GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BROBÆKHUS BØRNEHAVE HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BROBÆKHUS BØRNEHAVE HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE BROBÆKHUS BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet

2 GENTOFTE KOMMUNES FÆLLES PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen på området for pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Formålet er, at få læreplansarbejdet til i endnu højere grad at tage udgangspunkt i visionen på 0-6 års området. Den fælles pædagogiske læreplan gælder for alle dagtilbud i Gentofte Kommune og har det enkelte barn i centrum. De fire kompetencespor, som vi kender fra den sammenhængende indsats på årsområdet, omkranser barnet, mens de tre sfærer; Ledelse og organisering, Forældre- og familiekompetencer og Den faglige kvalitet danner rammerne for barnets udvikling og indfrielsen af dets fulde og individuelle potentiale. For hvert af de fire kompetencespor er der opstillet tre pædagogiske læringsmål, som det enkelte barn skal støttes i at udvikle sig hen imod.

3 De fælles pædagogiske læringsmål De pædagogiske læringsmål for arbejdet med de fire kompetencespor i den fælles pædagogiske læreplan fremgår nedenfor. Det er således målet, at ethvert barn understøttes i dets udvikling med henblik på at indfri dets fulde og individuelle potentiale indenfor hvert af de i alt 12 pædagogiske læringsmål. Sundhed At gøre noget At mærke noget Personlige kompetencer At være nogen At blive nogen Sociale kompetencer At være og blive nogen sammen med andre Læringskompetencer At blive til noget

4 Dagtilbuddets værdier Vi ser livet i en børnehave som en mulighed for under kyndig deltagelse af erfarne voksne at skabe rammerne for en munter og fordomsfri hverdag hvor udelivet i alle dets mulige former er det der binder børnehaven Brobækhus sammen og gør den til det særlige sted hvor netop jeres børn har lejlighed til udfolde deres liv. Vores sigtepunkter i det daglige vil derfor være glæde, spontanitet, god tid, opdyrkelse af nysgerrigheden, retten til forskellighed og selvfølgelig fest når det er tid for det. Vi tilbyder ikke udvikling af konkrete færdigheder, men pirrer til børnenes nysgerrighed, så de aldrig bliver færdige med at udvikle sig. Når vi derfor har valgt udelivet, ture, svømning og skøjteløb som konkrete tiltag, er det fordi vi mener at netop disse aktiviteter rimer godt på de overordnede principper. Dagtilbuddets pædagogiske praksis Det pædagogiske arbejde i Brobækhus børnehave er opbygget på et fundament, der handler om udeliv, aldersopdeling og forældre engagement. Dagligdagen er planlagt med en vekselvirkning af voksenstyrede aktiviteter og børnenes egen tid til leg, samvær og tilvalgs aktiviteter. Vi ser børn som aktive medspillere i deres eget liv såvel om i det fælles børnehaveliv. Vi praktiserer en pædagogisk hverdag, hvor børnene enkeltvis eller i legegrupper, har meget tid til selv-organiseret børneliv i et udfordrende miljø. De pædagogisk planlagte fælles ture og aktiviteter har udover deres pædagogiske indhold en kulturbærende funktion for netop vores børnehave. Pædagogens rolle i ovennævnte kultur er at definere og tydeliggøre, hvilke muligheder og begrænsninger vores fælles pædagogiske liv kan byde på. Set i det lys, er pædagogisk arbejde for os, en mulighed for at berige det tvungne fællesskab med kvalitative tilbud af forskellig art. Dagtilbuddets pædagogiske principper VI ER UDENDØRS Vi ser udemiljøet som et særligt læringsrum. Legen bliver, ved et aktivt udeliv hele året, stimuleret af de skift i vejr og vind som året byder på. Vi og børnene har her mulighed for at etablere lærings- og legerum, hvor den nødvendige ro til fordybelse er tilstede. Børnene bliver ikke reguleret af regler, de kan f.eks. løbe når de vil eller når kroppen kræver det. Udelivet giver plads til de enkelte gruppers legerum. Vores store legeplads giver færre konflikter og det er her børnegrupperne finder sammen på tværs. Sanserne spiller hele tiden med når børn leger ude og børnene får erfaring med ild, jord, luft og vand på en umiddelbar og ofte ikke planlagt måde. Udelivet giver plads til, at børnene selv kan opleve og erfare, læringen har ofte her et mere naturligt forløb. Vi ser det som de voksnes opgave at inspirere børnene til leg/arbejde ved selv at være aktive. ALDERSOPDELING Da børnene er aldersopdelt kan vi tilbyde aktiviteter og stue- og læringsmiljø, som netop er rettet mod deres ønsker og aktuelle niveau. Turene kan planlægges på en måde der i gåafstand og pædagogisk indhold passer til gruppen. Aldersopdelingen giver også et stort udvalg af jævnaldrende venner. JEG KAN Vi vægter at styrke børnene psykisk og fysisk. Vi støtter og udfordre tidligt børnenes selvhjulpenhed, vores planlagte aktiviteter kan bringe barnet ud af komfortzonen, hvor vi stå klar med en støttende og anerkende tilgang.

5 Bestyrelsens inddragelse i formuleringen af dagtilbuddets pædagogiske principper Bestyrelsen for Brobækhus børnehave er og har altid været en aktiv medspiller i børnehavens liv. På bestyrelsesmøder diskuteres børnehavens arbejdet både bagud- og forudrette. Bestyrelsen godkender læreplanen.

6 Dagtilbuddets handleplan og evaluering Tabel 3.1: Sundhedskompetencer: At gøre noget At mærke noget Pædagogiske læremål for børnenes læring Barnet: - udvikler sit kendskab til og passer på sin krop - udfordrer sin krops formåen - befinder sig godt i verden Opmærksomhedspunkter eller tegn på læring - At barnet er aktivt, nysgerrigt, finder glæde ved og afprøver kroppens muligheder inde som ude -At barnet udvikler sin kropsbevidsthed og kan benævne kropsdelene sidder og hvad de hedder. - At barnet udvikler sit kendskab til egne fysiske behov, eks. Sult, tørst, varme, kulde, træthed og energi. - At barnet reagerer på sine sanser, er nysgerrige efter at undersøge hvordan ting føles, smages lugtes, og kan udtrykke det. -At barnet er selvhjulpent. Eks. Ved toiletbesøg, ved påklædning, samt kan bede om hjælp af andre når der er brug for det. - At barnet er bevidst om påklædning, der passer til vejr og årstid - At barnet er bevidst om hygiejne og dens betydning -At barnet er i positiv udvikling og trivsel Indsatser/ aktiviteter I vores udeliv og aktiviteter arbejder vi med, at barnet bliver bevidstgjort om kroppens funktioner og egne behov, og med hvordan vi passer på os selv. I vores udeliv og i tilrettelæggelse af mange af vores aktiviteter udfordrer og opmuntrer vi til at barnet bruger sin krop på mange måder. Vi tilstræber at barnet får en fornemmelse af styrker og svagheder og hvor dets grænse går. I vores arbejde med kendskab til kroppen, dens formåen og hvordan vi passer på den, arbejder vi samtidig med at barnet skal befinde sig godt og føle sig tryg i bevidstheden om hvad "jeg" kan i år vælger vi at have fokus på og evaluere: Svømmehal

7 Dokumentationsmetode Indsamling af dokumentation bl.a. på baggrund data fra børneplaner. (Sammenlægge edderkoppespind) Videofilme eks: til motorikpunkter, eks. gå på trapper Vi formidler dagens aktiviteter på internet kalender og stuernes blogs og på stuernes skærme. De punkter som er udtaget til årets focus, vil have deres DM beskrevet i deres egen EVA. Evaluering Hvilken betydning har vores indsatser/aktiviteter haft på børnenes udvikling? Efter et langt svømmehals-indkørings-forløb er mejserne nu blevet glade for og dygtigt i vandet. Så snart de voksne er blevet frigjort fra børn på hofterne er smålege kommet på programmet. Støtte til spring og ruchebane er fast på programmet. I år har særligt mange børn haft svært ved at gå i bruser. Gruppen af børn består af indvidualister som har svært ved at begå sig i gruppen, eget behov til side sættes nødigt, hvilket især på en svømmehalstur er udfordrende for personalet. I år har det ligeledes været helt galt med antallet af blebørn. Hvilke fag-profesionelle erfaringer har vi gjort os? Vi har brug for at børnene er mere klar hjemmefra, vi må på forældremøde oa bede om forælderens opbakning f.eks. til at gå i bruser. Familien kan også hjælpe barnet med ikke altid at være i focus. Her menes f.eks. at øve barnet i at vente på tur eksempelvis i en samtale. I år har det ligeledes været helt galt med antallet af blebørn. Hvis mini-mejser ellers er ble fri, vil det være godt for stuen at de når at komme asfted inden sommerferien, så der er nogle erfarne børn på den nye mejsestue. Blebørn kan ikke komme med i svømmehallen og gør at gruppe må deles, hvilket øger antallet af personalet som skal være knyttet til stuen på svømmedage det går så ud over noget andet. Kan vi bliver ved med at forsvare den priotering? Hvilken betydning får det for vores handlinger fremadrettet? Vi har brug for hjælp til at få svømmeturen tilbage på sporet. Vi starter med at bede forældre om at hjælpe hjemmefra -

8 Tabel 3.2: Personlige kompetencer: At være nogen at blive nogen Pædagogiske læremål for børnenes læring Barnet: - udfolder og udvikler sin vilje til at handle - udfordrer og udvikler eget personligt udtryk - udfolder og udvikler emotionelle kompetencer Opmærksomhedspunkter eller tegn på læring 1. Udvikle sin selvstændighed og øve sig i egne valg [tage egne initiativer eller øve sig At barnet tør tale i forsamlinger og fortælle om sig selv Udvikle evne til at bede om hjælp At barnet bevæger sig rundt på egen hånd efterhånden som det bliver mere trygt, og er deltagende i hverdagen. At barnet viser engagement og lyst til at deltage i fællesskaber enten ved aktiv deltagelse eller observerende 2 : stå ved egne følelser og meninger el. øver sig i det Udvikle sin tiltro til egne evner og kunne sige til og fra verbalt som nonverbalt At kunne sætte ord på egne følelser også nonverbalt og Udvikle bevidsthed om egne ressourcer el. øve sig i det? 3 : udvikle kendskab til egne følelser og give udtryk for dem Udvikle forståelse for andres adfærds og meninger Udvikle evne til at læse andres følelser og handle ift. Dem, eks begynder at trøste og hjælpe andre og på den måde vise empati] At se forskelligheder som en ressource Indsatser/ aktiviteter ]- vi planlægger aktiviteter dels til at barnet udvikler sig i eget tempo, dels med at deltage på gruppeniveau og med plads til i egen tid at videreudvikle vi udfordrer, opmuntrer og guider anerkendende barnet til at kunne udtrykke sig, klare konflikter og gennem vores aktiviteter opdage at alle er gode til noget. - vi tilrettelægger eller går ind i situationer hvor barnet kan øve sig i at udvise opmærksomhed og empati, og i at sætte ord på egne følelser. I år vælger vi at sætte fokus på at evaluere: Leg på legepladsen (voksenstyret) Dokumentationsmetode [Dag Indsamling af dokumentation bl.a. på baggrund af indsamlede data fra børneplaner.tilbuddets besvarelse] Evaluering Hvilken betydning har vores indsatser/aktiviteter haft på børnenes udvikling?

9 Børnene har lært sig selv og hinandens grænser og kropsformåen at kende. Børnene har fået bedre empati for hinandens styrker og svagheder. Børnene har udviklet sig kropsligt, fået en glæde ved genkendelse af legen og ved at mestre legen. De er blevet bedre til at melde sig selv på banen, selv ved ukendte lege. Børnene har udviklet engegement, lyst til at deltage i fælleskabet og blive i det. Børnene har fået styrket deres selvværd, her fået evnen til at vinde og tabe med samme sind. Hvilke fag-profesionelle erfaringer har vi gjort os? Forløbet bliver bedre af at det bliver gjort så ofte, at det løbende kan blive justeret. Dette giver mulighed for at finde en form der passer til børnegruppen. Et gennemtænkt forløb med faste rammer giver mulighed for at børnene er fokuseret på selve aktiviteten og ikke skal bekymre sig om hvad der sker udenfor, rundt omkring eller om lidt. (fordybelse) Det er ikke altid gavnligt at bruge hele børnegruppen til alle aktiviteter. Der behøves ikke at afsætte massive mængder tid/ressourcer, et simplet forløb gentaget flere gange (f.eks 45 minutter hver mandag) kan være rigeligt. Hvilken betydning får det for vores handlinger fremadrettet? Vidensdeling, forløbet kan videregives til den næste børnegruppe og herefter justeres ind. Gentagelse af aktiviteten, i mindre grupper, for de medlemmer af gruppen der har sværere ved at udfører aktiviteten. (Dette kan være grundet, manglende forståelse, motorik, eller vilje.) Skriftligt gøre projektet, så det kan bruges fremadrettet af andre børnegrupper/voksne.

10 Tabel 3.3: Sociale kompetencer: At være og blive nogen sammen med andre Pædagogiske læremål for børnenes læring Barnet: - har mod på og lyst til, at danne relationer og venskaber - udvikler fællesskabets aktiviteter og værdier i samspil med andre - har mod på og lyst til at udfolde sig i differentierede fællesskaber Opmærksomhedspunkter eller tegn på læring At barnet kan samarbejde, tage initiativ, udvise fantasi og indgå i sociale sammenhænge At barnet alsidigt er i stand til at lege, invitere til leg, at det er nysgerrigt og gerne vil lege med de andre børn i gruppen At barnet kan udvise empati trøste, se andre og rumme forskelligheder At barnet er en del af et fællesskab, hvor man kan tilgodese hinanden kunne vente på tur, samarbejde og udvise ansvarsfølelse At barnet positionere sig i differentierede fællesskaber og kan navigere i forskellige niveauer, roller og kontekster??? At barnet kan indgå i hverdagens aktiviteter med nysgerrighed og engagement At barnet kan handle på kollektive beskeder, og være i stand til at udsætte egne behov for en stund At barnet kan evne at håndtere mangfoldigheden, ved at se værdien i forskelligheden, eks. Bruge de andres kompetencer Indsatser/ aktiviteter I tilrettelæggelsen af vores aktiviteter og fysiske indretning, ude og inde, giver vi rig mulighed for at danne relationer og venskaber. Vores aldersopdeling især, hvor barnet er sammen med jævnaldrende, styrker dette. I vores mange aktiviteter arbejder vi kontinuerligt med at fremme fællesskabsfølelse både i den store gruppe og den mindre. Igen understøtter vores aldersopdeling dette. Ved kulturelle begivenheder og traditioner arbejder vi med fællesskab og værdier i vores tilrettelæggelse af små og store traditioner. Vores aldersopdeling betyder, at vi med særlig henblik på differentierede fællesskaber tilrettelægger aktiviteter på tværs af stuerne. I år vil vi have fokus på og evaluere: Ture ud af huset Dokumentationsmetode [Dag Indsamling af dokumentation bl.a. på baggrund af indsamlede data fra børneplaner.tilbuddets besvarelse] Evaluering Hvilken betydning har vores indsatser/aktiviteter haft på børnenes udvikling?

11 Ture med Ugler (5-årige) og Mejser (3-årige) Ugle/Mejsevenner Børnene har haft lyst til at lege på tværs af alder Uglerne har følt ansvarlighed overfor Mejserne Billeddokumentation viser Uglerne hjælper Mejser op på gynger; trækker dem på kælke til kælkebakken Uglerne viderebringer viden og erfaringer om at være et Brobækhus-barn -fx trafikregler -tage initiativ uden voksenhjælp til at hjælpe/være der for sin Mejseven -at Mejserne kan henvender sig til sin Ugleven i stedet for til en voksen i nogle situationer Hvilke fag-profesionelle erfaringer har vi gjort os? Italesættelse/gentagelser virker Opbygge venskabet via billeder på væggen, bamse Styrke venskabet Det er en tradition børnene ser frem til og tager ansvar for Det er især i Mejsernes indkøringsperiode og op til ½ år, det er vigtigt at vi som voksne hjælper dem med at skabe relationen. Derefter plejer de også selv relationen. I dagligdagen passer primært de deres jævnaldrende venner Nogle par fungerer ikke, vi kender ikke Mejserne, når de starter, men vælger at igangsætte Ugle/Mejseven-programmet kort efter sommeren. Hvilken betydning får det for vores handlinger fremadrettet? Vi fortsætter med det vi gør Vi er bevidste om de par, der ikke fungerer, vi forsøger at støtte dem Vi vil dokumenterer vha billede og video. Fremadrettet vil vi interviewe børnene om hvad det vil sige at være en Ugle/Mejse-ven i forhold til turene. Hvad der er godt og skidt Bede forældrene stille børnene nogle af os forberedte spørgsmål om turene Indsamle oplevelser i hverdagen og skrive dem ned

12 Tabel 3.4: Læringskompetencer: At blive til noget Pædagogiske læremål for børnenes læring Barnet: - er kreativ, eksperimenterende og reflekterende - udvikler sin evne til at fordybe sig - er kommunikerende Opmærksomhedspunkter eller tegn på læring At barnet kan samarbejde, tage initiativ, udvise fantasi og indgå i sociale sammenhænge At barnet alsidigt er i stand til at lege, invitere til leg, at det er nysgerrigt og gerne vil lege med de andre børn i gruppen At barnet kan udvise empati trøste, se andre og rumme forskelligheder At barnet er en del af et fællesskab, hvor man kan tilgodese hinanden kunne vente på tur, samarbejde og udvise ansvarsfølelse At barnet positionere sig i differentierede fællesskaber og kan navigere i forskellige niveauer, roller og kontekster??? At barnet kan indgå i hverdagens aktiviteter med nysgerrighed og engagement At barnet kan handle på kollektive beskeder, og være i stand til at udsætte egne behov for en stund At barnet kan evne at håndtere mangfoldigheden, ved at se værdien i forskelligheden, eks. Bruge de andres kompetencer Indsatser/ aktiviteter I vores indeliv/udeliv og forskellige aktiviteter arbejder vi kontinuerligt med at skabe en kreativ hverdag. Vi tilrettelægger frokostsamling, ture og projekter, så barnet får mulighed for at eksperimentere og reflektere bl.a. ved hjælp af digitale udtryksformer I vores tilrettelæggelse af dagligdagen giver vi i vores fysiske indretning, både inde og især ude, rum til at fordybe sig. Ydermere målretter vi via vores aldersopdeling muligheden for at fordybe sig i aldersrelaterede emner. Vi arbejder kontinuerligt med fokusering på sprog, nonverbal og digital kommunikation for at kunne agere i "verden" - herunder også engelsk. Vi arbejder med, at barnet kan lytte og udtrykke sig i såvel mindre som større grupper - herunder den voksenstyrede, hvor man skal tage i mod og lytte. I år vælger vi at have fokus på og evaluere: Et fællesprojekt, som er en scienceuge Dokumentationsmetode [Dag Indsamling af dokumentation bl.a. på baggrund af indsamlede data fra børneplaner.tilbuddets besvarelse] Evaluering Hvilken betydning har vores indsatser/aktiviteter haft på børnenes udvikling?

13 Vores dokumentation er de små film, børnene har lavet, samt vores iagttagelser under forløbet Green screen Børnene fik forståelse for de selv var på skærmen. De så sammenhængen med deres egen virkelighed og skærmen. For de yngste var det en hjælp at have de større børn med. De større forstod den manipulerede virkelighed. Hvordan ved vi det? Som det ses på billederne på vores blog, er det tydeligt at børnene agerede i forhold til det de ser på skærmen og ikke det, der stod foran dem Voksne lærte også at udnytte mulighederne undervejs. Formidlingen til børnene blev efterfølgende mere præcis Stop motion Inspiration hentet fra Pingu. Modellervoks figurer Børnene fik hurtig forståelse af mulighederne og tilfredsstillelse i de kunne skabe noget brugbart og noget, der er nemt at formidle til et publikum. Nogle af de kommentarer børnene kom med, når vi så Pingu var: Det kan vi også", " det har vi også lavet. Kommentarer under vejs skal opsamles til dokumentation. Hvordan gør vi det. Hvordan synliggør og beviser vi de formodninger vi har om børnenes læring og formodninger. Puppet pal Filmene viser børnenes håndtering af formatet. De lægger stemmer ind, bevæger figurer, zoomer ud og ind. Historier med lyd og historier med egentligt indhold. Stor glæde over et hurtigt færdigt produkt. Børnene brugte formatet på eget niveau, de anvender de givne muligheder. Der bliver fortalt en historie med figurerne, de formår at fører en dialog med figurerne. Kasser på legepladsen Mest udbytte for de største børn. Forstod sammenhængen mellem det foregik på skærmen og det der blev filmet samtidigt et andet sted. Hjælper dem til at forstå redekasserne. Da der kom fugle i redekasserne har vi efterfølgende spurgt børnene, for at synlig om de har en øget forståelse. Kan vi synliggøre den forståelse, ved ar minde børnene om projektet når vi kigger på redekasserne? Iagttage om de selv referer til det? Hvilke fag-profesionelle erfaringer har vi gjort os? Hensigten var at øge børnenes forståelse af hvad der foregår i virkeligheden og på

14 Hensigten var at øge børnenes forståelse af hvad der foregår i virkeligheden og på en skærm. At vise børnene hvordan man kan manipulere virkeligheden. Børnene skulle opleve at virkeligheden kan foregå et sted og vises direkte på en skærm et andet sted. Give børnene værktøj til at formidle en historie i billeder. Aktiviteterne virkede efter hensigten på forskellige niveauer i forhold til børnenes alder. Fremvisningerne af de forskellige produkter understregede overfor børnene at de alle havde medvirket og spillet en rolle, der var vigtig at videregive/synliggøre. Børnene fandt tilfredsstillelse i at redigere. De så processen fra at lave et produkt og bagefter gen-lave det i redigering. En læring i at rette eget arbejde og forholde sig til det man har lavet. Hvilke fag-profesionelle erfaringer har vi gjort os? Hensigten var at øge børnenes forståelse af hvad der foregår i virkeligheden og på en skærm. At vise børnene hvordan man kan manipulere virkeligheden. Børnene skulle opleve at virkeligheden kan foregå et sted og vises direkte på en skærm et andet sted. Give børnene værktøj til at formidle en historie i billeder. Aktiviteterne virkede efter hensigten på forskellige niveauer i forhold til børnenes alder. Fremvisningerne af de forskellige produkter understregede overfor børnene at de alle havde medvirket og spillet en rolle, der var vigtig at videregive/synliggøre. Børnene fandt tilfredsstillelse i at redigere. De så processen fra at lave et produkt og bagefter gen-lave det i redigering. En læring i at rette eget arbejde og forholde sig til det man har lavet. Det er et projekt vi gerne vil gentage. Formen var veltilrettelagt, godt at have rammerne og bevæge sig ind i ukendt land, sammen med børnene. At lære at bruge mediet undervejs og sammen med børnene. Vigtig for os at tilrettelægge aktiviteter hvor børnene tager over og deres egen læring bliver synlig i form af formåen og/eller et færdigt produkt. Vores opgave bliver i mange tilfælde en rolle som tovholder for børnenes projekt og som støtte. De bliver hovedaktører. De bliver trænet i at formidle egen viden til andre børn og voksne. Den pædagogiske praksis vi anvender i mange af vores aktiviteter og tilbud, er brugbar og let for os at anvende i nye Hvilken betydning får det for vores handlinger fremadrettet?

15 Det giver god menig at tage udgangspunkt i noget vi omgiver os med i vores børnehavehverdag, i dette tilfælde redekasserne med kamera og manipulerede billeder, og derfra give børne børnene en forståelse af, hvad det er der foregår. Børnene har selv skullet arbejde med de medier, der omgiver dem hver dag i børnehaven. Det er spændende at dykke ned i noget meget konkret og det kan bruges i flere sammenhænge. Meget af vores hverdag forklarer vi børnene, når nysgerrigheden er der. Det har været tydeligt at når vi tager en lille del af børnehaven og udvider den og gør den lille igen, har børnene forstået hvad der foregår og hvordan det sker. Det kan vi sagtens overføre mere praksis i vores hverdag. Det er et projekt vi gerne vil gentage. Formen var veltilrettelagt, godt at have rammerne og bevæge sig ind i ukendt land, sammen med børnene. At lære at bruge mediet undervejs og sammen med børnene. Vigtig for os at tilrettelægge aktiviteter hvor børnene tager over og deres egen læring bliver synlig i form af formåen og/eller et færdigt produkt. Vores opgave bliver i mange tilfælde en rolle som tovholder for børnenes projekt og som støtte. De bliver hovedaktører. De bliver trænet i at formidle egen viden til andre børn og voksne. Den pædagogiske praksis vi anvender i mange af vores aktiviteter og tilbud, er brugbar og let for os at anvende i nye Vi er supergode til at udføre, gode til at evaluere (have fornemmelse af børnene) men ikke gode til at dokumentere.

16 DEN OVERORDNEDE RAMME FOR ARBEJDET MED DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Det er stadig Dagtilbudsloven, der danner rammen for arbejdet med den fælles pædagogiske læreplan i Gentofte Kommune. Det er derfor væsentligt, at der tages højde for følgende områder. Det tematiske arbejde Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan er bygget omkring fire temaer i stedet for oprindelige de seks. Men de seks oprindelige temaer skal stadig være indeholdt i dagtilbuddets pædagogiske arbejde med den fælles pædagogiske læreplan. Når der under Læringskompetencer eksempelvis står øver sig i at fuldføre aktiviteter, så skal aktiviteter forstås bredt og kan eksempelvis favne såvel kulturelle udtryksformer, naturfænomener, teknologi m.m. Det er op til det enkelte dagtilbud at udfolde og tolke dette i forhold til deres praksis og forskellige læringsrum. Sproglig udvikling kan ses som en del af arbejdet med børnenes læringskompetencer Natur og naturfænomener kan eksempelvis væres til stede i arbejdet med såvel sundhed og læringskompetencer, idet barnet i naturen kan udfordre sin krops formåen såvel som være kreativ, eksperimenterende og reflekterende Kulturelle udtryksformer og værdier kan ses i relation til arbejdet med de sociale kompetencer herunder arbejdet med børnenes mod på og lyst til at udfolde sig i differentierede fællesskaber Børn med særlige behov Der er ikke udarbejdet et selvstændigt afsnit i den fælles pædagogiske læreplan vedrørende børn med særlige behov. Den fælles pædagogiske læreplan er tiltænkt at kunne rumme alle børn, uanset behov og forudsætninger. Tanken er, at ethvert barn skal nå sit fulde og individuelle potentiale. Børnemiljøvurdering Ifølge dagtilbudsloven er børnemiljøvurderingen en del af dagtilbuddets pædagogiske læreplan. I forhold til den fælles pædagogiske læreplan har vi i Gentofte Kommune valgt at flytte beskrivelsen af dagtilbuddenes arbejde med børnemiljøvurderingen over i kvalitets- og resultatrapporten som et selvstændigt afsnit. Offentliggørelse Den lokale handleplan skal ikke offentliggøres, da denne er tænkt som et internt arbejdsredskab. Den fælles pædagogiske læreplan skal derimod offentliggøres på såvel dagtilbuddets hjemmeside og Gentofte Kommunes hjemmeside. Det er dagtilbuddet selv, der skal lægge den på egen hjemmeside. Evaluering Det enkelte dagtilbud skal minimum én gang om året evaluere sit pædagogiske arbejde med de fire kompetencespor i Gentofte Kommunes pædagogiske læreplan. Evalueringen skal ske som en naturlig del af det enkelte dagtilbuds arbejde med den lokale handleplan som opfølgning på de indsatser, der er igangsat med henblik på at nå målene i den fælles pædagogiske læreplan. Inddragelse af forældrebestyrelsen Den enkelte dagtilbudsleder er ansvarlig for, at inddrage forældre- eller institutionsbestyrelse i forhold til evalueringen af dagtilbuddets arbejde med den fælles pædagogiske læreplan.

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BROBÆKHUS BØRNEHAVE SENESTE HANDLEPLAN SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BROBÆKHUS BØRNEHAVE SENESTE HANDLEPLAN SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE BROBÆKHUS BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE ADELAIDE VUGGESTUE OG BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE ADELAIDE VUGGESTUE OG BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE ADELAIDE VUGGESTUE OG BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-07-2016-01-07-2017 EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNES FÆLLES PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Som

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

] Adelaide Børnehave Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

] Adelaide Børnehave Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering ] Adelaide Børnehave Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering NOVEMBER 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området

Læs mere

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Børnehuset Delfinen Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SOLSIKKEN HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SOLSIKKEN HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE SOLSIKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-07-2017-01-07-2018 EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNES FÆLLES PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Som en del af arbejdet med

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET DELFINEN HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET DELFINEN HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA GENTOFTE KOMMUNE BØRNEHUSET DELFINEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-01-2015-01-07-2016 EVALUERING FRA 01-06-2015 Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNES FÆLLES PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Som en

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET REGNBUEN HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014.

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET REGNBUEN HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014. GENTOFTE KOMMUNE BØRNEHUSET REGNBUEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014 Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING TRYLLEFLØJTEN HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA.

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING TRYLLEFLØJTEN HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA. GENTOFTE KOMMUNE TRYLLEFLØJTEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-07-2017-01-07-2018 EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNES FÆLLES PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Som en del af arbejdet

Læs mere

DRAGENS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

DRAGENS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering DRAGENS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. januar 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Gentofte Dagpleje Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING VUGGESTUEN SPIREN SENESTE HANDLEPLAN 23-10-2013 SENESTE EVALUERING 01-12-2013.

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING VUGGESTUEN SPIREN SENESTE HANDLEPLAN 23-10-2013 SENESTE EVALUERING 01-12-2013. GENTOFTE KOMMUNE VUGGESTUEN SPIREN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 23-10-2013 SENESTE EVALUERING 01-12-2013 Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Jægersborg Vuggestue og Børnehave. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Jægersborg Vuggestue og Børnehave. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Jægersborg Vuggestue og Børnehave Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 30.juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet.

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. Det pædagogiske grundlag Dagtilbud skal basere deres

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Baunegården Gentofte Kommune

Baunegården Gentofte Kommune Baunegården Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Januar 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle.

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. 1 Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. DUS står for det udvidede samarbejde, for vi er optaget af at skabe helheder i børns liv og sikre sammenhæng mellem undervisning og fritiden.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival 13.3. 2019 Britta Carl Hvad skal vi tale om? 1. Hvad er det nye i den styrkede pædagogiske læreplan? Introduktion til den

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplan - uddrag. Målsætning

Læreplan - uddrag. Målsætning Læreplan - uddrag Målsætning Vi vil skabe et kreativt miljø der udfordrer og inspirerer børnene til kreative udfoldelser, leg og læring. Vi prioriterer en åben og positiv stemning og er opmærksomme og

Læs mere

Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan & fokuspunkt for 2013

Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan & fokuspunkt for 2013 Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan 2011-2012 & fokuspunkt for 2013 Indledning for læringsmål 2011-2012 Den integrerede Børneinstitution Køjevængets perspektiv for den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Nord 23-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2012-2014 Pædagogisk læreplan Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2012-2014 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 1 De 6 læreplanstemaer... 1 Tema: Alsidig personlige udvikling... 1 Tema: Sociale kompetencer...

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE 2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE Indholdsfortegnelse Indledning Pædagogikken i vuggestue og børnehave Mål Pædagogisk begrundelse Handlinger Dokumentation/evaluering

Læs mere

Fælles mål for DUS. Vester Hassing. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker

Fælles mål for DUS. Vester Hassing. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker Fælles mål for DUS Vester Hassing Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker 1.Indledning DUS står for d et u dvidede s amarbejde. Vi er optaget af at skabe helheder

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016-2017 Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan og dertil skal arbejdet med lærerplanerne evalueres, jf. 9,

Læs mere

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret.

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret. Input til dialogmøde med Undervisnings- og skoleudvalget. Det nye i den styrkede læreplan er, at der nu laves et fælles sprog og retning for arbejdet i dagtilbud 0 6 år. Det skal være tydeligt, hvad der

Læs mere

9 punkts plan til Afrapportering

9 punkts plan til Afrapportering 9 punkts plan til Afrapportering Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi er blevet inspireret af Fremtidens dagtilbud og arbejder med aktivitetstemaer og dannelses temaer. Alle afdelinger

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Kompassets reviderede læreplaner

Kompassets reviderede læreplaner Kompassets reviderede læreplaner 2016-2018 Barnets alsidige personlige udvikling: Delmål for enheden. vores de voksne skal lykkes med målet når. dokumentation Alle børn skal føle sig set og hørt. Alle

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp Revideret januar 2019 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Prøver sig af i forskellige situationer og sammenhænge kan indgå i samspil børn andet køn, alder, social og kulturel baggrund end en veksler

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Alsidig personlig udvikling: 0-2 år og dagplejen:

Alsidig personlig udvikling: 0-2 år og dagplejen: Fælles overordnede mål for de pædagogiske læreplaner i Nyborg Kommunes dagtilbud Januar 2017 NYBORG KOMMUNES DAGTILBUD Børns udvikling kan ikke inddeles i kasser og trin. Udvikling sker løbende og på mange

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod fire år

Mål og indikatorer på vej mod fire år Mål og indikatorer på vej mod fire år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere