Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund."

Transkript

1 Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse Skemaet er udformet, så det understøtter nye regler om krav til dokumentation og information om tilskuddenes anvendelse ved regnskabsaflæggelsen, der er gengivet i indkaldelsen af ansøgninger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for finansåret Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside. Eksemplet dækker udfyldelse med endeligt budget samt regnskabsaflæggelsen. Der er link til skemaet med eksempler her: UUL puljens hjemmeside. I eksemplet på skema til budget- og regnskab er rækkerne blevet nummereret fra 1 til 21 i første kolonne, og der vil blive henvist til numrene i denne vejledning. Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund. Bemærk, at der ikke på forhånd er indsat formler i det skema til budget og regnskab, udvalget skal udfylde. De sammentællinger og beregninger, som udvalget ønsker, skal udvalget derfor selv tilføje. Udvalget skal desuden tilføje nummerering i første kolonne, hvis der indsættes flere linjer i skemaet. 1

2 Skemaets side 1: Udfyldelse af skemaet i forbindelse med budget og ansøgning Øverst udfyldes felter, der er markeret til at høre til budgettet. Da skemaet både skal bruges som bilag til ansøgningen, og indsendes igen med det endelige budget, når det er afgjort, hvilket tilskud, udvalget tildeles, er der to felter til det samlede budget. Der er også et felt til udvalgets egen journalisering. Udvalget underskriver ikke budgettet i skemaet, idet underskriften på det udskrevne og indscannede elektroniske ansøgningsskema også dækker budgettet. I forbindelse med budgettet udfyldes kolonne 1, 2, 3, 10, 11 og 13 med følgende oplysninger: Kolonne 1: Titel på opgaven i udvalgets ansøgning til UUL puljen. Her skrives titlerne på de udviklingsopgaver, udvalget ansøger om at udføre. Der skal anføres en titel for hver enkelt FKB, arbejdsmarkedsuddannelse, undervisningsmateriale og læreruddannelse. Kolonne 2: Prioritet i ansøgningen. Udvalget skriver sin prioritering med tallet 1 eller 2 ud for hver FKB; arbejdsmarkedsuddannelse mv. Kolonne 3: Oplysning om tema. Hvis en udviklingsopgave er ansøgt under et tema på årets pulje, skrives temanummeret udfor opgaven. Kolonne 10: Ansøgt tilskud. For hver ansøgt udviklingsopgave skrives den budgetterede udgift til udviklingsopgaven. Hvis beløbet er højere end grundtaksten, skal der søges om dispensation fra grundtaksterne sammen med ansøgningen. Ansøgning om dispensation vedlægges som fil til det elektroniske ansøgningsskema om tilskud til FKB mv. Hvis udvalget f.eks. har en løbende aftale med udviklere, eller på anden vis kender udgiften for en gruppe af opgaver, og ikke har fået en pris for den enkelte opgave, udregnes i stedet gennemsnitsprisen pr. opgave i gruppen, og den skrives ind ud for hver opgave i gruppen. Har udvalget f.eks. tilbud/aftale om en pris for udvikling af 5 arbejdsmarkedsuddannelser til kr. inkl. moms, udregnes gennemsnitsprisen som / 5 = kr., hvilket skrives ind i skemaet udfor hver af de 5 opgaver. I linje nr. 2 og 3 i eksemplet på udfyldelse af skemaet, har udvalget forud for ansøgningen fået tilbud fra Dansk Gartnerirådgivning om at få udviklet to uddannelse for kr. inkl kr. til møder om uddannelserne. På baggrund af aftalen har udvalget udregnet en gennemsnitspris på pr. uddannelse, heraf kr. til møder pr. uddannelse. Kolonne 11: Tildelt tilskud, udvalgets endelige budget. I kolonne skrives det endelige budget for hver udviklingsopgave på baggrund af det tildelte tilskud fra STUK. Skemaet indsendes på mail til puljefou@uvm.dk, når udvalget har fået brev fra STUK med tilsagn om tilskud. For de opgaver, der har fået tilskud, vil beløbet typisk være det samme som det ansøgte budget. For grupper af opgaver udregnes gennemsnitsprisen som i kolonne 10. Kolonne13: Samlet revisionsudgift inkl. moms. Samlet ansøgt udgift til revision vedrørende udvikling af FKB, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelser skrives i feltet til brug for budget nederst i kolonnen. Der skelnes mellem det samlede beløb til revision ved ansøgning, og i det endelige budget. Beløbet vil dog typisk ikke ændre sig fra ansøgning til tidspunktet, hvor STUK giver tilsagn om tilskud. I modsætning til udfyldelsen af de øvrige oplysninger, der udfyldes pr. opgave, skrives der kun eet samlet beløb til revision.

3 Skemaets side 1: Udfyldelse af skemaet i forbindelse med regnskabsaflæggelse Øverst udfyldes de felter, der er markeret til at høre til regnskabet. Der er også et felt til udvalgets egen journalisering I skemaets kolonne 4-9 udfyldes oplysninger om, hvilke opgaver, der er udført for tilskuddet, og en række oplysninger om, hvornår opgaverne er færdigudviklede, indsendt eller offentliggjort. I skemaets kolonne udfyldes de tilhørende økonomiske oplysninger, og hvem der har udført udviklingsopgaverne. I det følgende gennemgås, hvad der skal oplyses i skemaets forskellige kolonner og felter. Kolonne 4: Endelig titel på det fæ rdigudviklede produkt. Her skrives den endelige titel på de opgaver, der blev søgt om i den oprindelige ansøgning, og dengang havde en foreløbig titel. Titler på nye opgaver, der blev besluttet igangsat efter udvalget fik brev om tildeling af tilskud, skrives i kolonne 9. I eksemplet på udfyldelse af skemaet er der skrevet nye opgaver ind i linje 11, 16 og 21. Kolonne 5: Dato for indsendte og offentliggjorte produkter. I denne kolonne skrives dato for indsendelse af hver FKB eller uddannelse til godkendelse i STUK, eller dato for offentliggørelse af hvert materiale til undervisning eller materiale til læreruddannelse på Materialeplatformen. Datoen markerer samtidig, at der ønskes tilskud til disse udviklingsopgaver. Regnskabet vedlægges, som udvalgene også har gjort hidtil, et bilag med liste over titler og links til offentliggjorte materialer på Materialeplatformen på EMU. Meget store materialer, der ikke er plads til på Materialeplatformen, eller f.eks. interaktive websider, hvor materialet er integreret eller f.eks. afvikles i en ekstern app eller et program, der ikke kan afvikles på Materialeplatformen, kan undtagelsesvis offentliggøres på Materialeplatformen med et link til det sted, hvor det er placeret udenfor EMU. Udfyldes også for nye opgaver i kolonne 9, når resultatet af udviklingsopgaverne er indsendt eller offentliggjort. I eksemplet på udfyldelse af skemaet er disse oplysninger skrevet ind for nye opgaver i linje 16 og 21. Kolonne 6: Erklæring om færdiggjorte, men ikke indsendte eller offentliggjorte produkter. Marker med kryds, hvis en udviklingsopgave er udført og produktet afleveret til udvalget, men ikke indsendt til STUK eller lagt på Materialeplatformen senest 31. december inden aflæggelse af slutregnskabet. Udfyldes også for nye opgaver i kolonne 9, hvis opgaverne er færdiggjort overfor udvalget, men produkterne ikke er indsendt eller offentliggjort. Markeringen betyder, at udvalget ønsker tilskud til disse udviklingsopgaver. I eksemplet på udfyldelse af skemaet er oplysninger for denne type opgaver skrevet ind i linje 14. OBS: Regnskabet skal vedlægges bilag med det udviklede som dokumentation. Hvis der er flere bilag, skal de nummereres. 3

4 I eksemplet på udfyldelse af skemaet er henvisning til bilaget med dokumentation for det udviklede noteret på side 2, i skemaet med titlen: REGNSKAB: Oversigt over vedlagt dokumentation i øvrigt. Kolonne 7: Aflyste udviklingsopgaver, der ikke er omdisponerede. Opgaver, der markeres med kryds her, er ikke blevet udført, og der skal ikke udbetales tilskud til dem. Udfyldes både for ikke-udførte udviklingsopgaver, der var med i det endelige budget i kolonne 1, og nye opgaver i kolonne 9, der blev besluttet undervejs i tilskudsperioden, men alligevel ikke er blevet udført. I eksemplet på udfyldelse af skemaet er oplysninger for denne type opgaver skrevet ind i linje 10. Kolonne 8: Omdisponering: Aflyste udviklingsopgaver, der er omdisponerede. Der skrives oplysninger om dato mv. for en aflyst opgave. Oplysningerne marker samtidig, at der ikke søges om tilskud til udviklingsopgaven. De nye opgaver, der evt. er omdisponeret til, må ikke skrives i samme linje som den aflyste opgave, men tilføjes på en ny linje i kolonne 9. Udfyldes også for nye opgaver i kolonne 9, i det særlige tilfælde, hvor de er blevet aflyst og midlerne til dem omdisponerede. Hvis der kun kræves orientering af STUK, dvs. hvis omdisponeringen skete indenfor hver af de fire kategorier af udviklingsopgaver: FKB, arbejdsmarkedsuddannelse, undervisningsmateriale og læreruddannelse skrives "STUK orienteret" og datoen for orienteringen. I eksemplet på udfyldelse af skemaet er oplysninger for denne type opgaver skrevet ind i linje 4. Omdisponeringen i linje 4 hænger sammen med en ny opgave i linje 11, begge er uddannelser og STUK skal derfor blot have en orientering om omdisponeringen. Hvis der kræves godkendelse af omdisponeringen, dvs. hvis omdisponeringen gik på tværs af de fire kategorier af udviklingsopgaver FKB, arbejdsmarkedsuddannelse, undervisningsmateriale og læreruddannelse skrives "Godkendt af STUK", og datoen for STUKs godkendelse. I eksemplet på udfyldelse af skemaet er oplysninger for denne type opgaver skrevet ind i linje 6, 8 og 9. Der er tale om en godkendelse, idet der omdisponeres midler fra disse uddannelser til nye undervisningsmaterialer i linje 16 og læreruddannelse i linje 21. Kolonne 9: Omdisponering: Nye opgaver, der kom til som følge af omdisponeringer i løbet af tilskudsperioden. Udviklingsopgaver her har fået tilført midler som del af en omdisponering, og var derfor ikke med i udvalgets oprindelige ansøgning eller budget. Hver ny opgave skrives i en ny, tom linje, og må ikke stå i samme linje som en opgave fra ansøgningen i kolonne 1 eller 4. I eksemplet på udfyldelse af skemaet er oplysninger for denne type opgaver skrevet ind i linje 11, 16 og 21. Start med at udfylde titel og derefter dato for orientering eller godkendelse af den omdisponering, den nye opgave var en del af. Hvis der kun kræves orientering af STUK, dvs. hvis omdisponeringen skete indenfor hver af de fire kategorier af udviklingsopgaver: FKB, arbejdsmarkedsuddannelse, undervisningsmateriale og læreruddannelse skrives "STUK orienteret" og datoen for orienteringen. I eksemplet på udfyldelse af skemaet er oplysninger for denne type opgaver skrevet ind i linje 11. Hvis der kræves godkendelse af omdisponeringen, dvs. hvis omdisponeringen gik på tværs af de fire kategorier af udviklingsopgaver FKB, arbejdsmarkedsuddannelse, undervisningsmateriale og læreruddannelse skrives "Godkendt af STUK", og datoen for STUKs godkendelse. 4

5 I eksemplet på udfyldelse af skemaet er oplysninger for denne type opgaver skrevet ind i linje 16 og 21. Udfyld kolonne 3 til 7, efter hvad der passer til udviklingsforløbet, og derefter kolonne 11 og 13 til 17 med oplysninger om udgiftsfordelingen, hvis udviklingsopgaven blev gennemført. Kolonne 12: Samlede faktiske udgifter. Her skrives de faktiske udgifter, der var til hver færdiggjort udviklingsopgave. Udgifterne specificeres i kolonne 14 til 18. Grundtaksterne for udviklingsopgaver, og beløb fra budgettet ved ansøgning om tilskud, må kun anvendes, hvis de passer med de faktiske udviklingsudgifter. Er der opgaver der er udviklet i grupper/ klynger for en samlet pris, udregnes og skrives gennemsnitsprisen pr. opgave. Har udvalget f.eks. haft en aftale om en pris for udvikling af 5 arbejdsmarkedsuddannelser til kr. inkl. moms, udregnes gennemsnitsprisen som / 5 = kr., hvilket skrives ind i skemaet udfor hver af de 5 opgaver. Opgaver, der ikke var færdiggjort senest 31. december inden aflæggelse af slutregnskabet, kan ikke udløse tilskud i den pulje, der aflægges regnskab for. Det gælder f.eks. hvis udvalgets udvikler ikke har nået at få en arbejdsmarkedsuddannelse afleveret til udvalget inden 31/12 i året før regnskabsaflæggelsen. For UUL puljen 2017 skal udviklingsopgaverne være færdiggjort og afleveret til udvalget inden 31/ for at kunne udløse tilskud. Hvis udvalget ønsker at færdiggøre opgaven, kan udvalget vælge at omdisponere midler til færdiggørelsen fra udvalgets tilskud under en af de efterfølgende puljer, udvalget har fået tilskud fra. For UUL puljen 2017 vil det være UUL puljen 2018 eller Opgaven registreres her som en ny opgave. Omdisponeringen vil desuden kræve godkendelse eller orientering af STUK, alt efter hvor midlerne findes i udvalgets tilskud for UUL 2018/2019. I regnskabsskemaet markerer udvalget, at der ikke skal ydes tilskud til denne type opgave, ved at skrive, at den faktiske udgift er 0 kr. i kolonne 12. Opgaven må ikke tælle med i regnskabet, og kan ikke udløse tilskud. Kolonnerne 1, 2, 3 og 4, samt 9 til 12 udfyldes efter om opgaven er ansøgt eller en ny opgave. Øvrige kolonner udfyldes ikke. Kolonne 13: Samlet revisionsudgift inkl. moms. Samlede, faktisk udgift til revision vedrørende udvikling af FKB, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelser skrives i feltet markeret til brug i regnskabet, nederst i kolonnen. I modsætning til udfyldelsen af de øvrige oplysninger, der udfyldes pr. opgave, skrives der kun eet samlet beløb til revision. 5

6 I kolonne 14 til 18 specificeres de samlede faktiske udgifter fra kolonne 11: Kolonne 14: Faktiske udgifter til ekstern(e) konsulent(er) og konsulentvirksomhed(er) vedr. den enkelte udviklingsopgave. Har udvalget indgået en samlet aftale om flere forskellige udviklingsopgaver, der er udviklet af konsulentfirmaet for en samlet pris, udregnes og skrives gennemsnitsprisen pr. udført opgave ind i skemaet. Har udvalget f.eks. haft en aftale om en pris for udvikling af 5 arbejdsmarkedsuddannelser til kr. inkl. moms, udregnes gennemsnitsprisen som / 5 = kr., hvilket skrives ind i skemaet udfor hver af de 5 opgaver. I linje nr. 2 og 3 i eksemplet på udfyldelse af skemaet, har udvalget aftalt med Dansk Gartnerirådgivning at få udviklet to uddannelse for kr. inkl kr. til møder om uddannelserne. På baggrund af aftalen har udvalget udregnet en gennemsnitspris på pr. uddannelse, heraf kr. til møder pr. uddannelse. Kolonne 15: Faktiske udgifter til udvalgets egne medarbejdere vedrørende den enkelte udviklingsopgave. Bemærk: Tilskud til anvendelse af udvalgets egne medarbejdere kræver, at STUK har givet dispensation til at udvalget kan bidrage til udførelse af udviklingsopgaven. I skemaet skrives anvendt udviklertimesats, antal timer, og samlet faktisk udgift til udvalgets egne medarbejdere vedrørende den enkelte opgave. Takstkatalogets udviklertimesats skal anvendes. I eksemplet på udfyldelse af skemaet er oplysninger for denne type opgaver skrevet ind i linje 17. Desuden skrives datoen for STUKs godkendelse af dispensation for anvendelse af egne medarbejdere. Dispensationen er typisk søgt og godkendt i forbindelse med udvalgets oprindelige ansøgning, og datoen vil så være datoen i STUKs bevillingsbrev. Udgifter til udvalgets administration kan ikke medtages. Kolonne 16: Faktiske udgifter til udvikler(e) på skole(r) vedrørende den enkelte udviklingsopgave. I skemaet udfyldes for hver opgave anvendt udviklertimesats, antal timer og faktisk udgift til udviklere på skoler. I eksemplet på udfyldelse af skemaet er oplysninger for denne type opgaver skrevet ind i linje 1, 11, 18 og 19. Har udvalget indgået en samlet aftale med en skole om flere forskellige udviklingsopgaver til en samlet pris, udregnes og skrives gennemsnitsprisen pr. udført opgave ind i skemaet, og der skrives ikke timepris og antal timer. Se eksempel på udregning af gennemsnitspris ovenfor. I eksemplet på udfyldelse af skemaet er oplysninger for denne type opgaver skrevet ind i linje 5, 14 og 20. Kolonne 17: Øvrige faktiske udgifter vedrørende den enkelte opgave. Skal indeholder faktiske udgifter til møder mv. For hver udgift skrives typen/typerne af udgift(er)/ aktivitet(er), samt udgiften. Alle typer udgifter skrives i samme linje, og kun det samlede beløb skrives. I eksemplet på udfyldelse af skemaet er oplysninger for denne type opgaver skrevet ind i linje 1, 2 og 3. Udgifter til udvalgets administration kan ikke medtages. 6

7 Har udvalget indgået en samlet aftale med en ekstern konsulent eller en skole om flere forskellige udviklingsopgaver til en samlet pris, hvor også mødeudgifter mv. kun indgår som én samlet post i den indgåede aftale, udregnes og skrives kun gennemsnitsprisen for møder mv. pr. udført opgave under "udgift". Se eksempel på udregning af gennemsnitspris ovenfor. Kolonne 18: Hvem har udført udviklingsopgaven. Her skrives navn på den uddannelsesinstitution hvor udviklerne kommer fra og/eller navn på eksternt konsulentfirma der har bidraget til udviklingsopgaven. Desuden kan udvalgets sekretariat skrives på, når sekretariatsmedarbejdere har udført en del af udviklingsarbejdet, hvis der foreligger dispensation til, at udvalget selv kunne bidrage til udviklingsopgaven. I eksemplet på udfyldelse af skemaet er oplysninger for denne type opgaver skrevet ind i linje 17. 7

8 Skemaets side 2: Øvrige skemaer med oplysninger om udbetalt tilskud, forklaringer på afvigelser i regnskabet, oversigt over bilag og ledelseserklæring. I de øvrige skemaer skrives forklaringer mv. til regnskabet og afgives ledelseserklæring. Udbetalt tilskud. Der skrives udbetalt tilskud fra STUK og samlede faktiske udgifter inkl. udgift til revision i skemaet REGNSKAB: Udbetalt tilskud fra STUK. Forklaringer på afvigelse mellem tilskudsbeløb og faktiske udgifter. Skemaet REGNSKAB: Forklaringer på afvigelser mellem endeligt budget og de samlede faktiske udgifter i regnskabet vedrører generelle bemærkninger om afvigelser mellem budget og regnskab, herunder f.eks. afvigelser ift. revisionsudgifter. Vær opmærksom på at forklare, hvis udgifterne i gennemsnit pr. udviklingsopgave er over grundtaksterne, og der ikke er godkendt en dispensation til dette ved ansøgningen. Afvigelsesforklaringer vedr. de enkelte udviklingsopgaver. Der skrives type af udgift, der har været afvigelser på og titel på opgaven, og en kort tekst med forklaring på Afvigelser vedrørende udgifter til udviklere og øvrige udgifter Hvorfor opgaver, der er ansøgt, ikke er udført. Hvorfor der ønskes udbetalt tilskud til fælles kompetencebeskrivelser eller arbejdsmarkedsuddannelser, der er færdigudviklede, men ikke vil blive indsendt til godkendelse. Hvorfor der ønskes tilskud til undervisningsmaterialer, der er færdigudviklede, men ikke vil blive offentliggjort på Materialeplatformen til undervisningsbrug. Hvorfor der ønskes tilskud til læreruddannelser, der er færdigudviklede, men ikke vil blive udbudt. Der er indskrevet eksempler på forklaringer vedrørende de enkelte udviklingsopgaver i skemaet REGNSKAB: Forklaringer på afvigelser mellem tilskudsbeløb og faktiske udgifter i regnskabet. Oversigt over vedlagt dokumentation i øvrigt. Referencer til bilag med færdigudviklet materiale, der er afleveret til udvalget, men ikke indsendt eller offentliggjort inden 31/12 i året før regnskabsaflæggelsen. Der er indskrevet et eksempel i skemaet REGNSKAB: Oversigt over vedlagt dokumentation i øvrigt. Desuden vedlægges dokumentation for udbud af materialer, der er egnet til kommerciel udnyttelse, jvf. Undervisningsministeriets brev til udvalgene 11. april Ledelseserklæring. Ledelseserklæring skal udfyldes og underskrives. De steder, hvor udvalget ikke kan svare bekræftende på de udsagn, der er i ledelseserklæringen, afgives der en forklaring i feltet under afkrydsningerne. Udvalgets ledelse skal datere og underskrive ledelseserklæringen om regnskabet. 8

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside.

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. Skemaet er udformet,

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Til efteruddannelsesudvalgene

Til efteruddannelsesudvalgene Til efteruddannelsesudvalgene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Indkaldelse

Læs mere

Til efteruddannelsesudvalgene

Til efteruddannelsesudvalgene Til efteruddannelsesudvalgene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Indkaldelse

Læs mere

Vejledning om puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2019

Vejledning om puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2019 Vejledning om puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2019 Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen...

Læs mere

Hermed indkaldes efteruddannelsesudvalgenes ansøgninger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for finansåret 2014.

Hermed indkaldes efteruddannelsesudvalgenes ansøgninger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for finansåret 2014. Til efteruddannelsesudvalgene Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Indkaldelse

Læs mere

Ansøgningsfrist: Torsdag den 12. oktober 2017, kl

Ansøgningsfrist: Torsdag den 12. oktober 2017, kl Vejledning til puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2018 Ansøgningsfrist: Torsdag den 12. oktober 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen...

Læs mere

Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé Assens. Tilskud fra puljen til inklusion maj 2017 Sags nr.:

Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé Assens. Tilskud fra puljen til inklusion maj 2017 Sags nr.: Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé 5 5610 Assens Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf: 3392 5000 Fax:3392 5567 www.uvm.dk Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Assens Kommune har fremsendt en

Læs mere

Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017

Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle 2 2620 Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Albertslund Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til inklusion 2017: Projektnummer:

Læs mere

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til inklusion 2017: Projektnummer: 139666

Læs mere

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede.

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 25.12 2017 Instruks for regnskab vedr. puljen Job- og Uddannelsesgaranti i udsatte boligområder Denne

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2018

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2018 Vejledning om Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2018 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem kan få tilskud?... 4 1.3. Rammen for tilskud...

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen

Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen Vejledning om Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen Ansøgningsfrist: Tirsdag den 4. december 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen...

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 12. juli 2018 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 2 3. Opret

Læs mere

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2019

Vejledning om. Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2019 Vejledning om Pulje til udvikling af prøver på AMU-området 2019 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem kan få tilskud?... 4 1.3. Rammen for tilskud...

Læs mere

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 16. marts 2017 Instruks for regnskab vedr. tilskud til fremme af veterantogskørsel Denne instruks for

Læs mere

SKABELON 1. BUDGET- OG REGNSKABSSKEMA: Projekttilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

SKABELON 1. BUDGET- OG REGNSKABSSKEMA: Projekttilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling SKABELON 1. BUDGET- OG REGNSKABSSKEMA: Projekttilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Pulje Ansøger/ tilskudsmodtager Projekttitel Kontaktperson ÅBEN SKOLE Næstved Kommune kultur

Læs mere

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige Vejledning om Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2018/19 (olympiadepuljen) Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information

Læs mere

Sprogprøveprogram i 0. klasse - skoleåret 2018/2019

Sprogprøveprogram i 0. klasse - skoleåret 2018/2019 Vejledning om Sprogprøveprogram i 0. klasse - skoleåret 2018/2019 Tilmeldingsfrist: 12. juni 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om programmet... 3 1.1. Programmets baggrund, formål og indhold...

Læs mere

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18)

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Dette dokument indeholder både informations- og formularfelter. For at læse oplysninger skal du bruge pil ned fra et formularfelt. Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode...

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode... Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Ansøgningsfrist 1. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler

Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler Forår 2019 Efterskoleforeningen administrerer på vegne af Undervisningsministeriet en årlig pulje til forsøgsog udviklingsarbejde

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre

Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre Vejledning til ansøgning for pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre Generelt Ansøgningsskemaet indeholder 5 delskemaer: Skema 1: Generelle oplysninger om projektet Skema

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen (bevillingsbrev)

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen (bevillingsbrev) Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tilskud fra puljen til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen (bevillingsbrev) Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf: 3392 5000 Fax:3392 5567

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv

Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon: 72 21 88 00 Fax: 33 69 05 48 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Dato 01. sep. 2017 Denne

Læs mere

Parat til læring og undervisning

Parat til læring og undervisning Vejledning om puljen Parat til læring og undervisning (målrettet grønlændere) 1. runde Ansøgningsfrist: 16. november 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Skolemælk 2017/2018. Skoler, institutioner og kommuner

Skolemælk 2017/2018. Skoler, institutioner og kommuner Skolemælk 2017/2018 Skoler, institutioner og kommuner Hvad er nyt? Fra Word til Excel Integreret bilagsoversigt Integreret kalender, hvor undervisningsdage kan markeres Ledsageforanstaltninger Praktisk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen)

Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Vejledning om Pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2017/18 (olympiadepuljen) Ansøgningsfrist: Tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB

Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB 1 Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB Institutioner for Erhvervsrettede Uddannelser (IEU), samt private udbydere, Professionshøjskoler

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelse

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Afrapportering for tilskud Lokalforeningspuljen

Afrapportering for tilskud Lokalforeningspuljen Afrapportering for tilskud Lokalforeningspuljen Al afrapportering vedrørende tildelte midler fra Lokalforeningspuljen skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til relevante blanketter og vejledning

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 12.00 Sagsnr.: 17/15560 Undervisningsministeriet Styrelsen

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx

Pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx Vejledning om Pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx Ansøgningsfrist: 8. juni 2018 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund, formål og indhold...

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema Kirkeudvalget KIU alm. del - Bilag 3 Offentligt Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Følgende indeholder en vejledning til, hvordan der anmodes om et driftslignende tilskud fra Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger BEK nr 174 af 05/03/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j. nr. 1800133 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

REKVISITION Under rammeaftale om rådgivning og bistand

REKVISITION Under rammeaftale om rådgivning og bistand Dato Sagsbehandler Mail @vd.dk Telefon 7244 Dokument Side 1/5 REKVISITION Under rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning:

Vejledning til ansøgning: Vejledning til ansøgning: Puljen for bedre mad til ældre i eget hjem Ansøgningsfrist: d. 1. juni 2017 kl.12.00 Ansøgningsskema sendes udfyldt og underskrevet til Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN Oplysningerne som angives i ansøgningsskemaet lægges til grund ved uddelingen af Offerfondens midler. Det er derfor vigtigt at præsentere projektet/aktiviteten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Udlodningsmidler til Friluftsliv

Vejledning til ansøgning om støtte fra Udlodningsmidler til Friluftsliv Vejledning til ansøgning om støtte fra Udlodningsmidler til Friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet

Social- og Integrationsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ansøgningsskema til puljen Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud (november 2012 til og med marts 2013) 15.75.21.20 Ansøgning sendes til: Social- og Integrationsministeriet,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt.

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø

Vejledning til bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø 23. februar 2017 Vejledning til bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø Indledning Fra den 1. januar 2017 gælder der nye regler for parternes samarbejde på arbejdsmiljøområdet. Branchearbejdsmiljørådene

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Januar 2017 Vejledning til ansøgningsskema Udlodningsmidler 2017 Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsøkonomi Holbergsgade

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Budgetskema - Budgetoversigt

Budgetskema - Budgetoversigt skema - oversigt Vælg hvilket program/tilskudsmulighed der søges om tilskud via: Hovedansøger Projekttitel Projekt start Projekt slut Indsendt af ansøger Politisk godkendelsesdato i alt Støtteprocent,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Som led i finanslovsaftalen for 2012 er der afsat i alt 100 mio. kr. i perioden til styrket indsats for unge med hjerneskade

Som led i finanslovsaftalen for 2012 er der afsat i alt 100 mio. kr. i perioden til styrket indsats for unge med hjerneskade Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade i perioden 2012-2015. I. Indledning Som led

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

SLS-kasserer. En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning 5 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen 6 1. Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens drift (likvide

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen Ansøgningsfrist 26. maj 2017 kl. 12:00

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen Ansøgningsfrist 26. maj 2017 kl. 12:00 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 26. maj 2017 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Ansøgningspuljens formål og målgruppe... 2 3

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Instruks for regnskab vedr. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 22. september 2014 Instruks for regnskab vedr. Cykelparkering i Pulje til

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til busfremkommelighed Denne instruks for regnskab beskriver sammen med

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Aktiviteter i Det ny Kildebo, j.nr Soderup Bylav Mette Dinesen C/O Jens Ulrik Funch Tadrevej 33 4340 Tølløse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 31-03-2014 Pulje

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere