Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010

2 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010 Notatet beskriver Jobcenter Høje-Taastrups resultater af indsatsen baseret på: Den seneste resultatoversigt Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i regionerne Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klynge 2, hvor følgende jobcentre indgår: Frederiksberg, Ringsted, Vallensbæk/Ishøj, Aabenraa og Vejle. Konklusioner og udfordringer Samlet vurdering Det er Beskæftigelsesregionens samlede vurdering, at Jobcenter Høje-Taastrup på en række områder har gode resultater, men at der også set i lyset af de seneste resultater er en række udfordringer for jobcentret På de tre ministermål har Høje-Taastrup således - En positiv udvikling i resultaterne af sygefraværsindsatsen. Antallet af sygefraværsforløb over 26 uger er således faldet mere end i klyngen og Østdanmark - Et fald i arbejdskraftreserven de seneste måneder. Når den ses på den seneste årsperiode har der været et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven men en markant stigning i antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. - En samlet set større stigning i antallet af unge ydelsesmodtagere den seneste årsperiode set ift. klyngen og Østdanmark. Og en markant stigning i antallet af unge i matchgruppe 3. Udviklingen i unge dagpengemodtagere er dog bedre end i klyngen og Østdanmark. Af fremadrettede opmærksomhedspunkter for jobcentret i øvrigt, vil Beskæftigelsesregionen pege på: Resultaterne af indsatsen for dagpengemodtagere, herunder o At stigningen i bruttoledigheden for dagpengemodtagere i den seneste årsperiode ligger over udviklingen i Østdanmark (fra august til september er der dog sket et fald) o At andelen af dagpengemodtagere som har været på ydelsen mere end 40 uger er højere og er steget mere end det er tilfældet i klyngen og Østdanmark. o At Høje-Taastrup kun i meget begrænset omfang iværksætter tidlig indsats for dagpengemodtagere. Den markante stigning i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i match 3. At Jobcenter Høje-Taastrup ikke opfylder rettidigheden i indsatsen 2/18

3 Udvikling i ledighed og jobcentrets målgrupper ( Aktuelle ledighedstal + tabel 1-2) Bruttoledigheden 1 i Høje-Taastrup Kommune udgør 6,9 % af arbejdsstyrken i september 2010, hvilket er højere end gennemsnittet for Østdanmark, som i samme periode udgør 5,7 %. Ledigheden i Høje-Taastrup er steget 25,1 % fra september 2009 til september 2010 til et niveau på fuldtidspersoner. En stigning, der procentvis er højere end samlet for Østdanmark, hvor antallet af ledige steg 20,9 % i samme periode. I Høje-Taastrup fordeler ledighedsstigningen sig med en stigning i forsikrede ledige på 32,4 %, og en stigning i ikke-forsikrede (arbejdsmarkedsparate) ledige på 7,5 %. Blandt de forsikrede ledige i Høje-Taastrup udgør ledige 3Fere fortsat langt den største gruppe med en andel på 26,1 % af alle forsikrede ledige i kommunen. Men også Kristelig a-kasse og HK tegner sig for relative høje andele af alle forsikrede (henholdsvis 13,6 % og 13,2 %). Ser man på jobcentrets samlede målgruppe (tabel 1 og 2) udgør dagpengemodtagere (bruttoledige) den største gruppe i jobcentret (1.223 fuldtidspersoner), mens den næststørste gruppe udgøres af personer på sygedagpenge (643 fuldtidspersoner). Der har endvidere været en kraftig stigning i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 (+185 %). Samlet set er der sket en stigning i antallet af personer på midlertidige ydelser i Høje-Taastrup på 10 % til et niveau på fuldtidspersoner. Høje-Taastrup har i samme periode (sept.09 sept.10) haft en stigning i antallet af personer på førtidspension, mens antallet af personer på fleksjob er faldet med 3 %. Antallet af personer på ledighedsydelse er steget med 57 % (til 91 personer) Arbejdskraftreserven (tabel 3 tabel 6) Arbejdskraftreserven i Høje-Taastrup udgør i september 2010 i alt 2,8 % af kommunens arbejdsstyrke, hvilket er en højere andel end gennemsnittet for sammenlignelige kommuner (2,1 %) og Østdanmark (2,4 %). Arbejdskraftreserven i Høje-Taastrup tæller udgør i september 2010 i alt 686 fuldtidspersoner, fordelt på 407 dagpengemodtagere og 279 kontant- og starthjælpsmodtagere. Kommunens mål er, at arbejdskraftreserven ved udgangen af 2010 maksimalt udgør 852 personer. Målet er dermed pt. mere end opfyldt. I seneste årsperiode er arbejdskraftreserven steget med 12 % men arbejdskraftreserven har været faldende fra april I årsperioden september 2009 til september 2010 er det udelukkende gruppen af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven, der er steget i Høje-Taastrup (+38 %), mens antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere faldt med 12 % i periode. Blandt dagpengemodtagerne er det særligt medlemmer af 3F, der i stigende omfang er blevet en del af arbejdskraftreserven. 29 % af de ledige 3Fere har mere end 3 måneders sammenhængende ledighed. Hvilket er en stigning i antallet på 22,9 %. Næst højest andel har medlemmer af kristelig a-kasse hvor 15 % af de le- 1 Ledige og aktiverede, Danmarks Statistik og jobindsats.dk 3/18

4 dige medlemmer har mere end 3 måneders sammenhængende ledighed. Jobcenter Høje-Taastrups tidlige indsats er markant mindre for dagpengemodtagere end for kontant- og starthjælpsmodtagere det gælder både for jobsamtale og aktivering afholdt inden for den 1. måneds ledighed. Andelen af dagpengemodtagere, der har første jobsamtale inden en måned er endvidere en del lavere i Høje-Taastrup (16 %) end sammenlignelige jobcentre (28 %) og Østdanmark (26 %). Andelen er endvidere faldende. Andelen af dagpengemodtagere i Høje-Taastrup, der modtager første aktiveringstilbud inden for den første måned er på niveau med sammenlignelige jobcentre (5 %) og lidt lavere end Østdanmark (5,2%) Ungeindsatsen (figur 8 - figur 10) Antallet af unge ydelsesmodtagere i Høje-Taastrup udgør 9,9 % af kommunens befolkning i alderen år. Det er en større andel end både sammenlignelige kommuner (7,8 %) og Østdanmark (8,1 %). Høje-Taastrup har 621 unge ydelsesmodtagere (fuldtidspersoner) i september 2010, hvoraf 32,8 % er dagpengemodtagere, 27,9 % er jobklare kontanthjælpsmodtagere, 21,1 % er indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og 16,7 % er midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Sidstnævnte gruppe er steget fra 4 personer til 104 personer i seneste årsperiode. Kommunens mål er, at antallet af unge ydelsesmodtagere maksimalt udgør 643 fuldtidspersoner ved udgangen af Set i lyset af, at der siden april 2010 har været en faldende tendens i antallet af unge ydelsesmodtagere er det realistisk at forvente, at målet vil være opfyldt ved årets udgang. Sygefraværsindsatsen (figur 6 - tabel 8) I Høje-Taastrup udgør borgernes samlede sygefravær 3,7 % af kommunens arbejdsstyrke, hvilket er en lidt højere andel end i sammenlignelige kommuner (3,5 %) og Østdanmark (3,5 %). Høje-Taastrup har i august 2010 i alt 331 sygefraværsforløb med en varighed over 26 uger. Kommunens mål er, at der ved udgangen af 2010 maksimalt er 300 sygefraværsforløb over 26 uger. Høje-Taastrup langvarige sygefraværsforløb (over 26 uger) udgør 36 % af alle sygefraværsforløb i kommunen. Dette er på niveau med sammenlignelige kommuner mens gennemsnittet er 33 % i Østdanmark. Antallet af forløb over 26 uger er den seneste årsperiode faldet med 12 % i Høje- Taastrup, hvilket er et større fald end i sammenlignelige jobcentre (-9 %) og Østdanmark (-4 %). Rettidighed (figur 11 - figur 13) Jobcenter Høje-Taastrup opfylder i juli 2010 rettidigheden i jobsamtaler for dagpengemodtagere. Rettidigheden i førstegangsaktivering (78 %) og gentagen aktivering (84 %) er ikke 4/18

5 opfyldt dog er rettidigheden i gentagen aktivering af unge dagpengemodtagere på 100 %. For kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2 og 3) opfylder Jobcenter Høje- Taastrup ikke rettidigheden i indsatsen. - Rettidighed i jobsamtaler, match 2: 79 %, match 3: 83 % - Rettidighed i førstegangsaktivering, match 2: 71 %, match 3: 65 % - Rettidighed i gentagen aktivering match 2: 56 %, match 3: 52 % Langtidsledighed (tabel 10) Høje-Taastrup har i august 2010 samlet set 812 (berørte) personer, der har været uafbrudt på offentlig forsørgelse i mere end 40 uger. De to største grupper er dagpengemodtagere og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, som i august 2010 begge omfatter 255 personer. 19,9 % af dagpengemodtagerne har været på ydelsen i mere end 40 uger. Hvilket er en højere andel end i klyngen og Østdanmark. Andelen for jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere ligger over klyngen men under Østdanmark. Mens andelen af midlertidige passive kontanthjælpsmodtagere der har været på ydelsen mere end 40 uger ligger under både klyngen og Østdanmark. Afgang til selvforsørgelse (tabel 11) Andelen af ledige i Høje-Taastrup, der er selvforsørgende efter 1 år, er størst for mænd på dagpenge (36,5 %). Næsthøjest er afgangen til selvforsørgelse for kvinder på dagpenge (29,4 %). Den mindste afgang til selvforsørgelse ses for ikkearbejdsmarkedsparate kvinder på kontanthjælp (4,6 %). For alle grupper af ledige i Høje-Taastrup er afgangen til selvforsørgelse faldet i 2010 set i forhold til den tilsvarende periode i Dog er der status quo for ikkearbejdsmarkedsparate mænd på kontanthjælp. 5/18

6 Indholdsfortegnelse bilagstabeller 1. Målgruppen for Jobcenter Høje-Taastrups indsats side 7 Tabel 1: Personer på midlertidige ydelser side 7 Tabel 2: Personer på permanente ydelser side 7 2. Arbejdskraftreserven og tidlig indsats side 7 Tabel 3: Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori side 7 Figur 1: Arbejdskraftreservens andel af alle ledige side 8 Figur 2: Indekseret udvikling i arbejdskraftreserven side 8 Figur 3: Udvikling opgjort på forsørgelseskategori side 9 Figur 4: Udvikling i arbejdskraftreserve og ledighed side 9 Figur 5: Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken side 10 Tabel 4: Arbejdskraftreserven fordelt på a-kasser side 11 Tabel 5: Andel 1.jobsamtale inden for 1 måned side 12 Tabel 6: Andel 1. aktiveringstilbud inden for 1 måned side Sygefraværsindsatsen side 13 Figur 6: Sygefraværets andel af arbejdsstyrken side 13 Tabel 7: Sygefraværsforløb over 26 uger side 13 Figur 7: Indekseret udvikling i sygefravær over 26 uger side 13 Tabel 8: Sygefravær over 26 uger fordelt på køn og etnicitet side Unge på overførselsindkomst side 14 Figur 8: Unge ydelsesmodtageres andel af unge i befolkningen side 14 Tabel 9: Unge ydelsesmodtagere fordelt på ydelseskategori side 14 Figur 9: Indekseret udvikling i unge ydelsesmodtagere side 15 Figur 10: Udvikling opgjort på ydelseskategori side Rettidighed i indsatsen side 16 Figur 11: Rettidighed for dagpengemodtagere side 16 Figur 12: Rettidighed for kontanthjælpsmodtagere match 1 side 16 Figur 13: Rettidighed for kontanthjælpsmodtagere match 2 & 3 side Personer med mere end 40 uger på off. forsørgelse side 17 Tabel 10: langtidsledige fordelt på ydelseskategori side Afgang til selvforsørgelse side 17 Tabel 11: Andel selvforsørgede 1 år efter off. forsørgelse side 17

7 BILAG 1. Målgruppen for Jobcenter Høje-Taastrups indsats Tabel 1: Personer på midlertidige ydelser i Høje-Taastrup Kommune samt udviklingen ift. samme måned året før. Udvikling sep sep 2010 Høje-Taastrup Kommune Fuldtidspersoner 1 september 2010 Andel af befolkningen 2 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,0% 26% 17% 19% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) 406 1,3% -19% 6% -2% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) 458 1,5% 1% 13% 1% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) 362 1,2% 185% 6% 57% - Personer på introduktionsydelse 11 0,0% -27% 32% 32% - Personer på sygedagpenge ,1% -12% -13% -7% - Personer på revalideringsydelse 47 0,2% -18% -7% -9% - I alt ,3% 10% 6% 7%, Danmarks statistik og egne beregninger 1 Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2 Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1/ Opgørelse af sygedagpenge er fra August 10 Tabel 2: Personer på permanente ydelser samt udviklingen i forhold til samme måned året før. Antal Høje-Taastrup Kommune Udvikling sep sep 2010 Andel af befolkningen 1 (16-64 år) september 2010 Kommunen Klyngen Østdanmark Kommunen Klyngen Østdanmark - Førtidspension % 1% -1% 6,6% 6,1% 6,1% - Fleksjob 324-3% 4% 1% 1,1% 1,3% 1,1% - Ledighedsydelse % 0% 6% 0,3% 0,3% 0,3% I alt ,1% 1,5% -0,4% 8,0% 7,7% 7,4%, Danmarks statistik og egne beregninger 1 Anvendt befolkningstal er fra 1/ Ét af ministermålene for 2011 sigter mod, at jobcentrene skal begrænse antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger mest muligt. I opgørelsen af dette ministermål indgår også personer på ledighedsydelse. 2. Arbejdskraftreserven og tidlig indsats Tabel 3: Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori samt udviklingen ift. samme måned året før. Ydelsesgruppe sep-09 Høje-Taastrup Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark sep-10 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere % 37% 31% 38% Kontant- og starthjælpsmodtagere % 15% 3% 3% I alt % 28% 17% 21% Kommunens mål: 852 personer i arbejdskraftreserven i december 2010, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Høje-Taastrup /18

8 Figur 1: Arbejdskraftreservens andel af alle ledige i Jobcenter Høje-Taastrup, klyngen og Østdanmark, januar 2008 august Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark 45 Andel jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 Figur 2: Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (januar 2008 = 100). Indeks Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep /18

9 Figur 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på forsørgelseskategori i Høje-Taastrup Kommune, indekseret (januar 2008 = 100). A-dagpenge Kontanthjælp Indeks Kilde: jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 Figur 4: Udviklingen i arbejdskraftreserven, antal ledighedsberørte og fuldtidspersoner, Høje- Taastrup Kommune, indekseret (januar 2008 = 100). Indeks Arbejdskraftreserven Ledighedsberørte Fuldtidspersoner jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep /18

10 Figur 5: Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, klyngens jobcentre, klyngen og Østdanmark, sept ,5% Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere 3,2% 3,0% 2,8% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 2,5% 1,03% 1,43% 1,12% 1,64% 1,7% 1,42% 0,27% 1,83% 1,33% 2,4% 1,62% 0,75% 1,6% 1,16% 0,39% 2,1% 1,42% 0,73% 2,4% 0,97% 1,39% 0,0% Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger 10/18

11 Tabel 4: Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser. Antal personer Andele ledige, september 2010 Udvikling fra sidste år Høje- Høje- Øst Høje- Øst Klynge 2 Klynge 2 Taastrup Taastrup danmark Taastrup danmark Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% 37,5% 37% 38% Selvstændige 30 7,4% 6,4% 6,6% 66,7% 25% 44% Dana, A-Kasse For Selvstændige 11 2,7% 1,2% 1,4% 175,0% 21% 63% ASE 19 4,7% 5,2% 5,2% 35,7% 27% 39% Akademikere 22 5,4% 12,8% 15,0% 69,2% 29% 29% Akademikernes A-Kasse 6 1,5% 4,3% 5,2% 0,0% 46% 40% CA, A-kasse 4 1,0% 1,7% 1,8%. 31% 41% Ingeniørernes A-Kasse 7 1,7% 2,0% 2,7% 0,0% 48% 53% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 0 0,0% 1,5% 1,8%. -10% 4% Magistrenes A-Kasse 5 1,2% 3,2% 3,5%. 22% 13% Funktionærer og tjenestemænd 14 3,4% 4,7% 5,9% 180,0% 78% 44% BUPL, A-kasse 4 1,0% 0,5% 0,7%. 333% 59% Danske Sundhedsorg. A-kasse 0 0,0% 0,0% 0,4%.. 267% Danmarks Lærerers Fælles A- kasse 0 0,0% 0,6% 0,7%. 17% 40% FTF- A-kasse 10 2,5% 3,1% 3,7% 100,0% 54% 32% Socialpæd. landsdækkende A- Kasse 0 0,0% 0,5% 0,4%.. 57% HK /Danmarks A-kasse 49 12,0% 12,5% 10,7% 22,5% 26% 13% Tekniske funktionærer 29 7,1% 7,0% 8,2% 93,3% 40% 41% Business Danmarks A-Kasse 4 1,0% 1,3% 1,2%. 35% 44% Min A-kasse 12 2,9% 1,2% 1,5% 300,0% 61% 29% Funktionærernes og Servicef. A- kasse 6 1,5% 0,3% 1,0%. -13% 31% Ledernes A-kasse 4 1,0% 2,3% 2,5% -55,6% 28% 37% Teknikernes A-Kasse 3 0,7% 2,0% 2,1% 0,0% 62% 63% Byggefagene 11 2,7% 4,5% 6,3% 10,0% 73% 88% Byggefagenes A-Kasse 7 1,7% 1,1% 1,8% 75,0% 145% 166% El-Fagets A-Kasse 0 0,0% 0,6% 1,1% -100,0% 15% 136% Træ-Industri-Bygs A-Kasse 4 1,0% 2,8% 3,4% 33,3% 72% 53% Metalarbejdernes A-Kasse Faglig Fælles (3F) A-kasse Fødevareforbundet NNF s A-kasse 12 2,9% 3,2% 4,4% -33,3% 44% 63% ,0% 24,7% 22,8% 22,9% 32% 32% 7 1,7% 2,4% 1,1% 0,0% 45% 46% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 20 4,9% 3,0% 3,7% 185,7% 30% 34% Øvrige 88 21,6% 16,7% 15,0% 60,0% 61% 48% Danske Lønmodtageres A-kasse 22 5,4% 3,8% 3,6% 69,2% 54% 41% Frie Funktionærers A-kasse 5 1,2% 1,0% 1,1% -28,6% 79% 100% Kristelig A-Kasse 61 15,0% 11,9% 10,3% 74,3% 62% 47% og egne beregninger 11/18

12 Tabel 5: Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant- og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for den 1. måned samt udviklingen ift. samme måned året før. Udvikling i %-point 3kv09-2kv10 3kv08-2kv09-3kv09-2kv10 Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 16% 28% 26% -0,9-0,5 0,0 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) Kontant- og starthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 71% 81% 79% 6,1 1,0 1,1 64% 73% 69% 12,0 4,2 4,9 59% 70% 59% -10,1 19,7 4,4 I alt (Antal personer) (780) (7096) (53305) 19%* 19%* 14%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Tabel 6: Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant- og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden for den 1. måned samt udviklingen ift. samme måned året før. Udvikling i %-point 3kv09-2kv10 3kv08-2kv09-3kv09-2kv10 Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 5% 5% 5,2% 0,9 1,1 1,1 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 55% 38% 46% 10,1-7,2-4,8 44% 33% 30% 10,1-3,7-4,6 I alt (Antal personer) (455) (2288) (21388) 39%* 10%* 6%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent 12/18

13 3. Sygefraværsindsatsen Figur 6: Sygefraværets andel af arbejdsstyrke i kommunerne, klyngen og Østdanmark, juli ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,7% 3,9% 3,8% 4,3% 3,9% 3,5% 3,5% 3,0% 2,5% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 7: Sygefraværsforløb over 26 uger samt udviklingen ift. samme måned året før, aug Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb over 26 Udvikling i andel forløb over 26 over 26 uger over 26 uger uger uger (%-point) Høje-Taastrup Kommune % -12% Klyngen % -9% Østdanmark % -4% Kommunens mål: 300 sygefraværsforløb over 26 uger i december ,3 1,9 1,8 og egne beregninger 13/18

14 Figur 7: Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (januar 2007 = 100). 160 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 Tabel 8: Sygefraværsforløb over 26 uger i Høje-Taastrup Kommune procentfordelt på køn og etnicitet samt udvikling ift. samme måned året før, august Høje-Taastrup Kommune Personer med dansk og vestlig oprindelse Personer med ikke-vestlig oprindelse Personer i alt (antal) og egne beregninger Andel af alle sygefraværsforløb over 26 uger aug-10 Udvikling i antal forløb over 26 uger Kvinder Mænd Kvinder Mænd 47% 32% -2% -4% 12% 9% -34% -35% % -13% 14/18

15 4. Unge på overførselsindkomst Figur 8: Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige i befolkningen, sept Dagpengemodtagere Kth. mv. match 1 Kth. mv. match 2 Kth. mv. match 3 Øvrige 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 5,0% 1,1% 0,3% 2,2% 1,5% 9,9% 10,0% 0,1% 1,7% 1,5% 2,1% 3,3% 2,8% 2,2% 3,3% 3,0% 11,1% 11,2% 1,4% 0,1% 0,6% 0,3% 2,6% 4,4% 3,1% 2,8% 3,9% 3,1% 8,3% 0,7% 0,2% 2,6% 1,4% 3,3% 7,8% 0,7% 0,1% 2,7% 1,9% 2,5% 8,1% 0,8% 0,2% 2,6% 2,4% 2,1% Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted, Danmarks statistik og egne beregninger Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark Tabel 9: Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori samt udviklingen ift. samme måned året før. Høje-Taastrup Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe sep-09 sep-10 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere % 11% 24% Jobklare kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 3) Kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (Uoplyst match) % 5% -5% % 18% 6% % 35% 173% % 26% 16% I alt % 13% 14% Kommunens mål: 643 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2010 og egne beregninger 15/18

16 Figur 9: Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år, indekseret (jan = 100). 250 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 Figur 10: Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år i Høje-Taastrup Kommune opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100). Indeks jan-08 feb-08 mar-08 A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1) Kontanthjælp mv. (match 2) Kontanthjælp mv. (match 3) apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep /18

17 5. Rettidighed i indsatsen Figur 11: Rettidighed for dagpengemodtagere i Jobcenter Høje-Taastrup, juli % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Under 30 år; 96% Over 30 år; 93% I alt 95% Under 30 år; 71% Over 30 år; 80% I alt 78% Under 30 år; 100% Over 30 år; 67% I alt 84% 10% 0% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering Figur 12: Rettidigheden for jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Høje-Taastrup, juli % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 30 år; 64% Over 30 år; 91% I alt 79% Under 30 år; 69% Over 30 år; 75% Under 30 år; 50% Over 30 år; 61% I alt 71% I alt 56% 0% Jobsamtaler (juli) Første aktivering Gentagen aktivering 17/18

18 Figur 13: Rettidigheden for indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Høje-Taastrup, juli % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 30 år; 88% Over 30 år; 81% Under 30 år; 55% Over 30 år; 78% I alt 83% I alt 65% I alt 52% Under 30 år; 71% Over 30 år; 48% 0% Jobsamtaler (juli) Første aktivering Gentagen aktivering 6. Personer med mere end 40 uger på offentlig forsørgelse Tabel 10: A-dagpengemodtagere samt jobklare, indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mere end 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Høje-Taastrup Kommune august 2010 august 09 - august 10 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) og egne beregninger (Andel) 19,9% 16,1% 17,3% 11,8 6,2 6,9 (Antal) ,0% 97,8% 101,4% (Andel) 28,5% 27,2% 29,3% 1,1 2,8 4,1 (Antal) ,6% 25,3% 19,1% (Andel) 62,9% 61,1% 64,0% 1,7 3,8 2,1 (Antal) ,7% 24,9% 5,7% (Andel) 62,0% 69,2% 69,7% -20,5-5,0-10,9 (Antal) ,9% -9,6% 31,0% Note: Andelene er udregnet ift. hver af de fire målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 28,5% ud af de udelukkende jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i Høje-Taastrup Kommune, som har modtaget ydelsen (kontant- og starthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 uger. 7. Afgang til selvforsørgelse Tabel 11: Andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse Udvikling 2.kvt kvt 2010 (%-point) 2. kvartal 2010 Høje-Taastrup Kommune Jobcenter Høje-Taastrup Klyngen Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd A-dagpenge 29,4% 36,5% -10,4-5,4-7,8-5,2 Kontant- og Starthjælp match ,6% 24,8% -2,4-3,1-2,1 2,0 Kontant- og Starthjælp match 4-5 4,6% 9,4% -3,3 0,0-2,4-0,6 Kilde: DREAM og egne beregninger 18/18

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Guldborgsund - 1. statusnotat

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledighedstal for januar 2013

Ledighedstal for januar 2013 Ledighedstal for januar 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14 ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november 2 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. oktober 27 oktober 28 oktober 2 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 3 januar 211 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til januar 211 Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN Et månedligt overblik over status og udvikling Udarbejdet i september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSKRAFTRESERVEN - REGIONALT 5 Regional udvikling

Læs mere

Ledighedstal for juni 2012

Ledighedstal for juni 2012 Ledighedstal for juni 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Ledighedstal for september 2012

Ledighedstal for september 2012 Ledighedstal for september 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere