Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon brhs@ams.dk.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER NÆSTVED Den generelle udvikling Status på ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Status på ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Status på ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes Status på ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 7 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER Målgruppe og rammevilkår Unge på offentlig forsørgelse Personer på førtidspension Langtidsledighed Virksomhedsrettet indsats Aktiveringsomfang og tidlig indsats 31

3 1. SAMMENFATNING Dette statusnotat indeholder opfølgning på resultaterne af indsatsen i Jobcenter i forhold til 1. kvartal 213. Hovedvægten ligger på ministerens fire beskæftigelsespolitiske mål. 1) Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en kompetencegivende uddannelse 2) Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres 3) Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses 4) Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. I dette notat tages udgangspunkt i s resultater på de 4 ministermål, selvom ministermålene og fokus i indsatsen i 212 var lidt anderledes. Det er beskæftigelsesregionens vurdering, at Jobcenter overordnet set er inde i en positiv udvikling. Det fremgår bl.a. ved, at tilgangen til førtidspension er væsentligt reduceret. Jobcenter har pr. 1. kvartal 213 en positiv udvikling for to ud af fire nationale beskæftigelsesmål for 213. På begge ministermål ligger dog stadig over niveau, sammenlignet med både klyngen og. Tilgangen til førtidspension: har fortsat en relativ høj andel personer på førtidspension, men har haft et markant fald i tilgangen til førtidspension fra juni 212 til juni 213. Faldet i tilgangen til førtidspension i sammenlignelige kommuner har, i samme periode, været mere afdæmpet. Faldet i tilgangen til førtidspension er sket samtidig med at har haft en mindre stigning i de langvarige sygedagpengeforløb på 26 uger samt en stigning i de langvarige sygedagpengeforløb på 52 uger. Langtidsledigheden: Antallet af langtidsledige i er over niveauet for klyngen, men på niveau med. Langtidsledigheden er dog faldet i maj 213 sammenlignet med samme periode sidste år (-12,6 pct.). Det skal dog bemærkes at dette fald udelukkende gør sig gældende for langtidsledige dagpengemodtagere, mens antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere er stigende i perioden. Jobcenter har med udgangen af 1. kvartal 213 særlige udfordringer i forhold til følgende ministermål. Uddannelsesgraden: Uddannelsesgraden i er samlet set på 9,8 pct. Dette er et fald på 2, pct. i forhold til året før. Den samlede uddannelsesgrad er relativ lav i, både i forhold til og kommunens mål for uddannelsesgraden. Især for dagpengemodtagere er uddannelsesgraden faldet betydeligt, også i forhold til resten af. Samtidig har der været en mindre stigning i antallet af unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Det indikerer, at der stadig er behov for et styrket fokus på, at få de unge i uddannelse. 1

4 Virksomhedsindsatsen: Jobcenter har haft et fald i antal arbejdssteder med virksomhedsrettet aktivering, hvilket indikerer at det kan være et potentiale for i at øge dialogen med virksomhederne i kommunen, så andelen af virksomhedsrettet aktivering øges. Status på ministermål i Kommune Ministermål 1 Jan-apr 12 Jan-apr 13 Udvikling Jan-apr 12 - Jan-apr 13 Lokalt mål dec pct pct.-point pct. (pct.point) --- Uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse 11,8 9,8-2, (-) 24,6 (4,) Ministermål 2 jun. 212 jun. 213 Udvikling jun jun. 213 Lokalt mål dec personer pct personer (pct.) --- Tilgang til førtidspension ,4 (-) 128 (-57,) Ministermål 3 maj. 212 maj. 213 Udvikling maj maj. 213 Lokalt mål dec personer pct personer (pct.) --- Antal langtidsledige personer ,6 (-) 779 (-6,) Ministermål 4 Udvikling Lokalt mål dec. 213 Virksomhedskontakt Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Kommune og egne beregninger. 1. Tilgangen til førtidspension viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da målene er nye er disse ikke bergnet. Måltallet i () viser udviklingen fra , såfremt målet nås. 2

5 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER NÆSTVED - 2. status 213 Notatet beskriver Jobcenter s resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som ) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter indgår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Varde og Vejen. 2.1 Den generelle udvikling Ledigheden er forholdsvis høj i Kommune. I maj 213 var bruttoledighedsprocenten i 6,3 pct. mod 5,9 pct. i. har en betydeligt højere ledighedsprocent end klyngen (4,8 pct.), jf. tabel 3. Kommune har dog oplevet et mindre fald i ledigheden, og denne udvikling dækker over et fald i bruttoledigheden blandt dagpengemodtagere (-17,1 pct.) inden for det seneste år, mens der har været en stigning blandt de jobklare kontanthjælpsmodtagere (22,3 pct.), jf. tabel 3. Antallet af fuldtidsbeskæftigede i arbejdsstyrken er 76,4 pct., hvilket svarer til klyngens niveau. har oplevet et fald i beskæftigelsen, da fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er faldet med 2,5 pct.. Det er en udvikling, der også ses i klyngen og, jf. tabel 4. Antallet af sygedagpengemodtagere i er reduceret med 9,6 pct.. Herudover er antallet af ledighedsydelsesmodtagere faldet med 1,3 pct. svarende til 31 fuldtidspersoner, jf. tabel 1. A-kasserne inden for industri- og byggefagene har oplevet et fald i ledigheden inden for det seneste år på 48,3 pct. svarende til 12 personer. Det er dog stadig de a-kasser, der oplever den højeste ledighed. A-kasserne inden for ledere og tekniske funktionærer har også oplevet et markant fald i ledigheden på 65,7 pct. svarende til 23 personer, hvilket bringer a-kasserne under niveau i forhold til både klyngen og, jf. tabel 19. Derudover er Faglig Fælles a-kasse (3F) og Kristelig a-kasse blandt de a-kasser, der har den højeste ledighed i. Men også BUPL-A, der organiserer Børne- og ungdomspædagoger har en høj ledighed, der ligger væsentligt over gennemsnittet for alle a-kasser. 2.2 Status på ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Målet om flere unge i uddannelse opgøres ved uddannelsesgraden for unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse (jf. Jobindsats.dk) 1. 1 Uddannelsesgraden måles ved den andel af perioden, som målgruppen har været i uddannelse i løbet af året siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. 3

6 Der foreligger på nuværende tidspunkt datagrundlag til vurdering af uddannelsesgraden i kommunerne for perioden januar-april 213. Uddannelsesgraden Uddannelsesgraden i Kommune måles i januar til april 213 blandt 825 dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Antallet i målgruppen er sammenlignet med perioden året før steget med,6 pct.. Til sammenligning har der været en betydeligt større stigning i antallet af unge ledige uden kompetencegivende uddannelse i klyngen (3,2 pct.) og (1, pct.), tabel 1. Med en uddannelsesgrad på 9,8 pct. i perioden januar 213 til april 213 placerer sig i midten af gruppen af sammenlignelige kommuner. Niveauet i er lidt lavere end i, hvor uddannelsesgraden i gennemsnit er på 11, pct., jf. tabel 11. Der har det seneste år været et mindre fald i uddannelsesgraden, hvilket både skyldes et fald i uddannelsesgraden blandt de unge dagpengemodtagere og unge kontanthjælpsmodtagere. Uddannelsesgraden er faldet med 2, pct.-point i forhold til perioden sidste år. Denne udvikling dækker over et fald på 1,5 pct.-point for kontanthjælpsmodtagere og et betydeligt større fald for dagpengemodtagere på 6,1 pct.-point. Det betyder, at antallet af unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse er steget i perioden, samtidig med at uddannelsesgraden er faldet. Offentlig forsørgelse Andelen af unge modtagere af overførselsindkomst i Jobcenter er fortsat relativ høj sammenlignet med både klyngen og. I januar 213 er 13,5 pct., svarende til mere end hver 8. ung i Kommune på offentlig forsørgelse. Det er det tredje højeste niveau i klyngen (12,3 pct.) og betydeligt højere end (9,9 pct.), jf. figur 2. De største ydelsesgrupper blandt unge på offentlig forsørgelse er kontanthjælpsmodtagere i match 1, unge på dagpenge samt kontanthjælpsmodtagere i match 2, jf. tabel 6. Andelen af unge på offentlig forsørgelse er stort set uændret fra samme periode sidste år (-,2 pct.). Til sammenligning har der været et lidt større fald i klyngen (-3,2 pct.), mens der har været en stigning i (2,4 pct.). Samlet set kan det konkluderes, at Kommune har et forholdsvist højt antal unge borgere på både midlertidige ydelser og permanente ydelser i forhold til klyngen og. Det er dog udelukkende blandt de unge på permanente ydelser, der kan ses en stigning inden for det seneste år (1,7 pct.). Det er en stigning, der især kan ses blandt antallet af unge på førtidspension (13,3 pct.). Antallet af personer i fleksjob er dog også steget fra 15 til 2 fuldtidspersoner, jf. tabel 6. Konklusion Jobcenter har det seneste år haft en stigning i antallet af unge ledige uden erhvervskompetencegivende uddannelse, særligt blandt dagpengemodtagere. I samme periode har der været et fald i uddannelsesgraden for unge, igen er tendensen mest udbredt blandt dagpengemodtagere. Denne udvikling peger på et behov for at overveje en styrket indsats målrettet unge ledige i forhold til at få de unge i uddannelse. 4

7 Jobcentret har iværksat en række initiativer for ungegruppen, som forventes at fortsætte i 214. Jobcentret kan på baggrund af den beskrevne udvikling vurdere, hvorvidt aktiveringen af de unge dagpengemodtagere er tilstrækkelig eller om indsatsen i højere grad skal målrettes denne gruppe. Udviklingen kan endvidere give anledning til en vurdering af, hvorvidt indsatsen har et tilstrækkeligt uddannelsesfokus. 2.3 Status på ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Andelen af personer på førtidspension ift. befolkningen er relativ høj i Kommune sammenlignet med gennemsnittet for klyngen. Kommune har klyngens anden højeste andel af førtidspensionister (fuldtidspersoner) ift. befolkningen. I udgør andelen af personer 8,2 pct. af befolkningen. Til sammenligning udgør niveauet i klyngen 7,1 pct. samt 5,8 pct. i, jf. figur 5. Til gengæld er tilgangen til førtidspension reduceret betydeligt det seneste år med 47,4 pct. Det er et markant fald både i forhold til klyngen (-7,8 pct.) og (-21,8 pct.). Det er et fald, der er gennemgående blandt samtlige aldersgrupper. Der er tale om et fald på 6, pct. for personer under 2 år, et fald på 44,4 pct. blandt de 2-39 årige samt et fald på 47,4 pct. for personer på 4 år og derover, jf. tabel 13. En væsentlig fødekilde til førtidspension er langvarige sygedagpengeforløb, og her har Kommune haft en mindre stigning i antallet af forløb over 26 uger på 2,5 pct.-point og en stigning i forløb over 52 uger på 9,5 pct.-point. Andelen af langvarige sygedagpengeforløb ligger dog stadig under niveauet i forhold til både klyngen og, jf. tabel 15. Det betyder i praksis, at Kommune har haft et markant fald i tilgangen til førtidspension, men i samme periode har haft en mindre stigning i den største fødekilde til førtidspension, nemlig langvarige sygedagpengeforløb. En anden væsentlig fødekilde til førtidspension er indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været langvarigt på kontanthjælp. For de indsatsklare er der tale om en stigning i både andelen og antallet af langvarige ledige. For de midlertidigt passive har der været en mindre stigning i andelen, mens der har været et fald i antallet af langvarigt ledige i perioden, jf. tabel 16. I forhold til indsatsen, der berører denne gruppe, er der i Jobcenter en højere aktiveringsgrad for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere end både klyngen og. Samtidig har også en højere andel af de indsatsklare, der er aktiveringsberørte i forhold til både klyngen og, jf. tabel 27 og 28. I forhold til den virksomhedsrettede indsats er andelen af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der er i virksomhedsrettet aktivering lidt lavere end i sammenlignelige kommuner. For sygedagpengemodtagere er der væsentligt færre, der kommer i virksomhedspraktik sammenlignet med klyngen, jf. tabel 21. 5

8 Konklusion Kommune har stadig en høj andel af borgere på førtidspension, men tilgangen til permanent forsørgelse er faldet markant inden for det seneste år. I Jobcenter har der været et skærpet fokus på tilgangen til førtidspension (konsulentanalyse og deltagelse i projekt Brug for Alle), hvilket utvivlsomt har haft betydning for udviklingen. Det er derudover forventeligt, at den nye reform af førtidspension og fleksjob i 213 sammen med s skærpede fokus på tilgangen til førtidspension vil betyde en fortsat positiv udvikling på området. Jobcenteret kan dog med fordel overveje at styrke anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud med henblik på at tilgangen til førtidspension fortsat mindskes. 2.4 Status på ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes I maj 213 var der i alt 724 langtidsledige i Kommune, hvilket svarer til 1,9 pct. af arbejdsstyrken. Jobcenter ligger dermed væsentligt over niveauet for klyngen (1,3), men på samme niveau som (1,9 pct.), jf. figur 9. Det seneste år har der været et fald i antallet af langtidsledige i på 12,6 pct. Det er et fald der væsentligt lavere end resten af klyngen (-21,2 pct.), men en anelse højere end (- 9,7 pct.). Faldet dækker over et fald i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere på 4,1 pct. og en stigning i antallet af langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere på 57,3 pct., hvilket svarer til en stigning på 134 personer, jf. tabel 17. Der har været et fald i langtidsledigheden for alle langtidsledige undtagen de og de 3-39 årige. Der er særligt blandt de ældre aldersgrupper, at der har været markante fald, her skal man dog være opmærksom på, at der for nogle af kategorierne er tale om relativ få personer, jf. tabel 18. Det er vigtigt at understrege, at faldet i antallet af langtidsledige ikke nødvendigvis er udtryk for, at de langtidsledige er kommet i ordinær beskæftigelse. Faldet i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er primært sket i perioden januar-marts 213, hvilket kan indikere, at en del af de langtidsledige dagpengemodtagere har opbrugt dagpengeretten, jf. figur 1. Andelen af langtidsledige dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere udgør samtidig en lidt større andel i sammenlignet med klyngen. Andelen af dagpengemodtagere udgør 2,7 pct. mod 19,4 i klyngen. De jobklare kontanthjælpsmodtagere udgør 42,4 pct. mod 38, pct. i klyngen. Niveauet i er til sammenligning højere end både klyngen og, jf. tabel 2. Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere Aktiveringsgraden (34,3 pct.) for de jobklare kontanthjælpsmodtagere i lå i 1. kvartal 213 under niveauet for klyngen (42,6 pct.), og lidt over niveauet for (29,8 pct.), jf. tabel 27. Omfanget af tidlig indsats for målgruppen var til gengæld, både i forhold til 1. jobsamtale og påbegyndt aktiveringstilbud inden for den 1. ledighedsmåned, på niveau med både klyngen og. Af de jobklare kontanthjælpsmodtagere fik 75,6 en jobsamtale i 4. kvartal 212 i 1. ledighedsmåned, mens 59,3 modtog et aktiveringstilbud inden for 1. ledighedsmåned, jf. tabel 29 og 3. 6

9 Derudover var en mindre andel af de aktiverede jobklare kontanthjælpsmodtagere i i virksomhedspraktik og privat løntilskudsansættelse i 1. kvartal 213 sammenlignet med klyngen, jf. tabel 21. Konklusion: Antallet af langtidsledige i er over niveauet for klyngen, men på niveau med. Der har dog inden for det seneste år været et fald i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere. Et fald, der desværre ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at flere er kommet i beskæftigelse. For at fastholde og forbedre den positive udvikling er det derfor vigtigt fortsat at have fokus på området. 2.5 Status på ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcenter har valgt at udmønte ministermål 4 i to lokale mål: - Jobcenter vil årligt gennemføre en virksomhedstilfredshedsundersøgelse - Jobcenter vil årligt gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til den virksomhedsrettede indsats. Beskæftigelsesregionen vil i 213 følge op på s lokale mål og indsats i forbindelse med den løbende dialog med jobcentret, som led i beskæftigelsesregionens opfølgning på jobcentrets resultater og indsats. Via måling i Jobindsats over arbejdssteder med personer i virksomhedsrettet aktivering fås dog en indikator for virksomhederne i s kontakt med Jobcenter eller et andet jobcenter. I 1. kvartal 213 var der 2,1 pct. af arbejdssteder med mindst 2 ansatte i, der i løbet af perioden har haft minimum 1 person i løntilskud eller virksomhedspraktik. Det er flere end i gennemsnittet for både klyngen og. Når der ses på udviklingen i antal arbejdssteder i med personer i virksomhedsrettet aktivering fra 1. kvartal 212 til 1. kvartal 213 har der været et fald på 16,2 pct. i perioden dette fald er særligt markant blandt dagpengemodtagerne. Det er en udvikling der også ses i klyngen og, men dog er udviklingen ikke helt så stærk i, jf. tabel 25. Mere end halvdelen af de store virksomheder med mindst 5 ansatte i Kommune har personer i virksomhedsrettet aktivering, det er betydeligt højere end klyngen og. Andelen er noget lavere for de mindre virksomheder, men niveauet er alligevel højere end både klyngen og. Konklusion Der er relativt mange virksomheder i, der har et samarbejde med et jobcenter om virksomhedsrettet aktivering i 1. kvartal 213 sammenholdt med både klyngen og. Der er dog stadig betydeligt færre mindre virksomheder i, der havde et samarbejde med et jobcenter om virksomhedsrettet aktivering. Det indikerer, at der er et potentiale for jobcenter i forhold til at inddrage flere mindre og mellemstore virksomheder i et samarbejde. 7

10 Faldet i antal arbejdssteder med virksomhedsrettet aktivering indikerer, at det kan være en mulighed for at øge dialogen med virksomhederne i kommunen, så andelen af virksomhedsrettet aktivering øges. 8

11 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER 3.1 Målgruppe og rammevilkår Tabel 1. Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse Antal fuldtidspersoner pct. maj. 212 maj. 213 Dagpengemodtagere ,9 (-1,) -18,7-17,4 3,1 2,7 2,9 Kontanthjælpsmodtagere¹ ,4 (1,6) 3,9 3,8 4,3 3,6 4,5 Jobklare (match 1) ,6 (5,7) 1,9 6,6 1,7 1,1 1,5 Indsatsklare (match 2) ,6 (7,2) 13,5 3,8 2, 1,9 2,1 Midlertidigt passive (match 3) ,7 (-23,8) -14,3 -,1,5,6,9 Revalidender og forrevalidender ,7 (2,7) -16, -11,2,3,3,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,6 (-7,5) -14,5-8,7 2,3 2,3 1,9 Midlertidige ydelse i alt , (-4,) -9,5-6,5 9,9 8,9 9,5 Ledighedsydelsesmodtagere ,3 (-3,2) 6,3 8,6,5,7,4 Personer i fleksjob ,3 (3,8) 1,8 1,5 1,8 1,9 1, Førtidspensionister ,5 (-2,2),6-2,5 8,1 7,1 5,7 Permanente ydelser i alt ,1 (-1,2) 1,2-1,4 1,5 9,8 7,1 Ydelser i alt ,6 (-2,6) -4,1-4,3 2,4 18,6 16,6 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. Udvikling maj maj. 213, Andel af befolkningen² maj. 213, pct. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Befolkningstal er fra 2kvt213 og gælder alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde er udviklingen fra november

12 Tabel 2. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse Antal fuldtidspersoner pct. jan. 212 jan. 213 Dagpengemodtagere ,1 (-7,7) -6,3-4,4 4,1 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4 (4,8) 9,7 6,5 12,6 13,9 1,5 Jobklare (match 1) ,6 (-1,2) 4,9 9,7 2,7 2,8 2,8 Indsatsklare (match 2) ,5 (1,3) 34,1 8,5 6,9 7,9 5,1 Midlertidigt passive (match 3) ,5 (-1,1) -3,2 3,4 2,9 3, 2,3 Revalidender og forrevalidender , (75,) 6,7-22,9,2,2,1 Sygedagpengemodtagere ,8 (2,7) -18,6-6,4 2,5 2,6 2,3 Midlertidige ydelse i alt ,2 (2,1) 1,5 1,3 19,5 21,7 17,8 Ledighedsydelsesmodtagere ,8 (-7,1) 9,8 19,7,4,8,3 Personer i fleksjob ,1 (9,5) -8,8 2,5,8,7,4 Førtidspensionister ,5 (-,3) 4,1 1,5 12,9 1,8 8,4 Permanente ydelser i alt ,8 (,) 3,6 2,1 14,1 12,3 9,1 Ydelser i alt ,1 (1,2) 2,2 1,5 33,6 34,1 26,9 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen 2 jan. 213, pct. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Befolkningstal er fra 2kvt213 og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra oktober 212. Figur 1. Udvikling i bruttoledighed i Kommune, januar 28 - april 213 Personer Antal ledige (netto) Antal aktiverede 3.5 Personer januar 28 marts 28 maj 28 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts

13 Tabel 3. Antal bruttoledige i Kommune opgjort efter ydelse Antal Udvikling maj maj. 213, pct. Ledighedsprocent* maj. 213 maj. 212 maj. 213 Dagpengemodtagere ,1 (-) -15,8-14,8 5, 4,3 5, Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,3 (-) 19,6 26, I alt ,6 (-) -8,1-3,9 6,3 4,8 5,9 Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger *Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 212. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet. Tabel 4. Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter bopæl Antal Udvikling Andel af arbejdsstyrken 1 apr. 212 apr. 213 apr apr. 213, pct. apr. 213, pct ,5 (-) 76, ,5 76,4 Ø stdanmark ,6 77,7 1. Tal for arbejdsstyrken er fra 212 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende arbejdsstyrken og ikke antallet af beskæftigede. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet. Tabel 5. B efolkningens og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau (16-64 år), 212 Højest fuldførte uddannelse Befolkningen, pct. Arbejdsstyrken, pct. Grundskole 31, 32,2 25,5 23,5 25,6 19,4 Gymnasieluddannelse 7, 5,9 1,5 7,2 6, 1,4 Erhvervsuddannelse 37,2 39,6 28,5 41,3 43,9 31,4 Kort videregående uddannelse 4,5 4,1 4,5 5,3 4,8 5,2 Mellemlang videregående uddannelse 1 14,3 11,7 15,7 16,8 13,4 17,9 Lang videregående uddannelse 2 3,4 3,2 1,3 4,2 3,8 12,7 Uoplyst 2,6 3,3 4,9 1,6 2,5 3,1 I alt (antal) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 1. Mellemlang videregående uddannelse indeholder også bachelor 2. Lang videregående uddannelse indeholder også forskeruddannelser 11

14 3.2 Unge på offentlig forsørgelse Figur 2. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, januar

15 Tabel 6. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse Antal fuldtidspersoner pct. jan. 212 jan. 213 Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen 3 jan. 213, pct. Dagpengemodtagere 44 45,2 (17,4) 1,4 8,5 3,2 3, 2,6 Kontanthjælpsmodtagere ,2 (2,5) -,3 4,9 6,3 6, 5,3 Jobklare (match 1) ,1 (6,7) -14,9-1,8 3,4 1,8 2, Indsatsklare (match 2) ,3 (,9) 16,7 15,2 2,7 3,2 2,5 Midlertidigt pass iv e (match 3) , (-27,3) -4,7-4,7,2 1,,7 Revalidender og forrevalidender , (3,8) -29,5-26,8,4,3,2 Sygedagpengemodtagere , (2,9) -32,6-16,5 1,1 1,,8 Midlertidige ydelse i alt ,2 (6,5) -5,4 2,4 11,1 1,3 8,9 Ledighedsydelsesmodtagere ,8 (-21,1) -3,6 16,3,1,1,1 Personer i fleksjob ,3 (,) 1,9 2,8,2,3,1 Fø rtids pensionister ,3 (3,9) 1,6 2,3 2,1 1,6 1, Permanente ydelser i alt ,7 (2,) 9,5 2,9 2,4 2, 1,1 Ydelser i alt ,2 (5,7) -3,2 2,4 13,5 12,3 1, Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner 3. Befolkningstal er fra 2kvt13 og er alle 16-3-årige. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra oktober 212. Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse Antal fuldtidspersoner pct. jan. 212 jan. 213 Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen 3 jan. 213, pct. Klyng en Dagpengemodtagere ,7 (24,) 7,3 1,2 2,2 2, 1,4 Kontanthjælpsmodtagere ,8 (-2,8) -,7 2,5 5,3 5,3 4,9 Jobklare (match 1) ,8 (-2,7) -19,6-4,4 2,9 1,6 1,8 Indsatsklare (match 2) ,7 (,5) 17, 14,1 2,2 2,8 2,5 Midlertidigt passive (match 3) ,7 (-31,6) 3,1-11,6,2,9,6 Revalidender og forrevalidender ,5 (3,6) -38,7-35,4,3,2,2 Sygedagpengemodtagere ,2 (12,8) -39,1-22,1,5,6,4 Midlertidige ydelse i alt ,3 (4,4) -4,4,3 8,3 8, 6,9 Ledighedsydelsesmodtagere 4 4, (-33,3) 22,2 45,,,, Personer i fleksjob 1 3 2, (5,) -3,3-3,9,,1, Førtidspensionister ,3 (3,2) 18,2 3,1 1,5 1,,7 Permanente ydelser i alt ,4 (2,3) 12,4 3,6 1,6 1,1,8 Ydelser i alt ,6 (4,1) -2,6,7 9,9 9,1 7,7 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner 3. Befolkningstal er fra 2kvt13 og er alle årige. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra oktober

16 Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse Antal fuldtidspersoner pct. jan. 212 jan. 213 Udvikling jan jan. 213, Andel af befolkningen 3 jan. 213, pct. Dagpengemodtagere ,2 (12,) -3,4 7,6 5,5 5,7 4,8 Kontanthjælpsmodtagere ,2 (1,5),5 8,6 8,7 7,8 5,9 Jobklare (match 1) , (23,6) -5,7 2,3 4,6 2,4 2,2 Indsatsklare (match 2) ,9 (1,4) 16,1 17,3 3,8 4, 2,7 Midlertidigt pass iv e (match 3) ,1 (-21,4) -16,2 4,4,3 1,3 1, Revalidender og forrevalidender ,4 (4,) -21, -16,6,7,6,4 Sygedagpengemodtagere ,6 (-1,) -27,4-12,8 2,5 2,1 1,4 Midlertidige ydelse i alt ,4 (8,9) -6,6 4,5 17,5 16,2 12,4 Ledighedsydelsesmodtagere ,9 (-15,4) -8,7 9,2,3,4,1 Personer i fleksjob ,4 (-5,6) 3,9 4,4,4,9,2 Førtidspensionister ,3 (4,6) 4,8 1,6 3,5 3, 1,4 Permanente ydelser i alt ,9 (1,9) 7,6 2,4 4,2 4,3 1,7 Ydelser i alt ,4 (7,3) -3,9 4,2 21,7 2,5 14,1 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner 3. Befolkningstal er fra 2kvt13 og er alle årige. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra oktober 212. Tabel 9. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse fordelt på andelen af offentlig forsørgelse, januar 213 Ydelsesgrup pe Antal fuld tidspersoner Andel, pct. Andel, pct. Dagpengemodtagere 45 23,9 24,3 25,9 Kontanthjælpsmodtagere ,8 48,7 52,9 Jobklare (match 1) ,2 14,7 19,8 Indsatsklare (match 2) 34 2,1 25,7 25,4 Midlertidigt passive (match 3) 24 1,4 8,1 7,3 Revalidender og forrevalidender 55 3,3 2,5 2,4 Sygedagpengemodtagere 141 8,3 8,1 7,7 Midlertidige ydelse i alt ,3 83,5 88,9 Ledighedsydelsesmodtagere 15,9 1,2,5 Personer i fleksjob 2 1,2 2,5,9 Førtidspensionister ,6 12,8 9,7 Permanente ydelser i alt ,7 16,5 11,1 Ydelser i alt , 1, 1, 14

17 Figur 3. Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 3 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan.211=1) Tabel 1. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i kommune Antal Udvikling Jan-apr 12 til Jan-apr 13, pct. Jan-apr 12 Jan-apr 13 A-dagpengemodtagere , 7,3 32,7 Kontanthjælpsmodtagere ,9 2,4 6,7 I alt ,6 3,2 1, Kilde: Jobindsats og egne beregninger Tabel 11. Uddannelsesgrad for unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Kommune A-dagpengemodtagere 13,5 15,7 7,4 9-6,1-6,7 Kontanthjælpsmodtagere 11,6 15 1,1 11,3-1,5-3,7 I alt 11,8 15,1 9, ,1 Kommunens mål for uddannelsesgraden er 24,6 pct. i december 213 Kilde: Jobindsats og egne beregninger Uddannelsesgrad, pct. Udvikling Jan-apr 12 til Jan-apr 13, Jan-apr 12 Jan-apr 13 pct.-point 15

18 Figur 4. Uddannelsesgrad for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse Procent Jan-apr 12 Jan-apr 13 Procent ,9 1,9 13,8 1,1 11,8 9,8 11,8 9,1 1,7 11,8 1,8 9,2 15,1 11, 5 2 4, 9 6,3 Faxe Køge Lemvig Thisted Varde Vejen 16

19 3.3 Personer på førtidspension Figur 5. Udvikling i tilgangen til førtidspension i Kommune, jan apr. 213* Procent 12 Procent ,8 1 8,2 8 7,4 7,2 7, 7, , 5,8 5, Faxe Køge Lemvig Thisted Varde Vejen Udviklingen i borgere førtidspension, antal påbegyndte forløb Tabel 12. Førtidspensionister i Kommune fordelt på alder Alder Andel af befolkningen 1 ju n. 213, pct. Udviklin g ju n jun. 213, Antal fuldtidspersoner pct. jun. 212 jun. 213 Under 4 år ,9 (-) 2,1-1,7 2,9 2,6 1,6 4 år og derover ,8 (-) -,2-2,9 12,1 1,3 9,5 I alt ,7 (-),2-2,7 8,1 7,1 5,7 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 2kvt213. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 4 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år. Aldersgrænsen på 64 år gælder kun befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionist er. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet 17

20 Tabel 13. Tilgangen til førtidspension¹ i Kommune Alder Antal personer jun. 212 jun. 213 Udvikling jun jun. 213, Andel af befolkningen 3 pct. jun. 213, pct. Under 2 år 2 8-6, (-) 26,3-19,5,2,2, år ,4 (-) -1,2-2,2,26,33,14 4 år og derover ,4 (-) -11,2-22,4,42,55,41 I alt ,4 (-) -7,8-21,8,34,45,28 Kommunens mål for tilgangen til førtidspension er 128 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder 2. I alt er ikke nødvendigvis summen af alderskategorierne, da alderen for nogle er ukendt grundet diskretion i Jobindsats.dk 3. Befolkningstal er fra 211. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 2 år er år, 4 år og derov er er 4-64 år og i alt er år Figur 6. U dviklingen i antal førtidspensionister (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Personer 4 4 år og derover under 4 år alder ukendt Personer feb 1 - jan 11 mar 1 - feb 11 apr 1 - mar 11 maj 1 - apr 11 jun 1 - maj 11 jul 1 - jun 11 aug 1 - jul 11 sep 1 - aug 11 okt 1 - sep 11 nov 1 - okt 11 dec 1 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 nov 11 - okt 12 dec 11 - nov 12 jan 12 - dec 12 feb 12 - jan 13 mar 12 - feb 13 apr 12 - mar 13 maj 12 - apr

21 Figur 7. Udviklingen i antal førtidspensionister (fuldtidspersoner), indekseret (jan.211=1) Index Index , jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 Tabel 14. Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob Kommunde Ydelseskategori Antal fuldtidspersoner Udvikling apr apr. 213, pct. apr. 12 apr. 13 Andel af befolkningen 1 apr. 213, pct. mar-13 apr-13 maj-13 Fleksjob¹ ,3 (2,3),7,8 1,8 1,9 1, Ledighedsydelse ,9 (-1,8) 6, 8,7,5,7,4 I alt ,2 (1,3) 2,1 2,7 2,3 2,6 1,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 2kvt213 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra oktober Tallene for fleksjob er fra december

22 Figur 8. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, april 213 Kilde:Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Tabel 15. Sygedagpengeforløb fordelt på varighed, marts 213 Varighed af forløb Antal forløb Andel forløb, pct. Udvikling i antal forløb, pct. Under 26 uger ,3 63,9 65,6-13,9 (-1,7) 6,2-9,9 Over 26 uger ,7 36,1 34,4 2,5 (-5,2) -1,2-2,9 heraf over 52 uger ,3 14,2 14, 9,5 (8,5) -2,8 -,2 I alt , 1, 1, -9,2 (-2,9) 3,4-7,6 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra oktober

23 Tabel 16. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mindst 4 uger Andel (pct.) og antal personer Andel (pct.) og antal personer Udvikling i andel (pct.-point) og antal (pct.) apr. 212 apr. 213 apr apr. 213 Kontanthjælpsmodtagere (Andel) 59, 58, 61,2 66,6 59,2 63,5 7,6 (2,1) 1,1 2,4 (match 2) (Antal) ,3 (12,9) 16,3 8,3 Kontanthjælpsmodtagere (Andel) 75,7 72,2 72,4 78, 78,4 77,1 2,4 (1,5) 6,2 4,8-26,4 (- (match 3) (Antal) ,3 7,8 2,2) 21

24 3.4 Langtidsledighed Figur 9. Antal langtidsledige ift. arbejdsstyrken (16-64 år), maj 213 Procent A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsm odtagere (jobklar) 2,5 Proc ent 2,5 2, 1,8 2, 1,9 1,9 2, 1,5,8 1, 1, 1,3 1, 1,5 1, 1 1, 1,,5 1,,3,8,7 1,1 1,,9,8,5,5,6,7,4,5,2,2 1,,5, Faxe Køge Lemvig Thisted Varde Vejen, Tabel 17. Langtidsledighed i Kommune opgjort efter ydelse Antal maj. 212 maj. 213 Udvikling maj maj. 213, Langtidsledighedsprocent 1, pct. maj. 213 Dagpengemodtagere ,1 (-) -44,5-37,7 1,1,9 1,3 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,3 (-) 91,8 69,8 1,,5 1, I alt ,6 (-) -21,2-9,7 1,9 1,3 1,9 Kommunens mål for langtidsledighed er 779 personer i december

25 Figur 1. Udvikling i antal langtidsledige (brutto) i Kommune, januar 28 - marts 213 Personer Langtidsledige dagpengemodtagere Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts

26 Figur 11. Udviklingen i antal langtidsledige og øvrige bruttoledige i Kommune, januar 28 - april 213 Personer Langtidsledige 1) Øvrige bruttoledige 2) Andel langtidsledige 3) Procent januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 mart s 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts 213 Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 1) Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 2) Antal bruttoledige personer (ledige + aktiverede) 3) Langtidsledige ift. alle bruttoledige

27 Figur 12. U dviklingen i langtidsledighed og bruttoledighed, indekseret (jan. 211 = 1) Index N æstved Kly ngen Øs tdanmark N æstved (bruttoledighed) Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec -12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år

28 Tabel 18. Forsikrede langtidsledige (brutto) i Kommune fordelt på køn, alder, april 213 Udvikling i antal Langtidsledigheds- Langtidsledigheds- Langtidsledige 1) langtidsledige procent 2) procent 2) marts marts 212 marts 213 I alt 764-6% 2,1% 2,% år 5-18% 1,2% 1,% år 87 6% 2,9% 3,% 3-39 år % 2,3% 2,6% 4-49 år 193-4% 1,9% 1,9% 5-59 år % 2,4% 1,9% 6 år og derover 43-17% 2,1% 1,7% Dagpengemodtagere 3) % 1,9% 1,4% Kontanthjælpsmodtagere 329 5%,6%,9% Mænd % 2,2% 2,% år 3-19% 1,5% 1,2% år 49 4% 3,1% 3,3% 3-39 år 97 7% 2,1% 2,3% 4-49 år 97-9% 2,% 1,8% 5-59 år 88-3% 2,7% 1,9% 6 år og derover 26-28% 2,4% 1,8% Dagpengemodtagere 3) 25-38% 2,1% 1,3% Kontanthjælpsmodtagere 184 6%,6%,9% Kvinder 375 2% 2,% 2,% år 17-26%,9%,7% år 38 9% 2,6% 2,8% 3-39 år % 2,5% 3,% 4-49 år 96 3% 1,8% 1,9% 5-59 år 85-13% 2,2% 1,9% 6 år og derover 17 6% 1,5% 1,6% Dagpengemodtagere 3) 23-13% 1,7% 1,5% Kontanthjælpsmodtagere %,6%,8% Kilde: BRHS på baggrund af Jobindats.dk og danmarks Statistik 1) Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Der kan forekomme afvigelse mellem summeringen af alderskategorier og 'i alt'. Det skyldes, at der i Jobindsats ikke angives 2 eller færre personer i en underkategori. Alle personer indgår imidlertid i 'i alt'. 2) Langtidsledighedsprocent er beregnet i forhold til arbejdsstyrken 3) Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 26

29 Tabel 19. Forsikrede langtidsledige (brutto) i fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal personer apr. 212 apr. 213 Udvikling apr apr. Langtidsledighedsprocent 1 213, pct. apr. 213 Forsikrede i alt ,5-42,1-34,1 1,1,9 1,2 Selvstændige ,7-45,8-3,3 1,,5 1,1 DANA 7 7, -8,3-22,4 2,,7 1,8 ASE ,7-51,2-32,9,9,5 1, Akademikere ,9-4,4-2,9,5,5 1,2 Akademikere (AAK) 5-1, -16,7-18,3,,9 1,3 Økonomer (CA) 3-1, -33,3-6,3,,6 1,3 Ingeniører (IAK) 5 3-4, -1, -33,4,5,,6 Journalistik, Kommunikation og Sprog 3-1, 33,3-39,8, 1,3 1,7 Magistre (MA) ,3-66,7-14,3 2,,6 1,8 Funktionærer og tjenestemænd Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) , -23,9-25,9,8,4, ,6-23,5-34,2 1,8,6,7 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) , -46,9,2,,1 Lærere (DLF-A) , 17,6-23,2,8,7,6 Socialpædagoger (SLA) 5 6 2, -66,7-36,1,8,2,6 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) ,3-26,1-19,1,7,7,9 Fag og Arbejde (FOA+PMF) ,3-21,4-23,4 1,,9 1,1 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,3-39,3-3,2 1,1 1,1 1,4 Ledere og tekniske funktionærer ,7-59,5-34,8,4,4 1, Business ,9-1, -34,4,9, 1,1 Min akasse 7-1, -1, -3,3,,,9 Funktionærer og Servicefag 5-1, -72,7-46,7,,4 1,3 Ledere ,1 2, -21,5,5,5,8 Teknikere 7-1, -72, -46,9,,7 1,7 Industri og byggefagene ,3-52, -48,3 1,6 1,1 1,8 Byggefagenes a-kasse ,9-1, -48,2 1,, 1,4 El-faget 4-1, -1, -61,3,,,6 Metalarbejdere ,1-44, -42,1 1,5,6 1,3 Faglig Fælles a-kasse (3F) ,7-5,6-48,9 1,8 1,5 2,1 Nærings- og Nydelsesmiddelarb. (NNF) ,3-6,7-43, 2,8,8 2,2 Øvrige ,4-41,5-34,1 1,5 1,2 1,6 det Faglige Hus ,6-29,7-29,3 1, 1,6 1,6 Frie Funktionærer (FFA) 6-1, -5, -25,9,,5 1,4 Kristelig a-kasse ,5-44,4-37,1 1,9 1,1 1,7 Kilde:Jobindats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 1. Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 27

30 Tabel 2. Andel langtidsledige ift. alle ledige maj. 213, Udvikling maj maj. 213, pct. pct.-point Dagpengemodtagere 2,7 19,4 23,7-7,2 (-) -8,9-7,3 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 42,4 38, 44,7 9, (-) 13,6 11,9 I alt 28, 24,4 3,8-1,3 (-) -3,2 -,7 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år.andelene er udregnet ift. den pågældende ydelsesgruppe. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksempelvis er 2,7 af dagpengemodtagerene i Jobcenter, der er langtidsledige.udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. Da tabellen er ny, er disse ikke beregnet. 28

31 3.5 Virksomhedsrettet indsats Tabel 21. Andel (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud af alle aktiverede, 1. kvt 213 Antal aktiverede i alt 1 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Delvis raskmelding Antal aktiverede i alt* Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Delvis raskmelding --- procent procent --- A-dagpengemodtagere ,3 3,9 23, ,1 28,2 22,2 Kontanthjælp (match 1) 36 7,2 17,3 12, ,5 12,4 25, Kontanthjælp (match 2) 336 3, 2,1 13, ,4 1,7 27,1 Sygedagpengemodtagere 59, 1,7 32,2 9, ,5 1,9 46,6 11,3 1. Delvist raskmeldte indgår ikke i antal aktivered i alt og andelen af delvise raskmeldinger er beregnet ift. antallet af sygemeldte i alt. Tabel 22. Udvikling i antal a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 213 Udvikling i antal 1 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik --- fuldtidspersoner procent --- A-dagpengemodtagere ,4-38,5-11,5-54,7-26,9-35,8 Kontanthjælp (match 1) ,5 19,7 23,3 23,2-45,8-7,5 Kontanthjælp (match 2) -8 25, 25, -36,4 7,1 4,5-6, Sygedagpengemodtagere -6-1, -2,.,, -3,9 1. Udvikling i antal er for virksomhedsrettede tilbud i alt. Tabel 23. Arbejdssteder i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering fordelt på branche Antal 1. kvt kvt 213 Andel 1 Udviklingen i antal 1. kvt kvt kvt 213, pct. A-dagpengemodtagere , 8,9 8,5-26,7-38,7-34,1 Kontanthjælp (match 1) ,2 4,9 5,8-1, -11,8-7,8 Kontanthjælp (match 2) ,8 5,3 4,6-8,6-5,2-8,8 I alt ,1 14,7 14,5-16,2-26, -22,4 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 29

32 Tabel 24. Arbejdssteder i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering aktivering fordelt på virksomhedsstørrelse branche Branche Landbrug, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding 1. kvt 212 Antal 1. kvt 213 Andel 1 Udviklingen i antal 1. kvt 213, pct. 1. kvt kvt 213, pct ,5 3,8 5,4-25, -43,5-4,8 Industri og forsyning ,9 15, 12,7-23,1-28,5-22,2 Bygge og anlæg ,8 6,3 8, -17,9-39,7-32,6 Handel og transport ,6 14,1 12,3-2,7-3,6-22,5 Service erhverv ,5 8,2 8,9-18,3-31,5-28,1 Offentlige erhverv , 38,4 32, -9,7-19,5-17,2 I alt ,1 14,7 14,5-16,2-26, -22,4 Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 2. Industri, energiforsyning, vandforsyning og renovation 3. Hoteller, restauranter, iinformation, kommunikation, finansiering, forsikring, ejendomshandel, udlejning, videnservice, rejsebureau, rengøring o.a. operationel service, andre serviceydelser mv 4. Offentlig administration, forsvar, politi, undervisning, sundhed, socialvæsen, kultur og fritid Tabel 25. Arbejdssteder i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering aktivering fordelt på virksomhedsstørrelse Branche 1. kvt 212 Antal 1. kvt 213 Andel 1 Udviklingen i antal 1. kvt 213, pct. 1. kvt kvt 213, pct. 2-9 ansatte ,9 6,7 7,2-17,1-38, -3, ansatte ,8 26,3 23,2-19,1-23,3-2, ansatte ,5 52,5 41,5 3,2-6,5-17,8 Mindst 1 ansatte ,6 5,5 51,7-15,8, -8,6 I alt ,1 14,7 14,5-16,2-26, -22,4 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note:Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. Tabel 26. Stillinger på Jobnet i Kommune og antal stillinger ift. antal arbejdssteder Antal stillinger i jobnet Udviklingen i antal stillinger ift. Antal stillinger ift. antal antal arbejdssteder, arbejdssteder, pct. pct.-point apr. 212 apr. 213 apr. 212 apr. 213* apr apr ,5 11, 1, ,5 11,1 2, ,2 18,5 5,4 * Antallet af arbejdssteder er fra januar 213 3

33 3.6 Aktiveringsomfang og tidlig indsats Tabel 27. Aktiveringsgraden1 for a-dagpenge-, kontanthjælps- (match 1 og 2) og sygedagpengemodtagere A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere 1. kvt 213, pct. Udvikling 1. kvt kvt 213, pct.-point 2,3 16,7 17,2-8,2 (-3,) -11,2-11, 34,3 42,6 29,8 5,1 (1,5) 5,7-3,2 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 34,7 31,3 23, 9,3 (3,2), -3,8 Sygedagpengemodtagere 2 33,6 4,2 29,4-6,1 (,), -4,6. 1. Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 2. Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra marts 213. Aktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Note: Udviklingstallet i ( ) viser udviklingen fra sidste statusnotat. For aktiveringsgraderne for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere drejer det sig om 3. kvartal 212 og for sygedagpengemodtagerne er det august 212. Tabel 28. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2) berørt af aktivering opgjort på aktiveringstype Andel, pct. Udvikling i andel, pct.-point Antal A-dagpengemodtagere ,3 29,8 33,2-1,1-6,2-9,8 Privat løntilskud 82 2,5 2,4 2,4-1,1-1,2-1, Offentlig løntilskud 172 5,3 4,5 5, -,6-3,8-2,6 Virk somhedsprak tik ,4 8,6 6,7-2,3-4,4-3,8 Vejledning og opkvalificering , 14,3 19, -6,1 3,3-2,5 Jobklare kontanthjælpsmodtagere ,6 7,2 57,2 1,9 5,1-4,3 Privat løntilskud 34 3, 6, 3,9 -,1 1,,3 Offentlig løntilskud 82 7,3 6,6 6,6,9 1,6,7 Virk somhedsprak tik ,2 21,7 14,1-6,9-1,6-2,7 Vejledning og opkvalificering 44 36, 35,9 32,6 8, 4,1-2,6 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere ,1 62,9 52, 15,3-1,7-7, Privat løntilskud 17 1,6 1,8 1,6,3,5,1 Offentlig løntilskud 11 1,,6 1,3 -,9 -,1 -,1 Virksomhedsprak tik , 21,7 13,8,2-3,6-2,3 Vejledning og opkvalificering ,4 38,8 35,4 15,6 1,6-4,7 1. kvt kvt kvt 213 Note: Andelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 31

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 214 April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Resultater af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ringsted Status 2. kvartal 2014 Juni 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4000

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 858-1,9 6,7 6,6 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 858-1,9 6,7 6,6 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 751 1,9 5,6 5,7 Kontanthjælpsmodtagere 223-2,2

Dagpengemodtagere 3) 751 1,9 5,6 5,7 Kontanthjælpsmodtagere 223-2,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 740-9,9 6,3 5,7 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) 740-9,9 6,3 5,7 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Rødovre Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Rødovre Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ishøj Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ishøj Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 216 1 Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar 214 - juli 216 2.5 2. 2. 1.75 1.5 1. 1. 1.266 1.138 1.51 75 5 jan feb mar apr maj jun jul aug

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Region Sjælland, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Region Sjælland Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Slagelse kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Slagelse kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 5,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) ,3 5,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,5 5,6 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,5 5,6 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 624-8,9 3,7 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 624-8,9 3,7 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Lyngby-Taarbæk Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hillerød kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hillerød kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Sorø kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Sorø kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Brøndby kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Brøndby kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Gladsaxe kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Gladsaxe kommune

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar 215 - juli 217 2. 1.75 1.5 1.25 75 1.139 1.19 1.42 1.282 97 917 5 365 25 12 135 jan feb mar apr maj

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juli 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere