Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed"

Transkript

1 Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Aktindsigt hos Skatteministeriet Jeg har nu behandlet din sag Sag nr. 15/01141 Jeg er enig med Skatteministeriet i, at hovedparten af de dokumenter, som Skatteministeriet undtog efter bestemmelsen i offentlighedslovens 23, stk. 1, var omfattet af bestemmelsen. Jeg har dog gjort nogle bemærkninger om enkelte af dokumenterne, men har ikke fundet anledning til at henstille til Skatteministeriet at genoptage behandlingen af sagen. Jeg er enig med Skatteministeriet i vurderingen af de dokumenter, som ministeriet undtog efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2. Jeg er endvidere enig med Skatteministeriet i, at dokumenterne ikke indeholder ekstraheringspligtige oplysninger omfattet af offentlighedslovens 28, stk. 1, og 29, stk. 1. Endelig har jeg ikke fundet grundlag for at kritisere Skatteministeriets meroffentlighedsvurdering. Nedenfor kan du læse nærmere om baggrunden for min vurdering. Fra side 16 følger en sagsfremstilling. 1. Om sagen Ombudsmandens udtalelse 1

2 Du anmodede den 12. januar 2015 Skatteministeriet om aktindsigt i relevante dokumenter om grundlaget for den danske opsigelse af den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Du anførte i den forbindelse, at du særligt var interesseret i de provenuberegninger, som forelå på beslutningstidspunktet. Skatteministeriet meddelte dig ved afgørelse af 24. februar 2015 afslag på aktindsigt med henvisning til 23, stk. 1, nr. 1, og 24, stk. 1, nr. 2, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013). Skatteministeriet fandt ikke grundlag for at udlevere dokumenter eller oplysninger til dig efter reglerne om ekstrahering i offentlighedslovens 28 og 29, ligesom ministeriet ikke fandt grundlag for at meddele dig meraktindsigt. Skatteministeriet henviste i afgørelsen bl.a. til lovforslag nr. L 26 af 11. oktober 2007 og lovforslag nr. L 13 af 28. november 2007 begge forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Førstnævnte lovforslag bortfaldt ved udskrivelse af folketingsvalg. Jeg bemærker i den forbindelse, at nogle af de dokumenter, som Skatteministeriet har anset for omfattet af din aktindsigtsanmodning, indeholder oplysninger om opsigelsen af den dansk-spanske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det skyldes, at der blev fremsat et samlet lovforslag. På baggrund af ordlyden af din aktindsigtsanmodning har jeg dog alene koncentreret mig om de dele af dokumenterne, som vedrører opsigelsen af den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst. 2. Skatteministeriets afgørelse 2.1. Dokumenter undtaget efter offentlighedslovens Skatteministeriet har som nævnt undtaget en række dokumenter efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Bestemmelsen lyder således: 23. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses 1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, () I forarbejderne til offentlighedsloven (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) er der i bemærkningerne til bestemmelsen bl.a. anført følgende: Bestemmelsen i nr. 1 indebærer i sammenhæng med stk. 2 at ethvert dokument, der udarbejdes af en myndighed, og som ikke afgives til udenforstående, har karakter af et internt dokument. Det er således ikke en betingelse for at undtage et dokument efter nr. 1, at dokumentet indeholder overvejelser af mere foreløbig karakter, eller at det tilsigter at tjene som grundlag for myndighedens interne beslutningsproces. 2

3 Med udtrykket afgives sigtes til, at det pågældende dokument, uanset på hvilken måde det sker, er gjort fysisk tilgængeligt for en udenforstående dvs. at dokumentet er gjort tilgængeligt på en sådan måde, at den udenforstående kan komme i egentlig fysisk besiddelse af dokumentet. Der vil være tale om afgivelse i lovens forstand, hvis dokumentet f.eks. udleveres til den udenforstående på et møde, hvis det sendes til den udenforstående, herunder som almindelig post, eller med telefax, eller hvis dokumentet lægges på myndighedens hjemmeside på internettet, således at det er muligt for udenforstående at udskrive, downloade eller kopiere det pågældende dokument. Det følger af bestemmelsen, at dokumentet alene mister sin interne karakter, hvis de afgives til udenforstående. Herved forstås en privat fysisk eller juridisk person eller en myndighed, der ikke er en del af den myndighed, som har udarbejdet dokumentet. En udveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed vil således ikke fratage dokumentet dets interne karakter, jf. stk. 1, mens det vil være tilfældet, hvis der er tale om en anden selvstændig myndighed Ved min gennemgang af de dokumenter, som Skatteministeriet har undtaget efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, har jeg konstateret, at disse kan opdeles i fire kategorier: 1) s udvekslet mellem medarbejdere i ministeriet, 2) forelæggelser for ministeren af beslutningsoplæg og udkast til lovforslag mv., 3) notater vedrørende spørgsmålet om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten og 4) udkast til besvarelse af et folketingsspørgsmål. Jeg har endvidere konstateret, at en del af dokumenterne må siges at bestå af flere selvstændige dokumenter. Som eksempel kan nævnes dokument nr. 493 (journalnr ), som består af dels selve forelæggelsen for ministeren, dels to notater vedrørende spørgsmålet om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Et andet eksempel er dokument nr. 530 (samme sag), som består af dels en intern af 22. juni 2007, kl. 18:39, dels en vedhæftet fil (notat). Disse bagvedliggende dokumenter bærer ikke selvstændige dokumentnumre. Jeg må forstå det sådan, at Skatteministeriet har opfattet hoveddokument og bagvedliggende (vedhæftede) dokument(er) som et og samme dokument ved vurderingen af aktindsigt efter offentlighedsloven. Når der er tale om dokumenter, der består af et hoveddokument og et eller flere bagvedliggende dokumenter (som f.eks. en med vedhæftede filer), følger det imidlertid af offentlighedsloven, at myndighederne skal foretage en vurdering af, om der efter loven er tale om flere forskellige (selvstændige) dokumenter uanset om myndighederne har journaliseret dokumenterne under samme dokumentnummer. Det er ikke i sig selv afgørende efter offentlighedsloven, hvordan f.eks. vedhæftede filer er journaliseret. En myndighed kan således ikke med henvisning til en enkelt undtagelsesbestemmelse i offentlighedsloven afslå aktindsigt i (alle dele af) dokumenter, der i offentlighedslovens forstand består af flere dokumenter medmindre alle dokumenter er omfattet af den pågældende undtagelsesbestemmelse. Jeg er enig med Skatteministeriet i, at de nævnte s og ministerforelæggelser er interne dokumenter omfattet af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. 3

4 For så vidt angår de bagvedliggende (vedhæftede) dokumenter ses flere af disse ved en sammenstilling med de vedhæftede dokumenter til de s, der er undtaget efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2 (jf. pkt. 2.2 nedenfor) at have været udvekslet med bl.a. Finansministeriet. Som eksempel herpå kan bl.a. nævnes den vedhæftede fil til ovennævnte dokument nr. 530, der ved af 22. juni 2007 kl. 12:41 blev sendt til Finansministeriet (dokument nr. 737). Skatteministeriet har desuden undtaget flere notater vedrørende spørgsmålet om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Størstedelen af disse notater har når der foretages en sammenstilling med de vedhæftede dokumenter til de s, der er undtaget efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2 (jf. pkt. 2.2 nedenfor) også været udvekslet med bl.a. Finansministeriet. Som eksempel kan nævnes dokument nr. 689, 692 og 700 (journalnr ), som er forskellige versioner af samme notat, der løbende ses at være udvekslet med Finansministeriet første gang ved af 7. juni 2007 kl. 14:27 (dokument nr. 517 i samme sag). Dokumenter, der har været udvekslet med andre myndigheder mv., kan ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og jeg er for så vidt angår disse dokumenttyper derfor ikke enig i ministeriets henvisning til bestemmelsen. Jeg bemærker dog, at samtlige de omhandlede udvekslede dokumenter tillige optræder som vedhæftede filer til en række af de s, som Skatteministeriet har undtaget efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2. Der er derfor som udgangspunkt ikke adgang til aktindsigt heri, jf. også pkt nedenfor. For så vidt angår dokument nr. 15 (journalnr ) og dokument nr. 2 (j.nr ) bemærker jeg, at der hertil er knyttet nogle dokumenter, der ikke kan anses som interne dokumenter. Det drejer sig om nogle avisartikler fra Landbrugsavisen af 16. marts 2007 og kopier fra en bog om skatteregler i Frankrig. Jeg har gjort Skatteministeriet bekendt med min opfattelse, men har ikke fundet grundlag for at henstille til ministeriet at genoptage sagen på dette grundlag. Jeg har lagt vægt på, at de fleste af dokumenterne må anses for undtaget fra aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens 24, og at avisartiklerne ikke drejer sig om opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten. For så vidt angår kopierne fra bogen om de franske skatteregler, har jeg lagt vægt på, at det fremgår, at det, som du er særligt interesseret i, er oplysninger om provenuberegninger. Hvis du ønsker indsigt i kopierne fra bogen, må jeg henvise dig til at rette henvendelse til Skatteministeriet på ny Dokumenter undtaget efter offentlighedslovens Skatteministeriet har dernæst undtaget en større mængde dokumenter fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2. Af bestemmelsen fremgår følgende: 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem: 1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder. 4

5 2) Forskellige ministerier. Stk. 2. Oplysninger om sagens faktiske grundlag m.v. er efter reglerne i 28 og 29 omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler uanset stk. 1. Anvendelsesområdet for 24 er nærmere beskrevet i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 bemærkningerne til bestemmelsen: Til 24 Bestemmelsen i stk. 1 har () i første række til formål at sikre en beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces, når dokumenter og oplysninger udveksles mellem forskellige myndigheder i forbindelse med ministerbetjening. Bestemmelsen skal ses i lyset af, at en minister har brug for at få kvalificeret fortrolig rådgivning og bistand fra embedsværket også i sager, hvor ekspertisen er fordelt på flere forvaltningsmyndigheder, og bestemmelsen skal medvirke til, at ministeren på hensigtsmæssig måde kan varetage sine funktioner som regeringspolitiker. Formålet med bestemmelsen er endvidere at sikre en beskyttelse af de offentligt ansattes adgang til inden for den politisk prægede ministerrådgivning på en fri og formløs måde at foretage deres overvejelser og udføre det forberedende arbejde, uden det pres en eventuel senere offentliggørelse af rent foreløbige overvejelser kan udgøre. En sådan beskyttelse må antages at forbedre forudsætningerne for, at en minister kan få tilstrækkelig kvalificeret bistand, da de offentligt ansatte på grund af den nævnte beskyttelse formentlig i videre omfang vil overveje forskellige og alternative løsningsmuligheder i forhold til den enkelte problemstilling. Det afgørende for, om et dokument eller en oplysning, der udveksles mellem f.eks. to ministerier i stk. 1 s forstand sker i forbindelse med ministerbetjening, er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at ministeren har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Det vil dog uden videre kunne lægges til grund, at ministeren har brug for rådgivning og bistand, såfremt udvekslingen af dokumenter mellem to forskellige forvaltningsmyndigheder sker i et tilfælde, hvor ministeren selv eller ministersekretariatet på ministerens vegne har bedt embedsværket f.eks. undersøge eller overveje et spørgsmål. I mange tilfælde vil der imidlertid ikke foreligge en konkret bestilling fra ministeren, og ved vurderingen af, om der er konkret grund til at antage, at der vil opstå et behov for at yde ministeren bistand m.v., må der i stedet lægges vægt på, om ministeren i den konkrete sammenhæng erfaringsmæssigt får brug for embedsværkets bistand, eller om det i øvrigt ud fra sagens mere eller mindre politiske karakter må forventes, at ministeren får brug herfor. Bestemmelsen i stk. 1 skal fortolkes og anvendes restriktivt, og i tilfælde, hvor der foreligger tvivl om, hvorvidt bestemmelsen finder anvendelse, skal der lægges vægt på, om hensynet til den interne og politiske beslutningsproces taler for, at de pågældende dokumenter eller oplysninger kan undtages fra retten til aktindsigt. Bestemmelsen finder således anvendelse, hvor udvekslingen sker i forbindelse med det, der kan betegnes den politiske ministerbetjening. 5

6 Som eksempler på opgaver, der vil være omfattet af bestemmelsen, kan bl.a. nævnes embedsværkets rådgivning af ministeren om mulige politiske problemer i en sag samt løsningen heraf, embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse af forhandlinger med f.eks. andre ministerier eller oppositionen, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i en forespørgselsdebat eller et samråd i Folketinget, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i et telefonisk eller fysisk møde med andre ministre, embedsværkets udarbejdelse af lovforslag og besvarelse af folketingsspørgsmål samt embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse og iværksættelse af politiske initiativer som politikoplæg, reformprogrammer, handlingsplaner og idékataloger. Omfattet af bestemmelsen er forskellige typer af interne dokumenter (og oplysninger), der udveksles i forbindelse med ministerbetjening, herunder bl.a. udkast til talepapir og beredskabstalepunkter, udkast til pressemeddelelser, materiale til brug for pressemøder m.v., udkast til bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål, notater, redegørelser, idékataloger, sagkyndige udtalelser og vurderinger, handlingsplaner m.v. Retsvirkningen af, at et internt dokument eller en intern oplysning anses for omfattet af bestemmelsen i stk. 1, er, at dokumentet eller oplysningen ikke i forbindelse med afgivelsen til en anden forvaltningsmyndighed mister sin interne karakter. Dokumenter eller oplysninger, der udveksles i forbindelse med ministerbetjening, kan således ikke anses for afgivet til udenforstående. Ved udførelsen af opgaver i forbindelse med ministerbetjening kan f.eks. et ministeriums departement og en underordnet styrelse i princippet anses som en (funktionel) enhed. Bestemmelsen i stk. 2, fastslår, at oplysninger om sagens faktiske grundlag m.v. efter reglerne i 28 og 29 er omfattet af lovens almindelige regler uanset stk. 1. Dette indebærer, at relevante oplysninger om sagens faktiske grundlag og oplysninger om eksterne faglige vurderinger samt om interne faglige vurderinger i endelig form vil skulle ekstraheres uddrages af dokumentet efter de almindelige regler herom, jf. 28 og 29, selv om disse oplysninger findes i et dokument omfattet af 24, stk. 1. Jeg kan endvidere henvise til betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 598 ff., og Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 425 ff Skatteministeriet har i sin afgørelse af 24. februar 2015 anført, at de omhandlede dokumenter er udvekslet mellem på den ene side Skatteministeriet og på den anden side Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at en minister havde behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Jeg har ved min gennemgang af dokumenterne konstateret, at der er tale om et betydeligt antal s, som er udvekslet mellem de nævnte ministerier. Der er til en stor del af disse s vedhæftet en eller flere filer i form af notater mv. vedrørende spørgsmålet om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Det er på baggrund af det ovenfor anførte og efter en gennemgang af dokumenterne i sagen min opfattelse, at de undtagne dokumenter klart fremstår som udarbejdet og udvekslet i forbindelse med ministerbetjening. 6

7 Jeg har lagt vægt på, at samtlige dokumenter vedrører spørgsmålet om opsigelse af den omhandlede dobbeltbeskatningsoverenskomst, herunder diverse baggrundsnotater til skatteministeren, notater til brug for møder i bl.a. Regeringens Økonomiudvalg, udkast til lovforslag mv. Jeg henviser i den forbindelse til, at forarbejderne til offentlighedslovens 24 som eksempel på opgaver, der vil være omfattet af bestemmelsen bl.a. nævner embedsværkets rådgivning af ministeren om mulige politiske problemer i en sag samt løsningen heraf, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i et telefonisk eller fysisk møde med andre ministre samt embedsværkets udarbejdelse af lovforslag. Jeg kan derfor ikke kritisere, at Skatteministeriet har anset dokumenterne for omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr Ekstrahering offentlighedslovens Offentlighedslovens 28 lyder således: 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, i det omfang 1) det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, 2) de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller 3) oplysningerne er offentligt tilgængelige. Pligten til at ekstrahere oplysninger om en sags faktiske grundlag er nærmere beskrevet i forarbejderne til offentlighedsloven. Følgende fremgår bl.a. af lovforslagets bemærkninger til 28 (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013): Bestemmelsen i stk. 1, der fastsætter den såkaldte ekstraheringspligt, viderefører med visse redaktionelle og sproglige ændringer den gældende lovs 11, stk. 1. Der henvises herom til pkt , jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Det afgørende for, om en oplysning skal ekstraheres efter bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., er i lighed med, hvad der følger af gældende ret om der er tale om egentlige faktuelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. Udtrykket oplysninger om en sags faktiske grundlag i stk. 1, 1. pkt., omfatter på den baggrund egentlige faktuelle oplysninger, som f.eks. oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt, samt andre oplysninger, der med- 7

8 virker til at skabe klarhed om sagen, herunder oplysninger om de metoder og forudsætninger, som en forvaltningsmyndighed har anvendt ved fastlæggelsen af de egentlige faktuelle oplysninger. Ekstraheringspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke interne og eksterne faglige vurderinger samt politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysninger, der isoleret set gengiver generelle objektive kendsgerninger, der ikke direkte vedrører sagen, f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret. Det er en betingelse for, at ekstraheringspligten indtræder, at oplysningerne er relevante for sagen. Dette indebærer, at det ikke blot vil være de oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som en myndighed har lagt til grund for sin beslutning i en sag, der skal ekstraheres, men at også faktiske oplysninger, der er indgået i sagen, og som taler imod myndighedens beslutning, skal ekstraheres. Derimod skal irrelevante oplysninger ikke ekstraheres. Irrelevansen kan f.eks. skyldes, at oplysningerne er indgået i sagen ved en fejl (oprindelig irrelevans), eller at sagens udvikling indebærer, at oplysningerne er irrelevant, fordi de er blevet erstattet med bedre og opdaterede oplysninger (efterfølgende irrelevans). Kravet om, at oplysningen skal være relevant for sagen, indebærer i øvrigt, at oplysninger om sagens faktiske grundlag, der som sådan er relevante, men som fra en overordnet betragtning er af uvæsentlig betydning for sagen (de kan siges at være ligegyldige), ikke skal ekstraheres. Der gælder således en bagatelgrænse for de oplysninger, der skal ekstraheres. Som det fremgår, tilsigtes der med bestemmelsen i 28 med visse sproglige og redaktionelle ændringer en videreførsel af bestemmelsen i den tidligere offentlighedslovs 11, stk. 1. I betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 556 ff., fremgår bl.a. følgende om denne bestemmelse: Nærmere om udtrykket faktiske omstændigheder Ekstraheringspligten efter 11, stk. 1, gælder i lighed med notatpligten efter lovens 6, stk. 1, for oplysninger om faktiske omstændigheder. I bemærkningerne til bestemmelsen i 11, stk. 1, anføres blot følgende om dette udtryk, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp. 225: Ekstraheringspligten omfatter ikke blot oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, som myndighederne har været forpligtet til at gøre notat om efter lovforslagets 6, men også oplysninger, som myndighederne har tilført sagen fra sine interne arbejdsdokumenter i andre sager eller fra registre og lignende. Med hensyn til det nærmere indhold af udtrykket faktiske omstændigheder kan der på denne baggrund henvises til følgende beskrivelse i bemærkningerne til 6, stk. 1, om notatpligt, Folketingstidende , tillæg A, sp. 217: Efter den gældende lov omfatter notatpligten faktiske oplysninger. Efter forslaget omfatter notatpligten oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder. Ændringen betyder, at notatpligtens udstrækning ikke i første række er afhængig af, om en oplysning efter sit indhold må karakteriseres som faktisk eller ej, men i højere grad beror på, hvilken funktion oplysningen har i myndighedens sagsbehandling. Afgørende for, om en oplysning skal noteres ned, er, om oplysningen er af en sådan karakter, at den bidrager til at supplere sagens 8

9 bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske omstændigheder. Notatpligten vil således også kunne omfatte oplysninger, der indeholder en subjektivt præget stillingtagen til et forhold, for så vidt vurderingen er af betydning for den administrative bevisoptagelse. Tilkendegivelse af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse vil derimod ikke, lige så lidt som efter den gældende lov, være omfattet af notatpligten. Det samme gælder oplysninger, der isoleret set gengiver objektive kendsgerninger som f.eks. indholdet af gældende ret. Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en oplysning om faktiske omstændigheder, beror således ikke alene på oplysningens indhold, men også på oplysningens funktion i den konkrete sag. Oplysninger, som indeholder en mere subjektivt præget stillingtagen, vil dermed kunne være omfattet af ekstraheringspligten i 11, hvis oplysningerne bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt har til formål at skabe klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder. Om den nærmere udstrækning af ekstraheringspligten kan der i øvrigt henvises til kapitel 13, pkt. 3.2 ovenfor, hvor der er givet en nærmere beskrivelse af, hvad der skal forstås ved udtrykket faktiske omstændigheder i forhold til notatpligten. I overensstemmelse med det, som er anført det nævnte sted, bemærkes dog, at ekstraheringspligten i første række vil omfatte egentlige faktuelle oplysninger, dvs. oplysninger om gjorte iagttagelser, resultatet af foretagne målinger og andre undersøgelser, fastslåede oplysninger om økonomiske forhold, f.eks. størrelsen af skattepligtig indkomst og lignende samt modtagelse af oplysninger vedrørende et bestemt hændelsesforløb. Derimod vil interne vurderinger dvs. udtalelser eller vurderinger, der foretages af myndighedens eget personale mv. ikke være omfattet af ekstraheringspligten, jf. bl.a. FOB 2004, side 98. I overensstemmelse hermed har ombudsmanden i FOB 1995, side 305 udtalt, at [d]e beregninger der foretages i et ministeriums departement eller generaldirektorat på baggrund af allerede foreliggende og offentligt tilgængeligt materiale, og uden at ministeriet ved besigtigelser mv. tilfører nye iagttagelser, vil efter min opfattelse være undtaget fra aktindsigt []. Jeg mener ikke at pligten til ekstrahering kan udstrækkes til disse skrivebordsberegninger Skatteministeriet har i sin afgørelse af 24. februar 2015 anført, at de undtagne dokumenter ikke indeholder relevante oplysninger om faktiske omstændigheder eller oplysninger om eksterne faglige vurderinger, der ikke også fremgår af provenubemærkningerne i de to fremsatte lovforslag. Jeg har forstået det sådan, at der efter Skatteministeriets opfattelse findes oplysninger omfattet af offentlighedslovens 28, stk. 1, i (nogle af) de undtagne dokumenter, men at disse oplysninger tillige fremgår af provenubemærkningerne i de to fremsatte lovforslag og derfor er offentligt tilgængelige. Der er således ikke pligt til at udlevere oplysningerne, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3. Jeg er efter min gennemgang af dokumenterne i alt væsentlig enig med Skatteministeriet i, at dokumenterne ikke indeholder oplysninger omfattet af bestemmelsen i 28, stk. 1, som ikke i øvrigt også fremgår af bemærkningerne til de offentliggjorte lovforslag. Jeg har derfor ikke grundlag for at kritisere ministeriets vurdering på dette punkt Ekstrahering offentlighedslovens 29 9

10 Offentlighedslovens 29 og 42, stk. 9, lyder således: 29. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-3, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, i det omfang oplysningerne indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan el.lign. Det gælder dog ikke oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning eller rådgivning af formandskabet for KL og for Danske Regioner. Stk , stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. 42. Stk. 9. Adgangen til aktindsigt efter 21, stk. 4, gælder ikke for ledelseskontrakter, der er udfærdiget før lovens ikrafttræden. Adgangen til aktindsigt efter 29 gælder ikke for dokumenter, der er udfærdiget før lovens ikrafttræden. Af forarbejderne til bestemmelsen i 29 fremgår bl.a. følgende (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013): Det er en betingelse for at få aktindsigt i en intern faglig vurdering, at den foreligger i endelig form, hvilket beror på, at hensynet til den interne beslutningsproces i almindelighed vil tale imod, at der meddeles aktindsigt i foreløbige interne faglige vurderinger. En intern faglig vurdering vil foreligge i endelig form, hvis myndigheden har anvendt den i forbindelse med myndighedens beslutning i en sag, eller hvis vurderingen har en sådan form, at den er klar til (endelig) udsendelse eller offentliggørelse. Det vil herudover i almindelighed kunne lægges til grund, at en intern faglig vurdering foreligger i endelig form, hvis den er blevet (endeligt) godkendt af den øverst fagligt ansvarlige person for det pågældende område inden for vedkommende forvaltningsmyndighed, eller hvis det i øvrigt fremgår, at den faglige vurdering faktisk er tillagt betydning. Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., 1. led, fastslår, at der ikke er ret til aktindsigt i interne faglige vurderinger, som er indeholdt i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning. Bestemmelsen indebærer således, at der i sådanne tilfælde ikke skal meddeles aktindsigt i interne faglige vurderinger, selv om de pågældende vurderinger foreligger i endelig form og indgår i en sag om et offentliggjort politisk initiativ. Baggrunden for bestemmelsen er, at en efterfølgende adgang til aktindsigt i den faglige rådgivning, der er indeholdt i et ministerrådgivningsdokument, i sig selv må antages at kunne begrænse ministerens politiske råderum, ligesom efterfølgende offentlighed om indholdet af ministerrådgivningsdokumenter vil begrænse embedsværkets frihed i forhold til den faglige rådgivning, hvilket vil kunne føre til en forringelse af den faglige rådgivning, som ministeren modtager fra embedsværket. Der er således et helt særligt behov for fortrolighed i forbindelse med den direkte ministerrådgivning. 10

11 Formålet med bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., 1. led, er på den baggrund at opretholde den fulde fortrolighed om overvejelserne i den inderste politiske beslutningsproces og den inderste regeringsproces, ligesom bestemmelsen skal sikre kvaliteten i den rådgivning, som embedsværket yder regeringen og dens ministre. Det afgørende for, om et dokument er omfattet af bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., 1. led, er, om dokumentet er udarbejdet med henblik på, at skulle tjene som grundlag for den direkte ministerrådgivning. Et sådant dokument kan tage sigte på at rådgive en enkelt eller flere forskellige ministre, og således vil bl.a. dokumenter, der udarbejdes til Regeringens Økonomiske Udvalg, Regeringens Koordinations Udvalg eller Regeringens Udenrigspolitiske Udvalg, være omfattet af bestemmelsen. Det vil sige, at der i dokumenter, der udarbejdes til brug for møder mellem ministre, ikke vil skulle foretages ekstrahering af interne faglige vurderinger i endelig form for så vidt der er tale om, at vurderingerne indgår i en sag om et fremsat lovforslag mv. I tilfælde, hvor der foreligger tvivl om, hvorvidt bestemmelsen finder anvendelse, skal der lægges vægt på, om hensynet til den inderste politiske beslutningsproces eller den inderste regeringsproces taler for, at der i forhold til dokumentet opretholdes den fulde fortrolighed Det fremgår af Skatteministeriets afgørelse af 24. februar 2015, at der efter ministeriets opfattelse ikke er pligt til ekstrahering i medfør af offentlighedslovens 29, stk. 1, idet samtlige de undtagne dokumenter er udarbejdet til brug for ministerrådgivning. Jeg er enig med ministeriet i, at der ikke var pligt til at foretage ekstrahering efter bestemmelsen i 29, stk. 1, allerede fordi dokumenterne var udfærdiget før ikrafttrædelsen af den gældende offentlighedslov den 1. januar 2014, jf. offentlighedslovens 42, stk. 9. Efter min gennemgang af de undtagne dokumenter er jeg i øvrigt enig med Skatteministeriet i, at dokumenterne ikke indeholder oplysninger omfattet af offentlighedslovens 29, stk. 1. Jeg har i den forbindelse lagt vægt på, at langt de fleste dokumenter må anses for at være udarbejdet til brug for ministerrådgivning, herunder f.eks. til møder i Regeringens Økonomiudvalg. De resterende dokumenter indeholder efter min opfattelse ikke oplysninger omfattet af offentlighedslovens 29, stk. 1, 1. pkt. Jeg henviser bl.a. til, at interne faglige vurderinger alene er omfattet af offentlighedslovens 29, stk. 1, nr. 1, hvis de foreligger i endelig form. Jeg henviser endvidere til, at det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at forslag, anbefalinger eller andre synspunkter om, hvilken løsning, der bør vælges f.eks. i en lovgivningssag, ikke er omfattet af 29, stk. 1, 1. pkt Meroffentlighed Offentlighedslovens 14, stk. 1, om meroffentlighedsprincippet lyder således: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. 11

12 Det fremgår af Skatteministeriets afgørelse af 24. februar 2015, at ministeriet har overvejet spørgsmålet om meroffentlighed. Ministeriet fandt ud fra en afvejning af på den ene side hensynet til din berettigede interesse i at modtage aktindsigt i videre omfang og på den anden side det hensyn til den interne beslutningsproces, der ligger bag undtagelsesbestemmelserne i 23 og 24, ikke grundlag for at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. I denne afvejning blev det bl.a. taget i betragtning, at de endelige provenuberegninger fremgår af de fremsatte lovforslag. Jeg har efter min gennemgang af de undtagne dokumenter ikke fundet grundlag for at kritisere Skatteministeriets meroffentlighedsvurdering. Jeg foretager mig ikke mere i sagen. Med venlig hilsen Kopi til: Skatteministeriet Sagsfremstilling Du bad ved af 11. januar 2015 Skatteministeriet om aktindsigt på følgende måde: Jeg vedhæfter korrespondance med tidligere skatteminister Kr. Jensen. På denne baggrund skal jeg bede om aktindsigt i relevante dokumenter, der dannede grundlag for den ensidige danske opsigelse af den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst for nogle år siden. Jeg fokuserer især på de provenuberegninger, både positive og negative for DK, som forelå på beslutningstidspunktet. Skatteministeriet meddelte dig ved afgørelse af 24. februar 2015 afslag på aktindsigt. Af afgørelsen fremgik følgende: 12

13 Du har bedt om aktindsigt i relevante dokumenter, der dannede grundlag for den danske opsigelse af den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Du skriver, at du især fokuserer på de provenubemærkninger, både positive og negative for Danmark, som forelå på beslutningstidspunktet. Indledningsvist skal der henvises til de provenubemærkninger, der fremgår af det fremsatte lovforslag L 26 (2007/08 1. samling) og L 13 (2007/ samling). De to lovforslag kan findes på Folketingets hjemmeside på følgende adresser: Provenubemærkningerne er suppleret i besvarelsen af spørgsmål 2 på L 13. Svaret kan findes på: Skatteministeriet har identificeret en række dokumenter, som er omfattet af din anmodning, jf. vedlagte aktliste. Skatteministeriet kan ikke imødekomme din anmodning, jf. begrundelsen nedenfor. Efter offentlighedslovens 7 kan enhver med de i nævnte undtagelser forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Journalnummer Aktnummer Begrundelse 14 og 15 Akterne er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Der er tale om dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående. Hvis der i et internt dokument findes oplysninger om en sags faktiske grundlag eller om eksterne faglige vurderinger, der er relevante for sagen, skal der dog gives aktindsigt i sådanne oplysninger, jf. offentlighedslovens 28. Der indgår imidlertid ikke sådanne ekstraheringspligtige oplysninger, der ikke også fremgår af provenubemærkningerne i lovforslagene. Der er ikke ekstraheringspligt i den interne faglige vurdering, idet der er tale om ministerrådgivning, jf. offentlighedslovens 29, stk. 1, 2. pkt. 13

14 Det skal efter offentlighedslovens 14, stk. 1, overvejes, om der kan gives aktindsigt i videre omfang, end hvad der følger af Skatteministeriet har ud fra en afvejning af på den ene side hensynet til din berettigede interesse i at modtage aktindsigt i videre omfang og på den anden side det hensyn til den interne beslutningsproces, der ligger bag undtagelsesbestemmelserne i 23 fundet, at der ikke er grundlag for at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. I denne afvejning er det bl.a. taget i betragtning, at de endelige provenuberegninger fremgår af de fremsatte lovforslag. Journalnummer Aktnummer 465, 470, 471, 473, 474, 475, 482, 483, 485, 501, 517, 518, 520, 521, 527, 737, 739, 742, 748, 749, 750 og 751 Begrundelse Akterne er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, om korrespondance med et andet ministerium med henblik på ministerrådgivning, da alle akter er udvekslet med hhv. Finansministeriet eller Økonomi- og Erhvervsministeriet på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at en minister havde behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Hvis der i dokumenter omfattet af 24, stk. 1, findes oplysninger om en sags faktiske grundlag eller om eksterne faglige vurderinger, der er relevante for sagen, skal der dog gives aktindsigt i sådanne oplysninger, jf. offentlighedslovens 28. Der indgår imidlertid ikke sådanne ekstraheringspligtige oplysninger, der ikke også fremgår af provenubemærkningerne i lovforslagene. Der er ikke ekstraheringspligt i den interne faglige vurdering, idet der er 14

15 493, 505, 522, 530, 689, 692, 700, 714, 729, 740 og 753 tale om ministerrådgivning, jf. offentlighedslovens 29, stk. 1, 2. pkt. Det skal efter offentlighedslovens 14, stk. 1, overvejes, om der kan gives aktindsigt i videre omfang, end hvad der følger af Skatteministeriet har ud fra en afvejning af på den ene side hensynet til din berettigede interesse i at modtage aktindsigt i videre omfang og på den anden side det hensyn til den interne og politiske beslutningsproces, der ligger bag undtagelsesbestemmelserne i 24 fundet, at der ikke er grundlag for at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. I denne afvejning er det bl.a. taget i betragtning, at de endelige provenuberegninger fremgår af de fremsatte lovforslag. Akterne er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Der er tale om dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående. Hvis der i et internt dokument findes oplysninger om en sags faktiske grundlag eller om eksterne faglige vurderinger, der er relevante for sagen, skal der dog gives aktindsigt i sådanne oplysninger, jf. offentlighedslovens 28. Der indgår imidlertid ikke sådanne ekstraheringspligtige oplysninger, der ikke også fremgår af provenubemærkningerne i lovforslagene. Der er ikke ekstraheringspligt i den interne faglige vurdering, idet der er tale om ministerrådgivning, jf. offentlighedslovens 29, stk. 1, 2. pkt. Det skal efter offentlighedslovens 14, stk. 1, overvejes, om der kan gives aktindsigt i videre omfang, end hvad der følger af Skatteministeriet har ud fra en afvejning af på den ene side hensynet til din berettigede interesse i at modtage akt- 15

16 indsigt i videre omfang og på den anden side det hensyn til den interne beslutningsproces, der ligger bag undtagelsesbestemmelserne i 23 fundet, at der ikke er grundlag for at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. I denne afvejning er det bl.a. taget i betragtning, at de endelige provenuberegninger fremgår af de fremsatte lovforslag. Journalnummer Aktnummer Begrundelse 2, 3, 4 og 5 Alle fire akter er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Der er tale om dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående. Hvis der i et internt dokument findes oplysninger om en sags faktiske grundlag eller om eksterne faglige vurderinger, der er relevante for sagen, skal der dog gives aktindsigt i sådanne oplysninger, jf. offentlighedslovens 28. Der indgår imidlertid ikke sådanne ekstraheringspligtige oplysninger, der ikke også fremgår af provenubemærkningerne i lovforslagene. Der er ikke ekstraheringspligt i den interne faglige vurdering, idet der er tale om ministerrådgivning, jf. offentlighedslovens 29, stk. 1, 2. pkt. Det skal efter offentlighedslovens 14, stk. 1, overvejes, om der kan gives aktindsigt i videre omfang, end hvad der følger af Skatteministeriet har ud fra en afvejning af på den ene side hensynet til din berettigede interesse i at modtage aktindsigt i videre omfang og på den anden side det hensyn til den interne beslutningsproces, der ligger bag undtagelsesbestemmelserne i 23 fundet, at der ikke er grundlag for at 16

17 give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. I denne afvejning er det bl.a. taget i betragtning, at de endelige provenuberegninger fremgår af de fremsatte lovforslag. 66 Akten indeholder besvarelsen af spørgsmål 2 på L 13, 2007/08 (2. samling). Der henvises til linket til Folketingets hjemmeside ovenfor. 125, 128 og 130 Akterne er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, om korrespondance med et andet ministerium med henblik på ministerrådgivning da alle akter er udvekslet med Udenrigsministeriet på et tidpunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at en minister havde behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Hvis der i et internt dokument findes oplysninger om en sags faktiske grundlag eller om eksterne faglige vurderinger, der er relevante for sagen, skal der dog gives aktindsigt i sådanne oplysninger, jf. offentlighedslovens 28. Der indgår imidlertid ikke sådanne ekstraheringspligtige oplysninger, der ikke også fremgår af provenubemærkningerne i lovforslagene. Der er ikke ekstraheringspligt i den interne faglige vurdering, idet der er tale om ministerrådgivning, jf. offentlighedslovens 29, stk. 1, 2. pkt. Det skal efter offentlighedslovens 14, stk. 1, overvejes, om der kan gives aktindsigt i videre omfang, end hvad der følger af Skatteministeriet har ud fra en afvejning af på den ene side hensynet til din berettigede interesse i at modtage aktindsigt i videre omfang og på den anden side det hensyn til den interne og politiske beslutningsproces, der ligger bag undtagelsesbestemmelserne i 24 fundet, at der ikke er grundlag for at give aktindsigt efter 17

18 Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. meroffentlighedsprincippet. I denne afvejning er det bl.a. taget i betragtning, at provenuberegningerne fremgår af de fremsatte lovforslag. Du klagede ved af 6. marts 2015 til mig over Skatteministeriets afgørelse. Du anførte bl.a., at du fandt det ganske urimeligt, at du ikke kunne få aktindsigt i overvejelserne bag opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten. På baggrund af din klage bad jeg ved brev af 12. marts 2015 Skatteministeriet om en udtalelse om sagen. Jeg modtog den 17. marts 2015 en udtalelse fra Skatteministeriet. Ministeriet anførte bl.a. følgende i udtalelsen: Skatteministeriet modtog den 12. januar 2015 anmodningen fra A om aktindsigt i sagen om den ensidige danske opsigelse af den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det fremgik af anmodningen, at A især fokuserer på de provenuberegninger, både positive og negative for Danmark, som forelå på beslutningstidspunktet. Skatteministeriet har derfor i sagsbehandlingen fokuseret på dokumenter, der indeholder provenuberegninger. Det er Skatteministeriets opfattelse, at der ikke er adgang til aktindsigt, jf. begrundelserne, der er gengivet i afgørelsen. Ved brev af 20. marts 2015 sendte jeg dig en kopi af Skatteministeriets udtalelse, så du kunne få lejlighed til at komme med bemærkninger hertil. Du kom i af 30. marts 2015 med følgende bemærkninger: Tak for kopi af Skatteministeriets skrivelse af Jeg forstår ikke, at jeg ikke må se, hvad der foregik omkring den omhandlede ensidige danske opsigelse. De vedhæftede bilag om provenuberegninger kan jeg ikke engang åbne på min computer. Jeg tror, man prøver at beskytte Kr. Jensens fejldispositioner. Ellers ingen kommentarer herfra. Ved brev af 7. april 2015 orienterede jeg dig om, at jeg nu ville gå i gang med at behandle sagen på baggrund af de oplysninger, som jeg havde fået fra dig og Skatteministeriet. 18

19 19

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 12. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende genudnævnelse af præsidenten for Den Europæiske

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. november 2015 Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt. Journalisering og identifikation af akter. Interne dokumenter

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

maj Forvaltningsret

maj Forvaltningsret 2016-20 Dokumenter i sag om selveje af universitetsbygninger kunne undtages fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen. Ikke en konkret afgørelsessag 11. maj 2016 En anmodning fra Københavns Universitet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Skatteministeriets møder med lobbyister om ændring af nordsøbeskatningen

Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Skatteministeriets møder med lobbyister om ændring af nordsøbeskatningen FOU nr 2015.25 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til FOU nr 2015.2501 2015-25. Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Skatteministeriets

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening)

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) Justitsministeriet Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) 8. marts 2018 1. Den overordnede kritik fra

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Skatteministeriets møder med lobbyister om ændring af nordsøbeskatningen

Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Skatteministeriets møder med lobbyister om ændring af nordsøbeskatningen 2015-25 Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Skatteministeriets møder med lobbyister om ændring af nordsøbeskatningen En journalist klagede til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Den kommende offentlighedslov

Den kommende offentlighedslov Den kommende offentlighedslov - Hvad står der egentlig i teksten? Statens Arkiver, DGI-Byen, 6. november 2013 Hvor meget mørklægger 24 fremover? Vil 28 og 29 i stedet give indsigt i dokumenterne? Vil forbedringer

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt 6. juni 2018 Odsherred Kommune har den 7. marts 2018 på din foranledning indbagt en sag for Ankestyrelsen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Udtalt over for undervisningsministeriet, at et notat om rigshospitalets struktur, der var udarbejdet af en sekretariatsgruppe bestående af embedsmænd fra

Læs mere