Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted efter 3. kvartal Hovedvægten i notatet lægges på status for resultater på de 3 mål for indsatsen i 2007, dvs.: Nedbringelse af arbejdskraftreserven Nedbringelse af antal unge på overførselsindkomst Ny chance til alle Udover en vurdering af resultaterne på disse 3 områder indgår der i notatets sidste del et særligt tema om jobcenterets udfordringer på sygedagpengeområdet. Omfanget af sygedagpengeindsatsen er stigende, og derfor har beskæftigelsesregionen fundet anledning til at sætte særligt fokus på dette. Derudover rummer notatet et bilag om beskæftigelsesudsigterne i Vest- og Sydsjælland 1, som Ringsted er en del af samt et bilag om bevægelserne mellem matchkategorier. De overordnede resultater af jobcenterets indsats: Jobcenteret har en lavere ledighed end Østdanmark generelt. Samtidig har jobcentret haft et fald i ledigheden blandt unge kvinder, der ligger under niveauet blandt unge mænd i kommunen og under niveauet for faldet i ledigheden for unge kvinder i Østdanmark Jobcenteret har en positiv udvikling i arbejdskraftreserven. Faldet omfatter et stort fald i arbejdskraftreserven blandt kontant- og starthjælpsmodtagere. Kvinderne udgør fortsat en stor del af arbejdskraftreserven, hvilket jobcenteret bør tage højde for i indsatsen Minimumsindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere er som forventet på dialogmødet den 27. oktober 2007 forbedret og opfyldt for dagpengemodtagernes vedkommende. Jobcenteret bør dog fortsat have fokus på at opfylde kontantog starthjælpsmodtagernes minimumsrettigheder, idet der her er et stykke vej til fuld rettidighed Som drøftet på dialogmødet synes jobcentres bestræbelser på at udvikle tilbud, der matcher målgruppen for ny chance-indsatsen at have god effekt. Jobcenteret øger således resultaterne på de 3 ny chance mål, men har fortsat et stykke vej til fuld målopfyldelse. Særligt er der et stykke vej til målet om 40 % aktivering Jobcentres prioritering af ungeområdet ser ud til at have haft positivt betydning for resultaterne på dette område. Jobcenteret har haft et fald i antal unge under 30 år på overførselsindkomst. Faldet for unge dagpengemodtagere er mindre end i sammenlignelige jobcentre, men større end i Østdanmark, mens faldet blandt unge kontant- og starthjælpsmodtagere er noget større end både for sammenlignelige jobcentre og for Østdanmark som helhed. Der er fortsat et stort po- 1 Beskæftigelsesregionens overvågning af mangelsituationen er opdelt på 20 erhvervsgrupper og 6 arbejdskraftoplande, hvoraf Vest- og Sydsjælland er ét. 1/10

2 tentiale i at nedbringe antallet af unge på overførselsindkomst navnlig blandt kontant- og starthjælpsmodtagere Jobcentrets særlige initiativer i forhold til nedbringelse af kvindeledigheden synes at have haft positiv effekt. Jobcenteret har haft en positiv udvikling i effekten for kvindelige dagpengemodtagere og kvinder i matchgruppe 4 og 5, mens effekten har været faldende for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere samt for mandlige ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Jobcenteret bør derfor være særlig opmærksomt på indsatsen for disse grupper Jobcenterets målgrupper Af nedenstående tabel fremgår den samlede målgruppe for jobcenterets indsats i 3. kvartal 2007 sammenlignet med målgruppen i 1. kvartal Tabel 1: Målgruppen (udvalgte) for Jobcenter Ringsteds indsats, 3. kvartal 2007 Målgruppe Antal personer 1. kvt kvt Udvikling fra kvt pct. vis - Dagpengemodtagere ,0 % - Arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) ,3 % - Ikke arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) ,6 % - Personer på introduktionsydelse ,7 % - Personer på ledighedsydelse ,1 % - Personer på sygedagpenge ,7 % - Personer på revalideringsydelse ,0 % Jobcentrets samlede målgruppe ,3 % Kilde: Nøgletalsrapport for jobcentergruppe 4, 3. kvartal Jobcenter Ringsted har samlet set, (jf. tabel 1) 408 personer i den statslige målgruppe og personer i de kommunale målgrupper. Den største gruppe blandt de kommunale målgrupper er modtagere af sygedagpenge samt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. 1. Nedbringelse af arbejdskraftreserven Udviklingen i ledigheden Ledigheden i Ringsted kommune er nu på 2,1 % i december 2007, og er dermed faldet med 32,9 % i forhold til samme måned året før. Dette er et lavere ledighedsniveau end i Østdanmark (hvor ledigheden er på 2,8 %), og et større fald end i Østdanmark (- 24,0 %). I forhold til december 2006 er ledigheden reduceret væsentlig mindre for unge kvinder under 30 år end blandt unge mænd og i Østdanmark generelt. Ledigheden for kvinder mellem år er faldet med 11,1 %, mens den i Østdanmark er faldet med 16,5 %. Ledigheden for mænd i samme aldersgruppe er faldet med 22,2 %, hvilket er et større fald end i Østdanmark (-9,9 %). Arbejdskraftreserven - ledige med sammenhængende mindst 3 måneders ledighed Opgørelsen af arbejdskraftreserven er ændret. Det betyder, at tal i dette notat ikke kan sammenlignes med opgørelser i Beskæftigelsesregionens tidligere statusnotater. Arbejdskraftreserven opgøres nu som antal personer i arbejdskraftreserven i den sidste hele uge af en måned. 2/10

3 Tabel 2: Arbejdskraftreserven i Ringsted september 2006 og september 2007 September 2006 September 2007 Ledige i arbejdskraftreserven (ministermål) Ledige i alt ultimo Ledige i arbejdskraftreserven (ministermål) Ledige i alt ultimo Antal Andel måneden Antal Andel måneden ,8 % ,3 % 508 A-dagpenge ,9 % ,5 % 371 Kontant- og starthjælp ,6 % ,6 % 137 Kilde: Jobindsats.dk Arbejdskraftreserven i Ringsted er samlet set faldet med 40,8 % fra september 2006 til september Udviklingen dækker over et fald i arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere på 43,3 % og et fald på 38,9 % for dagpengemodtagere (Nøgletalsrapporten bilag 1). Faldet i arbejdskraftreserven er markant større end i sammenlignelige jobcentre og i Østdanmark, hvor der er tale om et fald på henholdsvis 31,1 % og 27,7 %. Blandt ledige kontant- og starthjælpsmodtagere udgør arbejdskraftreserven 52,6 %, blandt ledige på dagpenge udgør arbejdskraftreserven 27,5 %. Andelen for kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er faldet væsentligt fra september 2006 til september 2007, mens dagpengemodtagernes andel er stort set uændret. Tabel 3: Arbejdskraftreserven i Ringsted opdelt på etnicitet og forsørgelseskategori, september September 2007 Ledige i arbejdskraftreserven (ministermål) Ledige i alt ultimo måneden Udvikling i arbejdskraftreserven ifht. sep-06 Antal Andel Kvinder Heraf personer med dansk oprindelse Heraf indvandrere fra ikke-vestlige lande Kvinder i alt Mænd Heraf personer med dansk oprindelse Heraf indvandrere fra ikke-vestlige lande A-dagpenge Kontant- og starthjælp A-dagpenge Kontant- og starthjælp A-dagpenge Kontant- og starthjælp A-dagpenge Kontant- og starthjælp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Mænd i alt 63 31, ,5 Kilde: Jobindsats.dk 2 I tabellens sumtal for mænd og kvinder indgår også efterkommere samt indvandrere med vestlig baggrund. 3/10

4 Det fremgår af tabel 3, at kvinder udgør langt over halvdelen af den samlede arbejdskraftreserve (63,8 %) i Ringsted. Samtidig er kvinders andel (35,9 %) af arbejdskraftreserven lidt højere end for mænd (31,7 %). Kvinderne har haft et relativt mindste fald i arbejdskraftreserven (-40,6 %) fra september 2006 til september 2007 end mænd (-46,5 %). Personer af ikke-vestlig oprindelse er en mindre gruppe af arbejdskraftreserven i Ringsted, men har samtidig de største andele af arbejdskraftreserven og den største reduktion af arbejdskraftreserven i forhold til september Arbejdskraftreserven er antalsmæssigt størst for 3F (21 personer) og HK (20 personer). Dette er også de a-kasser, der både har flest ledige i Ringsted og har de højeste ledighedsprocenter. De 174 ledige i arbejdskraftreserven har i alt angivet 126 jobmål 3 inden for områder med mangel på arbejdskraft. De antalsmæssigt set største grupper er pædagogmedhjælpere og kontorassistenter. Det er mangelområder kendetegnet ved paradoksproblemer, det vil sige, at virksomhederne har svært ved at rekruttere arbejdskraft samtidig med at ledigheden er høj 4. (Kilde: Jobindsats.dk). Samlet set består udfordringen i forhold til arbejdskraftreserven i Ringsted i at nedbringe kvindernes ledighed. Minimumsrettigheder Jobcenterets arbejde med minimumsindsatsen for de ledige medvirker til at understøtte, at de ledige kommer i arbejde. Resultaterne af minimumsindsatsen i Ringsted fremgår af nedenstående boks: Rettidigheden for jobsamtaler, førstegangsaktivering og gentagen aktivering for dagpengemodtagere er øget fra 2. til 3. kvartal 2007 og er nu på 99, 100 og 96 %, d.v.s. opfyldt Rettidigheden for kontant- og starthjælpsmodtagere er steget fra 1. til 3. kvartal 2007 til 34 % for jobsamtaler og 52 % for førstegangsaktivering Rettidigheden for gentagen aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere er 39 % 18 % dagpengemodtagere og 17 % kontant- og starthjælpsmodtagere har ikke været aktiveret i det seneste år afsluttende med 3. kvartal ,7 % dagpengemodtagere og 20,6 % kontant- og starthjælpsmodtagere har ikke haft en jobsamtale i det seneste år afsluttende med 3. kvartal 2007 Kilde: Nøgletalsrapport for jobcentergruppe 4 side 16 til 20 Som det fremgår af boksen, har Ringsted jobcenter opfyldt minimumsindsatsen i forhold til dagpengemodtagere. Der er fortsat behov for, at jobcenteret har fokus på at opfylde minimumsindsatsen, herunder især for kontant- og starthjælpsmodtagere. Dette kan medvirke til at få endnu flere ledige i arbejde. 3 For hver ledig i arbejdskraftreserven er angivet de jobmål inden for mangelområder, som ledige har angivet i CV et dog højst 10 jobmål pr. person. Kilde: Jobindsats.dk 4 Arbejdsmarkedsbalancen på 4/10

5 2. Nedbringelse af antal unge på overførselsindkomst Indledningsvist skal det bemærkes, at opgørelsen af resultater på ministerens mål om at nedbringe antallet af unge på overførselsindkomst er ændret i forhold til tidligere opgørelser. Opgørelserne i dette notat kan derfor ikke sammenlignes med opgørelserne i Beskæftigelsesregionens tidligere opgørelser. Antallet af unge modtagere af overførselsindkomst under 30 år udgør 5,7 % af alle under 30 år i Ringsted kommune. Andelen er højere end i sammenlignelige jobcentre (5,5 %) og i Østdanmark (5,1 %) (s. 11 i nøgletalsrapporten). Tabel 4: Antal modtagere af overførselsindkomst under 30 år i Ringsted kommune, september 2006 og september 2007, samt procentvis udvikling. Ledige og aktiverede (bruttoledighed) omregnet til fuldtidsledige September 2006 Ringsted September 2007 %-vis udvikling Jobcenter gruppen, %-vis udvikling Østdanmark, %-vis udvikling Dagpengemodtagere ,9 % -35,9 % -29,7 % Modtagere af kontant- og starthjælp samt introduktionsydelse ,0 % -6,5 % -9,5 % ,0 % -15,9 % -16,6 % Kilde: Nøgletalsrapport for Jobcentergruppe 4, 3. kvartal 2007, s. 11 Ringsted har en mere gunstig udvikling (-18,0 %) end i Østdanmark (-16,6 %) og udviklingen i sammenlignelige jobcentre (-15,9 %) fra september 2006 til september Antallet af unge kontant- og starthjælpsmodtagere er faldet kraftigere i Ringsted end i sammenlignelige jobcentre og i Østdanmark. Til gengæld er faldet i antallet af unge dagpengemodtagere mindre end i sammenlignelige jobcentre, men større end i Østdanmark. Kvinder udgør 64,0 % af det samlede antal unge på overførselsindkomst. Personer med ikke-vestlig baggrund udgør 20 % af den samlede gruppe. Der er således generelt tale om et særligt ledighedsproblem for unge kvinder samt for unge med ikke-vestlig baggrund. 54,2 % af de unge modtagere af overførselsindkomst er vurderet arbejdsmarkedsparate, hvilket er under niveauet i Østdanmark (64 %) (Kilde: Jobindsats.dk). 3. Ny chance til alle Af tabel 5 nedenfor fremgår det, at udviklingen i resultaterne af Ny chance-indsatsen fortsat er positiv. Målopfyldelsen efter 3. kvartal 2007 er på 23,2 % for det 1. delmål, 15,3 % for det 2. delmål og 18,4 % for det 3. delmål. Resultaterne i 3. kvartal 2007 for 1. delmål ligger over niveauet for sammenlignelige jobcentre (17,7 %) og i Østdanmark (15,8 %). Det samme gør sig gældende for delmål 2, hvor målopfyldelsen for sammenlignelige jobcentre er 11,7 % og 9,7 % i Østdanmark. For delmål 3 svarer målopfyldelsen til niveauet i sammenlignelige jobcentre og i Østdanmark, som ligger på omkring 18 %. 5/10

6 Tabel 5. Jobcenter Ringsteds målopfyldelse ift. Ny chance til alle, 4. kvartal kvartal 2007 Andel i job eller ordinær uddannelse Andel af perioden med selvforsørgelse Andel af perioden med aktivering 3. kvartal 2007: 23,2 % 2. kvartal 2007: 19,9 % 1. kvartal 2007: 14,0 % 4. kvartal 2006: 12,3 % Mål: 25 % 3. kvartal 2007: 15,3 % 2. kvartal 2007: 13,1 % 1. kvartal 2007: 10,4 % 4. kvartal 2006: 8,7 % Mål: 15 % 3. kvartal 2007: 18,4 % 2. kvartal 2007: 17,3 % 1. kvartal 2007: 12,5 % 4. kvartal 2006: 10,8 % Mål: 40 % Note: Det bemærkes, at tallene for 1. kvartal 2007 er revideret i forhold til tallene i beskæftigelsesregionens notat om jobcenterets resultater efter 1. kvartal 2007 Jobcenteret har i 3. kvartal 2007 vurderet 23,6 % af kontant- og starthjælpsmodtagerne arbejdsmarkedsparate (match 1-3) (s. 15 i nøgletalsrapporten). Andelen ligger under niveauet for sammenlignelige jobcentre (38,9 %) og i Østdanmark (35,0 %). 4. Effekten af indsatsen Effekten af indsatsen for de ledige opgøres ved at måle, hvor mange af de personer, der i 3. kvartal 2006 modtog arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller starthjælp, der er blevet selvforsørgende i 3. kvartal 2007, dvs. efter 1 år. Resultaterne fremgår af nedenstående tabel: Tabel 6: Selvforsørgende 1 år efter modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge henholdsvis kontant- og starthjælp, 4. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2007 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder A-dagpenge 51,2 % 42,5 % 55,7 % 42,9 % 52,6 % 46,6 % 56,2 % 49,9 % Kontant- og starthjælp Match ,8 % 36,3 % 40,4 % 23,2 % 44,8 % 23,2 % 42,8 % 23,1 % Kontant- og starthjælp Match ,1 % 12,7 % 19,5 % 13,9 % 17,0 % 13,7 % 16,0 % 16,9 % Kilde: Nøgletalsrapporter for Jobcentergruppe 4, 2. kvartal og 3. kvartal samt egne beregninger Det fremgår af tabel 6 for Ringsted jobcenter, at: Udviklingen i effekten især har været positiv for kvindelige arbejdsløshedsdagpengemodtagere og kvinder i matchgruppe 4 og 5, hvor effekten generelt har været stigende fra 4. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007 Effekten for mænd er højere end for kvinder med undtagelse af kontant- og starthjælpsmodtagere i match 4 og 5 i 3. kvartal 2007 Effekten for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er generelt faldende, dog med en stagnerende tendens for kvinder de seneste 3 kvartaler Effekten for mandlige ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er faldet i hele perioden fra 4. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007 Et andet udtryk for effekten af indsatsen i jobcenteret er bevægelserne mellem matchkategorier for personer på kontanthjælp. Dette fremgår af bilag 1. Det ses, at: 6/10

7 Af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i 3. kvartal 2006 er 30,4 % selvforsørgende i 3. kvartal Dette er en anelse under gennemsnittet i Østdanmark, som er på 33,9 %. Af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i 3. kvartal 2006 er 16,6 % blevet selvforsørgende i 3. kvartal Herudover er 4,4 % matchet op til en matchkategori tættere på arbejdsmarkedet. For hele Østdanmark er andelene henholdsvis 12 % selvforsørgede og 9 %, der er matchet op. Samlet set vurderes 25,7 % af kontanthjælpsmodtagerne tættere på arbejdsmarkedet (eller som selvforsørgende) i 3. kvartal sammenlignet med 3. kvartal Det svarer til niveauet for hele Østdanmark (31,2 %). 28,8 % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er matchet ned i 3. kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal ,2 % af kontanthjælpsmodtagerne er matchet ned fra arbejdsmarkedsparat til ikke-arbejdsmarkedsparat. Tema: Udfordringerne for sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Ringsted I dette afsnit gives en beskrivelse af, hvordan sygedagpengesituationen kvantitativt set er i Jobcenter Ringsted. Alle data bygger på Jobindsats.dk, Beskæftigelsesregionens rapport Sygedagpengefraværet i Østdanmark, november 2007 (kan findes på samt Nøgletalsrapporten for jobcentergruppe 4, 3. kvartal Sammenlignelige jobcentre er i det følgende jobcentre i jobcentergruppe 4/Østdanmark. Analysen nedenfor viser bl.a. følgende udfordringer for Jobcenter Ringsted på sygedagpengeområdet: Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet væsentlig mere i Ringsted end i sammenlignelige jobcentre og i Østdanmark Den gennemsnitlige varighed af sygefraværet er faldet mere i Ringsted end i Østdanmark. Andelen af sygedagpengefravær over 52 uger er markant lavere end i sammenlignelige jobcentre og Østdanmark Jobcenteret bør være særlig opmærksomt på sygefraværet blandt personer med ikke-vestlig baggrund, som tegner sig for en større del af sygefraværet i Ringsted end i sammenlignelige jobcentre Jobcenteret bør overveje forebyggende initiativer m.h.p. at reducere sygedagpengefraværet fra de brancher, der bidrager meget til sygedagpengefraværet i kommunen Effekten af sygedagpengeindsatsen stiger fortsat. Effekten af indsatsen er højere for kvinder end i sammenlignelige jobcentre og Østdanmark 7/10

8 Tabel 7: Personer på sygedagpenge i 3. kvartal 2006 samt 3. kvartal 2007 fordelt på visitationsgrupper. Ringsted kommune Visitationskategori 3. kvartal kvartal 2007 Antal personer Antal fuldtidspersoner Antal personer Antal fuldtidspersoner Visitationskategori i alt Umiddelbar tilbagevenden til arbejdsmarkedet Risiko for langvarigt sygeforløb / forhold i arb Længerevarende sygeforløb Visitation uoplyst Kilde: Jobindsats.dk I 3. kvartal 2007 var der i alt personer på sygedagpenge i Ringsted svarende til 423 fuldtidspersoner, jf. tabel 7. I forhold til 3. kvartal 2006 er der tale om et fald på henholdsvis 4,3 % i antal berørte personer og 3,6 % i antal fuldtidspersoner. Med forbehold for, at over halvdelen af forløbene er uoplyst, er der fordelt på visitationskategori langt flest sygdomsforløb, hvor jobcenteret enten har vurderet, at den sygemeldte har risiko for langvarigt sygeforløb eller længerevarende sygeforløb, d.v.s. visitationskategori 2 og 3. 16,8 % af antal fuldtidspersoner i 3. kvartal 2007 vurderes at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet, mens 47,3 % vurderes at have risiko for langvarigt sygeforløb og 10,9 % for længevarende sygeforløb. Jobcenteret har i det forløbne år ikke øget angivelserne af visitationskategori på sygedagpengemodtagerne. Derfor er det ikke muligt på baggrund af tabel 7 at sige noget om udviklingen i syge fordelt på visitationskategori. Jobcenteret bør fremadrettet sikre, at der altid anføres visitationskategori i sygedagpengesagerne. Hvis udviklingen i antal sygedagpengeberørte betragtes over en lidt længere periode (2. kvartal kvartal 2007), er der sket et fald på 3,7 % i Ringsted. Denne udvikling er væsentlig mere positiv end blandt sammenlignelige jobcentre og i Østdanmark, hvor antallet af sygedagpengeberørte er steget med henholdsvis 6,5 % og 4,9 %. Samtidig er den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløbene faldet med 1,2 % i Ringsted mod en stigning på 8,8 % i Østdanmark. (Kilde: Sygefraværet i Østdanmark, november 2007). Andelen af sygedagpengeforløb over 52 uger udgør 5,3 % af det samlede antal sygedagpengeforløb i Ringsted (s, 22 i nøgletalsrapporten), hvilket er langt under niveauet i sammenlignelige jobcentre (11,3 %) og i Østdanmark (13,5 %). Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb i Ringsted (s. 22 i nøgletalsrapporten) er derfor også lavere (17,4 uger) end i sammenlignelige jobcentre (21,9 uger) og i Østdanmark (24,3 uger). Alt i alt har der været en væsentlig mere positiv udvikling i antal syge og i varigheden af sygedagpengeforløbene i Ringsted end i Østdanmark generelt. I Ringsted svarer antal fuldtidspersoner på sygedagpenge til 2,7 % af arbejdsstyrken (2. kvartal 2007, kilde: Sygefraværet i Østdanmark), hvilket er under det gennemsnitlige niveau både blandt sammenlignelige jobcentre (3,2 %) og i Østdanmark (3,0 %). 8/10

9 Tabel 8: Andel af arbejdsstyrken (fuldtidspersoner) på sygedagpenge opdelt på køn og etnicitet, 2. kvartal 2007 Sygedagpengemodtagere i % Sygedagpengemodtagere fordelt på herkomst, %- af arbejdsstyrken vis andel af alle Mænd Kvinder Dansk oprindelse Vestlig oprindelse Ikke vestligoprindelse Ringsted 2,0 3,5 86,3 1,8 11,9 Sammenlignelige jobcentre 2,5 4,0 88,7 2,6 8,7 Østdanmark 2,4 3,7 85,3 3,5 11,2 Kilde: Sygedagpengefraværet i Østdanmark, november 2007 Der er relativt flere kvinder end mænd i arbejdsstyrken på sygedagpenge, og her er mønstret ens i Ringsted, sammenlignelige jobcentre og Østdanmark. Til gengæld udgør personer med ikke-vestlig baggrund en relativ større andel af sygedagpengemodtagerne i Ringsted (11,9 %) end i sammenlignelige jobcentre (8,7 %), mens andelen ligger på niveau med andelen i Østdanmark (11,2 %). Da personer med ikke-vestlig baggrund kun udgør 6,8 % af befolkningen i Ringsted mod 8,2 % i Østdanmark (Nøgletalsrapporten bilag 3) udgør ikke-vestlige personer en relativ stor andel af sygedagpengemodtagerne i Ringsted. 2,5 % af danskerne i arbejdsstyrken i Ringsted er sygedagpengemodtagere i 2. kvartal 2007, mens 6,2 % af arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund er modtagere af sygedagpenge. Dette svarer til det generelle mønster i Østdanmark. Sygefraværet er stigende med stigende alder, jf tabel 9. Det generelt lavere sygedagpengefravær i Ringsted i forhold til sammenlignelige jobcentre gør sig gældende for alle aldersgrupper. Tabel 9: Sygedagpengemodtagere i % af arbejdsstyrken fordelt efter alder 2. kvartal 2007 Under 30 år år år år år Ringsted 1,5 2,6 2,9 3,7 3,1 Sammenlignelige jobcentre 1,7 2,8 3,5 4,4 3,5 Østdanmark 1,4 2,6 3,6 4,4 3,6 Kilde: Sygedagpengefraværet i Østdanmark, november Fordelt på a-kasser er det a-kasser med mange ufaglærte samt faglærte, der har det relativt højeste sygefravær i Ringsted, (bl.a. NNF, 3F og FOA), mens a-kasser med længerevarende uddannede medlemmer har det relativt set mindste sygefravær (fx journalistik m.v., business, ingeniører og akademikere) 5. Ringsted har en relativ stor andel borgere, der arbejder i de 12 brancher 6, hvor sygedagpengefraværet er størst, nemlig 44 % (kilde: Sygedagpengefraværet i Østdanmark, november 2007, figur 22). Andelen kan sammenlignes med, at Hørsholm har den laveste andel (29 %), mens Bornholm har den højeste andel (50 %). En høj andel borgere i de mest sygedagpengebelastede brancher betyder alt andet lige større belastning af jobcenterets sygedagpengeindsats. 5 Der er her tale om opgørelser på baggrund af a-kassernes samlede medlemstal ikke den samlede arbejdsstyrke. Kilde: Sygedagpengefraværet i Østdanmark, november Disse brancher er sociale institutioner, bygge-anlæg, fødevareindustrien, transport, post og tele, sten-, ler- og glasindustri, fiskeri, rengøring, renovation, gummi- og plastindustri samt skoler. 9/10

10 Antal delvise sygemeldinger er beskedent både i Ringsted (6,7 % af alle forløb i perioden januar - oktober 2007) som i hele Østdanmark (6,4 % af alle forløb i samme periode). Kilde: Jobindsats.dk. Tabel 10: Effekten af sygedagpengeindsatsen, andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af sygedagpenge 4. kvartal kvartal kvartal kvartal 2007 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Ringsted 60,7 % 47,6 % 61,1 % 51,8 % 58,9 % 53,9 % 59,0 % 54,7 % Sammenlignelige jobcentre 55,1 % 47,6 % 57,7 % 50,3 % 56,8 % 51,2 % 53,0 % 47,2 % Østdanmark 52,8 % 45,9 % 55,0 % 49,2 % 53,9 % 49,3 % 51,3 % 45,9 % Kilde: Nøgletalsrapporter for Jobcentergruppe 4, 2. og 3. kvartal 2007 samt egne beregninger Effekten af sygedagpengeindsatsen forstået som andelen, der bliver selvforsørgende et år efter modtagelsen af sygedagpenge har i Ringsted været konstant stigende for kvinder, mens effekten for mænd har været faldende siden 1. kvartal Den faldende effekt for mænd er dog mindre markant end i sammenlignelige jobcentre og i Østdanmark. Effekten af sygedagpengeindsatsen i Ringsted er højere for både mænd og kvinder end i sammenlignelige jobcentre og Østdanmark. 10/10

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 1 November 2009

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 1 November 2009 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 1 November 2 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til november 2 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14 ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november 2 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. oktober 27 oktober 28 oktober 2 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 2 December 2009

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 2 December 2009 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 2 December 2 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til december 2 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 3 januar 211 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til januar 211 Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 2 december 2010

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 2 december 2010 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 2 december 2 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til december 2 Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Rødovre Høje-Taastrup

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 3 Januar 2010

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 3 Januar 2010 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 3 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til januar 21 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene Udenlandsk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Faxe Gladsaxe Greve Halsnæs Helsingør Køge Næstved Østdanmark Ringsted Østdanmark Ringsted Næstved

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 6 august Ledigheden. Side 1 af 16

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 6 august Ledigheden. Side 1 af 16 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. juni 27 juni 28 juni 29 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt Pct. Randers 943 2, 553 1,2 1.627 135 1.762 3,7 Østjylland 9.483

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatoversigten. 1. Indledning

Resultatoversigten. 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat Resultatoversigten 1. Indledning Formålet med at introducere resultatoversigten er at skabe en kortfattet oversigt over de vigtigste målinger og indikatorer på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 4 Januar 2010

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 4 Januar 2010 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 4 Januar 21 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til februar 21 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere