksikkerhed Målsætning Med vedtagelsen af: Handlingsplan for Trafiksikkerhed tilslutter hus Kommune sig Færdselssikkerhedskommissionens nationale målsætning fra 2 om: at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken med 4 % inden udgangen af uanset væksten i trafikarbejdet. Målsætningen tager udgangspunkt i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i 1998 og gælder for perioden Med denne målsætning sættes særlig fokus på at få nedbragt antallet af alvorlige trafikulykker. 2 Der lægges vægt på, at den enkelte trafikant fremover skal spille en mere aktiv rolle og at myndigheder og private virksomheder skal udarbejde handlingsplaner for trafiksikkerhed. Desuden skal trafiksikkerhedsarbejdet især koncentreres om: Uheld med høj hastighed, med spirituspåvirkede førere, med cyklister og uheld i kryds. For hus Kommune svarer målsætningen til, at det årlige antal dræbte og alvorligt tilskadekomne personer på alle veje i kommunen skal reduceres fra 215 til 129 inden 212. Hvad angår det faktiske antal personskader og målene herfor, er der i forhold til den af Byrådet vedtagne Trafiksikkerhedshandlingsplan foretaget korrektioner af de statistiske data. Efter aftale med Trafikministeriet foretages der korrektioner af antal alvorligt tilskadekomne. Dette skyldes fejl i vejledningen til politiets uheldsindberetning vedrørende skelnen mellem lettere og alvorligt tilskadekomne i en bestemt periode. Alle uheldsdata i denne redegørelse er korrigeret således at tallene kan sammenlignes hen over årene. Midler og indsats Med henblik på at efterleve målsætningen indeholder trafiksikkerhedshandlingsplanen en strategi for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde i hus - udtrykt gennem en virkemiddelpakke. Denne tager udgangspunkt i de virkemidler, der er beskrevet i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2. Den kommunale indsats koncentreres om: planlægning og projektering af fysiske tiltag til forbedring af vej- og stinettet støtte til generelle kampagneaktiviteter og undervisningstiltag kampagne- og oplysningsvirksomhed med udgangspunkt i lokale forhold Den nødvendige finansiering til gennemførelse af trafiksikkerheds- handlingsplanen tilvejebringes dels gennem omprioritering af eksisterende midler og dels gennem tilførsel af 2 mio. kr. om året fra anlægsreserven for 23 og fremover. Magistratens 2. Afdeling udarbejder løbende projekter til forbedring af trafiksikkerheden med henblik på indpasning i vejsektorens anlægsplan (Vejplan) og på Byrådets prioritering af trafiksikkerhedsindsatsen. Handlingsplanen lægger op til, at Trafiksikkerhedsudvalget reorganiseres med henblik på at overvåge den samlede trafiksikkerhedsindsats i hus Kommune (dette er sket). Udvalgets budget på knap 3. kr fastholdes.

3 STATUS Den hidtidige indsats Vejkontoret arbejder løbende med forbedring af trafiksikkerheden gennem systematisk uheldsbekæmpelse i form af årlige analyser og forbedringer af særlige uheldsbelastede lokaliteter - samt anlæg af nye veje og stier og forskellige reguleringer af trafikken med henblik på forbedring af sikkerheden. Endvidere varetages generelle trafiksikkerhedshensyn i den fysiske planlægning og planlægningen af infrastrukturen. Som opfølgning på trafiksikkerhedshandlingsplanen har Vejkontoret og Trafiksikkerhedsudvalget for hus Kommune styrket indsatsen på en række områder. Af særlige aktiviteter siden vedtagelsen af trafiksikkerhedshandlingsplanen i 2 kan nævnes: Planlægning I tilknytning til den fysiske planlægning - særligt lokalplanlægningen - søges den tilhørende infrastruktur løbende indrettet på en måde, som skaber færrest mulige trafikale konflikter, og specielt således at forholdene for de bløde trafikanter (herunder i forhold til skoleveje) er sikret bedst muligt. Opmærksomheden omkring nødvendige trafikale reguleringer af det eksisterende vej- og stinet er skærpet i forbindelse med byvækst og byomdannelse i de forskellige lokalsamfund i kommunen. Anlæg Der er i de senere år gennemført mange anlægsarbejder, som ud over at tjene formål som kapacitetsudvidelser og komfortforbedring også har haft det sigte at forbedre trafiksikkerheden. Eksempler herpå er: Systematisk uheldsbekæmpelse (sorte pletter). Der er blandt andet udført reguleringer i krydsene: Vestre Ringgade / Daugbjergvej, Vesterbro Torv / Hjortensgade, Vester Allé /Thorvaldsensgade, Paludan Müllers Vej / Ekkodalen, Grenåvej/Asylvej og Fredensvang Runddel. Hastighedsdæmpende foranstaltninger. Blandt andet på Lille Elstedvej, Gammel Stillingvej samt gennem landsbyerne Hesselballe og Todbjerg. Nye stianlæg. Blandt andet på Hjortshøj Møllevej, Ajstrupvej, Grenåvej, Bondehaven og Lille Elstedvej. Trafiksikkerhedsrevision af planlægnings- og anlægsprojekter. Forsøg med skolevejssikring. Opsætning på 3 skoleveje af A22- tavler (skolevejstavlen) kombineret med din fart -viser. Automatisk rødkørsels- og hastighedskontrol og efterfølgende automatisk trafikkontrol. Kampagner, oplysning og information Trafiksikkerhedsudvalget for hus Kommune har gennem en årrække gennemført en lang række kampagner. Af kampagner gennemført de seneste år kan nævnes: Doktor P. Dal. Kampagnen I 22 udviklede Trafiksikkerhedsudvalget i samarbejde med hus Kommunale Skolevæsen cyklistkampagnen: Doktor P. Dal. Kampagnen var rettet mod alle 4. og 5. klasses elever i hus Kommune. Formålet med kampagnen var at gøre børn til bedre cyklister. Kampagnen indeholdt en kampagnefigur: Doktor P. Dal, i form af en stand-up komiker, der tog rundt på en række skoler og fortalte om trafiksikkerhed på en humoristisk måde. En videreudviklet kampagne blev gennemført i 23. Her var målet blandt andet at få børn til at cykle til skole. Kampagnen i 23 var kombineret med forskellige forsøgsvise reguleringer af trafikken ved udvalgte skoler. Sele- og hastighedskampagne Som landsdækkende fælleskampagne gennemførte Rådet for Større Færdselssikkerhed i 22 og 23 en selekampagne. hus Kommune deltog heri ved opsætning af sele-plakater ved udkørsler fra større parkeringsanlæg. I 23 gennemførte Rådet for Større Færdselssikkerhed tillige en hastighedskampagne hvori hus deltog. Andre aktiviteter Udover egentlige kampagner støtter Trafiksikkerhedsudvalget årlige kørekurser for ældre, arbejdet med skolepatruljerne og den årlige cyklistfinale. 3

4 Uheldsudviklingen Datamaterialet i de følgende beskrivelser af uheldsudviklingen bygger på oplysninger fra politiets indberetning om færdselsuheld på stats-, amts- og kommuneveje i hus Kommune Personskader i trafikken (indeks 1 = 199) Trafikindeks Generelt benyttes oplysninger om antal personskader ved færdselsuheld - hvor der skelnes mellem antal dræbte, alvorligt tilskadekomne og let tilskadekomne. Der indgår tal for en periode til og med 22, idet de endelige tal for 23 endnu ikke foreligger. Udviklingen siden 199 Uheldsudviklingen er set over en længere periode positiv. Det samlede antal personskader i trafikken i hus Kommune er siden 199 faldet med 22 % - de seneste par år er faldet i antal personskader afløst af stigninger. I samme periode har der på landsplan været et fald på 18 % På kommunevejene alene er der principielt tale om samme udviklingstendenser. På disse veje, som bestyres af hus Kommune, er der ligeledes tale om et fald på 22 % siden 199. Hele landet hus Kommune sikkerheden må betragtes som et alvorligt problem. I 22 blev i 13 personer dræbt i trafikken, 213 kom alvorligt til skade og 23 blev lettere kvæstet - i hus Kommune. Udviklingen - i forhold til målsætningen Målet er en 4 % s reduktion af de alvorligste personskader i trafikken - d.v.s. dræbte og alvorligt tilskadekomne - i perioden frem til 212. Konkret for hus Kommune drejer det sig om en reduktion fra 215 i 2 til 129 i Uheldsudviklingen i forhold til målsætning Sammenholdes den faktiske udvikling i antal dræbte og alvorligt tilskadekomne på alle veje i hus Kommune med målsætningen, fremgår det, at det faktiske niveau ligger over det målsatte niveau Dræbte og alv. tilskadekomne Målsætning Målet for 22, hvor de seneste tal foreligger, er et fald til 21 dræbte og alvorligt tilskadekomne - hvor der faktisk er registreret 226 dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken. let af alvorlige personskader har dog været faldende de seneste år - og underskuddet i forhold til målet er stort set det samme som i 2, hvor målet blev defineret. Når det alene gælder de alvorlige uheld (dræbte og alvorligt tilskade- let af personskader har dog fortsat et omfang, som gør at trafikkomne) er situationen den, at der for kommunevejene har været en lidt mere gunstig udvikling end for kommune-, amts- og statsveje til sammen. let af dræbte og alvorligt tilskadekomne er på alle veje i kommunen faldet med 2 % siden på kommuneveje alene er faldet på 27 %. Jævnfør handlingsplanen er der særlig fokus på 4 hovedindsatsområder - nemlig: uheld med høj hastighed, med spirituspåvirkede førere, med cyklister og uheld i kryds. I det følgende er udviklingen i antallet af personskader i forbindelse med sådanne uheld belyst. I den belyste 5 års periode fra 1998 til 22 er der på alle veje i kommunen registreret 2.6 personskader i trafikken - 72 dræbte, 1.6 alvorligt tilskadekomne og 928 lettere tilskadekomne. 4

5 Uheld, hvor hastigheden har været medvirkende årsag Hastighed er en af de vigtigste faktorer for trafiksikkerheden. Selv når færdselsuheld kan tilskrives andre forhold, kan hastigheden have afgørende betydning for alvorligheden og omfanget af personskade ved ulykken. I perioden kom 14 personer alvorligt til skade og 16 blev dræbt - ved uheld hvor mindst den ene part overskred hastighedsgrænsen Personskader ved uheld med høj hastighed hus Kommune Alvorlige personskader, hvor høj hastighed har været en medvirkende årsag til uheldet, udgør ca. 1 % af samtlige alvorligt tilskadekomne - mens 22 % af samtlige dræbte i perioden kan henføres til uheld med for høj hastighed. Af de bilister, der overskrider hastighedsgrænsen - og som kommer alvorligt til skade - er 9 % mænd, hvoraf de årige udgør over halvdelen Der har gennem perioden - med undtagelse af 22 - været en positiv tendens med hensyn til omfanget af personskader, der kan henføres til uheld som følge af for høj hastighed. Uheld, hvor spirituskørsel har været medvirkende årsag I perioden kom 15 personer alvorligt til skade i uheld med spirituspåvirkede førere - svarende til 14 % af alle alvorligt tilskadekomne. 21 % af alle dræbte (i alt 15 personer) kan henføres til uheld, hvor spiritus har været en medvirkende årsag. Hvad angår kønsfordelingen blandt spritbilister gælder samme tendens som ved fartuheld - over 9 % af de påvirkede førere er mænd, hvor unge mænd i aldersgruppen mellem 18 til 25 år udgør en forholdsvis stor andel. Fra 1999 til 2 er der sket en markant stigning i antallet af person Personskader ved uheld med promillekørsel hus Kommune skader, der kan henføres til uheld med spiritus påvirkede førere. Siden 2 har tendensen igen været positiv, og i 22 er registreret det laveste antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i 5 års perioden. Uheld i kryds På vejnettet i hus Kommune er der ved færdselsuheld i kryds registreret 35 dræbte og 59 alvorligt tilskadekomne i perioden Det svarer til 49 % og 56 % af henholdsvis alle dræbte og alvorligt tilskadekomne i perioden. Fodgængere og cyklister tegner sig for ca. 66 % af samtlige alvorlige personskader i kryds. let af alvorlige personskader - dræbte og alvorligt tilskadekomne ved uheld i kryds - har igennem perioden været nogenlunde konstant Personskader ved uheld i kryds hus Kommune

6 Uheld, med cyklister/knallertkørere Der er i perioden registreret 15 dræbte og 341 alvorligt tilskadekomne ved uheld med cyklister / knallertkørere - svarende til 21 % og 32 % af henholdsvis alle dræbte og alvorligt tilskadekomne. Dette udgør en stor andel set i forhold til denne trafiks andel af den samlede trafik. Af de dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister og knallertkørere udgør aldersgruppen år 36 % af det samlede antal Personskader ved uheld med cyklister/knallertkørere hus Kommune Knallertkørere udgør efterhånden en stadig stigende andel. let af alvorlige personskader i uheld med cyklister/knallertkørere har været svagt stigende gennem den seneste 5 års periode. Uheldsbelastede kryds og strækninger på kommunevejnettet En stor del af personskadeuheldene forekommer spredt over hele vejnettet i kommunen - dog med visse koncentrationer på de mest trafikerede veje og ikke mindst i store kryds. I forbindelse med den systematiske uheldsbekæmpelse foretages årligt en kortlægning af uheldssituationen. Her udpeges kryds og strækninger med Uheldsbelastede steder på kommunale veje Kryds Strækning store koncentrationer af uheld med personskader. På kortet er vist de særligt uheldsbelastede lokaliteter på det kommunale vejnet, baseret på personskadeuheld registreret i perioden De udpegede lokaliteter (sorte pletter) indgår i aktuelle uheldsanalyser og overvejelser om sikkerhedsmæssige forbedringer, hvor det bl.a. vurderes om uheldsårsagerne kan henføres til mangler vedrørende vejenes indretning. Eventuelle projekter vil blive realiseret indenfor rammerne af Vejplan 24. Da nogle af de udpegede steder er gengangere fra tidligere års kortlægning er der allerede i nogle tilfælde foretaget forbedringer. Sammenfatning Der har generelt siden 199 været tale om en positiv udvikling i antallet af personskader i trafikken i hus Kommune (alle veje). Dog har de seneste 2-3 år udvist en stigning. I forhold til trafiksikkerhedshandlingsplanens målsætning fra 2 har niveauet for antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i de første 2-3 år ligget over målet. Det faktiske antal alvorlige personskader på alle veje er dog siden 2 svagt faldende - og ligger 2 % under niveauet i 199. På de kommunale veje alene er faldet større - nemlig 27 %. Det er vanskeligt at angive enkelte forklaringer på udviklingen i omfanget af personskader i trafikken. Forklaringer på uheldsudviklingen har principielt at gøre med både vejnettets indretning, trafikanternes adfærd og kørselsomfanget. Det kan konstateres, at der med bidrag fra den fysiske indsats og de gennemførte kampagner er fastholdt en generelt faldende tendens med hensyn til alvorlige personskader. Forskellige generelle vurderinger antyder, at trafikanternes adfærd ikke nødvendigvis udvikler sig i positiv retning. Hvad angår udviklingen omkring de 4 hovedindsatsområder gælder, at over halvdelen af alle de alvorlige personskader forekommer ved uheld i kryds, hvor fodgængere og cyklister tegner sig for en stor del af de alvorlige personskader. Omkring en tredjedel af alle alvorlige personskader udgøres af cyklister / knallertkørere - herunder er specielt de årige en udsat gruppe. Angående uheld med enten for høj hastighed eller spirituspåvirkede førere gælder, at de tilsammen tegner sig for godt 4 % af de dræbte i perioden. Indenfor begge uheldstyper er der i over 9 % af tilfældene tale om mænd som førere og ofte unge mænd i aldersgruppen år. 6

7 DEN FREMTIDIGE INDSATS Med udgangspunkt i den beskrevne uheldsudvikling og med henblik på at efterleve trafiksikkerhedshandlingsplanens målsætning, er der opstillet følgende strategi for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde i hus - dels baseret på en fortsættelse af den hidtidige indsats og dels på nye tiltag: Planlægning Trafiksikkerhedshensyn indgår løbende i forbindelse med den fysiske planlægning - og særligt i forbindelse med lokalplanlægningen. Her sikres de nødvendige veje og stier - og der indgår vurderinger af behov for trafikreguleringer på det tilstødende vej- og stinet, herunder trafikreguleringer i forhold til skoleveje. Af særlige fremtidige planlægningsmæssige tiltag kan nævnes: forbedring af de fysiske forhold indpasses løbende i Vejplanen. Desuden gennemføres fortsat trafiksikkerhedsrevision af alle anlægsprojekter. Af særlige nye virkemidler kan nævnes: Brug af variabel hastighedsbegrænsning, således at hastigheden tilpasses de faktiske forhold. Dette kan ske ved opsætning af dynamiske skilte. Tydeliggørelse af kurver - specielt på veje i det åbne land - ved hjælp af forbedret afmærkning. adfærd i denne gruppe. Med baggrund i mere generelle undersøgelser af trafikantadfærd overvejes mulige kampagner rettet mod større hensyn i trafikken. Andre tiltag Af andre fremtidige aktiviteter, som ikke direkte kan henføres til de ovenfor nævnte, kan nævnes: Fortsat deltagelse i arbejdet omkring den automatiske trafikkontrol, ved blandt andet at deltage i planlægnings- og analysearbejdet, herunder udpegning af kontrolstrækninger. Der foregår på nuværende tidspunkt et samarbejde mellem landets amter med henblik på at gennemføre en systematisk skadestueregistrering af trafikuheld. Udarbejdelse af cykelhandlingsplan. Handlingsplanen vil blandt andet indeholde en kortlægning af de sikkerhedsmæssige forhold for cyklister samt en strategi for hvordan sikkerheden for cyklister kan forbedres. En samlet skolevejsanalyse, som blev udarbejdet første gang i , vil blive opdateret. Dette sker med henblik på at få kortlagt skolevejene ved de enkelte skoler og få udpeget lokaliteter, hvor de sikkerhedsmæssige forhold ikke er optimale. I forbindelse med fremtidige trafiksaneringer af større boligområder overvejes indførelse af differentierede hastigheder og etablering af særlige 3 eller 4 km s hastighedszoner. Anlæg Proceduren omkring den systematiske og årlige udpegning af særligt uheldsbelastede lokaliteter fortsættes. Uheldsanalyserne af de udpegede lokaliteter styrkes og projekter for Anlæg af minirundkørsler i visse T-kryds. Dette kan nedsætte bilernes hastighed og forbedre sikkerheden. Kampagner, oplysning og information Trafiksikkerhedsudvalgets indsats med hensyn til oplysnings- og kampagnevirksomhed fortsættes - dels ved deltagelse i landsdækkende kampagner (oftest 2 kampagner årligt arrangeret i samarbejde med Rådet for Større Færdselssikkerhed og hus Amt) og dels ved gennemførelse af egne, mere lokalrettede kampagner. Med baggrund i den beskrevne uheldsudvikling vil der fremover blive overvejet følgende fokusområder: Unge cyklister (16-24 år) udgør en forholdsvis stor andel af de alvorligt tilskadekomne cyklister, hvorfor der målrettet bør sættes ind overfor denne gruppe. Unge mænd (som førere) udgør en gruppe, der ofte er involveret i uheld med alvorlige personskader - i forbindelse med høj hastighed og/eller spiritus - hvorfor der bør der gøres en særlig indsats overfor den trafikale Såfremt der skal gennemføres et pilotprojekt, vil der blive arbejdet for at hus Kommune kan deltage som forsøgskommune. Der vil blive arbejdet for, at der nedsættes en ulykkesgruppe i hus. Ulykkesgruppen skal besigtige steder, hvor der er sket alvorlige ulykker. Dette med henblik på at få en øget viden om trafikulykker og et bedre grundlag for at bekæmpe særlige typer af uheld. En sådan gruppe vil kunne bestå af repræsentanter fra hus Amt, hus Politi og Vejkontoret. 7

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN 2016-2020 Indholdsfortegnelse FORORD 2 PLANENS INDHOLD 3 STATUS FOR PLAN 2011-2015 4 KAMPAGNER 6 UDPEGNING AF PROBLEM STEDER 7 MÅLSÆTNINGER 11 INDSATSOMRÅDER 13 NETVÆRK

Læs mere

Indhold. Mål og indsatsområder. Trafiksikkerhedshandlingsplan - Indhold. Ingen skal blive dræbt eller komme alvorligt til skade på

Indhold. Mål og indsatsområder. Trafiksikkerhedshandlingsplan - Indhold. Ingen skal blive dræbt eller komme alvorligt til skade på Trafiksikkerhedshandlingsplan 2001 Trafiksikkerhedshandlingsplan - Indhold Indhold side 3: Forord Ingen skal blive dræbt eller komme alvorligt til skade på det kommunale vejnet i Horsens kommune. side

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk Figur 1. ATK logo. ATK blev gradvist indført over hele

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Accept og efterlevelse hos førerne - Informationsstrategier for hastigheder - danske erfaringer

Accept og efterlevelse hos førerne - Informationsstrategier for hastigheder - danske erfaringer Accept og efterlevelse hos førerne - Informationsstrategier for hastigheder - danske erfaringer Jesper Sølund Rådet for Større Færdselssikkerhed Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 200-202 Mål

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001 TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ OG PARK DECEMBER 22 INDHOLD 1 FORORD... 3 2 SAMMENFATNING... 4 3 UHELD og TILSKADEKOMNE... 6 4 TRAFIKANTER... 7 ALDER, KØN OG

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 Tønder Kommune har et ansvar 7 2.2 Trafikuheld på kommunevejene 8 2.3 Trafikuheld på statsvejene 10 3 VISION, MÅLSÆTNING OG SUCCESKRITERIER

Læs mere

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan Dagsorden Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 Udvikling i uheld og personskader i perioden 2007-2014 Disponering af trafiksikkerhedsmidler i 2015 Rundkørslen

Læs mere

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU Trafiksikkerhedsseminar Århus Kommune Århus Rådhus, værelse

Læs mere

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune 2016-2017 Rundkørsel v/ Søllested INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 1 FORORD 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 2.1 Trafikantarter 2.2 Spiritus 2.3

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Udpegning af grå strækninger i det åbne land

Udpegning af grå strækninger i det åbne land Udpegning af grå strækninger i det åbne land Michael Sørensen, civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet, 25. august 2003 Baggrund

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan Udkast December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan December 2009 Ref. 8649045 Version 6 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af TBN Godkendt af JPD Rambøll Danmark

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Trafiksikkerhed. Juni 2015

Trafiksikkerhed. Juni 2015 Trafiksikkerhed Juni 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6 ldsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kortlægning og baggrundsmateriale 4 Målsætning og vision 5 Temaer og indsatsområder 6 Virkemidler 7 Projekter og økonomi 10 Realisering af Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

INDHOLD. 7. Bilagsoversigt Vej & Park Trafikkontoret Sektion for trafikovervågning Njalsgade København S Tlf.

INDHOLD. 7. Bilagsoversigt Vej & Park Trafikkontoret Sektion for trafikovervågning Njalsgade København S Tlf. INDHOLD Side 1. Forord...1 2. Sammenfatning...2 3. Uheld og tilskadekomne...4 4. Trafikanter.... Alder, køn og trafikant...7.1. Børn og ældre...8 6. Trafiksikkerhedsplan for København... 1 6.1. Hastighed...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse Sønder Omme Filskov Grindsted Billund Stenderup / Krogager Hejnsvig Trafiksikkerhedsplan Vorbasse Billund Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt af Billund Byråd den 27. oktober 2009 Udarbejdet af Billlund

Læs mere

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde Velkommen Erik Basse Kristensen 1 Program Velkomst og nye mål - hvad betyder de? Erik Basse Kristensen, COWI Hvad koster ulykkerne kommunerne? Svend

Læs mere