Aflastning (midlertidigt døgnophold)...3. Socialpædagogisk indsats...6. Bofællesskab...9. Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aflastning (midlertidigt døgnophold)...3. Socialpædagogisk indsats...6. Bofællesskab...9. Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud..."

Transkript

1 Serviceramme for Aflastning Socialpædagogisk indsats Bofællesskab Midlertidigt og længerevarende botilbud Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse November 2016

2 Indholdsfortegnelse Aflastning (midlertidigt døgnophold)...3 Socialpædagogisk indsats...6 Bofællesskab...9 Midlertidigt botilbud...13 Længerevarende botilbud...17 Beskyttet beskæftigelse...21 Aktivitets- og samværstilbud

3 Aflastning (midlertidigt døgnophold) Lovgrundlag: Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med Modtagere af Jf. Lov om Social Service: 84, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Aflastning til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. At give mulighed for periodisk aflastning til disse pårørende, således at borgeren har mulighed for at opretholde nuværende bolig. Ydelsen tildeles på baggrund af en individuel, konkret vurdering til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for døgnaflastning på baggrund af: En svær sindslidelse (f.eks. tilbagevendende svær angst eller svær depression, PTSD, gennemgribende personlighedsforstyrrelse, skizofreni, spiseforstyrrelse o.l.) Udviklingshæmning (såsom Downs syndrom eller borgere, som er retarderet, grundet en medfødt udviklingshæmning) En udviklingsforstyrrelse (Autisme, Asperger syndrom, ADHD, GUA, NLD, o.l.). En Hjerneskade Fysisk handicappede, der har behov for en særlig socialpædagogisk indsats, f.eks. pga. nedsat kognitiv funktionsevne. Visitation Sagsbehandlingsfrist Hvad kan indgå i Borgeren har typisk én eller flere af nedenstående kendetegn: Har en funktionsevnenedsættelse af indgribende karakter i hverdagslivet, som gør, at man ikke kan klare sig uden døgnstøtte Er ude af stand til at overskue og overkomme at tage initiativ Er ude af stand til at strukturere døgnet Har en afvigende adfærd Har vanskeligt ved at overskue konsekvenserne af egne handlinger Visitationen - Handicap og Psykiatri. Afgørelse foreligger indenfor 1 måned efter ansøgning. Midlertidigt døgnophold aflastning. Aflastning gives udenfor hjemmet. På baggrund af en individuel konkret vurdering og i form af vejledning, undervisning, træning og praktisk afprøvning, kan en eller flere konkrete ydelser indgå: 3

4 Praktiske opgaver i hjemmet Støtte til varetagelse af praktiske gøremål, f.eks. i form af strukturering af hverdagens opgaver. Det er som udgangspunkt en forudsætning, at borgeren selv deltager aktivt i gøremålet med udgangspunkt i vedkommendes formåen. Egenomsorg Motivation til at opretholde egenomsorg, personlig hygiejne, spisevaner m.v. Socialt liv Opøve og udvikle evner til at opbygge, fastholde og indgå i sociale netværk. Herunder støtte til at indgå i oplevelser/ aktiviteter, der understøtter selvstændighed. Der er mulighed for socialpædagogisk ledsagelse til selvvalgte aktiviteter i begrænset omfang. Det forudsættes, at ledsagelse efterspørges, at pågældende ikke selv kan, samt at det vurderes relevant. Sundhed Motivation og vejledning til sund levevis, herunder f.eks. kost, motion, mental sundhed og fastholdelse af døgnrytme. Støtten kan indeholde et sundhedsmæssigt forebyggende perspektiv. Kommunikation Udvikling af kommunikationsevner, herunder opsøge hjælp. Mobilitet Opøvelse af mobilitet/bevægelighed, Samfundsliv Udvikling af den enkeltes mulighed til at tage kontakt til andre. Hvad indgår ikke i Egenbetaling Ydelsens omfang Omgivelser Udvikle evnen til at håndtere/have forståelse for holdninger i omgivelserne samt sociale/kulturelle normer. Ydelser bevilget efter andre i serviceloven eller efter anden lovgivning generelt. F.eks. Hjemmehjælpsydelser Hjemmesygeplejeydelser Ydelser/støtte til borgerens børn Transport til/fra hjemmet Der opkræves betaling for kost, leje af linned samt vask. Der bevilges aflastningsophold i op til max. 120 døgn pr. år, som planlægges i samarbejde med aflastningstilbuddet. Omfanget af aflastningsdøgn fastsættes dog altid ud fra en individuel konkret vurdering af visitationen. 4

5 Personalet i aflastningen er kontaktbar eller fysisk tilstedeværende hele døgnet. Handleplan Visitationen udarbejder en handleplan, jf. Lov om Social Service 141. Støttens varighed og indhold tager udgangspunkt i opstillede mål. De områder, der bevilges støtte til, aftales nærmere i den konkrete handleplan. Der sker løbende opfølgning efter behov, dog minimum 1 gang årligt. Klageadgang Inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen kan der klages til Handicap og Psykiatri, Visitationen, Herning Kommune. Sagen genvurderes, og hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Ankestyrelsen. 5

6 Socialpædagogisk indsats Lovgrundlag Jf. Lov om Social Service: 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med En målrettet socialpædagogisk indsats med henblik på, at borgeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske og sociale funktionsevner. Indsatsen sigter på, at der sker en oplæring i eller genoplæring af færdigheder, som sætter pågældende i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt samt: Fremmer den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse. Bidrager til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Selv at træffe valg og til at få indflydelse på sin egen situation. At opnå og fastholde egen identitet samt opnå en mere aktiv livsudfoldelse Modtagere af Indsatsen kan i særlige tilfælde have karakter af en kompenserende indsats. Borgere over 18 år, der har behov for en socialpædagogisk indsats på grund af betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer, som følge af: En svær sindslidelse (f.eks. tilbagevendende svær angst eller svær depression, PTSD, gennemgribende personlighedsforstyrrede, skizofreni, spiseforstyrrelse o.l.) Udviklingshæmning (såsom Downs syndrom, eller borgere som er retarderet grundet en medfødt udviklingshæmning) En udviklingsforstyrrelse (Autisme, Asperger syndrom, ADHD, GUA, NLD, o.l.)) Hjerneskade (medfødte eller erhvervet inden det 18. år) Fysisk handicappede, der har behov for en særlig socialpædagogisk indsats, f.eks. pga. nedsat kognitiv funktionsevne. Alvorlig misbrugsproblematik (Alkohol, euforiserende stoffer, medicin o.l.) Socialt udsatte med særlige sociale problemer (Hjemløshed, hvor borgeren har vanskeligt ved at opretholde bolig på egen hånd/evt. kombineret med psykosociale problemstillinger). 6

7 Borgeren har typisk én eller flere af nedenstående kendetegn: Har vanskeligt ved at overskue og overkomme at tage initiativ Har vanskeligt ved at strukturere døgnet Har vanskeligt ved at overskue konsekvens af egne valg og handlinger Har en funktionsevnenedsættelse, der er af indgribende karakter i hverdagslivet Har vanskeligt ved at varetage egenomsorg og praktiske opgaver Har vanskeligt ved at indgå i sociale sammenhænge. Visitation Sagsbehandlingsfrist Hvad kan indgå i Visitationen - Handicap og Psykiatri. Afgørelse skal foreligge inden for 2 måneder efter henvendelsen. Socialpædagogisk støtte kan, når det er relevant, gives i gruppesammenhæng. Gruppesammenhængen forventes at bidrage positivt til den enkelte borgers motivation til udvikling via det engagement og sammenhold, der opstår i gruppen. Borgere kan profitere af at dele erfaringer med andre ved at træne, f.eks. netværksdannelse med andre i samme livssituation. På baggrund af en individuel konkret vurdering og i form af vejledning, undervisning, træning og praktisk afprøvning, kan en eller flere af følgende ydelser indgå: Praktiske opgaver i hjemmet Opøve evne til varetagelse af praktiske gøremål, f.eks. i form af strukturering af hverdagens opgaver. Det er som udgangspunkt en forudsætning, at borgeren selv deltager aktivt i gøremålet med udgangspunkt i vedkommendes formåen. Egenomsorg Motivation til at opretholde egenomsorg, personlig hygiejne, spisevaner mv. Socialt liv Opøve og udvikle evner til at opbygge, fastholde og indgå i sociale netværk. Herunder støtte til at indgå i oplevelser/ aktiviteter, der understøtter selvstændighed. Der er mulighed for 3 timers socialpædagogisk ledsagelse pr. måned til selvvalgte aktiviteter. Det forudsættes, at ledsagelse efterspørges, at pågældende ikke selv kan, samt at det vurderes relevant. Sundhed Motivation og vejledning til sund levevis herunder f.eks. kost, motion, mental sundhed og fastholde døgnrytme. Støtten kan indeholde et sundhedsmæssigt forebyggende perspektiv. 7

8 Hvad indgår ikke i Ydelsens omfang Der er mulighed for ledsagelse til IKKE selvvalgte aktiviteter, såsom konsultation hos læge, tandlæge, speciallæge o.l. Ledsagelse kan kun tilbydes, såfremt pågældende ikke selv kan, samt at det vurderes relevant. Kommunikation Udvikling af kommunikationsevner, herunder opsøge hjælp, håndtere post, o.l. Mobilitet Opøvelse af mobilitet/bevægelighed, f.eks. blive i stand til anvendelse af offentlige transportmidler Samfundsliv Udvikling af den enkeltes mulighed til at tage kontakt til samarbejdspartner vedr. afklaring ift. f.eks. uddannelse og beskæftigelse. Udvikling og fastholdelse af evnen til at tage ansvar for egen økonomi. Udvikling af forståelse for budgetplanlægning, påmindelser om betaling af regninger osv. Omgivelser Udvikle evnen til at håndtere/have forståelse for holdninger i omgivelserne, samt sociale/kulturelle normer. Ydelser bevilget efter andre i serviceloven, eller efter anden lovgivning generelt. F.eks. Hjemmehjælpsydelser Hjemmesygeplejeydelser Ydelser/støtte til borgerens børn Arbejdsrettede ydelser Støtten ydes hovedsageligt på hverdage og primært i dagtimerne. Der vil være mulighed for jævnlig kontakt til personale og minimum hver 14. dag. Der kan i særlige situationer bevilges en udvidet støtteordning som alternativ til et botilbud. Handleplan Visitationen udarbejder en handleplan. jf. Lov om Social Service 141. Støttens varighed og indhold tager udgangspunkt i opstillede mål. De områder, der bevilges støtte til, aftales nærmere i den konkrete handleplan. Der sker løbende opfølgning efter behov, dog minimum hvert 2. år. Klagegang Inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen kan der klages til Handicap og Psykiatri, Visitationen, Herning Kommune. Sagen genvurderes, og hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Ankestyrelsen. 8

9 Bofællesskab Lovgrundlag Jf. Lov om almene boliger: 105. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger. Stk. 2. Regionerne eller kommunerne kan overlade til selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilvejebringes med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Jf. Lov om Social Service støtte efter: Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med Modtagere af 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. En målrettet socialpædagogisk indsats kan i særlige tilfælde kombineres med en bolig i et bofællesskab. Derved skabes der mulighed for at bo i en struktureret ramme, der samtidig giver mulighed for at den enkelte kan være en del af et socialt fællesskab. Støtten sigter på, at der sker en oplæring i eller genoptræning af færdigheder, som sætter pågældende i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt, eller i særlige tilfælde som kompenserende støtte. Målet med ophold i et bofællesskab er: At bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser At støtte den enkelte til selv at træffe valg og til at få indflydelse på sin egen situation At opnå og fastholde egen identitet samt opnå en aktiv livsudfoldelse Udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder At bofællesskabet og den indbyggede struktur skaber en tryghed og overskuelighed i beboerens hverdag. Borgere over 18 år, der har behov for en socialpædagogisk indsats flere gange i løbet af dagen, og denne indsats kun kan tilgodeses i rammen af et bofællesskab. Behovet er på grund af betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer som følge af: En svær sindslidelse (f.eks. tilbagevendende svær angst eller svær depression, PTSD, gennemgribende personlighedsforstyrrede, skizofreni, spiseforstyrrelse o.l.) Udviklingshæmning (såsom Downs syndrom, eller borgere som er retarderet grundet en medfødt udviklingshæmning) 9

10 En udviklingsforstyrrelse (Autisme, Asperger syndrom, ADHD, GUA, NLD, o.l.) Hjerneskade Fysisk handicappede, der har behov for en særlig socialpædagogisk indsats, f.eks. pga. nedsat kognitiv funktionsevne Alvorlig misbrugsproblematik (Alkohol, euforiserende stoffer, medicin o.l.) Socialt udsatte med særlige sociale problemer (Hjemløshed, hvor borgeren har vanskeligt ved at opretholde bolig på egen hånd/evt. kombineret med psykosociale problemstillinger) Støtten i et bofællesskab består af individuel støtte til den enkelte, som beskrevet ovenfor i afsnittet om socialpædagogisk indsats, samt støtte til at etablere og opretholde fællesskab blandt beboerne. Borgere, der tilbydes bolig i et bofællesskab, skal være motiveret for at deltage og bidrage til fællesskabet. Borgerne skal have behov for og kunne profitere af den tryghed, fællesskabet kan bidrage til samt den struktur, der kan skabes i et bofællesskab. Bofællesskab kan tilbydes når denne indsats ikke kan tilgodeses i egen bolig uden for bofællesskabsregi. Borgeren har typisk én eller flere af nedenstående kendetegn: Har en funktionsevnenedsættelse, der er af indgribende karakter i hverdagslivet Har vanskeligt ved at tage initiativ, planlægge, udføre dagligdagsopgaver Har vanskeligt ved at overskue konsekvensen af egne valg og handlinger Har vanskeligt ved at strukturere døgnet Har vanskeligt ved at indgå i sociale sammenhænge Har manglende forståelse for egen situation Har behov for kontinuerlig støtte Er motiveret og kan profitere af støtten og den tryghed, fællesskabet giver. Visitation Sagsbehandlingsfrist Hvad kan indgå i Visitationen - Handicap og Psykiatri Afgørelse skal foreligge indenfor 3 måneder efter henvendelsen. Støtten foregår dels i beboerens lejlighed, dels i/på fællesareal, men støtten kan også gives ved deltagelse i andre aktiviteter. På baggrund af en individuel konkret vurdering og i form af vejledning, undervisning, træning og praktisk afprøvning, kan en eller flere af følgende ydelser indgå: 10

11 Praktiske opgaver i hjemmet Opøve evne til varetagelse af praktiske gøremål, f.eks. i form af strukturering af hverdagens opgaver. Det er som udgangspunkt en forudsætning, at borgeren selv deltager aktivt i gøremålet, med udgangspunkt i vedkommendes formåen. Egenomsorg Motivation til at opretholde egenomsorg, personlig hygiejne, spisevaner mv. Socialt liv Opøve og udvikle evner til at opbygge, fastholde og indgå i sociale netværk. Herunder støtte til at indgå i oplevelser/ aktiviteter, der understøtter selvstændighed. Der er mulighed for 3 timers socialpædagogisk ledsagelse pr. måned til selvvalgte aktiviteter. Det forudsættes, at ledsagelse efterspørges, at pågældende ikke selv kan, samt at det vurderes relevant. Der er mulighed for at tilbyde de borgere, der efterspørger dette, og som kan deltage, 4 feriedage årligt. Dette vurderes ud fra en konkret og individuel vurdering ift. den enkelte borger. Borgeren betaler egne udgifter i forbindelse med afholdelse af ferie. Sundhed Motivation og vejledning til sund levevis herunder f.eks. kost, motion, mental sundhed og fastholde døgnrytme. Støtten kan indeholde et sundhedsmæssigt forebyggende perspektiv. Der er mulighed for ledsagelse til IKKE selvvalgte aktiviteter, såsom konsultation hos læge, tandlæge, speciallæge o. l. Ledsagelse kan kun tilbydes, såfremt pågældende ikke selv kan, samt at det vurderes relevant. Kommunikation Udvikling af kommunikationsevner, herunder opsøge hjælp, håndtere post, o.l. Mobilitet Opøvelse af mobilitet/bevægelighed, f.eks. blive i stand til anvendelse af offentlige transportmidler Samfundsliv Udvikling af den enkeltes mulighed til at tage kontakt til samarbejdspartner vedr. afklaring ift. f.eks. uddannelse og beskæftigelse. Udvikling og fastholdelse af evnen til at tage ansvar for egen økonomi. Udvikling af forståelse for budgetplanlægning, påmindelser om betaling af regninger osv. 12

12 Egenbetaling Hvad indgår ikke i Ydelsens omfang Omgivelser Udvikle evnen til at håndtere/have forståelse for holdninger i omgivelserne samt sociale/kulturelle normer. Tryghed i form af mulighed for kontinuerlig kontakt til personale. Husleje fastsættes ud fra almindelige huslejebetingelser via en boligforening. Det er muligt at søge boligsikring. Endvidere kan der derudover opkræves betaling til fællesudgifter i bofællesskabet. Ydelser bevilget efter andre i serviceloven, eller efter anden lovgivning generelt. F.eks. Hjemmehjælpsydelser Hjemmesygeplejeydelser Ydelser/støtte til borgerens børn Arbejdsmarkedsrettede ydelser. Støtte fastsættes på baggrund af en individuel, konkret vurdering, samt på baggrund af det politisk fastsatte serviceniveau på Herning Kommunens bofællesskaber. Typisk planlagte besøg og/eller akut behov. Som udgangspunkt kan støtten ydes alle dage mellem kl Handleplan Visitationen udarbejder en handleplan. jf. Lov om Social Service 141. Støttens varighed og indhold tager udgangspunkt i opstillede mål. De områder, der bevilges støtte til, aftales nærmere i den konkrete handleplan. Der sker løbende opfølgning efter behov, dog minimum hvert 2. år. Klagegang Inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen kan der klages til Handicap og Psykiatri, Visitationen, Herning Kommune. Sagen genvurderes, og hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Ankestyrelsen. 13

13 Midlertidigt botilbud Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med Jf. Lov om Social Service: 107. Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold; 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Nogle borgere har funktionsevnenedsættelser eller sociale problemer, der er af en sådan karakter, at der i særlige situationer kan være brug for midlertidige botilbud. Dette til udvikling af personlige færdigheder og kompetencer. Et midlertidigt botilbud anvendes til udredning, afklaring og genoptræning og/eller kompensation for betydelig nedsat funktionsevne. Midlertidige botilbud er i praksis korte og målrettede ophold i et botilbud med fokus på læring ift. at håndtere/mestre særlige udfordringer og med udgangspunkt i et afklarings- og læringsperspektiv. Der arbejdes som udgangspunkt hen imod et mindre indgribende tilbud og med et fastsat tidsperspektiv for opholdet, hvilket kan være op til to år. Borgerens ressourcer og mestringsevne indgår altid som en del af vurderingen. Formålet med er bl.a.: Modtagere af At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. At bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. At den enkelte udvikler evnen til selv at træffe valg og til at få indflydelse på sin egen situation. At opnå og fastholde egen identitet samt en mere aktiv livsudfoldelse. Indsatsen tager sigte på, at borgeren kan forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Borgere over 18 år, der i en periode har behov for et midlertidigt botilbud, og hvor behovet ikke kan tilgodeses via støtte i eget hjem, og hvor behovet for støtte er på baggrund af betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer, som følge af: En svær sindslidelse (f.eks. tilbagevendende svær angst eller svær depression, PTSD, gennemgribende personlighedsforstyrrede, skizofreni, spiseforstyrrelse o.l.) 14

14 Udviklingshæmning (såsom Downs syndrom, eller borgere som er retarderet grundet en medfødt udviklingshæmning) En udviklingsforstyrrelse (Autisme, Asperger syndrom, ADHD, GUA, NLD, o.l.). Hjerneskade Fysisk handicappede, der har behov for en særlig socialpædagogisk indsats, f.eks. pga. nedsat kognitiv funktionsevne Alvorlig misbrugsproblematik (Alkohol, euforiserende stoffer, medicin o.l.) Socialt udsatte med særlige sociale problemer (Hjemløshed, hvor borgeren har vanskeligt ved at opretholde bolig på egen hånd/evt. kombineret med psykosociale problemstillinger). Borgeren har typisk én eller flere af nedenstående kendetegn: Har svært ved at overskue og overkomme at tage initiativ Har svært ved at strukturere døgnet Har en funktionsevnenedsættelse af en grad, så det er af indgribende karakter i hverdagslivet Har behov for døgnstøtte i en afgrænset periode. Botilbud skønnes generelt ikke muligt: Visitation Sagsbehandlingsfrist Hvad kan indgå i : Hvis borgeren ikke har behov for støtte eller overvågning om natten. Hvis hovedformålet er f.eks. botræning som led i den særligt tilrettelagte uddannelse (STU), og hvor dette behov kan tilgodeses i uddannelsen eller i selvstændig boform. Hvis hovedformålet er, at borgeren har behov for at deltage i sociale fællesskaber. Hvis borgeren fravælger den visiterede støtte i eget hjem. Visitationen - Handicap og Psykiatri Afgørelse foreligger indenfor 3 måneder efter ansøgning Midlertidigt botilbud med døgndækning. På baggrund af en individuel konkret vurdering og i form af vejledning, undervisning, træning og praktisk afprøvning, kan en eller flere af følgende ydelser indgå: Praktiske opgaver i hjemmet Opøve evne til varetagelse af praktiske gøremål, f.eks. i form af strukturering af hverdagens opgaver. Det er som udgangspunkt en forudsætning, at borgeren selv deltager aktivt i gøremålet, med udgangspunkt i vedkommendes formåen. Egenomsorg Motivation til at opretholde egenomsorg, personlig hygiejne, spisevaner mv. 15

15 Socialt liv Opøve og udvikle evner til at opbygge, fastholde og indgå i sociale netværk. Herunder støtte til at indgå i oplevelser/ aktiviteter, der understøtter selvstændighed. Der er mulighed for 3 timers socialpædagogisk ledsagelse pr. måned til selvvalgte aktiviteter. Det forudsættes, at ledsagelse efterspørges, at pågældende ikke selv kan, samt at det vurderes relevant. Der er mulighed for at tilbyde de borgere, der efterspørger dette, og som kan deltage, 4 feriedage årligt. Dette vurderes ud fra en konkret og individuel vurdering ift. den enkelte borger. Borgeren betaler egne udgifter i forbindelse med afholdelse af ferie. Sundhed Motivation og vejledning til sund levevis, herunder f.eks. kost, motion, mental sundhed og fastholde døgnrytme. Støtten kan indeholde et sundhedsmæssigt forebyggende perspektiv. Der er mulighed for ledsagelse til IKKE selvvalgte aktiviteter, såsom konsultation hos læge, tandlæge, speciallæge o. l. Ledsagelse kan kun tilbydes, såfremt at pågældende ikke selv kan, samt at det vurderes relevant. Kommunikation Udvikling af kommunikationsevner, herunder opsøge hjælp, håndtere post, o.l. Mobilitet Opøvelse af mobilitet/bevægelighed, f.eks. blive i stand til anvendelse af offentlige transportmidler Samfundsliv Udvikling af den enkeltes mulighed til at tage kontakt til samarbejdspartner vedr. afklaring ift. f.eks. uddannelse og beskæftigelse. Udvikling og fastholdelse af evnen til at tage ansvar for egen økonomi. Udvikling af forståelse for budgetplanlægning, påmindelser om betaling af regninger osv. Egenbetaling Hvad indgår ikke i Ydelsens omfang Omgivelser Udvikle evnen til at håndtere/have forståelse for holdninger i omgivelserne samt sociale/kulturelle normer. Der vil være en egenbetaling i forbindelse med ophold på botilbud. Egenbetalingen fastsættes ud fra en konkret og individuel beregning. Ydelser bevilget efter andre i serviceloven, eller efter anden lovgivning generelt. F.eks. Ydelser/støtte til borgerens børn Arbejdsmarkedsrettede ydelser. Støtte til døgndækning fastsættes på baggrund af en individuel, konkret vurdering samt på baggrund af det politisk fastsatte serviceniveau på Herning Kommunens midlertidige botilbud. 16

16 Midlertidige botilbud er tidsbegrænset. Personalet er kontaktbar eller fysisk tilstedeværende hele døgnet. Handleplan Visitationen udarbejder en handleplan. jf. Lov om Social Service 141. Støttens varighed og indhold tager udgangspunkt i opstillede mål. De områder, der bevilges støtte til, aftales nærmere i den konkrete handleplan. Der sker løbende opfølgning efter behov, dog min.1 gang årligt. Klageadgang Inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen kan der klages til Handicap og Psykiatri, Visitationen, Herning Kommune. Sagen genvurderes, og hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Ankestyrelsen. 17

17 Længerevarende botilbud Lovgrundlag Jf. Lov om Social Service: 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Jf. Lov om almene boliger: 105. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger. Stk. 2. Regionerne eller kommunerne kan overlade til selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilvejebringes med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Jf. Lov om Social Service støtte efter: 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med Nogle borgere har funktionsevnenedsættelser eller sociale problemer, der er af en sådan karakter, at der i særlige situationer kan være brug for længerevarende botilbud. Længerevarende botilbud kan være aktuelt, hvis borgerens funktionsevne er nedsat på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer over længere tid. Funktionsevnenedsættelsen er af en sådan karakter, at borgeren er ude af stand til at tage vare på sig selv, så andre må udføre/handle på vegne af borgeren, og hvor fuldstændig hjælp er nødvendig. Herunder behov for hjælp til almindelige, daglige funktioner, pleje og omsorg. Længerevarende botilbud kan tilbydes borgere, der har et omfattende og varigt behov for støtte, og hvor det ikke anses for muligt at tilbyde denne støtte på anden vis. Formålet med er bl.a.: At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. 18

18 Modtagere af At bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. At den enkelte udvikler evnen til selv at træffe valg og til at få indflydelse på sin egen situation. At opnå og fastholde egen identitet samt en mere aktiv livsudfoldelse. Indsatsen tager sigte på, at borgeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Borgere over 18 år, som på grund af betydelig og længerevarende nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer, har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje. Funktionsevnenedsættelsen kan være som følge af: En svær sindslidelse (f.eks. tilbagevendende svær angst eller svær depression, PTSD, gennemgribende personlighedsforstyrrelse, skizofreni, spiseforstyrrelse o.l.) Udviklingshæmning (såsom Downs syndrom, eller borgere som er retarderet grundet en medfødt udviklingshæmning) En udviklingsforstyrrelse (Autisme, Asperger syndrom, ADHD, GUA, NLD, o.l.) Hjerneskade Fysisk handicappede, der har behov for en særlig socialpædagogisk indsats, f.eks. pga. nedsat kognitiv funktionsevne Alvorlig misbrugsproblematik (alkohol, euforiserende stoffer, medicin o.l.) Socialt udsatte med særlige sociale problemer (Hjemløshed, hvor borgeren har vanskeligt ved at opretholde bolig på egen hånd/ evt. kombineret med psykosociale problemstillinger) Borgeren har typisk én eller flere af nedenstående kendetegn: Er ude af stand til at overskue og overkomme at tage initiativ Er ude af stand til at strukturere døgnet Har en funktionsevnenedsættelse af en grad så det er af indgribende karakter i hverdagslivet Har en voldsom eller udadreagerende adfærd eller dom Den generelle sundhed eller udvikling er væsentlig truet Har behov for døgnstøtte. Botilbud skønnes generelt ikke muligt: Hvis borgeren ikke har behov for støtte eller overvågning om natten. Hvis hovedformålet er f.eks. botræning som led i den særligt tilrettelagte uddannelse (STU), og hvor dette behov kan tilgodeses i uddannelsen eller i selvstændig boform. Hvis hovedformålet er, at borgeren har behov for at deltage i sociale fællesskaber. Hvis borgeren fravælger den visiterede støtte i eget hjem. 19

19 Visitation Sagsbehandlingsfrist Hvad kan indgå i Visitationen - Handicap og Psykiatri. Afgørelse foreligger indenfor 3 måneder efter ansøgning. Længerevarende botilbud med døgndækning. På baggrund af en individuel konkret vurdering og i form af vejledning, undervisning, træning og praktisk afprøvning, kan en eller flere af følgende ydelser indgå: Praktiske opgaver i hjemmet Opøve evne til varetagelse af praktiske gøremål, f.eks. i form af strukturering af hverdagens opgaver. Det er som udgangspunkt en forudsætning, at borgeren selv deltager aktivt i gøremålet med udgangspunkt i vedkommendes formåen. Egenomsorg Motivation til at opretholde egenomsorg, personlig hygiejne, spisevaner mv. Socialt liv Opøve og udvikle evner til at opbygge, fastholde og indgå i sociale netværk. Herunder støtte til at indgå i oplevelser/ aktiviteter, der understøtter selvstændighed. Der er mulighed for 3 timers socialpædagogisk ledsagelse pr. måned til selvvalgte aktiviteter. Det forudsættes, at ledsagelse efterspørges, at pågældende ikke selv kan, samt at det vurderes relevant. Der er mulighed for at tilbyde de borgere, der efterspørger dette, og som kan deltage, 4 feriedage årligt. Dette vurderes ud fra en konkret og individuel vurdering ift. den enkelte borger. Borgeren betaler egne udgifter i forbindelse med afholdelse af ferie. Sundhed Motivation og vejledning til sund levevis herunder f.eks. kost, motion, mental sundhed og fastholde døgnrytme. Støtten kan indeholde et sundhedsmæssigt forebyggende perspektiv. Der er mulighed for ledsagelse til IKKE selvvalgte aktiviteter, såsom konsultation hos læge, tandlæge, speciallæge o. l. Ledsagelse kan kun tilbydes, såfremt at pågældende ikke selv kan, samt at det vurderes relevant. Kommunikation Udvikling af kommunikationsevner, herunder opsøge hjælp, håndtere post, o.l. Mobilitet Opøvelse af mobilitet/bevægelighed, f.eks. blive i stand til anvendelse af offentlige transportmidler. 20

20 Samfundsliv Udvikling af den enkeltes mulighed til at tage kontakt til samarbejdspartner vedr. afklaring ift. f.eks. uddannelse og beskæftigelse. Udvikling og fastholdelse af evnen til at tage ansvar for egen økonomi. Udvikling af forståelse for budgetplanlægning, påmindelser om betaling af regninger osv. Egenbetaling Omgivelser Udvikle evnen til at håndtere/have forståelse for holdninger i omgivelserne, samt sociale/kulturelle normer. Der vil være en egenbetaling i forbindelse med ophold på botilbud efter SEL 108. Egenbetalingen fastsættes ud fra en konkret og individuel beregning. Hvad indgår ikke i Ydelsens omfang Er tilbuddet opført efter almen boligloven, vil huslejen være fastsat ud fra almindelige huslejebetingelser via en boligforening. Det er her muligt at søge boligsikring. Endvidere kan der derudover opkræves betaling til fællesudgifter i botilbuddet. Ydelser bevilget efter andre i serviceloven, eller efter anden lovgivning generelt. F.eks. Ydelser/støtte til borgerens børn Arbejdsmarkedsrettede ydelser Støtte fastsættes på baggrund af en individuel, konkret vurdering samt på baggrund af det politisk fastsatte serviceniveau på Herning Kommunens længerevarende botilbud. Personalet er kontaktbar eller fysisk tilstedeværende hele døgnet. Længerevarende botilbud er ikke nødvendigvis et permanent botilbud. Handleplan Visitationen udarbejder en handleplan. jf. Lov om Social Service 141. Støttens varighed og indhold tager udgangspunkt i opstillede mål. De områder, der bevilges støtte til, aftales nærmere i den konkrete handleplan. Der sker løbende opfølgning efter behov, dog minimum hvert 2. år. Klageadgang Inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen kan der klages til Handicap og Psykiatri, Visitationen, Herning Kommune. Sagen genvurderes, og hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Ankestyrelsen. 21

21 Beskyttet beskæftigelse Lovgrundlag Jf. Lov om Social Service: 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med Modtagere af Skabe mulighed for en aktiv, produktiv og meningsfuld hverdag for borgere med en nedsat funktionsevne. Medvirke til at den enkelte får mulighed for en indholdsrig hverdag på arbejdslignende betingelser udenfor det normale arbejdsmarked og: Fremme den enkeltes mulighed for at have en meningsfuld og struktureret hverdag Skabe mulighed for, at den enkelte kan udnytte evner og bidrage med sin arbejdskraft på særlige vilkår At opnå og fastholde egen identitet samt en mere aktiv livsudfoldelse Indgå i relation med andre. Borgere over 18 år, men under folkepensionsalderen, der ikke har mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet på normale vilkår, men har behov for beskyttet beskæftigelse på grund af betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer som følge af: En svær sindslidelse (f.eks. tilbagevendende svær angst eller svær depression, PTSD, gennemgribende personlighedsforstyrrelse, skizofreni, spiseforstyrrelse o.l.) Udviklingshæmning (såsom Downs syndrom, eller borgere som er retarderet grundet en medfødt udviklingshæmning) En udviklingsforstyrrelse (Autisme, Asperger syndrom, ADHD, GUA, NLD, o.l.) Hjerneskade Fysisk handicappede, der har behov for en særlig socialpædagogisk indsats, f.eks. pga. nedsat kognitiv funktionsevne Alvorlig misbrugsproblematik (Alkohol, euforiserende stoffer, medicin o.l.) Socialt udsatte med særlige sociale problemer (Hjemløshed, hvor borgeren har vanskeligt ved at opretholde bolig på egen hånd/evt. kombineret med psykosociale problemstillinger). 22

22 Borgeren har typisk én eller flere af nedenstående kendetegn: Visitation Sagsbehandlingsfrist Hvad kan indgå i Har vanskeligt ved at overskue og overkomme at tage initiativ Har vanskeligt ved at overskue konsekvens af egne valg og handlinger Har en funktionsevnenedsættelse af en grad, så det er af indgribende karakter i hverdagslivet Har vanskeligt ved at indgå i sociale sammenhænge Er motiveret og kan profitere af at indgå i beskyttet beskæftigelse. Visitationen - Handicap og Psykiatri Afgørelse skal foreligge inden for 1 måned efter henvendelsen. På baggrund af en individuel konkret vurdering og i form af vejledning, undervisning, træning og praktisk afprøvning, kan en eller flere af følgende ydelser indgå: Praktiske opgaver i hjemmet Vejledning ift. nødvendighed af at opretholde og varetage praktiske opgaver i hjemmet for at kunne indgå i beskyttet beskæftigelse. Støtte til at varetage praktiske opgaver i forbindelse med beskyttet beskæftigelse Egenomsorg Vejledning ift. nødvendighed af at opretholde egenomsorg for at kunne indgå i relation med andre. Socialt liv Opøve og udvikle evner til at indgå i arbejdsrelaterede relationer, samt opbygge, fastholde og indgå i sociale netværk. Sundhed Vejledning ift. sund levevis, herunder f.eks. kost, motion, mental sundhed og fastholde døgnrytme samt et sundhedsmæssigt forebyggende perspektiv. Kommunikation Udvikling af kommunikationsevner. Mobilitet Opøvelse af mobilitet/bevægelighed Samfundsliv Vejledning ift. deltagelse i samfundslivet. F.eks. afklaring ift. uddannelse, aktiviteter, fritidstilbud o.l. Omgivelser Vejledning ift. håndtering af/forståelse for holdninger i omgivelserne samt sociale/kulturelle normer. 23

23 Hvad indgår ikke i Ydelser bevilget efter andre i serviceloven eller efter anden lovgivning generelt, f.eks. Ydelser/støtte til borgerens børn Transport til og fra beskyttet beskæftigelse indenfor en radius på 10 km. Ydelsens omfang Beskyttet beskæftigelse kan tilbydes på hverdage i dagtimerne. Der kan udbetales arbejdsdusør jf. bestemmelse i SEL 105. Handleplan Visitationen udarbejder en handleplan, jf. Lov om Social Service 141. Støttens varighed og indhold tager udgangspunkt i opstillede mål. De områder, der bevilges støtte til, aftales nærmere i den konkrete handleplan. Der sker løbende opfølgning efter behov, dog minimum hvert 2. år. Klagegang Inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen kan der klages til Handicap og Psykiatri, Visitationen, Herning Kommune. Sagen genvurderes, og hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Ankestyrelsen. 24

24 Aktivitets- og samværstilbud Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med Modtagere af Jf. Lov om Social Service: 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Medvirke til at borgere med en nedsat funktionsevne kan skabe en meningsfuld hverdag, der kan bidrage til at opretholde og forbedre den enkeltes færdigheder eller livsvilkår. Medvirke til, at den enkelte får mulighed for en indholdsrig hverdag i relation med andre og: Fremme den enkeltes mulighed for at have en meningsfuld og struktureret hverdag Skabe mulighed for, at den enkelte kan udnytte evner og bidrage med sin arbejdskraft på særlige vilkår At opnå og fastholde egen identitet samt en mere aktiv livsudfoldelse Indgå i relation med andre. Borgere over 18 år, der ikke har mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet på normale vilkår, men har behov for et aktivitetsog samværstilbud på grund af betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer, som følge af: En svær sindslidelse (f.eks. tilbagevendende svær angst eller svær depression, PTSD, gennemgribende personlighedsforstyrrede, skizofreni, spiseforstyrrelse o.l.) Udviklingshæmning (såsom Downs syndrom, eller borgere som er retarderet grundet en medfødt udviklingshæmning) En udviklingsforstyrrelse (Autisme, Asperger syndrom, ADHD, GUA, NLD, o.l.) Hjerneskade Fysisk handicappede, der har behov for en særlig socialpædagogisk indsats, f.eks. pga. nedsat kognitiv funktionsevne Alvorlig misbrugsproblematik (Alkohol, euforiserende stoffer, medicin o.l.) Socialt udsatte med særlige sociale problemer (Hjemløshed, hvor borgeren har vanskeligt ved at opretholde bolig på egen hånd/evt. kombineret med psykosociale problemstillinger) Borgeren har typisk én eller flere af nedenstående kendetegn: Har vanskeligt ved at overskue og overkomme at tage initiativ 25

25 Visitation Sagsbehandlingsfrist Hvad kan indgå i Har vanskeligt ved at overskue konsekvens af egne valg og handlinger Har en funktionsevnenedsættelse af en grad, så det er af indgribende karakter i hverdagslivet Har vanskeligt ved at indgå i sociale sammenhænge Er motiveret og kan profitere af at indgå i et aktivitets- og samværstilbud. Visitationen - Handicap og Psykiatri. Afgørelse skal foreligge inden for 1 måned efter henvendelsen. På baggrund af en individuel konkret vurdering og i form af vejledning, undervisning, træning og praktisk afprøvning, kan en eller flere af følgende ydelser indgå: Praktiske opgaver i hjemmet Vejledning ift. nødvendighed af at opretholde varetagelse af praktiske opgaver i hjemmet for at kunne indgå i et aktivitets- og samværstilbud. Egenomsorg Vejledning ift. nødvendighed af at opretholde egenomsorg for at kunne indgå i relation med andre. Socialt liv Opøve og udvikle evner til at indgå i aktiviteter og samvær, samt opbygge, fastholde og indgå i sociale netværk. Sundhed Vejledning ift. sund levevis herunder f.eks. kost, motion, mental sundhed og fastholde døgnrytme samt et sundhedsmæssigt forebyggende perspektiv Kommunikation Udvikling af kommunikationsevner Mobilitet Opøvelse af mobilitet/bevægelighed Transport til og fra aktivitets- og samværstilbud Samfundsliv Vejledning ift. deltagelse i samfundslivet, f.eks. afklaring ift. uddannelse, aktiviteter, fritidstilbud o.l. Hvad indgår ikke i Omgivelser Vejledning ift. håndtering af/forståelse for holdninger i omgivelserne samt sociale/kulturelle normer. Ydelser bevilget efter andre i serviceloven, eller efter anden lovgivning generelt, f.eks. Ydelser/støtte til borgerens børn Arbejdsmarkedsrettede ydelser 26

26 Ydelsens omfang Aktivitets- og samværstilbud kan tilbydes på hverdage i dagtimerne. Tilbuddet sørger for transport til og fra aktivitetstilbuddet. Handleplan Visitationen udarbejder en handleplan, jf. Lov om Social Service 141. Støttens varighed og indhold tager udgangspunkt i opstillede mål. De områder, der bevilges støtte til, aftales nærmere i den konkrete handleplan. Der sker løbende opfølgning efter behov, dog minimum hvert 2. år. Klagegang Inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen kan der klages til Handicap og Psykiatri, Visitationen, Herning Kommune. Sagen genvurderes, og hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Ankestyrelsen. 2

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Botilbud Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandarden for botilbud inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser, som

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud Handicap og Socialpsykiatri 2016 Skanderborg Kommune Side 1 af 18 Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse 103... 4 Kvalitetsstandard Aktivitets-

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne Kvalitetsstandard Serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne Godkendt i Byrådet 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Målgruppe Målgruppen for afløsning eller aflastning er forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer børn eller voksne borgere i en af følgende målgrupper:

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte Lov om Social Service 85 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Socialpsykiatrien, Lunden og Bøgely Godkendelse Udvalget for

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere