Analyse 24. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 24. juni 2012"

Transkript

1 Analyse 24. juni 2012 Det danske pensionssystem forøger forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at langt de fleste indvandrere fra ikke-vestlige lande kan se frem til en tilværelse blandt de allerfattigste pensionister. Der er to årsager til dette. For det første sparer få af disse indvandrere op til alderdommen, og for det andet får de mindre udbetalt i folkepension end etniske danskere, da folkepensionen er betinget af, hvor længe man har været i Danmark. Indvandrere vil derfor normalvis modtage brøkpension, som er mindre end den almindelige folkepension. Udsigten til en stor og voksende underklasse blandt pensionisterne peger på behovet for et gennemsyn af det danske pensionssystem. Både Velfærdskommissionen og De Økonomiske Råd har tidligere foreslået indførslen af obligatoriske opsparingsordninger. Disse ordninger kunne målrettes personer på kanten af arbejdsmarkedet og beskæftigede i brancher uden pensionsordninger. Indvandrere fra ikke-vestlige lande er overrepræsenteret i disse grupper. Derudover bør optjeningskravene for folkepension tages op til revision, herunder den seneste stramning af reglerne for folkepension til flygtninge. Indtil 2011 fik flygtninge almindelig folkepension i modsætning til andre indvandrere. Afskaffelsen af denne undtagelse for optjeningskravene betyder, at flygtninge er i særlig risiko for at havne i gruppen med lav pensionsindkomst, da de næppe kan trække på pensionsopsparing fra hjemlandet. Globaliseringen kan betyde, at den danske velfærdsmodel kommer under pres. Der kan derfor også være behov for krav om relativ lang opholdstid i Danmark for at kunne modtage folkepension, som jo bliver udbetalt for resten af livet. Men netop fordi folkepension er livsvarig, vil brøkpensionister med en lille pensionsopsparing, også være fastholdt i lavindkomstgruppen resten af livet. indvandrere bliver fattige pensionister Det danske pensionssystem høster ofte international anerkendelse, og langt de fleste danskere oplever heller ikke en særlig stor nedgang i deres forsørgelsesgrundlag, når de trækker sig tilbage, se fx Forsikring & Pension (2011). Dette skyldes, at den skattefinansierede folkepension sikrer et minimumsniveau for pensionsindkomsten samtidigt med, at et udbygget arbejdsmarkedspensionssystem og de private pensionsordninger giver mulighed for at spare op til en pensionsindkomst, der står i et rimeligt mål med indtægterne som erhvervsaktiv. I dag er det da også mere end 90 pct. af de beskæftigede, som indbetaler til pension foruden ATP, se Forsikring & Pension (2010). Dette roste pensionssystem har imidlertid haft knap så stor succes med at sikre pensionen til indvandrere fra ikke-vestlige lande. For det første modtager disse indvandrere nedsat folkepension (brøkpension), da de har været her mindre end de 40 år, som er krævet for den fulde folkepension. For det andet har de selv sparet lidt op til alderdommen, og de har derfor ikke mange andre indtægtskilder end den nedsatte folkepension. Blandt dem over 65 år er de hyppigste oprindelseslande Tyrkiet, Eksjugoslavien, Irak og Pakistan. indvandrere har en disponibel indkomst, dvs. indkomsten efter skat og overførsler, der i gennemsnit er kr. om året for enlige og kr. om året for personer i par, se figur 1. For danskere udgør den gennemsnitlige disponible indkomst derimod henholdsvis kr. og kr. for enlige og personer i par. Dermed har ikke-vestlige indvandrere forbrugsmuligheder der kun svarer til 1

2 Danskere Danskere Analyse 2/3 af danskernes. Figur 1 Gennemsnitlig disponibel årsindkomst, årige, niveau, kr Figur 2 indvandreres placering i indkomstfordelingen som 55-årig og som pensionist Andel, pct Indkomst som 55-årig Indkomst som pensionist Indkomstdecil Par Anm.: Se boks. Figuren viser den personlige disponible indkomst (tallene er ikke ækvivaleret). Tallene er omregnet til 2012-niveau på baggrund af satsreguleringsprocenten. For Par er det den enkeltes indkomst og ikke parrets samlede indkomst, der er vist. Begge personer er over 65 år. Den lave disponible indkomst dækker over, at 54 pct. af de ikke-vestlige indvandrere har så lave pensionsindkomster, at det placerer dem blandt de 10 pct. pensionister (1. indkomstdecil) med de laveste disponible indkomster, se figur 2. Til sammenligning er det blot 9 pct. af de danske pensionister, der tilhører denne indkomstgruppe. I de erhvervsaktive aldre ligger ikke-vestlige indvandrere også relativt lavt i indkomstfordelingen. Hvis man kigger tilbage til, da de var 55 år, er det imidlertid en betydeligt lavere andel som dengang befandt sig i gruppen med de laveste indkomster. Som det fremgår af figur 2 var det dengang lidt mindre end 20 pct., der tilhørte 1. indkomstdecil. Det er i forvejen ganske store indkomstskel mellem danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande bliver altså forstærket af det danske pensionssystem. Anm.: Se boks. Pensionister er personer mellem 65 og 79 år. Decilinddelingen er foretaget på baggrund af den ækvivalerede disponible indkomst. Blandt de allerfattigste pensionister er der endda forskel på, hvor meget ikke-vestlige indvandrere og danskere har til rådighed pr. måned. Hos de enlige pensionister har danskere godt kr. i disponibel indkomst pr. måned, mens ikke-vestlige indvandrere i samme indkomstdecil har kr. om måneden, dvs. en forskel på kr. eller 24 pct., se tabel 1. Pengene skal dække husleje, telefonregninger og alle andre udgifter husstanden måtte have. Hos personer i par er forskellen kr. En væsentlig del af forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere i 1. indkomstdecil skal tilskrives, at danskere får mellem kr. mere udbetalt i folkepension (og kontanthjælp) om året, se tabel 1. 2

3 Analyse Tabel 1 Den disponible indkomst for danskere og ikke-vestlige indvandrere i 1. indkomstdecil, årige, 2010 Andel i Disponibel indkomst 1. decil Pr. år Pr. måned - Pct Kr Brøkpension øger uligheden mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Man skal som udgangspunkt være dansk statsborger og have boet mindst tre år i landet siden man fyldte 15 år. Hvis man som udlænding har boet i Danmark i mindst ti år, er man dog også berettiget til folkepension. For flygtninge er kravet tre år. Personer, der har været så kort tid i landet, at de ikke er berettiget til folkepension, kan i stedet søge om kontanthjælp. Den samlet hjælp kan dog maksimalt udgøre det som udbetales til gifte/samlevende folkepensionister uanset, om man er enlig eller ej. Kontanthjælpen tildeles efter de almindelige regler, hvilket fx betyder, at ansøgeren ikke er berettiget til hjælp, hvis husstanden har en formue, der kan dække de økonomiske behov. Folkepensionens størrelse afhænger af, hvor længe man har boet i landet. Hvis man har boet her mindre end 40 år har man kun ret til brøkpension. Brøkpensionen fastsættes som forholdet mellem den faktiske bopælstid og de 40 år. Fx vil en person, som har boet 30 år i Danmark mellem 15- og 65-årsalderen, få en brøkpension, der svarer til ¾ af den fulde folkepension. I 2012 udgør folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg i alt kr. før skat om året til enlige, hvis der ikke sker modregning af pensionsudbetaling og arbejdsindtægter. For personer i par udgør folkepensionen samlet set kr. før skat. I gennemsnit får enlige danskere over 65 år udbetalt kr. om året i folkepension, hvilket er tæt på det fulde beløb, se figur 3. Foruden selve folkepensionen dækker de kr. dog også over personlige tillæg og den såkaldte ældrecheck. Den udbetalte folkepension til enlige ikke-vestlige indvandrere er i gennemsnit kr. om året. Folkepension Kontanthjælp Danskere indvandrere Personer i par - Pct Kr Kr Kr Danskere indvandrere Anm.: Decilindellingen er foretaget på baggrund af den ækvivalerede disponible indkomst, se boks. Det er dog den faktiske disponible indkomst, folkepension mv., der er vist i tabellen. Der er omregnet til 2012-niveau ved satsreguleringsprocenten. af befolkning. I alt Dette er kr. mindre end danskernes folkepension. Da en del af de ikke-vestlige indvandrere har været så kort tid i Danmark, at de i stedet modtager kontanthjælp. Hvis udbetalinger til kontanthjælp inkluderes falder forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere til kr. For danskere og indvandrere i par er forskellen mellem den udbetalte folkepension lidt mindre og svarer til kr., og til kr., når kontanthjælp tages med. Reglerne for folkepension øger altså i sig selv forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere. Det er muligt at søge om tilskud til folkepensionen (varmetillæg, helbredstillæg mv.), som dog ikke betinget af, hvor længe pensionisten har opholdt sig i Danmark. Personer, der er kommet så sent til landet, at de slet ikke er berettiget til pension, vil dog ikke kunne søge disse tillæg, ligesom det heller ikke er muligt at ansøge om den gunstigere boligstøtte til pensionister. Ældrechecken tenderer mod, at mindske forskellen i indkomst, da ydelsen er målrettet personer med lav likvid formue, som er en gruppe, hvor ikkevestlige indvandrere er overrepræsenterede. Dog er checken ligesom folkepensionen beregnet efter brøk -princippet. De universelle elementer i den danske velfærdsmodel med et stort socialt sikkerhedsnet kan komme under pres i en globaliseret verden med ind- og udvandring, der påvirker befolkningens sammensætning. Det kan derfor også være nødvendigt, at permanente ydelser, som folkepension, er forbundet med relativt lange optjeningsperioder. Optjeningsprincippet i pensionslovgivningen blev indført i forbindelse med Danmarks tilslutning til EF i

4 Danskere Danskere Figur 3 Gennemsnitlig udbetalt folkepension (før skat) til danskere og ikke-vestlige indvandrere, årige, niveau, kr Kontanthjælp Folkepension Par Anm.: Den udbetalte folkepension dækker over grundbeløb, pensionstillæg, personlige tillæg og supplerende pensionsydelse ( ældrecheck ). Tallene er omregnet til 2012-niveau ved satsreguleringsprocenten. Indtil 2011 var flygtninge 1 undtaget fra reglerne om optjeningskrav, og modtog som udgangspunkt den samme folkepension som danskere. Denne undtagelse blev tidligere begrundet med, at flygtninge, i modsætning til danskere og andre indvandrere (særligt indvandrere fra vestlige lande), næppe kan forventes at have opbygget egen pensionsopsparing i deres hjemland, der kan supplere folkepensionen/brøkpensionen. I 2011 blev det imidlertid besluttet, at flygtninge, der kommer til landet efter 1. januar 2011 og flygtninge i landet, der først når folkepensionsalderen efter 2021, ikke kan medregne bopælstid fra deres hjemland ved beregning af folkepensionens størrelse. 2 Da flygtninge som oftest stammer fra lande, må denne regelændring forventes at øge forskellen mellem danskere og disse indvandrere yderligere. Af Pensionsstyrelsen (2010) fremgår det, at det offentlige sparer 2 mio. Analyse kr. årligt på kort sigt stigende til i omegnen af 90 mio. kr. på langt sigt indvandrere har lille pensionsopsparing indvandreres lave pensionsindkomst skyldes ikke kun den mindre folkepension, men også at deres indkomst fra egen pensionsopsparing mv. er væsentligt lavere end danskernes. danskere over 65 år har samlet set udbetalt kr. (før skat) ekstra i forhold til folkepensionen, mens enlige ikke-vestlige indvandrere har kr. i tillæg til folkepension (og evt. kontanthjælp), se figur 4. Danskere og ikke-vestlige indvandrere i par får henholdsvis kr. og kr. udbetalt før skat. Den betydelige forskel mellem de to grupper skyldes i vid udstrækning, at danskeres udbetaling fra egen pensionsopsparing (arbejdsmarkedspensioner, tjenestemandspensioner osv.) er tæt på fire gange så stor som indvandrernes. Danskernes udbetalinger fra pension udgør i gennemsnit kr. mod blot kr. for de ikkevestlige indvandrere. får omtrent det samme udbetalt i boligydelse, mens der for par er en forskel på knap kr. mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere. Mange af de ikke-vestlige indvandrere, der i dag er pensionister, har været i Danmark i kortere tid, og har derudover ikke medbragt opsparing fra hjemlandet. Det er imidlertid ikke kun de ældre generationer af ikke-vestlige indvandrere, som må forventes at havne i gruppen af fattige pensionister. Unge indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande indbetaler i meget mindre grad til pension end danskere. Også når opsparingen sættes i forhold til den løbende indkomst. Så der er ikke tegn til dette mønster bliver brudt foreløbigt, se Forsikring & Pension (2012). Årsagerne til den lavere pensionsopsparing skal primært findes i, at ikke-vestlige indvandrere oftere modtagere overførsler, som normalt betyder, at der ikke spares op. Samtidigt vil de beskæftigede ikke-vestlige indvandrere ofte være ansat i brancher, som taxiog restaurationsbranchen, hvor pensionsordninger ikke er udbredt. En del er også selvstændige, som ofte opsparer lidt til deres alderdom. 1 Personer, der har fået opholdstilladelse efter 7 og 8 (konventionsstatus, beskyttelsesstatus eller UNHCR). 2 Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for ret til folkepension) vedtaget d. 17. december

5 Analyse Figur 4 Pensionsindkomst udover folkepension (og kontanthjælp), årige, niveau, kr Øvrige Boligydelse mv. Kapitalindkomst Erhvervsindkomst Arb. pension mv Danskere Danskere Par Anm.: Arbejdsmarkedspension mv. er udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner, private pensioner, ATP og tjenestemandspension. af befolkning. Brøkpension og lille opsparing kan føre til fald i forsørgelsesgrundlaget Familier i lavindkomstgruppen kan have vanskeligt ved at få indkomsten til at dække de faste udgifter. Dermed kan selv mindre fald i forsørgelsesgrundlaget i forbindelse med overgangen til folkepension betyde, at familier i denne gruppe har særligt vanskeligt ved at opretholde et rimeligt velstandsniveau som pensionister. Tabel 2 Pensionsindkomsten som andel af indkomsten før pensionstidspunktet (nettodækningsgrad), 2010 Nettodækningsgrad Forsørgelsesgrundlag falder Danskere indvandrere Personer i par Pct Pct Danskere indvandrere Anm.: Se boks. Tallene angiver indkomsten som 66-årig som andel af indkomsten som 63-årig. Det er den personlige disponible indkomst, der anvendes i beregningerne. Nettodækningsgrader over 200 pct. er ikke medtaget i beregninger. Kun personer, der er fuldt skattepligtige i begge år, indgår. Ved at sætte den disponible indkomst som 66-årig i forhold til den disponible indkomst som 63-årig kan man se, hvor meget forsørgelsesgrundlaget ændrer sig ved pensionstidspunktet. Dette kaldes også for nettodækningsgraden af pensionsindkomsten. Alderen på 63 og 66 år er valgt, så personen ikke fylder 65 år (og dermed når folkepensionsalderen) i løbet af de to indkomstår. Det fremgår af tabel 2, at enlige danskeres disponible indkomst ved pensionstidspunktet i gennemsnit udgør 99 pct. af indkomsten før, og forsørgelsesgrundlaget ændrer sig dermed stort set ikke. For ikke-vestlige indvandrere er nettodækningsgraden derimod 91 pct., og forsørgelsesgrundlaget falder altså i gennemsnit med 9 pct. i denne gruppe. For personer i par er faldet for både danskere og indvandrere større, men indvandrere oplever i gennemsnit, at forsørgelsesgrundlaget falder mest. Tallene dækker over, at en større andel af de ikkevestlige indvandrere oplever, at deres disponible indkomst falder, når de kommer over folkepensionsalderen, se tabel 2. Knap ¾ af de enlige indvandrere oplever således, at deres indkomstgrundlag falder, mens det er godt halvdelen af danskerne. Forskellen mellem personer i par er lidt mindre. SFI gennemførte i 2007 en større undersøgelse af pensionisternes indkomstforhold, se Jørgensen (2007). Undersøgelsen sammenlignede de

6 åriges pensionsindkomst med deres indkomst, da de var i de erhvervsaktive aldre. Beregningerne viste, at nettodækningsgraden af pensionsindkomsten for danskere i gennemsnit lå på 87 pct., mens den for indvandrere fra 3. lande udgjorde 78 pct. Tallene bekræfter altså billedet i tabel 2. Konklusion Den store gruppe af fattige pensionister blandt ikke-vestlige indvandrere kalder på et eftersyn af det danske pensionssystem. I en globaliseret verden kan der være gode argumenter for at have optjeningsprincipper i de danske velfærdsydelser. Ikke mindst i forhold til folkepension, der jo er en offentlig overførsel, man får resten af livet. Brøkpensionen har dog den sociale bagside, at den øger en, i forvejen, stor forskel i forsørgelsesgrundlaget mellem danskere og ikkevestlige indvandrere. Indførslen af brøkpension for flygtninge i 2011 vil formentlig øge denne forskel endnu mere i fremtiden. Man kan vanskeligt forvente af flygtninge, at de selv medbringer opsparing fra deres hjemland, der kan danne udgangspunkt for deres forsørgelse som pensionist. Det kan overvejes at indføre obligatoriske opsparingsordninger for personer på kanten af arbejdsmarkedet, hvor indvandrere fra ikke-vestlige lande er overrepræsenteret. De Økonomiske Råd foreslog i 2008, at 6 pct. af overførslen til kontanthjælpsmodtagere mv. blev overført til en pensionsordning efter 1/3-2/3-princippet. Ligeledes skulle beskæftigede på områder uden pensionsordninger fremover indbetale 6 pct. af lønnen efter samme princip. Litteratur Jørgensen, M. (2007), Danskernes pensionsopsparinger en deskriptiv analyse. SFI. Finansministeriet (2003), Ældres økonomiske vilkår. Finansministeriet. Finansministeriet (2004), Fordeling og Incitamenter. Finansministeriet. Forsikring & Pension (2010), Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing. Analyserapport 2010:11. Forsikring & Pension (2011), Modning af pensionssystemet. Analyserapport 2011:3. Herfra er der en kolonne Analyse Forsikring & Pension (2011), Indvandrernes indkomst som pensionerede - betydningen af pensionsindbetalinger og beskæftigelse. Analyserapport 2011:8. Sociale Ydelser (2012), Hvem, hvad og hvornår. Forsikring & Pension. Pensionsstyrelsen (2010), Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension. Pensionsstyrelsen Boks. Beregningerne Beregningerne er foretaget på baggrund af en fuldtælling af befolkningen for perioden I analysen indgår alle personer mellem 65 og 80 år i 2010, der var fuldt skattepligtige i samme år. Udover de enlige over 65 år, er det kun ægtepar og samlevende, hvor begge er fyldt 65 år som er medtaget i beregningerne. Indkomstfordelingen for 55-årige og dem over 65 år: I første omgang inddeles de årige i 2010 i deciler efter deres ækvivalerede disponible indkomst (indkomst efter skat og overførsler). Indkomstdecilerne opdeler befolkningen i 10 lige store andele, hvor 1. decil angiver de 10 pct. med den laveste indkomst, mens 10. decil angiver de 10 pct. med den højeste. Dernæst findes deres placering i indkomstfordelingen blandt de 55-årige, da de selv var 55 år. Dette kræver fx indkomstdata fra 2000 for 65-årige i I beregningerne for 2010 indgår godt indvandrere fra ikke-vestlige lande, og af dem er der oplysninger for ca , da de var 55 år. Den ækvivalerede disponible indkomst er familiens samlede indkomst fordelt mellem dets medlemmer. For at tage højde for mulige stordriftsfordele er der benyttet en ækvivaleringsfaktor på 0,6, se fx Finansministeriet (2004). Ækvivaleringen gør det muligt at sammenligne forbrugsmulighederne på tværs af enlige og par. Sammenligning af udbetalt folkepension og øvrig pensionsindkomst: Den udbetalte folkepension og øvrig pensionsindkomst er ikke ækvivaleret, men derimod er det den faktiske udbetaling i 2010 til personerne, som danner udgangspunkt for sammenligningen. Sammenligningen af indkomstforholdene er her foretaget separat for par og enlige. Den udbetalte folkepension dækker både over grundbeløb, pensionstillæg og den såkaldte ældrecheck, som blev indført i Kontakt: Ledende økonom Jonas Zielke Schaarup joz@kraka.org

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne Marie-Louise Søgaard Udgivet af, Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Identifikation af ydelsesmodtagere 5 3. Modtagere

Læs mere

Stigning i antallet af ældre uden ret til fuld pension

Stigning i antallet af ældre uden ret til fuld pension 22. marts 2018 2018:06 Rettet 22. marts 2018 kl. 9:40 Fejl i tal i tabel 5 samt tal i teksten over tabellen. Rettelser er markeret med rødt. Stigning i antallet af ældre uden ret til fuld pension Af Jarl

Læs mere

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne Analyserapport 215:2 Linea Hasager Søs Nielsen Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport 215:2 Indhold 1. Indledning

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

Pensionisternes økonomi

Pensionisternes økonomi Pensionisternes økonomi Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Baggrund og tidligere

Læs mere

Indvandrernes indkomst som pensionerede

Indvandrernes indkomst som pensionerede Nadja Christine Andersen Vibeke Borchsenius Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. som pensionister

Læs mere

Pædagoger og læreres pensionsopsparing

Pædagoger og læreres pensionsopsparing 9. MARTS 2015 Pædagoger og læreres pensionsopsparing AF SØS NIELSEN, ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG METTE NYRUP Resume Dette notat sammenholder pædagoger, læreres og socialpædagogers pensionsopsparing.

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Modtagere af boligydelse

Modtagere af boligydelse 23. APRIL 215 Modtagere af boligydelse AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG TOBIAS WENZEL ANDERSEN Sammenfatning Der er i 211 253. folkepensionister, der bor i en husstand, som modtager boligstøtte. Det svarer

Læs mere

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Indhold Hvad er Ældrecheck? Rent praktisk Sådan bliver ældrechecken udregnet Eksempler Hvad er ældrecheck? Ældrecheck er et årligt engangsbeløb, til personer som er berettiget

Læs mere

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Gennem det seneste årti er ældres disponible indkomster steget markant mere end andre aldersgruppers. Udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år i takt med

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 26. oktober 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen Analyserapport 213:6 Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Pensionsindbetalingerne

Læs mere

Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 03.01.2018 Høring over lovforslag om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.

Læs mere

Indvandrernes pensionsindbetalinger

Indvandrernes pensionsindbetalinger 26. OKTOBER 215 Indvandrernes pensionsindbetalinger 23-13 AF METTE NYRUP OG SØS NIELSEN Indledning og sammenfatning I analysen belyses forskelle i pensionsindbetalinger mellem tre herkomstgrupper; indvandrere

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 5. februar 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 385 (Alm. del) af 23. maj

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016 ÆLDRE I TAL 218 Folkepensionisternes indkomst og formue 216 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 218 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Gennem de senere år er fattigdommen i Danmark steget markant, men der er stor variation i andelen af fattige i de forskellige aldersgrupper. Pensionister

Læs mere

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang I løbet af de seneste 1 år har pensionister oplevet den største indkomstfremgang af alle aldersgrupper. Indkomsten for pensionister er således vokset

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Folkepension - 2018 Ældre Sagen Juli 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Socialudvalget - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 9. marts 2007 Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 20.

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Jonas Zielke Skaarup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk Side 1 1. Baggrund

Læs mere

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD-

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- 8. maj 2004 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf. 33557721 INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- VIKLEDE LANDE Resumé: I perioden 1991 til 2001 er de disponible indkomster steget væsentligt

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2015 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen November 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes?

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? 8. maj 2014 Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? Af Kristian Thor Jakobsen og Neil Gallagher For børne- og ungeydelsen ( børnecheck ) blev der i 2012 indført et generelt optjeningsprincip, således

Læs mere

Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension

Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension 1. november 2010 Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension J.nr. 2010-2010710 JØP 1 Indledning Baggrunden for denne analyse vedrørende flygtninges optjening af ret til pension

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 495 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Incitamenter til beskæftigelse

Incitamenter til beskæftigelse Incitamenter til beskæftigelse Dansk økonomi er kendetegnet ved, at mange deltager aktivt på arbejdsmarkedet. Langt de fleste i de erhvervsaktive aldre er således i job. Der er dog også mennesker, som

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2018 Folkepensionister med samspilsproblem - 2016 Ældre Sagen Oktober 2018 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Oplæg om pensionsreform

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionisternes indkomst og formue 2015 Ældre Sagen November 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing i 2013

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing i 2013 Analyserapport utilstrækkelig pensionsopsparing 2015:5 Peter Foxman Christian Claudi Trolle Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Hver sjette ledig står ikke til rådighed

Hver sjette ledig står ikke til rådighed 3. oktober 2013 ANALYSE Af Lone Hougaard & Jonas Zielke Schaarup Hver sjette ledig står ikke til rådighed Omkring 30 pct. af jobklare kontanthjælpsmodtagere står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende Danmarks Statistik pegede for nyligt på, at den laveste indkomstgruppe (bund pct.) har oplevet et fald i de reale disponible indkomster de seneste år (fra -1). Det fremgik desuden, at de øvrige indkomstgrupper

Læs mere

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing Jonas Zielke Skaarup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon

Læs mere

Pension og offentlige ydelser

Pension og offentlige ydelser Pension og offentlige ydelser - 2018 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Enhedslistens skatteaftale med regeringen ville også øge indkomstuligheden

Enhedslistens skatteaftale med regeringen ville også øge indkomstuligheden 6. juli 2012 Enhedslistens skatteaftale med regeringen ville også øge indkomstuligheden Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan indkomstfordelingen ville blive påvirket, hvis Enhedslistens

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L3

Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L3 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 3.8.2015 Til Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for udlændinge, integration og bolig

Læs mere

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING p:\gs\mb\studerende-mb.doc 1. september 2006 af Mikkel Baadsgaard dir. tlf. 33557721 STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING Den 8. august 2006 bragte Jyllandsposten tal fra SU-styrelsen, der blandt andet viste,

Læs mere

OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE NOTAT Maj 2018 Til frivillige rådgivere i Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp bliver løbende ændret, og det kan derfor være

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2018 Supplerende ydelser 2016 - boligydelse, varmetillæg og Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer

Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer d. 10.7.2013 Anne Kristine Høj Lene Kjærsgaard Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer I Dansk Økonomi, forår 2013 anvendes effektive pensionsformuer. Den effektive pensionsformue er

Læs mere

Forslag. Beskæftigelsesudvalget L 138 Bilag 1 Offentligt. Lovforslag nr. L 138 Folketinget

Forslag. Beskæftigelsesudvalget L 138 Bilag 1 Offentligt. Lovforslag nr. L 138 Folketinget Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 138 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2018-19 Fremsat den 7. februar 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

De ældres indkomst det grå guld

De ældres indkomst det grå guld 16 samfundsøkonomen nr. 2 juni 2016 De ældres indkomst det grå guld De ældres indkomst det grå guld Jarl Quitzau Specialkonsulent Danmarks Statistik De ældre betragtes og beskrives ofte som en relativt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeffekt og løser ikke pensionsudfordringen 29-09-2016 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52), Jørgen Sloth Bjerre Hansen og Carl-Christian Heiberg Dette notat

Læs mere

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( )

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( ) Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster 17-5-217 Af direktør Martin Ågerup (4 51 39 29) Resumé Personer med lav indkomst i 1987 fik den største indkomstfremgang af alle indkomstgrupper frem

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden 14. marts 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup & Malene Lauridsen Jobgevinst på mindre end 2.000 kr. om måneden Forsørgere og par på kontanthjælp får en gevinst på under 2000 kr. for at tage et job til

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE NOTAT Marts 2019 Til frivillige rådgivere i Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp bliver løbende ændret, og det kan derfor være

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3055 Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere