Model - InterTværs. Interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb, hvor patient-/ borgerforløbet er det bærende princip

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model - InterTværs. Interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb, hvor patient-/ borgerforløbet er det bærende princip"

Transkript

1 Model - InterTværs Interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb, hvor patient-/ borgerforløbet er det bærende princip Februar 2015

2 2 Forord Hensigten med dette projekt har været at udvikle en studiemodel, som imødekommer de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor i forhold til styrkelse af det sammenhængende patient-/ borgerforløb. I et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, VIA University College og Aarhus Kommune er der udarbejdet en studieforløbsmodel for interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb af 14 dages varighed, som har til formål at styrke kompetencer for studerende på sundhedsuddannelserne i at samarbejde interprofessionelt, forløbsorienteret og tværsektorielt. Endvidere at styrke de studerendes kompetencer i at samarbejde og kommunikere med patienter, pårørende og kollegaer indenfor og på tværs af organisationen. Hensigten med denne rapport er at inspirere til etablering af interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb indenfor sundhedsvæsenet. Rapporten er udarbejdet på en måde, så den er handleanvisende i forhold til at etablere studieforløb, som giver studerende mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der er beskrevet i formålet for studieforløbsmodellen InterTværs. På vegne af projektgrupperne Projektleder Tina Kramer

3 3 Styregruppe Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelseschef Bodil Primsø, VIA University College Professor Torben Bæk Hansen, Aarhus Universitet Områdechef Marianne Resbo, Aarhus Kommune Faglig leder af grunduddannelsesområdet, Kirsten Bruun, AUH Ledende overlæge Else Marie Damsgaard, Geriatrisk Afdeling, AUH Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, AUH Ledende terapeut Dorte Nielsen, Geriatrisk Afdeling, AUH Leder af Ergoterapeutuddannelsen Line Folsgaard Pedersen, VIA University College Projektleder Tina Kramer, AUH Arbejdsgruppe Projektleder Tina Kramer, AUH Uddannelsesansvarlig for bachelor studerende, fysioterapeut Lene Buur, Aarhus Kommune Lektor på Sygeplejerskeuddannelsen Birgitte Sørensen, VIA University College Klinisk underviser, ergoterapeut Hannah Klüver, Geriatrisk Afdeling, AUH Klinisk underviser, fysioterapeut Bodil Thomsen, Geriatrisk Afdeling, AUH Sparringsgruppe på VIA University College Uddannelseschef Bodil Primsø Lektor på Sygeplejerskeuddannelsen Birgitte Sørensen Lektor på Ergoterapeutuddannelsen Marianne Høllun Lektor på Ernæring- og sundhedsuddannelsen Merete Charlotte Peersen Adjunkt på Fysioterapeutuddannelsen Birgitte Rittig- Rasmussen Følgeforskning på projektet v/ ph.d. studerende, lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus, Cathrine Sand Nielsen

4 4 Indholdsfortegnelse Baggrund...5 Indledning...5 Studiemodellen InterTværs...6 Patient/ borger perspektivet...6 Interprofessionel læring og samarbejde IPLS.6 Relationel koordinering...8 Studerendes deltagelse i patientens forløb på hospitalet...8 Forløbssammenhæng på tværs...8 Studerendes deltagelse i borgerens forløb i primær sektor...9 Transition...9 Organiseringen af studieforløbet...10 Kliniske vejledere og undervisere...11 Studiemetoder...12 Organisatoriske udfordringer...14 Implementering af modellen...16 Fremadrettet plan...17 Tidsplan implementering InterTværs...25 Referencer...26 Bilagsfortegnelse...27 Bilag 1 Målsamtale...28 Bilag 2 Interviewguide...32 Bilag 3 Logbog...33 Bilag 4 Eksempel på to-ugers forløb

5 5 Baggrund Undervejs i projektet har der været afviklet tre pilotforløb på tværs af sektorer i Aarhus Kommune og på Aarhus Universitetshospital: Geriatrisk Afdeling, Neurologisk Afdeling og Neurokirurgisk Afdeling. De implicerede studerende i forløbet er sygepleje-, fysioterapeut -, ergoterapeut-, medicin- og ernærings-/ sundhedsstuderende. For yderligere uddybning af baggrunden for projektet henvises til projektbeskrivelse, Der henvises endvidere til erfaringsopsamlinger af pilotforløbene 1. Styregruppen besluttede i november 2014, at de beskrevne studieforløb med fordel kan implementeres i Aarhus Kommune og på Aarhus Universitetshospital. Spredningen af modellen planlægges over en toårig periode. Indledning I første del af rapporten beskrives studiemodellen i sin nuværende form, dvs. der sættes fokus på de elementer, der undervejs i projektet er fundet særligt væsentlige at fastholde med henblik på at opfylde hensigten med projektet. Visionen er: At alle relevante kliniske uddannelsessteder på Aarhus Universitetshospital og i Aarhus Kommune, i samarbejde med VIA University College, Aarhus Universitet, Medicinstudiet afvikler uddannelsesforløb inspireret af studiemodellen InterTværs. At alle relevante kliniske uddannelsessteder har formuleret muligheder i form af hvilke studenterprofessioner der er repræsenteret på stedet, hvilke patientgrupper der er repræsentative og hvilke samarbejdspartnere på tværs af afdelinger og sektorer der har relevans for studieforløbene. At sundhedsuddannelserne på VIA University College og Aarhus Universitet, Medicinstudiet skriver interprofessionelle og tværsektorielle perspektiver ind i uddannelsesforløb. Anden del af rapporten omhandler en implementeringsstrategi for studiemodellen med afsæt i visionen. 1

6 6 Studiemodellen InterTværs I dette afsnit beskrives de elementer, som er fundet væsentlige at fastholde med henblik på at opfylde formålet for studiemodellen. For at understøtte stabiliteten peges der på vigtigheden af veltilrettelagte og velbeskrevne studieforløb på tværs af professionerne. Patient/ borger perspektivet Patient/ borgerforløbet er det bærende princip i studieforløbet, hvilket betyder at der i planlægning af forløbene bør tages afsæt i de patient/ borgerforløb, der er i den givne kontekst. Der er tale om murstensløse forløb, som organiseres i forhold til patientens/ borgerens forløb på tværs af professioner, afdelinger og sektorer. Udarbejdelse af og orientering imod fælles mål, som er patientens/ borgerens mål, er helt centralt i studieforløbet. Teamet af studerende udarbejder i fællesskab med patienten/ borgeren mål for dennes pleje og behandling i forløbet. Mål som kan ændre sig, og dermed justeres når patienten flytter fra en afdeling til en anden eller hjem til sig selv. Målene skal altid være patientens/ borgerens mål. Til inspiration for afholdelse af målsamtale henvises til (bilag 1: Beskrivelse af afdeling G s målsamtale). Interprofessionel læring og samarbejde IPLS Som ramme og pejlemærke for InterTværs er valgt interprofessionalitet. Kendetegnede for interprofessionalitet er, at faggrupperne organiseres i et fællesskab, hvor de samarbejder om at formulere fælles mål og udvikle fælles hverdagsrutiner samtidig med, at de skal løse en række fagspecifikke opgaver (Just og Nordentoft, 2012).

7 7 I modellen herunder illustreres interprofessionalitet: Jakobsen, F (2011): Learning with, from and about each other. Outcomes from an interprofessional training unit. De professionsstuderende skal således ikke varetage hinandens arbejdsopgaver men samarbejde om opgaverne og have viden om og forståelse for hinandens faglighed. Andre kendetegn ved interprofessionalitet er, at de studerende lærer med, af og om hinanden 2. Dette fordrer at de studerende planlægger, udfører og evaluerer pleje og behandling af patienten/ borgeren i fællesskab. Det er afgørende, at de bliver givet ansvaret for plejen og behandlingen af patienten/ borgeren, under vejledning og støtte, men med en klar forventning om at ansvaret er de studerendes. En daglig interprofessionel konference om morgenen/ formiddagen, hvor studerende og vejledere/ undervisere deltager, er afgørende for at der skabes rum for planlægning, koordinering, refleksion og samarbejde. Konferencen bør ligge på et fast tidspunkt og varer ca. 45 minutter. Konferencen må ikke tage unødig tid fra de studerendes mulighed for at øve pleje og behandling. Erfaringsmæssigt har det vist sig væsentligt, at de fastsatte tidspunkter overholdes og at teamlederen leder konferencen på en måde, så alle relevante områder drøftes og alle faggrupper får mulighed for at bidrage med deres perspektiv. Patienten deltager ikke i den interprofessionelle konference. 2

8 8 De studerende organiserer sig som et team, hvor afklaring af roller og samarbejdsform er afsættet for det videre samarbejde. De studerende kan med fordel skiftes til at være teamleder, så denne rolle øves af alle. Teamlederne leder de interprofessionelle konferencer og har den primære kontakt til det øvrige personale og på tværs af afdelinger og sektorer. Teamlederen forventes at have overblikket over patientens/ borgerens forløb. De studerende undervises (kort) i teamledelse og teamsamarbejde den første dag i forløbet. Relationel koordinering Relationel koordinering er ligeledes valgt som ramme for InterTværs. Relationel koordinering er udviklet som et værktøj til at fremme kommunikationen og samarbejdet omkring patienten/ borgeren (Gittell, 2012). Der peges på, at når de involverede fagprofessionelle har fælles mål, fælles viden og gensidig respekt, så påvirkes deres indbyrdes kommunikation, således at den bliver hyppig, rettidig og problemløsende. Derved bidrager kommunikationen positivt til arbejdet med fælles mål, fælles viden og gensidig respekt, resulterer i et godt samarbejde og ikke mindst til bedre ydelser for patienten. Studerendes deltagelse i patientens forløb på hospitalet Som tidligere nævnt udarbejder teamet i fællesskab med patienten/ borgeren mål for dennes pleje og behandling i forløbet. Teamet er ansvarlige for én til to patienter og dennes pårørende i studieforløbet på hospitalet. Udover at varetage pleje- og behandlingsopgaver for patienten er det også teamet som planlægger, koordinerer, dokumenterer og varetager alle opgaver i forbindelse med modtagelse/ overflytning/ udskrivelse. Teamet af studerende får ansvaret for patienten efter de er blevet introduceret til forløbet mandag morgen, og har læst om patienten. De overdrager ansvaret for patienten og videregiver de opgaver, der endnu ikke er varetaget, til det øvrige personale ved 14-tiden, alt efter aftale i de enkelte afsnit. Studerendes deltagelse på tværs I første pilotforløb fulgte teamet af studerende en navngiven patient/ borger i hele forløbet på to uger. Først en uge på sygehuset og dernæst en uge i patientens eget hjem. Det var lærerigt for teamet at opleve overgangen fra sygehus til hjem, men det

9 9 er ikke logistisk muligt at gennemføre forløb i lighed hermed, når ambitionen er at tilbyde sådanne forløb til mange studerende. I de efterfølgende afprøvninger er derfor valgt en model, hvor teamet af studerende følger en patient, i nogle tilfælde har det været to patienter, i den første uge på sygehuset. Dernæst har de fulgt en borger med lignende diagnose/ problemstillinger i anden uge i dennes eget hjem eller på et lokalcenter. I anden uge har teamet af studerende endvidere besøgt og interviewet, den patient de har fulgt i uge 1, i dennes eget hjem. I interviewet har der været fokus på borgernes oplevelser af forløbet. Teamet har også fulgt dokumentgangen for de dokumenter, der relaterer sig til borgere med lignende diagnoser/ problemstillinger. I forløbet er der et særligt fokus på udskrivelse som kommer til udtryk ved at udskrivelsen medtænkes allerede ved indlæggelsen. Teamet af studerende har ligeledes fokus på hvad der sker i overgangen fra udskrivelse et sted til modtagelse et andet hvem har ansvaret for overgangen? Studerendes deltagelse i borgerens forløb i primær sektor Teamet af studerende er ansvarlig for én eller to borgere, som tidligere har været indlagt med en lignende diagnose, og fortsætter arbejdet med den fælles målformulering med borgeren. Teamet observerer hvorledes hospitalets dokumenter får liv i borgerens rehabiliteringsforløb, hvem der leder borgerens forløb, overgange mellem hospital og primær sektor, samt hvordan professionerne samarbejder i relation hertil. Teamet af studerende reflekterer over hvordan der skabes sammenhæng i patient/ borgerforløbet. Teamet varetager pleje- og behandlingsopgaver for borgerne samt planlægger, koordinerer og dokumenterer disse. Teamet interviewer patienten, som de har varetaget plejen og behandlingen af i første uge og som er blevet udskrevet, sidst i uge to. Teamet af studerende bør holde pauser sammen i forløbet, da det er i pauserne, de studerende har mulighed for at lære hinanden at kende og reflektere over hvad de har lært. Transition Patient-/ borgerforløbet er et bærende fokus i de studerendes forløb.

10 10 Teamet af studerende følger et menneske, hvor vedkommende er patient under indlæggelsen til eget hjem hvor vedkommende bliver borger. Patienten bevæger sig fra en logik i et system, til at blive borger i en anden logik i et andet system. Kralik beskriver, at mennesker gennemgår transition, når de skal tilpasse sig nye situationer under nye omstændigheder med henblik på at indarbejde ændringerne i deres liv (2006). Meleiss har udviklet sin transitionsteori på baggrund af studier af forskellige transitioner, heriblandt syg/ rask og sygehus/ hjem (2010). Teorier som de studerende med fordel kan inddrage i deres forløb, når de følger patientens sygdomsforløb fra patient til borger og fra sygehus til hjem. Organiseringen af studieforløbet Den udarbejdede model beskriver et studieforløb over to uger, men da patient/ borgerforløbet er det bærende princip er der mulighed for at tilpasse længden af studieforløbet til den enkelte kontekst. Længden af perioden er valgt at praktiske grunde, da det umiddelbart er håndterbart, og fordi dette tidsperspektiv er blevet anvendt i andre studieunits, som projektet er inspireret af (Jakobsen, 2011). I pilotforløbene har de studerende primært haft ansvaret for én patient/ borger. Antallet kan med fordel afhænge af hvor komplekse pleje- og behandlingsforløb, der er tale om, og hvilke kompetencer de studerende er i besiddelse af. I den første uge af studieforløbet samarbejder teamet af studerende på et sengeafsnit, hvorefter de følges ud på et lokalcenter og til borgerens hjem, hvor de fortsætter samarbejdet med borgeren. Alternativt kan teamet af studerende starte i primær på et lokalcenter i tilknytning til borgerens eget hjem og tilbringe den første uge der. Anden uge kan de tilbringe på en sygehusafdeling. I projektet har den alternative mulighed ikke været afprøvet, men været udtrykt som et ønske fra bl.a. kliniske vejledere i primær. Uanset om teamet af studerende starter forløbet i primær eller sekundær anbefales det, at der er sammenhæng i de problemstillinger patienterne/ borgerne har, således at de studerende har mulighed for at undersøge sammenhænge og pleje- og behandlingsmuligheder i de to sektorer. Ex hvordan ser det typiske forløb ud for en patient/ borger med en hoftenær fraktur? Der er endnu ikke udarbejdet et dokument, som beskriver et forløb med start i primær.

11 11 Kliniske vejledere og undervisere Kliniske vejledere/ undervisere vejleder på en måde som adskiller sig fra den måde, de har vejledt på tidligere. I InterTværs skal de vejlede på tværs af professioner og sektorer, og de skal vejlede et team af studerende. Udover den professionelle vejledning som de har stor erfaring med, skal de i InterTværs facilitere interprofessionelle læreprocesser. Kliniske vejledere/undervisere danner i lighed med de studerende et team, hvilket fordrer at de har et vist kendskab til hinanden forud for opstart at forløbet. Udover at vejledere/ undervisere skal introduceres til studieforløbet, kan de med fordel drøfte rolle- og opgavefordeling, opfattelse af faggrænser og detailplanlægning af studieforløbet. Planen for studieforløbet må gerne være meget detaljeret, dog med mulighed for fleksibilitet. Som vejleder/ underviser skal man være forberedt på at kunne agere i det uforudsigelige. Som en del af kompetenceudviklingen af kliniske vejledere/ undervisere forud for indgåelse i InterTværs, er det en forudsætning, at de deltager i et to dages kursus, som er udviklet til netop denne målgruppe. For nærmere information om kurset: IPLS for vejledere. 3 Et muligt indsatsområde fremadrettet kan med fordel være at give kliniske vejledere/ undervisere sparring på deres vejledning. Det er en stor udfordring at være vejleder i forløbet. Særligt de første gange forløbet afvikles kræver det, at der er en klinisk vejleder/ underviser fra hver af de implicerede professioner af studerende, allokeret til vejlederopgaven. På sigt tegner der sig et billede af, at det er muligt at være færre vejledere til stede, evt. på skift. Med henblik på at skabe gode overgange for de studerende i forløbet i lighed med dem vi ønsker at skabe for patienter og borgere anbefales det at der dannes vejleder/ underviser- netværk på tværs af afdelinger og sektorer. 3

12 12 Studiemetoder Klinik Teamet af studerende er i klinik med fokus på interprofessionelt, tværsektorielt teamsamarbejde. Teamet: Udarbejder i fællesskab med patienten/ borgeren mål for dennes pleje og behandling i forløbet. Er ansvarlige for patient/ borgerforløbet under vejledning. Varetage pleje- og behandlingsopgaver med patienten/ borgerne. Planlægger, koordinerer, dokumenterer og varetager alle opgaver i forbindelse med indlæggelse/ modtagelse, overflytning og udskrivelse. Varetager på skift rollen som teamleder. Observerer hvorledes hospitalets dokumenter får liv i borgerens rehabiliteringsforløb. Observerer hvem der leder patientens/ borgerens forløb. Observerer overgange mellem hospital og primær sektor. Observerer hvordan professionerne samarbejder i relation til patientens/ borgerens forløb. Interview Teamet interviewer patienten/ borgeren, som de har varetaget plejen og behandlingen af, efter dennes udskrivelse (bilag 2 Interviewguide). Logbog Den enkelte studerende skriver dagligt logbog i Trello 4 (bilag 3- Logbog). Logbogen er udformet således at den studerende dagligt reflekterer over spørgsmål der indgår i synopsen, som udarbejdes i slutningen af forløbet. Synopsis Teamet udarbejder i fællesskab en synopsis på baggrund af forløbet, med fokus på organisering, udvikling og patient-/ borgerperspektivet (bilag 4 - Synopsis). Fremlæggelse Teamet fremlægger synopsen for involverede vejledere/ undervisere og klinikere den sidste dag i studieforløbet (bilag 4 - Synopsis). 4

13 13 Skematisk beskrivelse af studieforløbet Som nævnt kan studieforløbet med fordel planlægges med afsæt i patient-/ borgerforløb og den aktuelle kontekst. For inspiration, se bilag 5 eksempel på detaljeret beskrivelse af forløb. Studerendes deltagelse i studieforløbet hvilke professioner og hvornår i uddannelsesforløbet? Teamet af studerende udgøres af studerende fra professioner der er relevante for patient/ borgerforløbet og/ eller afvikler deres kliniske studier på de involverede kliniksteder. Sygeplejestuderende på modul 11 og 12 har deltaget med positivt udfald. Begge moduler kan anbefales fremadrettet. Ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende har deltaget på modul 9 og modul 12. Formålet med studieforløbet InterTværs lægger sig tættes op af læringmålene for modul 9, og studerende på begge moduler har kunnet honorere kravene i forløbene uden den store forskel. Fordelen ved at lade studerende på modul 9 indgå er, at de på det planlagte tidspunkt er i klinik i afdelingen, i modsætning til studerende på modul 12, som skal flytte fra en afdeling til en anden, hvilket imødegår logiske udfordringer. Endvidere er studerende på modul 12 presset af en forestående eksamen, som har et forskelligt indhold fra det den studerende beskæftiger sig med i InterTværs. Hvis modul 9 vælges er det dog ikke muligt at afvikle forløb for fysioterapeutstuderende på Nørrebrogade, AUH, da praktikaftalen for modul 9 studerende er opsagt. Hvis modul 12 vælges er der ikke fysioterapeutstuderende på afdeling G om foråret. Der er overvægt ved at inddrage studerende på modul 9, men det betyder at der ikke kan deltage fysioterapeutstuderende i fremtidige forløb på Nørrebrogade, AUH. Medicinstuderende har deltaget i begrænset omfang på 6. semester på kandidatdelen på Geriatrisk Afdeling med positivt udfald. Det er vigtigt at forløbet ikke ligger for tæt på embedseksamen. Med ændringen i uddannelsen er der kun medicinstuderende i dette semester på Geriatrisk Afdeling, Ortopædkirurgisk Afdeling og Medicinsk Endokrinologisk

14 14 Afdeling, AUH. De to sidstnævnte afdelinger har været involveret i en del omorganisering, og har derfor endnu ikke afviklet InterTværs. På Neurologisk Afdeling har en læge i introduktionsstilling indgået i teamet sammen med de studerende, hvilket er en god mulighed. Det kan med fordel drøftes, om det er en mulighed i de afdelinger, hvor der ikke er medicinstuderende. Der kan fortsat arbejdes på at afvikle forløbene på Ortopædkirurgisk Afdeling og Medicinsk Endokrinologisk Afdeling. Mulighederne for at medicinstuderende på andre semestre indgår i studieforløbet har været undersøgt, og kan med fordel undersøges yderligere. En ernærings- og sundhedsstuderende har deltaget i et enkelt forløb, hvilket var positivt. Udfordringen, hvis der vælges at inddrage ergo- og fysioterapeutstuderende på modul 9, er at ernærings- og sundhedsstuderende er i klinik i lige moduler og derfor ikke har mulighed for at indgå i forløbene. Det har dog været drøftet om det kunne være et valgmodul for denne gruppe af studerende, evt. på modul 13. Øvrige professioner har endnu ikke deltaget i InterTværs, men som tidligere nævnt er det patient-/ borgerforløbet, som er afgørende for hvilke professioner der med fordel kan indgå. Organisatoriske udfordringer Flere af studieforløbene har været afviklet på Geriatrisk Afdeling, som har lang erfaring med tværfagligt samarbejde og afholdelse af målsamtaler med patienten og dennes pårørende. Endvidere er sygeplejersker, læger ergo- og fysioterapeuter ansat under samme afdelingsledelse og møder ind samme sted. Forhold som har bevirket, at det har været forholdsvis let at afvikle InterTværs i afdelingen. Forhold som er forskellige fra de øvrige afdelinger hvor InterTværs har været afviklet, dvs. på Neurologisk Afdeling og Neurokirurgisk Afdeling. På de to sidstnævnte afdelinger, er der ikke den samme tradition for tværfagligt samarbejde og afholdelse af målsamtaler. I de to afdelinger er sygeplejersker og læger ansat under samme afdelingsledelse, hvorimod ergo- og fysioterapeuter er ansat centralt i en terapiafdeling og kommer ad hoc i afdelingerne og varetager undersøgelse og behandling. De kliniske undervisere for terapeuterne varetager primært vejledning og undervisning i terapiafdelingen, og har derfor ikke et allerede etableret samarbejde

15 15 med de kliniske vejledere i de to afdelinger. Det har derfor været en særlig stor udfordring for kliniske vejledere/ undervisere at vejlede i studieforløbene, samtidig med at de skulle lære hinanden af kende og danne netværk. I Aarhus Kommune har de studerende været i flere forskellige lokalområder, hvilket har betydet at flere af de involverede kliniske vejledere/ undervisere kun har vejledt på et enkelt forløb og flere af dem har været alene-vejleder på forløbet. De har derfor ikke haft mulighed for at øve sig ej heller at sparre med kollegiale vejledere. Kliniske vejledere/ undervisere i kommunen har også været udfordret af at møde et team af studerende, som i første uge af forløbet har haft en vejleder fra hver profession til rådighed, og derfor udtrykker skuffelse over blot at have én vejleder/ underviser i den kommunale del. Den privatpraktiserende læge er en naturlig og væsentlig del at patient-/ borgerens forløb, og som følge deraf også medtænkt i forløbet for de studerende. Det har dog, af både praktiske og økonomiske grunde, kun været muligt at inddrage den del af sektoren sporadisk. Dvs. der har været truffet enkeltstående aftaler med læger, som har en særlig relation til projektdeltagerne, aftaler som ikke kan anvendes i større udstrækning. Det kan med fordel undersøges hvorvidt og hvordan den del af sektoren kan inddrages i InterTværs. Hvis forløbene skal lykkedes er en af forudsætningerne, at der er et uforstyrret rum hvor teamet af studerende sammen med deres kliniske vejledere og undervisere kan afholde interprofessionelle konferencer og dokumenterer plejen og behandlingen.

16 16 Implementering af modellen Implementering omhandler omsætning af viden til praksis. Det er ikke tilstrækkeligt at have kendskab til, hvad der bør gøres, alle implicerede må være indstillet på at ændre adfærd, hvilket involverer læring gennem øvelse og ikke mindst at eksperimentere med anvendelse af den kendte viden. Modellen er udviklet ved flere gange at være afprøvet og videreudviklet. Fortsat afprøvning og videreudvikling, hvor der tages hensyn til den lokale kontekst kan der med fordel skabes mulighed for i den videre implementering (Mainz, J et al. 2011, s. 335). Beskrivelsen af studiemodellen kan betragtes som en ramme indenfor hvilken, de enkelte afdelinger/ lokalområder kan øve, eksperimentere og videreudvikle, således at studieforløbet tilpasses den kontekst den afvikles i og de aktuelle patient/ borgerforløb. I InterTværs har der, udover den overordnede organisering af projektet, været etableret netværk i de enkelte afdelinger og lokalområder. Netværk som med fordel kan styrkes ved at få dem tydeligt defineret og med deltagelse af mindst én person med beslutningskompetence. Netværket kan med fordel anvende Forbedringsmodellen (Mainz, J et al. 2011, s. 339), som peger på tre væsentlige områder at arbejde med: Mål Hvad ønsker vi at opnå? Der kan endvidere udarbejdes underordnede proces mål, der angiver de skridt på vejen som netværket vil arbejde med. Målinger Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? Netværket kan med fordel løbende evaluere tiltagene Forandringskatalog Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer?

17 17 Fremadrettet plan I det følgende beskrives den fremadrettede plan for implementeringen af studiemodellen med afsæt i status for projektet, inspireret af Kotter, J P (1997). Kotter opererer med otte trin i forandrings- og implementeringsprocessen. Forankring af nye handlemåder i kulturen Etablering af en oplevelse af nødvendighed Konsolidering af resultater og produktion af flere Oprettelse af en styrende koalition Generering af kortsigtede gevinster Udvikling af en vision og strategi Skabe grundlag for handling på bred basis Formidling af forandrings visionen Etablering af en oplevelse af nødvendighed Udfordringer: Det er ikke helt tydeligt i bekendtgørelserne og øvrige uddannelsesdokumenter på uddannelserne at studerende skal tilegne sig de kompetencer som Danske regioner og KL anbefaler. Sundhedsprofessionelle i klinikken har en del forbehold for projekt InterTværs, eksempler på og kommentarer og spørgsmål: Hvad er der i det for mig? Det har vi altid gjort. Det er for ressourcekrævende. Hvorfor nu det? Det afspejler ikke virkeligheden.

18 18 Tiltag: Der pågår et arbejde med at revidere bekendtgørelserne for professionsbacheloruddannelserne med afsæt i Sundhedskartellets uddannelsesrapport (2014), hvori et af hovedbudskaberne er fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Fortsat præsentation af projektet i relevante sammenhænge. Invitere klinikere og teoretiske undervisere til fremlæggelserne, hvor det er tydeligt at de studerende lærer noget væsentligt i forløbet. Fortælle de gode historier i relevante sammenhænge. Projekt Det brugerinddragende hospital, som AUH er en del af, får sandsynligvis en positiv virkning på InterTværs. Styregruppen har som ledere en væsentlig rolle i at formidle budskabet, hvilket er helt afgørende for at implementeringen bliver en succes. Oprettelse af en styrende koalition Tiltag: Forretningsudvalg i relation til Uddannelsesrådet på AUH. Arbejdsgruppe (studerende deltager ad hoc). Sparringsgruppe i VIA. Sparringsgruppe i Aarhus Kommune (er endnu ikke etableret). Sparringgruppe på universitetet (er endnu ikke etableret). Netværksdannelse af kliniske vejledere/ undervisere i afdelingerne og lokalområderne (etableres i takt med at forløbene etableres på andre afdelinger og lokalområder). Det er vigtigt at have fokus på, at projektet ikke bliver et AUH projekt, men fortsat er et fælles projekt for de fire parter.

19 19 Herunder er organiseringen illustreret. Udvikling af en vision og strategi Tiltag: En vision der kan styre forandringsarbejdet. At alle relevante kliniske uddannelsessteder på Aarhus Universitetshospital og i Aarhus Kommune, i samarbejde med VIA University College Aarhus Universitet, Medicinstudiet afvikler uddannelsesforløb inspireret af studiemodellen InterTværs. At alle relevante kliniske uddannelsessteder har formuleret muligheder i form af hvilke studenterprofessioner der er repræsenteret på stedet, hvilke patientgrupper der er repræsentative og hvilke samarbejdspartnere på tværs af afdelinger og sektorer der har relevans for studieforløbene. At sundhedsuddannelserne på VIA University College og Aarhus Universitet, Medicinstudiet skriver interprofessionelle og tværsektorielle perspektiver ind i uddannelsesforløb. Formidling af forandringsvisionen Alle involverede parter er forpligtet på at formidle visionen og strategien. Tiltag: Præsentation af projektet i 2014/ 2015: Tværfaglighed hvad betyder det for patienterne og fagligheden? Dansk Selskab for sygeplejeforskning, d. 23/

20 20 Kvalitet i klinisk uddannelse nu og i fremtiden, Seminar, VIA University College, d. 21/ Læringskonference, Aarhus Universitetshospital, d. 9/ Studiebesøg af sundhedsprofessionelle fra Tyskland, d. 24/ Præsentation for alle direktioner i Aarhus Kommune, oktober 2014 (v/ Lene Buur Meyer). Robusthedsseminar i Region Midt, d. 27/ IPLS facilitatorkursus i Region Hovedstaden, d. 29/ Sygeplejefagligt Centerråd i Hoved-Neurocentret, d. 14/5 og d. 12/ Temadag på ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, d. 18/ Løbende præsenteret for monofagligt uddannelsesudvalg for sygepleje og radiografi. Løbende præsenteret for og drøftet i Uddannelsesrådet på AUH. To-dages kursus for vejledere/ undervisere: D / & / & d / Artikel indsendt til Sygeplejersken er afvist, de forslår en artikel når projektet er afsluttet indeholdende endelige resultater. Temadag og vidensbørs med fokus på fremtidens samarbejde om velfærdsuddannelsesområdet - Region Midt, Kommunerne i den midtjyske region, FTF Region Midtjylland og VIA University College, d. 28/ Plan for videre formidling: Skriver på en artikel til Fysioterapeuten og Ergoterapeuten. Skabe grundlag for handling på bred basis Ændringer af systemer eller strukturer, som underminerer forandringsvisionen. Opmuntring til risikovillighed og utraditionelle ideer, aktiviteter eller handlinger. Nuværende studieforløb fordrer mange vejlederressourcer, der tegner sig dog et billede af reduktion i vejlederressourcer, når vejledere/ undervisere får mere erfaring med forløbene. Studiemodellen skal løbende tilpasses patient-/ borgerforløbene. Det er helt afgørende at ledelserne på de involverede afdelinger og lokalområder bakker op om og skaber rum for studieforløbene.

21 21 IPLS kan med fordel være den del af uddannelsen på sundhedsuddannelserne på alle niveauer. Dele af studiemodellen kan med fordel implementeres de steder, hvor det ikke er muligt at implementere hele modellen. Generering af kortsigtede gevinster Sidegevinster som grundlæggende handler om at lære hinanden at kende og danne netværk. Etablering af ledelsesteam (forretningsudvalg) på tværs af involverede institutioner. To - dages kursus for kliniske vejledere/ undervisere i Aarhus Kommune, AUH og VIA University College - bidrager til styrkelse af samarbejdet på tværs af sektorgrænse. Der er etableret netværk på tværs af professioner og sektorer, hvilket bl.a. har muliggjort. Afvikling af seminar for studerende på tværs af sektorer på sygeplejerskeuddannelsen. Kliniske vejledere/ undervisere bringer studerende sammen på tværs af fag ad hoc Vejledere/ undervisere underviser hinandens studerende. Kliniske vejledere og undervisere fra Aarhus kommune er blevet inviteret med til læringskonference på AUH med fokus på IPLS bidrager til fælles fodslag og dannelse af relationer og netværk. D. 30/ er der en opfølgningsdag på læringskonferencen, hvor der deles erfaringer med IPLS. Juni 2014 og januar 2015 har der været afholdt strategidage med deltagelse af VIA University College, Aarhus Kommune og AUH med fokus på IPLS i uddannelserne. Bacheloruddannelserne samarbejde om et studieforløb på tværs af professioner. Kliniske vejledere/ undervisere giver udtryk for, at de øger deres kompetencer i interprofessionelt (IPLS) og tværsektorielt samarbejde, og deres kompetencer i at vejlede på tværs af fag. Giver endvidere udtryk for, at de har fået øget fokus på

22 22 gevinsterne ved at opstille fælles mål i samarbejde med patient/ borger og evt. pårørende. Kliniske vejledere/ undervisere giver også udtryk for, at de videndeler med det faste personale i afdelingerne og forsøger at påvirke eksisterende arbejdsgange og rutiner med henblik på at styrke interprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring Tiltag: Ansættelse af en implementeringsleder/ facilitator i to år, 21 timer pr. uge. Vedkommende skal være forankret i klinikken. Forankring af projektet i uddannelsesrådet planlægges på førstkommende møde udarbejdes en samarbejdsaftale med VIA, Aarhus Kommune og AU. Der har været afviklet robusthedsseminar med fokus på, hvordan vi kan øge fokus på interprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i organisationerne. Fortsat afvikling af to-dages kursus for kliniske vejledere/ undervisere. Forankring af nye handlemåder i kulturen Fastholdelse af forbedringerne: Forløbet af projektet har været positivt med god energi og engagement fra deltagerne. Udfordringen er nu bl.a. at fastholde entusiasmen. Maher et al har identificeret 10 faktorer, der spiller en afgørende rolle i forhold til at fastholde forbedringer. Faktorerne relaterer sig til tre dimensioner: proces, personale og organisation. Der er udarbejdet en guide 5 til fastholdelse af forandringer/ forbedringer, som kan anvendes dels som et diagnostisk redskab der kan forudsige sandsynligheden for at fastholde forandringsprocessen og dels giver anvisninger på hvordan det er muligt at forøge chancerne for at fastholde forandringsinitiativet. I forhold til processen dokumenterer erfaringsopsamlingerne fra pilotforløbene, at de studerende lærer det i formålet for studieforløbet beskrevne, men det er endnu ikke muligt at afgøre, hvilken betydning afviklingen af InterTværs får for patient/ borgerforløbene. Det kan virke hæmmende for fastholdelsen af studieforløbene, at gevinsten for patienter og pårørende endnu ikke er tydelig. 5 Videncenter gennembrud: En guide til fastholdelse af praksis vejledning og måleredskab.

23 23 Mht. personalet i denne forbindelse kliniske vejledere/ undervisere, er det tydeligt at de vejledere/ undervisere, som har deltaget i udviklingen af modellen er meget motiverede og oplever en høj grad af ejerskab. En motivation og et ejerskab som med fordel kan medtænkes, når InterTværs skal implementeres og tilpasses nye kontekster. Ledelsens (afdeling, afsnit og område) oplevelse af ansvar for at fastholde studieforløbene er afgørende og uden tvivl et område, der skal sættes fokus på fremover. Det er helt afgørende at ledelserne påtager sig dette ansvar. Sidste dimension er organisationen, hvor der peges på overensstemmelse mellem vision og værdier i InterTværs og organisationernes overordnede visioner, strategier og mål. Umiddelbart antages det at der er overensstemmelse, hvilket har en positiv indvirkning på fastholdelse af forandringen. Der er udfordringer med manglende fysiske lokaler, hvor de studerende uforstyrret kan afholde konferencer mm., da et sådant ikke er til rådighed på alle afdelinger. Der fordres andre kompetencer end dem de kliniske vejledere/ undervisere allerede har for at vejlede i InterTværs. Der afvikles et kursus for vejledere/ undervisere mhp. at give dem mulighed for at udvikle disse kompetencer, og så tyder det på at øvelse er afgørende for at udvikle de krævede kompetencer, hvilket er et spørgsmål om tid og mulighed for at øve kompetencerne. Dvs. der i en implementeringsfase må afsættes ressourcer til vejledning/ undervisning som ikke umiddelbart menes at stå mål med udbyttet. Som en del af denne dimension peges der på et hensigtsmæssigt kommunikations- og informationssystem hvilket er til stede i projektet i form at styrings- og kommunikationssystemet Trello 6. Der tegner sig et billede af, at der er både fremmende og hæmmende faktorer for fastholdelse af forandringen/ forbedringer, hvilket med fordel kan medtænkes i det videre implementeringsforløb. Tiltag: Sætte fokus på/ afdække hvilken betydning studieforløbene får for patient/ borgerforløb i InterTværs. Fortsat involverer kliniske vejledere/ undervisere i implementering og tilpasning af InterTværs til den enkelte kontekst. 6

24 24 Planlægning af hvordan der sikres ledelsesopbakning og tages ledelsesansvar i studieforløb af denne karakter, da ledelsesopbakningen er helt afgørende for at forankre studieforløbene i klinisk praksis. Der er en udfordring med de fysiske rammer, som må løses i de enkelte afdelinger og lokalområder. Skabe mulighed for at der afsættes ressourcer til klinisk vejledning/ undervisning.

25 25 Tidsplan implementering InterTværs Forår 2015 Efterår 2015 Forår 2016 Efterår 2016 Afvikling af studieforløb på afd. G, F og NK og i Aarhus Kommune i uge Afvikling af studieforløb på fem afdelinger på AUH og i Aarhus Kommune. Afvikling af studieforløb på seks afdelinger på AUH og i Aarhus Kommune. Afvikling af studieforløb på syv afdelinger og i Aarhus Kommune. Yderligere kvalificering af forløbet i kommunen. Etablering af de foreslåede sparringsgrupper. Forankre InterTværs i Uddannelsesrådet i forhold til den foreslåede organisering. Etablere kontakt til to afd. (evt. E og MEA), detailplanlægge forløb i efteråret Fortsat kompetenceudvikling af kliniske vejledere/ undervisere. Præsentation af InterTværs på tværs af sundhedsuddannelser i VIA og AU. Fortsat forankring InterTværs i Uddannelsesrådet i forhold til den foreslåede organisering. Etablere kontakt til yderligere en afdeling, detailplanlægge forløb i foråret Fortsat kompetenceudvikling af kliniske vejledere/ undervisere. Præsentation af InterTværs på møder for center-/ afdelingsledelser på AUH og ledelsesforum i Aarhus Kommune. Præsentation af InterTværs på relevante monofaglige uddannelsesudvalg på AUH, VIA University College, AU og i Aarhus Kommune. Etablere kontakt til yderligere en afdeling, detailplanlægge forløb i efteråret Fortsat kompetenceudvikling af kliniske vejledere/ undervisere. Præsentation af InterTværs i relevante fora. Begyndende beskrivelse af hvordan forløbene fastholdes efter endt implementering. Fortsat kompetenceudvikling af kliniske vejledere/ undervisere. Færdiggør beskrivelsen af hvordan forløbene fastholdes efter endt implementering. Formidling af overvejelserne i relevante fora. Præsentation af InterTværs i relevante fora. Formidling via de implicerede parters hjemmesider.

26 26 Referencer Bro, F et al. Gennembrudsmodellen er en metode til at skabe forandringer. Ugeskrift for læger. 172/ marts Gittell, J H: Effektivitet i sundhedsvæsenet samarbejde, fleksibilitet og kvalitet Jakobsen, F: Learning with, from and about each other. Outcomes from an interprofessional training unit PhD. Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Center for Medical Education & Ortopaedic Research, Regional Hospital Holstebro Just E, Nordentoft H M: Tværfaglig praksis. S. 27. Hans Reitzels Forlag Van Loon, Cecilie og Larsen, Line. Facilitering. Implement Consulting Group Kotter, JP. I spidsen for forandringer Kralik, D et al: Transition: a literature review. Journal of Advanced Nursing. Volume 55, Issue Kramer T. Erfaringsopsamling: Interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb - En model. Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune, VIA University College Sundhedsfaglig Højskole interprofessionelle,+tv%c3%a6rsektorielle+studieforl%c3%b8b? Kramer, T. Erfaringsopsamling. 2. pilotforløb. InterTværs Interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb hvor patient-/ borgerforløbet er det bærende princip. Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune, VIA University College Sundhedsfaglig Højskole interprofessionelle,+tv%c3%a6rsektorielle+studieforl%c3%b8b Kramer, T. Projektrapport: Interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb - En model. Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune, VIA University College Sundhedsfaglig Højskole interprofessionelle,+tv%c3%a6rsektorielle+studieforl%c3%b8b Mainz, A et al. Kvalitetsudvikling i praksis. Munksgaard Meleis, A.I. Transitions Theory: Middle Range and Situation Specific Theories in Research and Practice. New York, NY: Springer Publishing Company Videncenter gennembrud. En guide til fastholdelse af praksis vejledning og måleredskab.

27 27 Sundhedskartellet. Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle. Om videreudvikling og forbedring af sundhedsuddannelserne Projektbeskrivelse og erfaringsopsamlinger, InterTværs OPLS kursus for kliniske vejledere Projektstyrings- og kommunikationsredskab Bilagsfortegnelse Bilag 1: Målsamtale. E-dok fra Geriatrisk Afdeling, AUH Bilag 2: Interviewguide Bilag 3: Logbog Bilag 4: Synopsis Bilag 5: Studieforløbet

28 28 E-dok Målsamtale Formål At alle patienter indlagt i geriatrisk afdeling føler sig hørt og inddraget i planlægningen af deres forløb i geriatrisk afdeling At alle pårørende føler sig inddraget og godt informeret At der fra starten af et indlæggelsesforløb er klare mål og planer for ethvert patientforløb for patienter indlagt i geriatrisk afdeling At alle patientforløb i afdelingen afvikles uden spildtid og med et klart mål for øje og at der tænkes på planlægning af udskrivelsen allerede ved indlæggelsen At målene for ethvert patientforløb er klare og entydige for alle medlemmer af det tværfaglige team omkring patienten At det tydeligt fremgår, at patienten har givet informeret samtykke til undersøgelser og behandling besluttet i forbindelse med målsamtalen Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe Alle patienter indlagt i geriatrisk afdeling. Særlige regler for dokumentation af målsamtale gælder for: en patient indlagt under to døgn af et geriatrisk team i forbindelse med en undersøgelse en patient overflyttet fra anden afdeling til et døgns bufferophold i geriatrisk sengeafsnit en døende patient overflyttet fra MVA, hvor geriatrisk team allerede har lagt en plan en patient for hvem målsamtale er afholdt af geriatrisk læge på afleverende afdeling I disse situationer skal der være lagt en plan af en geriatrisk læge før indlæggelsen på afdeling G og den lagte plan med mål samt informeret samtykke skal være dokumenteret i G-journalen under punktet målsamtale (lige nu pkt.5). Det kan ske ved et kort resumé eller kopi af målsamtalen fra den afleverende afdelings journal. Definition af begreber Pårørende: De personer, som er tilknyttet en given patient og som patienten har givet tilladelse til må informeres. Indlagt: Registreret som en patient i en stationær seng Tværfaglige teams omfatter: kontaktlægen den afsnitsansvarlige overlæge plejepersonen (sygeplejerske eller sosu-assistent) i behandlerteamet for den pågældende patient ergo- og fysioterapeuten i behandlerteamet for den pågældende patient

29 29 Fremgangsmåde Mødeleder: Kontaktlægen. Der kan eventuelt på forhånd vælges en anden af teamets medlemmer som mødeleder. Deltagere: Patient, pårørende (efter patientens ønske), medlemmer af det tværfaglige behandlerteam efter behov og ønsker - eventuelt hjemmepleje. Sted: Samtalerum. Tid: Aftales individuelt hurtigst muligt efter patientens ankomst til afdelingen - eventuelt allerede i forbindelse med overflytning. Målsamtalen afholdes første hverdag efter indlæggelse. Såfremt målsamtalen er afholdt på det afleverende afsnit af det geriatriske team skal målsamtalen føres over i geriatrisk afdelings journal og udleveres til patienten. Varighed: Ca. 30 minutter komplicerede situationer op til en time. Form: Patienten skal i videst muligt omfang sætte dagsordenen. Patienten skal inddrages aktivt i samtalen og må ikke omtales i 3. person ( han / hun ). Alle parter, d.v.s. også pårørende, hjemmepleje, medlemmerne af det tværfaglige team høres. Indhold: 1. Mødelederen sørger for en præsentation af alle tilstedeværende. 2. Mødelederen forklarer kort mødets opbygning, formål og varighed. 3. Mødelederen beder som det første patienten om at fortælle om problemstillingerne, sådan som patienten opfatter det. Ved opfølgende samtaler gøres status ud fra de oprindelige opsatte problemstillinger. Hvis patienten har svært ved at udtrykke sig, inddrages pårørende og øvrigt personale, men først efter at man har henvendt sig til patienten selv. 4. For hvert problem vurderes, hvad der kan gøres for at afhjælpe problemet hvad målet er set ud fra patientens synspunkt, og hvordan det realistiske mål er set ud fra det samlede teamsynspunkt hvordan målet opnås hvem har ansvaret for, at planerne udføres Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i patientens opfattelse, og at denne sammenholdes med det mulige, hvorefter en fremtidsplan lægges. 5. Allerede ved første samtale ses ind i fremtiden, så forventninger afstemmes. Det handler om skøn over samlet indlæggelsestid

30 30 hvad der skal ske efter udskrivelsen. Der tages udgangspunkt i, hvad patientens ønske er - enhver patient kan komme hjem uanset forholdene, såfremt vedkommende vil acceptere muligheder og begrænsninger 6. Spørgsmål vedr. blandt andet tobak, alhohol og hvilket apotek patienten bruger stilles i henhold til tjekliste Tjekliste til målsamtale.pdf 7. Før samtalen afsluttes, sikres at patienten har forstået den fortsatte plan ved f.eks. at lade patienten repetere planen at patienten har accepteret planen ny aftale med dato og klokkeslæt for samtale, udskrivelse eller opfølgning. Tidspunkt noteres i journalen at lægen udleverer kontaktkort, som er et visitkort med lægens navn, tlf. på afsnittet og billede at patienten og de pårørende har forstået, at referat af målsamtalen udleveres i en lukket kuvert til patienten, så snart den er godkendt af lægen, hvilket typisk er den følgende dag at patient og pårørende har forstået, at de efter gennemlæsning af referatet kan henvende sig til kontaktlægen/behandlerteamet med kommentarer, hvis der er misforståelser, uklarheder eller patienten ikke er enig i den lagte plan Referat: Lægen eller den person, som har været mødeleder, laver et referat. Når referatet er skrevet og godkendt af lægen, udleveres en kopi til patienten. Det tilstræbes, at sproget i referatet er dansk og forståeligt for patienten. Dog vil ordinationer kunne omfatte latinske betegnelser. Referatet opbygges med flg. punkter: Dato Deltagere Kort resumé Tidligere væsentligste sygdomme af betydning for nuværende indlæggelse og årsagen til nuværende indlæggelse ifølge primærjournal fra afleverende afdeling - ca. max. 5 linjer Problemer (formuleret af patienten) Problemer (formuleret af pårørende) Problemer (formuleret af personalet) Funktionsniveau (før indlæggelsen) Socialt (før indlæggelsen) Mål Mål skal være tværfaglige, og de skal sættes sammen med og synligt for patienten - Hvilket funktionsniveau stiler vi mod at opnå under indlæggelsen (eks. mobilitet med stok, rollator eller kørestol, skal kunne klare toiletbesøg og selv komme ud og ind af seng, grad af hjælp til morgen ADL)

31 31 Hvilket niveau skal en sygdom/et symptom behandles til før udskrivelse (eks. undvære ilt, temperatur for nedadgående) Årsag til evt. inkontinens skal være afdækket og mulig behandling iværksat Hvad skal der til socialt (eks. er der allerede nu et ønske fra patienten om boligskift og er det realistisk) Planer Alle planer angives, så det kan ses, at patienten er orienteret om og har accepteret evt. undersøgelser og behandling Ordinationer gennemført i forbindelse med målsamtalen anføres kun her i journalen Der sluttes af med, at "patienten er informeret om og har accepteret ovenstående plan" Tjeklisten udfyldes og gemmes i journalen under pkt. 5 Tjekliste til målsamtale.pdf Forventet indlæggelsestid Sæt den ikke for lang - det er bedre at forlænge end at afkorte Gør opmærksom på, at plan og indlæggelsestid løbende tages op til vurdering og kan ændres, såfremt de opsatte mål ikke er nået Ny samtale: Tidspunkt anføres (hvis ikke overflødig) Kopi til patienten Kontaktkort udleveret Underskrift Dokumentation Mødelederen har ansvar for at målsamtalen dikteres/skrives i kladde mhp. indskrivning under punktet Målsamtale (nuv. ark 5) og efterfølgende godkendelse mhp. udlevering til patienten. Tjeklisten gemmes under pkt. 5. Det fremgår af tjeklisten hvilke punkter, hvor en handling desuden skal dokumenteres under målsamtale Tjekliste til målsamtale.pdf Ansvar Ledergruppen har ansvaret for implementering og fastholdelse. Referencer Den gode medicinske afdeling har tidligere undersøgt planlægning af patientforløb og anbefalet, at der lægges en nøje plan for ethvert patientforløb indenfor 24 timer og helst af en speciallæge. Det giver det bedste og mest effektive forløb. Behandlingsplan i somatikken (Regional retningslinje, gældende for Aarhus Universitetshospital)

32 32 Bilag 2 Interviewguide Forslag til interviewguide Hvordan oplevede du indlæggelsen på XX hospital? Hvordan var kontakten til personalet på afdelingen under indlæggelsen? Havde du en kontaktperson? Og hvad var hans/hendes rolle? Hvad synes du om behandlingen på hospitalet? Hvem tog sig af hjemmet mens du var indlagt? Følte du dig tryg eller ensom/ bange/ alene? Hvordan oplevede du udskrivelsen fra XX hospital? Var du klar til at komme hjem? Hvilken information fik du i forbindelse med din udskrivelse? Forstod du informationen i forbindelse med din udskrivelse? Hvordan kom du fra hospitalet til dit hjem? Hvordan oplevede du kontakten mellem XX hospital og hjemmeplejen Ved du om din egen læge/ hjemmesygeplejerske/ ergoterapeut/ fysioterapeut er blevet informeret om din indlæggelse og din sygdom? Var der nogen fra hjemmeplejen til at tage imod dig, da du kom hjem? Hvordan er det gået efter du kom hjem? Hvor mange personer fra kommunen har været i dit hjem siden udskrivelsen? Hvem var det? Hvordan går din dag (hvad bruger du tiden til herunder fritidsinteresser)? Hvem taler du med om din situation? Ved du hvem du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål til hjemmeplejen/træningen? Skal du til kontrol på hospitalet eller hos din egen læge? Er du noget du synes var specielt godt/ specielt dårligt? Forslag til forbedring i forhold til overgangen fra hospitalet og hjem.

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

Statusrapport InterTværs April 2016

Statusrapport InterTværs April 2016 Statusrapport InterTværs April 2016 Statusrapport InterTværs April 2016 Indledning Denne statusrapport har til formål at orientere sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital Vibeke Krøll samt

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Juni 2011 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Projektrapport: Interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb - En model

Projektrapport: Interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb - En model Projektrapport: Interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb - En model Marts 2013 1 Forord Denne rapport er blevet til med afsæt i en idé, som chefsygeplejerske Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Patient-/borgercentrering i interprofessionel uddannelse og praksis

Patient-/borgercentrering i interprofessionel uddannelse og praksis Patient-/borgercentrering i interprofessionel uddannelse og praksis National konference om aldring og samfund: Aldring & tværfaglighed Symposium 8.november 10.45-12 Cathrine Sand Nielsen, cand.cur., ph.d.-

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Et idékatalog til forløb på tværs i det sammenhængende sundhedsvæsen - inspiration til tilrettelæggelse af 3. praktik

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Afdelingssygeplejerske Tina Thomsen Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Lene Lehmkuhl Program Proces Projekt/opgave afsnit ITA2, OUH

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Neurologisk afdeling, Hospitalsenhed Midt Evalueringsrapport for projekt 45 Udarbejdet af Oversygeplejerske Ulla Veng & Kvalitets-

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30 Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Dorthe Thagaard, Uddannelsesansvarlig jordemoder Flemming Bandholm Jakobsen, Koordinator i Studieafsnittet (afbud) Gitte Østergaard Poulsen, Uddannelsesansvarlig ergoterapeut

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

- Hvem skal starte udviklingsprocessen i retning af interprofessionel virksomhed?

- Hvem skal starte udviklingsprocessen i retning af interprofessionel virksomhed? Udviklingsafdelingen Den 4. april 2011 MW Ad seminar den 24. marts 2011 på Roskilde Rådhus Spørgsmål fra salen til cafébordsdrøftelser - på baggrund af oplæg fra (1) Eva Just, (2) Else Marie Damsgård,

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Implementering Modul Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark

Implementering Modul Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark Implementering Modul 13 1 Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark Formål med undervisningen At reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater indenfor

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Professionsstuderende i det tværprofessionelle læringslandskab

Professionsstuderende i det tværprofessionelle læringslandskab Gør tanke til handling VIA University College Professionsstuderende i det tværprofessionelle læringslandskab Fælles Dansk Norsk konference, FSUS NSF FUFF: Sygeplejens kerneværdier i et tværprofessionelt

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Uddannelse - Efterår Region Hovedstaden Center for HR. Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb

Uddannelse - Efterår Region Hovedstaden Center for HR. Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb Region Hovedstaden Center for HR Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb Efterår 2017 Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde - Kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Sverige Navn: Maiken Lindgaard Hansen Rejsekammerat: Line Linn Jensen Hjem-institution: VIA University College, Viborg Værst-institution/Universitet: School

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Uddannelseskultur. Tværfaglig uddannelse. Det tværprofessionelle kontinuum Uddannelseskultur i det tværfaglige studieambulatorium

Uddannelseskultur. Tværfaglig uddannelse. Det tværprofessionelle kontinuum Uddannelseskultur i det tværfaglige studieambulatorium Alle har ret til at være her Vi har alle en rolle at spille Vi har alle nogle pligter Flemming Jakobsen, uddannelseskonsulent, ph.d. Ortopædkirurgisk Forskningsafsnit Universitetsklinik for hånd-, hofte-

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted.

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon 63337430 / 63336703 Klinisk vejleder Dato Pleje- og Omsorgsafd. Nyborg

Læs mere

FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN

FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Du inviteres til konference om udvikling af den kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Inklusion af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i sygeplejerskeuddannelsen 2. Resumé Øget antal af studerende med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere