Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HØRSHOLM Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE FOKUSOMRÅDER Sammenfatning En styrket indsats for at reducere risikoen for langvarig ledighed blandt jobklare kontanthjælpsmodtagere Afhjælpende foranstaltninger over for stigningen i antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere 5 BILAG 6

3 1. SAMMENFATNING Grundlaget for beskæftigelsesregionens vurdering af resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Hørsholm er en sammenligning af Hørsholms resultater med resultaterne i jobcentre med sammenlignelige rammevilkår samt beskæftigelsesregionens løbende dialog med Hørsholm om beskæftigelsesindsatsen. Udviklingen i Hørsholm vidner om, at jobcentret generelt har iværksat en beskæftigelsesindsats, som virker. Der er dog også områder, hvor jobcentret med fordel kan styrke indsatsen. Blandt de positive resultater, som Hørsholm har opnået i beskæftigelsesindsatsen i andet halvår 2012, kan særligt fremhæves: En reduktion i tilgangen til permanente ydelser på 24 pct., hvilket er et bedre resultat end i sammenlignelige jobcentre og Østdanmark Et større fald i antallet af sygedagpengemodtagere samlet set end i klyngen og Østdanmark Andelen af ledige, som mangler jobsamtaler eller aktiveringstilbud er lavere i Hørsholm end i klyngen og Østdanmark Flere indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er blevet jobklare sammenlignet med klyngen og Østdanmark Resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Hørsholm peger dog samtidig på, at Hørsholm fremadrettet har en række tværgående udfordringer, som jobcentret med fordel fortsat kan have fokus på: Udfordringerne i forhold til stigningen i arbejdskraftreserven for jobklare kontanthjælpsmodtagere skal ses i lyset af, at det er lykkes jobcentret at gøre flere indsatsklare kontanthjælpsmodtagere jobklare. Dette har medført en større stigning i arbejdskraftreserven for jobklare kontanthjælpsmodtagere i Hørsholm end i klyngen og Østdanmark. Stigningen i arbejdskraftreserven er således udtryk for resultaterne af en målrettet beskæftigelsesindsats for at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for de indsatsklare. De indsatsklare, som er blevet jobklare kan dog have risiko at ende i længerevarende ledighed, hvis der ikke i tide er fokus på at identificere, hvilke ledige, der har særlig risiko for at blive langtidsledige og som dermed har behov for en tidlig forebyggende indsats mod langtidsledighed Afhjælpende foranstaltninger over for stigningen i antallet af langtidsledige a- dagpengemodtagere. Langtidsledigheden blandt a-dagpengemodtagere udvikler sig mindre gunstigt i Hørsholm end i klyngen og Østdanmark. Mens antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere er faldet med ca. 5 pct. i klyngen og Østdanmark, så er antallet steget med 6,5 pct. i Hørsholm. Disse ledige kan have risiko for at forblive langtidsledige, hvis det ikke i kontakten med den enkelte langtidsledige lykkes at få afdækket den enkeltes særlige ressourcer, barrierer og indsatsbehov Indtrykket fra beskæftigelsesregionens dialogmøder med Hørsholm, samspillet om beskæftigelsesplaner m.v. er, at jobcentret arbejder systematisk og målrettet med at håndtere ovennævnte udfordringer. Det er i den sammenhæng positivt, at jobcentret som drøftet på dialogmødet 25. juni 2012 har fokus på en tidlig fremrykket indsats, og at jobcentret i øvrigt synes at have fokus på at have løbende kontakt i indsatsen, idet andelen af a-dagpenge- og 1

4 kontanthjælpsmodtagere, som mangler jobsamtaler eller aktiveringstilbud er lavere end i klyngen jobcentret. Jobcentret vil endvidere anvende erfaringerne fra akutpakken i forbindelse med den fremadrettede indsats over for langtidsledige a-dagpengemodtagere. 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HØRSHOLM - 4. status 2012 Notatet beskriver Jobcenter Hørsholms resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Hørsholm - indgår: Lyngby-Taarbæk, Hørsholm, Rudersdal, Egedal, Lejre, Solrød, og Gentofte. 2.1 Status på de 4 ministermål Det er det seneste år lykkedes jobcentret at reducere tilgangen til permanente ydelser. Udviklingen i antallet af personer på permanente ydelser har ligeledes været meget positiv. Udviklingen i de øvrige 3 ministermål har været mindre gunstig, jf. nedenstående oversigt. Den reduktion, som jobcentret det seneste år har opnået i tilgangen til permanent offentlig forsørgelse er væsentlig større end i jobcentre med sammenlignelige rammevilkår og i Østdanmark. Arbejdskraftserven og antallet af unge ydelsesmodtagere er til gengæld steget mere i Hørsholm end i klyngen og Østdanmark, mens stigningen i nydanskere på overførelsesindkomst har været mindre end i klyngen. Kommunen har dog en relativt stor andel nydanskere på offentlig forsørgelse (jf. tabel 2, 6, 10,13 samt figur 13). For de unge gælder, at det især er de årige, der står for stigningen, og at der her formentligt kan være tale om unge dimittender. Oversigt over resultater for ministermål i 2012 Hørsholm Kommune Antal oktober 2012 Arbejdskraftreserven heraf dagpengemodtagere heraf kontanthjælpsmodtagere 39 Ændring i procent okt okt. 12 (sep.11-jan.12) 7 % (-7 %) 3 % (-10 %) 34 % (11 %) Tilgang til permanente ydelser % (-31 %) 57 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse 193 5,5 % (0,5 %) 173 Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse 207 4,6 % (0,0 %) 192 Kilde: Jobindsats.dk Anm. Tallene i parentes angiver udviklingen siden sidste dialogmøde, d.v.s. fra marts Jobcentrets mål for dec Siden sidste dialogmøde den 25. juni 2012, som byggede på data fra marts 2012, har der været en positiv udvikling i 2 ud af de 4 ministermål. Arbejdskraftreserven er reduceret især for dagpengemodtagere, og faldet i tilgangen til permanente ydelser er endnu mere markant. Der har også været en mere positiv udvikling i antallet af unge og nydanske ydelsesmodtagere siden dialogmødet, idet antallet af unge og nydanske ydelsesmodtagere er stagneret

5 Jobcentret er tæt på at opfylde målene i beskæftigelsesplanen for 2012, men kan samlet set have en mindre udfordring i forhold til at indfri målet om nydanskere. 3

6 3. TVÆRGÅENDE FOKUSOMRÅDER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Hørsholms tværgående fokusområder omhandler primært: En styrket indsats for at reducere risikoen for langvarig ledighed blandt jobklare kontanthjælpsmodtagere Afhjælpende foranstaltninger over for stigningen i antallet af langtidsledige a- dagpengemodtagere 3.2 En styrket indsats for at reducere risikoen for langvarig ledighed blandt jobklare kontanthjælpsmodtagere Det lave ledighedsniveau i Hørsholm og jobcentrets indsats for at gøre flere indsatsklare kontanthjælpsmodtagere jobklare har medført en større stigning i ledigheden end i Østdanmark og flere af de omkringliggende kommuner. Med en stigning i det gennemsnitlige antal bruttoledige på 9,1 pct. i perioden fra oktober 2011 til oktober 2012 er ledigheden i Hørsholm således steget mere end i Østdanmark og i flere af kommunerne i klyngen. Ledigheden er steget fra et noget lavere niveau i Hørsholm (3,4 pct.) end i Østdanmark (6,1 pct.) og 6 af kommunerne i klyngen. En tidlig, aktiv indsats er et vigtigt element i bestræbelserne på at forebygge langtidsledighed blandt de kontanthjælpsmodtagere, som er blevet jobklare. Derfor bør Hørsholm være særlig opmærksom på udviklingen i arbejdskraftreserven, d.v.s. i antallet af ledige med mindst 3 måneders sammenhængende ledighed. Jobcentrets aktive indsats for at gøre flere indsatsklare kontanthjælpsmodtagere jobklare synes at have resulteret i, at Hørsholm, til forskel fra klyngen og Østdanmark, har haft en markant stigning i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven det seneste år (tabel 2). Udviklingen dækker over en stor stigning i arbejdskraftreserven for jobklare kontanthjælpsmodtagere (34 pct.) og en mindre stigning for a-dagpengemodtagere (3 pct.). Stigningen for de jobklare kontanthjælpsmodtagere skal dog ses i lyset af et forholdsvist begrænset antal jobklare kontanthjælpsmodtagere. Alt andet lige kan stigningen i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere dog øge risikoen for, at disse ledige ender i længerevarende ledighed, hvis der ikke i tide er fokus på at identificere, hvilke ledige der har særlig risiko for at blive langtidsledige, og som dermed har behov for en tidlig forebyggende indsats. Det er derfor vigtigt, at jobcentret bevarer fokus på en aktiv linje i beskæftigelsesindsatsen for derigennem at modvirke risikoen for, at stigningen i ledigheden og arbejdskraftreserven for de jobklare kontanthjælpsmodtagere resulterer i øget langtidsledighed. Som led i bestræbelserne på at forebygge risikoen for øget langtidsledighed blandt jobklare kontanthjælpsmodtagere kan jobcentret med fordel overveje mulighederne for at styrke den virksomhedsvendte indsats for gruppen (tabel 18,19 og 20). Det er i den sammenhæng positivt, at jobcentret allerede fra første ledighedsdag iværksætter et 6 ugers aktiveringsforløb for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Dertil kommer, at jobcentret, som drøftet på dialogmødet, gennemfører et hyppigere kontaktforløb med a-dagpengemodtagere med samtaler hver 14. dag i løbet af en 4 måneders periode med henblik på afklaring af, hvad der er behov for i den enkelte sag. 4

7 3.3 Afhjælpende foranstaltninger over for stigningen i antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere Selvom Hørsholm har haft succes med at begrænse a-dagpengemodtagernes tilgang til arbejdskraftreserven, ender et stigende antal a-dagpengemodtagere i længerevarende ledighed. Langtidsledige a-dagpengemodtagere udgjorde i oktober ,6 pct. af arbejdsstyrken i Hørsholm, hvilket er lidt under niveauet i Østdanmark. Men mens antallet af langvarigt ledige a-dagpengemodtagere er faldet med ca. 5 pct. i Østdanmark og klyngen i perioden fra oktober 2011 til oktober 2012, så er antallet af langvarigt ledige a-dagpengemodtagere steget med 6,5 pct. i Hørsholm i samme periode (tabel 5). Det er især kvinder i alderen 30 til 39 år samt HK ere, ledere og tekniske funktionærer, der rammes af langvarig ledighed. Disse ledige kan have risiko for at forblive langtidsledige, hvis det ikke i kontakten med den enkelte langtidsledige lykkes at få afdækket den enkeltes særlige ressourcer, barrierer og indsatsbehov. Jobcentret synes generelt at have fokus på initiativer, som kan medvirke til at bremse stigningen i antallet af langvarigt ledige a-dagpengemodtagere. Aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagere er lidt højere i Hørsholm end i klyngen og Østdanmark, og flere a-dagpengemodtagere er berørt af aktivering i Hørsholm sammenlignet med klyngen og Østdanmark (tabel 14 og 15). For at øge effekten af disse aktiviteter kan jobcentret med fordel fastholde sit fokus på virksomhedskontakten, herunder den høje andel af a-dagpengemodtagere i privat løntilskud og de virksomhedsaktiviteter, der er sat i gang i forbindelse med akutpakken. Antallet og andelen af arbejdssteder i Hørsholm med a- dagpengemodtagere i virksomhedsrettet aktivering er dog lavere end i klyngen og Østdanmark, og antallet af virksomheder i Hørsholm med a-dagpengemodtagere i virksomhedsrettet aktivering er faldet mere i Hørsholm (tabel 20). Selvom der er tale om små tal, ser der ud til at være potentiale for at styrke den virksomhedsrettede indsats over for langvarigt ledige a-dagpengemodtagere. En vigtig forudsætning for fortsat positiv udvikling på området er, at der er progression i indsatsen over for de langtidsledige a-dagpengemodtagere. I den forbindelse kan jobcentret overveje, om der eventuelt kan være behov for at justere redskabssammensætningen, idet selvforsørgelsesgraden for a-dagpengemodtagere, der har afsluttet et aktiveringsforløb er lavere i Hørsholm end i klyngen og Østdanmark (tabel 21). Jobcentret har i forbindelse med indsatsen over for a-dagpengemodtagere, der er omfattet af akutpakken oplevet, at tildeling af en personlig jobformidler kan have en positiv effekt. Der er en tendens til, at de ledige bliver mere opsøgende og geografisk/fagligt mobile, når de tilknyttes en personlig jobformidler, som kan tilskynde/bistå med at kontakte virksomheder m.v. Det er derfor positivt, at jobcentret fremover bl.a. vil trække på erfaringerne fra akutpakken i forbindelse med indsatsen over for det stigende antal a- dagpengemodtagere, som forventes at melde sig i jobcentrene i takt med indfasningen af den forkortede dagpengeperiode. 5

8 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 8 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Hørsholm Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 8 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 9 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, oktober Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 10 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Hørsholm Kommune 10 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Hørsholm og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, august Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 12 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 13 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 14 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), oktober Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Hørsholm Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 14 Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Hørsholm Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 14 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Hørsholm Kommune og Klynge 3, indekseret (jan = 100) 15 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Hørsholm Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 15 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, sep Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Hørsholm Kommune 16 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 16 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 16 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, okt UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 18 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, okt

9 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 21 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 21 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 22 Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, okt 11 - okt Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), okt AKTIV OG TIDLIG INDSATS 24 Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 24 Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 24 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 25 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 25 VIRKSOMHEDSINDSATS 26 Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Hørsholm, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 26 Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Hørsholm, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 26 Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Hørsholm Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 27 SELVFORSØRGELSESGRAD 28 Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt

10 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Hørsholm Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Hørsholm Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 oktober 2012 Udvikling okt okt 2012 Hørsholm Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 303 2,2% 7% (1%) -1% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 56 0,4% 30% (0%) -1% 4% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 127 0,9% -2% (-5%) 27% 9% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 51 0,4% 21% (2%) 6% 6% - Personer på sygedagpenge 185 1,4% -16% (-11%) -12% -10% - Personer på revalideringsydelse 30 0,2% -14% (-3%) -13% -14% - I alt 753 5,5% 0% (-3%) -1% 0% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 4kvt2012 * I Hørsholm Kommune var der desuden 1 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i oktober 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april

11 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, oktober % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 5% 4,4% 4% 4% 1,3% 3% 3% 2% 2% 1,7% 0,3% 2,5% 0,4% 2,7% 0,6% 2,2% 0,4% 2,5% 0,5% 2,7% 0,7% 2,4% 0,6% 2,9% 0,6% 2,5% 0,6% 3,0% 1% 1% 1,4% 2,1% 2,1% 1,8% 2,0% 2,0% 1,8% 2,3% 2,0% 0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Hørsholm Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis %-vis okt-11 okt-12 %-vis udvikling udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-10%) 1% 0% -1% Kontanthjælpsmodtagere % (11%) 7% 8% 8% I alt % (-7%) 3% 2% 1% Kommunens mål: 250 personer i arbejdsk raftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Hørsholm 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april

12 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Hørsholm Klyngen Østdanmark JC Hørsholm (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 Kilde: Jobindsats.dk maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Hørsholm Kommune 120 A-dagpenge Kontanthjælp Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt

13 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Hørsholm og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, august 2012 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Hørsholm Østdanmark Hørsholm Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse 37 80,4% 73,5% 5 100,0% 70,6% Uddannelse* 2 4,3% 6,5% 0 0,0% 27,3% Ledighed 0 0,0% 0,2% 0 0,0% 0,2% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Barselsdagpenge 2 4,3% 2,0% 0 0,0% 0,1% Sygedagpenge 4 8,7% 15,7% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,1% Efterløn 0 0,0% 1,2% 0 0,0% 0,0% Øvrige 1 2,2% 0,9% 0 0,0% 1,4% I alt % 100% 5 100% 100% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: B rhs på baggrund af DREA M 11

14 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, oktober 2012 personer Hørsholm Hørsholm Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% 3,2% (-9,7%) 1% -1% Selvstændige 14 7,2% 7,8% 6,6% -6,7% (-39,1%) 3% 5% Dana, A-Kasse For Selvstændige 0 0,0% 1,3% 1,4% - (-) -13% 2% ASE 14 7,2% 6,5% 5,2% -6,7% (-39,1%) 7% 6% Akademikere 42 21,5% 22,9% 17,2% 2,4% (23,5%) 8% 7% Akademikernes A-Kasse 16 8,2% 6,2% 6,0% 6,7% (0,0%) -2% 11% CA, A-kasse 13 6,7% 5,2% 2,4% 30,0% (-13,3%) 39% 20% Ingeniørernes A-Kasse 5 2,6% 5,2% 2,2% -50,0% (-) 7% -1% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 4 2,1% 2,1% 2,2% 33,3% (-) -16% -2% Magistrenes A-Kasse 4 2,1% 4,3% 4,3% 33,3% (33,3%) 13% 6% Funktionærer og tjenestemænd 17 8,7% 11,4% 10,0% -15,0% (-10,5%) 11% -2% BUPL, A-kasse 0 0,0% 1,0% 1,7% -100,0% (-) -32% -10% Danske Sundhedsorg. A- kasse 3 1,5% 1,2% 0,7% -25,0% (-25,0%) 17% -29% Lærernes A-kasse 4 2,1% 1,8% 1,8% 33,3% (0,0%) -2% 0% FTF- A -kasse 10 5,1% 6,9% 4,9% 0,0% (-9,1%) 19% 7% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 0 0,0% 0,6% 0,9% - (-) 167% -9% HK /Danmarks A-kasse 32 16,4% 10,2% 11,5% 39,1% (3,2%) -15% 0% Tekniske funktionærer 25 12,8% 11,1% 8,3% 0,0% (-30,6%) 7% 3% Business Danmarks A-Kasse 4 2,1% 1,7% 0,8% -33,3% (-60,0%) 4% -5% Min A-kasse 9 4,6% 2,2% 1,9% 50,0% (28,6%) -5% 7% Funkt. og Servicef. A-kasse 0 0,0% 0,9% 1,2% - (-) 71% 19% Ledernes A-kasse 12 6,2% 4,6% 2,6% -7,7% (-25,0%) 21% 7% Teknikernes A-Kasse 0 0,0% 1,8% 1,8% - (-100,0%) -17% -9% Byggefagene 0 0,0% 1,4% 1,8% - (-) 23% -19% Byggefagenes A-Kasse 0 0,0% 0,9% 1,1% - (-) 213% -15% El-Fagets A-Kasse 0 0,0% 0,4% 0,7% - (-) -45% -23% Metalarbejdernes A- Kasse 5 2,6% 2,1% 2,7% 0,0% (-44,4%) 14% -6% Faglig Fælles (3F) A- kasse* 8 4,1% 9,8% 17,4% 0,0% (0,0%) -12% -11% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 0 0,0% 0,1% 0,8% - (-). -17% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 6 3,1% 4,1% 6,3% 20,0% (-25,0%) 17% 5% Øvrige 41 21,0% 17,7% 17,5% 0,0% (5,1%) -1% -1% Det Faglige Hus 14 7,2% 4,2% 5,2% 27,3% (7,7%) 15% 6% Frie Funktionærers A-kasse 5 2,6% 2,5% 1,4% 66,7% (-16,7%) 34% 4% Kristelig A-Kasse 22 11,3% 11,0% 10,9% -18,5% (10,0%) -10% -5% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-B yg (TIB ) a-kasse Klynge 3 Østdanmark Østdanmark Hørsholm Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april 2012 Udvikling ift. samme måned året før Klynge 3 12

15 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Ydelsesgruppe oktober 2012 oktober 11 - oktober 12 Hørsholm Klyngen Østdanmark Hørsholm Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere (Andel) 35,4% 30,9% 31,5% 0,3 (0,4) -0,9-1,2 (Antal) ,5% (0,0%) -5,3% -5,0% Kontanthjælpsmodtage re (jobklare) (Andel) 15,5% 30,3% 35,7% 2,8 (2,8) -0,3 2,2 (Antal) ,0% (50,0%) 0,6% 10,0% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to ydelsesgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 15,5% ud af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Hørsholm, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i oktober Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

16 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), oktober 2012 Andel borgere på førtidspension Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 8% 7,1% 7,2% 7% 6% 5,2% 5% 4,2% 4% 3% 2% 1% 0% 1,0% 1,5% 3,7% 0,8% 4,5% 1,0% 2,1% 3,2% 3,7% 2,9% 3,5% 5,0% 4,0% 3,6% 3,4% 3,6% 5,2% 1,2% 4,6% 4,8% 4,6% 0,9% 1,1% 1,2% 5,8% 1,3% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Hørsholm Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Antal okt okt 2012 Ydelsesgruppe okt 2012* Hørsholm Klyngen Østdanmark - Førtidspension 21-25% -10% -14% - Fleksjob og ledighedsydelse 13-24% -18% -16% I alt 34-24% -13% -14% Kommunens mål: 57 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Tilgang til permanente forsørgelsesordninger i den valgte måned viser tilgangen til permanente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Hørsholm Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal okt okt 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe okt 2012 Hørsholm Klyngen Østdanmark Hørsholm Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 475-4% (-2%) -2% -2% 3,5% 3,6% 5,8% 98-8% (1%) 0% -1% 0,7% 0,9% 1,0% 39 11% (3%) 13% -1% 0,3% 0,2% 0,3% 612-4% (-1%) -0,9% -2,0% 4,5% 4,8% 7,2% * A nvendt befolkningstal er fra 4kvt2012. A lderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april

17 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Hørsholm Kommune og Klynge 3, indekseret (jan = 100) 120 Førtidspension, Hørsholm Førtidspension (klyngen) Fleksjob og Ledighedsydelse, Hørsholm Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 Kilde: Jobindsats.dk maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Hørsholm Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 70 Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse feb 09 - jan 10 mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 Kilde: Jobindsats.dk maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 nov 11 - okt 12 15

18 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, sep 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Hørsholm Kommune Klyngen Østdanmark ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger % 16% 6% (0%) 24% (-7%) % 13% 3% 1% % 14% -7% -10% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts 2012 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Hørsholm Kommune 100% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 90% 80% Match 3 70% 60% 50% Match 2 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 Kilde: Jobindsats.dk Match 1 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Yde lse sgruppe september 2012 september 11 - september 12 Hørsholm Klyngen Østdanmark Hørsholm Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger (Andel) 53,7% 62,4% 62,7% 5,4 (0,2) 5,8 0,4 (Antal) ,1% (-5,8%) 33,3% 9,6% (Andel) 87,2% 70,0% 74,8% -5,5 (13,3) 4,0 3,9 (Antal) ,5% (0,0%) 18,3% 13,7% Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 53,7% ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter Hørsholm, som har modtaget kontanthjælp i mere end 40 sammenhængende uger. Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 16

19 160 Hørsholm Klyngen Østdanmark 140 Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, okt ,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 3,3% 3,8% 2,6% 2,7% 4,0% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 2,6% 2,8% 3,8% 3,1% 4,2% ,5% 0,0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 17

20 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, okt 12 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 12% 11,0% 10% 9,5% 7,9% 8% 6% 7,3% 6,5% 5,5% 7,0% 5,7% 5,2% 6,3% 4% 2% 0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 18

21 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Hørsholm Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender okt-11 okt-12 % -vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,1% (-16,3%) 2% 3% ,0% (-9,1%) -6% -3% ,0% (-15,0%) 21% 15% ,0% (30,0%) -4% 2% ,1% (-16,7%) -39% -27% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,8% (68,8%) -9% -34% ,3% (-6,7%) -15% -13% ,3% (-33,3%) -8% -3% 1 1 0,0% (0,0%) -13% -7% ,7% (90,0%) 5% 2% I alt ,5% (0,5%) 0% 1% Kommunens mål: 173 overførselsindk omstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, B eskæftigelsesplan for Hørsholm 2012 og egne beregninger Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april

22 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Hørsholm Kommune Klyngen Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis okt-11 okt-12 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,3% (4,5%) -5% 3% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender 7 7 0,0% (75,0%) -7% 3% ,4% (-5,0%) 30% 15% ,0% (50,0%) 21% 14% 8 8 0,0% (33,3%) -40% -23% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,0% (0,0%) 50% 15% ,1% (14,3%) -4% -10% 2 2 0,0% (0,0%) -13% -4% 1 1 0,0% (0,0%) 10% -5% ,5% (57,1%) 7% 2% I alt ,7% (16,0%) 3% 3% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april 2012 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Hørsholm Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Yde lse sgruppe okt-11 okt-12 % -vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,3% (30,0%) 17% 3% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,8% (-27,8%) -6% -6% ,5% (-20,0%) 17% 14% ,7% (16,7%) -19% -7% ,3% (-50,0%) -35% -35% ,3% (56,3%) -15% -40% ,0% (-33,3%) -30% -19% ,0% (-100,0% 0% 0% (-) -55% -16% ,7% (60,0%) 4% 2% I alt ,9% (-2,8%) -2% -1% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april

23 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 Hørsholm Klyngen Østdanmark maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser 0 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 Kilde: Jobindsats.dk maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt

24 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, okt 11 - okt 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe okt 12 Hørsholm Klynge Østdanmark Hørsholm Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtage Personer i fleksjob Førtidspensionister 32 14,3% (10,3%) 0,2% -2,7% 3,4% 3,9% 5,5% 6-40,0% (-40,0%) 3,2% 8,3% 0,6% 1,6% 3,2% 43 10,3% (2,4%) 38,4% 11,7% 4,6% 4,2% 5,5% 23 35,3% (15,0%) 0,0% 6,4% 2,5% 1,6% 2,5% 5 25,0% (25,0%) 9,1% -19,9% 0,5% 0,1% 0,1% 6 50,0% (20,0%) 44,4% -35,6% 0,6% 0,1% 0,0% 13-13,3% (-35,0%) -2,3% -6,9% 1,4% 1,4% 2,2% 1 - (-) 21,1% -2,4% 0,1% 0,2% 0,2% 2 0,0% (0,0%) -1,2% 4,8% 0,2% 0,7% 0,5% 75-1,3% (0,0%) 7,0% 1,5% 8,1% 6,2% 8,6% I alt ** 207 4,6% (0,0%) 9,0% 2,1% 22,2% 20,0% 28,3% Kommunens mål: 192 ik k e-vestlige indvandrere og efterk ommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for Hørsholm 2012 og egne beregninger * B efolkningstal er fra 4kvt / og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. A ldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Hørsholm Kommune var der desuden 1 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i oktober 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april

25 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), okt % 18% 16% 14% 12% Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4,9% 14,0% 5,3% 10,7% 8,9% 13,4% 6,7% 15,0% 2,9% 7,2% 8,0% 14,9% 7,4% 15,6% 4,5% 11,2% 6,8% 12,8% 10,3% 17,8% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark 23

26 Aktiv og tidlig indsats Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (% -point) Ydelsesgruppe 2. kvt kvt kvt 2012 Hørsholm Klyngen Østdanmark Hørsholm Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 26,5 21,2 24,7 0,0 (-3,8) -7,6-5,9 50,0 35,7 33,3 2,1 (0,0) -2,7-3,5 37,4 34,9 27,2-2,4 (0,8) -1,0 0,7 32,8 17,9 28,5 12,5 (-12,5) -2,6-0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, A ktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra august A ktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 2. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Hørsholm Klyngen Øst danmark Hørsholm Klyngen Øst danmark Antal Andel Udvikling i andel (% -point) A-dagpengemodtagere % 36% 41% 4,0-3,1-2,6 heraf : Privat løntilskud 26 6% 4% 4% 0,9-0,9 4,1 Offentlig løntilskud 41 9% 6% 7% 2,4-1,8 8,8 Virksomhedspraktik 41 9% 9% 10% -1,2-1,3 11,7 Jobklare kontanthjælpsmodtagere 59 79% 61% 62% -2,2-1,7-0,8 heraf : Privat løntilskud 0 0% 7% 4% -5,9 1,0 0,0 Offentlig løntilskud 6 8% 6% 6% 3,6 1,6 1,0 Virksomhedspraktik 10 13% 23% 17% -4,3 1,0-2,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 72% 59% -0,1-2,5-0,6 heraf : Privat løntilskud 6 4% 2% 2% 0,0-0,1 0,3 Offentlig løntilskud 0 0% 1% 1% 0,0 0,8 0,5 Virksomhedspraktik 31 20% 25% 16% -7,4-0,6 0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger A ndelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 24

27 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2012 Udvikling i % -point Yde lse sgruppe Hørsholm Klyngen Østdanmark Hørsholm Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 36% 30% 38% -5,7 (-1,2) 2,0 5,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 71% 81% 77% 7,8 (-20,9) 0,8-0,9 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 78% 70% 73% 27,8 (6,4) 4,0 3,0 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) % 67% #VÆRDI! 17,7 2,0 I alt (Antal personer) (65) (918) (15.584) 5%* 4%* 7%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 4. kv artal 2011 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i % -point 2. kvt kvt kvt 2012 Yde lse sgruppe Hørsholm Klyngen Østdanmark Hørsholm Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) I alt (Antal personer) 9% 8% 9,4% 1,9 (-1,6) 2,2 0,7 57% 45% 45% 2,6 (-9,6) 4,7-1,7 33% 27% 29% -29,2 (-16,7) 0,4-1,6 (29) (336) (5.931) 16%* 13%* -3%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 4. kv artal

28 Virksomhedsindsats Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Hørsholm, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Hørsholm Kly ngen* Hørsholm Kly ngen* Hørsholm Kly ngen* Hørsholm Kly ngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) 25,0% 19,7% 35,0% 31,6% 12,5% 14,9% 3,8% 14,5% 15,4% 13,8% 19,2% 28,7% Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 7,7% 4,7% 1,9% 3,0% 21,2% 28,7% 5,0% 0,7% 5,0% 2,2% 45,0% 38,0% 18,1% 14,9% Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. 1: Sygedagpengetal er fra 3. kvartal. Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Hørsholm, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 2. kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. 1: Sygedagpengetal er fra 3. kvartal. Hørsholm Kly ngen* Hørsholm Kly ngen* Hørsholm Kly ngen* 11% -20% 40% -17% -29% -17% 0% 23% 100% 65% 0% -1% 0% 8%. 200% -27% 21% 0% -50%. 200% 125% 18% 26

29 Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Hørsholm Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Yde lse sgruppe Antal Klyngen** Øst danmark Hørsholm Klyngen** Østdanmark A-dagpengemodtagere 46 7% 9% 11% -12% -21% -20% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Hørsholm 2. kvt kvt kvt 2012 Andel*** Udvikling i antal 15 2% 0% 6% -42% -7% -7% 17 3% 4% 5% 6% 27% 11% I alt 78 11% 12% 17% -17% -10% -11% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * A rbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 27

30 Selvforsørgelsesgrad Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Hørsholm Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering 31 25,2% 26,9% 25,0% Privat ansættelse med løntilskud 6 43,2% 54,6% 51,2% Offentlig ansættelse med løntilskud 6 33,0% 42,0% 37,9% Virksomhedspraktik* 5 28,0% 12,4% 18,8% Forløb i alt 48 28,7% 34,8% 32,4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. (celler med mindre end tre forløb er angivet med ".") Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Hørsholm Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 0 0,0% 15,1% 17,6% Øvrige forløb over 4 uger 9 28,8% 24,9% 28,5% Privat ansættelse med løntilskud. 48,9% 53,2% 48,4% Offentlig ansættelse med løntilskud 0 0,0% 19,8% 37,0% Virksomhedspraktik* 5 19,0% 33,4% 26,4% Forløb i alt 14 32,5% 34,9% 31,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. (celler med mindre end tre forløb er angivet med ".") Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Hørsholm Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 0 0,0% 11,6% 7,3% Øvrige forløb over 4 uger 18 14,9% 14,7% 11,4% Privat ansættelse med løntilskud 3 52,9% 29,0% 28,7% Offentlig ansættelse med løntilskud 0 0,0% 10,9% 14,3% Virksomhedspraktik* 13 12,5% 11,6% 10,6% Forløb i alt 34 17,3% 13,6% 11,8% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. (celler med mindre end tre forløb er angivet med ".") 28

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere