Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø"

Transkript

1 Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017

2 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014) 13. januar 2017 RN 301/17 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø, som blev indledt med en beretning i februar Vi har tidligere behandlet sagen i notat til Statsrevisorerne af 4. juni Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Rigsrevisionen finder, at Beskæftigelsesministeriets opfølgning på Rigsrevisionens beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø er tilfredsstillende, og vurderer, at sagen kan afsluttes. På et enkelt område finder der stadig drøftelse sted blandt arbejdsmarkedets parter, men Rigsrevisionen vurderer, at Beskæftigelsesministeriet har gjort det, de skulle, for at forberede drøftelserne og få skabt et beslutningsgrundlag. Selv om beskæftigelsesministeren har bemyndigelse til at iværksætte initiativer uden forudgående drøftelse, finder Rigsrevisionen, at det er relevant, at ministeriet medvirker til at opnå konsensus blandt parterne for, hvilke ændringer i rammerne der kan styrke tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø. Rigsrevisionen baserer konklusionen på følgende: Beskæftigelsesministeriet har taget initiativ til drøftelser med arbejdsmarkedets parter om behovet for at justere Metodeudvalgets anbefalinger, der fungerer som ramme for tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø. Det er nu op til arbejdsmarkedets parter at træffe beslutning om justering af rammerne. Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Fortsat notat Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Beskæftigelsesministeriet har fulgt op på, om certificeringsordningen bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø, og der er truffet aftale om at styrke ordningen med hensyn til det psykiske arbejdsmiljø. Beskæftigelsesministeriet har fulgt op på, om partsaftaler bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet har evalueret sine tilsynsformer og reaktioner i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, og der er planlagt yderligere evaluering af de Udvidede Risikobaserede Tilsyn.

3 2 Arbejdstilsynet har i forbindelse med udarbejdelsen af resultatkravene til Arbejdstilsynets strategi for 2016 arbejdet med at udvikle relevante mål. Arbejdstilsynet har styrket brugen af skriftlige datakilder i tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø. I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i februar 2015 en beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Beretningen handlede om, hvorvidt Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet sikrer et tilfredsstillende tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø i landets virksomheder. I beretningen undersøgte vi, om Beskæftigelsesministeriet har fulgt op på rammerne for tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø, om Arbejdstilsynet har fastsat mål for tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø, og om Arbejdstilsynet følger op på effekten af tilsynsindsatsen. Desuden undersøgte vi, om Arbejdstilsynet anvender metoder og procedurer, der giver mulighed for at identificere problemer med det psykiske arbejdsmiljø i virksomhederne. 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at Beskæftigelsesministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret sig, at rammerne for Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø er hensigtsmæssige. Der er således risiko for, at tilsynet hviler på et forældet og mindre effektivt grundlag. 4. På baggrund af beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger har vi fulgt op på følgende punkter: Et opfølgningspunkt afsluttes, når Statsrevisorerne på baggrund af indstilling fra Rigsrevisionen vurderer, at myndighedernes initiativer er tilfredsstillende. Opfølgningspunkt Beskæftigelsesministeriets opfølgning på, om Metodeudvalgets anbefalinger er tidssvarende og hensigtsmæssige at lægge til grund for Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Beskæftigelsesministeriets opfølgning på, om certificeringsordningen fungerer hensigtsmæssigt i forhold til at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø. Beskæftigelsesministeriets opfølgning på, om partsaftalerne fungerer hensigtsmæssigt i forhold til at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets evaluering af resultater og effekter inden for tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets arbejde med at udvikle målemetoder der mere direkte måler effekten af Arbejdstilsynets indsats. Arbejdstilsynets brug af virksomhedernes skriftlige datakilder i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af tilsyn. Arbejdstilsynets initiativ til at optimere registreringen af klagehenvendelser. Status Afsluttet i forbindelse med notat til Statsrevisorerne af 4. juni Vi redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen på de punkter, der ikke tidligere er afsluttet. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på

4 3 II. Beskæftigelsesministeriets initiativer 6. Vi gennemgår i det følgende Beskæftigelsesministeriets initiativer i forhold til de udestående opfølgningspunkter. 7. Rigsrevisionen har siden afgivelsen af notat til Statsrevisorerne af 4. juni 2015 fulgt området gennem brevveksling og indhentning af dokumentation. Metodeudvalgets anbefalinger som ramme for tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø 8. Statsrevisorerne bemærkede, at Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø bygger på 20 år gamle erfaringer, hvis relevans ikke er vurderet siden Det fremgik af beretningen, at Arbejdstilsynets muligheder for at føre tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø er afgrænset af anbefalingerne fra det såkaldte Metodeudvalg. Anbefalingerne blev udarbejdet i 1995 og beskriver Arbejdstilsynets muligheder for at give påbud inden for det psykiske arbejdsmiljø. Beskæftigelsesministeriet har ikke siden en statusredegørelse fra 1998 fulgt op på, om Metodeudvalgets anbefalinger er et relevant og tidssvarende grundlag for tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø. 10. Beskæftigelsesministeren oplyste i sin redegørelse af 5. maj 2015, at han havde taget initiativ til at indkalde parterne til en drøftelse af, om Metodeudvalgets anbefalinger er tidssvarende og hensigtsmæssige. Metodeudvalget blev nedsat i 1994 af daværende arbejdsminister Jytte Andersen og havde til opgave at se på Arbejdstilsynets rolle i forbindelse med de psykosociale risikofaktorer i arbejdslivet. Metodeudvalget bestod af departementschefen for det daværende Arbejdsministerium, repræsentanter for Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynets daværende direktør. 11. Rigsrevisionen har fulgt beskæftigelsesministerens initiativ vedrørende opfølgningen på, om Metodeudvalgets anbefalinger har givet anledning til justeringer, der har betydning for tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø. Vores gennemgang har vist, at Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet har gennemført 3 møder i 2015 med repræsentanter for de parter, der var med i det oprindelig Metodeudvalg. På det første møde den 25. september 2015 blev der fremlagt erfaringer og viden om problemstillinger vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Bl.a. fremlagde Arbejdstilsynet en række problemstillinger i det psykiske arbejdsmiljø, som de tilsynsførende oplever på deres tilsynsbesøg, og som Arbejdstilsynet ikke kan træffe afgørelse om på grund af Metodeudvalgets anbefalinger. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø præsenterede et overblik over de sidste 20 års forskning mellem psykosociale risikofaktorer og helbred. Endelig bidrog parterne hver især med deres perspektiver på psykisk arbejdsmiljø og på Metodeudvalgets erfaringer, både i forhold til viden, udfordringer og erfaringer. 12. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at repræsentanter fra departementet, Arbejdstilsynet og enkelte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer efter de 3 møder i 2015 har afholdt en række møder for at afsøge mulighederne for at nå til enighed om et fælles resultat af drøftelserne. Drøftelserne er ikke endeligt afsluttet i den brede kreds af parter, men når de er, vil et konkluderende dokument blive forelagt for beskæftigelsesministeren. 13. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet har taget initiativ til drøftelser med arbejdsmarkedets parter om behovet for at justere Metodeudvalgets anbefalinger, der fungerer som ramme for tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø. Det er nu op til arbejdsmarkedets parter at træffe beslutning om justering af rammerne. Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at denne del af sagen kan afsluttes.

5 4 Arbejdsmiljøcertifikater kan tildeles virksomheder af godkendte certificeringsfirmaer, hvis virksomheden kan dokumentere en arbejdsmiljøorganisation, der kan afdække og afhjælpe arbejdsmiljøproblemer herunder problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat modtog indtil 1. juli 2016 kun besøg fra Arbejdstilsynet, hvis Arbejdstilsynet modtog en klage over arbejdsmiljøet, eller der var sket en ulykke. Siden 1. juli 2016 har Arbejdstilsynet også udtaget virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat på baggrund af oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme. En virksomhed under Sikkerhedsstyrelsen, DANAK, godkender de virksomheder, der kan certificere virksomheder, bl.a. på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet henviser på sin hjemmeside til 6 virksomheder, der er kan udstede arbejdsmiljøcertifikater. Evaluering af certificeringsordningen 14. Statsrevisorerne bemærkede, at Beskæftigelsesministeriet ikke har evalueret, om certificeringsordningen (der fritager virksomhederne for Arbejdstilsynets risikobaserede og udvidede risikobaserede tilsyn) bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø. 15. Beskæftigelsesministeren oplyste, at han ville igangsætte en opsamling på de evalueringer, der er udarbejdet vedrørende certificeringsordninger i marts Desuden ville han som led i opfølgningen på en aftale fra marts 2015 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti gennemføre en afdækning af, om der er behov for at styrke kvaliteten i certificeringsorganernes certificering og auditering af virksomhederne, og hvordan det i givet fald kan ske. 16. Vores gennemgang har vist, at Arbejdstilsynet i efteråret 2015 gennemførte en opsamling på de evalueringer, der er udarbejdet vedrørende certificeringsordningen i form af en samlet vurdering af den eksisterende viden om certificeringsordningen. Arbejdstilsynet har oplyst, at datagrundlaget er spinkelt, men at opsamlingen tyder på, at der er en tendens til, at arbejdsmiljøproblemer med mere komplekse sammenhænge som fx det psykiske arbejdsmiljø, er vanskeligere at integrere i certificeringer. Arbejdstilsynet har desuden fået udarbejdet en redegørelse om akkreditering af og tilsyn med certificeringsordningen vedrørende arbejdsmiljøcertificering. Dette skete desuden som led i opfølgningen på et af initiativerne i den politiske aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats fra marts Arbejdstilsynet nedsatte i efteråret 2015 en arbejdsgruppe, som både skulle samle op på evalueringerne og afdække, om der er behov for at styrke kvaliteten i certificeringsordningernes certificering og auditering af virksomhederne. Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde blev fremlagt for Arbejdsmiljørådet i juni Arbejdsmiljørådet anbefalede bl.a., at der var behov for at styrke og forbedre certificeringsorganernes inddragelse af psykisk arbejdsmiljø i certificering og audits og de certificerede virksomheders arbejde med psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet forelagde i august 2016 Arbejdsmiljørådets forslag for beskæftigelsesministeren og for forligskredsen. Arbejdsmiljøforligskredsen bad om, at det blev konkretiseret. DA og LO har efterfølgende sammen med Arbejdstilsynet foretaget en teknisk, juridisk og økonomisk gennemgang af forslaget, og forslaget har været i høring i Arbejdsmiljørådet igen. Arbejdsmiljørådets endelige anbefalinger blev forelagt ministeren og forligskredsen i november Herefter blev der truffet aftale om at igangsætte 8 initiativer, der skal styrke certificeringsordningen. Flere af initiativerne sigter på at styrke ordningen i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Der skal bl.a. etableres en certificeringsuddannelse, som er målrettet certificeringsorganernes auditering af det psykiske arbejdsmiljø. Desuden skal der mere fokus på psykisk arbejdsmiljø i certificeringsordningen, så det i reglerne om arbejdsmiljøcertifikater gøres mere klart for virksomheder og certificeringsorganer, hvad der forstås med psykisk arbejdsmiljø. 17. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet har fulgt op på, om certificeringsordningen bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø og fungerer efter hensigten. Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at denne del af sagen kan afsluttes.

6 5 Evaluering af partsaftaler 18. Statsrevisorerne bemærkede, at Beskæftigelsesministeriet ikke har evalueret, om partsaftaler (der fritager virksomhederne for Arbejdstilsynets tilsyn) bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø. 19. Beskæftigelsesministeren oplyste, at han har anmodet Arbejdstilsynet om at kontakte Arbejdsmiljørådet for at modtage opdateret information om omfanget af de konkrete erfaringer med partsaftalerne. I Arbejdsmiljørådet er de organisationer, som har indgået partsaftalerne om psykisk arbejdsmiljø, repræsenteret. 20. Vores gennemgang har vist, at Arbejdstilsynet har fulgt op på såvel omfanget af som på de konkrete erfaringer med partsaftalerne, idet Arbejdstilsynet har bedt de organisationer, der har indgået partaftale, om at besvare en række spørgsmål med opdateret information om omfanget af og de konkrete erfaringer med partsaftalerne. Partsaftaler er indgået mellem arbejdsmarkedets parter som en del af en kollektiv overenskomst. Arbejdsgiveren skal dokumentere, at aftalen yder medarbejderne minimum samme beskyttelse som Arbejdsmiljøloven. Virksomheder, der er omfattet af en partsaftale, modtager kun besøg af Arbejdstilsynet i tilfælde af en ulykke, da klager over arbejdsmiljøet skal rettes til det fagretlige system. Arbejdstilsynet har dog oplyst, at det ikke er særligt sandsynligt, at Arbejdstilsynet kan designe og gennemføre en evaluering, der dokumenterer, om og hvordan partsaftalerne bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø, idet Arbejdstilsynet kun har adgang til sparsomt materiale om partsaftalerne. På den baggrund finder Arbejdstilsynet det ikke relevant at gennemføre en egentlig evaluering af, om partsaftaler bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Arbejdstilsynet oplyser, at der ikke er indikationer på, at partsaftalerne ikke bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådet har i et svar til Arbejdstilsynet af 23. oktober 2015 meddelt, at rådet fortsat finder, at ordningen med partsaftaler om psykisk arbejdsmiljø bør opretholdes, og at partsaftaler er et vigtigt instrument i reguleringen af psykisk arbejdsmiljø. 21. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet har fulgt op på, om partsaftaler bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø og fungerer efter hensigten. Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at denne del af sagen kan afsluttes. Evaluering af resultater og effekter af tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø 22. Statsrevisorerne bemærkede, at Beskæftigelsesministeriet ikke har foretaget en samlet evaluering af resultater og effekter inden for det psykiske arbejdsmiljø. 23. Vores gennemgang har vist, at Arbejdstilsynet i foråret 2016 har gennemført en evaluering af Arbejdstilsynets tilsynsformer og reaktioner i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Evalueringen er delvist baseret på eksterne evalueringer af henholdsvis påbud på de risikobaserede tilsyn og af de særlige tilsynsindsatser, og konklusionerne i rapporten er baseret på kvalitative vurderinger. I finanslovsaftalen for 2016 blev de bevillinger, som finansierede de særlige tilsynsindsatser, udfaset. Ifølge Beskæftigelsesministeriets redegørelse fra juni 2016 betyder det, at Arbejdstilsynet ikke længere udfører særlige tilsynsindsatser i forhold til psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet oplyser, at tilsynet har indbygget erfaringer fra de særlige tilsynsindsatser i det risikobaserede tilsyn fra januar 2016 under betegnelsen det udvidede risikobaserede tilsyn. Arbejdstilsynet havde planlagt en evaluering af indsatser i forhold til psykiske arbejdsmiljø, som skulle have været gennemført som kontrolleret forsøg i 2016, men oplyser, at dette ikke var muligt, fordi bevillingerne til at gennemføre selve indsatsen bortfaldt. Arbejdstilsynet oplyser, at der er planlagt et randomiseret, kontrolleret forsøg af de udvidede risikobaserede tilsyn i brancherne døgninstitutioner og hjemmepleje, som forventes afrapporteret i Det relativt lange forløb skyldes, at de sidste målinger af effekter i virksomheder og hos berørte medarbejdere foretages ca. et år efter det sidste tilsyn og eventuelle påbud.

7 6 24. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Arbejdstilsynet har evalueret sine tilsynsformer og reaktioner i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, og at der er planlagt yderligere evaluering af de udvidede risikobaserede tilsyn. Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at denne del af sagen kan afsluttes. Opfølgning på mål 25. Beretningen viste, at Arbejdstilsynet fulgte effekterne af sine aktiviteter og indsatser ved bl.a. at følge udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø via undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Rigsrevisionen anbefalede, at Arbejdstilsynet fastsætter mål for de mere umiddelbare effekter af indsatsen, idet det er vanskeligt at påvise årsagssammenhænge mellem Arbejdstilsynets indsats og udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. 26. Beskæftigelsesministeren oplyste, at Arbejdstilsynet i samarbejde med departementet og Moderniseringsstyrelsen ville undersøge, hvordan der i højere grad kan udvikles målemetoder, som mere direkte måler effekten af Arbejdstilsynets indsats. 27. Vores gennemgang har vist, at Arbejdstilsynet i forbindelse med udarbejdelsen af resultatkravene til Arbejdstilsynets strategi for 2016 har arbejdet med at udvikle de eksterne krav rettet mod Arbejdstilsynets kerneopgaver og bl.a. har haft fokus på analyser af effekten af Arbejdstilsynets indsats og af effekten af Arbejdstilsynets kommunikation og dialog med virksomhederne i forbindelse med de risikobaserede tilsynsbesøg. 28. Rigsrevisionen finder Arbejdstilsynets arbejde med udviklingen af relevante mål tilfredsstillende. Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at denne del af sagen kan afsluttes. Brug af skriftlige datakilder 29. Beretningen viste, at der i Arbejdstilsynets afgørelser kun i et mindre antal af sagerne er inddraget skriftlige datakilder, fx sygefraværsstatistikker, som en del af dokumentationen. Rigsrevisionen vurderede i beretningen, at Arbejdstilsynet i højere grad kan gøre brug af skriftlige datakilder. 30. Gennemgangen har vist, at Arbejdstilsynet har søgt at styrke, at virksomhedernes skriftlige datakilder bruges, og har haft særligt fokus på, hvilke skriftlige datakilder der er hensigtsmæssige at bruge. På baggrund af drøftelser i forbindelse med det landskoordinerende samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i Arbejdstilsynet er der udarbejdet en oversigt over relevante skriftlige materialer fra virksomhederne. Arbejdstilsynet har desuden foretaget en revision af de støtteværktøjer, som de tilsynsførende benytter under tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. I forbindelse med revisionen af de spørgeguides, som de tilsynsførende anvender, er der indføjet et punkt om at spørge til virksomhedens skriftlige datakilder, herunder APV, trivselsundersøgelser og sygefraværsstatistik. Arbejdstilsynet oplyser, at der også fremadrettet vil være fokus på brugen og værdien af skriftlige datakilder. 31. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Arbejdstilsynet har styrket brugen af skriftlige datakilder i tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø. Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at denne del af sagen kan afsluttes. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget under Arbejdsmiljørådet

Kommissorium for Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget under Arbejdsmiljørådet Kommissorium for Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget under Arbejdsmiljørådet Baggrund Den daværende regering (Venstre), Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af regelforenklingsindsatsen. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af regelforenklingsindsatsen. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af regelforenklingsindsatsen Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af regelforenklingsindsatsen (beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Marts Rigsrevisionens notat om beretning om. Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser

Marts Rigsrevisionens notat om beretning om. Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Marts 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene

Rigsrevisionens notat om beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene Rigsrevisionens notat om beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene Juni 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Miljø- og Fødevareministeriets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

November Rigsrevisionens notat om beretning om. besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr.

November Rigsrevisionens notat om beretning om. besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. November 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om besparelsespotentialet

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. TV 2-regionernes virksomhed

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. TV 2-regionernes virksomhed Maj 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om TV 2-regionernes virksomhed Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om TV 2-regionernes virksomhed (beretning nr. 1/2016) 25. april 2019 RN

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Februar 2015 BERETNING OM TILSYN MED DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

April Rigsrevisionens notat om beretning om. samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

April Rigsrevisionens notat om beretning om. samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet April 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige lønadministration

Læs mere

August Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen for 95 %- målsætningen på ungdomsuddannelserne

August Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen for 95 %- målsætningen på ungdomsuddannelserne August 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen for 95 %- målsætningen på ungdomsuddannelserne Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for 95 %-målsætningen på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Juni Rigsrevisionens notat om beretning om. politiets håndtering af våben og ammunition

Juni Rigsrevisionens notat om beretning om. politiets håndtering af våben og ammunition Juni 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om politiets håndtering af våben og ammunition Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om politiets håndtering af våben og ammunition (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg

Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg Februar 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ministeriernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

9/2014. Beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

9/2014. Beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø 9/2014 Beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø 9/2014 Beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene

Rigsrevisionens notat om beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene Rigsrevisionens notat om beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om staten som selskabsejer

Rigsrevisionens notat om beretning om staten som selskabsejer Rigsrevisionens notat om beretning om staten som selskabsejer Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som selskabsejer (beretning nr. 18/2014) 29. september 2017

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

April Rigsrevisionens notat om beretning om. indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner

April Rigsrevisionens notat om beretning om. indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner April 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder September 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs kontrolindsats over for

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om politiets henlæggelse af straffesager

Rigsrevisionens notat om beretning om politiets henlæggelse af straffesager Rigsrevisionens notat om beretning om politiets henlæggelse af straffesager Januar 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om politiets henlæggelse af straffesager (beretning nr. 15/2014)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sygehusbyggerier II

Rigsrevisionens notat om beretning om sygehusbyggerier II Rigsrevisionens notat om beretning om sygehusbyggerier II Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier II (beretning nr. 2/2013) 8. februar 2017 RN 1501/17 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s økonomi

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s økonomi Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s økonomi Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DSB s økonomi (beretning nr. 15/2013) 1. juni 2016 RN 704/16 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål om reduktion i Arbejdstilsynets. mellem 2020-arbejdsmiljøaftalen og de varslede nedskæringer i Arbejdstilsynet

Besvarelse af samrådsspørgsmål om reduktion i Arbejdstilsynets. mellem 2020-arbejdsmiljøaftalen og de varslede nedskæringer i Arbejdstilsynet Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt T A L E Besvarelse af samrådsspørgsmål om reduktion i Arbejdstilsynets bemanding samt spørgsmål om sammenhængen mellem

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistandssamarbejde. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistandssamarbejde. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Marts Rigsrevisionens notat om beretning om. Region Hovedstadens akuttelefon 1813

Marts Rigsrevisionens notat om beretning om. Region Hovedstadens akuttelefon 1813 Marts 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om Region Hovedstadens akuttelefon 1813 Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om Region Hovedstadens akuttelefon 1813 (beretning nr. 17/2016)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området August 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsats på transfer pricing-området (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 22. januar 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. universiteternes beskyttelse af forskningsdata

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. universiteternes beskyttelse af forskningsdata Maj 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes beskyttelse af forskningsdata Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2018

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012) 18. januar 2016 RN

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om energispareordningen

Rigsrevisionens notat om beretning om energispareordningen Rigsrevisionens notat om beretning om energispareordningen December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2016 om energispareordningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af statslige digitaliseringsprojekter. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af statslige digitaliseringsprojekter. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af statslige digitaliseringsprojekter August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af statslige digitaliseringsprojekter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse

Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2016 om hospitalslægers

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Februar Rigsrevisionens notat om beretning om. Forsvarsministeriets effektiviseringer

Februar Rigsrevisionens notat om beretning om. Forsvarsministeriets effektiviseringer Februar 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om Forsvarsministeriets effektiviseringer (beretning nr.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer

Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer 18. juni 2018 Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer I medfør af 65 d i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. marts 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Andre målrettede indsatser end risikobaserede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik

Rigsrevisionens notat om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik Rigsrevisionens notat om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik August 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om harmonisering af taksterne i den kollektive

Læs mere

November Rigsrevisionens notat om beretning om. hospitalslægers bibeskæftigelse

November Rigsrevisionens notat om beretning om. hospitalslægers bibeskæftigelse November 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om hospitalslægers bibeskæftigelse (beretning nr. 3/2016) 29.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2015 om lønforhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr. 13/2011) 21. oktober

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere