KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE"

Transkript

1 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste 64-årige, der i forvejen er i beskæftigelse. Næsten to tredjedele af de 64-årige med en årlig indkomst over får en skattegevinst på kr. Resumé: Det samlede dødvægtstab som følge af forslaget om et skattefrit år for de 64-årige udgør næsten én mia. kr. Dette dødvægtstab går til de 64-årige, der i forvejen er i beskæftigelse, og som typisk tilhører den rigeste del af befolkningen. Således er 60 procent af dem, der får del i skattelettelsen, blandt de 30 procent rigeste i befolkningen. I alt får godt personer del i dødvægtstabet. Disse personer får i gennemsnit en skattelettelse på omkring kr., har en gennemsnitlig bruttoindkomst på kr. og har omkring 1,3 mio. kr. i nettoformue. De 64-årige, der får glæde af forslaget, er typisk højtuddannede. Mens næsten halvdelen af alle 64-årige med en lang videregående uddannelse får glæde af forslaget, er det blot 12 procent af de ufaglærte 64-årige, der får del i skattelettelsen. Derudover er mænd overrepræsenteret i gruppen. Nedslidte personer, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, får ingen glæde af skattelettelsen. Blot 15 procent af de personer, der var lønmodtagere på grundniveau som 59-årige, får gavn af skattelettelsen, mens hele 37 procent af dem, der var lønmodtagere på højeste niveau som 59-årige, får del i skattelettelsen. En stor andel af de 64-årige bosat nord for København får glæde af forslaget. De tre kommuner, hvor den største andel af de 64-årige får en gevinst, er Allerød, Gentofte og Rudersdal, hvor omkring en tredjedel af de 64-årige får en gevinst fra forslaget. De tre kommuner, hvor den mindste andel af de 64-årige får en gevinst, er Frederikshavn, Randers og Bornholm, hvor godt en tiendedel får gevinst fra forslaget. JSJ I:\Skattemodel\64årige\Ford-64-jsj.doc

2 2 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige vil betyde en markant skattelettelse til de 64-årige, der allerede er på arbejdsmarkedet. I alt uddeles knap en mia. kr. i skattelettelse til godt personer, der alle er 64 år. I gennemsnit får disse personer en skattelettelse på kr. Til sammenligning giver den aftalte VKO skattepakke omkring kr. i gevinst til de rigeste ti procent af befolkningen. Skattegevinsten ved det skattefrie år for de 64-årige giver altså væsentlig større gevinster, koncentreret på en meget lille gruppe. Omfanget af dødvægtstabet ved det skattefrie år er illustreret i tabel 1. Tabel 1. Dødvægtstab som følge af skatteforslag, 2007-priser Antal berørte personer (1.000 personer) 9,3 Gennemsnitlig skattelettelse (1.000 kr.) 84,9 Dødvægtstab (mia. kr.) 0,8 Anm.: Se boks 1 for beregningsforudsætninger. Udover skattebesparelsen for de 64-årige, der i forvejen er i arbejde, vil forslaget betyde, at nogle personer vælger at blive på arbejdsmarkedet til de bliver 65 år frem for at gå på efterløn. Omfanget af dette er usikkert. I dette notat ses der udelukkende på fordelingseffekterne af det sikre dødvægtstab, der er illustreret ovenfor i tabel 1. Rige og formuende 64-årige får den største gevinst Mange af de personer, der får denne skattelettelse, er i forvejen personer med en høj indkomst. Således tilhører over en fjerdedel af de personer, der får skattelettelsen, de rigeste ti procent i hele befolkningen, og knap 60 procent af dem, der får del i skattelettelsen, tilhører de 30 procent rigeste i Danmark. I tabel 2 er indkomstfordelingen for de personer, der får del i skattelettelsen, vist. Af tabellen fremgår det, at blot 4,3 procent af de 64-årige, der har en bruttoindkomst under kr., får gavn af skattelettelsen. Og disse personer får kun en skattelettelse på kr. Omvendt får knap to tredjedele af de 64-årige, der har en indkomst over kr., glæde af skattelet-

3 3 telsen. Og disse får fuld bonus, dvs. en gennemsnitlig gevinst på knap kr. Tabel 2. Indkomstfordeling for dem der får skattebesparelsen Indkomstinterval Bruttoindkomst Skattebesparelse Antal Andel af indkomst gruppe kr kr personer Procent Under ,1 23,5 1,2 4, ,3 80,0 2,0 13, ,2 97,9 2,5 42, ,9 99,7 1,5 59, ,0 99,8 0,8 63, ,9 100,0 0,5 68, ,4 100,0 0,2 64, ,9 99,3 0,2 67, mio. 947,9 100,0 0,1 62,7 Over 1 mio ,4 99,4 0,3 63,7 Total 417,7 84,9 9,3 16,9 Det ses af tabellen, at sammenlagt får personer en gevinst af forslaget, hvilket svarer til 16,9 procent af alle de 64-årige. Disse personer har en gennemsnitlig indkomst på knap kr. og får en gennemsnitlig gevinst på knap kr. Knap to tredjedele af de 64 årige, der har en indkomst over kr., får gevinst af forslaget. Stort set alle i denne gruppe kan udnytte forslaget helt op til de kr. Tabellen illustrerer altså med al tydelighed, at de rigeste blandt de 64-årige får en meget stor gevinst af forslaget, uden at ændre deres arbejdsindsats. Faktisk kan der være risiko for, at de sætter deres arbejdsudbud ned. Går man fem år tilbage og ser på hvilken indkomst, de 64-årige den gang havde, så tilhørte de også den gang den rigeste del af befolkningen. Blandt dem, der får gavn af forslaget, var knap 30 procent blandt de ti procent rigeste i hele Danmark som 59-årige. Derudover var omkring to ud af tre, der får en gevinst, blandt den rigeste tredjedel af hele befolkningen. I tabel 3 er fordelingen af personer, som får gavn af forslaget, vist på deciler for hele befolkningen. Tabellen viser hvor stor en andel af dem, der får gavn af forslaget, som tilhører hver decil for hele befolkningen. Eksempelvis fremgår det af tabellen, at som 59-årige var 29,6 procent af dem, der fik gavn af forslaget, blandt de ti procent rigeste i hele befolkningen. Og som

4 4 64-årige var 27,6 procent af dem, der fik gavn af forslaget, blandt de ti procent rigeste i hele befolkningen. Tabel 3. Fordeling for dem, der får gevinst af forslaget på deciler Decil Fordeling af dem der får gevinst, som 59-årige Fordeling af dem der får gevinst, som 64-årige Procent Fattigste ti procent 6,0 6,4 2 2,8 2,8 3 3,0 2,7 4 4,5 4,1 5 5,9 6,7 6 8,4 9,4 7 8,7 10,4 8 13,9 14,2 9 17,3 15,9 Rigeste ti procent 29,6 27,6 I alt 100,0 100,0 De personer, der får glæde af skattelettelsen, har også en større nettoformue end de 64-årige, der ikke får del i skattelettelsen. I gennemsnit har de 64- årige, der ingen gevinst får, en nettoformue på kr., mens nettoformuen for dem, der får en gevinst, er 1,3 mio. kr. Altså en nettoformue, der er over dobbelt så stor. Derudover har omkring en femtedel af dem, der får glæde af skattelettelsen, en nettoformue over to mio. kr. Hertil kommer evt. pensionsformuer, der ikke er med i opgørelsen. Højtuddannede og mænd er overrepræsenteret blandt dem, der får skattelettelsen Blandt de personer, der nyder godt af skattegevinsten, er der relativt mange højtuddannede, mænd, topledere og selvstændige. I tabel 4 er uddannelsesfordelingen for de personer, der får en skattelettelse af forslaget, vist. Af tabellen fremgår det, at næsten halvdelen af alle 64- årige med en lang videregående uddannelse får en gevinst fra forslaget uden at arbejde én time mere, end de gør i dag. Derimod er det kun godt 12 procent af personer med grundskolen som højest fuldførte uddannelse, der får en gevinst af forslaget.

5 5 Tabel 4. Uddannelsesfordeling for personer, der får en gevinst af skatteforslaget Højest fuldførte uddannelse Bruttoindkomst Skattebesparelse Antal Andel af uddannelsesgruppe kr kr personer Procent Grundskole 306,5 73,5 3,0 12,2 Gymnasial 499,9 92,5 0,2 21,5 Erhvervsfaglig 383,2 85,9 3,3 16,6 KVU 477,5 91,0 0,4 22,1 MVU og bachelorer 521,8 94,3 1,5 25,0 LVU 657,3 96,4 1,0 46,4 Total 417,4 84,9 9,3 16,9 Årsagen til, at en stor andel af de højtuddannede 64-årige får glæde af forslaget, er, at disse har en relativ høj beskæftigelsesgrad sammenlignet med andre uddannelsesgrupper. Højtuddannede er typisk kommet senere ud på arbejdsmarkedet og har besat stillinger, der er mindre nedslidende og mere udfordrende end lavt uddannede personer. Blandt de lavt uddannede er der derfor en langt højere andel, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, før de bliver 64 år, og de får derfor ikke på samme måde glæde af skatteforslaget. I tabel 5 er kønsfordelingen af personer, der får en gevinst fra forslaget, vist. Som det fremgår af tabellen, er der mere end dobbelt så mange mænd end kvinder, der får gavn af forslaget. Knap en fjerdedel af de 64-årige mænd får en gevinst af forslaget, mens kun hver tiende kvinde får en gevinst. Samtidig får mænd en gennemsnitlig gevinst af forslaget, der er større end kvindernes. Tabel 5. Kønsfordeling for de personer, der får en gevinst af forslaget Køn Bruttoindkomst Skattebesparelse Antal Andel af gruppe kr kr personer Procent Mand 450,3 85,5 6,3 23,6 Kvinde 346,5 83,7 2,9 10,5 Total 417,7 84,9 9,3 16,9 Selv når man ser på de 64-årige, som er i beskæftigelse, rammer forslaget skævt. Det skyldes, at der i beregningerne er forudsat, at man skal være

6 6 fuldtidsbeskæftiget i 80 procent af tiden i hvert af årene fra år for at få gavn af forslaget. Det er der nogle af de beskæftigede, der ikke opfylder, og de får derfor ikke glæde af skattelettelsen. I tabel 6 er fordelingen for personer, der får glæde af skatteforslaget, på socioøkonomisk gruppe vist. I tabellen er personerne fordelt efter hvilken socioøkonomisk gruppe, de tilhørte som 59-årige. Af tabellen fremgår det, at 33 procent af alle 64-årige, der var lønmodtagere på højeste niveau som 59- årige, får glæde af forslaget. Omvendt er det blot 15 procent af de 64-årige, der var lønmodtagere på grundniveau som 59-årige, der får en gevinst af forslaget. Det skyldes, at en stor del af lønmodtagerne på grundniveau har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, før de bliver 64 år. Tabel 6. Socioøkonomisk fordeling som 59-årig for de personer, der får gevinst af forslaget Bruttoindkomst Skattebesparelse Antal Andel af socio gruppe kr kr personer Procent Selvstændig el. medhjælper 335,1 61,3 2,4 47,0 Topleder 841,6 96,6 0,6 36,8 Lønmodtager højeste niveau 520,5 97,5 1,7 33,0 Lønmodtager mellemniveau 429,7 95,8 1,3 26,6 Lønmodtager grundniveau 333,7 90,1 3,0 15,0 Ledig 302,2 85,3 0,1 1,7 Uden for arbejdsstyrken 389,3 73,3 0,1 0,4 Gennemsnit 417,7 84,9 9,3 16,9 Af tabellen ses det også, at der er nogle få personer, der fremstår som ledige eller uden for arbejdsstyrken, men som alligevel får del i forslaget. Det skyldes, at de er komme tilbage på arbejdsmarkedet, mens de har været år. Endelig kan man af tabellen se, at 37 procent af dem, der var topledere som 59-årige, får en gevinst af forslaget. Disse har en gennemsnitlig bruttoindkomst på godt kr. og får en skattegevinst tæt på kr.

7 7 Specielt høj skattelettelse til 64-årige bosat nord for København Fordeler man skattegevinsten geografisk, ses det, at det specielt er kommunerne nord for København, hvor en stor andel af de 64-årige får glæde af skattelettelsen. Ser man på de ti kommuner, hvor den største andel af de 64- årige får glæde af skatteforslaget, så er det specielt kommunerne nord for København, der er repræsenteret. Således udgøres top tre af Allerød, Gentofte og Rudersdal kommuner, hvor omkring en tredjedel af de 64-årige får glæde af skatteforslaget. Ser man i stedet på de ti kommuner, hvor den mindste andel af de 64-årige får glæde af forslaget, så er udkantskommunerne overrepræsenteret. De tre kommuner, hvor den mindste andel får glæde af forslaget, er Frederikshavn, Randers og Bornholm, hvor omkring en tiendedel af de 64-årige får glæde af forslaget. Top ti og bund ti over kommuner, hvor den største andel af de 64-årige får glæde af forslaget, er illustreret i tabel 7. Tabel 7. Top ti og bund ti over kommuner, hvor den største andel af 64- årige får glæde af skatteforslaget Top ti Andel Bund ti Andel Allerød 34,3 Frederikshavn 10,5 Gentofte 31,7 Randers 10,7 Rudersdal 30,6 Bornholm 11,3 Ringsted 29,6 Tønder 11,6 Fredensborg 28,9 Lolland 11,6 Lyngby-Taarbæk 25,6 Fredericia 12,3 Vesthimmerland 25,5 Sønderborg 12,7 Hørsholm 25,5 Middelfart 13,2 Furesø 25,0 Jammerbugt 13,4 Solrød 24,1 Brønderslev-Dronninglund 13,4 Kun kommuner, hvor mere end 30 personer får glæde af forslaget, er medtaget i tabellen. I figur 1 illustreres det hvilke kommuner, hvor den største andel af de 64- årige får gevinst af forslaget. Af landkortet fremgår det, at udover, at relativt mange i kommunerne nord for København får en stor gevinst, så er der også enkelte kommuner i Jylland, hvor relativt mange 64-årige får del i gevinsten. Blandt disse personer er der en overvægt af personer beskæftiget inden for landbrug.

8 8 Figur 1. Geografisk fordeling andelen af 64-årige der får en gevinst fra forslaget. Jo mørkere kommunen er, desto større er andelen af 64-årige i kommunen der får glæde af forslaget. Kun kommuner, hvor mere end 30 personer får glæde af forslaget er medtaget.

9 9 Boks 1. Beregningsforudsætninger Forlagets konkrete udformning er endnu ikke klarlagt, men i beregningerne er det forudsat, at skattebesparelsen kun gives til personer, der har været beskæftiget som lønmodtager i mere end 80 procent af tiden i hvert af årene fra 61 til 64 år, har arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende eller været medhjælpende ægtefælle til en selvstændig. Grænsen på 80 procents fuldtidsbeskæftigelse i løbet af fire år er fastsat som en mulig grænse, da skatteforslaget endnu ikke er konkretiseret. Skattebesparelsen kan maksimalt udgøre kr. per person. Kun personer, der er 64 år i 2004 er medtaget i analysen. Alle beløb er kørt frem til 2007-priser med lønudviklingen.

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE . august af Jonas Schytz Juul direkte tlf. Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE Regeringens skatteforslag giver skattelettelser til de rigeste på næsten. kr., mens de fattigste ti procent får

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL

VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL 18. februar 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL DE RIGESTE END DE FATTIGSTE VK regeringen har i alt gennemført skattelettelser, der

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Få kvinder betaler topskat

Få kvinder betaler topskat Antallet af kvinder, der betaler topskat, er rekordlavt. Ifølge de nyeste tal er der omkring 137. kvinder, der betaler topskat, og godt 34. mænd. Det er det laveste antal, siden topskatten blev indført.

Læs mere

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til 5 pct. har en helt skæv fordelingsprofil, både når man ser på indkomster og

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 vil der i 2010 blive givet store skattelettelser til de rigeste og højest uddannede i Danmark. Ser man skattelettelsen

Læs mere

Formuer koncentreret blandt de rigeste

Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuerne i Danmark er meget skævt fordelt. De ti pct. af befolkningen med de største formuer har i gennemsnit en nettoformue på knap 2,8 mio. kr. Det svarer til

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest Den rigeste del af befolkningen bruger håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, mest. Mens hver fjerde blandt de 1 procent rigeste

Læs mere

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Som optakt til det kommende skatteudspil har regeringen meldt ud, at de ønsker at afskaffe skatten på fri telefon. Det vil være en skattelettelse, der i høj grad

Læs mere

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Regeringens Genopretningspakke giver i 2013 et tab for de ti pct. fattigste på 3,3 pct., mens de ti pct. rigeste får et tab på 0,1 pct. Det relative

Læs mere

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark. Mens

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Hvem betaler for krisen?

Hvem betaler for krisen? En samlet beregning af Forårspakke 2. og Genopretningspakken, som er en væsentlig del af regeringens økonomiske krisestyring, viser, at langt de fleste familier får et tab på disse ændringer. Det gælder

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsformuer

Forsikring & Pension Pensionsformuer Pensionsformuer 1. Pensionsformue i alt 2. Pensionstype og alder 3. Pensionsformuer og alderstrin 4. Aldersgrupper 5. Køn 6. Landsdel 7. Kommune 8. Uddannelse 9. Fordelingen af indkomst 10. Socioøkonomiske

Læs mere

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de rigeste Både Liberal Alliance og De Konservative er kommet med forslag til skattelettelser, der giver en kæmpegevinst til de rigeste. Gennemføres Liberal

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld Der er meget stor spredning på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. I gennemsnit har de afdøde en på 700.000 kr. Det er en stigning

Læs mere

Mange børn lever i fattigdom. Flere af de svageste. Skævt og dyrt skattestop

Mange børn lever i fattigdom. Flere af de svageste. Skævt og dyrt skattestop Nr. 2 - april 2008 Indhold side: # 02 # 04 # 06 # 08 # 10 # 12 Uligheden i Danmark er steget markant under VK-regeringen Den disponible indkomst i Danmark er gennemsnitligt steget med 2,4 procent fra 2001-2005.

Læs mere

900 mio. kr. til de ti procent rigeste ved at fjerne arveafgift

900 mio. kr. til de ti procent rigeste ved at fjerne arveafgift 9 mio. kr. til de ti procent Hvis man helt afskaffer arveafgiften, vil det være en skattelettelse på 3 mia. kr. til arvingerne. De 9 mio. kr. går alene til arvinger, som ligger helt i toppen af indkomstskalaen,

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Afskaffes arveafgiften, er det særligt arvinger bosat i Nordsjælland, der vil få en stor skattelettelse. For arvinger bosat i Gentofte er den gennemsnitlige gevinst

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen De Konservative foreslår i forlængelse af regeringens udspil om at afskaffe efterlønnen at sætte topskatten ned, så den højeste marginalskat

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

Den gyldne procent klumper sig sammen

Den gyldne procent klumper sig sammen Den gyldne procent klumper sig sammen En kortlægning af, hvor den rigeste procent bor, viser, at denne gruppe i stigende grad klumper sig sammen i bestemte områder. Først og fremmest i Nordsjælland og

Læs mere

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliances lader i deres skatteforslag alle skattelettelser gå til de rigeste i samfundet. En direktørfamilie, der her en årlig husstandsindkomst

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 205 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 205 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 205 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. marts 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 205 (Alm. del) af 16. januar 2017

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr.

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr. 30. januar 2009 ad pkt. 5c) FORDELING OG LEVEVILKÅR Resumé: DE RIGESTE FAMILIER De rigeste familier i Danmark er en gruppe på knap 200.000 personer, der alle har en indkomst efter skat på over 400.000

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

Stærk social arv i uddannelse

Stærk social arv i uddannelse fordeling og levevilkår kapitel 5 Stærk social arv i uddannelse Næsten halvdelen af alle 25-årige med ufaglærte forældre har ikke en uddannelse eller er påbegyndt en. Til sammenligning gælder det kun 7

Læs mere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til pct. vil være forbeholdt de rigeste. De ti pct. rigeste vil således

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

STOR REGIONAL FORSKEL PÅ STØRRELSEN AF ARV

STOR REGIONAL FORSKEL PÅ STØRRELSEN AF ARV 3. november 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: STOR REGIONAL FORSKEL PÅ STØRRELSEN AF ARV Boligejere efterlader en væsentlig større arv end personer, der ikke har

Læs mere

Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift

Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift Hvis man afskaffer arveafgiften, vil det være en skattelettelse på 3 mia. kr. til arvingerne. De arvinger, der i forvejen tilhører den ene

Læs mere

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Regeringens Genopretningspakke har en historisk skæv fordelingsprofil, der giver det største tab til yderkantsdanmark. Mens det gennemsnitlige tab på Lolland og

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Analyse 10. december 2012

Analyse 10. december 2012 10. december 01 Betydelig udskiftning i gruppen med de 1 pct. højeste indkomster Af Andreas Orebo Hansen og Esben Anton Schultz Over de seneste 0 år er den samlede indkomstmasse blevet mere koncentreret

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringen har samlet set givet skattelettelser for mere end 50 milliarder kroner siden 2001. Ser man på, hvordan skattelettelserne er fordelt over

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 6. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33557722 / 30291107 Resumé: Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 Den netop indgåede skatteaftale mellem VK og DF giver en gennemsnitlig

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Incitamenter til beskæftigelse

Incitamenter til beskæftigelse Incitamenter til beskæftigelse Dansk økonomi er kendetegnet ved, at mange deltager aktivt på arbejdsmarkedet. Langt de fleste i de erhvervsaktive aldre er således i job. Der er dog også mennesker, som

Læs mere

Effekt og Analyse Analyseteam

Effekt og Analyse Analyseteam Relativt fattige i Danmarks Statistik har som opfølgning på FN s bæredygtighedsmål om at reducere fattigdommen i 2018 udviklet et nyt mål for relativ økonomisk fattigdom. På baggrund af dette mål opgøres

Læs mere

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Danmark deles ikke kun af fattigdom og økonomisk ulighed. På tværs af landet er der ligeledes stor ulighed i danskernes sundhedstilstand, når

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Fleksjobbernes arbejdsmarked

Fleksjobbernes arbejdsmarked Fleksjobbernes arbejdsmarked Deskriptiv analyse Kvantitativ analyse af fleksjobbernes arbejdsmarked belyst ved sektorer, brancher, arbejdsfunktioner og virksomhedernes størrelse. 2. februar 2017 Viden

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

personer under 65 år har mindst 40 år bag sig på arbejdsmarkedet

personer under 65 år har mindst 40 år bag sig på arbejdsmarkedet Thomas Klintefelt, seniorchefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 FEBRUAR 219 4. personer under 65 år har mindst 4 år bag sig på arbejdsmarkedet Der er 4. personer mellem 55 og 64 år, som har været mindst 4

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Antallet af børn under fattigdomsgrænsen steg med 10.500 børn alene i 2016. Det er en rekordstor stigning i børnefattigdommen og skyldes

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: HØJ INDKOMSTMOBILITET: HALVDELEN ER UDE AF TOP 1 PCT. EFTER 3 ÅR 12-9-217 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg Der er betydelig indkomstmobilitet

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet For første gang er det muligt at følge indkomsterne for en generation over et helt arbejdsliv. Det ses, at de personer, der er blandt de rigeste

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig Over hver femte ung uden uddannelse er ledig I løbet af den økonomiske krise er ledigheden steget for alle aldersgrupper, men med en klar tendens til, at den er steget mest for de unge. De nyeste tal viser,

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde Progressiv arveafgift kan give En markant sænkning af skatten på arbejde i en skattereform kræver finansieringselementer. En mulig finansieringskilde til at lette skatten på arbejde er at indføre en progressiv

Læs mere

Lavere aktieskat går til de rigeste

Lavere aktieskat går til de rigeste Lavere aktieskat går til de rigeste Forslaget om at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstskatten vil udelukkende give en skattelettelse i toppen. Mens den ene procent af befolkningen med de højeste

Læs mere

I dette notat beskrives persongruppen i Danmark med de 1 pct. højeste bruttoindkomster (løn, kapitalog aktieindkomst, selvstændiges indkomst mv.

I dette notat beskrives persongruppen i Danmark med de 1 pct. højeste bruttoindkomster (løn, kapitalog aktieindkomst, selvstændiges indkomst mv. I dette notat beskrives persongruppen i Danmark med de 1 pct. højeste bruttoindkomster (løn, kapitalog aktieindkomst, selvstændiges indkomst mv.) i 2016. Det kræver en bruttoindkomst på godt 1,4 mio. kr.

Læs mere

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter 8. kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter Regeringens aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer indeholder en række tiltag, der letter skatten på aktier og investeringer. Disse tiltag

Læs mere

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019?

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Målsætninger for unges uddannelse har været et politisk omdrejningspunkt i mange år ambitionen er, at alle unge i Danmark

Læs mere

Lønmodtageres finansielle formuer

Lønmodtageres finansielle formuer Analyse Lønmodtageres finansielle formuer De ca. 2,1 mio. danske lønmodtagere havde i 215 en gennemsnitlig finansiel formue på over 2. kr. pr. person. Størstedelen var placeret på indlånskonti, mens resten

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2016 til 31.12.2019. 1. Indledning I år 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner I gennemsnit har en dansk familie en nettoformue på 1,7 mio. kr. Ser man på de enkelte kommuner, så er der en række kommuner i Nordsjælland,

Læs mere