De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17."

Transkript

1 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter og visse andre fællesskabstoldkontingenter og om visse gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår tilpasning af disse toldkontingenter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1808/95 RÅDET FOR DENEUROPÆISKE UNIONHAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Fællesskabet har som led i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) forpligtet sig til hvert år og på visse betingelser at åbne fællesskabstoldkontingenter til nedsat told eller nultold for en række varer; (2) Rådets forordning (EF) nr. 1808/95 af 24. juli 1995 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter og af visse andre fællesskabskontingenter for visse landbrugsprodukter, industri- og fiskerivarer og om gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår ændring eller tilpasning af disse toldkontingenter ( 1 ), er flere gange blevet ændret betydeligt; i forbindelse med nye ændringer er det af klarhedshensyn nødvendigt at foretage en omarbejdelse og forenkling af nævnte forordning, jf. Rådets resolution af 25. oktober 1996 ( 2 ); (3) toldkontingenterne for GATT-bundne landbrugsprodukter er dækket ved Rådets forordning (EF) nr. 3290/ 94 af 22. december 1994 om de tilpasninger og overgangsforanstaltninger, der er nødvendige i landbrugssektoren for gennemførelsen af de aftaler, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguayrundens regi ( 3 ) og berøres ikke af denne forordning; indføres toldfrit; der er således ikke grund til at anføre dem i nærværende forordning; (5) for avispapir (løbenummer ) har Fællesskabet indgået en aftale med Canada, der fastsætter åbning af et toldkontingent på tons, hvoraf tons i henhold til artikel XIII i GATT indtil den 30. november hvert år er forbeholdt varer fra Canada; aftalen fastsætter tillige en forpligtelse til at hæve den del af kontingentet, der er forbeholdt importen fra Canada, med 5 % i tilfælde af, af den pågældende andel er opbrugt inden udgangen af et givet år; (6) Fællesskabet har i overensstemmelse med sit tilbud i forbindelse med FN's konference om handel og udvikling (UNCTAD) og parallelt med sin generelle præferenceordning (GSP) siden 1971 åbnet toldpræferencer for forarbejdede varer af jute og kokos med oprindelse i visse udviklingslande, som har bestået i en gradvis nedsættelse af toldsatserne i den fælles toldtarif og fra 1978 til den 1994 i en fuldstændig suspension af disse satser; (7) siden den nye generelle præferenceordning trådte i kraft den 1. januar 1995, har Fællesskabet uden for GATT autonomt åbnet fællesskabstoldkontingenter for forarbejdede varer af jute og kokos til nultold for fastsatte mængder indtil den 1999 ved forordning (EF) nr. 764/96 ( 4 ) og (EF) nr. 1401/98 ( 5 ); den generelle præferenceordning er blevet forlænget indtil den 31. december 2001 ved forordning (EF) nr. 2820/98 ( 6 ), og det er derfor nødvendigt også at forlænge denne ordning til den 2001; (4) efter de toldnedsættelser, der er opnået enighed om inden for GATT, kan visse varer, der tidligere var omfattet af forordning (EF) nr. 1808/95, imidlertid (8) i sine forbindelser med tredjelande har Fællesskabet over for Schweiz forpligtet sig til årligt at åbne et fællesskabstoldkontingent for perioden fra den 1. september til den ( 1 ) EFT L 176 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1401/98 (EFT L 188 af , s. 1). ( 4 ) EFT L 104 af , s. 1. ( 2 ) EFT C 332 af , s. 1. ( 5 ) EFT L 188 af , s. 1. ( 3 ) EFT L 349 af , s ( 6 ) EFT L 357 af , s. 1.

2 L 5/2 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende august det følgende år, der giver toldfritagelse for forskellige behandlinger af visse tekstilvarer under Fællesskabets procedure for passiv forædling; i overensstemmelse med mestbegunstigelsesklausulen kan Schweiz og andre tredjelande udnytte dette kontingent; (9) Fællesskabet har for visse varer fremstillet i hånden og for stoffer vævet på håndvæve erklæret sig rede til at åbne årlige fællesskabstoldkontingenter med toldfritagelse; adgangen til disse fællesskabstoldkontingenter er imidlertid betinget af, at toldmyndighederne i Fællesskabet forelægges et ægthedscertifikat udstedt af de kompetente myndigheder i det præferenceberettigede land, som attesterer, at varerne er fremstillet i hånden eller vævet på håndvæv; (10) af hensyn til ordningens rette virkemåde er det nødvendigt at definere»varer fremstillet i hånden«; (11) der bør indføres en ny ordning for ajourføring for så vidt angår de myndigheder, der er kompetente til at udstede ægthedscertifikater; (12) for at ordningerne kan anvendes korrekt på dels varer fremstillet i hånden, dels vævet stof fremstillet på håndvæve, skal der åbnes mulighed for en midlertidig fuldstændig eller delvis tilbagetrækning af fordelen i tilfælde af uregelmæssigheder eller manglende administrativt samarbejde, samt metoder for administrativt samarbejde om kontrol med udstedelsen af ægthedscertifikater; (13) da fordelen ved toldkontingenter for varer fremstillet i hånden og stoffer vævet på håndvæve kan indrømmes udviklingslande inden for rammerne af den generelle præferenceordning, skal der åbnes mulighed for, at Kommissionen efter officiel anmodning fra et ansøgerland og efter at have modtaget en udtalelse fra Toldkodeksudvalget kan tilføje nye lande omfattet af det generelle præferencesystem, som afgiver de nødvendige garantier med hensyn til kontrol af disse varers ægthed, til listen over præferenceberettigede lande; (14) i henhold til dets internationale forpligtelser påhviler det Fællesskabet at træffe afgørelse om at åbne toldkontingenter; der bør navnlig sikres, at der er lige og vedvarende adgang for alle importører i Fællesskabet til nævnte kontingenter, og at de toldsatser, der er fastsat for disse kontingenter, anvendes uden afbrydelse på al import af de pågældende varer i alle medlemsstater, indtil de er opbrugt; følge datoerne for godtagelse af erklæringer om overgang til fri omsætning; (16) af hensyn til en hurtig og effektiv kommunikation mellem medlemsstaterne og Kommissionen kan denne, i det omfang det er muligt, ske elektronisk; (17) ændringer af den kombinerede nomenklatur og Tarickoderne og de tilpasninger af mængderne og toldkontingentsatserne, der følger af afgørelser truffet af Rådet eller af Kommissionen, medfører ingen substansændringer; med henblik på en forenkling bør det fastsættes, at Kommissionen efter at have indhentet udtalelse fra Toldkodeksudvalget kan foretage ændringerne og de tekniske tilpasninger af denne forordning; (18) denne forordning bør tilpasses i tilfælde af ændringer i de bestående aftaler inden for GATT, herunder toldnedsættelser, og, for så vidt angår forarbejdede varer af jute og kokos, i tilfælde af en forlængelse af den generelle præferenceordning; det bør derfor fastsættes, at Kommissionen efter at have indhentet udtalelse fra Toldkodeksudvalget kan foretage de relevante ændringer i denne forordnings bestemmelser, herunder bilagene, i det omfang de således aftalte ændringer præciserer, hvilke varer der kan henføres under toldkontingenterne, deres mængde, toldsatser og kontingentperiode, samt eventuelt de respektive adgangsbetingelser; (19) der kan påtænkes en harmonisering af definitionerne for varer fremstillet i hånden og stoffer vævet på håndvæve og af ægthedscertifikater, og det bør derfor fastsættes, at Kommissionen efter at have indhentet udtalelse fra Toldkodeksudvalget, kan tilpasse disse definitioner og erstatte modellerne i bilag VI og VII med andre modeller; (20) de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger til denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen ( 2 ) UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: AFSNIT I GENEREL ORDNING (15) Rådets forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks ( 1 ), har systematiseret bestemmelserne for forvaltning af de toldkontingenter, der skal benyttes, ved kronologisk at Artikel 1 1. For de varer, der er opført i bilag I til V, anvendes der i de perioder og efter de bestemmelser, der er fastsat i denne forordning og nævnte bilag, toldnedsættelser inden for fællesskabstoldkontingenter. ( 1 ) EFT L 253 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1662/1999 (EFT L 197 af , s. 25). ( 2 ) EFT L 184 af , s. 23.

3 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/3 2. Artikel 18 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks ( 1 ) finder anvendelse ved beregningen af modværdien i national valuta af beløb angivet i euro for medlemsstaterne undtagen for de medlemsstater, som er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 974/ 98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen ( 2 ). AFSNIT II SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR VISSE TOLDKONTIN- GENTER Afdeling 1 Toldkontingent for avispapir Artikel 2 1. Fra den 30. november hvert år kan restmængden på de i bilag I angivne kontingenter for avispapir, som ikke er blevet anvendt pr. 29. november, eller som sandsynligvis ikke vil blive anvendt inden den, dække import af den pågældende vare fra Canada eller andre tredjelande. 2. I tilfælde, hvor det bundne kontingent på tons fra Canada er opbrugt, eller hvor der ikke er åbnet noget autonomt kontingent på mere end tons for resten af kalenderåret, forhøjer Kommissionen det bundne kontingent med 5 %. Kommissionen offentliggør forhøjelsen af kontingentet i C-udgaven af De Europæiske Fællesskabers Tidende. Afdeling 2 Toldkontingenter for varer fremstillet i hånden eller vævet på håndvæve Artikel 3 Toldkontingentfordelen for varer fremstillet i hånden er forbeholdt de i bilag IV angivne varer, der er ledsaget af et ægthedscertifikat udstedt af den kompetente myndighed i det præferenceberettigede land, som stemmer overens med modellen i bilag VI. Artikel 4 Toldkontingentfordelen for varer vævet på håndvæve er forbeholdt de i bilag V angivne varer, der er ledsaget af et ægthedscertifikat udstedt af den kompetente myndighed i det præferenceberettigede land, som stemmer overens med modellen i bilag VII. De pågældende varer skal i begge ender af hvert stofstykke bære et af de nævnte myndigheder godkendt stempel eller undtagelsesvis en plombe, der er godkendt af myndighederne i fabrikationslandet og påsat hvert stykke. ( 1 ) EFT L 302 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 955/1999 (EFT L 119 af , s. 1). ( 2 ) EFT L 139 af , s. 1. Artikel 5 De i artikel 3 og 4 omhandlede varer skal transporteres direkte mellem fabrikationslandet og Fællesskabet. I denne forbindelse betragtes som transporteret direkte: a) varer, hvis transport foregår uden passage af et land, der ikke er medlem af Fællesskabet; anløb af havne i lande, der ikke er medlemmer af Fællesskabet, udgør ikke en afbrydelse af den direkte transport på betingelse af, at varerne ikke omlades under disse anløb b) varer, hvis transport foregår ved passage af et område henhørende under et eller flere lande, der ikke er medlemmer af Fællesskabet, eller som omlades i et sådant land, såfremt transporten gennem disse lande eller omladningen foregår i henhold til et gennemgående transportdokument udfærdiget af fabrikationslandet. Afdeling 3 Administrativt samarbejde om varer fremstillet i hånden eller vævet på håndvæve Artikel 6 1. Den i artikel 3 og 4 omhandlede toldkontingentfordel kan til enhver tid midlertidig, fuldstændig eller delvis, tilbagetrækkes i tilfælde af uregelmæssigheder eller manglende administrativt samarbejde om kontrol af ægthedscertifikater. 2. Midlertidig, fuldstændig eller delvis tilbagetrækning af de toldkontingentfordele, der er omhandlet i stk. 1, vedtages efter proceduren i artikel 10, stk. 2, efter at Kommissionen forudgående har ført passende konsultationer med det pågældende præferenceberettigede land. 3. a) Såfremt der gøres brug af proceduren for midlertidig, fuldstændig eller delvis tilbagetrækning af toldkontingentfordelen, offentliggør Kommissionen en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, om, at der er begrundet tvivl om berettigelsen af at anvende denne forordning, og gør nøje rede for, hvilke varer producenter og eksportører tvivlen vedrører. b) Den del af denne toldskyld, der svarer til præferencefordelene i medfør af denne forordning, anses for ikke at være opstået, medmindre den er opstået efter datoen for offentliggørelsen af den i litra a) nævnte meddelelse og vedrører en vare, en producent eller en eksportør, der udtrykkeligt er nævnt i meddelelsen, eller medmindre der foreligger omstændigheder, som gør anvendelse af artikel 221, stk. 3, andet punktum i forordning (EØF) nr. 2913/ 92 berettiget. Artikel 7 1. De præferenceberettigede lande sender Kommissionen navne og adresser på de statslige myndigheder på deres område, der kan udstede ægthedscertifikater, aftryk af de stempler, som anvendes af disse myndigheder, samt navn og

4 L 5/4 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende adresse på de statslige myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen af nævnte certifikater. Disse stempelaftryk er gyldige fra den dato, hvor Kommissionen modtager dem. Kommissionen videregiver disse oplysninger til medlemsstaternes toldmyndigheder, om muligt elektronisk. Når sådanne meddelelser finder sted som led i en ajourføring af tidligere meddelelser, angiver Kommissionen datoen for disse nye stempelaftryks gyldighed ud fra de oplysninger, der gives af de præferenceberettigede landes kompetente myndigheder. Disse oplysninger behandles som fortrolige; dog kan toldmyndighederne i forbindelse med angivelse til overgang til fri omsætning give importører eller deres repræsentanter adgang til at se de i dette stykke nævnte stempelaftryk. 2. Kommissionen offentliggør i De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, navnene på de myndigheder i fabrikationslandet, der kan udstede nævnte ægthedscertifikat, samt i givet fald datoen, fra hvilken de nye præferenceberettigede lande har opfyldt de i stk. 1 nævnte forpligtelser. 3. Den efterfølgende kontrol af ægthedscertifikaterne foretages ved stikprøve, eller hver gang toldmyndighederne i Fællesskabet har begrundet tvivl om dokumentets ægthed eller korrektheden af oplysningerne om de pågældende varer. 4. Med henblik på anvendelse af stk. 1 sender Fællesskabets toldmyndigheder en kopi af ægthedscertifikatet til den kompetente statslige myndighed i det eksporterende præferenceberettigede land, om fornødent med angivelse af de formelle eller reelle årsager, der berettiger en undersøgelse. De vedlægger en kopi af ægthedscertifikatet, fakturaen eller en kopi af denne samt alle andre eventuelle bevisdokumenter. De fremsender ligeledes enhver oplysning, der har kunnet fremskaffes, og som tyder på, at angivelserne i ægthedscertifikatet er urigtige. Hvis Fællesskabets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere anvendelsen af toldkontingentet, mens de afventer resultatet af kontrollen, tilbyder de importøren at frigive varerne under forbehold af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, som de måtte finde nødvendige. 6. Hvis der i tilfælde af begrundet tvivl ikke fremkommer svar inden udløbet af den i stk. 5 anførte frist på seks måneder, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå det pågældende dokuments ægthed eller rigtigheden af oplysningerne om de pågældende varer, rettes der på ny henvendelse til de kompetente myndigheder. Hvis resultaterne af undersøgelsen efter denne anden henvendelse ikke meddeles de anmodende myndigheder inden for en frist på fire måneder, eller hvis resultaterne ikke gør det muligt at fastslå det pågældende certifikats ægthed, afslår de nævnte myndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder. 7. Hvis det af kontrolproceduren eller andre foreliggende oplysninger synes at fremgå, at denne artikels bestemmelser overtrædes, skal det præferenceberettigede udførselsland på eget initiativ eller på Fællesskabets anmodning hurtigt foretage eller lade foretage passende undersøgelser for at afsløre og forebygge sådanne overtrædelser. Fællesskabet kan med henblik herpå deltage i disse undersøgelser. 8. Med henblik på efterfølgende kontrol af ægthedscertifikater skal den kompetente statslige myndighed i det præferenceberettigede udførselsland i mindst tre år opbevare kopier af certifikaterne samt eventuelle eksportdokumenter, hvortil de henviser. AFSNIT III FORVALTNING AF TOLDKONTINGENTER Artikel 8 Kommissionen forvalter de i artikel 1 omhandlede toldkontingenter i overensstemmelse med artikel 308a til 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93. Kommunikationen mellem medlemsstaterne og Kommissionen med henblik herpå foregår så vidt muligt elektronisk. Medlemsstaterne og Kommissionen arbejder nært sammen for at sikre, at denne forordnings bestemmelser overholdes. Hver medlemsstat sikrer importørerne af de pågældende varer lige og kontinuerlig adgang til kontingenterne, så længe den resterende kontingentmængde tillader det. AFSNIT IV AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 5. Når der i medfør af stk. 1 fremsættes anmodning om efterfølgende kontrol, skal denne kontrol foretages og resultatet meddeles toldmyndighederne i Fællesskabet inden for en frist på højst seks måneder. Det skal på grundlag heraf bestemmes, om det omtvistede ægthedscertifikat vedrører varer, der faktisk er udført, og om disse faktisk kan henføres under toldkontingentet. Artikel 9 1. De nødvendige bestemmelser for anvendelsen af denne forordning vedtages efter proceduren i artikel 10, stk. 2, navnlig: a) ændringer og tekniske tilpasninger, hvor sådanne er nødvendige som følge af ændringer af den kombinerede nomenklatur eller Taric-koderne b) de nødvendige tilpasninger som følge af: Rådets indgåelse af aftaler eller aftaler i form af brevveksling inden for rammerne af GATT, eller som følge af forpligtelser, Fællesskabet har påtaget sig over for visse tredjelande inden for rammerne af GATT, eller en forlængelse af den generelle præferenceordning for så vidt angår jute- og kokosvarer

5 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/5 c) tilføjelse af udviklingslande på listerne i bilag IV og V efter officiel anmodning fra ansøgerlande, der afgiver de nødvendige garantier for kontrol med de pågældende varers ægthed d) ændringer og tilpasninger af definitioner for varer fremstillet i hånden og stoffer vævet på håndvæve samt modeller for ægthedscertifikater. 2. Bestemmelser vedtaget i henhold til stk. 1 giver ikke Kommissionen ret til: at overføre uudnyttede præferencemængder fra en kontingentperiode til en anden at ændre de i aftalerne eller aftalerne i form af brevveksling fastsatte tidsplaner undergive adgangen til disse kontingenter importlicenser. Artikel Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 247 i forordning (EØF) nr. 2913/ Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF. 3. Den frist, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder. Artikel 11 Forordning (EF) nr. 1808/95 ophæves. Henvisningerne til forordning (EF) nr. 1808/95 betragtes som henvisninger til nærværende forordning og skal læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag VIII. Artikel 12 Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Den anvendes fra den 1. januar Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december På Rådets vegne K. HEMILÄ Formand

6 L 5/6 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende BILAG I LISTE OVER GATT-BUNDNE FÆLLESSKABSTOLDKONTINGENTER Uanset bestemmelserne for anvendelse af den kombinerede nomenklatur anses ordlyden af varebeskrivelserne kun for vejledende, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag fastlægges på grundlag af KN-kodernes anvendelsesområde. I de tilfælde, hvor der er anført»ex«kn-koder, fastlægges præferenceordningen ved anvendelse af KN-koden og den dertil svarende varebeskrivelse tilsammen KN-kode Varebeskrivelse Kontingentperiode Løbenummer Taricunderinddeling Kontingentmængde Toldsats (%) Sild, på betingelse af at referencepriserne over- fra 1. januar ( 1 ) holdes 2000 til februar 2000 ex og fra 16. juni til 14. februar t ex Torsk af arterne Gadus morhua og Gadus ogac og fra 1. januar til t 0 ex fisk af arten Boreogadus saida: ex Tørret, også saltet, men ikke røget ex Saltet, men ikke tørret eller røget, i saltlage ex ex ex ex ex Nordamerikansk kulmule (Merluccius bilinearis), fra 1. januar til t 8 ex fersk, kølet eller frosset ex Krydsfiner af nåletræ uden anvendelse af andet fra 1. januar til m 3 0 ex materiale: ex Af en tykkelse på over 8,5 mm, med ubearbejdede overflader eller slebet, af en tykkelse på over 18,5 mm Avispapir ( 2 )( 3 ): fra 1. januar til ex Fra Canada t Fra andre tredjelande t Ferrosillicium fra 1. januar til t Ferrosilicummangan fra 1. januar til t 0

7 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/7 KN-kode Varebeskrivelse Kontingentperiode Løbenummer Taricunderinddeling Kontingentmængde Toldsats (%) ex Ferrochrom med et kulstofindhold på 0,10 vægt- fra 1. januar til t 0 ex procent eller derunder og med et indhold af chrom (raffineret ferrochrom) på over 30, men højst 90 vægtprocent ex Fisk af arten Coregone, frosset fra 1. januar til t 5, ex Krebs, kogt med dild, frosset fra 1. januar til t ex Rejer af arten Pandalus borealis, pillede, kogt, fra 1. januar til 500 t 0 ex frosset, men ikke på anden måde bearbejdede ex ex Filet af slægten Allocyttus og af arten Pseudocyttus maculatus, frosset fra 1. januar til 200 t ex Ubleget garn af hør (undtagen blågarn), ikke i fra 1. januar til 400 t 1,8 ex detailsalgsoplægninger, af finhed 333,3 decitex eller derover (men ikke over 30 metrisk nummerering), til fremstilling af flertrådet eller kabelslået garn, til fodtøjsindustrien og til ombinding af kabler ( 2 ) Lignende smågenstande af glas, undtagen glasperler, imitationer af naturperler og imitationer af ædel- og halvædelsten fra 1. januar til 52 t Kemisk ren fruktose fra 1. januar 2000 til 30. juni 2000 og fra 1. juli til 30. juni ( 4 ) 20( 5 ) t KN-kode Varebeskrivelse Kontingentperiode Løbenummer Taricunderinddeling Kontingentmængde (i liter ren alkohol) ( 6 ) Toldsats Rom og tafia: I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder: Andre varer, undtagen rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på 225 g eller derover pr. hl ren alkohol (med 10 % tolerance): Med en værdi pr. liter ren alkohol på over 7,9 fra til fra til fra til ,4 / % vol/ hl + 1,8 /hl ,3 / % vol/ hl + 1,2 /hl ,2 / % vol/ hl + 0,6 /hl

8 L 5/8 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende KN-kode Varebeskrivelse Kontingentperiode Løbenummer Taricunderinddeling Kontingentmængde (i liter ren alkohol) ( 6 ) Toldsats I beholdere med indhold over 2 liter: Andre varer, undtagen rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på 225 g eller derover pr. hl ren alkohol (med 10 % tolerance): Med en værdi pr. liter ren alkohol på over 2 fra til fra til fra til ,4 / % vol/hl 0,3 / % vol/hl 0,2 / % vol/hl ( 1 ) Uudnyttede kontingentmængder i perioden 1999/2000 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1808/95. ( 2 ) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til de fællesskabsbestemmelser, der er udstedt på dette område. ( 3 ) Som»avispapir«betragtes papir, hvidt eller let farvet i massen, med indhold af mekanisk træmasse på 70 % og derover (beregnet af den samlede fibermængde), med et glitningstal efter Bekk på ikke over 130 sekunder, ulimet, med en vægt pr. m 2 på 40 g og derover, men ikke over 57 g, i ruller af bredde 31 cm eller derover, med indhold af fyldstof på ikke over 8 vægtprocent og bestemt til trykning af aviser, ugeblade og andre tidsskrifter (pos. 4902), der udkommer mindst ti gange årligt. ( 4 ) Uudnyttede kontingentmængder i perioden 1999/2000 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1808/95. ( 5 ) Suspension af særtold fra den ; anvendelse af ad valorem toldsat, som gælder i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af ), som ændret. ( 6 ) Kontingentmængden finder anvendelse på de to varer tilsammen.

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om Oprettelse af

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 349/4 Den Europæiske Unions Tidende 19.12.12 FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 12/12 af 3. december 12 om handelsrelaterede foranstaltninger til sikring af forsyningen af Unionens forarbejdningsvirksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.03.2006 KOM(2006) 98 endelig 2006/0028 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2014/0197 (COD) PE-CONS 67/15 Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) WTO 259 COWEB 140 AGRI 625 UD 237 TDC 12 CODEC 1630 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1172/95. af 22. maj om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters udveksling af goder med tredjelande

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1172/95. af 22. maj om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters udveksling af goder med tredjelande RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1172/95 af 22. maj 1995 om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters udveksling af goder med tredjelande RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 170/69

Den Europæiske Unions Tidende L 170/69 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/69 OVERSÆTTELSE AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om metoden for beregning af toldsatserne for afskallet

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 653 final 2015/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til undertegnelse af en aftale

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den juni 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den juni 2007 Europaudvalget 07 2806 - landbrug og fiskeri Bilag 5 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 6. juni 07 FVM 445 SAMLENOTAT

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland.

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. 12. februar 2015 Til importører Meddelelse nr. 02/2015 /stechr EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. ERHVERVSSTYRELSEN Baggrund Ifølge aftale mellem EU og Rusland har der med

Læs mere

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0087 Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og 2.8.2003 L 196/7 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1207/2001 for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Vejledning om import af korn. Maj 2012

Vejledning om import af korn. Maj 2012 Vejledning om import af korn Maj 2012 Kolofon Vejledning om import af korn Maj 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen Til importører 9. januar 2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER 1. Oversigt over tekstil- og beklædningskategorier med oprindelse i tredjelande, hvor importen til EU i 2009 er underlagt fællesskabsrestriktioner

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Kolofon Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg, december 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere