Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon brhs@ams.dk.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HALSNÆS Udviklingen i de fire ministermål Jobklare lediges risiko for langvarig ledighed Grupper som bevæger sig væk fra arbejdsmarkedet 6 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER Målgruppe og rammevilkår Unge på offentlig forsørgelse Personer på førtidspension Langtidsledighed Virksomhedsrettet indsats Aktiveringsomfang og tidlig indsats 27

3 1. SAMMENFATNING Udviklingen i Halsnæs vidner om, at jobcentret på flere områder har gennemført en målrettet og effektiv indsats med positive resultater til følge på flere af ministermålene. Tilgangen til førtidspension falder således fortsat, og antallet af langtidsledige er reduceret. Af andre væsentlige resultater kan særligt fremhæves: En høj grad af virksomhedsrettet indsats for alle målgrupper sammenlignet med klyngen. Et fald i antallet af langvarige sygedagpengeforløb. Resultaterne peger samtidig på, at Halsnæs med fordel fortsat kan have fokus på at: Yderligere at udvide antallet af personer i virksomhedsrettede tilbud. Halsnæs har en målsætning om, at 35 pct. af de jobklare ledige deltager i et virksomhedsrettet tilbud, og andelen af virksomhedsrettede tilbud ligger aktuelt på 2 pct.. Yderligere at styrke den tidlige og virksomhedsrettede indsats for jobklare kontanthjælpsmodtagere set i lyset af den kommende kontanthjælpsreform, hvor der efter 3 måneder skal arbejde for ydelse, primært i den private sektor. Nedbringe antallet af langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere, som bl.a. er steget i forbindelse med, at mange a-dagpengemodtagere har taget imod tilbuddet om uddannelsesydelse og dermed i statistisk henseende er registreret som kontanthjælpsmodtagere. Der har været en lettere stigende tilgang til ledighedsydelse. Jobcentret skal være opmærksom på en potentiel ophobning af personer på ledighedsydelse som kan udgøre en indirekte fødekilde til førtidspension, hvis perioden på ledighedsydelse bliver for lang. Nedbringe antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og særligt gruppen, der har været langvarigt på ydelsen. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HALSNÆS - 2. status 213 Notatet beskriver Jobcenter Halsnæs resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som ) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Halsnæs - indgår: Helsingør, Fredensborg, Gribskov og Hillerød 2.1 Udviklingen i de fire ministermål Der har i perioden fra januar-april 212 til januar-april 213 generelt været en positiv udvikling i opfyldelsen af ministermålene i Jobcenter Halsnæs. Tilgangen til førtidspension falder fortsat, og antallet af langtidsledige er også reduceret. Faldet i tilgangen til førtidspension ligger på et markant lavere niveau sammenlignet med faldet i klyngen, mens faldet i antallet af langtidsledige er på niveau med faldet i klyngen. Status på ministermål i Halsnæs Kommune Ministermål 1 Jan-apr 12 Jan-apr pct. --- Udvikling Jan-apr 12 - Jan-apr 13 Lokalt mål dec pct.-point pct. (pct.point) --- Uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse¹ 8,6 - -, (,) Ministermål 2 okt. 212 okt. 213 Udvikling okt okt. 213 Lokalt mål dec personer pct personer (pct.) --- Tilgang til førtidspension² ,8 39 (-37,5) Ministermål 3 okt. 212 okt. 213 Udvikling okt okt. 213 Lokalt mål dec personer pct personer (pct.) --- Antal langtidsledige personer ,5 346 (-5,) Ministermål 4 Udvikling Lokalt mål dec. 213 Virksomhedskontakt Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Halsnæs Kommune og egne beregninger. 1. Data for seneste årsperiode er ikke fuldstændige, hvorfor disse og udviklingen ikke indgår. 2. Tilgangen til førtidspension viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år Jobcentret har i Beskæftigelsesplan 213 opstillet en målsætning om en tættere kontakt og en styrket dialog med de lokale virksomheder. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, som har været i virksomhedsrettede tilbud er i Halsnæs stagnerende sammenlignet med udviklingen i klyngen og, hvor der har været tale om store fald i antallet af personer i virksomhedsrettet aktivering fra 3. kvartal 212 til 3. kvartal 213. Andelen af personer, der er i privat løntilskud og virksomhedspraktik i Halsnæs er samtidig højere end andelen i klyngen for alle målgrupper (tabel 22-24). 2

5 Uddannelsesgraden opdateres ikke længere i jobindsats.dk, så dette mål er det p.t. ikke muligt at følge op på. Når det gælder antallet af unge under 3 år på offentlig forsørgelse, stagnerer antallet af unge ydelsesmodtagere i Halsnæs sammenlignet med mindre fald i og i klyngen. Med en tilgang til førtidspension på 6 personer i oktober 213, kan det konstateres, at jobcentret fortsat er et stykke fra målet om, at tilgangen til førtidspension gennemsnitligt skal ligge på 39 personer i 213 (tabel 13). Med et fald i antallet af langtidsledige på 22 pct. i september 213 har Halsnæs derudover opfyldt målsætningen om et fald på 1 pct. i antallet af langtidsledige personer i december 213 (tabel 19). 1 Tværgående områder med behov for særlig fokus i Halsnæs Halsnæs tværgående fokusområder omhandler primært: Fokus på jobklare lediges risiko for langvarig ledighed Fokus på grupper, som bevæger sig væk fra arbejdsmarkedet De tværgående fokusområder præsenteres nedenfor. 2.2 Jobklare lediges risiko for langvarig ledighed Med en ledighed på 5,7 pct. i september 213 har Halsnæs et ledighedsniveau, der ligger over niveauet i klyngen og. Ledigheden er faldet med 13,3 pct., hvilket dækker over, at ledigheden er faldet med knap 27 pct. for a- dagpengemodtagere, mens den er steget med næsten 15 pct. for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Stigningen i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere kan især skyldes, at flere a-dagpengemodtagere er overgået til kontanthjælp i forbindelse med, at de har taget i mod tilbuddet om uddannelsesydelse og dermed statistisk set registreres som kontanthjælpsmodtagere. 1 Jobcenter Halsnæs målsætning for antallet af langtidsledige i 213 omhandler personer med en ledighed på over 12 mdr. Langtidsledighed i Jobindsats.dk og i dette notat måles på baggrund af personer, der har været ledige i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 3

6 Fremskrivning af befolkningen af årige, i og uden for arbejdsstyrken i Halsnæs Kommune og Halsnæs Kommune Ultimo 28 Ultimo 211 Ultimo 212 Ultimo 214 Udvikling fra ultimo 28 til ultimo 212 Udvikling fra ultimo 212 til ultimo 214 Befolkning 1) ,2% ,7% Arbejdsstyrken 2) ,4% ,% Beskæftigede 3) ,4% ,3% Bruttoledige 4) ,5% ,% Udenfor arbejdstyrken 5) ,7% 98 2,2% I arbejdsstyrken 77,8% 76,3% 76,% 75,% -2% -1% Udenfor arbejdstyrken 22,2% 23,7% 24,% 25,% 8% 4% Beskæftigsesfrekvens 75,6% 71,2% 7,7% 7,3% -7% -1% Bruttoledighedsprocent 2,9% 6,6% 7,% 6,4% 145% -9% Ultimo 28 Ultimo 211 Ultimo 212 Ultimo 214 Udvikling fra ultimo 28 til ultimo 212 Udvikling fra ultimo 212 til ultimo 214 Befolkning ,8% 6.111,4% Arbejdsstyrken ,1% ,2% Beskæftigede ,3% 3.534,3% Bruttoledige ,2% ,1% Udenfor arbejdstyrken ,5% ,3% I arbejdsstyrken 77,6% 76,1% 76,1% 75,6% -2% -1% Udenfor arbejdstyrken 22,4% 23,9% 23,9% 24,4% 7% 2% Beskæftigsesfrekvens 75,2% 71,6% 71,3% 71,3% -5% % Bruttoledighedsprocent 3,1% 6,% 6,2% 5,7% 13% -8% Halsnæs har generelt mindre gode rammevilkår for indsatsen end generelt. Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau er generelt lavere end i, ligesom andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse er højere end i (tabel 1 og 5). Også på længere sigt frem til ultimo 214 forventes beskæftigelsen fortsat at falde i Halsnæs i modsætning til, hvor der forventes en mindre stigning i beskæftigelsen. Faldet forventes dog at blive mindre end i perioden fra 28 til 212. Samtidig forventes et fald i befolkningen, arbejdsstyrken og i antallet af personer uden for arbejdsstyrken frem til ultimo 214. (jf. ovenstående tabel). Selvom dette alt andet lige kan resultere i en forventning om et fald i antallet af borgere i jobcentret, så har afkortningen af dagpengeperioden og de afhjælpende tiltag, der blev iværksat i forbindelse hermed, betydet at en del af de borgere, der møder i jobcentret kan have behov for en mere omfattende og intensiv indsats end normalt for jobklare borgere. Baggrunden er, at en større del end hidtil af de jobklare borgere er kontanthjælpsmodtagere og med en lang ledighed bag sig. En opgørelse over antal personer med opbrugt dagpengeret fordelt på efterfølgende arbejdsmarkedsstatus ugen efter dagpengestop, januar 213 til juli 4

7 213 i Halsnæs viser, at 134 a-dagpengemodtagere har opbrugt dagpengeretten. Af dem har 51 taget imod tilbuddet om særlig uddannelsesydelse, 21 er kommet på kontanthjælp og resten er uden ydelse (3) eller tilbage i job (9), jf. Jobindsats.dk. Langtidsledigheden er faldet lidt mere i Halsnæs end i klyngen og markant mere end i. Trods et større fald i antallet af langtidsledige end i ligger andelen dog fortsat på niveau med og højere end niveauet for klyngen (tabel 19). Faldet i langtidsledigheden dækker dog over et fald i langtidsledige a- dagpengemodtagere på 56 pct. og en stigning på 33 pct. for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at de langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere udgør en voksende andel af alle jobklare kontanthjælpsmodtagere, mens langtidsledige a-dagpengemodtagere udgør en faldende andel af alle a-dagpengemodtagere (tabel 21). Denne udvikling kan som tidligere nævnt bl.a. skyldes, at flere a- dagpengemodtagere, der mister retten til dagpenge i statisk henseende registreres som kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med modtagelsen af tilbuddet om uddannelsesydelse. I lyset af det stigende antal langvarigt ledige jobklare kontanthjælpsmodtagere i Halsnæs, er det positivt, at en større andel af de aktiverede jobklare kontanthjælpsmodtagere har været i et virksomhedsrettet tilbud (2 pct.) end i klyngen (17 pct.) (tabel 24). Antallet af arbejdssteder i Halsnæs med personer i virksomhedsrettet aktivering stiger desuden en anelse samlet set og særligt for de jobklare kontanthjælpsmodtagere ligesom aktiveringsgraden for dagpengemodtagerne og især for jobklare kontanthjælpsmodtagere også er stigende (tabel 24 og tabel 28). Den tidlige indsats i form af deltagelse i jobsamtaler og aktiveringstilbud inden for en måned ligger generelt på niveau med klyngen og, hvad angår samtaler men over niveauet i klyngen og, hvad angår et tidligt aktiveringstilbud for dagpengemodtagere men væsentligt under niveauet for klyngen og for de jobklare kontanthjælpsmodtagere (tabel 3 og 31). Den lille stigning i det samlede antal af personer i virksomhedsrettede tilbud, herunder en stigning i antallet af dagpengemodtagere i privat løntilskud og virksomhedspraktik skal ses i lyset af, at der generelt har været et fald i antallet af a-dagpengemodtagere, som typisk er den gruppe, som modtager den højeste andel virksomhedsrettede tilbud, bl.a. grundet afkortningen af dagpengeperioden, fjernelse af kravet om intensiv aktivering af a- dagpengemodtagere med over 123 ugers ledighed. 5

8 2.3 Grupper som bevæger sig væk fra arbejdsmarkedet Halsnæs har nedbragt tilgangen til førtidspension dog ikke i samme omfang som klyngen. Halsnæs har i oktober 213 en andel af befolkningen på førtidspension, der er på niveau med andelen i klyngen, dog er andelen af personer på under 4 år mindre og andelen over 4 år højere end i klyngen (tabel 13). Halsnæs synes at have en succes med at mindske mulige kilder til førtidspension. Antallet af langvarige sygedagpengeforløb er faldet med 16 pct. og antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere med mere end 4 uger på ydelsen er reduceret med 11 pct. fra august 212 til august 213 (tabel 17 og 18). Fremadrettet kan Halsnæs med fordel have fokus på de øvrige risikogrupper, som på sigt kan påvirke Halsnæs positive resultater på området, hvis risikogrupperne ikke følges tæt. Det er i den forbindelse værd at være opmærksom på den stigende tilgang til ledighedsydelse i perioden fra august 212 til august 213 (tabel 23), som kan udvikle sig til en risikofaktor, hvis perioden på ledighedsydelse bliver for lang. En anden risikofaktor er stigningen i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, herunder stigningen i antallet af personer i denne gruppe, der har været mere end 4 uger på ydelsen (tabel 1 og 18). Stigningen i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er særligt tydelig for gruppen af 25 til 29 årige (tabel 8). Risikoen for, at antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der forbliver på ydelsen i længere tid stiger som følge af, at både aktiveringsomfanget og den tidlige indsats ligger under niveauet i klyngen (tabel, 28, 29 og 31). Halsnæs har dog fokus på den virksomhedsrettede indsats for denne gruppe, særligt hvad angår virksomhedspraktik. Selvforsørgelsesgraden for dette aktiveringsredskab er dog relativt lav i Halsnæs. (tabel 35) 6

9 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER 3.1 Målgruppe og rammevilkår Tabel 1. Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Halsnæs Kommune opgjort efter ydelse Udvikling okt okt. 213, Antal fuldtidspersoner pct. okt. 212 o kt. 213 Halsnæs Klyngen Andel af befolkningen4 okt. 213, pct. Halsnæs Klyngen Dagpengem odtagere ,2-27,3-22,9 2,6 2,7 2,6 Kontanthjælpsmodtagere² , 7,9 4,1 4,8 3,7 4,5 Jobklare (match 1) ,3 1, 6, 1,8,9 1,4 Indsatsklare (match 2) ,2 17,7 4,8 2,5 2,3 2,1 Midlertidigt passive (match 3) ,8-25,1,2,5,4,9 Revalidender og forrevalidender ,8-8,6-12,,3,3,2 Sygedagpengem odtagere¹ ,8-15, -13,4 2, 2,2 1,7 Personer i resourceforløb³ ,1,1, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ ,2,3,3 Midlertidige ydelse i alt ,1-8,2-5,9 9,9 9,2 9,3 Ledighedsydelsesm odtagere , -6,8 8,6,7,5,4 Personer i fleksjob ,9 5,7 5,2 1,1 2,1 1,1 Førtidspensionister ,3-2,8-3,8 7,4 8,3 5,6 Permanente ydelser i alt ,2-1,5-2, 9,2 1,9 7, Ydelser i alt , -4,7-4,3 19,1 2,1 16,3 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra septem ber 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Antallet af kontanthjælpsm odtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summ en af match 1-3, da nogle ikke er m atchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 3. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 4kvt213 og gælder alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. 5. Der er usikkerhed om validiteten af data fra Jobindsats.dk vedr. udviklingen i personer i fleksjob. Det har desværre ikke været muligt, at få afklaret denne usikkerhed med Arbejdsmarkedsstyrelsen, som er ansvarlige for at udvikle og opdatere data i Jobindsats.dk, inden offentliggørelse af notatet. Notatet vil blive justeret, når spørgsmålet om validiteten er afklaret, såfremt data er ukorrekte. 7

10 Tabel 2. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Halsnæs Kommune opgjort efter ydelse Udvikling okt okt. 213, Andel af befolkningen4 Antal fuldtidspersoner pct. okt. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- okt. 212 okt. 213 Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Dagpengemodtagere ,9-19,9-25,3 3,6 3,4 4,1 Kontanthjælpsmodtagere² ,4 16,8 7,2 11,4 19,1 11,9 Jobklare (match 1) ,3 12, 12,1 3,3 2, 3,6 Indsatsklare (match 2) ,6 29,3 5,7 6,2 14,6 5,6 Midlertidigt passive (match 3) ,2-13,6 6,1 1,9 2,2 2,6 Revalidender og forrevalidender , -21,1-16,3,1,2,1 Sygedagpengemodtagere¹ , -18,9-15,9 2, 2, 1,8 Personer i resourceforløb³ ,2,2,1 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ ,5,5,7 Midlertidige ydelse i alt ,9 8,8-1,2 17,7 25,3 18,7 Ledighedsydelsesmodtagere 5 6 2, -5,1 29,4,5,5,3 Personer i fleksjob , -58,3 13,9,2 1,1,5 Førtidspensionister ,2-1,2, 15,2 9,5 8,3 Permanente ydelser i alt ,3-12,8 1,4 15,9 11,1 9,1 Ydelser i alt ,2 1,1 -,4 33,6 36,3 27,8 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 3. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 4kvt213 og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Figur 1. Udvikling i bruttoledighed i Halsnæs Kommune, januar 28 - oktober 213 Personer Antal ledige (netto) Antal aktiverede 1.4 Personer Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 8

11 Tabel 3. Antal bruttoledige i Halsnæs Kommune opgjort efter ydelse Antal Udvikling okt okt. 213, pct. Ledighedsprocent¹ okt. 213 Østdanmardanmark Øst- okt. 212 okt. 213 Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Dagpengemodtagere ,9-25,5-2,4 4,1 4,3 4,5 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) , 53,5 33,8 I alt ,5-13,1-6,1 5,7 4,9 5,6 Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger 1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 212. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Tabel 4. Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter bopæl Antal Udvikling Andel af arbejdsstyrken¹ sep. 212 sep. 213 sep sep. 213, pct. sep. 213, pct. Halsnæs , 79,6 Klyngen ,1 79, ,6 79,8 1. Tal for arbejdsstyrken er fra 212 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende arbejdsstyrken og ikke antallet af beskæftigede. Tabel 5. Befolkningens og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau (16-64 år), 212 Befolkningen, pct. Arbejdsstyrken, pct. Højest fuldførte uddannelse Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Grundskole 31,6 32,8 25,5 25,4 25,4 19,4 Gymnasieluddannelse 5,8 5, 1,5 6, 5, 1,4 Erhvervsuddannelse 38,6 39,4 28,5 42,4 44,2 31,4 Kort videregående uddannelse 4, 4,1 4,5 4,7 4,9 5,2 Mellemlang videregående uddannelse 1 13,1 12,4 15,7 14,8 14,4 17,9 Lang videregående uddannelse 2 3,5 3,1 1,3 4, 3,9 12,7 Uoplyst 3,4 3,1 4,9 2,7 2,3 3,1 I alt (antal) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 1. Mellemlang videregående uddannelse indeholder også bachelor 2. Lang videregående uddannelse indeholder også forskeruddannelser 9

12 3.2 Unge på offentlig forsørgelse Figur 2. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, oktober 213 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser Procent Procent ,3 13,2 9,8 15,2 12,1 14,3 13,5 1,5 12,9 14,5 12,3 13, 9,3 12,8 9, Note: Tallene for sygedagpenge er fra september 213. Tallene for særlig uddannelsesydelse er fra juni

13 Andel af befolkningen4 okt. 213, pct. Klyngen Dagpengemodtagere ,2-16, -3,2 2,6 2,4 2,3 Kontanthjælpsmodtagere² ,6 -,7 -,3 8, 6,5 5,1 Jobklare (match 1) ,6-8,1-6,6 3,9 1,7 1,8 Indsatsklare (match 2) ,1 9, 7,9 3,7 4,2 2,6 Midlertidigt passive (match 3) ,1-24,7-1,4,4,6,6 Revalidender og forrevalidender , -12,8-11,6,7,4,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,5-19, -18,,9,9,6 Personer i resourceforløb³ ,,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ ,2,1,1 Midlertidige ydelse i alt ,6-5,7-1,8 12,4 1,3 8,3 Ledighedsydelsesmodtagere 2 3 5,, 15,6,1,1, Personer i fleksjob 2 2, -8,6 4,7,1,2,1 Førtidspensionister ,8-3,1-2,2 1,8 2,3,9 Permanente ydelser i alt , -3,5-1, 1,9 2,6 1,1 Ydelser i alt ,4-5,2-1,8 14,3 12,9 9,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 3. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 4kvt13 og er alle årige. Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Halsnæs Kommune opgjort efter ydelse Tabel 6. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse i Halsnæs Kommune opgjort efter ydelse Udvikling okt okt. 213, Antal fuldtidspersoner pct. okt. 212 okt. 213 Halsnæs Klyngen Halsnæs Udvikling okt okt. 213, Antal fuldtidspersoner pct. okt. 212 okt. 213 Halsnæs Klyngen Andel af befolkningen4 okt. 213, pct. Halsnæs Klyngen Dagpengemodtagere ,3-13,7-2,8 1,7 1,6 1,1 Kontanthjælpsmodtagere² ,6-1,3-3,2 7,3 5,6 4,7 Jobklare (match 1) ,2-1,5-1,9 4,1 1,5 1,7 Indsatsklare (match 2) ,4 8,7 4,3 3, 3,7 2,5 Midlertidigt passive (match 3) , -25,7-8,8,2,5,5 Revalidender og forrevalidender ,5-14,8-8,4,8,3,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,4-24, -17,9,4,5,4 Personer i resourceforløb³ ,,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ ,1,1, Midlertidige ydelse i alt ,4-5,5-3,6 1,3 8,1 6,4 Ledighedsydelsesmodtagere - -28,6 2,6,,, Personer i fleksjob ,3 9,2,,1, Førtidspensionister ,1-8,7-3,6 1,2 1,5,7 Permanente ydelser i alt ,3-1,5-3,1 1,3 1,6,7 Ydelser i alt ,1-6,3-3,5 11,5 9,7 7,1 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 3. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 4kvt13 og er alle årige. 11

14 Andel af befolkningen4 okt. 213, pct. Klyngen Dagpengemodtagere , -17,9-3,3 5, 4,4 4,2 Kontanthjælpsmodtagere² ,,3 4,1 1, 8,6 5,9 Jobklare (match 1) ,5-4,,2 3,5 2,3 2,1 Indsatsklare (match 2) ,6 9,6 13,8 5,5 5,4 2,9 Midlertidigt passive (match 3) ,7-23,5-12,2 1, 1,,8 Revalidender og forrevalidender 6 6, -1,5-14,5,6,6,3 Sygedagpengemodtagere¹ ,7-15,2-18,1 2, 2, 1,1 Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Halsnæs Kommune opgjort efter ydelse Udvikling okt okt. 213, Antal fuldtidspersoner pct. okt. 212 okt. 213 Halsnæs Klyngen Halsnæs Personer i resourceforløb³ ,,1, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ ,3,3,2 Midlertidige ydelse i alt ,8-6, -,1 17,9 16, 11,7 Ledighedsydelsesmodtagere 2 3 5, 12,1 19,1,3,3,1 Personer i fleksjob 2 1-5,, 3,8,1,7,2 Førtidspensionister ,5 2,6-1, 3,2 4,3 1,3 Permanente ydelser i alt ,7 2,7,7 3,6 5,2 1,6 Ydelser i alt ,3-4,, 21,5 21,2 13,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 3. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 4kvt13 og er alle årige. Tabel 9. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse fordelt på andelen af offentlig forsørgelse, oktober 213 Halsnæs Klyngen Antal fuldtidspersoner Andel, pct. Andel, pct. Dagpengemodtagere 97 18,2 18,3 24, Kontanthjælpsmodtagere , 5, 54,5 Jobklare (match 1) ,4 13,1 19,5 Indsatsklare (match 2) ,8 32,2 27,7 Midlertidigt passive (match 3) 15 2,8 4,6 6,9 Revalidender og forrevalidender 27 5,1 3, 2,4 Sygedagpengemodtagere 33 6,2 7,3 6,8 Personer i ressourceforløb,,3,1 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere 6 1,1,9 1, Midlertidige ydelse i alt ,7 79,8 88,8 Ledighedsydelsesmodtagere 3,6,7,5 Personer i fleksjob 2,4 1,9,9 Førtidspensionister 66 12,4 17,6 9,8 Permanente ydelser i alt 71 13,3 2,2 11,2 Ydelser i alt 532 1, 1, 1, Note: Tallene for sygedagpenge er fra september 213. Tallene for særlig uddannelsesydelse er fra juni

15 Figur 3. Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 3 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index Halsnæs Klyngen Index Note: De nye ydelser ressourceforløb og særlig uddannelsesydelse er inkluderet fra januar 213. Der er dog kun data for særlig uddannelsesydelse frem til og med juni 213. Tabel 1. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Halsnæs Kommune Antal Udvikling Jan-apr 12 til Jan-apr 13, pct. Jan-apr 12 Jan-apr 13 Halsnæs Klyngen A-dagpengemodtagere ,6 14,2 32,7 Kontanthjælpsmodtagere ,2 8, 6,7 I alt ,3 9, 1, Kilde: Jobindsats og egne beregninger Tabel 11. Uddannelsesgrad for unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Halsnæs Kommune Uddannelsesgrad, pct. Udvikling Jan-apr 12 til Jan-apr 13, Jan-apr 12 Jan-apr 13 pct.-point Østdanmardanmark Øst- Halsnæs Halsnæs Halsnæs A-dagpengemodtagere 9,4 15,7 1,2 9, -8,2-6,7 Kontanthjælpsmodtagere 8,5 15, 9,6 11,3 1,1-3,7 I alt 8,6 15,1 8,6 11,, -4,1 Kommunens mål for uddannelsesgraden er pct. i december 213 Kilde: Jobindsats og egne beregninger Note: Uddannelsesgraden opgør andel af perioden, som målgruppen (a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse) har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. 13

16 Figur 4. Uddannelsesgrad for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse Procent Jan-apr 12 Jan-apr 13 Procent ,6 8,6 11,6 9,7 11,8 5,9 11,4 7,2 1, 7,3 13,9 1,5 12,8 1,9 17,5 8,7 7,6 8,8 14,1 9,8 11, 1,2 1,6 8,9 16,5 15,4 15,1 11, 1 5 Kilde: Jobindsats.dk Note: Uddannelsesgraden opgør andel af perioden, som målgruppen (a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse) har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. 14

17 3.3 Personer på førtidspension Figur 5. Andel førtidspensionister (fuldtidspersoner) ift. befolkningen (16-64 år), oktober 213 Procent 12 11,1 Procent ,4 7,9 7,9 7,4 9,1 7,8 6,8 7,7 8,2 8,7 8,7 9,9 8, , Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Befolkningstal er fra 4kvt213. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. Tabel 12. Førtidspensionister i Halsnæs Kommune fordelt på alder Alder Antal fuldtidspersoner okt. 212 okt. 213 Halsnæs Klyngen Under 4 år ,8-3,8-4,3 2,4 3,4 1,5 4 år og derover ,5-2,7-3,7 1,4 11,8 9,3 I alt ,3-2,8-3,8 7,4 8,4 5,6 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Udvikling okt okt. 213, pct. Andel af befolkningen¹ okt. 213, pct. Halsnæs Klyngen 1. Befolkningstal er fra 4kvt213. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 4 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år. Aldersgrænsen på 64 år gælder kun befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. 15

18 Tabel 13. Tilgangen til førtidspension¹ i Halsnæs Kommune Udvikling okt okt. 213, Antal personer pct. Alder okt. 212 okt. 213 Halsnæs Klyngen Andel af befolkningen³ okt. 213, pct. Halsnæs Klyngen Under 2 år 3, 3, -28,1-31,8,2,2, år 4, 3-25, -52,2-39,5,5,17,1 4 år og derover ,7-47,9-37,8,42,35,31 I alt² ,8-45,5-37,8,33,3,21 Kommunens mål for tilgangen til førtidspension er 39 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder 2. I alt er ikke nødvendigvis summen af alderskategorierne, da alderen for nogle er ukendt grundet diskretion i Jobindsats.dk 3. Befolkningstal er fra 211. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 2 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år Figur 6. Udvikling i tilgangen til førtidspension i Halsnæs Kommune, jan okt. 213¹ Personer år og derover under 4 år alder ukendt Personer Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder. 16

19 Figur 7. Udviklingen i antal førtidspensionister (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index Halsnæs Klyngen Index Tabel 14. Fuldtidspersoner og antal personer i ressourceforløb Halsnæs Kommune Antal personer Antal fuldtidspersoner Reformforudsætning for 213¹ Jan-okt 13 Antal personer Halsnæs Arbejdsmarkedsstyrelsens kommunefordeling af førtidspensionsreformens landsdækkende forudsætning om antallet ressourceforløb i 213. Kommunefordelingen er beregnet ud fra kommunernes andel af tilgangen til førtidspension i 212 Tabel 15. Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob i Halsnæs Kommune Ydelseskategori Antal fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 12 okt. 13 Halsnæs Klyngen Andel af befolkningen¹ okt. 213, pct. Halsnæs Klyngen Fleksjob ,9 5,7 5,2 1,1 2,1 1,1 Ledighedsydelse , -6,8 8,6,7,5,4 I alt ,7 2,9 6, 1,8 2,6 1,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 4kvt213 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. 2. Der er usikkerhed om validiteten af data fra Jobindsats.dk vedr. udviklingen i personer i fleksjob. Det har desværre ikke været muligt, at få afklaret denne usikkerhed med Arbejdsmarkedsstyrelsen, som er ansvarlige for at udvikle og opdatere data i Jobindsats.dk, inden offentliggørelse af notatet. Notatet vil blive justeret, når spørgsmålet om validiteten er afklaret, såfremt data er ukorrekte. 17

20 Tabel 16. Tilgangen¹ til ledighedsydelse og fleksjob i Halsnæs Kommune Antal personer Udvikling sep sep. 213, pct. Ydelseskategori sep. 12 sep. 13 Halsnæs Klyngen Fleksjob 5 8 6, -21, -26,8 Ledighedsydelse ,4 12,9 51,4 I alt ,6 -,4 17,2 Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og egne beregninger 1. Tilgangen til ydelserne i den valgte måned viser tilgangen til ydelserne indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder Figur 8. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, september 213 Procent 4, Procent 4, 3,5 3, 2,5 2,6 2,9 2,6 3, 3, 2,9 3,3 3, 2,9 3,2 2,4 2,6 3,1 2,9 2,2 3,5 3, 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1,,5,5,, Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Tabel 17. Sygedagpengeforløb fordelt på varighed, august 213 Antal forløb Andel forløb, pct. Udvikling i antal forløb, pct. Varighed af forløb Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Under 26 uger ,1 59,7 61,5-8,4 8,9-12, Over 26 uger ,9 4,3 38,5-29, -8, -8,7 heraf over 52 uger ,5 14,6 15,3-8,2-8, -6,9 I alt , 1, 1, -15,9 1,3-1,8 18

21 Tabel 18. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mindst 4 uger Andel (pct.) og antal personer Andel (pct.) og antal personer Udvikling i andel (pct.-point) og antal (pct.) sep. 212 sep. 213 sep sep. 213 Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen (Andel) 61,2 59,4 62,6 67,9 61,2 64,2 6,7 1,8 1,5 (Antal) ,9 2,5 6,9 (Andel) 79,8 72,9 74,7 91,1 77,6 77,6 11,3 4,8 2,8 (Antal) ,9-16,1 5,6 Note: Andelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 67,9 pct. ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter Halsnæs, som har modtaget kontanthjælp i mere end 4 sammenhængende uger. 19

22 3.4 Langtidsledighed Figur 9. Andel langtidsledige ift. arbejdsstyrken (16-64 år), oktober 213 Procent A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklar) Procent 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 1,8 1,1 1,7,9 1,1 1,6,7,9 1,8,9 1, 1, 1,7,7 1,4,6 1,4,8 1,2,4 1,3,6 1,9 1, 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,7,2,5,5,4,5,8,6,4,2,6,8,5,6,9,5,9,6,5,9,7,6,8,7,8,4,2,, Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse Tabel 19. Langtidsledighed i Halsnæs Kommune opgjort efter ydelse Udvikling okt okt. 213, Langtidsledighedsprocent¹, Antal pct. okt. 213 okt. 212 okt. 213 Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Dagpengemodtagere ,8-53,5-44,6,8,9 1,1 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,5 152,6 74,2 1,1,6 1, I alt ,5-24,6-1,8 1,8 1,3 1,9 Kommunens mål for langtidsledighed er 346 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Halsnæs Kommune og egne beregninger 1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 212. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse 2

23 Figur 1. Udvikling i antal langtidsledige (brutto) i Halsnæs Kommune, januar 28 - oktober 213 Personer Langtidsledige dagpengemodtagere Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Personer Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse Figur 11. Udviklingen i antal langtidsledige og øvrige bruttoledige i Halsnæs Kommune, januar 28 - oktober 213 Personer Langtidsledige¹ Øvrige bruttoledige² Andel langtidsledige³ Procent januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts 213 maj 213 juli 213 september Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 2. Antal bruttoledige personer (ledige + aktiverede) 3. Langtidsledige ift. alle bruttoledige

24 Figur 12. Udviklingen i langtidsledighed og bruttoledighed, indekseret (jan. 211 = 1) 12 Index Halsnæs Klyngen Halsnæs (bruttoledighed) Index Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 22

25 Tabel 2. Forsikrede langtidsledige (brutto) i Halsnæs Kommune fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Langtidsledighedsprocent 1 Antal personer Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 213 okt. 212 okt. 213 Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Øst-danmark Forsikrede i alt ,8-53,5-44,6,8,9 1,1 Selvstændige 6 6, -4,1-41,3,5,6,9 DANA - -72, -51,4,,3 1,1 ASE 6 6, -33,9-38,4,6,7,9 Akademikere , -52,5-33,9,8,4 1,1 Akademikere (AAK) , -51,2-36,3 1,2,4,9 Økonomer (CA) - -42,9-24,2,,4 1,3 Journalistik, Kommunikation og Sprog - -1, -45,4,, 1,6 Magistre (MA) - -5, -29,2,,3 1,6 Funktionærer og tjenestemænd 2-1, -43, -4,5,,4,5 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 6-1, -42,9-43,5,,4,6 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) - -1, -59,,,,1 Lærere (DLF-A) 5-1, -69,4-52,5,,3,5 Socialpædagoger (SLA) 3-1, -45,5-56,1,,2,4 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 6-1, -2,9-29,8,,7,8 Fag og Arbejde (FOA+PMF) , -34,2-37,6,9,6,9 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,2-54,5-39,4,9 1,1 1,3 Ledere og tekniske funktionærer ,2-58,9-38,1,7,5 1, Business - -52,6-44,,,6,9 Min akasse , -7, -3,2 1,2,4 1, Funktionærer og Servicefag 5-1, -1, -45,7,, 1,3 Ledere ,4-29,1,8,6,8 Teknikere - -88,6-5,8,,3 1,6 Industri og byggefagene ,9-64,2-58,3 1, 1,1 1,4 Byggefagenes a-kasse - -2, -56,5,,6,9 El-faget - -1, -75,6,,,4 Metalarbejdere ,6-7,1-59,,6,8,9 Faglig Fælles a-kasse (3F) ,1-62,1-57,4 1,3 1,4 1,7 Nærings- og Nydelsesmiddelarb. (NNF) - -87,9-63,5,,2 1,4 Øvrige ,1-53,3-47,6,9,9 1,3 det Faglige Hus ,5-52,1-42,7,9,9 1,4 Frie Funktionærer (FFA) - -1, -48,,, 1, Kristelig a-kasse ,5-5,4-49,8 1, 1, 1,3 Kilde:Jobindats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 1. Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 23

26 Tabel 21. Andel langtidsledige ift. alle ledige okt. 213, pct. Udvikling okt okt. 213, pct.-point Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Dagpengemodtagere 18, 18,2 21,8-11,8-1,5-8,6 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 44, 43,7 47,2 7,1 17,6 11,6 I alt 28,8 25,1 31,1-3,3-3,2 -,6 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse. Andelene er udregnet ift. den pågældende ydelsesgruppe. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksempelvis er 18, af dagpengemodtagerene i Halsnæs, der er langtidsledige. 24

27 3.5 Virksomhedsrettet indsats Tabel 22. Andel (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud af alle aktiverede, 3. kvt 213 Halsnæs Klyngen Antal aktiverede fuldtidspersoner i alt¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Delvis raskmelding Antal aktiverede fuldtidspersoner i alt¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik --- procent procent --- A-dagpengemodtagere,6 16,7 33,3 33,3 7 15,7 3, 21,4 Heraf over 12 mdr , 35,1 24, ,4 37,5 13,7 Kontanthjælp (match 1) ,2 16,8 46, ,5 1,3 43,9 Kontanthjælp (match 2) 95 4,2 3,2 47, ,4 1,4 29,4 Sygedagpengemodtagere 9,, 77,8 9,4 418,5,5 67,5 12,5 I alt 229,6 1,1 1,5 492, ,5 3,9 38,8 Tabel 23. Udvikling i antal a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud, 3. kvt kvt 213 Udvikling i antal¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen --- fuldtidspersoner procent --- A-dagpengemodtagere -,1-3,4, -35,3-33,3-38,2, -5, Heraf over 12 mdr ,1-48,1-45,8-42,5-18,2-52,4 Kontanthjælp (match 1) , -4,2-43,2 36,9 152,2 16,6 Kontanthjælp (match 2) , 35,5 5, 8,7 4,6 6, Sygedagpengemodtagere , -, -22,2-11,3 I alt 32,9 7,6 9,5,3-38,4 26,4 71,7 4, Delvis raskmelding Tabel 24. Arbejdssteder i Halsnæs Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering Andel¹ Udviklingen i antal Antal 2. kvt kvt kvt 213, pct. Østdanmardanmark Øst- 2. kvt kvt 213 Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen A-dagpengemodtagere , 9,7 8,3-18,7-35, -29,4 Kontanthjælp (match 1) ,9 5,1 6,1 11,9-4,9 -,7 Kontanthjælp (match 2) ,9 6,5 4,8 5, 6,7-6,1 I alt ,9 16,8 15,,8-18,6-16,8 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 25

28 2. Industri, energiforsyning, vandforsyning og renovation 3. Hoteller, restauranter, iinformation, kommunikation, finansiering, forsikring, ejendomshandel, udlejning, videnservice, rejsebureau, rengøring o.a. operationel service, andre serviceydelser mv 4. Offentlig administration, forsvar, politi, undervisning, sundhed, socialvæsen, kultur og fritid Tabel 25. Arbejdssteder i Halsnæs Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering fordelt på branche Branche Andel¹ Udviklingen i antal Antal 2. kvt 213, pct. 2. kvt kvt 213, pct. Østdanmardanmark Øst- 2. kvt kvt 213 Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Landbrug, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding, 5,2 6, ,9-1,3 Industri og forsyning² ,8 19,2 13,6 8, -14,6-22,3 Bygge og anlæg 1 8 9,5 12,7 11,1-2, -31, -23,1 Handel og transport ,6 18, 14, 7,7-18,7-16,7 Service erhverv³ ,4 12,3 1,2 9,5-17,4-19,3 Offentlige erhverv ,6 34,8 29,4-8, -16,5-13,6 I alt ,9 16,8 15,,8-18,6-16,8 Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Tabel 26. Arbejdssteder i Halsnæs Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering fordelt på virksomhedsstørrelse Branche Andel¹ Udviklingen i antal Antal 2. kvt 213, pct. 2. kvt kvt 213, pct. Østdanmardanmark Øst- 2. kvt kvt 213 Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen 2-9 ansatte ,8 9,8 8,5 1,9-23,9-22, ansatte ,8 31,5 25,2, -14,7-14, ansatte , 54,1 44,9-27,8-13,5-8,9 Mindst 1 ansatte, 57,1 52,1 #DIVISION/! -21,5-7,5 I alt ,9 16,8 15,,8-18,6-16,8 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note:Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. Tabel 27. Stillinger på Jobnet i Halsnæs Kommune og antal stillinger ift. antal arbejdssteder Antal stillinger i jobnet Udviklingen i antal stillinger ift. Andel stillinger i jobnet ift. antal arbejdssteder, arbejdssteder¹, pct. pct.-point okt. 212 okt. 213 okt. 212 okt. 213¹ okt okt. 213 Halsnæs , 8,6 5,6 Klyngen ,1 8,5 1, ,9 13,4 1,5 1. Antallet af arbejdssteder er fra august

29 3.6 Aktiveringsomfang og tidlig indsats Tabel 28. Aktiveringsgraden¹ for a-dagpenge-, kontanthjælps- (match 1 og 2) og sygedagpengemodtagere A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 3. kvt 213, pct. Udvikling 3. kvt kvt 213, pct.-point Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen 18,6 18,8 16,6,2-3,2-3,6 37,5 42,4 29,9 5,9 1,6 -,9 21,4 33,3 23,1 7,9-1,5 -,7 Sygedagpengemodtagere² 8,5 4,7 29,7-1,8, 1,1. 1. Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 2. Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra august 213. Aktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 29. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2) berørt af aktivering opgjort på aktiveringstype 3. kvt kvt kvt 213 Halsnæs Klyngen Østdanmardanmark Øst- Halsnæs Klyngen Antal Andel, pct. Udvikling i andel, pct.-point A-dagpengemodtagere ,6 29,8 35,4 -,6-3,6-1,7 Privat løntilskud 33 4, 2,6 2,6 1,2 -,8 -,6 Offentlig løntilskud 31 3,8 4,6 4,7-1,8-1,1-1,7 Virksomhedspraktik ,6 1,2 7,3 6,3-2, -,5 Vejledning og opkvalificering 88 1,7 16,2 25,1-5,8 -,7,8 Jobklare kontanthjælpsmodtagere ,6 67,4 59,7 1,8 2,8,9 Privat løntilskud 27 6,1 5,4 5, -,2 -,3,9 Offentlig løntilskud 33 7,4 5, 6,7-3,7,8,2 Virksomhedspraktik ,2 34,5 14,6 16,4 4,9-1,1 Vejledning og opkvalificering 99 22,3 38,9 43,5 1,3 -,7, Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere ,3 64,9 56,8 12,7 -,6 3,7 Privat løntilskud 8 1,7 1,1 1,7 1,7,1,1 Offentlig løntilskud 5 1,,5 1,3 1,,1, Virksomhedspraktik 99 2,6 26,2 15,2 3,6,6,4 Vejledning og opkvalificering 15 31,3 48,3 47,3 9,8 -,4 3,7 Note: Andelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. Summen af redskaberne er ikke nødvendigvis den samme som berørte/andel berørte i alt, da nogle deltager i flere former for aktivering i perioden. 27

30 Tabel 3. Andel af påbegyndte a-dagpenge- og kontanthjælpsforløb hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned 2. kvt 213, Udvikling 2. kvt kvt 213, pct. pct.-point Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen A-dagpengeforløb 37,6 37,9 38,8 12,7 1,5 1,6 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 77, 78, 77,9 -,3,9,8 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 72,2 69,4 73,7 6,3 4,1 1,6 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive 1, 62, 71,3 25, -6,5 4,6 (match 3) I alt (Antal personer) ,¹ 9,7¹ 5,¹ 1. Viser udviklingen af antal personer i alt i procent Tabel 31. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontanthjælpsforløb, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned Udvikling 2. kvt kvt 213, 2. kvt 213 pct.-point Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen A-dagpengeforløb 11, 7,9 8,8 5,5-1,1,3 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 19,5 52,7 46,5, -,9 1,9 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 22,2 37,9 3,9 13,1, 2,1 I alt (Antal personer) ,1¹ 9,6¹ 7,7¹ 1. Viser udviklingen af antal personer i alt i procent Tabel 32. Andel a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere på offentlig forsørgelse efter x antal uger, 2. kvt 212 Uger Antal påbegyndte forløb Dagpengemodtagere --- procent --- Halsnæs 1 8,7 7,4 6,8 56,8 57,2 54,9 5,1 49,9 47,8 42,8 43,4 38,4 523 Klyngen 1 74,8 63,4 53,5 52,9 52, 5,8 49,9 49,8 47,6 44,4 43,7 37, ,8 7,2 6, 57,3 54,9 52,4 51,2 49,4 46,9 43,7 43,9 39, Jobklare kontanthjælpsmodtagere Halsnæs 1 87,3 78,9 65,3 61, 59,6 57,3 58,2 58,7 55,9 54,9 54, 51,6 213 Klyngen 1 86, 69,4 59,1 58,8 57,1 55,3 56,1 55,7 57,6 57, 56,2 55, ,6 73,7 61,4 59,1 57,6 56,4 56,1 54,9 54, 53,9 53,4 52, Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Halsnæs 1 97,2 91,7 86,1 84,7 81,9 81,9 81,9 8,6 86,1 76,4 77,8 76,4 72 Klyngen 1 94,8 87, 8,3 79,6 77,9 77,9 77,9 78,1 76,9 75,9 75,4 74, ,1 89,2 82,9 81,7 8,7 79,7 79, 78,6 78, 76,7 76,8 76, Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Halsnæs 1 87,5 87,5 87,5 87,5 75, 75, 75, 75, 87,5 87,5 87,5 75, 8 Klyngen 1 94,5 91,8 86,3 85,7 84,6 84,6 86,8 85,7 87,4 84,6 83, 82, ,8 92,6 9, 87,9 87,6 87,1 86,3 87,2 85,5 85,5 86,3 84,

31 Tabel 33. Antal afsluttede aktiveringsforløb¹ og selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter i Halsnæs Kommune, dagpengemodtagere, 4. kvt 212 Selvforsørgelsesgrad, pct. Redskabstype Antal Halsnæs Klyngen Ordinære uddannelsesforløb.. 24,7 2, Vejledning og opkvalificering² 1 25, 31,2 25,5 Privat ansættelse med løntilskud 17 54,1 48,9 52,9 Offentlig ansættelse med løntilskud 19 31,2 34,9 4,2 Virksomhedspraktik 6 9,2 35,4 25,5 Forløb i alt³ 52 35, 34,8 31,9 1. I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 2.Vejledning og opkvalificering dækker udelukkende over forløb over 4 uger. 3. I alt indeholder også vejlednings- og opkvalificeringsforløb under 4 uger samt voksenlærlinge og antallet kan derfor være højere end summen af de viste tilbud. Tabel 34. Antal afsluttede aktiveringsforløb¹ og selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter i Halsnæs Kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt 212 Selvforsørgelsesgrad, pct. Redskabstype Antal Halsnæs Klyngen Ordinære uddannelsesforløb.. 1,1 18,4 Vejledning og opkvalificering² 19 33,3 24,9 21,2 Privat ansættelse med løntilskud 12 29,3 48,9 47,1 Offentlig ansættelse med løntilskud 11 38,5 16,6 34,8 Virksomhedspraktik 13 18,7 26,2 23,7 Forløb i alt³ 55 3, 26,7 24,4 1. I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 2.Vejledning og opkvalificering dækker udelukkende over forløb over 4 uger. 3. I alt indeholder også vejlednings- og opkvalificeringsforløb under 4 uger samt voksenlærlinge og antallet kan derfor være højere end summen af de viste tilbud. Tabel 35. Antal afsluttede aktiveringsforløb¹ og selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter i Halsnæs Kommune, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt 212 Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad, pct. Halsnæs Klyngen Ordinære uddannelsesforløb 7. 9,7 1,5 Vejledning og opkvalificering² 27 8,5 9,4 7,7 Privat ansættelse med løntilskud.. 4,6 35,4 Offentlig ansættelse med løntilskud ,3 Virksomhedspraktik 26 2,4 1,6 8,1 Forløb i alt³ 61 4,8 1,2 8,7 1. I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 2.Vejledning og opkvalificering dækker udelukkende over forløb over 4 uger. 3. I alt indeholder også vejlednings- og opkvalificeringsforløb under 4 uger samt voksenlærlinge og antallet kan derfor være højere end summen af de viste tilbud. 29

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 214 April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Resultater af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ringsted Status 2. kvartal 2014 Juni 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 858-1,9 6,7 6,6 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 858-1,9 6,7 6,6 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 751 1,9 5,6 5,7 Kontanthjælpsmodtagere 223-2,2

Dagpengemodtagere 3) 751 1,9 5,6 5,7 Kontanthjælpsmodtagere 223-2,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 740-9,9 6,3 5,7 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) 740-9,9 6,3 5,7 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Rødovre Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Rødovre Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ishøj Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ishøj Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hillerød kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hillerød kommune

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Region Sjælland, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Region Sjælland Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Slagelse kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Slagelse kommune

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Sorø kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Sorø kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Brøndby kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Brøndby kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Gladsaxe kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Gladsaxe kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

JANUAR MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 1

JANUAR MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 1 JANUAR MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke data

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 5,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) ,3 5,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,5 5,6 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,5 5,6 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 624-8,9 3,7 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 624-8,9 3,7 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Lyngby-Taarbæk Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Lyngby-Taarbæk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juli 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere