Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010"

Transkript

1 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf , Fax , J.nr Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service (Sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde). Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag L 169 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service. Det vedtagne lovforslag vedhæftes. Lovforslaget udmønter aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 med hensyn til sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde. Heri er aftalt, at regeringen efter dialog med KL vil fremsætte lovforslag, der med virkning fra 2010 skal skabe sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde, hvor disse måtte være delt mellem handle- og betalingskommune. Udgangspunktet er, at den kommune, der betaler, samtidig har visitationskompetencen Lovændringen træder i kraft den 1. august Hovedelementerne er: 1. Den oprindelige opholdskommune forbliver fremover handlekommune efter serviceloven: En persons oprindelige opholdskommune skal forblive handlekommune i forhold til hjælp efter lov om social service (serviceloven), når denne kommune eller en anden offentlig myndighed har medvirket til, at den pågældende person får ophold i et socialt botilbud eller lignende for voksne eller nærmere angivne institutioner i en anden kommune end den oprindelige opholdskommune. Den oprindelige opholdskommune, der efter de hidtil gældende regler skal refundere en ny opholdskommunes udgifter i de nævnte tilfælde, får hermed såvel handle- som betalingspligten i forhold til personen med hensyn til hjælp efter serviceloven. 2. I Eksisterende sager overtager den oprindelige opholdskommune som udgangspunkt handlepligten efter serviceloven den 1. januar I de tilfælde, hvor en person inden lovens ikrafttræden den 1. august

2 har fået ophold i et af de omfattede sociale tilbud m.v. i en anden kommune efter medvirken fra en tidligere opholdskommune eller anden offentlig myndighed, bliver den tidligere opholdskommune, der i dag betaler mellemkommunal refusion, som udgangspunkt handlekommune efter serviceloven fra den 1. januar Den oprindelige opholdskommune får hermed lige som i nye sager efter punkt 1 - såvel handle- som betalingspligten i forhold til personen med hensyn til hjælp efter serviceloven. Den oprindelige opholdskommune kan dog i perioden 1. august september 2010 i konkrete sager træffe afgørelse om, at den ikke vil overtage handlepligten, men i stedet fortsat vil betale refusion til borgerens aktuelle opholdskommune for udgifter til hjælp efter serviceloven. 3. Kommunalt samarbejde mulighed for delegation. I de tilfælde, hvor den oprindelige opholdskommune bliver handlekommune efter serviceloven, kan kommunen efter aftale med borgerens aktuelle opholdskommune helt eller delvis delegere udøvelsen af alle eller nogle af sine opgaver efter loven til borgerens aktuelle opholdskommune. De ændrede regler nødvendiggør under alle omstændigheder, at de to involverede kommuner vedrørende en borger indgår i et konstruktivt samarbejde med henblik på at sikre helhed i indsatsen over for borgeren. 1. Den oprindelige opholdskommune forbliver fremover handlekommune efter serviceloven: Lovændringen indebærer, at den oprindelige opholdskommune forbliver handlekommune i forhold til en person for ydelser efter serviceloven, når den pågældende person efter medvirken fra denne kommune eller anden offentlig myndighed fra den 1. august 2010 får ophold i en ny kommune i en af de boformer eller institutioner, der er nævnt i den nye 9, stk. 7 i retssikkerhedsloven. Der er tale om de tilfælde, hvor den oprindelige opholdskommune efter de hidtil gældende regler ville have pligt til at betale mellemkommunal refusion efter retssikkerhedslovs 9 c, stk. 2, nr Det drejer sig om følgende boformer og institutioner: 1) boformer efter og 192 i serviceloven, (varige og midlertidige sociale boformer, forsorgshjem og krisecentre samt plejehjem), 2) boliger efter 115, stk. 4, jf. 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., (plejeboliger), 3) institutioner under sygehusvæsenet, 4) institutioner under Kriminalforsorgen eller 5) boliger, boformer m.v., der træder i stedet for og kan sidestilles med boformer m.v. under nr Afgrænsningen af de nævnte 5 kategorier af boformer er den samme som efter den gældende retssikkerhedslovs 9 c, stk. 2, nr Også spørgsmålet om

3 3 medvirken afklares på samme måde som efter de gældende regler om refusion. En person, der er optaget i et midlertidigt botilbud efter servicelovens 110 alene ved en afgørelse herom fra lederen af botilbuddet, vil herunder være visiteret hertil af en anden offentlig myndighed. Ud over de nævnte tilfælde forbliver den oprindelige opholdskommune endvidere handlekommune efter serviceloven, når en ung, der fylder 18 år, i umiddelbar forlængelse af en anbringelse uden for hjemmet i et anbringelsessted for børn og unge får ophold i et af de nævnte sociale botilbud for voksne, jf. den nye 9 a, stk. 7, i retssikkerhedsloven. Lovændringen omfatter ikke andre situationer, hvor der skal betales mellemkommunal refusion efter den gældende retssikkerhedslovs 9 c. Ændringen omfatter herunder ikke de situationer, hvor en ældre eller person med handicap, der er visiteret til en ældre- eller plejebolig af sin opholdskommune, selv vælger i stedet at flytte til et tilsvarende botilbud i en anden kommune efter reglerne om frit valg, jf. den gældende retssikkerhedslovens 9 c, stk. 4. Lovændringen omfatter alle ydelser efter serviceloven og alle kommunens forpligtelser efter serviceloven, der ydes til personer, der får ophold i de nævnte kategorier af botilbud m.v. efter medvirken fra den oprindelige opholdskommune eller anden offentlig myndighed. Ændringen indebærer, at den kommune, der efter de gældende regler ville have refusionspligt for de nævnte ydelser efter serviceloven, også bliver handlekommune. Det vil fremover være denne kommune, der ikke blot finansierer men også træffer afgørelse om alle ydelser efter serviceloven af bl.a. personlig hjælp, omsorg og pleje, økonomiske tilskud, misbrugsbehandling, aktivitets- og samværstilbud, botilbud og hjælpemidler. Lovændringen omfatter også rådgivning og vejledning efter serviceloven samt det personrettede tilsyn efter servicelovens 148 med hensyn til de tilbud efter serviceloven, der er truffet afgørelse om i forhold til den enkelte. Den oprindelige opholdskommune skal herunder løbende følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Den oprindelige opholdskommune vil efter retssikkerhedslovens 10 have ansvaret for, at den er i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger om borgerens forhold til at kunne træffe afgørelser efter serviceloven i forhold til borgeren og tage beslutninger om den konkrete indsats. Kommunen skal efter retssikkerhedslovens 4 tilrettelægge sagsbehandlingen på en sådan måde, at borgeren har mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Lovændringen ændrer ikke på borgernes rettigheder efter serviceloven, ligesom borgerne fortsat vil have adgang til at klage til de sociale nævn over afgørelser efter serviceloven og over den konkrete indsats, omfattet af servicelovens 3, stk. 2. Klager skal sendes til den oprindelige opholdskommune, der er handle-

4 4 kommune efter serviceloven, og behandles af det sociale nævn, som denne kommune hører under. Den oprindelige opholdskommune, der bliver handlekommune efter serviceloven overfor en borger, skal administrere hjælpen efter de regler, der også gælder i dag, blot med kommunens eget serviceniveau. Afgørelser om hjælp efter serviceloven skal således lige som efter de gældende regler træffes efter en konkret, individuel vurdering af den enkeltes behov inden for rammerne af servicelovens regler. Kommunen skal således yde hjælp i samme omfang til de borgere, den med lovændringen får handlepligten for, som til de borgere, der bor i kommunen, og som den er handlekommune for i relation til hjælp efter serviceloven. Lovændringen omfatter ikke ydelser efter anden lovgivning end serviceloven. For så vidt angår sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser, som f.eks. ydelser efter pensionslovgivningen, træffes afgørelser som hidtil af borgerens aktuelle opholdskommune. De ændrede regler nødvendiggør således, at de to involverede kommuner vedrørende en borger indgår i et konstruktivt samarbejde med henblik på at sikre helhed i indsatsen over for borgeren, jf. retssikkerhedslovens 5. Det bemærkes, at udveksling af personfølsomme oplysninger om borgeren som hovedregel kræver den pågældendes samtykke, jf. retssikkerhedslovens 11 a, jf. også persondatalovens 8, stk. 3. Borgeren skal endvidere efter retssikkerhedslovens 4 have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Det vil således være naturligt i forbindelse med inddragelsen af borgeren at bede om samtykke til, at oplysninger om borgeren kan udveksles mellem de to kommuner i det omfang det er nødvendigt for at behandle borgerens ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes, jf. retssikkerhedslovens Eksisterende sager. Den oprindelige opholdskommune overtager som udgangspunkt handlepligten efter serviceloven den 1. januar Automatisk overtagelse af handlepligten i eksisterende sager I sager, hvor en person allerede før lovændringens ikrafttræden den 1. august 2010 havde fået ophold i et botilbud m.v. i en ny kommune, og hvor borgeren den 1. januar 2011 stadig opholder sig i et botilbud i en anden kommune, overtager den oprindelige opholdskommune automatisk handlepligten efter serviceloven den 1. januar 2011, medmindre den i konkrete sager har truffet afgørelse om ikke at overtage handlepligten, jf. punkt 2.3. nedenfor. Det følger af ændringslovens 3, stk. 3. Reglen om overtagelse af handlepligten omfatter - som for nye sager, jf. punkt 1 ovenfor - kun de tilfælde, hvor personen har fået ophold I boformen eller institutionen efter medvirken fra den oprindelige opholdskommune eller anden offentlig myndighed. Reglen omfatter de tilfælde, hvor den oprindelige opholdskom-

5 5 mune hidtil har betalt mellemkommunal refusion efter retssikkerhedslovens 9 c, stk. 1, nr I perioden indtil 1. januar 2011, fortsætter den aktuelle opholdskommune som hidtil som handlekommune efter serviceloven i de eksisterende sager, og der betales som hidtil mellemkommunal refusion fra den oprindelige opholdskommune til borgerens aktuelle opholdskommune. Til brug for overtagelsen af pligten til at yde hjælp i en eksisterende sag kan den oprindelige opholdskommune efter ændringslovens 3, stk. 5, også uden borgerens samtykke - forlange nødvendige oplysninger om borgeren fra den aktuelle opholdskommune. Oplysninger omfattet af persondatalovens ufravigelige regler, kan dog alene videregives til den oprindelige opholdskommune uden borgerens samtykke i det omfang, det følger af persondataloven. Det gælder herunder helbredsoplysninger omfattet af persondatalovens Indholdet af den handlepligt, der overtages Den handlepligt efter serviceloven, der overtages af den oprindelige opholdskommune i eksisterende sager, omfatter lige som i nye sager jf. punkt 1 ovenfor alle forpligtelser efter serviceloven i forhold til borgeren, herunder afgørelser om hjælp efter loven, rådgivning og vejledning samt det personrettede tilsyn. Den oprindelige opholdskommune skal herunder løbende følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Sagsbehandlingen skal som for sager efter serviceloven i øvrigt ske i overensstemmelse med retssikkerhedslovens regler herom. Herunder skal behandlingen af sagerne tilrettelægges, så borgeren har mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Lovændringen ændrer, som anført i punkt 1, ikke på borgernes rettigheder efter serviceloven. Den oprindelige opholdskommune skal således yde hjælp i samme omfang til de borgere, den med lovændringen får handlepligten for, som til de borgere, der bor i kommunen, og som den er handlekommune for i relation til hjælp efter serviceloven. Mulighederne for revisitation ændres heller ikke. Den kommune, der bliver handlekommune efter serviceloven, vil derfor ikke kunne beslutte flytning for borgere, der i dag har ophold i et botilbud i en anden kommune, i videre omfang end kommunen efter de gældende regler kan for personer, der er visiteret til et botilbud inden for kommunens grænser. Klager over afgørelser efter serviceloven, der træffes af den oprindelige opholdskommune, skal sendes til den oprindelige opholdskommune, der er handlekommune efter serviceloven, og behandles af det sociale nævn, som denne kommune hører under.

6 Mulighed for fravalg af overtagelse af handlepligten i eksisterende sager Ændringslovens 3, stk. 4, giver den oprindelige opholdskommune mulighed for i konkrete eksisterende sager at træffe afgørelse om at undlade at overtage handlepligten. Afgørelse om ikke at overtage handlepligten i eksisterende sager kan træffes af den oprindelige opholdskommune i perioden 1. august september De hensyn, der efter 3, stk. 4, 1. pkt., kan lægges til grund for en sådan afgørelse, er dels de budgetstyringsmæssige behov, der har dannet grundlag for lovforslaget, dels administrative hensyn samt hensyn til borgeren, der i konkrete sager kan tale imod en ændring af handlekommuneforpligtelsen, herunder f.eks. hvis borgeren i en længere årrække har boet i en kommune, der ligger fjernt fra den kommune, der har betalt refusionen. Til brug for behandlingen af sager efter 3, stk. 4, om, hvorvidt kommunen ønsker ikke at overtage pligten til at yde hjælp efter serviceloven, kan den oprindelige opholdskommune på samme måde som ved overtagelsen af handlepligten forlange nødvendige oplysninger om borgeren fra den aktuelle opholdskommune. En kommunes afgørelse om ikke at overtage handlepligten kan efter 3, stk. 4, 2. pkt., indbringes for det sociale nævn af den person, afgørelsen vedrører. Den oprindelige opholdskommune har ikke efter loven pligt til at overveje, hvorvidt den vil træffe afgørelse om at undlade at overtage handlepligten efter serviceloven. Der kan derfor ikke klages over, at en kommune ikke træffer en sådan afgørelse. En afgørelse om ikke at overtage handlepligten kan ikke ændres af den oprindelige opholdskommune efter den 30. september Den oprindelige opholdskommune kan heller ikke efter fristens udløb træffe afgørelse om at undlade at overtage handlepligten i en eksisterende sag.. Har en kommune besluttet ikke at overtage handlepligten, betales også fremover mellemkommunal refusion i den konkrete sag, og borgerens aktuelle opholdskommune forbliver handlekommune efter serviceloven. Det gælder uanset om borgerens forhold senere ændrer sig. 3. Kommunalt samarbejde delegation m.v. De ændrede regler I retssikkerhedsloven, jf. den nye 9, stk. 9, giver mulighed for, at den oprindelige opholdskommune, der bliver handlekommune efter serviceloven, kan aftale med borgerens aktuelle opholdskommune, at udøvelsen af opgaverne efter serviceloven helt eller delvis delegeres til den aktuelle opholdskommune.

7 7 Delegation kan anvendes såvel i nye sager, hvor den oprindelige opholdskommune forbliver handlekommune efter serviceloven (jf. punkt 1 ovenfor), som i eksisterende sager, hvor den oprindelige opholdskommune har overtaget handlepligten efter serviceloven (jf. punkt 2 ovenfor). Delegation kan aftales i alle sager efter serviceloven, hvor den oprindelige opholdskommune er handlekommune for personer, der har fået ophold i et botilbud m.v. i en anden kommune efter medvirken fra kommunen eller anden offentlig myndighed, men kommunen har ingen pligt til at delegere, ligesom kommunen kan vælge kun at uddelegere opgaver i visse sager. Delegation kan omfatte alle typer af opgaver, herunder myndighedsopgaver som at træffe afgørelser og foretage væsentlige sagsforberedelsesskridt af betydning for en afgørelse. Den oprindelige opholdskommune kan også vælge kun at delegere visse opgaver, som f.eks. kun udøvelsen af praktiske opgaver. Retten til delegation gælder også det personrettede tilsyn efter serviceloven, som efter lovændringen også overtages af den oprindelige opholdskommune. Det er alene udøvelsen af opgaver efter serviceloven, der kan delegeres. Den oprindelige opholdskommune bevarer såvel det politiske som det økonomiske ansvar for de afgørelser, der træffes af den aktuelle opholdskommune efter delegation, og for de øvrige opgaver, som den aktuelle opholdskommune varetager på den oprindelige kommunes vegne. Uanset i hvilket omfang den oprindelige opholdskommune delegerer sine opgaver til den aktuelle opholdskommune, bevarer den oprindelige kommune således over for borgeren ansvaret i sagen. Den oprindelige opholdskommune kan tilbagekalde delegationen helt eller delvis i overensstemmelse med den konkrete delegationsaftale, de to kommuner har indgået, ligesom den oprindelige kommune har mulighed for af egen drift at behandle en sag, som ellers som følge af delegationen skulle være behandlet af den bemyndigede kommune (call in). Alle afgørelser træffes således uanset delegation på den oprindelige opholdskommunes vegne og efter dennes anvisning. Klageinstans for afgørelser truffet af den aktuelle opholdskommune på den oprindelige kommunes vegne efter delegation, er det sociale nævn, som den oprindelige kommune hører under. Borgerens klager over afgørelser efter serviceloven skal, uanset om de er truffet efter delegation, rettes til den oprindelige opholdskommune, der revurderer sagen og sender klagen videre til behandling i nævnet, medmindre borgeren får fuldt medhold ved revurderingen. Genvurderingsfristen er som hidtil 4 uger, jf. 14 i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Som følge af, at den oprindelige opholdskommune bevarer ansvaret for afgørelserne, har denne kommune adgang til at fastsætte overordnede retningslinier for opgavevaretagelsen, som den aktuelle opholdskommune er forpligtet til at følge. Det vil således være den oprindelige kommunes retningslinier, der skal følges, når den aktuelle opholdskommune er bemyndiget til at varetage opgaver efter serviceloven i forhold til borgere.

8 8 Den oprindelige opholdskommune har endvidere efter almindelige retsgrundsætninger en pligt og dermed også en ret til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne varetages i den aktuelle opholdskommune. Tilsynspligten omfatter såvel overholdelse af lovgivningen som overholdelse af retningslinier, som den oprindelige kommune kan have fastsat. Denne tilsynsforpligtelse ligger hos den oprindelige opholdskommune, uanset om den har valgt at delegere det personrettede tilsyn efter serviceloven til den aktuelle opholdskommune. En forudsætning for delegation er, at borgerens opholdskommune er villig til at modtage delegationen, herunder de retningslinier, den oprindelige opholdskommune ønsker, skal gælde for varetagelsen af opgaven. Det kan aftales, at den oprindelige opholdskommune kommune betaler den aktuelle opholdskommunes omkostninger ved varetagelsen af de delegerede opgaver. Vederlaget for udførelse af opgaver efter loven forudsættes fastsat til kostprisen, det vil sige de direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at udføre opgaven for en anden kommune. Den aktuelle opholdskommune kan i henhold til den indgåede delegationsaftalens nærmere bestemmelser tilbagekalde sit samtykke til delegationen helt eller delvis. Anvendes delegation ikke, vil det under alle omstændigheder være nødvendigt, at der i den enkelte sag på anden måde indgås et hensigtsmæssigt samarbejde mellem handlekommunen efter serviceloven og borgerens opholdskommune med henblik på at sikre helhed i indsatsen over for borgeren, jf. retssikkerhedslovens 5. Med venlig hilsen Eva Pedersen

9 Til lovforslag nr. L 169 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service (Sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde) 1 I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december 2009, som ændret ved 11 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, 1 i lov nr. 316 af 28. april 2009 og 1 i lov nr. 429 af 28. april 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 9, stk. 1, ændres»jf. dog 9 a, stk. 4«til:»jf. dog stk. 7 og 9 a, stk. 4 og 7«. 2. I 9 indsættes efter stk. 6 som nye stykker:»stk. 7. Den oprindelige opholdskommune har uanset stk. 1 pligt til at yde hjælp efter lov om social service, når denne kommune eller anden offentlig myndighed har medvirket til, at personen i en anden kommune har fået ophold i 1) boformer efter og 192 i lov om social service, 2) boliger efter 115, stk. 4, jf. 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., 3) institutioner under sygehusvæsenet, 4) institutioner under Kriminalforsorgen eller 5) boliger, boformer m.v., der træder i stedet for og kan sidestilles med boformer m.v. under nr Stk. 8. Pligten efter stk. 7 består, så længe personen har ophold i det pågældende botilbud eller et tilsvarende botilbud. Pligten til at yde hjælp i anledning af en persons ophold i en boform efter 110 i lov om social service består dog, indtil den pågældende har erhvervet ny opholdskommune. Stk. 9. Kommunalbestyrelsen i en kommune, der efter stk. 7 har pligt til at yde hjælp til en person efter lov om social service, kan efter aftale med opholdskommunen, jf. stk. 2, bemyndige denne til helt eller delvis at varetage udøvelsen af sine opgaver i forhold til den pågældende.«stk. 7 bliver herefter stk. 10.»Stk. 11. Stk. 10 finder tilsvarende anvendelse, hvis der opstår uenighed mellem to kommuner om, hvilken kommune der har pligt til at yde hjælp, jf. stk. 7 og 9 a, stk. 7.«4. I 9 a indsættes som stk. 7:»Stk. 7. Har en ung under 18 år selvstændig opholdskommune efter stk. 4, 2. pkt., bevarer denne kommune uanset 9, stk. 1, pligten til at yde hjælp efter lov om social service, når den unge fylder 18 år, hvis kommunen eller anden offentlig myndighed har medvirket til, at den pågældende i umiddelbar forlængelse af anbringelsen får ophold i en boform omfattet af 9, stk. 7. 9, stk. 8, 9 og 11, finder tilsvarende anvendelse.«5. I 9 c, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:»i tilfælde omfattet af 9, stk. 7, og 9 a, stk. 7, ydes refusion efter 1. og 2. pkt. dog af den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter lov om social service.«6. I 11 c, stk. 1, ændres»efter 11 a, stk. 1 og 3«til:»efter 11 a, stk. 1 og 4«. 7. Efter 60 indsættes:» 60 a. Er en afgørelse truffet efter bemyndigelse, jf. 9, stk. 9, indbringes klagen for det sociale nævn, som den kommune, der efter 9, stk. 7, eller 9 a, stk. 7, har pligt til at yde hjælp efter lov om social service, hører under.«8. I 66, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:»er en afgørelse truffet efter bemyndigelse, jf. 9, stk. 9, skal klagen sendes til og vurderes af den kommune, der efter 9, stk. 7, eller 9 a, stk. 7, har pligt til at yde hjælp efter lov om social service.«3. I 9 indsættes som stk. 11: Socialmin., j.nr AX012301

10 2 2 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009, som ændret ved 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, 2 i lov nr. 316 af 28. april 2009, lov nr. 407 af 21. april 2010 og lov nr. 408 af 21. april 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 14, stk. 3, 2. pkt., ændres»i brugernes opholdskommuner«til:»i de kommuner, der har pligt til at yde hjælp til brugerne efter denne lov«. 2. I 136, stk. 1, 2. pkt., ændres»opholdskommunen, jf. 9«til:»den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. 9-9 b« , stk. 1, 1. pkt., affattes således:»kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fører tilsyn med de tilbud, som kommunalbestyrelsen i denne kommune i forhold til den enkelte person har truffet afgørelse om, jf. 3, stk. 1.«4. I 148, stk. 2, 1. pkt., ændres»opholdskommunen«til:»den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov«. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august Stk. 2. 9, stk. 1, 7-9 og 11, 9 a, stk. 7, 9 c, stk. 6, 60 a og 66, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som affattet ved denne lovs 1, nr. 1-5, 7 og 8, samt 14, stk. 3, 136, stk. 1, og 148, stk. 1 og 2, i lov om social service som affattet ved denne lovs 2, nr. 1-4, finder anvendelse for personer, der efter lovens ikrafttræden får ophold i en boform m.v. omfattet af 9, stk. 7-9, og 9 a, stk. 7, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som affattet ved denne lovs 1, nr. 2 og 4. Stk. 3. 9, stk. 1, 7-9 og 11, 9 a, stk. 7, 9 c, stk. 6, 60 a og 66, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som affattet ved denne lovs 1, nr. 1-5, 7 og 8, samt 14, stk. 3, 136, stk. 1, og 148, stk. 1 og 2, i lov om social service som affattet ved denne lovs 2, nr. 1-4, finder endvidere fra den 1. januar 2011 anvendelse for personer, der ved lovens ikrafttræden har ophold i en boform m.v. omfattet af 9, stk. 7-9, og 9 a, stk. 7, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som affattet ved denne lovs 1, nr. 2 og 4, og den 1. januar 2011 stadig opholder sig i en sådan boform, jf. dog stk. 4. Stk. 4. En kommunalbestyrelse kan dog inden den 1. oktober 2010 under hensyntagen til den pågældendes forhold og af administrative hensyn træffe afgørelse om ikke at overtage pligten til at yde hjælp efter lov om social service til de personer, der er nævnt i stk. 3. Afgørelsen efter 1. pkt. om ikke at overtage pligten til at yde hjælp kan af den person, afgørelsen vedrører, indbringes for det sociale nævn efter kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 5. En kommune kan til brug for behandlingen af en sag om en afgørelse efter stk. 4 og til brug for overtagelsen af pligten til at yde hjælp efter stk. 3 uden samtykke fra den person, afgørelsen vedrører, af opholdskommunen forlange de oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for sagens behandling. Stk. 6. Fastslås det efter den 1. september 2010, at en persons ophold i en boform ved lovens ikrafttræden var omfattet af 9, stk. 7-9, eller 9 a, stk. 7, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som affattet ved denne lovs 1, nr. 2 og 4, overtager den kommune, der efter stk. 3 har pligt til at yde hjælp efter lov om social service, denne forpligtelse 4 måneder efter det tidspunkt, hvor det fastslås, at opholdet var omfattet af bestemmelserne. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der skal overtage pligten, kan, senest 3 måneder før kommunen overtager pligten til at yde hjælp efter lov om social service, træffe afgørelse efter stk. 4 om ikke at overtage pligten til at yde hjælp. 4 Stk. 1. For børn og unge under 18 år, der før den 1. juli 2003 er anbragt uden for hjemmet, overtages pligten til at yde hjælp efter lov om social service af den kommune, der er refusionspligtig efter 4, stk. 4, 3. pkt., i lov nr af 19. december 2003 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love, når den unge fylder 18 år, hvis den unge i umiddelbar forlængelse af anbringelsen får ophold i en boform omfattet af 9, stk. 7, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som affattet ved denne lovs 1, nr. 2. Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse for personer, der efter lovens ikrafttræden får ophold i en boform omfattet af 9, stk. 7, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som affattet ved denne lovs 1, nr. 2, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Hvis den kommunalbestyrelse, der efter stk. 1 og 2 skal overtage pligten til at yde hjælp efter lov om social service, ikke umiddelbart forud herfor var opholdskommune for den unge, kan kommunalbestyrelsen dog, inden den unge fylder 18 år, under hensyntagen til den pågældendes forhold og af administrative hensyn træffe afgørelse om ikke at overtage pligten til at yde hjælp efter lov om social service til den pågældende. Afgørelsen efter 1. pkt. om ikke at overtage pligten til at yde hjælp kan indbringes for det sociale nævn efter kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 4. Stk. 1 finder endvidere fra den 1. januar 2011 anvendelse for personer, der ved lovens ikrafttræden har ophold i en boform m.v. omfattet af 9, stk. 7, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som affattet ved denne lovs 1, nr. 2, og den 1. januar 2011 stadig opholder sig i en sådan boform, jf. dog stk. 5. Stk. 5. En kommunalbestyrelse kan dog inden den 1. oktober 2010 under hensyntagen til den pågældendes forhold og af administrative hensyn træffe afgørelse om ikke at overtage pligten til at yde hjælp efter lov om social service til de personer, der er nævnt i stk. 4. Afgørelsen efter 1. pkt. om ikke at overtage pligten til at yde hjælp kan indbringes for det sociale nævn efter kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

11 3 Stk. 6. En kommune kan til brug for behandlingen af en sag om en afgørelse efter stk. 3 eller 5 og til brug for overtagelsen af pligten til at yde hjælp efter stk. 1, jf. stk. 2 og 4, fra en tidligere opholdskommune uden samtykke fra den person, afgørelsen vedrører, forlange de oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for sagens behandling. Stk. 7. Fastslås det efter den 1. september 2010, at en persons ophold i en boform ved lovens ikrafttræden var omfattet af 9, stk. 7-9, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som affattet ved denne lovs 1, nr. 2, overtager den kommune, der efter stk. 4 har pligt til at yde hjælp efter lov om social service, denne forpligtelse 4 måneder efter det tidspunkt, hvor det fastslås, at opholdet var omfattet af bestemmelserne. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der skal overtage pligten, kan, senest 3 måneder før kommunen overtager pligten til at yde hjælp efter lov om social service, træffe afgørelse efter stk. 5 om ikke at overtage pligten til at yde hjælp. Folketinget, den 20. maj 2010 THOR PEDERSEN / Karen J. Klint

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning.

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Social & Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen ndring af lov om retssikkerhed og administration p det sociale omr de

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. september 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service

Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service Tlf. 3392 9300

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Skrivelse om ændring af lov om social service(kontinuitet I anbringelsen m.v.)

Skrivelse om ændring af lov om social service(kontinuitet I anbringelsen m.v.) SKR nr 9192 af 22/04/2009 Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2009-610 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse om

Læs mere

Om regulering af besøgsrestriktioner i boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer

Om regulering af besøgsrestriktioner i boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om social service (Regulering af besøgsrestriktioner i boligformer med tilknyttet

Læs mere

Orientering om ændring af lov om social service Pligt til at tilbyde handleplaner og etablering af kommunale døgntilbud.

Orientering om ændring af lov om social service Pligt til at tilbyde handleplaner og etablering af kommunale døgntilbud. Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Dato: 27. april 2004 Bkr/ J.nr. 216-510 Orientering om ændring af lov om social

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration Lovforslag nr. L XX Folketinget 2013 14 Fremsat den XX. oktober 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne BEK nr 715 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

(Udkast) 1. I 2, stk. 3, indsættes efter beskæftigelsesministeren : og på ældreområdet efter forhandling med sundheds- og ældreministeren.

(Udkast) 1. I 2, stk. 3, indsættes efter beskæftigelsesministeren : og på ældreområdet efter forhandling med sundheds- og ældreministeren. (Udkast) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.) 1 I lov om retssikkerhed

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Mellemkommunal refusion ved efterværn)

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love LOV nr 380 af 27/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6297 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed

Læs mere

Fremsat den 29. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til. (Mellemkommunal refusion ved efterværn)

Fremsat den 29. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til. (Mellemkommunal refusion ved efterværn) Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2016-17 Fremsat den 29. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

2013/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Forslag. til

2013/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Forslag. til 2013/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-274 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder

Bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder LBK nr 423 af 30/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2018-1256 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelser. Evaluering af de ændrede handlekommuneregler på det specialiserede socialområde

Ankestyrelsens undersøgelser. Evaluering af de ændrede handlekommuneregler på det specialiserede socialområde Ankestyrelsens undersøgelser Evaluering af de ændrede handlekommuneregler på det specialiserede socialområde Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund for evalueringen 2

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

2015/1 LSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Forslag. til. (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.

2015/1 LSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Forslag. til. (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v. 2015/1 LSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6297 Fremsat den 24. februar 2016 af social-

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven

Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven LOV nr 1530 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-1765 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Delegationsplan Hillerød Kommune 2018

Delegationsplan Hillerød Kommune 2018 Delegationsplan Hillerød Kommune 2018 Omsorg og Livskraftsudvalget Godkendt af byrådet den 21. marts 2018 Side 1/11 ndhold Nr. Lovgrundlag 1. ekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag.

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. 2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4000-22 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april 2008 Forslag

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 5 Beskæftigelsesankenævn og 5 Sociale Nævn er nedlagt og opgaverne overført til Ankestyrelsen Én ankeinstans for kommunerne Hovedkontor i København Afdelingskontor i Aalborg

Læs mere

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Bytoften Bo-og Aktivitetscenter Bytoften 73 7400 Herning Att.: Kirsten Fastrup 12. januar 2016 Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 17-11-2015 været på tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1256820 af 723. december november 20175 som ændret ved

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside / L 125.

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside  / L 125. Til alle kommuner, organisationer m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orientering om Lov om obligatorisk dagtilbud til tosprogede

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Faxe Kommunes kvalitetsstandard for Servicelovens 85 Socialpædagogisk indsats. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 28. juli 2015 Enhed: Ældre Sagsbeh.: Helle Hammond Jensen Sagsnr.: 1504372 Dok. nr.: Orienteringsbrev Ændring

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Til lovforslag nr. L 150 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 93-13 4300174-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - valg af anbringelsessted - ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) LBK nr 231 af 07/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-1924-0600 Senere ændringer til forskriften LOV nr 503 af 23/05/2018

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

KEN nr 9351 af 15/06/2000 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni Økonomi- og Indenrigsministeriet. Senere ændringer til afgørelsen Ingen

KEN nr 9351 af 15/06/2000 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni Økonomi- og Indenrigsministeriet. Senere ændringer til afgørelsen Ingen KEN nr 9351 af 15/06/2000 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: J.nr.: 350509-99 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Procedure for vejledning om uddannelse og erhverv og indstilling til STU.

Procedure for vejledning om uddannelse og erhverv og indstilling til STU. København 10. marts Procedure for vejledning om uddannelse og erhverv og indstilling til STU. Hvem skal målgruppevurdere til STU? 1. Hvem skal vejlede elever i grundskolen og evt. målgruppevurdere til

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om mellemkommunal refusion - skånejob - støttetimer

Ankestyrelsens principafgørelse om mellemkommunal refusion - skånejob - støttetimer KEN nr 9707 af 02/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Journalnummer: 5500007-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Til Dato 02. november 2015 Center Nord Att.: Anni Schøtt Fjordvejen 28, Bremdal 7600 Struer Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 27-08-2015 modtaget jeres ansøgning om

Læs mere

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Nordfyns Kommune Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 17. januar 2017 og 24. januar 2017 skrevet til Statsforvaltningen om Nordfyns

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig

Læs mere

Vejledning om delegation

Vejledning om delegation UDKAST af 27. november 2013 Vejledning om delegation 1 / 8 1. Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence og muligheder for delegation til udvalg og forvaltning i henhold til planloven 1.1 Baggrund for

Læs mere

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER VEDTÆGT FOR S BORGERRÅDGIVER Kapitel I Generelt om borgerrådgiverfunktionen i Tårnby Kommune 1. Tårnby Kommunes borgerrådgiverfunktion er etableret med hjemmel i Lov om kommunernes styrelse 65 e. Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter 2 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Formålet med ophold på kvindekrisecenter

Læs mere

Kompensationsprincippet

Kompensationsprincippet Kompensationsprincippet En af handicapprincipperne, der skal inddrages, når der skal træffes afgørelse på det sociale område. Princippet beskriver følgende: Samfundet tilbyder mennesker med en betydelig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem 2 Kvalitetsstandard for forsorgshjem Formålet med hjælpen Forsorgshjem er et midlertidigt botilbud,

Læs mere

Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi.

Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Psykiatri- og Handicapafdelingen Notat vedrørende Gladsaxe Kommunes forpligtelse i forbindelse med godkendelse af samt tilsyn med private tilbud. NOTAT

Læs mere

Vejledning om post til døren (revideret)

Vejledning om post til døren (revideret) Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon +45 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Sagsnr.: TS40108-00001 Dato: 06-02-2019 Sagsbehandler: Jens Hork Vejledning om post til døren (revideret)

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger

Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger Gældende fra 2017 side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hyppighed... 4 3. Vurdering og opfølgning... 4 3.1 Tilsyn ved klager/mistanke om omsorgssvigt... 5 4.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

UDKAST. Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

UDKAST. Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere